009.jpg  A SZENTESI Reformáta Ekklésiának MATRICULÁJA. Melyben: Az õ emlékezetes Dólgai, t.i. Erede’te’, Valtozásai, Ujjulása, Épülése, Tiszteletes Tanitóinak Catalogusa, Oskoláji, azok[ban] való Igazgatóknak Neveikkel, Rendtartási, Eszközei ect. Rendszerént való szakaszokban feljegyeztettek a’ Posteritás[nak] ke’dvéért. Ao 1748. Diebus 1. Et seq. Martiy. Finit 23. Apr.

 _013.jpg Másolat.

                                          .          

 

A SZENTESI REFOR. EKKLÉSIA

HISTÓRIÁJA

 

1700dik Esztendõtöl fogva 1800ig ,

 

mellybenn

 

ennek Állapotja, nevezetesebb Tagjainak

Életek, emlékezetet érdemlõ Dolgaik,

Változásai, össze-szedetve elõ-adódnak

 

Tiszt. Béládi István, Gál István

és Kis Bálint Prédikátorok által.

 

Iso Kötet.

_014.jpg Turpe est ignorare ea, quae contingore domi.

Pettz

009.jpg  _015.jpg  A Szentesi Reform. Ekklezsia Historiáját elkezdette le írni Tiszt. Beládi István; Káplán és Felsõ Parti tanító 1748ban Marczius 1so napján; és folytatta azt 1753ig. – Ezenn 5 esztendõk alatt, a mint lehetett összeszedte és leírta az Ekklézsia történeteit 1700tõl fogva 1753ig; megírta az 1709be és 1739be volt Pestist leírta hasonlóképpen az 1748ba Julius 20dikán kezdõdött és 1750ben August. 1so napján végzõdött Sáskák pusztításának történeteit. – Megholt õ 1759be. – Az õ halála utánn fojtatta ezen Historiát T. Gál István 1764ig, egyszersmind a T. Béládi István saját kezével leirt és egy kemény papiros fedélbe kötött Historiáját, némelyeket hozzá adván, némellyeket elhagyván belõle, ebben az Ekklézsia könyvében tisztára által írni elkezdte és ezt a IIik Résztõl fogva más keze által fojtatta, a XVik Részig, – megholt õ is 1768ban Januarius 17kén. Még ebben az esztendõben az említett T. Béláditól és T. Gál Istvántól írt Historia T. Erdélyi Sámuel kezére került; ki is abban ugy irta belé a nevét, mint a magáéba 002.jpg  Samuelis Erdéllyi Ab Ao 1768ik Falsó; és mint tulajdonát, ugy ajándékozta 1771be Fiscalis T. Dobosy Gergelynek 003.jpg  Ex gratiata Oblatione Clarissimi Dni Samuelis Erdélyi, Pastoris Szentesiensis, obtieno Gregorius Dobosi ab Ao 1771. Die 26 Januar[ii]; a ki ezt idõvel visszaadta az Ekklézsiának, melybõl azutánn a XVIik Résztõl fogva elmaradtakat, T. Sz. Miklósi Sebõk Sámuel ebbe a könyvbe beíratta 1764ig. ettõl fogva pedig az 1800ig történt dolgokat összeszedte és béirta Pr. Kis Bálint, a mint ezt ezen 1so kötetben lehet látni. Ugyan ezen Prédikátor fojtatta ezen Historiát 1801tõl fogva 1825ig, mellyet magába foglal a IIik kötet. Ezen jelenlévõ formában, újonnan béköttetett 1829be Nagy János curátorságában, Borza Pál könyvkötõ által.

 

 

 

 

 

010.jpg  _016.jpg  Sólt: LXXVIII v. 2.3.4.Psal. 78: v. 2-4. (Ekklézsia-I. 010.jpg)

 

Nagy bõvséggel szóllok a régi titkos dolgokról. A melyeket hallottunk és tudunk; és melyeket a mi Atyáink beszéllettekbeszéltek (Ekklézsia-I. 010.jpg) minékünk. Nem titkollyuk el azokat azoknak fijaitól és maradokaitól, megbeszéllvénmaradékitol, beszélvén (Ekklézsia-I.010.jpg); beszéllvénn (Ekklézsia-II._016.jpg) az Urnak dicséretit és az õ erejét, és az õ tsuda dolgait, melyeket tselekédett.

011.jpg  001.jpg  ELSÕ RÉSZ

A szentesi Reformáta Ekklézsiának Régiségérûl.

Jollehet e Keresztyén szent Ekklézsiának az Evangyeliomnak me’gvilágosittása felderûlt világa után a tiszta és szeplõtelen Isteni Tiszteletnek módgyánakmódját: javítás, beszúrása sorok között (Ekklézsia-I. 011.jpg) bevétele és az igazi hitnek az Helvetika Konfesszió szerint való vallása által lett plántáltatásának bizonyos és meghatározott esztendejét, holnapját és napját nem tudhatjuk, mindazontáltal találtatnak oly bizonyos Dokumentumok, melyekbõl meghamisíthatatlan erõsségekkel állíthatjuk hogy a Boldog Reformatzionak e’ Magyar Hazába lett alkalmatosságával, a többi Keresztyén Ekklésiák között ez is nem utolsó volt.

Ugyan is:

1.) Az Helvetika Konfessionak a Magyarországi Ekklesiákhoz lett érkezvén; Ao 1567ik Esztendõben Debrecenben várossában Sinodus lön, hova begyûlének a tiszántúl és innét levõ tanítók XVII = seniorság alatt valók; mely Senoiorságok között negyediknek ne’veztetik 012.jpg tetik a Makói. (vid. Helv. Confess. edit. Oppenheimii Ao 1616) vfio Hac e vfio Petri Cze’ne’ Sze’ntesiensis Pastoris p.t. ne’o soliensis, Hung: Érsek Ujvár; et Senior Tractii ejusd. Nona fio neosoliy ne’c nanus quidem in venitur p. forg.nec vende’ra sup sunt floreati 11. me ibiter oliom * pscripti se’ sima Rfti id Ao 1725 * ejus Arcis Je’moliventur ne’ Strigonio et Comarino, quod a in Vicinitate’, pat anteo, posse’t hortilis esse fusnig. qui te’nviét. Háne niveriat Sperie’m Axedieppus Stveponientis ut tune posset Eulad xsti et Fidelis Rftos externii nove’, epoidia Eccla et Mimitionisdecnolotione’m immudiate’ elnusit mus in spata ipsius Archiappi mu siné condolio et jubilo, Dei tame’n manukiegészítés a bal lapszélen és alap alján (Ekklézsia-I. 012.jpg). Ung. p.m. 9.). Kétségenkivül azért, hogy e tartomány is az Evangéliumot már az elõtt régen bé vette következésképpen az akkori szentesi Ekklézsia isa’ Szentesi akkori Lakosok is (Ekklézsia-I 012.jpg).

2.) Ambár ez az helységnek kicsiny voltához képest nemigen hires és nevezetes Ekklézia lehetett légyenlett légyen (Ekklézsia-I 012.jpg) is abban az idõben: mindazonáltal ugyancsak virágzó Ekklézsia volt, a minthogy a Makói Districtusbéli Ekklézsiák catalogusában bizonyosan is olvastatik Lampénál a Magyar és Erdélyi Reformata Ekklésiák Historiájanak 641ik levelén.a’ mint bizonyosan a’ Districtusbéli EkklésiakCatalogusában olvastatik. Vide’ Lampe’.SYMBOL 91 \f "Times New Roman" \s 11[kiegészítésSYMBOL93 \f "Times New Roman" \s 11]In Histor[iae] Ecclesiae Reftae in Hung[ariae] et Transylv[aniae]pag. 641. (Ekklézsia-I 012.jpg)

3.) A felsõ Sekulumnak sokszori siralmas változásai miatt a Pogány Töröknek kegyetlen uralkodása alatt és Tatároknak e TartománybaTartományon (Ekklézsia-I 012.jpg; Ekklézsia-II001.jpg) sok ízben véghez vitt rablása és pusztítása miatt egynéhányszor ez Helység isis e’ Helység elpusztult (Ekklézsia-I.012.jpg) elpusztúlt (: mint a mostani élõ öreg emberek az õ értekre’ e’mle’getik e mostani lakást 002.jpg  negyedik megûlésnek lenni emlegetik:) de mindenkor megszûnés nélkül a Szent Evangyeliumot tisztán és igazán hirdetõ Tanítót és Lelki Pásztort tartott, kit még a futásokban is és az e’llenség e’lõtt a Tisza vizén által lett 013.jpg  lett költözésekben is magokkal az Ekklézsiának tagjai elvítték, vide intra pag. Test. Past R. D. Rozgonyi mint oda alább ·/·Zolnay Károly az eredetihez hasonlóan másolatábanaz oldal alján az utolsó szót új sorba,a sor jobb szélére írta és a következõoldal elején megismételte. A szavakat a közlésbenis ismételjük, az oldal alját Zolnayval azonosmódon,SYMBOL 183 \f "Times NewRoman" \s 12·SYMBOL 47 \f "Times New Roman"\s 12/SYMBOL 183 \f "Times NewRoman" \s 12·jellel jelöljük. vide intra Cap. odaalább majd megbizonyítják; és midõn haza szabadulván megtelepedtenek, legelsõ gondjuk volt az Istentisztelet rendjének ujonnan való helyre állitása, mint oda alább majd meg is látjuk a 6dik sz.[ám] alatt.

Volt oly idõ is, a mikor Gyula várában lakván a Törökök, ezt a helyet is megszállották nemely Pogány Gazdák, ugy mondják hogy ezek Tatárok voltak volna, az itt levõ lakosok pedig Szent Ilonára költöztenek által a Kurcza vizén tul mind Bükösi István nevû prédikátorjukkal együtt ugy mindazonáltal hogy onnan is ide Szentesre jártak vissza a Templomban.Vólt olly idö is mikor Gyulában lakván aTörök ugyan ezt a’ helyet is megszállottákPogány Gazdák, ugy mondják hogy Tatárokvóltanak vólna, és az itt való lakosokSz.[ent] Ilonára által költöztékinnen mind Prédikátorjokkal edjütt, onnédjartak ide’ a’ Templomba, akkori Prédikátornaknevét tudja Médi Mih[ály] Ur[unk] BökösiN. N. [Bütkösi István] (Ekklézsia-I.013.jpg) kiegészítés a sorokközött és jobb lapszélen

4.) Mivelhogy pedig ennek a földnek a természeti termekenysége abban az idõben is tsudalkozásra méltó volt, ez Helységet nevezetes nagy Gazdák lakván, kik még szomszédbelieketszomszéd helységbelieket (Ekklézsia-II.002.jpg) ugy mint: Bõdieket sõt Csongradiakat is kenyérrel tartották, tehettségek is lévén hozzá igen érdemes Tudós Prédikátorokat tartottakszoktak tartani (Ekklézsia-I. 013.jpg), kik közzûl nemelyek még Esperesti tisztességetespe’restséget (Ekklézsia-I. 013.jpg);tisztséget (Ekklézsia-II. 002.jpg) is viseltek; mint nevezetesen ama b. e. Laskói Lõrincz kirõl majd oda alább az V RészbenCap. V. (Ekklézsia-I. 013.jpg) bõvebb[en] szóllunk.

5.) Mostan élõ öregektõl azt is halljuk, hogy még a Török hatalma alatt voltakvoltanak (Ekklézsia-I. 013.jpg) is, midõn a Tartománynak csendessége lehetett az Ekklézsiának virágzása az idõhöz képest meg volt, lévén abban az idõben Szentes mintegy 115 házakból álló falucskalévén az idõ[ben] Sze’ntes 115 Házakbólálló Falutska (Ekklézsia-I. 013.jpg)kiegészítés a lap alján. Midõn pedig Keresztyén Földes 014.jpg  Földes Uraik voltak és nevezetesen Bogdány és Jármi familiák, sõt Erdélyországi Bárói familiából való Kemény Simon birták, minthogy ezek magok is Református Keresztyén földesurak voltak, az Ekklézsia annál nagyobb virágzásában volt. Földes Uraik voltak és ne’vezetessen ErdélyOrszági Méltóságokbol Bogdány esN. Jármi és N. baro Kemén Simon birták,mivelhogy magok is Reformatus Keresztyén Földes urakvóltanak, annyival is inkább virágzott ezEkklésia. (Ekklézsia-I. 014.jpg)

6.) Legközelebb midõn 1699= EsztendõbenAo 1699 (Ekklézsia-I. 014.jpg) a Törökkel békesség lett, a Tartomány ujabban kezdetvén 003.jpg  megülettetni, valamint Makó és Vásárhely; ugy Szentes is a Tiszántúl lévõ szomszéd Keresztyén városoknak Kecskemétnek és Kõrösnek lakosaikból kezdett jobbáraigen (Ekklézsia-I. 014.jpg) megszaporodni és ugy nevelkedni, honnét nevezetes Gazdák jöttenek, kiknek maradékai még ma is egy Ekklezsiának érdemes tagjai sõt oszlopai. Azonidõbéli Kegyes lakosok, látván a Pogány által elégetettelégettetett (Ekklézsia-I. 001.jpg)(Ekklézsia-II. 003.jpg) és elpusztíttatott Templomnak romlását annak köveit megeleveníteni ‘s újonnan felépíteni, fedéllel, menyezettel, székekkel és karokkal, bölcs Mester emberek által megékesíteni és elkészíteni legelsõ tiszteknek és gondgyoknakgondjoknak (Ekklézsia-I. 014.jpg) esmervén; ez ujj 015.jpg  ez mostaniez új (Ekklézsia-I. 014.jpg) Seculumnak kezdetiben 1701 = EsztendõbenAo 1701 (Ekklézsia-I. 015.jpg) minden szükséges részétrészeit (Ekklézsia-I. 015.jpg)részeit (Ekklézsia-II. 003.jpg) a mint elkezdették ugy véghez is vitték. Melyekrõl mind a menyezetire feljegyeztetett Irás, akkori Tiszteletes tanítónak Páthi Miklósnak, ugy a Becs.[ületes] Tanácsbéli akkori szemelyeknek nevekkel együtt ne’m külömbe’n mind a Tanító székinek elejinfrontispiciumán (Ekklézsia-I. 015.jpg) tõllünk is láttatatt számok, bennünketminket (Ekklézsia-I. 015.jpg) eléggé bizonyosokká tettek.

7.) Ezen megújíttatott Templomban szabadason gyakoroltatott mind addig ez egy ez(Ekklézsia-II. 003.jpg) Ekklezsiának szokott isteni tisztelete, míg nem királyi parancsolat által (:mely 1746 = Eszt[ben] Jullius[nak] 25dik napjánAo 1746. die’ 25. July (Ekklézsia-I. 015.jpg) N.[emes] Vármegyegyûlése alkalmatosságával Vásárhelyen publicáltatott és a következendõ 1747dik Eszt.[ben] Juliusnak 27dik napján Szentesen lett N. vármegye Gyûlése alkalmatosságával effectusban vétetett:). Templom beszúrása sorok között (Ekklézsia-II. 003.jpg) lepecsételtetvénAo 1747. die 27. Juliy Szentesen lett Vrgye Grális Gyülése[Vármegyei Rendes Közgyûlés]alkalmatosságával effectualtatott [végrehajtatott]elpe’tseteltetvén, (Ekklézsia-I. 015.jpg) és elfoglaltatván ez az Ekklézsia tõle végképpen megfosztatott.

1686dik Esztendõben september 2dikán vétetett el a Törököktõl Buda vára. Ugyanezen esztendõben October 20dikán vétetett el tõlök Szeged is. Ez elõtt egynéhány nappal, Veteráni, kinek a Commandót a megbetegedett Kaprara vezér által adta a szegedi Törökök segitségére sietve jövõ Török-Tatár sereget itt Szentes alatt nagyon megverte. Ekkor adták fel Csongrádot is a Törökök. Lásd Decsi Ormanographiáját és Rocke Krieges und Friedens Geschichten zifesnu Hungarn und der Rforte. feljegyezte K. B. kiegészítés a lap alján a fõszövegtõlvonallal elválasztva (Ekklézsia-II. 003.jpg), (Zolnay5. oldal)

II. Rész

016.jpg  004.jpg  MásodikII. (Ekklézsia-I. 016.jpg) Rész
Az Ekklézsiának legnevezetesebb változásáról

Olyan boldogtalan idõre jutott az Istennek Háza és a’ Jézus Krisztust igaz Hitit valló Keresztyénség ez Hazában ez idõ szerint hogy vérontás és nyilvánvaló erõszakos kegyetlenség nélkûl egyszer egyszer nagyobb üldözés nem volt a Reformatzió idejétõl fogva, mint most vagyon; Mennyi sok Ekklézsiák és hitbéli Keresztyén Atyánkfiai vagynak gyászban, számokat leírni éppen ·/· éppen nem lehet,leirni lehetetlen (Ekklézsia-I. 016.jpg) nagy rész jutott e Tartománynak is az Urnak bölcs tetszése szerint ebbõl, nevezetesen a mi Ekklézsiánknak is.

Mert nemcsak lelkünk esméreti terheltetik a Kalendáriomban veressel festettveressel jegyeztetett (Ekklézsia-I. 016.jpg) Innepnapoknak megtartásával, hanem kegyetlen erõszakkal, büntetés és vereség által is kényszeríttetnek a keresztyének lelkek esmérete szabadságától elszakadni, és a Tanítók minden Ekklézsiákban itten is a mondatott és iratott dekretális Innepeket az Ur[nak] 017.jpg   az Urnak Házában minden vasárnaponkéntaz UR[nak] Sze’nt Napjan (Ekklézsia-I.  017.jpg) kihírdetni nagy szorgalmatossággal és a községnek tudtára adni, még pedig oly kemény bírság és büntetés alatt; hogy ha valaki azoknak kihírdettesét a prédikátorok közûl csak feledékenységbõl elmúlasztaná is, tizenkét német forintokat fizetni kénteleníttetnék (: a minthogy még akkor is életben levõ Esperest Tiszteletes és Tudós Füredi Mihály uramon õ kegyelmén actu meg is vétettetett, elmulasztván mindjárt a parancsolat után a legelsõ Innepnek ki hírdettetését, akkor ott megfordultában õ kegyelme helyett prédikállott személy Tiszteletes Tudós Szilágyi Sámuel uram õ kegyelme a Debreczeni Nemes Reformatum Collegiumnak mostan is egyik érdemes Professora) ha pedig történnék, hogy vakmerõségbõl hágná által e parancsolatot; tehát szabad ítélet szerint való büntetéssel megbüntettetnék; de még erre egy ez(Ekklézsia-II. 004.jpg) ideig példa nem esettmég pedig oly kemény bírság alatt, hogy’ha valaki a Prédikátorok közzül az ottkihirdetésket tsak feledé’kenységbõlel’mulaszt’áis 12 tizenkét forintokatfizetni kéntelenittetnek a minthogy még ekkor iséletben levõ Esperest Tiszt.[eletes] Füredi MihályUramon õ keg[ye]l[mén] [....]náltatva is,elmulatván mindjárt az elsõ Innep[nek] kihirde’tte’te’sét, akkor ott megfordultábanõ k[e]g[ye]lme helyett prédikállott személyTiszt. Tud. Szilágyi Sámuel uram õ k[e]g[ye]lme aDebretzeni N. Ref. Colle’gium[nak] akori és mostanisegyik Erdemes ifju Professora, ha pedig történnék,hogy vakmerõségbõl hágná általeparantsolatot pro artinio meg büntettetnék; de mégerre példa nem esett. (Ekklézsia-I.  017.jpg)kiegészítés a bal lapszélen, folytatásaa lap alján. Mely ez iránt való parancsolat valamint nagy hatalommal publicáltatott és currentáltatott Vásárhelyen történt N. Vármegye Grlis Gyûlése alkalmatosságával 1746ik Eszt. Julius 25dik napján; ugy minden ollyan mondatott Pápista Innep napoknak 005.jpg  alkalmatosságával vármegye kiállított emberei az Helységeknek határán széllyel nyargalván (:patale’rozván:), keresik a kik valamely külsõ beszúrása sorok között (Ekklézsia-I. 017.jpg) sõt még a házaknál levõ belsõ munkájukban foglalatosak volnának, kiket asztán a vármegye bírsággal és kemény vereséggel az után megbüntetne.

De a mi ez Ekklézsiának még sokkal keservesebb, melyet bizony sokkal nehezebben szenved minden nyomorúságinál melyeket eleitõlkezdetitül (Ekklézsia-I. 017.jpg) fogva mind eddig szenvedett, még a Pogány birtokában lett sokszori haborúknálháborúinál is, (Ekklézsia-I.017.jpg) (Ekklézsia-II. 005.jpg) is, hogy csendes nyugalmanyugodalma (Ekklézsia-I. 017.jpg)(Ekklézsia-II. 005.jpg) és szabadsága elvétetvén, nagy változást szenvedni egy szomorú napon kéntelenítteték, melynek alkalmatosságát ·/· alkalmatosságát és módgyát a következendõ Maradéknak emlékezéséreemlékezetire (Ekklézsia-II. 005.jpg) im ily rendel feljegyezni hellyesnek és szükségesnekemlékezetire’ imégyrendel feljegyezni helyesnek(Ekklézsia-I. 017.jpg) találtatott. Mivel

018.jpg  Mivel régen kerestek vala alkalmatosságot a szomszédok, mi módon lehessen elkezdeniek ellenünk el végzett tanátsokat; és tellyes igyekezetek volt arra, hogy szerentséssen és kedvekre vihessék véghez, a mitmost (Ekklézsia-I. 018.jpg) azért az Úr Isten engedelmébõlengedelmébül (Ekklézsia-I. 018.jpg) az idõ és ebben a dolgok nekiek jól szolgáltanak; tudniillik: irigy szemekkel nézték hogy a Meghólt Templomunk hátullyáhozhátuljához (Ekklézsia-I. 018.jpg) valamikor valamely nemzettõl ragasztatott egy darab ssegrestye, melyrõl valamikor a magokénak lenni erõssen állították és ez okon kezekre is keriteni valami uton ‘s módon igen akarták.

De valamely nagy Ellensége is ennek az Ekklézsiának igen nehezteltenehéztellette (Ekklézsia-I.  018.jpg), hogy ennyi ideig illy számos esztendõknek elfolyása alatt is, ez a hely meg nem elegyedhetett, hanem tisztan tartatott az elegy belegy nemzettõl; tett azért vádolást, mind a mélt. Földes Úrnál Bécsben lakó L. B. Haru-006.jpg ckern Ferencz Úr Õ Nagyságánálbeszúrás a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 018.jpg)beszúrásként a lap bal szélén, mind talán a Fels.[éges] udvarnál, hogy lakni ide bé nem bocsáttatnának az Ellenkezõk, itt ismét ugyan az igen biztatván be’nnünke’t, hogy már a régiség miatt 019.jpg  miatt romlásra készülõ és már meghólt Templomunkat ujjítanánk és nagyobbitanánk megnagyobbitanánkgSYMBOL 91 \f "Times New Roman" \s 11[g=megSYMBOL93 \f "Times New Roman" \s 11](Ekklézsia-I. 019.jpg).

Igaz is: hogy megszaporodván Helységünk lakosi, mind az õ magok familiájoknak sok ágakra lett kiterjedésével, mindbeszúrás a lap jobb szélén (Ekklézsia-I.019.jpg) a Dunántúl kezdett kegyetlen üldözés miatt ide bujdosott Keresztyén feleinkel egyrészrõl, más részrõl, mind pedig az Erdõháton egy nehány esztendõktõl fogva lenni szokott nagy víz áradások miatt szükségre jutott és ide mi hozzánk szorult szegeny jövevényekkel már a szokott Isteni tiszteletünk Helye nem vala elégséges. mert bár igen szorossan ûlt is a bé gyülekezett Kegyes Kösség: mindazonáltalmindazáltal (Ekklézsia-I. 019.jpg)(Ekklézsia-II. 006.jpg) sokaknak az Urnak Napján és a nevezetes Sátoros Innepi napokInnepnapok (Ekklézsia-I. 019.jpg) alkalmatosságin tsak a földön való ûlésre sem találtatéktaláltathaték (Ekklézsia-I. 019.jpg) Hely, hanem szomorú szívvel kijönni kénteleníttettek.

Ez okon indíttattak Keresztyén Ekklézsiánknak Betsületes Elõljárói az elébb sok ízben tett színes szíves(Ekklézsia-II. 006.jpg) biztatásra el indulni, hogy a megholt Templom helyébe másmást (Ekklézsia-I. 019.jpg)(Ekklézsia-II. 006.jpg) illendõt és elegendõt építhetnének, vagy tsak Észak felõl való oldalát ki-vetvén meg szélesítetnékmegszélesithetnék (Ekklézsia-II. 006.jpg) és a’ napkeleti végét a toronyig intézven meghosszabbítatnák,kiegészítés a lap alján (Ekklézsia-I.019.jpg); meghosszabbíthatnák,(Ekklézsia-II. 006.jpg) alázatos instacziájokat intézvén ·/· intézvén és ebben szükségeket a Felséges Udvar eleibe terjeszteni, melly 020.jpg  mely Követségben sok izben fáradtak Bétsbe Elöljáró - Uraink közzül Nemz.[etes] Betsei Mihály uram, Vecseri Mihály uram, Török György Úr, Médi Mihály úrMédi Mihály Úr (Ekklézsia-I.020.jpg) kiegészítésa lap tetején, Dobos János uram, Helységünk elsõ Notáriusával Nemz. Nánási Márton urammal; de semmi más választ sok könyörgés és költség után is nem nyerhettek, hanem 007.jpg  hogy a Templom melyben a Reformatiótól fogva eddig jártak nekik kiké a segrestye volt vissza engedtessék: mi pedig tsinállyunk akár fából, akár vályogból magunknak, mindazonáltal a Fundamentom égetett téglából megengedtetik és a földön fellyül is mintegy két téglányiraegy schuck mérték (Ekklézsia-I. 020.jpg)mintegy két téglányira beszúrása sorok között (Ekklézsia-I. 020.jpg)két egy tégkétlábnyira(Ekklézsia-II. 007.jpg). Melyrõl való parantsolatjaparantsolattya (Ekklézsia-I. 020.jpg),(Ekklézsia-II. 007.jpg) a Fels. Udvarnak a Vármegyéhez midõn el-érkezett volna, publicáltatott, és egyegy (Ekklézsia-I. 020.jpg)beszúrás a sorok között esztendõ az Ujj Templomnak elkészítésére engedtetett; mely bé telvén, mindjárt bé pecsételtetett, és ennyi idõ alatt ott gyakoroltatni szokott Isteni tiszteletünk, onnét végképen kirekesztetett; Anno et die iam notatis. Az emlitett

021.jpg  Az említett parancsolatnak Vásárhelyen lett publicatiója után negyedik hétre t. i. 17 és 18 Aug. 1746 ugyanitt Szentesen celebrált Várm.[egye]Vrgye (Ekklézsia-I. 021.jpg)(Ekklézsia-II. 007.jpg) Gyûlésének alkalmatosságával Várm. és Urasági Tisztjei jelenlétekben ugyanmagok által az ujonnan Isten dicsõségére épittetettndõépittete’ndõ (Ekklézsia-I. 021.jpg) szent Templomunk fundamentumának Helye elintéztetett és ki-mérettetett, szélessége nyoltz, hosszúsága pedig husz királyi ölekre, minemûvel a kõmivesek élnekbeszúrás a mondat folytatásaként(Ekklézsia-I. 021.jpg) . Mely osztán mennyi keserves bajos nyomorúságokkal építtethetett a IVik Részben mindenekrõl fogunk emlékezni.

022.jpg HarmadikIII. Rész (Ekklézsia-I. 022.jpg)(Ekklézsia-II. 007.jpg) Rész
A megholt Templomból lett szomorú ki-költözé-

sünknek és számkivettetésünknekszámkivetésünk[nek] eredeti javítva:számkivettetésünk[nek] (Ekklézsia-I.021.jpg) rendi és módgyamódja; a cím az eredetiben átírásrakerült (Ekklézsia-I. 022.jpg)(Ekklézsia-II. 007.jpg).

Minemû nagy készülettel igyekeze elvégezett tanácsát az Ellenkezõ Fél véghez vinni, midõn maga által eleve tudósíttattunk volna: szükségés vala nekünk is a mi dolgainkról illendõ-képpen gondot viselnünk; már közel lévén a Terminus is Templomunk Halálának napja, kegyes Elöljáróink008.jpg járóink mindeneket ·/· mindeneket tanáttsal jól és helyesen igyekeztek elrendelni. Annakokáért felvirradván ad diem 24=JuliJúlius 24-edike (Július 24-edik napja) mind a három harangok, mellyeknek kisebbikét öregebb Vetseri Mihály uram õ kegyelme a maga költségén Budán szerzette vala 40 rh forintokon tsak akkor tájbankiegészítés a bal lapszélen(Ekklézsia-I. 022.jpg) a majd elmulandó régi toronyból az Ujba fényes nappal által költöztettek helyheztetékhelyheztettek (Ekklézsia-I. 022.jpg). Ugy a szõnyegeket és az Urvacsorához való szent edényeket is bátorságosabb helyre tettékbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.022.jpg) megjegyzés a lap bal szélén:A régi templom kiköltözése(Ekklézsia-II. 008.jpg). A vármegye itt lejendõ Gralis gyûlésének terminusa die 27 = Juli 1746. ajusd a Templom elfoglalása végett praefigaltatott die 26 Juli 1746. Mi isA VrgyeSYMBOL 91 \f "Times New Roman" \s 11[vármegyeSYMBOL93 \f "Times New Roman" \s 11]itt le’jendõ Gralis Gyülésénekterminusa dies 27 ejusd; a’ Templom elfoglalása végettMiis praefigaltatott die 26. Juli 1746. (Ekklézsia-I.022.jpg) legutolsó Isteni tiszteletünket keserves szívvel és könnyezõ könyvezõ(Ekklézsia-II. 008.jpg) szemekkel végezénk el, ugyan azon órában abban lett végsõ Tanitást 023.jpg  végsõ Tanitást ez igékbõl vevén fel Tiszt.[eletes] Gál István uram, akkori Lelki pásztorunk Exod. XXXIII v. 15. Ha a Te orczád nem jár mi elõttünk, ne vígy ki minket ez Helybõl. Mellyet láss e’ Matriculában pag.

Felvirradván a szomorú és homályos 27dik napra a Fels. Udvar Kegyelmes parancsolatjára a vármegye kegyetlen Sententiát pronunciála és hogy minden halladék nélkül exequáltatnék státuála és publicála; t.i. Hogy a Templom cum omnibus appertinentiis (:értvén a harangokat is:) le pecsételtetnék, az uj Templomunk pedig ad litteram mandati építtetthetnék. Jóllehet sok szives esdeklések, könyörgések és könyvezõ kérések által is keresnének Kegyes Elõljáróink tsak annyi ideig való halasztást, míg elkészíttetnék Templomunk valamennyire, sõt nagy fizetésnek igéretivel is ezt meg nem nyerheté Ekklézsiánk: hanem ezen napon Mindszenti Plébánusnak és Esperestnek hatalom engetteték a Szolgabíróval le menni a Háztól, hol a gyûlés tartatottkiegészítés a lap jobb szélen(Ekklézsia-I. 023.jpg) és a Templom ajtajaitajtait (Ekklézsia-I. 023.jpg) bé-pecsételni. Dictum factum. Igy Vig ebédhez 024.jpg  Igy vig ebédhez ûlvén az Urak, kik most sokkal számosabban gyültek vala 009.jpg  gyûltek vala össze, mint máskor, a bé-rekesztõ múlatságnak poharát illyen kivánsággal ajánljákajánlák (Ekklézsia-I. 024.jpg)allyánják (Ekklézsia-II. 009.jpg) egymásnak: Több Kálvinista Templomokat is fogalhassunk! Melyre szíves Áment mondának. Halgassa meg a maga árvaházát is az Úr! SirákSiral. 4:21. (Ekklézsia-I. 024.jpg)(Ekklézsia-II. 009.jpg) 4.21.

Tetczett mindazáltal megengedni, hogy a rajta Templomon lett épitések, melyek megmozdíthatók volnának és nekik szükségekre nem szolgálnának, belõle kihordathatnának; a mint is a következendõ 28dik = napon az emlitett Plébánus váci kánonok által a pecsét felszakasztatván szabadság adaték minden székeket öt vagy haton kívûl, kihordani ·/· kihordani, a Chorusnak karok[nak]kiegészítés a bal lapszélen(Ekklézsia-I. 024.jpg) nagyobb részét, a deszka padlatot, az ablakban lévõ vasrostélyt, a Templom elõtt levõvaló (Ekklézsia-I. 024.jpg) nagy színet fedelestõlfödele’stül (Ekklézsia-I. 024.jpg), melyeknek hordattatásukban keserves szívvel láttad volna a Népnek a Kegyes Assszonyoknak ésis (Ekklézsia-I. 024.jpg) éhen olyan sietõ és nyughatatlan munkával lett éhen és szomjan a nagy hévségb[en] 025.jpg  hévségben lett hordozáskodásit, vélted volna, hogy mint régen a tatároknak rá-ütésekor igen sietve hordotta jószágát félvén a veszedelemtõl, most is látnál ollyan keserves változást, a melyet még az említett PlébánusKanonok (Ekklézsia-I. 025.jpg) is szánakozással láttatott szemlélni, jelen lévén maga is e nyomorúságos bajai között a népnek.

Ez engedelem mellett más részrõl részszerint visszaadásnak igéretivel, részszerint parancsolattalrészszerént parantsolattal, rész sze’réntvisza adásnak igére’tivel (Ekklézsia-I.025.jpg) a középsõ harang, mely száz esztendõknél régibb és ez Ekklézsiának szolgálatjában volt ez óráig, hagyatott a puszta toronyban vissza-hozattatni, oly véggel hogy a Pápisták vélle harangoznának, mivelhogy még magoknak nem volnakiegészítés a lap alján (Ekklézsia-II009.jpg), melyet el nem mulaszthatvánmulathatván (Ekklézsia-I. 025.jpg)(Ekklézsia-II 009.jpg) kénteleníttettünk oda engedni; jóllehet még az idõtõl fogva is a mélt. Uraság is maga jelenlétében itt igérte bizonyosan lejendõ vissza-adattatását; de’ még eddig itt se’m tellyesittetett még. viszsza is adatott die 18 = 8bris 1748beszúrás a jobb lapszélen (Ekklézsia-I.025.jpg).

Szomorú Ekklezsiánk Kegyes Elõljáróinak tettzett rendelni 010.jpg  rendelni, mint szivesen ajanlá is ebben való szólgálatját Nemz. Vetseri Mihály uram az õ kegyelme udvarát, mely éppen az mostani ujj Parochiális Ház háta megett vagyonkiegészítés a lap alján (Ekklézsia-I.025.jpg), addig az  ISTENI 026.jpg Isteni tiszteletnek Helyének válassza míg az Ujj Templomunk elkészûlne; hol a megholt Templomtól sok bajjal ide hurczoltatott Nagy szín két részben öszve állíttatván alatta a Prédikáló szék Egyházi és Külsõ Elõljáróknak székek, mint lehetett illendõképpen rendeltettek, a több nép ponyvák és deszkákzatdeszkázat (Ekklézsia-I. 025.jpg) alatt és ott jelenlevõ nagy szekér-szín alatt az Asszonyok keresvén magoknak helyet; nagyobb része mindazáltal a Gyülekezetnek az ég szín alatt mind hévségben és essõben magát békességes tûréssel tartoztatmi az Isteni tisztelet alatt nem sajnálotta; holott legelsõ szent gyûlésünk A szín alatt való I[ste]ni tiszteletkiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-II. 010.jpg) lett 1746 Juliusnak 29ik napján ezen Holnapnak Julius[nak].beszúrás a bal lapszélen (Ekklézsia-I.025.jpg), és ez számkivetésben nyomorgattunk 3ik napjáig Decembernek. Itt tett legelsõ tanítást Tiszt. Gál István Prédikátor Urunk ezen Text[us]. Ésa. 19:1.2 die 30 juli és bé-rekesztetett e színben való Isteni tisztelet die 26 Novembris a Tanítással ez Text. 2 Sám. 6.12 melyet elmondott Tiszt. Béládi Istv. uram õ Kegyelme a felsõ Leányi iskolának Praeceptora és az Ekklézsiának 2ik második(Ekklézsia-II. 010.jpg)  Prédikátor helyett való Tanítójakiegészítés a mondat folytatásában(Ekklézsia-I. 025.jpg).IV: Rész. ·/·

027.jpg  011.jpg  Negyedik RészIV. Rész. (Ekklézsia-I. 027.jpg)

Az ujj Templomnak sok változások között lett

fel-építtetésérõl.

A reánk következendõ változást sok dolgokból tudván, jó idején szorgalmatoskodtak minden szükséges dolgok aránt Birák Uraink, hogy e nagy és terhes munkát el-kezdvén, se fogyatkozás ne lenne, se az építésben késedelem és káros idõmullatás; amint is Nemz. Betsei Mihály Fõ Bíró Urunk’ die 9=martii 1747 Öszvegyüjtötte a város házához mind a Tanácsnak minden tagjait, mind az Ekklézsiának belsõ szolgáit, hol az épittetendõ Templomnak bizonyos és leg- helyesebb Hellyérõl, Mennyi ségérõl és több szükséges dolgokról tanátskozván, a Fõ Kõmíves Mesternek jelenlétében, és ugyan akkor meghatároztatott, hogy a város Háza és Istállója között való helly és tágasság(:Spallium:) (Ekklézsia-I. 027.jpg) lenne leggillendõbb hely és mértéke mennyiségének elég lenne, hossza 18 és szélessége 7 királyi öl ugyan most tzövekekkel ki is mérettetett a Kõmiveskiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 027.jpg Mester által. Az UR

028.jpg  Az Úr Isten ki-nyítván az idõt a Húsvét (után való Szerdán) 5 April 1747 t.i.Húsvét után való Szerdán(Ekklézsia-I. 028.jpg) ;kiegészítésa lap bal szélén (Ekklézsia-II. 011.jpg) Innepének el-mulása után mindjárt, die 5 Aprilis l. az Úr nevében a munkához hozzá kezdettek, a fundamentumnak árkát ásván két napokon 012.jpg  napokon, sok számú munkások. Melynek el készûlése után azon Pénteken, ugymint 5 April 1747 Ujj Templom fundamentumakiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-II. 012.jpg) Az egészdie 7. Apr 1747. Az egész (Ekklézsia-I.028.jpg) Gyûlekezetnek buzgó ahítatos esedezése mellyet láss alább pag.kiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 028.jpg) ugyan e helyen a reggeli Isteni tisztelet után végben menvén, le-tétetett az elsõ fundamentom tégla napkelet felõl való alsó sarkon szegletin Az örökké való megfoghatatlanMegoszthatatlan (Ekklézsia-I. 028.jpg) Boldog szent Háromság, Atya, FiúFiju (Ekklézsia-I. 028.jpg) és Szent-Lélek Egyetlenegyegy (Ekklézsia-I. 028.jpg) imádandó Elõ Úr Istennek Szentséges Nevében Tiszteletes GálGaal (Ekklézsia-I. 028.jpg) István Lelki Pásztorunk keze által. Õ Kegyelme után a több Egyházi szolgák, kiket követtek N.[emes] és N.[emzetes] Gálos Mihály akkori Reformatuskiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 028.jpg) Tiszttartó Urunk, és nagyobbik Fijabeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.028.jpg) N. és N. Gálos Sámuel Fõ Comissarius Uram. Következtek osztán említett N. Fõ Biró Uram, a Betsülletes Tanáttsal rend szerint: kik mindnyajan a fundamentomnak mély árkába ásott gráditsokon és deszkákonbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.028.jpg) lemenvén az Úr Istennek szentséges nevének segítsegûl való hivásával hí-029.jpg vásával élõ és hallatósjól hallható, hangos szóval és ahítatos szíves fohászkodásokkal egy-egy téglát tettek le; ·/·tettek le; a már elébb kõmíves-vas-kalánnal ke tulajdon magok keze által leöntetett mészre, sorjában. Mely munkát ott igy elvegezvén, kiki az õ tehetsége szerint a Kõmíves Mester számára egy márjást vagy többet, vagy kevesebbet az ott letétetett tálatskában szívesen adakozott.

Ekképpen ment véghez e nap; mert a Kösség között nevezetes Emberek is, sõt nemcsak Férfiak hanem 013.jpg  hanem Kegyes Asszonyok is Magokat az Emlékezetes Nagy munkában örvendeztetni tellyes szívvel igyekeztek. Sõt az oskolában járó gyermeketskéknek is emlékezetre meg engedtetett fundamentom követ le-tenni, kik közzûl ezeket feljegyezzük: Joannes Bertók, Michael Kaszap Cantoris, Stephanu Balog, Stephanus Molnár, Paulus Kováts, Joannes Szõllõsi, Mihael Lénárt, Georgius Bartha, Stephanus Dögei, Michael Szél, Joannes Rátz etc. kiegészítés a sorok között, valaminta lap jobb szélén (Ekklézsia-I. 029.jpg)

Elvégezvén Fõ Bíróságát Nemz. Betsei Mihály Uram következett õ kegyelme helyébe Nemz. Médi Mihály Uram köve die 23= apr. a hívatallal edjütt e nagy munkának folytatása is szállott Õ Kegyelmére, annyival terhesebben, hogy a Templommal edjütt Toronynak készíttetése is szükséges volna, melynek Fundamentoma ismét die 9= mai a földben rakatott övedzõig való tégláknak rakása a föld szinen Fa épûlettel kezdeték. Ennyi

030.jpg  Ennyi terhes és költséges építései lévén az Ekklezsiának; tettzett közönséges végzésbõl az egész Gyülekezet eleiben terjeszteni szükségét, melyet nevezetes Tanításban ama Szent Beszédekrõl, Melyek vagynak János 2.17.kiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 030.jpg) véghez vivén, és azon alkalmatossággal serkentvén és intvén a népet Tiszt. Lelki Pásztorunk die 4= Junii lett e szent munka oll annyira hathatós, hogy tsak külön a tizenkét személyekbõl állókiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 030.jpg) Bets. Tanács töbet 500 Rfr forintoknál a Templom épületire conferált, ugy anyira, hogy még a szegényebb köz béresek is szivessen alamizsnálkodni el nem mulatták ezeknek érdemeiket kiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 030.jpg); kiknek Lajstroma a város 014.jpg  város Háznál emlékezetre tartatik, míg e Mátrikulába be-íratik.kiegészítés a szöveg folytatásakéntés a sorok között (Ekklézsia-I.030.jpg).

A Templom fundamentomának égetett téglából való rakatása el-végeztetvén mivelhogy gondoltuk, hogykiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 030.jpg) a vájognak állandósága erõtlen volta olly nagy épûletnek megtartására nem reme lehetne alkalmatos, vármegyebéli és más nagy uraknak, sõt méltóságoknak is biztatásábolbiztatásokból (Ekklézsia-I. 030.jpg)(Ekklézsia-II. 014.jpg) ·/· bíztatásából egy nehány kõlábakat a falban rakattatni akaránk; melyben hogy a Majszter Kõmíves-mesterjavítás a sorok között (Ekklézsia-I.030.jpg) is magamunkáját tetszhetõbbé és az épûletet ékesebbé tenné a Kõlábakat a falnak külsõ színén kivûl szélesítette a fal fel is léven szintén félig rakattatvakiegészítés a lap alsó szélén(Ekklézsia-I. 030.jpg), mellyeke’t ezért is és hogy 031.jpg  számokr[a] hogy sûrûn volnának, talán 18 =mindössze, irígy szemekkelszemmel (Ekklézsia-I. 031.jpg) nézvén a nem szíves szomszédok die 20 Junii itt Szentesen celebráltatotttartatott (Ekklézsia-I. 031.jpg) N. Vármegye Gyûlése alkalmatosságával a Kõmívesek el-tiltattak a munkától; sõt a Fõ Kõmives MesterMajszter (Ekklézsia-I. 031.jpg) fogsággal és vassal fenyegettetett; és hogy edszersmind a Templomnak szélességét, hosszúságát és már félig fel-rakatott Kõlábainak számát egy papirosra detineálná, hogy a Fels. Consiliumnak Pozsonyba fel-küldettethetnék; meg is tselekedte, fel is küldettetett, ki is osztán a fel-állíttatott Kõlábaknak el-rontása iránt igen kemény és menydörgõs parancsolatot küldött vissza.kiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 031.jpg) Ekképenés igy (Ekklézsia-I. 031.jpg) lett az Építésnek elsõ és Nagy akadálya. Lásd. Esdr. 4. A ’ Torony

015.jpg  A torony pedig mivel tsak fábólfábul (Ekklézsia-I. 031.jpg) készíttetett a féle tilalmat nem szenvedvén már elkészûlt a faragással ugy hogy die 26 = Junii a felemelõ mesterségek és Csigák el-rendeltetvén és alkalmaztatván 28 ejusd. az öreg szegletSzegelet (Ekklézsia-I. 031.jpg)(Ekklézsia-II. 015.jpg) oszlopok felállítatni elkezdetének; annyira hogy die 6. Julii a fedetének szarufái is fel-szegeztettek és die 7=ejusd a felsõ gomb és Kakas a felette levõ csillaggal edjütt szerentsésen fel-tétetett. Melynek magassága a földtõl fogva az Átsnak mértékével egészen 14 és fél ölnek találtatott.

Sok könyörgések és Instantiák után láttattak valamenynyire engedniengedelmeskedni (Ekklézsia-I. 031.jpg) a N. Vármegye Tisztjei az épittés aránt, a honnét merészlették Birák Uraink a Templomnak hat ablakainak Budán kõbõl vágottvágatott (Ekklézsia-I. 031.jpg)(Ekklézsia-II. 015.jpg) mellyékeit die 15 Julii a falban 032.jpg  a falban bérakatni, melyek kevés ideig nyughatának ottitt (Ekklézsia-I. 032.jpg), mert 27=ejusd. a N. Vármegyének lett igen Nagy Gyûlése, melynek alkalmatosságával el-rekesztettünkle’tt igen Nagy VrgyeSYMBOL 91 \f "Times New Roman" \s 11[VármegyeSYMBOL93 \f "Times New Roman" \s 11]Gyülési midön elrekesztettünk (Ekklézsia-I.032.jpg) a régi Templomtól is, annyira keményen parantsolt a Templomnak ad litteram értetendõ építésének rendi és módja felõl, hogy die 28=ejusd. ez ellen tettlett (Ekklézsia-I. 032.jpg)beszúrás a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 032.jpg) építéseknek minden részeit ·/· részeit lerontatni, hányatni, és vágatni – Nagy fenyegetéssel a Tanátsnak imponáltainjugálta (Ekklézsia-I. 032.jpg); ez lõn a sok jótéteményeknek és ingyen lett szolgálatoknak világi mód szerint való jutalma. Sõt ennek felette a Szegvári Plebánust, N. Vármegye szolgabíróját és egy Esküdtjét az epûletre szüntelen minden napon vigyázni kinevezte, és rendelte a N. Vármegye, kiket a számos munkások felett mint rontórontó javítva: rontató (Ekklézsia-I.032.jpg) rontató:(Ekklézsia-II. 012.jpg) Pallé-016.jpg  Pallérokat kénteleníttetett az Ekklézsia naponként étellel és itallal tartani.

Látván már és eszünkbe vévén illyen köszönetre nem méltómegbékelhetetlen (Ekklézsia-I.032.jpg) igért segítségét és az ellen; e mellett nagyjavítás a sorok között (Ekklézsia-I.031.jpg) Kegyetlenségét a N Vármegye Tisztjeinek szivének arántunk, ha keserves szivünk fájdalmával is ugyan, minthogy kéntelenek voltunk és már semmi útat módot vígasztalásunkra sem sehonnan semnem (Ekklézsia-I. 032.jpg)(Ekklézsia-II. 016.jpg) láthattunk 033.jpg hattunk, sem várhattunk die=31 Julii az Épitõ Kõmivesek által magunk pénzén elszedetnieledelén (Ekklézsia-I. 033.jpg)s eledelin (Ekklézsia-II. 016.jpg) a fel állított kõ oszlopokat lerontatni megengettük és elkezdettük; és noha szemeink béköttetésére négy oszlopok még ekkor meg-engettettek és hagyattak, de ujabb parantsolattal die 7=Aug. ismét egy darab tégláig valamelyeket találhattak és láthattak a jelen való ‘s rontato Pallérok kivettetni el nem mulattak. Hogy méltán imádkozhattunk és panaszolkodhattunk illyen keserves állapotunkban a régi Ekklézsiával mi is die 13=Aug. hallván azon beszédekbõl a Tanítást, melylyek vagynak Néhém. 4:4.5.

Mindennyi keserves nyomorúságok és szorongattatások között és die 2=Aug. a Toronynak zsindelyezése már elvégeztetett és a Templom Dél-felõl való falának égetetlen téglából lett rakása continuáltatott, hogy már a Predikálló széknek fundamentoma is két veres fenyõ darab gerendák die 17=Aug. a falban 017.jpg  a falban bérakattatván el-rendeltetett; sõt az égetett téglából épitett kõlábaknak vagy oszlopoknak is die=25 ejusd rontatásuk elvégeztetvén a falnak sebei égetetlen téglákkal mindenütt bé-rakattatván meg-gyógyíttattak. Még ezek

034.jpg  Még ezek sem lõnek elegek a Kegyetlen Irígységnek, mivel három ajtóknak helye hagyaték az épületen t.i. Napkeletrõl, Délrõl és Északról; az Északról hagyatott ajtó is bérakattatni parancsoltatott ·/· parancsolttatott, és die 4. septembris7br (Ekklézsia-I. 034.jpg) 7bris(Ekklézsia-II. 012) septembris=szeptember kivánságok szerint meg lett. Jóllehet már mindeddig Mindenek az õ akarattyok és parancsolatjok szerint le’ttenek és mentenek véghez, annyival is inkább, midõn eszekbe vennék hogy már mindeneket elkövethetnének rajtunk, még die 13= 7brisseptembris = szeptember Gralis Gyûlés tartatott arántunk, ez okon, Mivel még mind eddig is az Ablakok kövei az épûletben benn volnának, melyekrõl a fellyebb elmult Gyûlési alkalmatossággal Maga Mélt. Fõ Ispán Urunk Gróf Haller István úr Õ Nagyságakiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 034.jpg) jelenlétében engedelmes resolutiót kegyelmesen tenni méltoztatott a N. Vármegye most pedig Õ Nagysága távol létiben; e meg irt Gyûlésben el-végeztetett és kiadattatott ugyan kemény parancsolattal azon Ablakoknak le-rontattatásalerontatások (Ekklézsia-I. 034.jpg); noha már die 2. septembris a Templom falainak építése az Úr Isten segittségébõl, egészen elvegeztetett vala, és a sok gerendák is felrakattattak vala; ez okon 035.jpg  ez okon lett, hogy teljes romlási után való fel épûlések ismét a falaknakKöfalaknak (Ekklézsia-I. 035.jpg) die 23 018.jpg  die 23. septembris végeztettek el; mely idõ alatt a szaru-fák is fel-rakattak és die 2526 (Ekklézsia-I. 035.jpg). ejusd. egészen meg is létzeztetett és négy Pestikiegészítés a jobb lapszélen(Ekklézsia-I. 035.jpg) Áts Mesterek kezek által a ‘Sindelyezés is elkezdetettelkezdettetett (Ekklézsia-I. 035.jpg); továbbáés (Ekklézsia-I. 035.jpg) die 6. 8bris8bris = octobrisSYMBOL 91 \f "Times New Roman" \s 11[októberSYMBOL93 \f "Times New Roman" \s 11] az egyik végen való vitorla reggeli hét orakor fel-tétettetett. és egészen végezetre a Templomnak ‘Sindelyezete die 17. 8bris8br = 8brisSYMBOL 91 \f "Times New Roman" \s 11[októberSYMBOL93 \f "Times New Roman" \s 11](Ekklézsia-I. 035.jpg) elvegeztetett; mellyértkiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 035.jpg) az Urnak neve áldassék!

Azt gondolánk már mindnyájan hogy semmi gonoszaink nem volnának már hátra, de hogy még fellyûl a nyomorúságokban ráadást és szerzést is adna a N. vármegye die 23- 8bris Gyûlése alkalmatosságával parancsolta el utollyáravégezetre (Ekklézsia-I. 035.jpg), hogy a két karokbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.035.jpg) alá magok engedelmékbõl rakatott két-két kõlábak, melyek nem a falban, hanem a Templom közepin helyheztettek, egészen ki-hányattatnának; ez akarattyok is, valamintmint (Ekklézsia-I. 035.jpg) a többi, véghez ment; és igy az Átsok magok bölcs Mesterségek szerint Fa Oszlopokra elsõben is a Napnyugati KartNapnyugoti Chorust (Ekklézsia-I. 035.jpg) építeni, die 30-ejusd. elkezdették. Ezekkel

036.jpg  Ezekkel edjütt az Asztalos Mester Emberek is Nemz. Jókai Sámuel Úr Rév-Komáromi Nemes Asztalos Czéhnek Czéh-mestere, Czina István ugyanott Atya Mes-019.jpg  tya Mester és Molnár Mihály négy tanult Mester Legényekkel és annyi Inasokkal edjüttkiegészítés a lap felsõ szélén(Ekklézsia-I. 036.jpg) hiven és serényen mind a Menyezetnek keszítésébenkészittésibe’n (Ekklézsia-I.036.jpg), mind a Karok borításában foglalatoskodván, azon közben az a Kõmíves Mester is itt a szomszédságban Szent-Mártonon lakó Szablik maga ·/· Legényivel a pádimentomot rakatván, mind edjütt szerentséssen elkészítteténekKö Mivesek a pádimentomot rakván; Kömive’sMester volt Sz. (EntSYMBOL 93 \f "Times New Roman" \s 11]MártonbSYMBOL91 \f "Times New Roman" \s 11[anSYMBOL93 \f "Times New Roman" \s 11]itt a’ szomszédságban lakó hires Mesteremb (ErSYMBOL 93 \f "Times New Roman" \s 11]Szablik le’génye’kkel’. mindedgyüttszerentséssen elkészíttetének(Ekklézsia-I. 036.jpg)kiegészítés a bal lapszélen és asorok között és beszegeztetének a székek is; mely belsõ munkák folyván egész Novemberben die 30. ejusd edszer ‘s legelõször egészen ki-sepertetettki Se’prettetett (Ekklézsia-I. 036.jpg)(Ekklézsia-II. 019.jpg) a Templom, a’ mely napon szintén Szegedrõl az Üveges ablakok is meghozattak. Mindezek utánSzegedrõl meghozattattak az Üveg ablakok is; osztan(Ekklézsia-I. 036.jpg) die 1 XbrisXbr.; Xbris = decembris=december a Tiszt. Tanítók széki és az Asztal körûl CzirkulusCirculus (Ekklézsia-I. 036.jpg)(Ekklézsia-II. 019.jpg) elkészíttetett; végezetre osztán die 3die 2 (Ekklézsia-I. 036.jpg) ejusd. a Praedikálló szék is Koronájával edjütt fel-szegeztetett.

Igy felépülvén az Urnak tsudálatos Gondviselésébõl az Õ Felsége Segedelme velünk lévén Kegyes Tanításokkal, a Szent Háromság ISTEN Ditsõségére felszenteltetett Advent elsõ vasárnapján die 3. Decembris MDCCXLVII.die 3. xbr.SYMBOL 91 \f "Times New Roman" \s 11[risSYMBOL93 \f "Times New Roman" \s 11];kiegészítés a sorok között 1747.(Ekklézsia-I. 036.jpg) Jelen levén e szent alkalmatossággalalkalmatosságon (Ekklézsia-I. 036.jpg) ezen Venerabilis Districtusnakvrbilis (Ekklézsia-I. 036.jpg)kiegészítés a sorok között nevezetesebb Ekklésiáinak Tiszteletes Tudós Tanítóji; nevezet szerint: Tiszteletes ‘s Tudós, Kegyes Öreg Atya: Füredi Mihály Uram. Hód-mezõ-vásárhelyi elsõbb Lelki Pásztor és e Békéssikiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 036.jpg) Szent Társaságnak Érdemes Seniora, Ki által 020.jpg  Ki által az elsõ a 037.jpg  legelsõ Tanítás kezdetett és elvégeztetett ex Textu Ésa LXVI 1.2 Ugyan ekkor Õ Kegyelme által ezen Templomunkra nézve az Ekklezsia szüksége ki-hírdettetett és az alamizsna pénz ment 59 Rh. for. és 13 Den.kiegészítés a jobb lapszélen Ekkor aTemplom szüksége vagy az EkklezsiaSYMBOL 91 \f "Times New Roman" \s 11[szükségeSYMBOL93 \f "Times New Roman" \s 11]ki hirdettetett léve’n ö kglme által azalamizsna pénz ment 59 rh forintokra és 13 dra.SYMBOL 91 \f "Times New Roman" \s 11[dénárraSYMBOL93 \f "Times New Roman" \s 11](Ekklézsia-I. 037.jpg) Ismét T. T.T. T.=Tiszteletes és Tudós Szikszai István GyörgyIstván (Ekklézsia-I. 037.jpg) Uram Békési Lelkipásztor és ezen Szent Társaságnak Ord. Notar.a’ Sz. TársaságSYMBOL 91 \f "Times New Roman" \s 11[nakSYMBOL93 \f "Times New Roman" \s 11]Notariusa (Ekklézsia-I. 037.jpg) Ismét T. T. Erdélyi Sámuel Uram Ötsödi Lelki PásztorPrédikátor (Ekklézsia-I. 037.jpg), Ismét T. T. Dobsa Tamás Úr Tartsai Lelki Pásztor Ismét T. T. Hajdú János Úr Gyomai Lelki Pásztorbeszúrás a szövegbe 2; Tiszt. Hajdú JánosÚr Gyomai PrédikSYMBOL 91 \f "Times New Roman" \s 11[prédikátorSYMBOL93 \f "Times New Roman" \s 11];beszúrás a szövegbe 1; Tisz. Dobsa TamásÚr Tartsai Prédikator. (Ekklézsia-I.037.jpg). Ismét T. T. Kulin Demeter Úr Makói Lelki Pásztor, Ismét T. T. Tatai István Úr Vásárhelyi Professor etc. második Tanítást végezvén Tiszteletes Tudós Gál István Uram Ekklézsiánkbéli Lelki Pásztor ex Textu: Exod III.5.3: v. 5 (Ekklézsia-I. 037.jpg) Ugy sok számú Keresztyén szeretõ Atyánkfiai a megírt szomszéd Ekklézsiákból nevezetesen kiváltképpenjavítás a sorok között (Ekklézsia-I.037.jpg) Vásárhelyrõl annyira hogy minden részei Templomunknak Kegyes Férfiakkal és Asszonyiállatokkal szinten tellyesek lévén immár több bé nem férhetvén, kívül az Ajtók elõtt állani kéntelenek valánakvólnának (Ekklézsia-II. 020.jpg). Következendõ vasárnap pedig die 10=DecembrisDie 10. xbr (Ekklézsia-I. 037.jpg) praedikállott T. T. Béládi István uram Ekklézsiánkban második Lelkipásztor helyett való Praedikátor szolga-Társ. ex Textu e’ Rom. VII. 15-16.(:Chron:) Paralip. 7: v. 15. 16. kiegészítés asorok között (Ekklézsia-I. 037.jpg) Mind 021.jpg  Mind ezek után die 16=Februarii 1748 az Ablakokra Pestrõl hozatott vas-rostélyok felszegeztettek. Már az Urnak a mi ISTENÜNKnek dicsõséges Szent neve maradjon ·/· maradjon nálunk és maradékinknál Örökkévaló áldásban, tselekedje Jó Lelke által hogy viszont mi magunkis lehessünk Õ Felségének Szent Templomi. ! Ame’n. V. Rész Mindezen Templomunk, mind mindnyájan, kik ebben igaz Hittel és megtért Szívvel a Jézus nevében az igaz Istennek egyedûl szolgálunk Õ Felségének mind örökké kedves, tsendes és nyugodalmas Halyléka! Amen. ‘Solt CXXXII.13.14.

Ez idõben kik voltak a’ Szentesi Eccle’siának Külsõ és belsõ Elöljárói Számok és nevek szerént me’gtalálhatók egy darab faragott kövön; talán e’zután a’ Templomban is fel fog[nak] jegyeztetni Táblára Lásd e’ Mátriculában is ide’ alábbkiegészítés a lap alján (Ekklézsia-I.037.jpg)

038.jpg ÖtödikV. (Ekklézsia-I. 038.jpg) Rész

Az Ekklézsiának ez ideig való Lelki PásztoriróPásztorairól (Ekklézsia-I. 038.jpg)l, Tiszt.

Túdos Tanítóiról.

Nem tudom az idõ sokszori szomorú változásit okozzuk é tsak, vagy valamivalamelly (Ekklézsia-I. 038.jpg) részbõl ennekelõtte ezen Szent Gyülekezetben levõ Egyházi Szolgáknak is feledékenységeket mondhatjuk okának lenni, ily nagy fogyatkozásinknak, hogy tsak egy kis jegyzõkönyvetskében is restellették emlékezetért magok neveit és itt lakásokban esett nevezetes viselt dolgaikat tudtunkra adni: Meg vallom mi immár most kevesekrõl emlékezhetünk és a kikrõl emlékezünk is, rólok nem sokat tudunk, és hogy a valóságot bizonytalan 022.jpg zonytalan dolgokkalbizonytalanokkal (Ekklézsia-I. 038.jpg) ne elegyítenénk; igen szûkeknek kelletik már lennünk arántok az irásban, sõt melyet leg inkább salynálunk, tellyességgel nem tudhatjuk ide jöveteleknek innen lett kimeneteleknek vagy Haláloknak idejét, szolgálattyoknak vagy lakásoknak az idõhöz boldog vagy boldogtalan állapottyát. Fellye’bb nem

039.jpg  Fellyebb nem emlekezhetünk, valamelly itt lako Prédikátornak nevérõl, hanem 1. b. e.becsületes Tiszteletes Laskói Lõrinzrõl

Már ezelõtt van emlékezet Gerendási Balázs szentesi Prédikátorról a ki az az 1569ik Esztendõben Oktober 10én Nagy Váradon II. János választott magyar Ország királya és Erdélyi fejedelem parantsolatjára tartatott Synoduson Dávid Ferencz és Blandrata György ellen, a Sz. Háromságról való Ortoxi tudomanyt, tõbbekkel együtt oltalmazta, – és az ott Készült Ortodoxa Sententiának nevét aláirta, ekképpen: Blasius Gerendási. minister de Szentes. Lampe Hist. Ecclae Refor. in Hungaria. p. 149. feljegyezte K. B. nem 149 lapon, de a 249iken B. I.kiegészítés lábjegyzetként(Ekklézsia-II. 022.jpg) (Zolnay 17. oldal) kinek itt lakásáról és Prédikátorságáról néh.[ai] nagy emlékezetû Martonfalvi György Szentirás magyarázó Doctor és Debreczeni Professornak Magyar nyelven írattatott ·/· írattatott Szent Históriájának Elöljáró beszédében vagyon illyen emlékezet: Catalogusa azoknak a Tiszteletes Szemellyeknek, kik (:e nagy Tanitónak Martonfalvi György Uramnak:)(:Szilágyi Márton DebretzeniProfessorSYMBOL 91 \f "Times New Roman" \s 11[nakSYMBOL 93 \f "Times New Roman" \s 11]:)(Ekklézsia-I.  039.jpg) bottya alól a Debreczeni Oskolából vagy Mesterségekrõl mentenek fel az idegen országokban, kiknek rendiben negyedik Laskói Lõrincz szentesi Lelki-Pásztor. Mely munkát az Auctornak Halála után bocsátott világ eleibe Hires T. Szilágyi Márton Professor; ki Colle’g Kinek Elöljáró-beszéde az. Kiis az fellyebb említett  Professornak Ao 1669= lett Collegája, már az elõtt lévén Tanítványa Laskói Lõrinz sõt mint ki-tettzik az írás rendibõl, mikor Professorrá lett Szilágyi Márton Úr, már akkor Szentesi Prédikátor vólt Laskói Lõrincz, mind kettõnek nevek ott vagyon a Catalogusban, lásd meg in editione Debre- 023.jpg  DebreczDebretz. edit (Ekklézsia-I. 039.jpg) 1681. (Ez idõben T. Bõlcskei Mihály vólt Békési Prédikátor.)kiegészítés a lap alján (Ekklézsia-I.039.jpg) E megnevezett Tiszteletes Tanító, hihetõ innét vitetett osztán Vásárhelyre, hol ennek a Prédikátori Szent Társaságnak Séniorává vagy Esperestjévé választatott Lampe. 1686ik  Esztendõ tájban. Lampe. Hist. Eccl. Hung. pag. 641. egy 040.jpg  Egy embert sem találhatunk ma közöttünk, kinek eszébe jutna, hogy esmérte volna itt lakásában, hanem hogy bizonyosan tudják sok izben hallván Attyoktól, hogy Laskói Lõrincz híres Prédikátorjok volt. De nem sokáig lakott Szentesen, mert a Vásárhelyiek által vitték magok Ekklézsiájába. E Tiszt. férfiúról az emlékezet vagyon, hogy az idõben Academiákra ment Ifjaknak oda fel valamivalamelly (Ekklézsia-I. 040.jpg) Tudós Professor ezt mondotta: hogy Laskói Lõrincz el-taníthatná minden scientiákat Magyar Országban, valamint valamely Professor  Akadémiákon. Hires Predikátor is vólt mindenkor.

2. Második Prédikátort Ugyan a felsõ Seculumban emlegetnek Marosi István nevût, kit az igen öreg emberek gyermek korukban értek és életben szemléltek; ki itt Szentesen fáradt idejéig, erõtelen öregségéig volt Prédikátor, és midõn már nem szolgálhatna, Házat adott az Ekklézsia, melyben magános életet élt haláláig; és ez ház volt azon a helyen, hol mostan Nemz. Vecseri Mihály Úr háza vagyon.

3. Harmadik ugyan a felsõ Seculumban Tiszt. Rozgonyi Uram, kinek idejében el-futván a Török elõtt Csongrádra, ott is a futott szentesi népnek ·/·  Népnek, ugy mint maga Halgatóinak Szolgált és Prédikált, midõn pedig ellenzenék a Pápisták ugyan ott lakó Rátz Kapitánynak Vasasinak nevû adott szállást a maga udvarán az ISTENI

1667. Szentesi Prédikátor volt Bütkösi István a ki egyszersmind Esperest is volt, mert ebben az Esztendõben mint Alföldi Esperest adminisztrált a Superintendetia Cassájában: 10 frt. – 1675ben pedig már Vásárhelyi Pap volt, ment ebben az Esztendõben, mint Körös-Marosközi senior és Vásárhelyi Pap – juraments se purgarit castra – amint ezek felvagynak jegyezve superintendentia régi Protocollumba, melybõl ezt kiirta: K. B. ·/·lábjegyzet (Ekklézsia-II. 023.jpg)

024.jpg  Isteni tiszteletnek: sõt az Oskola-Mester nélkûl lévén akkor (: mi okon nem tudjuk) a meg nevezett Udvaron tanította a gyermekeket maga T. Rozgonyi Uram. Harmadik

041.jpg  4. Harmadik Negyedik emlékezetes és híres Prédikátor ez Ekklézsiában volt Tiszteletes PáthiPathi (Ekklézsia-I. 041.jpg) Miklos Uram; de nem tudhattyuk bizonyosan ha mindjárt említett Tiszteletes Marossi Rozgonyi István Ur után következett-é vagy nem, mert sem a Praedecessornak Halálának, sem a Successornak bé-jövetelének esztendejét ki nem tanulhattuk.

A Békési Tractus Protocollumába igy irta bé nevét: Annó 1696. die 10 Martiy Nicolaus Pati Minister Ecclesiae Szentisieasis” 1719be menvén el innen Gyomára, lakott itten 23 Esztendeig. Az 1712ben 1713 ban és 14 ben tartódott “Sancta synodis ott volt Pati Miklos – Még 1728b élt Vésztõn, mert ekkor õ declarálta: hogy a Tractusbeli Prédikátoroknak suffragiumi által, Esperestnek valasztodott; Oltyán András makói, notáriusnak Pápai Ferencz; Assesoraknak pedig Pati Miklos víztûi, Vecseri György vásárhelyi, Sukorói István Gyulai Prdttorok.lábjegyzet (Ekklézsia-II. 024.jpg) (Zolnay 18. oldal)

Ez bizonyos, hogy Tiszteletes Páthi Miklos Uram mind régi, mind sok idõkig való Prédikátor volt itt; ugyan is a Bõdi Ekklesiában is, hol a félelmes idõben laktak vala az idõben a Szentesiek, Kedves Prédikátorjok Õ Kegyelme volt. Mert hogy Kõrösi Mesterségbõl Akademiákra ment, és ifjúságában lett Bõdi Prédikátor. (1719ik1718dik (Ekklézsia-I. 041.jpg) esztendõben ment el Szentesrõl, akkor is nem magáért, hanem második istentelen fertelmes életû Felesége miatt:)kiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 041.jpg)) holott is a Tatár által a Nép el-raboltatván 1686banlábjegyzet (Ekklézsia-II. 024.jpg) (Zolnay 19. oldal) 1697ben Ugyan Páthi Úr elsõ jó és kegyes Felesége is Turbótz Katakiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 041.jpg) gyermekeivel rabúl örökösen el-vitetett. Maga is Tiszt. Páthi Miklos Úr rabbá esett;

Fogságában a Török rabláncz el rontván egyik lábát egész életében sánta volt. Feleségét Császári parancsal menvén Török Országba, ki akarta váltani, de az nem jött vissza. – A fia, megértvén annyától eredetét, midõn Bétsbe ment Török követ, NKõrösön keresztül útazott, Attyafiáét meg kereste, ‘s véllek tolmács által beszélt ‘s meg ajándékozta õket.lábjegyzet (Ekklézsia-II. 025)(Zolnay 20. oldal)

 a váltságot, vagy sarczot Kõrös városa tette le Õ Kegyelméért a Tatárnak. 1000 Talléronkiegészítés a lap alján(Ekklézsia-I. 041.jpg) Meg lévén a Békesség a Törökkel 1699ben haza jöttek ide lakni Szentesre, és az itt megszállott lakos Oláhokat ki-vervén, magok pedig hellyekbe pedig azoknak megtelepedvén emlitett Prédikátorjokat 025.jpg jokat magokkal haza hozták, hol még a régi Pestisben 042.jpg  Pestisben Ao 1709bankiegészítés a lap felsõ szélén(Ekklézsia-I. 042.jpg) és 1710ikben nem más hanem annyiszorennyiszer (Ekklézsia-I. 042.jpg) említett Páthi Úr volt Szentesi Prédikátor. Másik feleséget vévén, ki e jámbor Kegyes Atyának nagy kissebbségére és haláláig való szíve fájdalmáragyászára (Ekklézsia-I. 042.jpg) szolgála, mint hallatik bal sarkára állván a tisztatalan elétre halylott és ez motskos maga ·/· viseletemagaviselése (Ekklézsia-I. 042.jpg) miatt az Ekklézsiának is nagy bánattyára, öregségére innét kimenni kénteleníttetett, a mint emlegetik Gyomára vitték Ao 1719ben.1718bSYMBOL 91 \f "Times New Roman" \s 11[anSYMBOL93 \f "Times New Roman" \s 11](Ekklézsia-I. 042.jpg) Vésztõn holt g[meg]kiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 042.jpg) Ez a rút életû Asszony Kegyes Jó Urának hajadon testvér hugát Páthi Katát terhesítette némely Férfiuval a Parochiánál, és tisztességes hirû nevû Sellérjét hasonloképen; magát pedig talánn az Görögök is ismertékkiegészítés a sorok között, a ballapszélen és a sorok között (Ekklézsia-I.042.jpg). Jóllehet illyen rút életû volna ez Asszony; de Tiszt. Férjét, ki Ifjúságától fogva ennyi esztendõk alatt jó és rosz sok idõket itt töltött, haláláig el-bocsátani nem akarták; hanem az Ekklézsia ellenére Szépe Pál (:a mostaninak apja:) lévén Bíró, megmaradásátmaradását (Ekklézsia-I. 042.jpg) nem engedte, melyért sokaktól sok átkok is mondattak reája. kiegészítés a bal lapszélen.(Ekklézsia-I.  042.jpg)

elvégezte életét Vésztõi Prédikátorságában, a holott is el temetetett, mint különösen kedvellett Lelki Pásztor, a Templom déli oldala mellé – de a mely templom már elpusztult és hellyére a prédikátori ház épittetett. Feljegyezte ezt: Pred. K. B. 1815ben.lábjegyzet (Ekklézsia-II. 025.jpg)(Zolnay 20. oldal)

5. Negyedik Ötödik itt való Prédikátor neveztetik Tiszteletes Sukorói István Úr, kiröl többet semmit nem tudunk hanem hogy Makói Oskola Mesterségbõl 1719ben hozatottkiegészítés a sorok között,(Ekklézsia-I. 042.jpg). Innét Gyulára vitetett. Prédikátornak (csendes természetû, jó embernek dicsértetik:) de itt csak esztendeig lakott (: még T. Pápai Úr Akadémiákról le-jött:)kiegészítés a lap bal szélén,folytatása két bekezdés között, innédGyulára vitetett. Prédikátornak mondják,de itt nem sokáig lakott (Ekklézsia-I.042.jpg) holott a b. e. L. B. Öreg Haruckern György Úr Õ Nagysága kedves ember lévén gyakorta asztalához szivesen látta.)kiegészítés a lap jobb szélén, ésa sorok között (Ekklézsia-I. 042.jpg) onnan mint reméljük Szent Jóbra vitetett 026.jpg  vitetett, holott levõ Prédikátorságában mostani Lelki Tanítónk Debretzeni Oratoriae Praeceptorságában 1740dikben a’ Fijának volt Praeceptora, magával is beszéllett, mostan is Szent Imrei Praedikátor az hová Szent Jóbról vitetett.

Igy írta be nevét a Tract. legrégibb Protocollumába: Steph. Sukoroj Minister Szentesiensis. 1719. f.jegyz. K. B.kiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 042.jpg); lábjegyzet(Ekklézsia-II. 026.jpg) (Zolnay 20. oldal bal margón)

6. Ötödik Hatodik már még friss emlékezetben levõ Tiszt. Tud. Pápai Ferencz Úr ez e’gyszer nem tudhatjuk ö Kglme felöl bizonyossan, ha mindjárt Sukorói Úr után jötte’ Sze’ntesre’, e’zt tudjuk mindjárt Tiszt. Sukorói István Úr után következett Lelki PásztorunkTiszt. Pápai Ur (Ekklézsia-I. 042.jpg), ki a Kõrösi oskola mesterségrõl menvén AkadémiákraRectoriárul ment Acade’miákra (Ekklézsia-I.042.jpg) 043.jpg  pedig Hollandiába töltött három esztendõket, le jövén pedig hazájába  ·/· hazájába Pápára, ideig az õ vérszerint való Attyafiainál nyugodott meg, várván a Szent Tisztre való Hívatalt és alkalmatosságot. ezen kedves Hazája és edes Annya a Pápai Reformata Ekklézsia melyet megtisztele 1717ik esztendõben tudós kegyes Prédikállásával az Urnak Templomában, az idõ alatt szomorú gyászba borula, míg Õ Kegyelme Akadémiákra jára, megfosztván említett Templomától Ao 1718= die 28. 10bris; ugyhogy az idõben mikor Tiszt. Pápai Ferencz Uram Haza érkezett az Isteni tisztelet egy Kapuszinben szokott vala gyakoroltatni; holott is Õ Kegyelme Ao 1719 die 25. Xbris t.i. Karátson éjszakáján, annak a tartománynak mindenhai szokása szerint viaszgyertyák és lámpások világánál prédikálván, tisztelte meg kedves Hazaját. Innen osztán a következendõ 027.jpg kezendõ 1720ik esztendõben mint maga tulajdon kezeírásából olvastathatik, Martiusban jött Szentesre Praedikátorságrape’dig az Ö Kglme’tulajdon irásábul is olvassuk hogy SzentesiPrédikátorságra való jövetele vóltAo 1720. die et Mense janáry Martius havában(Ekklézsia-I. 043.jpg)

a// Igy írta be nevét a Tractus Protocollumába: Franciscus Pápai Minister Ecclae Szentesiens. Annó 1720 die 12. Marti f. jegyz. K.B.lábjegyzet (Ekklézsia-II. 027.jpg) (Zolnay 21. oldal)

Meg vagyon Tiszt. Lelki Pásztorunk kezénél a Lajstroma mostan is, melyet maga Õ Kegyelme 1721ik esztendõben kezdett, igy titulálván azt:Series Baptisatorium in Ecclesia R. Szentesiensi, Pastore pro tune Francisco Pápai. Consezquenter: Januarius. die 4 Soós István fija András; et quae sequntur.vagyon ott még ollyan lajstrom, a mellyet maga igy tituláltSeries baptisatorum in Ecclesia Szentesiensi ab Ao 1721.Pastore p.t Francisco Pápai Januarius D. 4. Sos Istv. fijaAndrás Igaz hogy 1720ban jött ide PápaiÚr még Martiusban, de seriest kezdeni akkorelfelejtvén, kezdte’ osztán ez Ujesztendöb[enSYMBOL 93 \f "Times New Roman" \s 11]kiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 043.jpg) Ezek utanés (Ekklézsia-I. 043.jpg) a mostani Pestisben 1739ik Esztendõben az idõtõl fogva continuálta szent szolgálatját Haláláig, szolgálta e Keresztyén Ecclézsiát v.i.vagyis a megírt esztendõben1739ben Augusztusbandie 21. Aug. meghalván, haláláig szolgáltae’ Keresztyén Ecclésiát. (Ekklézsia-I.043.jpg) die 1. Aug. szolgáltatta ki az Urvacsorátját ujj Kenyérbõl die 21. Aug. a Pestis mirígy által az Úrban boldogul kimult e világból. 1.Aug. szolgáltatta ki az ÚR Vats. uj kenyérböl21. Aug me’ghólt. kiegészítés asorok között (Ekklézsia-I. 043.jpg)

NB. A fellyebb említett Tiszteletes b.e. Pápai Ferencz Uram által kezdett Mátricula Anno 1777 sohol sem találtatott. feljegyezte T.sz.m. Sebõk Sámuellábjegyzet (Ekklézsia-II. 027.jpg) (Zolnay 21. oldal

E b.e.e becsesületes Tiszteletes Férfiúról meg-jegyeznünk emlékezetre illendõ és méltó, hogy természetiben szelíd, alázatos, társalkodásába kegyes, magát mindenekkel szerettetõ, a Szent Hívatalban munkás, tudós  és ékessen szolló vólt; volt egész példája a Kegyességnek,kiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 043.jpg) kinek ez Ekklezsiában való lakásának esztendeji és idejének szakasza volt mind ·/· mind e városnak külsõ közönséges Polgári Társaságának, mindaz aláhúzott rész utólagos betoldásaz elsõ sor fölött (Zolnay 22. oldal) Ekklézsiai állapotjának arany és boldog ideje. Mert annak elõtte is, mind addig az ideig a sokszori háborúk és táborozások miatt e Helynek, mint illyen ország utjában és TractusbanTrajectusban (Ekklézsia-I. 043.jpg) levõnek számtalan terheltetései voltanak, ez a Szakasz pedig csendes és háboruság nélkûl való volt. E felett akkori ez idõbeli méltos.méltóságos Kegyes Földes Urának Atyai kegyelemmel való inclinatiója vala a Lakosokhoz, Kinek 028.jpg  kinek Kegyes Kegyes Gratiájából Reformatus Tiszteinek t.i. Tiszttartójának ide lett bé-állíttatá-sával 044.jpg sávalállittásával (Ekklézsia-I. 043.jpg), (:ki Jó Isten félõ kegyes Uri ember vala t.i. nemes és nemzetes vtlõvitézlõ Gálos Mihály Uram, ugy Ispánságának hasonlóképen Reformatus jó emlékezetû Néhai Horvát János Urnak:)kiegészítés a lap bal szélén,valamint a lap felsõ szélén (Ekklézsia-I.044.jpg) az Ecclezsiának hivatalképpenkiváltképpen való tsendesség és nyugodalom az Úr Istentõl engedtetett vala.

1728ba[n] Aprilis 10dikén valasztódott, communi Rev. ac Clar: Fratrum suffragio. Inctualis Notariusnak.lábjegyzet (Ekklézsia-II. 028.jpg) (Zolnay 22. oldal)

Az említett Tiszt. Tanítónak Halála után pedig az idõ mennyire megváltozott! A Pestisnek itélete, Kegyelmes Földes Urának Halála és más sok szomorú dolgoknak következések, tsak az elébb nevezettmost mondatott (Ekklézsia-I. 044.jpg) Kegyes Tisztnek is következett változása (jóllehet ugyan ezen Mélt. Földes UrnakUraságnak (Ekklézsia-I. 044.jpg) Jószágában Gyo Gyomára lettvaló (Ekklézsia-I. 044.jpg) menése és jollehet azon Tiszttartói hívatalára ‘s fizetésére, de mi nekünk, ha valóban eszünkbe vennénk és érzenénk! Nagy Fogyatkozásunkra és erõtelenûlésünkre:) és ezt megelõzõ ‘s véle együtt nyomban járó mennyi szokatlan, terhes és szomorúke’serves (Ekklézsia-I. 044.jpg) változások érkezének ezek elõtt mindenben boldog Ecclézsiára a fellyebb megírt Részekben megjegyzénk vala.feljegyzettük (Ekklézsia-I. 044.jpg) Igaz azért, a mit fellyebb való a’ felsö levélen most megjeg mondánk,vala mellynek melléje az edjét adjuk: az a boldog arany idõ szép alkalmatosságot sokszor adhat vala  az Eccle’sia tettzése szerént szüksége szerint a Templomnak építésére, a mint már akkor is szóval emlegették és a megholt 029.jpg  a megholt Templom körûl egyszeris másszoris készittetett színek szükséges voltát eléggé mutatták; ha az Istennek és az Ekklézsiánakkiegészítés a lap alsó szélén(Ekklézsia-I. 044.jpg) ugy tetszett volna és némû nemû aluszékony 045.jpg  aluszékonyság az idõbéli Elõljárokban nem lett volna (:melyet most de késön sóhajtva emlegetnek:) kétség kívûl akkor Salamon épithetett volna, de mos Nehemiásoktól is tsak a mint lehetett. Hetedik ·/·

7. Hatodik Hetedik tanitója az Ekklezsiának az említett Pestisben volt Tiszt. Tudós Czeglédi Keglevittz Andráskiegészítés a szavak között, valaminta lap jobb szélén (Ekklézsia-I. 045.jpg) Uram, ki ide Makóról Vezsenybõl hozatott die 3. Septembr Ao 1739.die 3. 7bris 1739 (Ekklézsia-I. 045.jpg)kiegészítés a jobb lapszélen Betsületes Öreg Jámbor, kirõl, minthogy itt rövidkevés (Ekklézsia-I. 045.jpg)(Ekklézsia-II. 029.jpg) ideig lakhatott (:a mint Õ maga feljegyezte a Megkereszteltettek Seriesében tsak szintén öt kisdedeket keresztelhetettkiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 045.jpg)) az Úr Istennek Bölts tettzésébõl a többek között meghalván a Pestisben több emlékezetes dolgot felõlekiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 045.jpg) nem jegyezhetünk, hanem hogy a Szent János Mennyei Jelenésekrõl irott könyvébenkiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 045.jpg) letéttetett titkos Profétióknak fel-fejtegetésében és azok szakaszainak meghatározásiban, ‘s ekkor vagy amakkor lett lett és lejendõ betellyesedéseknek megállításában igen tanúltnak és Böltsnek láttatott lenni...Jelenésekre tétetett TitkoknakosProfetcziaknak feszegetéséb[en] ésazok Szakaszainak meghatározásiban és[kiegészítés a bal lapszélen] ekkor vagyamakkor lett és lejendõ bétellyésedésekn[ek]magyarázásábanmegállapításában igen böltsn[ek]láttatott le’nni. kiegészítés a lapjobb, valamint a bal szélén (Ekklézsia-I.045.jpg) . Méltó megjegyeznünk ezt is itt, hogy a Pestisnekbeszúrás a szavak közé (Ekklézsia-II.029.jpg) szomorú idöejében a Nép a Templomban való Sz. Gyûléstõl el-tiltatott a Fels. Királynak erõs parantsolattjal030.jpg  csolattjal általbeszúrás a szavak között (Ekklézsia-II.030.jpg), azért Tiszt Czeglédi Úr is tsak a kerítésben Prédikállott a Templom ajtaja elõtt. kiegészítés a sorok között ésa lap jobb szélén (Ekklézsia-I. 045.jpg) Jött ide Ao 1739. die 3 7br. és meghólt die’ Me’nsis

8. Hetedik Nyolcadik Vásárhelyi Oskola Me’ste’rségbõl hozatott ugyan ismét Vezsenyrõl hozatott Öreg idejû Tisztel. Tudós Harsányi György Úram, ki is tsak egyszer PrédikálhatottPredikállott (Ekklézsia-I. 045.jpg), és ugyan a Pestis mérge által meg holt. Vácálván azért az Ecclézsia az Ujj Borral valóuj bori (Ekklézsia-I.  045.jpg) Communiónak kiszolgáltatására Tiszt. Mezei János Uram hozatott által Sasról.

9. Majd Kilenczedik Tiszt. Pap Ferencz Úr. Kit illyen szorult idõben Kartzagról  ke’nszerségböl (:holott mint Hazájában töltvén idejét a Debreczeni Pestis miatt lett el-széledésekkor a Deákoknak, kik közûl való vala Õ Kegyelme is:)kiegészítés a lap alján (Ekklézsia-I.045.jpg), hozott el az EcclézsiaEccla (Ekklézsia-I. 045.jpg), és exemittáltatván a Szent Szolgálatra viselte itt a Prédikátori Hívatalát hûségesen egy esztendeigexemittáltatván vise’lt itt PrédikátoriHivatalt 1. esztendeig, (Ekklézsia-I. 045.jpg), egy Télen edjütt lakván Tiszt. Dobsa Thamás Urammal successorával. Nyolcadik Kilenczedik Tizedik Innét lett indulása a Pestisben való szolgálattyának jó jutalmával segíttetvén Akadémiákra. Honnan le jövén, elsõben lett Prédikátorává Gyarmaton Békés Vármegyében, azután Ugon, azután Sz. Andráson, és ugyan ott meg is hólt.lábjegyzet (Ekklézsia-II. 030.jpg) (Zolnay 23. oldal)

046.jpg  10. Nyolcadik Tizedik rendszerint vala Tiszteletes Makai Dobsa Thamás Úram, ki Erdélyi Deákságának elvégzése Akadémiai terhes úttyának elvégzése utánkiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 046.jpg) akkor érkezvén le Akadémiákról. Ao 1740 Die’ köszöntött bé Ecclézsiánkba töltvénTöltött (Ekklézsia-I. 046.jpg) közöttünk itt hat esztendõket. ·/· hasznossan és dícséretessen; Tudományában és Kegyes Magaviseletében Categoricus Ember. sanö se’rosu

a// Igy írta bé nevét a Tract. Protocollumba “Ego Thomas Dobsa Makai subscribo legibus V.Tractus Békésiensis, qui nunesum Scrae Ecclae Reftae Szentesiensis V. D. minister. Ao 1771 di 2. May. M. s.” 1742be a Szentesen tartott Tr. Gyûlésben Assessornak választódott – még 1771ben élt. mert ebben az Esztendõben Január 15én irta a nevét pap Ferencz, Ótsai Gál András és Királyi Márton Assa sorokkal, azon számadásnak melyet a Tractus Cassájának mily lételérõl lett, akkori senior T. Szikszay György feljegy. K.B. a Tract. régi protocollom lábjegyzet (Ekklézsia-II. 030-31.jpg) (Zolnay23-24. oldal)

Lett el031.jpg  Lett elbucsúzása Ao 1746 die 13 Martii az Ecclézsiából, és vitetett a vener. Districtus rendelése szerint a Tartsai Szent Ecclézsiába. Ennek elõtteEz elõtt (Ekklézsia-I. 046.jpg) levõ mindkét apróbb Matriculákban hagyta Maga tulajdon kezeírásait. Igy követte Õ Kegyelmét a rendben

Tiszteletes ’s Tudós Gaál István Úram a Midõn lett volna a Debreczeni Református N. Collegiumnak 8 esztendõkig való Tógatus Tagja, és azután akiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 046.jpg) Szikszói virágzó szép Oskolának hasznos Tanítoja három esztendõk el-forgások alatt u.m. 1741. 1742. és 1743.Annis tribus 1741. 2. 3. (Ekklézsia-I. 046.jpg) Nagy igyekezettel készítvén magát Akkadémiákra, hallatván minden felé Tudományának és Életének sok dicséretei, Nevezetes Ekklézsiák már vágytak, hogy Magok Lelkipásztorjokká tehessék. Melyek közûl való volt a Szentesi Szent Ekklézsia is. Ki hogy az említett Tiszt. Férfiúhoz való szeretetét megmutassa, nem tsak illyen jó idején, még Akadémiákra való menetele elõttkiegészítés a lap alsó szélén(Ekklézsia-I. 046.jpg) adott hívatalt Õ Kegyelmének; hanem tellyes  047.jpg lyes tehettségével is kivánta elõmozdítani olly drága és szent igyekezetét; Magának is jövendõbelijövendõben (Ekklézsia-I. 047.jpg) nagyobb hasznára és örömére; mely végre Akadémiákra való felmenetelire conferált 70. 80 Rhen. forintot onnan való lejövetelire 100 Rh. fr.kiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 047.jpg), azaláhúzott rész beszúrás a sorokközött (Zolnay 24. oldal)  Mely mind a két részrõl való szándékokat az Úr Isten megszentelvén, lett áldott órában Ultrajectumból elindulása és szerentsés Haza érkezése Szentesre. Igy az Úr nevében a Szent Ekklézsia színe elõtt a Szent Rendnek Törvénye szerint ki-bocsátatott az Ur Munkájának tellyes 032.jpg  teljes hatalommal való gyakorlására. Tiszt. ’s Tudós Füredi Mihály Uramnak a vener. District. érdemes Seniorának ugy Tiszteletes Szikszay  István György Uramnak Notariusának áldások és kezek által die 23.  Febr Januárii Anni 1746 több e szent alkalmatosságra lett convocatus Tiszteletes Atyafiaknak jelenlétékben. Béköszönt és béállott voltaképpen az Ekklézsiának szolgálattyába egy ahoz alkalmatossághoz intéztetett Predikátióval 20 Martii Anni iam supra natiti. szolgálván mind addig Antecessora T. Dobsa Thamás Úr.kiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 047.jpg) De ugy  ·/·De ugy tetzett az Úr Istennek, hogy ez Ekklézsia lenne a Krisztusnak vitéz szolgájának és hívének Palaestrája, midõn szent szolgálattyának kezdete után hamar sõt mindgyárt valamiképpen Fels. Pásztori Fejedelme mihelyt Profétai Szent Tisztire felszenteltetett, Kisérteteknekkísértéseknek Helyére vitetvénvitettettvén (Ekklézsia-I. 047.jpg) nagyobbaknak elszenvedésére és jobbaknak elérésére készittetett Mát. 4.1. seq Úgy tettzett 048.jpg  Úgy tettzett mondom õ Felségének a magának tsetsemõ-korában ajándékoztatott, nemtsak Aranyból és Tömjénbõl, hanem Mirhából is részeltetni  Tanit választott Tanítványát és Hívatalos Szolgáját, ennek rendszerint vett Hívatalának még tsetsemõ korában; hogy Szent Pál Apostolal Ki033.jpg lalApllal (Ekklézsia-I. 048.jpg) (:kinek Theologiájának egyenes Methodusa szerint hiszi és vallya és Tanitja az egy Igazságot) mindenekben ugy viselné magát mint Istennek szolgája, sok nyomorúságokban való tûrésben, szorongattatásokban. 2.Kor.6.4. Annyira szivében lévén már ez Szent Ekklézsia mint életének ennyi idejéig gyakorlott nagy munkájának elsõ ‘sengélye, hogy mindenkor kész volna vele edjütt élni és halni, mert mihelyt a követtségben ide érkezett, nem vala semmi nyugodalma testének, hanem mindenekben nyomorgattatása, kívûl harczai, belûl félelmei valának Ibid. 7.35. Ha Bölts elméje ugy tudta is dolgait mindezekben rendelni, hogy még a nyomoruságokban is örömet találna, de kitsoda hihetné el, midõn nem tsak füllel hallaná és nem tsak a távol valóknak, hanem minden napon szemeivel 049.jpg  szemeivel látná hûségére bizattattoknak is illyen terhes szomorú és kétséges kimenetelû dolgaikat melyeket fellyebb megolvashatsz Cap. 2–4. hogy szivében keserves fájdalmat és az Izrael Uráért Istenéért elméjében búsulást nem szenvedett volna, bizonnyal jól tudja az egész Ekklézsia, ki akkori kegyes Tanításit hallotta és minden igaz Keresztyén Lélek, valaki könyvekkelkönyvekkelhullatásokkal az áthúzottbetûk javítása a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 049.jpg) elegyíttetett sokszori könyörgéseit ez’ Szent Gyü034.jpg  eza’ (Ekklézsia-I. 049.jpg)(Ekklézsia-II. 034.jpg) Szent Gyülekezetekben látta, melyekbõl egész tudományunk vagyon igen könnyen hozzá vethetünk, mennyiek sok törõdései és fohászkodási lehettek ‘s voltak azon idõben az õ magános Tanuló Házában. Igy kivánta hát maga az Õ Ura a Szent Ministeriumra candidálni és auctorizálni  ·/·auctorizálni Bölts tettzése szerint, mi végre? Felséges Titkainak még rejtek ládátskájában tartya. De az övéit megvigasztaló Isten /v 6. megvígasztalta ez szomorú idõ alatt is Õ Felségétõl várt igaz és hív Élete Párjának N. Gálos Erzsébeth Asszonynak, die 26= Julii Ao 1746kiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 049.jpg) Házához lett jövetele által, elsõszülöttének Erzsébeténekkiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 049.jpg) szemleléseszemlélése (Ekklézsia-I. 049.jpg)(Ekklézsia-I. 034.jpg) által die 8= Junii 1747kiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 049.jpg) és az Úr nevének újonnan fundált Szent Templomnak felépülése által. Áldassék az Úr! és soha el ne fodjon az Õ Irgalmassága az Õtet félõkön! Amen.

050.jpg hatodikVI (Ekklézsia-I. 050.jpg). Rész

Az Ekklézsiának Oskoláiról.

Ugy halljuk az itt megélemedett Betsületes Öregektõl, hogy az õ emlékezetektõl fogva mindenkor tartott az Eklézsia Oskola Mestereket, A’ ré035.jpg ket, a régi idõben, kinek tsonka kezekiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 050.jpg), sõt  értenek régi idõben Felséges Oskola Mestereket is, hogy itt légyen mindenkor Oskola tapasztaljuk most is, az Ekklézsiának kebelében tagjai között levõ nem tsak közép, idejü emberek[nek] sõt õsz és régi idejû embereknek is az éneklésekben való szép és ditséretes magok gyakorlásából, hanem melyet talánn szégyenelünkszégyenlünk (Ekklézsia-I. 050.jpg)(Ekklézsia-I. 035.jpg) emliteni is, hogy ennek az Úr drága Ajándékának illendõ meg esmerése és betsûlése, melly köz nyavalya a Magyar Refor[mátus]. Ekklézsiákban, itt is olly ke’llö és kelletlenségbe’n volt igen keveseknél volt, vagy mint láttatik az Úrnak örök séginek az Úr félelmében való taníttatások, mint egy oly köz Biró alatt tsak kellõ és kellemetesség vólt; mert itt született ‘s taníttatni itt kezdetett valamelly már tzélt ért subjectumok a Haza is alig 051.jpg  is alig esmér edjet azokon a személlyeken, kik most már útban vagynak, a N. Debretzeni Collegiumnak Togatus tagjai: Csáki Miklós és Szilágyi FerenczSzilágyi Ur; kiegészítés a lap bal felsõsarkában (Ekklézsia-I. 051.jpg). De légyen az Úr neve áldott ez aránt is, nem tsak gyógyúlását szivessen munkalkodják mind a külsõ, mind a belsõ Elõljárók az Ekklézsiának, hanem tsalhatatlan jelekbõl reménylik is, tsak hogy a régi parlag szõlõt hamar helyre hozni lehetetlen; reménylik, mert a Nyavajának okát, vagy okait keresni el-indultak, mellyeket nem találhatni a mult idök036.jpg  mult idõkbéli Lelki Pásztoroknak szemeik. behunyásában ·/· be hunyásában tsak, sem a tanításra elõ álított személyeknek restségekben, vagy tudatlanságokban annyira, sem a külsõ Tisztviselõknek vigyázatlanságokban épen mint a szüléknek vagy edjütt mondva az egész Kösségnek eleiktõl vett ‘s bennökbennek (Ekklézsia-I. 051.jpg)(Ekklézsia-II. 036.jpg) meggyökerezett természeti vastag erköltstelen erköltsökben, engedetlen rendeletlenségekben és ez aránt senkitõl nem függésekben, melyeket segített külsõképpen hogy a Nép elhitette magával, hogy az õ gyermekei születtettek nem Böltsességnek tanulására, hanem a barom-tartásnak, mezején, a’ Szállásokon minde’n ISTENI félelem nélkül való káromkodások[nak] 052.jpg  dásoknak betstelenségének gyakorlására. szántásnak, vetésnek mesterségére, lévénkiegészítés a lap alsó szélén(Ekklézsia-I. 051.jpg) különben ez a tartomány gyakorlatossággal a Szomszéd Törököknek és Rátzoknak ebben lett beütések miatt hol pusztulásban, hol futásban, hol nyomorgattatásban:kiegészítés a lap felsõ szélén,az eredetiben nehezen olvasható, egyrészét akésõbbi beköttetéskor le is vágták.(Ekklézsia-I. 051.jpg) Innen nevelkedtek és emelkedtek némellyek az itt születtettekbõl nem Cathedrára, hanem ekeszarváraaz eredetiben áthúzott szó, talánhasznosságra, kiegészítés a lap balszélén némellyek p. ugyan [akaszto]fára(Ekklézsia-I. 052.jpg) és lántzára, mivelhogy még a mai élõ emberek közzül is vagynak, kik hiresek a vadkanok ölésének mesterségénrek nézve, ugyan is: a vad disznóknak ezen a földön régen nagy vala bõvségek.kiegészítés a lap bal szélén.(Ekklézsia-I. 052.jpg Áldja meg az Isten azokat, a kiknek elméjek e nyavaját szívesen orvosolni elindult[ak]. Láttatnak 037.jpg  Láttatnak már is a gyógyulásnak szép jelei, hogy az úr Házában példában és munkában vétetett egynehány féle Kegyesség Praxisai nem tsak nem continuáltatnak, hanem szemlátomást mindeneknek elméjeknek élesztésére és a valóságos Böltsességnek szerelmére titkos tûznek ereje által gerjesztetnek elhitetheti magávál minden jó Lélek, hogy bizony nem lészen ennyi atária, rendeletlenségkiegészítés a bal lapszélen(Ekklézsia-I. 052.jpg) a Gyülekezetnek tagjai között és mind a külsõ mind a belsõ Igazgatásnak módjakiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 052.jpg) könnyebb lészen.

Hogy ebben végét elérhesse a Keresztyén Ecclezsia, Tiszteletes Lelkipásztorával nem tsak edjütt Közönséges Tanátsból végezte, hogy Oskolájának Igazgatására a N. Debretzeni Collegium Ifjai közzül minden két esztendõben olly érdemes személyt hivjon ki, a ki valamint ott va-053.jpg lami ott ditséretessen és serényen munkálkodott a tanullásban, ugy szintén azon módon az Oskolában gyakorolván ·/·gyakorolván magát a tanításban ugyan ezen Sz. Ekklézsia által segíttetnék illendõképpen a bõvebb Tudományoknak Kútfejére Akadémiákra: azért is a Mestereknek fizetések sokkal inkább megbõvíttetnékmegbövittenttéktt(Ekklézsia-II. 037.jpg), hogy sem mint volt annak elõtte, mellyet is tettzik elõb adni ekképpen a XVik Részbenkiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 053.jpg), melyrõl való dekrétoma az Ekklézsiának lett die 19. martii Anni 1747. és ugyan akkor expediáltatták Debretzenbe N. Vetseri Mihály és Kormán Mihály Uraim a Nemes Tanáts tagjai közzül, kik is a mint reájok bízattatott a követséget szerentsésennszerentsésén (Ekklézsia-II. 037.jpg) el-végezték, megérkezvén die 29=ejusd. elhozván magokkal a Nemes Collégi-038.jpg  Collegiomnak Collégái közzül Maák János Uramat.

Az az áldott Nap volt az, mellyen az is Keresztyénûl végeztetett hogy a több Keresztyén szomszéd városoknak példájok szerint itt is ha tsak kettõt két ifjakat is, kik most elsõben a Kisdedek környûl Praeceptorok lennének, Öreg Deáki ruhában öltöztetnének, kiket hasonlóképpen a Nemes Collegiumban tanúló felserdûlt ifjak közzûl hoztanakhozatának (Ekklézsia-I. 053.jpg) és az Ujj Templomnak felszentelésénekfelszentelte’tésé[nek] (Ekklézsia-I.053.jpg) alkalmatosságával az Ekklézsiátúl ajándékban készíttetett hoszszú mentékben fel is öltöztettek-054.jpg tek die 3. Xbris Ao 1747. Kik közzûl az elsõnek neve Berényi József, a másodiknak Bégányi János Oratoriát és Logicát, ezeket illetö ezekkel edjütt járó Sciéntiákkal edjuttedjütt (Ekklézsia-I. 054.jpg)(Ekklézsia-II. 038.jpg) tanulván. A több tanuló ifjúságnak száma pedig nevelkedett ez esztendõben 117re; kik közzûl némellyek a syntaxisnak,syntaxisnakt (Ekklézsia-II. 038.jpg) minthogy még fellyebb nem mehettek a tanulásban, igen ditséretessek végezikaz eredeti szöveg syntaxist dicséretessen végezik.;ennek javítása és kiegészítésaa lap bal szélén syntaxistnak, minthogy még fellyebb nem mehettek a tanulásban igenditséretessenk végezik(Ekklézsia-I. 054.jpg)

039.jpg hETEdikVII. (Ekklézsia-I. 054.jpg) Rész

Az eddig volt Oskola Mesterekrõl, nevezetessen a

kik ditséretes emlékezetet érdemlenek Tanitvá

nyaikkal edjütt.

Ha úgy tudhatnánk neveiket és rendeket a mint szivessen kivánjuk emlékezetben hagyni õket, igen akarnánk hogy hi hûséges munkájok után ebben is találnának jutalmat ·/· jutalmat holtok után fenn maradván ditséretek a Posteritásnál; Mi méltán haragudhatunk arra az idõre mely tõlünk maga háládatlanságával eltagadta az akkorkiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 054.jpg) hûségesen Tanitó és most is dicséretet érdemlõ Oskola Mestereinknek  Kegyes Neveiket. Mindazonáltal, a kikre emlékezhetünk mi 055.jpg lékezhetünk mi, azoknak rendszerint ki-adjuk Catalogusát, és abban kinek kinek érdemlett dicséretét.

A régi idõben emlegetnek oskola mestereket; de neveiket megmondani nem tudják, kiket annak okáért fel nem jegyezhetünk, annyival inkább, hogy valamelly általok tselekedett, vagy rajtuk által vitetett dolgokról emlegetik, mellyek között némellyek nem is ditséretesek.

Méltó az akkori dolgok között a feljegyzésre, hogy midõn T. Rozgonyi nevû Prédikátor idejében a’ Tö-040.jpg ben a Török elõtt lett futásban Csongrádra futottak volna által, akkori Mesterek innenkiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 054.jpg) változván, és az idõ illyen boldogtalanságában hamár más nem találtatván a megnevezett T. Tanitó akkor Csongrádon lakó Vasasi nevû Rátz Kapitánynak udvarán tanitotta a Szentesi OskolásOskolaris (Ekklézsia-I. 055.jpg)(Ekklézsia-II. 040.jpg) gyermekeket, másutt helyet, sem szabadságot nem engedvén a Pápisták. lásd oda fellyebb is az Vik Részben, pag. 32.a mondat folytatása a sorok között; a jobblapszélen olvashatatlan kiegészítésáthúzva. (Ekklézsia-I. 055.jpg) 23.

A Bõdi lakásban igen nevezetes és Kedves Oskola mester volt 1.Az eredeti kötetekben a bal lapszélen az oskolamestereksorszámozottak, e sorszámokat a szövegben a névelé szerkesztettük. Halasi Mihály (:ki teste kisded voltáraról hivatott kisdedkis (Ekklézsia-I. 055.jpg Halasinak:) a KörösiKörösröli vagy (Ekklézsia-I.055.jpg 056.jpg   vagy Ketskemétröl Oskolából hozatott ki Mesternek, jóllehet tudományára nézve gyenge volt, de jó erköltse és szorgalmatossága által megnyerte, hogy az ide Szentesrekiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 056.jpg) lett haza szállás után ide által hozatnékhozattatnék (Ekklézsia-I. 056.jpg) Leányok tanítójának. Lásd alább. Cap. VIII. pag. 62. 48.

2. NémethNémedi (Ekklézsia-I. 056.jpg)(Ekklézsia-II. 040.jpg) Mihály volt Successora ugyan Bõdön. Kirõl nem írhatunk többet, hanem hogykiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I.  056.jpg) itt lakó mostani Betsületes Gazdáknak volt Mesterek az õ gyermek korukban.

Bõdrõl haza szálván az Ujj seculumban 1700dik esztendõben, az idõtõl fogva voltanak041.jpg tanak ez most folyó 1748dik esztendõig Oskola mesterek ezek: Szathmári István  ·/·1. Szathmári István az ujj megszállásban legelsõ Mester, Kolozsvári Deák, Tudós Legénynek, jó disszertálónakDisputálónak (Ekklézsia-I. 056.jpg)(Ekklézsia-II. 041.jpg) mondjákkiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 056.jpg) annyira, hogy az itt elmenõáltalmenõ (Ekklézsia-I. 056.jpg) akárhova való Deákok közzül senkit el nem bocsátott próba nélkûl, mely mitsoda princípiumból eshetett meg, Õ maga tudhatjakiegészítés a bal bal szélen(Ekklézsia-I.  056.jpg). Ha mind ez tsak kényes kevélységbõl lett is (: a’ mint hogy ditséretet is nyert de tsak az Aszszonyoktól, mert igen Aszszonyosnak le’nni mondatik.) e’gy esztendeig vólt

2. Várkonyi N. N.kiegészítés a szavak között(Ekklézsia-I.  056.jpg) Kõrösrõl hozatott; egy esztendeig volt.

3. Etsedi N. N. ugyan Kõrösrõl, ez is egy esztendeig volt. Naszályi

057.jpg  4. NoszályiNaszályi (Ekklézsia-I.  057.jpg) János, a Nemes Debretzeni Collegiumból hozatott, igen jó Tanitó mester volt, meg ismáig is (Ekklézsia-I. 057.jpg) ditsértetik (:de selyp lévén, Cántornak nem derekas volt:) idõvel elsõbenkiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I.  057.jpg) SzatmáriSzathmári (Ekklézsia-I. 057.jpg)(Ekklézsia-II. 041.jpg) azután Kolósvári Hireskiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 057.jpg) Professor lett. szép iró ember vólt Itt két esztendõkig vólt lakott. Várkonyi

5. Kátai György is hozatott a Collegiumból, igen Tudós és jó Prédikálló Ifjú, jó ember és jó éneklõ, hathatós erõs szavú; innét bé-ment Collégiumba, onnét pedig Akadémiákra; lejõvén lett Debreczeni Ispotálybeli Prédikátor és ugyan ott holt meg is. Itt pedig két esztendõkig lakott.

Etsedi Várkonyi Körösiek Naszályi úr elõtt

6 Molnár György, alitér Szent-Andrási, kirõl nem írhatunk többet, hanem a régi 1710ben való Pestisben volt itt oskola mester; Ez vette’ e’l Hajdú Nagy János özvegy Léanyát: Hajdú Ersókot, mind el-menvén Prédikátor lett.

7 Ujvárosi Mihály Benedek, igen jó, Tudós, Prédikálló, Turra vitetett mesternek, ott szenteltetett fel Szeghal-042.jpg  Szeghalmi Prédikátornak, ott halt meg is.

A Tractus Protocollumába ezek írták bé neveiket mint Szentesi Rectorok saját kezekkel ekképpen:

1. Joh. Szerényi Rector Scholae Szentesiensis Ao 1712 d. 6. Apr.

2. Stephanus Somlyai scholae Szentes Ref. Ao 1713 d. 15. nov.

3. Joh. K. Polgári Rector scholae Szentesieens Ao 1714 d. 24 Okt.

4. Laurentus Szõnyi. disccesit Szentesins

5. Joh. Szentesi Rector Szentesiensis 1718.

6. Michael K. Diószegi Ao 1719 d. 18 Febr. nona Scholae Rector Szentesiens

7. 1722 Steph. Pápai Rector Scholae Szentesiensis.

8. Anno Dni 1723 d. 1. Martii p.t. Scholae Rector annum nomen subiecit Michael Cs Solti Venerab. Tractus Békésiensiensis.

9. Anno 1741 d. 9a Maji Nicolaus K. Földesi rector Scholae Reform. Szentesiensis subscripti legibus Venerab. District. Békesiensis. – Többeknek neve nincs feljegyezve.kiegészítés lábjegyzetben(Ekklézsia-II. 041-042-043.jpg) (Zolnay 30-31. oldal)

8. Szerentsi János  kis gye’nge’ Me’ster jó Cántor volt, de tsak esztendeig lakott itt, a Collegiumba ment. Ki midön elme’nt vólna nagy pusztaság lévén Túr felé indúlni nem mert, hane’m Ke’tskemétröl tettzett utát venni, innéd pedig tsonakon vitetett Bödig, mellyen itt a’ Kurtzán menvén végig énekelte a’ város allyát butsuzván Szentestöl.

058.jpg  Az eddig feljegyeztetteknek sem itt lakásoknak sem innét lett elmeneteleknek bizonyos esztendejét nem tudhatjuk; nem kevés tudakozással találhattuk fel tsak a neveiket is, annyira már el-temette a feledékenység; Tanítványaik is többire megholtanak a Pestisben, keveseket esmérünk közzûlök a kik élnének és itt laknának Emlékezetre azoknak neveiket is feltésszük.

A kik még Bõdön kezdettek tanulni Öreg Molnár Mihály, Vetseri Szabó Gergely, Másik Vetseri Gerge’ly Kõrösi András, Médi Mihály mostani érdemes Bíránk, Csávás Mihály, Pólya Gergely.

A kik a régi Pestisben itt Szentesen oskolába jártak: Vetseri Gergely Eskütt ember, senator e’st. Erdélyi Mihály, Virágos Kis György, Kõrösi Mihály, ki a Szentesi Oskolát kitanulván, ment a Debretzeni Collegiumban, hol elvégezvén Magyar Országi Tanulását ment Akadémiákra és lett a Bihari Districtusban levõ Harsányi Sz. Ekklezsiának ditséretes tanítója; Szentesi Mihálynak hivattá magát Prédikátorságában, osztán Hegy-Köz-Pályi Prédikátor lett.megjegyzés a lap jobb szélén (Ekklézsia-I.058.jpg) Hívták itt az édes attyát Kõrösi Jánosnak, Biróság viselt ember volt abban az043.jpg  abban az idõben. Léva Rozsnyó tájárol Származott Sze’ntesre’ már oskolában járó jó Deák gyermek vólt az emlitett Tanítvány akkoráthúzás az eredetiben is (Ekklézsia-I.058.jpg)

Ujvárosi igen jó Tanitó vólt, az édes Annyais véle lakott az oskola házban

9. Kilenczedik Tulajdon Nevérõl nem tudjuk, hanem szemei erõtlenségérõl nevezték a mint emlegetik máig is Pisla Mesternek. Másikról errõl emlékezetes, hogy a Templomban lett butsúzásakor ezt mondotta volna: NB Köszönöm Szentesnek, hogy valamikor tudták, hogy õ prédikálna, nem mentek a Prédikállására.

059.jpg  Bizonyossabban tészne’k emlékezetet a régi Pestis után lett oskola meste’rekröl mind az Öre’gek mind az ö Tanitványaikból ne’velkedett itt lakosok és Ekklésiánk Tagjai

10. Tizedik mindeneknél emlékezetes a’ Vere’s Mester Takáts Kõrösi János Ao 1714. Kinek is nevét igen kevesen tudják, hanem hogy igen veres ember volt Veres mesternek nevezték. (:ez valamint maga roszsz életü vólt, roszsz iffjú magáhozbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.059.jpg) hasonló rosz életü Aszszonyt vett itt feleségül, ki miatt Szégyenne’l kéntele’nittetett’ elme’nni Szentesröl:)

11. Ditséretes fellyebb mint emlékezetes is Zong Polgári János Úr Debretzeni N. Collegium tagja, serény és Bölts tanító. Voltak tanítványi Poeták, syntaxisták, ugy mint: Kis Márton, Getze János etc. Kováts János. Szépe Pál. Kis János kiis be menvén ismét a Coll[e]g[ium]b[a] elérte a Seniorságotis, de a szrütükét igen szeretvén mind a seniorságbúl, mind Tápéi predikatorsagabul kivettetett.kiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 059.jpg) Megjegyzés a lap jobb szélén NB e’ NB nem tudom mire valokiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 059.jpg)

Ismét visza me’nt a’ Collegiumba le’tt Tudományára nézve’ hires Nagy ember, mostan Tápei Prédikátor. Lakott itt 1714 és 1715ben betsülettel. 060.jpg 

12. De’ valamine’mû volt Ante’cessora lett hasonló Ennek a Successora 12 Szõnyi Lõrincz, most Pétzeli Lakos. Ki Kõrösi Oskolától hozatott, egyébb aránt dicséretes Tanító lett volna, (:ha a’ Sze’mtelen Aszszonyokkal ne’m társalkodott vólna, kik nappalis nem Szégyenle’ttek az oskolába hozzá bé me’nni és ott vendégesked[ni] lett osztán rossz kimenetele’ me’rt a’ gyalázatos életét kinyilatkozván:) Caniculaba elszökött az oskolát pusztán hagyta, de Tömösvár alatt levõ tábor után ment, ott katonává lett Ao 1716.1717 (Ekklézsia-I. 058.jpg)

13. Jó emlekezetû Tudos Ifjú következett utána Debretzenbõl 13. Horváth János Uram, Tiszt Páthi Miklós Uramnak Szentesen legutolsó mestere  ·/· mestere jõvén ki a Collegiumból Ao 1717.  Végezvén Oskola mesterségét 1719ben. Tudománya és Magaviselete Tanitása és Erköltse az egész Ekklézsiának tettzett, annyira hogy Tiszt. Páthi Uramnak Successoráváis tenni akarta, de a Szent ministeriumot fel nem vállalta, Midõn 044.jpg  azért értené Tiszt. Sukorói Úrnak Makói Mesterségébõl ide lejendõ hívattatását. Prédikátornak az Oskola mesterséget is elvégezni kivánta, kissebbségnek gondolván, hogy a Collegiumban nagyobb gradust birt volna Tiszt. Sukorói Úr grádusánál, most pedig mestere lenne. Tettzett azért az Ekklézsiának Notáriusi hívatalba állítani, mellyet is egynéhány esztendõk 061.jpg  alatt dicséretesen viselt, míg nem ismét a Mélt.óságos Uraságnak Ispánja lett itt Szentesena’ b.e’. öre’g Úr Harrucker’n GyörgyÖ M[éltósá]ga maga Ispányánakugyanitt Szentese’n Nemes és Nemz.[etes] GálosMihály Tisztartó Ura[m] me’llé rendelniméltoztatta. (Ekklézsia-I. 061.jpg) Oskola Mesterségében levõ Tanítványi vóltak:

Itt meg hazasodott meg gyerekesedett, idövel osztán Ispányságáb[an] elsõben minden rátiort elkeszitvén egy éjtzaka nagy hirtelen megholt Ao 1744be. és eltemettetett 19 marti.Felesége özvegységb[en], gyermekei p.[edig]árvaságb[an] még mostanis élnek, azUraság háza háta megett valo házb[an]megjegyzés a jobb lapszélen (Ekklézsia-I. 061.jpg)

14. Következett a’ Hivatalra szeréntáthúzás az eredetiben Tiszteletes 14 Diószegi István Mihálykésõbbi javítás (Ekklézsia-II.044.jpg) Uram jõvén Szentesi oskola mesterségre Ao 1749 1719ben, elsõ esztendejét töltötte Tiszteletes Sukorói Urammal második esztendejében érkezett és köszöntött bé Tiszt. Pápai Ferencz Uram, kit (:tanitványt illendõképpen elkészítvén megtisztelõ versekkel és énekekkel beneventált:) (:e’z azonközben arrol jegye’ztetett me’g hogy ne’m járt illendõ Szorgalmatossággal Tanitványi körül, mindazonáltal nem sokára vett a’ Szent Misteriumra hivatalt, és abban ditséretessen él mind ’eddig. Sámsoni Prédikátorrá lévén, abb[an] ditseretesen élt elhagyott, ugyan ott meghólt.

15. Lett Successora 15 Pápai István Ao 1721, elvégezvén mind Debre’tzenben ’s mind itt Oskolai maga gyakorlását itt szolgálattyát ment Ötsödre Notáriusnak, ott lakik jó gazda ember most is.

062.jpg  16. Mindjárt utanna jött 16. Sólti Mihály Ao 1723. Szelid magaviselésü Ember és Jó Tanitó; Le’ányok oskoláját osztán tanitani kezdet itt oskolai és me’ze’i Munkáját elvégezvén ment Korösre Leányok Tanítójának, ismét Kántorságra viszsza045.jpg  vissza hozatott. Szentesre Ao 1740. lásd alább pag. Megházasodván vette el feleségül Hoszszu Vetseri úr Leányát, ki meghalván árvái maradtak az öreg szülékre, maga pedig Körösre menvén most is Körösön ottan lakik. megjegyzés a lapszéleken és a sorok között(Ekklézsia-I. 062.jpg) most ismét ugyan Kõrösön Lakik.

17 – Hozatott aztán 17 Kiliti Horvát Uram, ki maga teste’te’reme’téröl hivattatott Vastag Mesternek, mivel pedig már készületben volna Akadémiákra, való me’nésre’ tsak egy esztendõt töltött itt, me’gérkezvén Academiákról azután lett a’ Pápai Districtusban Ctétényi Cserényi Prédikátor. Melly vagyon a’ Fa Tenger köze’piben Kit mellyet Bakonynak hivnak.

18. Valamelly akadály miatt Debretzenbe nem mehetvén Mesterért Kõrösi Oskolából hozatotta’ Körösi oskolába me’ntenek ésonnéd hoztak (Ekklézsia-I. 062.jpg) Keletsényi Gergely Ao. 1726. Minde’nek ma is azt mondják fe’löle’: Jó Kis Mester vólt; Ismét vissza mentvitettetett innen Körösre’ hol ismét mostis(Ekklézsia-I. 062.jpg) Kõrösre, hol most is az edjik Leány Oskolának ditséretes Tanítója.

063.jpg  19. Jó Mester után jobbat hoztanak Ismét a Nemes Debretzeni Collegiomból Ao 1728. hozatott Sípos Ferencz Uram  ·/· Uram ki valamint Hivatalának minde’n részeit és Mesterségé[nek] mind két esztendejét 1728 és 1729 dítséretesen töltötte és végezte’, ugy méltán az egész város sze’rette’, és maga Notariusának elis jegyzétté minekutánna ugyan itt Nótáriusságot is tíz eszt. ezsesen és sze’rentséssen viselte volna, lett Ketskemétnek edjik érdemes nemes lakosa.

20. Hasonlót hasonlóval akarván felváltani, Ugyan a’ Debr[eceni] Coll[egium] Tagjai közül Debretzenbõl Kotsi Mihály érkezett Ao 1730. Ditséretessen eltöltvén esztendeit Innen vitetett Vásárhelyre Nótáriusnak, most pediglén azután te’vén Debetzen Szabad Királyi Városának egy Civise’[vé] NB a Pestisben megholt Debretzenben.

21. Az elmultake’ddig me’girattattak (Ekklézsia-I. 063.jpg) után vagyonegy lineában jött (Ekklézsia-I. 063.jpg) 21 Banai Pál Ao 1732. Ki jóllehet Túdós és Szorgalmatos tanitásárol ditséretés vólna, de’ ki hogy az éneklésre alkalmatlan volna,hogy a’ te’rmészét néki jóSipoló torkot ne’m osztott, n’em annyira kedvesvolt mint mások; (Ekklézsia-I. 063.jpg) eze’n fogyatkozás adottnyújtott (Ekklézsia-I. 063.jpg) alkalmatosságot az Szentesi Ekklézsiának a Cántor tartásra. Lásdalább Cap. Már

064.jpg 22. Már egy részrõl me’gkönnyebbedvén az ittvaló Oskola mestereknek Hivatalok a’ jó alkalmatosságot örömest kapta, a’ N. Collegiumban is ditséreteste’n tanúlt iffjú: Sólti Sámuel következett Ao 1734. Ki emlékezetes mais hogy jó ember és ditsérete’s jó prédikálló vólt, esztendeit itt e’lvége’zvén Gyulára vitetett innét mesternek. Követte

046.jpg  23. Követte ezt Kis Debretzeni András Ao 1736. Az Aszszonyok vendégségre’ sze’rettek ekkoris az oskolába járni. Az Aszszonyok nevezték Ke’ske’ny Mester[nek] Ez Innét bé-ment a Debr[eceni] Collegiomba, onnét ismár Madarasra Mester[nek] , holottis a Pestisb[en] meghólt.beszúrás a sorok közé (Ekklézsia-I.064.jpg)

24. Szerentsés jövetele és béköszöntése lett mindezek felettezek után (Ekklézsia-I. 064.jpg) Liptsei György Ao 1737. Ki maga Személlyében itt lakásában igen Szerentsés vólt, az eddig vólt Mestereknek Szokott két eszte’nde’ik felett, három esztendeig volt Oskola Mesterharmadikkal is megszere’ztetett õ Kegyelme, noha azEkklésiának nagy kárával tsak e’gyöszön, (Ekklézsia-I. 064.jpg), kevés idõ alatt pe’dig, három Prédikátorit kisérte ki, a temetõbe egy õszön Lásd pag. által élvén itt az egész Pestist, Ao 1739. Magának sem tetzvén a’ Prédikátorság ment Békésre Notáriára.

065.jpg  25. (Ekklézsia-I.  065.jpg)és az (Ekklézsia-II. 046.jpg)szövege között oly nagy az eltérés,hogy az Ekklézsia-I.teljes szövegét is megadjuk. Közel sem lén Successora Cs. Ónodi illyen szerentsés, Ki Makóról hozatott által és jóllehet mind Mesteri mind Cantori Hivatalokat edjütt viselne’, most vacálnván a’ Cantorság, mindazonáltal ugyan tsak egy eszte’ndöt lehete’ itt tölte’ni, lévén jövetele’ Ao 1740.

25. Successora Cs. Ónodi N.N. szerentsétlen, jóllehet cántori hivatalt is viselne, ugyan tsak egy esztendõt lehete itt tölteni jött makóról Ao 1740.

Érkezett 26. (Ekklézsia-I.  066.jpg)és az (Ekklézsia-II. 046.jpg) féleváltozat szövege között oly nagy az eltérés,hogy az Ekklézsia-I. teljes szövegét is megadjuk. Földesi Kis Miklós 1741ben, megholt Szentesen 1768. 15 Oct.

26. Igy lett érkezése’ Földesi Kis Miklós Uram[nak] Szentesre’ Ao 1741. Elvégezvén Tanulásinak és Tanitásinak esztende’it egy bets.[ületes] özvegy Aszszont ugyan itt Sze’ntesen elvett és a’ városnak lakosa lett.(Ekklézsia-I.  66.jpg)

Utána 27. Medgyesi György 1743 most Álmosdi Prédikátor.

(27.) Ezt nyomba követe Medgyesi György, kiis eltöltvén Mesterségi hivatalát, Akadémiákra szándékozott menni, az Ekklessiais reménylvén ezt uttját, úti költségra adott 70 rh. Fr. de’ reménségéb[en] megtsalattatott, mert sehova sem ment hanem megházasodott és az után ment Kereszturba Margister mellé, onnan ismét Álmosdrakiegészítés a sorok közöttés a lap jobb szélén (Ekklézsia-I.065-066.jpg)

Itt(Ekklézsia-I.  066.jpg)és az (Ekklézsia-II. 046.jpg)szövege között oly nagy az eltérés,hogy az Ekklézsia-I. teljes szövegét is megadjuk. elveszté egysze’r Szerentséjét a’ Sze’ntesi oskola; mert miólta plántáltatott is még talán gyarlóbb ke’rtész ne’m volt be’nne’ mint Medjes: Miklós György ki belé állíttatott Ao 17413. Ki mint hirdette’ naga felõl valamikor Sze’rzetes Franciscanus (:de ezt senki sem hitte:) inkább a’ Franciscanusok szakátsok me’llett való Kukta lehetett, elfolyván itt a’ két esztendõk rajta, hirelte’ vala Academiákra való készületit, felis vevén az Ekklessiátol promociojába 70 rh. frt[ot]beszúrás a lap jobb szélén (Ekklézsia-I.065.jpg) de’ tsak Szegedre’ ment, és ott egy ve’ndég fogadósnak bort árúló Conventios Szolgálóját Feleségül elvette 066.jpg  elvett, kive’l ment élni De’bretzenbe’, honnéd mint hallatik a’ Nyirbe Szilágyba me’nt Predikátorságra

tudván a’ most ott igazgató Tiszteletes Presbyterek me’lly Túdós és Nagy embe’rek vóltak elei kik Pro’fessorságot vise’ltenek a’ N. Debr.[eceni] Collegiumban ámbár az illyenrõl fiakrólbeszúrás a szó fölött (Ekklézsia-I.066.jpg) énekelték éppenbeszúrás a szó fölött(Ekklézsia-I.066.jpg) régen a’ Magyar országi Déákok Pastor soboly sunt omni tempore’ vile’s. Többire’ Pap fijait betsülik tudod egy fa kovára.

28. Nevezett szerint hivattatott Pápai János Uram mint Haza fia, Néh. b. e. Tiszt. Tudós Pápai Ferencz Uramnak természet szerint való Fija. Ao 1745. kiis mesterségi hívatalát elvégezvén, ment német nyelv tanullni, azután lett a város Nótáriussává és ezt sok ideig viselte, viseli most is.

28.(Ekklézsia-I. 066.jpg)és (Ekklézsia-II. 046.jpg) szövegeközött oly nagy az eltérés, hogy azEkklézsia-I. teljes szövegét is megadjuk. Az emlitett Kertészt felváltotta Néhai b.e’. Tisztelete’s Pápai Fe’rentz Uram.[nak] itt az 1739[ben] uralkodottbeszúrás a lap bal szélén (Ekklézsia-I.066.jpg) pestisben me’ghólt Prédikátornak Fija: Pápai János Úr. Ao 1745. Természettel jámbor és szelid Iffjú, erköltsével e’mbersége’s, és kegyes magaviselõ; mint hazafia, mindeneket szeretõ betsüllõ magát amint illett szavakkal nyugató, Mesterségét tisztessegesen el töltvénbeszúrás a lap bal szélén (Ekklézsia-I.066.jpg) a’ Taniványok gye’ngébb épülését Szelidsége’ okozta egy részrõl réá esmérvén azok, keve’se’t függe’ni láttattak Tanitó Mesterektöl, más részrõl mint itt születettbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.066.jpg) ne’ve’lke’de’tt, és oskolábéli maga gyakorlását itt kezdett Iffjú, tudta a’ Sze’ntesi Szüléknek gye’rme’ke’k aránt való õsi természete szokásbol vett természe’teke’t hogy kénnyén Szeretik azoknak oskolában járásokat és léteket, ne’m is engedtetik a’ rende’s fe’nyitéket, ugy alkalmaztatni akarta magát ne mondasek 067.jpg mondassék ke’mény hangos Mester[nek]. Végezte esztendeit tisztességgel, Jó Mostoha Attyának tanátsábol N. Bozó István Uram[nak] Ketskeméth városá[nak] mostani érdemes és bölts Fõ Birájá[nak] tanátsából me’nt Sopronba Német nye’lv[nek] tanulására. Itt való második Notar[ius] ab Ao 1750. Kedves és Jó ember mindene’knél. Kedves Élete párját az I[ste]n meg mutatta Körösön, kiis Gaal Gergelly úr hajad[on] leánya Gaal Anna kiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 067.jpg)

29.(Ekklézsia-I. 066.jpg) és(Ekklézsia-II. 046.jpg) szövegeközött oly nagy az eltérés, hogy azEkklézsia-I. teljes szövegét is megadjuk. Akarván a’ Sz[ent] Ekklésia sok részben való fogyatkozás[a]it az oskolánakjat jobb karban helylyeztetnijavítás és beszúrás a sorokközött (Ekklézsia-I. 067.jpg) me’g jobbitani mellyekrõl szoltunk a’ felsöbb Részben kívánt olly Okola Mester a’ Debr[eceni] Collegium[nak] Tiszteletes ’s Túdós Professoritul betsületes követei által, ki mind reformálná mind a’ jó igazgatás[nak] a mostani Debretzenb[en] elkezdett *** és jó tanitasnak modját felállitanakiegészítés a jobb lapszélen, a ***helyén a szöveg olvashatatlan (Ekklézsia-I.067.jpg) és tanításnak maga Személlyében példáját adná, ha valamimódon a’ mint eddig is az Oskolának drága vóltát nem esmerö sem betsüllö szülék arra vitettéthetnenek hogy ne’velnék lelki életre és kegyességre’ Gyermekeiket kiket ök tsak testben szültek testi közönséges életre’; adatott azért ki a’ N. Collegium primáriuselsõrendû; beszúrás a sorok között(Ekklézsia-I. 067.jpg) tagjai közzül mostani Oskola Mesterünk Maak János Ur[unk] Ao 1747. Ez teste’ termetéröl neve’zte’tett Nagy Me’sternek. az uj Mester pedig mivelhogy az a könyvek rakosgatásával ujjabbak[nak] vételével, és a deákul való szollásnak eleinten lett meg tiltásával, köttetett egybe igen nehezen szoktak mind a gyermekek mind p. azért is ugyan tsakmeg kellett engettessék hogy még az aprobb gyermekek is amit tanulhatná tsak hadd tanulhatnák a deakul való szollásnak mesterseget, mivelhogy sokan sok ideig nem járhatván fel az oskolába csak azzal érnék meg a mit kitsiny koraba kaphatnának.kiegészítés a lap balszélén(Ekklézsia-I. 067.jpg), folytatásaa következõ lap felsõ szélén, mely aköttetésnél sérült, valamint a lapbal szélén (Ekklézsia-I. 068.jpg) Ki midõn tanitását és ezzel edjütt járni szokott oskolai fenyitéket ditséretessen kezdette’ vólna, tsak hamar idõ[után] eszékbe vevék az Anyák, majd conspiralálnak e’llene’, ollyan eszközöket talála amaz ellenkezö gonosz az ISTEN Ditsössége e’löme’netelinek akadályára a’ valoságos böltseség[nek] és lelki éle’tnek akadályára. Láttatik mindazonáltal continuálni  068.jpg  continuálni elkezdett methodusát igen sok bajjal, adna az ÚR ISTEN bár tsak ke’ttöt utána hasonló effectiókkal biró Iffjakat, talánn a’ régi ne’gyednapi hideglelésben sinlödö oskolánk egyszer kigyógyulna.

29. Maák János hozatott 1747. Akadémiákra ment, onnan haza jövén Prédikátorrá lett. Ennek idejében állitatott fel a Deákok tartása és a mesteri Hívatalnak annyi fizetése, hogy Akadémiákra mehet nének.

30. Horváth Sámuel 1749.49 ö-50ö Veszpremtájékára menven hogy ott predikatorrálegyen, de nem azzá hanem plébánossálett, ezen hivatalt viselje ma Hagymáskérenis(Ekklézsia-I. 068.jpg)beszúrás Veszprém felé elmenvén, hogy Prédikátor legyen  ·/· legyen, de Plébánussá lett. Lakott Hagymáskéren is.

Mindezek után 31. Csati Szabó János 1751ik-51. 52. (Ekklézsia-I. 068.jpg)beszúrás esztendõben, visszament hazájába Debretzenbe, idõvel lett Sámsoni Tiszttartóvá a holott asztán meghólt. Szerzésül

047.jpg  Szerzésül e Részhez toldjuk az Oskola mesterek mellett levõ Préceptorokat, kik a Pestistõl ab Ao 1739. eszt[tendõtõl] fogva 1747. dikig fogva neveztetnek.

Liptsei Úr idejében Tsáki N. N. vásárhelyi Fiú, innéd me’nt Debretzenbe’ most Püspök ladányi Mester

Ónodi mellett volt Preceptor Balog N. N.

Földesi mellett Kabai Bartha János. két eszte’nde’ig.

Medgyesi György mellett vólt Praece’ptor Halász,  Körösi Déák egy esztendeig, második esztendejében pedig azután Bartha János.

Pápai János urammal ugyan Bartha János két esztendeig be’tsületes jámbor Legény, kit jó magaviseléséért mindenek szerettenek, most is városunkban lakik be’tsülette’l most is. megholt ugyan itt 1751ben akkor is oskolaikiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 068.jpg) Préceptorságban.

E megnevezett Préceptorok után állíttattak Togatus Deákok, kikrõl szolltunk fellyebb; ezek viselik már a Préceptoriát, Rendszerént való Coqu[o]riavalházanként, illetve családonként vállaltélelmezés tartatnak, és fizetések [is] jár [nekik] Ao 1752. Szaporodván négy számra.

069.jpg NyolcadikVIII. (Ekklézsia-I. 069.jpg) Rész
A Leány Oskolákról, és azokban való Tani-

tókról

Haszontalan fáraszttyuk magunkat a felsõ Seculumban volt Leány Oskoláknak és azokban tanított Préceptoroknak keresésekkel; mert ugy látatnánk keresni és tudakozódni az akkor Szentesen meghólt embereknek épitáphiumokat és sírhalmokat a temetõben. Elégedjen meg a Posteritás, ha az ujj seculumban 47 esztendõknek el048.jpg nek elfolyások alatt lett emlékezetes dolgokat azoknak tisztán és igazán kiadhattyuk; mert igen könnyen által láthattya az okos ember elméje, hogy az ollyan dolgok, melly könnyen feledékenységbe mennibotsáttattni (Ekklézsia-I. 069.jpg) szoktak mellyekrõl ingyense gondolkodott valaki, hogy még azok valaha túdakozodásra elõvétessenek. Kik tudniillik: mint ‘s hogy voltanak akkor abban az idõben? Láthattuk igazán  ·/· igazán mondom midõn ae’ (Ekklézsia-I. 069.jpg)(Ekklézsia-II. 048.jpg) matériáról egy Öregtõl Aszszonytol értekeztünk volna, mintha azt kérdeztük volna mintha azt kérdeztük volna 1699. esztendõben mit almodott Hushagyó Kedden? Azt sem tudta volt-é Leány oskola vagy nem.

070.jpg  Azért már tsak a Bõdrõl lett haza szállástól kezdjük; ez utolsó megûlésben virágozni kezdett a Leány Oskola. Melynek Isten után elsõ plántálója és ösztönzõje lett a 1. Kis Halasi, kirõl a felsõbb VII Résznek elein olvashat[tunk] emlékeztünk pag. 40.pag. 47. 48. (Ekklézsia-I. 070.jpg);A másolatban pag. 29. (Zolnay 35. oldal) ez mennyi esztendõkig volt, nem mehetni végére.

A legelsõ Leány Oskola építtetett a régi Templom elõtt, azon a helyen a hol mamost (Ekklézsia-I. 070.jpg)(Ekklézsia-II. 048.jpg) a Nagy P 049.jpg  Nagy Péter Úr háza vagyon, és itt nyugodott 10 esztendõk alatt.

(2) Második Leány Tanító volt  Sóka István, ki ifjúságában Togatus Deák volt; de a Kurutz támadásban megkívánta ujságúl a Katona élet csemegéit, és feltserélte’ az oskolai Törvényeket Hadi Regulára, me’lly szerént midön ne’m járnának ISTENtõl arra ne’m tanittatott ujjai a’ viadalra Psal. 144:1. a hartzon elejtette és elhagyta az egygyik hüvelyk újját; igy kénteleníttetett Oskola igazgatásra magát ajánlani, az itt való Leány Oskolát tudniillik felvállalván ollyan dicséretes jó Tanitó volt, hogy a Szent Ekklézsia szivesen tartotta a maga kebelében mind addig, míg 1710ben a Pestisben meghalván, halálával végezte Préceptorságát. Tanitványi vóltak.

071.jpg  A régi Pestis után Leányok Tanítójának hozatott 3 Göntzi András; Itt András Deáknak hívatott, ditséretesen viselvén Gyönön magát az Oskola mesterségben, jóllehet Istennek Bölts itéleti edjik lábának erõtlenségével látogatta, úgy hogy fél hónalj mankón járni kénteleníttetett; de emlékezete minden most elõ Tanítványinál Kegyes háládatossággal tiszteltetik, mint Istenfélõ Hûséges és jó Tanítónak. Kik közzül nevezzük Szabó Ersébethet Török György úr Házas Társát. És Szilágyi Annát néhai b.e’. Kováts János Úr elmaradt özvegyét. Tzimbalmos Ilonat.

Már elváltozott az Oskola helye és vitetett által Horváth Gáspár Házához, tudniillik, hol asztán a Mélt: Uraság Tiszttartójának Háza: de itt is nem sokáig maradhata a Leány Oskola, mert András Deák után Ao 1718 a Leány ta-050.jpg ány Tanítókkal is a Leány Oskola megváltozék.

Midõn két Betsületes Férjes Asszonyok: 4. Vatsi Pálné és Pápai Istvánné Gergelyné egy testvér atyafiak, megedjezõ akarattal felvállalták·/·felvállalták a Leány 072.jpg  Oskolának tanítását, és edjütt asztán olly szívesen tanítottak egynehánybeszúrás a lap bal szélén Hatesztendökig (Ekklézsia-I. 072.jpg) esztendõkig hogy ditséretes emlékezetet hagytak maguk után (:most is Kõrösrõl lakását ide venni kivánta Pápai István a fija Ao 1748. férjleségével edjütt  feleségével edjütt. Tanitványaik közzül:

Nagy Kegyességû Betsületes Özvegy Asszony Pápai Istvánné Gergelyné az Ekklézsiában, Megholt 14 decemb. 1758 eszt.

E két Asszonyok Oskolája volt azon a helyen, hol most a város Házának Sütõ Háza vagyon, ez a ház most a Templom épitése miatt el-pusztult. A Sütõ Ház is el-fordult 1751ben tellyesen elpusztult mert az Oskola udvarán esett Dél felõl.

(5) Jó peldában követte ezeket egy tisztességes Öreg Asszony Ember Debretzenbõl jött azon Oskola Házban, kinek mint az elõtt valóknak hasonló dicsérete friss emlékezetben vagyon ma is. (: Ferentz

051.jpg  (6) Jobban kezdette mint végezhe’tte’ élete’ folyását a’ szegény (Ferentz Deák) 6. Szegedi Ferencz e’z után, me’rt Hoc e mihi obscurumszámomra ez ismeretlen; beszúrás a lap balszélén (Ekklézsia-I. 072.jpg) Felesége, Pap Éva Asszony, Istenfélõ, Kegyes, megélemedett Tiszteletes Prédikátornak Leánya felválalván a Szép Hivatalt haláláig olly hiven ékesítette hogy méltán akárki munkáját megdícsérhette, Ferentz Deák Uram is mint nála lakó Jó Ipát, ugy Édes Éváját is hogy elte-073.jpg mette, (: Haec sunt signa notata:)megjegyzés a lap felsõ szélén; (:Ezek afeljegyzett jelek:) (Ekklézsia-I. 073.jpg) maga lakását (:mellyet oh bár soha neért volna:) Vásárhelyre vette, hol mind eddig lakott, most pedig a mostoha idõnek sorsa szerént, midõn sokan a hól nem vetettek, ott is aratnak, e kisértetre juta ügye vadoltatván a Nemes Vármegye Székinn, hogy Pápista szüléktõl született, és Pápista vallású lett volna, és tsak a Pap Leányáért tserélt volna vallást, nem tsak keserves fogságot a Vásárhelyi tömlötzben egy nehány Holnapokig, hanem minden keresett jószágátúl egy boldogtalan napon lett megfosztatását, sõt a mit fellyebblegfellyebb (Ekklézsia-I. 073.jpg) sajnál, Keresztyén igaz Hititûl elválását, mellyet okozott a nagy haláltúl való félelem õ benne is, mint gyenge keresztyénben, szenvedni szive fájdalmával kényteleníttetett és a Varmegyébõl kiûzettetett. Fogadja be Isten a maga Halylékába szegenyt, ha meltóztatott mint egy052.jpg  mint egy üszögöt a tûzbõl kiragadni; Addig is engedjen érni jobb idõket, melyben ·/· melyben akárki hivhassa felebarátját a Szõlõ és Figefa alá.

(7) Ezt követte 7. Hosszúfalusi vastag bajuszú N. N. Eddig ezek tanítottak az emlitett Oskola Házban. 074.jpg  Tettzék Ekklézsiánknak Bets.[ületes] Elöljáró Attyáinak az idõben, midõn Kántor tartásra magokat vennék, hogy a Kántoroknak Kántori Hívataljoknak mellé kötnék a Leányok tanításat is, adván azért Hívatalt Kántorságra alkalmatos személlyeknek, azokra bizazattaték a Leány Oskola is.

Igy Ao 1732 kezdett Leány Tanitó lenni Kántor 8. Szatmári Deák Mihály kirõl a következendõ Részben láss többet. Ez tsak esztendõt töltött tanítását még meg sem kóstolhatta. ha ollyan Tanitó vólt volna mint Kántor, igen jó Tanitó lett vóltna ha ollyan vólt mint ember, igen rossz tanító volt. Ennek ide lett béjövetelében vétetett a Ház, melyben eddig a Kántorok laktak és tanítottak, az elvett Oskola ‘s Templommal által ellenben, az holott a Pápista Cántor lakik.

(9) Hamarább mint remélte volna Helyibe hozatott 9. Elek István Uram Ao 1733. e két elme vidámító hivatalokat edjütt viselte a me’g szomorittó Pestisig. Kit háza ben a városon belöl vagyon, de maga a Tisza révben lévõ vendég fogadó házban lakván viseli a vendégfogadóságot idovel lett Körösi Leányok Tanitojává, és a Templomb[an] vasárnap harangozás elõtt az Ekklé[zsiának] Bibliaolvasójává.kiegészítés a sorok között, nemegyértelmû, hogy Elek Istvánra (Ekklézsia-I.074.jpg) vagy Soltira (Ekklézsia-I.075.jpg) vonatkozik. Nem kevés

053.jpg  Nem kevés fogyatkozásával az Ekklezsiának és kivált az Oskolának váxála a Kántorság és a Praeceptorság Ao 1740, egy ideig jóllehet Ónodi    a Mester viselte a Kántor tisztit; de hogy helyre állít-075.jpg tassék az Oskola mennél hamarébb 10. Sólti uramat, már ekkor Mesterbûl lett embert, a paraszti munkától elhívta az Ekklézsia ezen Hívataloknak elkövetésére, mellyeket ditséretessen végezett; két esztendõk múlva innen Kõrösre menvén, most is oda való lakos, mint oda fellyebb irék.

Utána következetthozattatott (Ekklézsia-I. 075.jpg) 11. Kaszap Mihály Uram Kecskemétrûl a férfi oskolában való Preceptorságábúl hozatott Ao 1742. Kinek mostan is mind szép mind dicséretes az Oskolája. Fellye’bb minde’neknél.

Itt illik feljegyeznünk az Ujj Leány Oskolának a felsõ párton lett felállításának alkalmatosságát: Midõn t.i. sok ízben lett volna a Tanátsban panasz, vagy tsak emlékezet, a városnak felsõ részén lakó való Lakosoktól, hogy az Oskolának távollétek miatt, gyenge gyermetskéiket a tudományoknak tanúlására fel nem adhatnák, kivált alkalmatlan  ·/· alkalmatlan. hideg idõben és sáros útban, annyira való menésre tehetelenek volnának a Kisdedek, lett az Úr Istennek bölts igazgatásából, megfordulván itten a 076.jpg  Dunántúl való részrõl számkivetésben lévõ Tiszt.[eletes] Prédikátor Béládi István nevû Felsõ Tolna Districtusból Ao 1745 die 19 IXbrisnovember (:szintén mely nap Akadémiákról054.jpg ákról ide Szentesre leérkezett Tiszt.[eletes] Gaál István Uram:) A megirt szomorú esztendõben N. Tolna és Somogy vármegyékben véghez vitetett keserves Üldöztetések közzûl nevezetessen Szoladi Keresztyén Ekklézsiából, hol a Református Lakosokat Ujj Földes Urának kegyelensége, a Hitért feletté szorongatván és mindnyájoknak Prédikátorjokkal edjütt több Reformatus Faluiból is kimeneteleket erõszakosan, sõt Vármegye Hatalmával is parancsolván arra a részre lett által menetele Tiszteletes Érdemes Superintendens Helymetzi István Uramnak die 26 martii, a megnevezett Districtusnak szomorú dolgainak megtekintésére rendelvén a Tiszteletes Atyafiaknak össze gyûléseket Felsõ-Nyékre; midõnn már semmi mód illyen sérelemnek orvoslásában nem találtathatnék, az üldöztetett Prédikátorok felõl azt végezték hogy valamelly tsendes Ekklésiákban Szállás rendeltetnék nékiklábjegyzet (Zolnay 38. oldal) és a Szent Superintendentia viselne gondot rólok, mint nevezetessen emlitett T.[iszteletes] Béládi István Uram 077.jpg  Tiszt.[teletes] Sallai András Esperest gondviselése alá a Dorogi Ekklézsiában bízattatott, míg számára valamely Ekklézsia találtatnék, melybe rendeltetnék. Ez ideje alatt fordúlt e részre által szándéka 055.jpg  szándéka lévén, mint talán bátorságosabb és tsendesebb részre, és mig Isten alkalmatosságot mutatna, magát megvonná valamely gyûlekezetben, ha tsak egy Leány Oskola igazgatása mellett is. Mely szándékát értvén Tiszt. Füredi Mihály Esperest Urunk és mellette levõ ajánló és tanubizonyság tevõ leveleit emlitett Tiszt.[eletes] Superintendens Ur és Senior Urainknak látván Õ Kegyelme commendálta ezen Keresztyén Ekklézsiánknak Elõljáróinak, nevezetesen Tiszt. Gaál István Lelkipásztorunk exemissiójának alkalmatosságával, szivesen edjütt munkálkodván, mind e’ Szegény Számkivetteett Prédikátor[nak] vigasztalására, mind szent Ekklézsiánknak gyarapodására, e dolgot Tiszteletes Urunk, és az egész Prédikátori Sz.[ent] rend. valakik ·/· valakik akkor itt nálunk jelen voltanak; igy Elöljáró Uraink is, az Õ Kegyelmek Kegyes Tanáts adásán megnyúgodtanak és edjet értettenek die 23 Januarii 1746. 078.jpg  Ezen végzésrõl levél által bizonyossá tétetvén, adatott hívatal, hogy ha tettzenék által jöni, itt végezne az Ekklézsia véle; a mint is die 16 Februárii vévén Dorogon a levelet, megérkezett sok alkalmatlan idõk között die 6. Martii és az Ekklézsiával megedjezvén, tisztességes conventiója die 8 ejusd. kiádattatott, azon napon a város nak felsõ részén egy tisztességes alkalmatos Ház kis Oskola Háznak, melyen két szoba volt flor. Rh. 50 vétettetett; azután pedig, minthogy udvara kitsiny056.jpg tsiny volna, egy darab udvar hozzá a szomszédjától Flor. Rh. 11 1/2 vétetett. Által jövetelire ismét a Dunántúl fogva eddig, maga költségével való segittséget az Ekklézsia valamint rendelte, ugy köszönette’l bé is tellyesítette, mely irgalmasságért, hogy az Ekklezsiának mindenkor jót kivánjon és szivesen szolgáljon, magát kötelesnek lenni esmérje és megvallja. Igy érkezett ide tselédivel die 2 Aprilis és die 17 mely Húsvét Innepe után való vasárnap volt, Tiszt.eletes Gál István Úr által ez Oskola kihirdettetvén, kezdett plántáltatni Kisded férjfiú és Leány Gyermekekbõl, kik die 22 maji szaporodtak számszerint 67re; kikbõl ez Oskolának legelsõ examene kiadattatott a Szent Ekklézsiának színe elõtt 8 Xbris 1746. második pedig die 14 Xbris 1747 az idõtõl fogva a megírt Tanítója lévén.

227.jpg  AzA következõ rész, Gaal István 1746. dec.14-i beszéde az (Ekklézsia-I. 227,229-237.jpg) az Ekklézsia-történetbekésõbb íródott be a történetirészt követõ üres lapokra, tartalmilag ideillik, ezért szövegét itt helyeztük el. én életemnek minden idejéb[en] áldom az URISTENT Szentesen A’ Felsõ Párti Ujj Leány Oskola lege’lsõ Examenének alkalmatosságával mondatott Peroratio a’ me’gholt Templomban 1746. 14. Xbr. A’ Gyülekezet elött.

A ’régi irásimat felhányván és vizsgálván akadt kezembe’ ezen Munkátskám Ao 1752 die 11. Febr Szentesen

Én egy rendes pennát probálok de nem jó ez. Még ezt sem szeretem azért hogy rossz és alkalmatlan apróbb betüket irni véle.

Jó volt ez az elõtt de’ igen régen, mostis jó volna nagyobb irásra ha te’ttzenék, nékem pedig igen vékonyt fogó penna kellene’ most hamarjában.

Az elõtt igy húzott engem sem[it sem] ve’tett me’g a Gazdá[m] de már ki aggottam a’ szapora sétálásból Régen [el]hagy[ott] engemet a Gazdá[m] és most akada rám de aligha én helyettem is ujjat ne készit mindjárt volna már egy ujj ki jó volna de még ezen sem kapunk most készült ez is de az Atyáink illyet hivtak tzifra rossz[nak]

229.jpg  Kettös tiszteletre méltó Tiszteletes Túdós Nemes Nemzetes Kegyes Kedves Hal[l]gatóink; Érdemes Nagy Jo Uraink, Kegyes Asszonyaink; ect.! Minden tisztességgel ’s betsülettel említendõk!

§ I. Ama Nagy Prófétának, az Isten akaratjának ezer közzül egy megmagyarázójának a’ mi Urunk Jesus Krisztus[nak], több áldott szavai között emlékezetes a’ mellyet fordulván az ö Tanítványaira monda õ magok[nak]: Luk. X:23. Bóldog sze’mek a’ mellyek láttyák azokat a’ mellyeket ti láttok

II. Az ISTEN[nek] idvösséges esméreti, melly tsak az Úr Jesusban vagyon, valoságos boldogság; annyira, hogy senki nem remélheti idvösségét és bóldogságát külömben, hanemha az ISTENt és a’ XrtustXrtust=Krisztust igazán esméri, és ezt esmérni örök élet JohJohannes=János. 17:3.

III. De mi módon esmérhe’ti meg valaki az ISTENt? bizonyára a’ te’rmészet erre’ magától elégtelen, ha ’Sófár Szavaként: az ember tudatlanságban Születik mint a’ vad szamár[nak] fija. Job. 11:12. és senki annyira, hogy senki se tudja kitsoda a’ Fijú, hane’m tsak az Atya, és ki l’egyen az Atya, hanem tsak a’ Fijú, és kinek me’gakarja jelenteni a’ Fijú. Joh Luk.10:22.

230.jpg IV. E végre Szerzett’ három oskolákat maga az ISTEN, a’ me’llyekben tanittya az embe’reket az õ esmeretire’, a’mellyek közzül legelsõ ama Nagy Akadémia a’ Ditsösség[nek] oskolája, melyben tanult Sz. Pál 2 Cor.12:2. De mivel még ezt nem láttuk, itt igen keveset szólhatunk errõl, me’rt mostan látunk tükör és homályos beszéd által, de a’ Ditsösség[nek] oskolájában jut[va] /:mellyet hittel várnak a’ választottak velem edjütt:/ ott látunk Szemtõl szembe’; most rész szerént vagyon be’nne’m az esmére’t; akkor pedig lészen be’nem az esméret ugy a’ mint taníttatom. I.Cor.13:12.

V. Második oskolája ISTEN[nek] a Természet[nek] Oskolája melyben tanitt minden embert az ISTEN az õ esméretire’; me’rt az ember teremtésének magára az emberre’ nézve’ egy fõ vége’ ez: hogy az õ Teremtõ ISTENét [me]g esmérje. Ez oskolában ád egy nagy könyvet ISTEN minden ember[nek] kezébe’ melly[nek] három melly e’ Világ[ot], hogy ennek három levellét , az eget, földet és Tenger’t, látván, esmérje me’g a’ Teremtõ Nagy Felségét, mindenhatónak, bölts[nek] és jónak lenni. De mivel ez oskolában ne’m lehet meg tanúlni Ki légyen az a’ Teremtõ Nagy Felség, és mi légyen annak bóldogság szerzõ akaratja, ne’c sufficit ad salutem: Vinde’megjegyzés a bal lapszélen (Ekklézsia-I.230.jpg) innen viszi ISTEN a’ kit akar a’ harmadik oskolába, melly hivattatik Kegyelem oskolájának. A’ Kegyes[nek] Ah boldog

231.jpg VI. Ah bóldog Lélek a’ ki ezt meg nyerte’, hogy a’ Kegyelem oskolájában a’ Sz.[ent] Léleknek Tanitványa légyen! Mert A’ Kegyelem oskolájában ád ISTEN’ az ember kezébe egy Szép könyve’t, me’lly az õ áldott Sz.Igéje, mellyben egészsze’n béfoglaltatott az õ kijelentetett akarattya a’ mi idvösségünkre’; e’ könyv[nek] is három tsudálatos Levelei vannak, mellyek közzül az elsõ fekete’, a’ mellye’n illyen irás vagyon egy fe’lõl: Mivelh[ogy] ettél ama fának gyümölcséb[õl] ’s.a.t.beszúrás a bal lapszélen (Ekklézsi-I.231.jpg) Le’gyen a’ föld átkozott te éretted embe’r, nagy fáradságos munkával egyed annak gyümöltsét, életedn[ek] minden napjaiban és tövisset, bogátskorót teremje’n tenéked, és a’ mezõ[nek] füvét egyed, a’ te’ ortzád[nak] veritékéve’l egyed a’ te kenyeredet, míg ne’m földé lészesz, mert abbol vétettél, me’rt por vagy és porrá kell lenned. Gen.3:17.19. Más felöl pedig illyen irás vagyon: Átkozott valaki bé ne’m tellyesitti tselekedette’l a’ Törvény[nek] igéit, és mondja mind a’ sokaság Ame’n Dent. 27:26. Vagy a’ mint Sz. Pál magyarázza: Átkozott valaki me’g nem marad mindazokban, mellyek megirattattak a’ Törvény[nek] könyvéb[en] hogy azokat tseleke’dje. Gal. 3:10.

VII. E’ Szép Könyv[nek] második Levele’ mind két felöl piros, ISTENI Sz.[ent] vérrel festetett. Illyen irások vagynak olvastat[nak] rajta: Ez az én vérem, melly új Testamentom[nak] vére’, melly sokak[nak] bünök[nek] botsánattyára ki ontattatik. Mat.26:28. 232.jpg Mat.26:28. Az ISTEN fijá[nak] veritéke’ ollyan vala mint a’ vér[nek] tsepjei, mellyek a’ földre lehullanak vala, Luc. 22:44. Egy a vitézek közzül dárdával megöklelé az õ oldalát, és mindjárást jöve ki belöle’ vér és víz Joh. 19:34. Kiben vagyon váltságunk az õ vére által tudniillik bûneink[nek] botsányattyok[ra]. Efes. 1:7. Drága áron váltattatok meg a ma látos véren váltattattok [me]g tudniillik a’ macula nélkül és szeplõ nélkül való Bárány[nak] a’ Xrtus[nak] vérén. I.Pet. 1:19. és mind ezek után: A’ Jesus Xrtus[nak] az ISTEN fijá[nak] vére’ tisztit meg minke’t minde’n bününkbül. 1. Joh.1:7.

VIII. Annak a’ Könyv[nek] harmadik Levele fejét, mellyen minden választottak ez’eket olvassák: Megigazulunk ugyanván hit által, Róm. 5:1. Békességünk [van] és semmi kárhoztatások nintsen[ek] Róm. 5:1. Ez az örök élet Joh. 17:3.

 NB. Sic decret externe’ p Xtus[ban] sed maxime’ interne’ V ****qoui e’ Doctu veriototisbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.232.jpg)

Imé ez oskolában e’ Könyvböl tanullyuk ki légyen az a’ Mindenható bölts és jó ISTEN ki e’ világot teremtette t.i. az örökkévaló Atya Fijú és Sz.[ent] Lélek egy igaz ISTEN, ki az embe’ri Nemzet[nek] nem tsak Teremtöje, hanem a’ választottak[nak] idvezittöje megszentelöje, a’ki jutalmot ád azok[nak] a’kik ötet keresik.

IX. Ah melly sok ezerektõl boldogoktól és értelmesektöl el rejtetett e’ Felséges titok! Ah melly boldogok vagytok ti kitsiny gyermekek hogy megjelentetett Tinéktek! jól vagyon Atyám mert ugy tettzett tenéked! Luk. 10:21. Bizonnyal

233.jpg  X. Bizonnyal mondom hogy nem bóldogok vagytok, mert a’ test és a’ vér e’zeket ne’m jelente’tte’ tinéktek hanem az én Mennyei Atyam. Mat. 16:17. De’ senki nem jöhet én hozzám X[ristusba] X[risti]beszúrás a lap bal szélén (Ekklézsia-I.233.jpg) hanemha az Atya a’ ki engemet elbotsátott mo’ndja ezt, me’gvagyon irva a’ profétáknál: és lész[nek] ugymond minnyájan ISTENtõl tanittattak. Joh. 6:44.45. Uram kihez X[ristus]ba Apostolaid[hoz]beszúrás a lap bal szélén (Ekklézsia-I.233.jpg) mennénk mi te’ kivüled, me’rt örök élet[nek] beszéde vagyon te nálad, és mi elhittük és me’gesmértük, hogy te vagy ama’ Xrtus az élõ Is[tennek] Fija. J.68:69.J=János

XI. Ezen drága és Nagy ajándékárol az õ esmeretiröl a’ Jesus[nak] illyen emlékezetes tanittást tett egy P[]fétánál: Ne ditsekedjék ugymond a’ bölts az ö böltseségében, se az erõs ne’ ditsekedjék az õ e’rösségében, se a’ gazdag ne ditseke’djék gazdagságában; hanem ebben ditsekedjék a’ ki ditsekedik hogy esmérjen és tudjon engémet hogy én vagyok a’ Jehovah ki tselekszem irgalmasságot, ítéletet és igasságot e’ földön mert e’zt akarom, azt mondja az ÚR. Jer.9:23.24.

XII. Tudták már az ISTENtõl tanittattak e’le’itõl fogva melly nagy jó me’lly nagy bóldogság légyen, esmérni az ISTENt, tudniillik hogy a’ Lélek[nek] idvösségéve’l e’lválhatatlanúl össze’ köttettetett, annyira hogy tsak e’gyis ez idvösségre od[a] juthat hanemha az ISTENt e’sméri, mert mimódon e’gyesülhetne’ a’ Lélek ISTENnel ha ISTENt nem kivánnya 234.jpg kivánnya de’ mimódon kivánhattya ha nem esmérte, Mert Ignoti nulla cupidoAz ismeretlen nem boldogság. sõt az ISTEN esméreti ezt szerzi hogy a’ Lélek ISTENt kivánnya keresse’ óhajtsa magát vele benne’ gyönyörködte’sse’, és akk osztán ekképpen örök boldogságát elvégye. De’ ezen ISTENtöl tanittattak azt is tudták, mindhogy arra tere’mtetett arra született az ember hogy az õ Teremtõ ISTENét mege’smérje’, hogy ISTEN esmere’ti nélkül az ember felette bóldogtalan. In feliae est hoc aiet Augustinus pri oa novit et Dm o novit Beatus ant ille’ qui Dm novit, insi reliqua ot ne’sunt. Mert ISTEN[nek] nem tudása, ember[nek] fõ gonosza, a’ melly egybeköttetett az örök kárhozattal, ugyanis ki az ISTENt nem esméri véghetetlenül vétkezik, és i[ly]mód a’ Lélek[nek] örök halála és veszedelme következik.

XIII. Annakokáért kezdettöl fogva mind ez utolsó idöig az ISTEN Anyasz[entegy]háza arra fõ gondot viselt hogy az ISTEN esméreti[nek] terjedésére és nevelkedésére lenne’, és azért plántált fundált kisebb nagyobb oskolákat, hogy azokban, a’ tudatlanságban született gyer lelke’k tanittattnának s.a.t. Melly régi szokás légyen ez me’gtudhattyuk mert a’ Patriar[c]hák Házaik mind oskolák voltak Mosesig, és ö Magok a’ Patriarchák vóltak a’ Tanittók Gen.18:17-19. Igy beszéll a’ Jehovah: Avagy eltitkollyame’ én Ábrahámtol a’ mit akarok tselekedni, me’rt tudom hogy õ me’g parantsollya az õ 235.jpg az õ Fijainak, es az õ háza népé[nek] ö utánna hogy me’g örizzék az UR[nak] utát s.a.t. A’ Leviták[nak] 48. városa és mind me’g annyi Collegiumok voltanak. Num.25:2. Seq. Josue’21:2. Seq A’ királyok idejéb[en] Szép Virágzó Oskola Silóban, mellyb[en] tanult Samuel P[]feta, ki lett atután a’ Rhámai Oskolának hasznos Tanittója. 1. Sam. 1:22. Samuel tette leginkább az oskolákat közönségessé megjegyzés a bal lapszélen (Ekklézsia-I.235.jpg) Bétselb[en] is volt oskola 2. Reg. 2:3. melly[nek] Tanítója Illyés vólt. A’ Carmeluson is volt e’nnek ismét Tanitója Eliseus volt. 4:25 De nevezetesek söt ugyan Academiák vóltak Jerusalembe’n, mellyeket ama ditsõsséges bölts és gazdag Nagy Salamon király épitetett gazdagitott és nemesitett. De még Babylloniában is Nagy oskolakat épitettek a’ sidók, mellyb[en] volt Taníttó Daniel P[]feta, és ez oskolák sok száz eszt[endõ]kig virágoztak míg nem végre’ a’ Törökök által elpusztitattak. Hivattattak pedig a nagy oskolák[nak] Tanittóji Rabbinusok[nak].

XIV. Ha az Uj Testamentumban keressük az oskolakat, méltán legelsönekMat.10: Luc.10:kiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 235.jpg) mondhatom a’ Xrtus[nak] két bújdosó oskoláit, mellyek[nek] edjikéb[en] tizenkét másikában hetven Tanítványokat tartott és tanitott. Nem felejthetem el a’ keresztelõ János oskolájátis Bethabaráb[an]kiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 235.jpg) az ö Tanitványi[nak] száma sokvala Joh. 1.28- seq. Nints kéttség benne’ hogy az Apostolok is fundáltak oskolákat, az ujjonnan fundált oskolák Emlitettek mellett, söt sok pogány oskolákat ke’resztyéni hitre’ Isten esméretire’ forditottanak. p.o. Sz. Márk az Alexandriai oskolát egyiptomb[an] mellyet Ptolemenos király fundált vala, és az idöb[en] az egész világon leghiressebb Akademia ez vala, a’ Me’nnyei Tudománnyal megvilágositotta, mint Philó 236.jpg Philobol Cusabius irja Lib.2. Hist lud. mint szinte Sz[ent] Pál az Athenasbeli Philosophusok oskoláját. Ats.Ats=Acs.= Apostolok cselekedetei 17:18 Ugy a Korinthosi Oskolát ki[nek] Tanitója volt Crispus Ats.18:8. Vóltak magános Apostoli Oskolák is mint Priscilla és Akvilla Házokban Rom. 16:5. illyen Tanitvány[a]i voltak Sz[ent] Pálnak Fitas Thimoteus Márk Lukáts és többek.

XV. Lehetetle’n elõszámlálnom a’ Keresztyének között most Virágzó Nemes Oskolákat, tsak a’ mellyeket a’ mi jó ISTENnünk ez óráig Nemzetünk[ben] a’ Sátán bosszujára tsudálatosan [me]g tartottis, melly szépek melly ditsösségesen virágoznak le’gyen áldott az Ur[nak] neve, kikböl, mint az Igozaoti esméret[nek] idvösséges egésséges ízû forrásibol melly szép patakok tsörgedez[nek], ki a’ ki nem láttya? Itt is áldott az Ur[nak] Neve!

XVI. Közelebb e’ Keresztyén Város[nak] e’ Ker Sz.[ent] Ecclesiá[nak] Kegyes már rész szeréntbeszúrás a lap bal szélen (Ekklézsia-I.236.jpg) megbóldogult és még rész szeréntbeszúrás a lap bal szélen (Ekklézsia-I.236.jpg) életb[en] levõ Elöljáróiknak örök emlékezetet érdemlõ Nevek[nek] ditséretire’, hogy az ISTEN[nek] idvességes esmérete’[re] terjedne’ melly szép oskolákat plántáltának. Követvén ama’ Kegyes Királyok[nak] Josofát[nak] Josias[nak] és Ezekias[nak] példájokat, kik mind az oskolák[nak] és azok[nak] Tanittójik[nak] igaz Patronus[a]i vóltanak l. Reg.3:11. l. Paral. 17.7. et 26:3 –32. l. Par. 34:3. l. Reg. 23:2. Et 18:3. l. Paral. 29:3.

XVII. Igy vette ke’zdetit e’ most folyó 1746dik esztendõ[nek] ne’gyedik haváb[an] 237.jpg haváb[an] jelenvaló Kettös Tiszteletre’ méltó Tudós Tisztt etc. Jó Urunk[nak] és Nemes és e’ Sz.[ent] Ecclésiá[nak] hüseges Lelki Pásztorá[nak] , ugy Nemes és Nemzetes Kegyes Elöljáró Pátrunus Uraink[nak], Kik[nek] ne’veik mint öröktöl fogva az élet[nek] Könyvébe bé irattatott, ugy maradjon az Urnál örök emlékeze’tbe’n a’ szerént mint amaz Isten Ditsösségéhez búzgó Néhémiás könyörög vala Neh.13:14. Emlékezzél me’g én rólam én ISTENem e’ világban, ne’ engedjed hogy eltöröltesse[nek] az én jóteteményim, mellyeket tselekedtem az én ISTENEMnek Házával, és annak rendtartásival. Mondom Õ Kglmek[Kegyelmeteknek] az Úr ditsössége mellett való buzgó Kegyességek[nek] megmutatására ujjonnan felállittatott e’ kisded Leányi Oskola, Ki[nek] az ÚR Nevéb[en] e’ mai napon kivánnyuk legelsö examenét celebrálni, és mint egy itt az UR Házáb[an] ISTENnek az Ö Sz[ent] Angyali[nak] és a’ Sz[ent] Gyülekezet[nek] jelenlétekben, az UR[nak] örökké imádandó ditsöséges Felséges Nevé[nek] ditsösségére felsze’ntelni.

XVIII. Áldott az UR[nak] neve’ mindezekben! Áldott! Áldott! mind örökké. Kivánnyatok jót ennek ISTENes Hive’k, Légyetek édes Attyai Annyai, Igaz Dajkái, oltalmazzátok takargassátok, gyenge’ tsemetéit szaporittsátok. Mostani legelsõ exameni kisded alkalmatosságát bene’ventállyátok ’s.a’t. hogy tovább is az UR[nak] áldása szállyon minnyájan ki reátok. Irattatott 7. Xbr [octobris] 1746. elmondám

079.jpg  057.jpg  KilenczedikIX. (Ekklézsia-I. 079.jpg) Rész

A Kántorokról.

Sok esztendõk alatt e mi Keresztyén Ekklézsiánknak Betsûletes Oskola Mestereik viselték ditsérete’ssen a Kántorságot; a mint nyilván feljegyezhettyük Kotsi Mihályban végeztetett 1732dik esztendõben. Mely esztendõben hozattatván azki (Ekklézsia-I. 079.jpg)(Ekklézsia-II. 057.jpg) a Debretzeni N. Collegiom Tagjai közzûl Mesternek Banai (:Lásd a VIIik Részben:) Pál, tellyességgel alkalmatlan lévén az Éneklésre, ámbár erõs, kövér piros, vastag volna, az Ekklézsiának illyen fogyatkozása, más módon nem orvosoltathaték meg hanemha Kántori hívatalt viselõ személy külön a mestertõl rekesztetnékke’restetnék (Ekklézsia-I. 079.jpg) és állíttatnék bé az Ekklezsiába. Annyival is inkább magát  ·/· magát kész volt az akkori Betsületes Tanáts magát erre venni, minthogy Ekklézsiánknak Tagjainak száma naponként nevelkedni és szaporodni láttatnék és a szomszédságban levõ Keresztyén városoknak és azokban levõ Ekklézsiáknak dítséretes Példáit ez eránt is követni akarná. E mellett ez is lehetett inditó ok méltán, mivel illyen szép Ekklézsiának-080.jpg ának Leányi058.jpg  Leányi Oskolája mind addigeddig (Ekklézsia-I. 080.jpg)(Ekklézsia-II. 058.jpg) is tsak valamelly egyûgyû Asszony Emberekre volt bízattatva, kik ha a magok erejek és tehettségek szerint ditséretes szorgalmatossággal viselték is a PreceptoriPraeceptori (Ekklézsia-I. 080.jpg) Hívatalt, de minden részben nem lehettek elegendõk, hanem egy vagy más dologban szûkölködtek a Tiszt. Tanítónak vagy Oskola mesternek segíttsége nélkûl, a mint ma is szokott lenni a dolog az ollyan Ekklézsiában, kik Asszonyokat tartanak a Leány Oskolájukbanoskolájukban (Ekklézsia-I. 080.jpg). Ebbéli fogyatkozását isel (Ekklézsia-I. 080.jpg) megorvosolni akartti és helyre hozniállitani (Ekklézsia-I. 080.jpg)(Ekklézsia-II. 058.jpg) akarván Ekklezsiánk a lejendõkiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 080.jpg) Kántorok részekrõl is, hogy annyival bõvebb jutalmat fárattságokból várhatnának, a két szép hivatalokat összekötötték igen böltsen, mely mind e mái napig a Szomszéd városi Ekklézsiánknak példájok kívûl itt praktizáltatik.

I. Legelsõ Cantorát Ekklézsiánk hozta Gyõrõl Ao 1732 Szathmári Deák Mihályt, ki gyevi mester volt; igen nagy szavú, erõs éneklõ, ugy hogy az idõtõl fogva is, nem volt itt ollyan éneklõ Kántor. mind az által még is tsak egy 081.jpg  egy esztendeig lehetett, melynek ez volt az oka, a mely mái napig059.jpg  napig is ugyan példa beszéd Szentesen, hogy Õ Cántornak igen jó volt; de Embernek felette rossz. vólt.

Eddig az Oskola mesterek voltak egyszersmind Kántorok is, de ezen idõbéli mester Banai Pál, nagyon gyáva éneklõ volt; ez inditotta az Ekklézsia Elõljáróit arra, hogy rendes Cántort tartsanakkiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 080.jpg);lábjegyzet (Ekklézsia-II. 058.jpg) (Zolnay 40. oldal)

2. Követte ötet Elek István Uram Ao 1733. Kihozattatott Cantorságát viselte az Ekklézsiának kedve szerént szintén a Pestisig  midön Ao 1739. Maga önként ez Ekklézsiát itt hagyván, mely még addigeddig (Ekklézsia-I. 081.jpg)(Ekklézsia-II. 059.jpg) sem mehetett tellyességgel feledékenységbe, nem találhatván hamar Kántort, abban a szomorú és gonosz idõben, hanem egy darabig az Oskolabéli gyermekek, azután ismét Ónodi nevû Mester vitték e szolgálatot véghez.

3. Ao 1740 hozattatott Cántornak SóltiSólthi (Ekklézsia-I. 081.jpg)(Ekklézsia-II. 059.jpg) Mihály Uram, kit már mind maga  ·/· maga viseletébenmagaviselésében (Ekklézsia-I. 081.jpg), mind természeti tulajdonságiban is esmért az Ekklézsia, ugymint hét esztendõk elfolyásaelforgása (Ekklézsia-I. 081.jpg) alatt hûséges Oskola mesterét; elhozták azért Kõrösrõl, hol ez ideig volt Leányok tanítója, itt töltött Cántorságban három esztendõket, ismét visz-

sza ment lakni Kõrösre. Követte

082.jpg  4. Követte Kecskeméti PréceptorságbólPraeceptorságbul (Ekklézsia-I. 082.jpg) Kaszap Mihály Úr Ao 1742. most hatodik esztendejét töltvén. Minden kevélység és kényesség nélkûl szokott éneklésének kedvessége, méltán mindenek060.jpg denek elõtt dicséretet érdemel.

060.jpg TizedikX (Ekklézsia-I. 082.jpg) Rész

A becsûletes Tanácsnak ez idõben viselt emlé-

kezetes dolgai, változása, Ujjúlása.

Böltsen és helyesen mondják példabeszédben: A szélvész probállya meg a halyós MestertHajósmestert (Ekklézsia-I. 082.jpg) vagy Kormányost; a szabados ítéletû Urnak jó tetszése szerint következének e mi Ekklézsiánknak is olly szélvésesSzélvészes (Ekklézsia-I. 082.jpg)(Ekklézsia-II. 060.jpg) háborúk mellyekben 1746 és 47dik esztendõkben, mellyekrõl emlékeztünk a II. és IIIik Részekben, hogy miólta itt az Evangyeliomnak Szövétneke meg gyujtatni kezdett és megszûnés nélkûl fénylett a mi Atyáinknak és nékünk õ maradékjoknak ae (Ekklézsia-I. 082.jpg) mai napig, ehez hasonló próbákat és kísérteteketkísértéseket nem szenvedett az Ekklézsia, hogy méltán énekelhettyük ma az Izraellel: Ha az 083.jpg  Ha az Úr nem lett volna vélünk, és mi mellettünk, a megáradott vizek általmentek volna a mi Lelkünkön. ‘Solt CXXIV 061.jpg  CXXIV. v. 1–5. Lehetetlen számba venni és leírni mennyi terhes gondok feküttek Kegyes és Hûséges Bíráink és Tanátsink vállaikon, ugyan ostrommal portáztak a szomorító keserves Hírek, és azokat nyomban követõ Káraink és gonoszaink. Ha keserves szemekkel nézték is KrisztusbanXtusban (Ekklézsia-I. 083.jpg)(Ekklézsia-II. 061.jpg) szerelmes Atyánkfiai vonúlásunkatromlásunkat (Ekklézsia-I. 083.jpg)(Ekklézsia-II. 061.jpg), háborgattatásunkat ugyan semmit nem segíthettek rajtunk, mások pedig ·/· pedig nevelvénnevelten (Ekklézsia-I. 083.jpg) nevelték nyomorúságinkat, nem szánták, hanem nevették az Úr nevéért, Házáért és Ditsõségéért rajtunk esett gyalázatunkat. Nem volt az az Út és mód valamellyet kigondolhattak és felérhettek Bölts elméjekkel ‘s minden tehettségekkel Istenfélõ Bíráink, mellyet nem probáltak vígasztalásunkra; de mind haszontalanok voltakhaszontalan vólt (Ekklézsia-I. 083.jpg), hogy jobban kitettszenék az Urnak segedelme, és tsak egyedül Õ Felségéé lenne a Ditsõség.

Nem kételkedhetünk semmit ebbenkiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 083.jpg), hogy a mi Maradékink, kik mi utánnunk élnekélnek fognak (Ekklézsia-I.083.jpg) ezután a mi ez idõben élt és élõ Elõljáróinknak emlékezeteket, nem kevesebb tisztességgel és kedvességgel 084.jpg  kedvességgel víszik, mint régenten az Isten nyomorúság látott népének maradéka, a sok és sokféle nyomorúságok között az Úr Templomát építtõ Zorobábelnek Esdrásnakkiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 084.jpg) és Nehémiásnak és a több Fejedelmeknek kedv062.jpg nek kedves nevûketNeveiket (Ekklézsia-I. 084.jpg), mellyeket valamint maga az Úr emlékezetben hogy tartott magánál NéhémNeh. (Ekklézsia-I. 084.jpg): XIII. v. 14. ugy az Õ maradékjoknak, sõt világ végéig és az Anya sz. egyházban minden híveknek emlékezetekre a sz. Léleknek Iró-Deáki által feljegyeztette, Mert az Úr az õ Felségét megtisztelõket sokképpen szokta eleitõl fogva megtisztelni: I Sám. II v. 30. Az õ Sátora felépítésében a pusztában híven forgolódó Kegyes MózesnekMósesnek (Ekklézsia-I. 084.jpg)(Ekklézsia-II. 062.jpg) szerelmetes neve a több Fejedelmeknek nevükkel, sõt az azon munkálkodó Bölts Mestereknek neveik is az Urnak akarattya szerint örök emlékezetben hagyattak, mint nyilván olvastuk, 2 Móz. XXXV. v. 30. 36. és XXXVI v. 1.

Mi is e szent Példákat követvén a mint az idõb egy szóval tettünk emlékezetet mind két esztendõbeli Fõ Biráinkról a IVik Részben oda fellyebbfel (Ekklézsia-I. 084.jpg)(Ekklézsia-II. 062.jpg). Ugy az idõben Õ ke’ 085.jpg  Õ Kegyelmekkel e sullyos terhet, munkát és nyomorúságokat egyenlõ vállakkal edjüttkiegészítés a bal lapszélen(Ekklézsia-I. 085.jpg) viselõ Istenfélõ Tanátsbeli Elõljáró és Igazgató Biráinknak is Kegyes Neveiket az Úr Házában szokott Ûléseknek rendi szerint emlékezetes viselt dolgaikkal és szerelmes Cselédeikkel edjütt kiadjuk.

063.jpg  1. Nemzetes Betsei Mihály Uram volt 1746dik esztendõben folyó Bíróságában fundálója az Úr Házának. Fõ Bíróságot városunkban azez (Ekklézsia-I. 085.jpg)(Ekklézsia-II. 063.jpg) ·/· az elõtt viselt négy4 (Ekklézsia-I. 085.jpg) ízben. Biróságra született Ember, a Nemes Tanátsnak Tagja, sok esztendõktõl fogva. Követtségben volt a Fels. Consiliumhoz a Templom aránt Instantiával, úgy a Mélt. Földes Urhoz Bétsbe Ao mense. kedves felesége Sóoskiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 085.jpg) Két fijai Betsûletes Ifjak és leányain közül egyiknekkiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 085.jpg) már Házasok, Mihály és György, és ezek után Unokái is szépkiegészítés a sor végén(Ekklézsia-I. 085.jpg) számmal. s.a.t. Végre Lelkét Mennyei édes Attya markába adta utolsó Bíróságában 218. Aug. 1750.a mondat kiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 085.jpg)

2. Nemzetes Médi Mihály Úr választatott Istentõl és a Néptõl Fõ Bíróságra Ao 1747.kiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 085.jpg) Midõn megnevezett Fõ Bíránk esztendejét Betsûlettel elvégezte, ki mint szíves szorgalmatossággal continuálta, ugy az Úr segedelmével el is végezte a’ Templ 086.jpg  a Templom építésének minden részeit a Fa-Toronnyal edjütt. Viselt Fõ Bíróságot ennek elõtte is két2 (Ekklézsia-I. 086.jpg) esztendõben. Nagy hûségét és serénységét e nagy munkákban tapasztalván a város mivel még a Parochiák és Oskolák építtetése hátra volna, ezen folyó 1748dik esztendõbéli Fõ Bíróságra is választatott és felállittatott; a mélt. Uraság Tisztjei is ebben edjet értvén 064.jpg  értvén. A N. Tanátsnak tagja sok esztendõktõl fogva. Viselt Követtséget a Fels. Udvarhoz Instantiával, és a Mélt. Urasághoz a Templom eránt, két ízbenkiegészítés a bal lapszélen(Ekklézsia-I. 086.jpg) Ao Mense’. Kedv[es] feleségé[nek] ’s oskoláb[a] járó Egy kis Leánykájának örvendez.

3. Nemzetes Vetseri Mihály Úr Hasznos és Érdemes Tagja a n. Tanátsnak egynehánykiegészítésa szavak között (Ekklézsia-I. 086.jpg) esztendõktõl fogva. Viselt Fõ Biróságot III esztendõben3 esztendõkben (Ekklézsia-I. 086.jpg) dicséretesen. Ugyan a Templom aránt volt Követtségben Bétsbe a Fels. Udvarnál és a Mélt. Urnál. Leánykájávalkiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 086.jpg) Két Fiakat Betsûletes Ifjakat nevelt fel t.i. Istvánt és Mihályt. Kiktül kedves unokái számmal. Lelkét hûséges Teremtõjének meg adta 26 octobr. 1752kiegészítés a lap alsó szélén(Ekklézsia-I. 086.jpg).. N. Nagy Péter

087.jpg  4. Nemzetes Nagy Péter Úr. Negyedik személy a Tanátsbán, Biróságot ditséretessen viselt a Pestisben 1739dik eszt. a Nemes Tanátsnak Tagja sok esztendõktõl fogva. Vólt ez ideig a’ Tiszteletes Tanitóknak és Cantoroknak söt a’ Notariusok[nak] is jó szomszédja. az a ház régi Templom mellett Délfelöll, Kedves felesége ’skiegészítés a lap jobb a szélén(Ekklézsia-I. 087.jpg) Vele lakó mostoha Fiján Keresztes Mihályon kivûl egy két tsetsemõ Fiai nevelkednekFijatskájának örül (Ekklézsia-I.087.jpg). Meghalván eltemettetett die 27 novembr 1748.kiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 087.jpg) Nemze

065.jpg  Nemzetes ·/·5. Nemzetes Török György Uram, Tanátsbéli Ötödik személy; Fõ Bíróságot viselt két esztendõkben. a’ N. Tanáts[nak] Tagja esztendöktöl fogva. Hasonlóképpen követ volt a Templom aránt Bétsbe Istantiával a Fels. Udvarhoz  instantiával és a Mélt. Urhoz.Ao Mense’ Kedves felesége Szabó Ersebet AszalAsszonnyal (Ekklézsia-I. 087.jpg) Egy Oskolában járó és syntaxist tanuló András nevû Fiját nevel; több kedves gyermekeit Isten elvette.

6. Nemzetes Kormán Mihály Uram, a Tanatsban Hatodik személy; Az Ekklézsiának hûséges Curatora volt.    esztendõknek elforgások alatt; a N. Tanátsnak tagja sok esztendõktõl fogva; Fõ Bíróságot viselt N. Betsei Mihály Úr utolsó Bíróságának darab esztendejét kitöltvén; minden gyermekek nélkül lévén, az Oskolabélieknek és sok szegényeknek édes Attya.Minde’n gyemeke’itül megfosztatott ISTENtülmagtalanok lévén a’ Scholarisok[nak] édesAttya. kiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 087.jpg)

088.jpg  7. Nemzetes Mikecz Gergely Úr. Hetedik személy a Tanáts közötta Tanátsban hetedik vólt (Ekklézsia-I.088.jpg). Követségbe volt Bétsbe. Ao Mense. A’ Tanátsnak tagja esztendöktõl fogva.

8. Nemzetes Buzi Mihály Úr nyolczadik a sorban. Fijai: N Dobos

066.jpg  9. Nemzetes Dobos János Úr, Fõ Birája volt városunknak Ao 1746ik eszt. volt Követségben Pozsonyban Ao Mense Ekklezsia dolgában a Fels. Consilium elébe Instantiával. Õ Biró Kegyelme Biróságának idejében fundáltatott a Felsõ-Párti Leány Oskola. A N. Tanátsnak alkalmas idõktõl fogva való tagja. Betsûletes Ifjú Ember a több Fijai között Ifj. Dobos János, Tagja a’ Tanátsnak esztendöktöl fogva. kitõl egynehány szép unokái vagynak.

10. Nemzetes Miketz János Úr, tizedik személly a Tanátsban Házas Fijai és Unokái vagynak.

11. Nemz. Székelly János Úr. Tizenegyedik. (:Mais tisztességes emlékezete vagyon édes Attyának Néhai Székelly Benedek[nek] Most elö Betsületes Házas Fijai: A’ Tanács[nak] Tagja esztendöktöl fogva.

12. N.emzetes Pap István Úr. se’rény és hüséges a’ város ügyes bajos sok agsága dolgaikiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 088.jpg) körül Tagja a’ Tanátsnak esztendöktöl fogva. Török György Uram Fõ Bíróságának esztendejét 1752ben kitöltötte; újonnan a következendõ esztendõben is Bíró vagynak egynehány Fijai. N. Vetseri

067.jpg  13. N.emzetes Vetseri Gergely Úr, esztendök alatt a’ N. Tanátst Társaságában vagyon. Fijai: most legutolsó a Tanátsban.

Városunknak ez idõben szolgálóvoltanak (Ekklézsia-I. 088.jpg) két Nótáriusi közzül ElsõbbElsõ (Ekklézsia-I. 088.jpg) Nemes és Nemz. Nánási Nagy MártonNánási Márton (Ekklézsia-I.088.jpg) Uram ide’ Szathmári Felkiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 088.jpg H. M. Vásárhelyrõl hozatotthozattattván H. Mezö Váráshelyröl(Ekklézsia-I. 088.jpg) Ao 1744. die 24 April.kiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 088.jpg) Megnevezett TanátsbéliUrainknak követtségekben Bétsbe, Pozsonyba mindenkor útitársok ·/· ÚtitársokUrainkal az emlitett Követtségeket viseltevalamennyike’re szükséges vólt Bétsbe’me’nni. (Ekklézsia-I. 088.jpg) volt; a Nótáriusságból elbucsúzván, Mélt. Úriszék alkalmatosságával Tiszt. Uraink által Tanátsbéli személly declaráltatott Ao 1751 die 15 Junii; melyben a Tanáts is meg edjezett; egy Sándor nevû Fijatskáját. ki most Vásárhelyi Togatus Deáksyntaxist tanul (Ekklézsia-I. 088.jpg), neveli Isten számára.

Második Nemzetes Hajdú István Uram, Hazafia; még élnek édes szüléi, Öreg Hajdu János Urkiegészítés a bal lapszélen(Ekklézsia-I.088.jpg).Ujjai a’ gyors és szép irásra termette’k.kiegészítés a bal lapszélen(Ekklézsia-I. 088.jpg) Tanulásit végezvén a’ Debr.[eceni] N. Colleg[iumban] ve’tte’ ide’ való Hivatalát, melyb[en] a’ városhoz való Hüségét minde’nekkel tapasztaltatya. Még eddig Nötelenségb[en] élt. Oskolai és Oskola-mesterségei Hivatalát végezvén, hívattatott Nótáriusságra a Tanátstól, hogy szolgálna szívesebben Hazájának. Ao 1745.

089.jpg  Valamiképpen régi Atyáink kezdették a mi Öregeinknek emlékezetektõl fogva e szerént volt itt mi közöttünk az igazgatásnak rendi és068.jpg  rendi és módja hogy t.i. XIII érdemes személlyekbõl álló Tanáts közzûl minden esztendõben elõforduló Sz. György napkor minden itt köztünk lakó Gazdának, az az edjütt az egész Kösségnek jó Lelkiesmérettel lejendõ voxolása által az Isten Házában választatnék egy személly, Ugyan az Istenházában Tiszt. Lelki Pásztorunk által esküttetvén meg a felvejendõ Hivatalába,hivatalra (Ekklézsia-I. 089.jpg)(Ekklézsia-II. 068.jpg) kiegészítésa lap jobb szélén (Ekklézsia-I. 089.jpg) ki azon naptól fogva következendõ Sz. György Napig viselné a Fõ Biróságot; kinek igazgatásától függenének a városnak több szolgái, kiktõl számot vévén maga is esztendejét kitöltvén, az egész Tanátsnak jelenlétében a Város Házában mindenekrõl jó Lelkiesmérettel adna számot. Mondom igy volt itt közöttünk a szokás 1747dik esztendõig inclusive.

De ez is sok részeiben megváltoztaték Mélt. Földes Urunknak Õ Nagyságának a’ mint mondatott parantsolattyából;most bejövõn közinkben Ujj Tiszttartónk Nemz. Helther János Uramkiegészítés a jobb lapszélen(Ekklézsia-I. 089.jpg) tsak 1748ik esztendõben tsak nem tellyességgelkiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 089.jpg) elvéteték tõlünk a voxoláson069.jpg  voxoláson való szabadságunk; hanem a kit Mélt. Földes Urunk Tisztei akarnának. Sok kérésre engedteték meg most ezen folyó esztendõre is, és jóllehet 090.jpg  jól lehet a’ Község voxával ennek elõtte abban sem sokat ellenkeztek Tiszteink, hogy Sz. György napkor változtak Bíráink; most pedig parantsolták Ujj Esztendõ napjára fordítani, ezt az okát adván, hogy mélt. Földes Urunknak  ·/· Urunknak egész Dominiumjában t. i. Békés Vgyében minden helységekben akkor változnának; és igy Szentes is lenne conformiter. De ezek felett, ez is parantsoltatott, hogy a XII. Tanátsbeli XII személlyeken kívûl, még XII személlyek a Kösség közzül választatnának; hogy igy XXIV= személlyekbõl állana a Tanáts; a minthogy ezek a mostani 1748dik eszt. kezdetiben végis véghez is vitetének, sõt noha a Kösség voxa szerént, ez esztendõre is N. Médi Mihály Uramon hagyattatnék a Fõ Biróság, melly ki aránt Tiszteink is megedjeztek, és megerõsítették, és a mi Eleinknek mái napig gyakorlottrégi (Ekklézsia-I. 090.jpg) Kegyes PraxisaSzokásunk (Ekklézsia-I. 090.jpg) szerént, Tiszteletes Lelki PásztorunkPédikátor Urunk (Ekklézsia-I. 090.jpg) által az Isten Házában a voxot adott egész Kösség jelenlétében felmeg-eskettetett die 1 Januarii: mindazon által ez után 5 hetekkel id est die 4 Februarii, az egész Kösséggel edjütt, emlitett Tiszttartó Úr udvarán, mely nap és vasárnap vala meg070.jpg la megjelenni parantsol091.jpg  parantsoltatván a már választott XII Uj személyekkel edjütt a Régiek is, és Õ maga a már megesketett Fõ Biránk Urunk is. emlitett uj Tiszttartó Urunktól újonnanUrtol ujjra (Ekklézsia-I. 091.jpg) megesketteték.(és hogy se’mmi ne’ maradna Elöljáróink[nak] régi Szabadságokban és békességekben, míg az összel egynéhányszor ide’ jött Fiscalisok által p[ro]báltattak ez elött egynéhány esztendõkkel vólt ne’m Számadásaink nem tsak Fö Biráinknak, hane’m Szék Biráink[nak] Csaplárosaink[nak] és több illyen Számadással szolgálni szokott személlyeink[nek], mindazonáltal az akkori Számvételek hiba nélkül találtattak.) – A személlyek pedig, kik újonnan a Nemes Tanáts közzé választattak neveknevezet (Ekklézsia-I. 091.jpg) szerént ezek:1748 Sasról ide szakadtkiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 091.jpg) Sasi Kis Márton Úr. Az Ekklesiának hüséges Gondviselõje lévén 3. esztendöktöl fogva most egy végben érdemes me’gélt ide’jü okoskiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 091.jpg) embe’r. Kiröl még mas ide alább is szükséges lészen emlékezetet tennünk a’ Gondviselök serieséb[en]. 2. Fazekas Péter,Úr, sokat látott hallott öregszer ember. 3. Szász János, Úr csendes halallal meghalván tisztességesen eltemettetett 21. Marti 1751 Egy kegyesség nélkül való barom ember volt a’ karmeli Nabal maradéki közzül. A’ Vásárnap néki tsak annyi volt mint a’ köz napkiegészítés a lap alján (Ekklézsia-I.091.jpg). Soldos 092.jpg  4. ‘Soldos Demeter, 5. Bazsó János, Ur 6. Vátzi István, Ur 7. Szilágyi Ferentz, Úr 8. Soós János, Úr 9. D. Kis Márton, Úr 10. Fél István Ur 11. és Szanyi György. Ur

093.jpg TizenegyedikXI. (Ekklézsia-I. 093.jpg) Rész

Az Ekklézsiának Nevezetesebb Tagjairól, kik

ez idõben élvén, szivessen munkálkodtak a Temp-

lomnak epítésén kezdetitõl fogva végezetéiglen.

092.jpg  Mivelhogyaz elsõ bekezdés szövege (Ekklézsia-I.092.jpg) a hol Fejek vagynak, Tagok is vagynak ott, és midõn emlékezünk városunk és Ekklézsiánknak ISTENfélõ Érdemes Elõljáróiról nevezeteknevezet (Ekklézsia-I. 092.jpg) szerént illendõnek esmérjükszükségesképpen illik (Ekklézsia-I.092.jpg), Istentõl Õ Kegyelmek alá rendeltetett Kösség kö071.jpg  Kösség közöttköz népközött (Ekklézsia-I.092.jpg) és Ekklézsiánknak Tagjai között azokról avagy tsak az érdemessebb és kik helyes Gazdáknak neveztetnekGazdákról (Ekklézsia-I. 092.jpg), emlékezetet tennünk  ·/ tennünk, elhagyván mindenütt a ‘Selléreket és az alatsonyabb sorsú Lakosokat, a kik t.i. ez idõben éltenek közöttünk és részei lettenek a Templom építésének és ezzel edjütt járó sok nyomorúságinknak hogy jövendõben következõ Maradékjok is emlékeznének meg háládatossággal az õ édes Attyaiknak ennyi nyomoruságokrol és az Isten Ditsõsegéhez közönséges az idõbeli társasághoz való buzgóságok ról és hûségekrõl. Kisérsor

 

093.jpg .071.jpg   I. Kis ér sor
 
Bajkai Péter Tizedes vólt
 
Kõrösi István
 
Szabó Péter
 
Kúti Ferencz és Kúti Pál Jövevény Attyafiaival edjütt
 
Szalai András
 
Nagy Mihály
 
Nagy István
 
Buzi György
 
Turák István
 
Kováts György
 
Buzi István
 
Bartha Mihály Fia Gerge’ly
 
Berényi Gergely Berényi Gergely
 
Kása JánosCsak (Ekklézsia–II. 071.jpg)
 
Juhász György Fia János
 
Öreg Vetseri János Tanátsbéli Emb. Primarius vólt Fõ Bíró is sokszor volt, de öregsége miatt váxál
 
Csákó Mihály
 
Csákó Mihály János Fija György
 
Kisebb Csákó Mihály
 
Sólti András és Sólti Mihály
 
H. Nagy János s.a.t.
 
2. Kurtza elsõ Sor. soron lakók:
 
Tolvaj Mihály
 
Dobos Mihály Fija Mihály
 
Bunda János
 
Szabó János
 
Csák Ferencz Jövevény
 
Vátzi István
 
Vátzi Gergely
 
Vátzi János
 
Virágos István
 
Boros Mihály
 
Kis János és ötse Kis Mihály
 
Virágos Kis János
 
Kis György fija Mihály
 
Molnár Gergely
 
Székelly György és öttse Székely Gergely.
 
072.jpg  Dobsa István
 
Molnár Mihály
 
Szabó György
 
Filep Lakatos István
 
Mártéi Pál.
 
3. Kurtza másikMásodik (Ekklézsia-I. 093.jpg) sor.
 
Szabó Mihály
 
094.jpg  Toót Tót György
 
Szalai István
 
Szalai János
 
Siprikó Kis Márton
 
Desõ [Dezsõ] Mihály Tizedes volt.
 
Pólya Pál
 
Szépe Pál
 
Jelenfi István
 
Fazekas Péter
 
Földesi Miklós
 
Székelly Ádám
 
F. Kis István
 
Miketz János
 
Bujdosó Mihály
 
Kis Pál Ist. János
 
Szépe Mihály
 
Nagy György János
 
Szabó János
 
Erdélyi Mihály
 
Pólya János
 
4.Negyedik sorHarmadik sor (Ekklézsia-I. 094.jpg)
 
Szél János
 
Nemes János
 
Ifjú Vetseri János
 
Busi Tamás János
 
Solyom János
 
Miketz István
 
Fényes Gáspár hadnagy 1748
 
Vetseri János
 
Patzali István
 
Szabó Gergely
 
Vass János
 
Kováts János és Kov. Gergés Kov.[ács] Gerg.[ely] csak (Ekklézsia–II.072.jpg(
 
P. Kováts János
 
Ketse Lukáts
 
Nyakó Jakó Miklós
 
Pólya Gergely
 
Nagy Mihály
 
Páhi Gergely
 
Tzina Czina Mihály
 
Nemes Mihály
 
Erdélyi István
 
Bohos György
 
Szabó András
 
Balog György
 
M. Nagy Mihály
 
Balog István
 
Molnár Márton
 
K. M Nagy Mihály, Taksa szedõ
 
Dóczi Dóczi János
 
Balog István
 
Bazsó Basó István
 
095.jpg  Buzi Mihály
 
Virágos Kis György
 
073.jpg  Meszáros Gáspár
 
Török György Tsaplár.
 
5. ÖtödikNegyedik sor (Ekklézsia-I. 095.jpg) Sor.
 
Dombai Szûts Ferencz
 
F. Kis István Fija István
 
Gilitze István
 
Pataki Andr.András  és Pataki Márton
 
Szõke Mihály
 
Getse János Tsaplár.
 
K.Kereszturi Nagy István Jövev. és Nagy öttse Ferencz
 
Kis András
 
Fodor István Jövevény
 
Nagy Döme Demeter
 
Molnár István
 
Hajdú János
 
Boros István Hadnagy
 
Toót  Tót György
 
Nagy P. István
 
Nyíri János
 
Fél János Fijai
 
Erdéli Edélyi János
 
Betsei György
 
Vetseri István
 
Erdélyi János
 
Tsávás Mihály
 
Kováts Ferencz
 
Pólya Mátyás
 
Ketse Bálint
 
Berényi Márton Tizedes vólt
 
Dögei Pál
 
Balog Sámuel
 
Bene István
 
Kánai István
 
Lakos István Öttse Mihály és Lakos Mihály.
 
6. HatodikÖtödik sor (Ekklézsia-I. 095.jpg) Sor.
 
Kálmán Mihály
 

Kerekes ·/· Kerekes Mihály

 
Soós Mihály
 
Nagy Márton
 
K. Pap István Ser csaplár
 
Nagy János
 
Nagy István
 
Szabó András
 
Halász István
 
Szilágyi János
 
Nemes István
 
Veres János
 
Szabó Istvánné Fijai
 
Szabó István
 
Vég Mihály
 
Nagy György ’s Fija
 
096.jpg  Toót Tóth István
 
Székelly István
 
Szilágyi Mihály
 
Ujj Kis István Uj István Jövevény
 
Szabó István
 
074.jpg  Nyíri Mihály
 
Szabó István
 
Molnár János
 
Dótzi MihályMiklós (Ekklézsia-I. 095.jpg; Ekklézsia-II.074.jpg)
 
7. Felsõ Párti Sor.
 
Dobos János
 
Kútas György  Jövevény
 
Nagy János
 
Török István
 
Toót  Tot Mihály
 
Hajós Hajas János
 
DezsõDesõ (Ekklézsia-I. 096.jpg; Ekklézsia-II.074.jpg) Gergely
 
Kováts Márton
 
Sûllyös János Egyházfi vólt
 
Pataki István
 
Vátzi Mihály
 
Bodnár Péter
 
Kutas János Fia János
 
Kováts János Jövev.
 
Bimbó Benedek
 
Sándor János
 
Kis Gujás s. s.a.t.
 

Ezek a’ nevezetessebb Gazdák e’lhagyván minde’nütt a’ Selléreke’t és az alatsonabb sorsúakat.

097.jpg Tizenkettõdik Rész

A gondviselõkrõl és az Egyházfiakról. XII. Rész. Az Ekklésiának Gondviselõirõlés az Egyházfiakról (Ekklézsia-I.097.jpg)

Míg Isten ennyire meg nem bõvítette Városunknak Betsûletes Lakosit, és Ekklézsiánkban szolgáló Belsõ Tiszt. Személlyeket; addig magok személlyekben voltak akkori Fõ Biráink egyszersmind Gondviselõk is, de a sok aggságok bajoskodások és terhek075.jpg hek megnevelkedvén tovább ez lehetetlen vala; tettzék azért a Nemes Tanátsnak választani egy ollyan be’tsületes Jámbor ISTENfélõ Személyt embert választani, a ki Isten Ditsõségéheza mondat folytatása...búzgó lévénhûségessen hiba és fogyatkozás nélkülGondot viselne’, mind Ekklésiának Tiszt.Szolgái[nak] fizetésekre’, mind a Te’mplomés a’ Parochialis Házak körül valószükséges épittésekre’, mind azEcclá[nak] külsõ és belsõ javatskáira.(Ekklézsia-I. 097.jpg) kiváltképen való módon Buzgó és Szorgalmatos lenne, mind az Templom, Ekklézsiának Tiszt. Szolgáinak fizetésekre, mind a Templom, Parochiális Házak és Oskolák körûl való szükséges építésekre, mind pedig az Ekklézsiának külsõ és belsõ javatskáira, hiba és fogyatkozás nélkül gondot viselne. Ki hogy annyival is szívesebben ezen Hívatalában is helyesebben eljárhatna ·/· eljárhatna, szabadságban tartatni és a Tanátstól is érdeme szerént illendõképpen megbetsûltetni szokott; annak felette, hogy a reá néhezendõ tisztiben fogyatkozást és az által panaszt ne okozhatna a már felállíttatott Gondviselõ melléje bizonyos, esméretes, serény, okos jólelkiesmé-098.jpg retû és engedelmes Embereket akartak állítani, sõt ugyan esküvéssel is kötelezni, kik Egyházfiaknak hivattatni szoktak; hogya mondat: Kik hogy mind annyival is szivesebbe’n Hivataljokbaneljárhatnának Szabadságban tartatni szoktak,és a’ Tanácstúl is me’g betsültetniillendõképpen szoktak, mind hogy Hivataljokbanrájok tiszt nézendõ tisztesikbenfogyatkozást és az által panaszt ne’okozhatnának melléjek bizonyos serény okos jólelkiesme’retû emberek állittattak, sötesküvéssel kötele’zte’ttek, kikegyházfiak[nak] hivattatni szoktak, és (Ekklézsia-I.097–098.jpg) ezek az Ekklézsiának tagjaitól, személly és fõ szerént az õ idejében a Pénzt, Búzát, Árpát és Fûteni valót kiszedni, beszolgáltatni, és azokról, esztendejeket kitöltvén, betsûlettel az egész Tanáts elõtt a városházánál; igazán számot adni tartoztak, tévén végezetre azoknak némely részébenlévén ezek[nek] némellyikében(Ekklézsia-I. 098.jpg) tudni076.jpg  tudni illik az árpa és búza kiszedésben szokásból mind ez ideig az Oskolabéli Préceptorok segitségûl. Továbbá a Gondviselõnek és Egyházfiaknak Tisztekben állott az is, a Tiszt. Egyházi szolgáknakaz Ecclá[nak] belsõ szolgáinak (Ekklézsia-I.098.jpg) az õ idejében õröltetni és ha mi oly szükséges munkák volnának az Parochiális Ekklézsia Házainál, mellyeket magoka szöveg folytatása e’lvégezhe’tnéne’k,ha pedig magok e’l nem végezhették, bátorságossana’ Gondviselõk a’ Fö Birák[nak]megjele’ntvén illendõ segittségek általvéghez vitték; [beszúrás a sorok között]csak hogy panaszt ne’ hallanának annyira hogy ne’mis szenvedhet[nek] egyet ne’hezebbe’t Fö Biráinkés Tanátsink, mintha az ISTE’N szolgai magokaránt valamelly panaszra kifakadni kénteleníttettnéneka’ város Házánál, annyival inkábba’ Templomban,... (Ekklézsia-I. 098.jpg) elvégezhetnének, végbe vinni, ha pedig magok el nem végezhetnék a Gondviselõ bátorságossan a Fõ Birónak megjelentvén, illendõ segitség rendeltetett, a ki által a szükséges munka véghez vitetett, tsak hogy panaszt ne hallanának Bírák és Tanácsbéli Uraink, mivelhogy nem is szenvedhetnek egygyet nehezebbet Õ Kegyelmek, mintha az Isten szolgái magok eránt valamelly panaszra kifakadni kénteleníttetnének a város Házánál, annyival inkább a Templomban, bizonyosan által látván, hogy az ollyan panasz vádolná a fogadásokban  emlite’tt Esküvéseknek elsõ punktuma ellen, mely szóll az Isten Ditsõségérõlbeszúrás a lap alján (Ekklézsia-I.098.jpg), esett fogyatkozással Isten elõtt. 099.jpg  Midõn pedig ditséretesen végezte felvett hívatalát a Gondviselõ, a nemes Tanáts a maga száma közibe felvenni ‘s ekképpen megtisztelni-077.jpg telni szerette; melyrea’minémû (Ekklézsia-I. 099.jpg) példákat ime az õ Lajstromokban mindjárt mutatunk. Nem különben haugy ha (Ekklézsia-I.  099.jpg) az Egyházfiak is hívek és serények vóltanak nehányszor ismét Gondviselõkké tette; mint erre is példánk vagyon.

Legelsõ Gondviselõ kirõl mi emlékezhetünk volt Öreg Turgonyi István: kit követtek, Öreg Boros István, Vetseri János, Ao    viselte     esztendökig TsútsTsuuts (Ekklézsia-I. 099.jpg) János, Ao    viselte’     esztendökig N. Kormán Mihály Úr. Ao    viselte’ esztendökig Pólya Pólya ·/·

100.jpg  Pólya Gergely Ao 1742. választatott és viselte három esztendõkig; igen szorgalmatos volt az Ekklézsia Házai körül, nem restellette minden Héten kétszer meglátogatni, és ha mi fogyatkozás volna, azt minden halladék nélkûl megorvosolni; Öregsége miatt megerõtelenûlvén tettzett Magának letenni.

Alsó párti Kis Márton állítatott helyében Ao 1745. vise’li már 3. esztendöktõl fogva, melly hüséges vólt az Ekklésiához elégge’ bizonyittyák hûségét mutatta az Ekklézsiához a vájogból tégla fundamentommal épittetettkiegészítés a lap alján (Ekklézsia-II.077.jpg) Templom építése idején, midõn Apsiszra mészért tett egynéhány izbeli tízszerNB. tizsze’ri útai beszúrás a ballapszélen (Ekklézsia-I. 100.jpg) fáradott a szekerekkel; és a szomszéd városokhoz is Ekklézsia dolgában viselt tisztességes Követtségeket; mellyekkelKövettségei [beszúrás a lap bal szélén](melly dis....., ha szintén hiba és fogyatkozássalegyütt volnais itthon lévõ belsõ személyekközül egésszen elfedeznek) a’ mint isérdemletté’... (Ekklézsia-I.100.jpg) érdemlette, hogy az újonnan felállittatott078.jpg tatott XII=személlyek között a Tanáts Betsûletes Tagjai közzé számláltatnék és irattatnék. Bõvebben ditserjék meg az õ tselekedetei a Parochia és az Oskolák Házainál. Viselte pedig a Gondviselõi Hivatalt 11 esztendõkig.

A Felsõ párti Kis Márton 1756ba is szolgált egy esztendeig. Ezt követte

Borsos István 1757be ki lábaira el erõtlenedvén ez hivatalt tsak esztendeig bírta.

Fél István 1758ban és 2 esztend. szolgált.

Nagy Ferencz 1760 a ki igen hûséges és dicséretes lévén másik esztendõre is megmarasztatott, annyival is inkább, mert illyen jó ember kellett a mostan fenálló Templom építetésének dolgában.

Azután következett 1762 Bimbó Benedek igen bágyadt Gondviselõnek.

1763ban felvállalta a Gondviselõséget Nagy Pál István, ez a mitsodás ollyanok voltak az egyházfiai is lásd 2dik pag (:seq

1764ben illyen változás esett, hogy azt végezték, hogy ‘a Senatorok rendre viselnék a Gondviselõséget; ezért tétetett ekkor Miketz János Úr; a mitsodás lett, ollyan passust írunk. Csak hadd mullyon az a Passus írás, most félõ, hogy nem lehetne köszönet benne. Egyházfiak ·/·

101.jpg  079.jpg  Egyházfiak(Ekklézsia-I. 101.jpg) és(Ekklézsia-II. 079.jpg) szövege oly mértékigeltér, hogy mindkettõt megadtuk kezdettöl fogva kik lettenek légyen szintén ollyan nehéz fe’l nyomoznunk ennyi idök elmúlása után, valamelly nehéz söt lehetetle’n megtanulnúnk bizonyossan eleitül fogva kik voltanak Szentese’n Birok; jól remélhetik maradékink hogy e’z idötöl fogva nem lésznek feledékenységben, valakik e’ Hivatalt Szolgálatot hive’n és ditséretessen kezdvén elvégzik. A’ Kik most nálunk emlékezete’se’k rendel im Ezek

 a Bõdrûl lett haza szállásnak kezdetitõl fogva az Ujj Seculumban egymás után kik lettenek légyen, kiváltképpen a közelebb elmult Pestisig, nevezett szerint felnyomoznunk tellyes lehetetlenség, hanem a kik a Pestistõl fogva szolgáltanak közöttünk, azok friss emlékezetbe lévén, rendel igy következnek:

Toót Márton 1. eszt. Ao 1740.

Tántzos István 1. eszt. Ao 1741

Nagy György János 1. eszt. Ao 1742

Pólya János 1. eszt. Ao 1743.

Sûllyös János 1. eszt. Ao 1744

Nagy István 1. eszt. Ao 1745

Ismét Süllyös János egy régben két eszt. Ao 1746-47.

Ismét Szabó György Ao 1748.

Virágos Kis György Ao 1749.

Ezek után Ao 1750 kezdettenek két személlyek valasztatni Egyházfiaknak, hogy inkább követhessék az õ Hivataljokat fogyatkozás nélkûl.

Nagy Pál István és Barabás János 1750.

Toót János és Füstös Mihály Ao 1751

Nemes János és Kováts János Ao 1752.

Ditsérjék me’g a’[zokat] kik szivessen szolgáltanak; me’gditsérik mi elöttünk az õ jó számadásaik. mellyek közül ha ki mivel adós maradott és ki nem szedte a magáéból megfizette. Ezek

080.jpg  Ezek minthogy ditséretesen viselték magokat, másik esztendõre is megmarasztattak v No seque:

Kis (alias Siprikó) Márton és Szabó György 1754/5.

Rátz János és Pintér János 1755/6.

Szabó István és Fazekas István 1756/7.

Harmad ízben ismét Kováts Ján. és Nagy Dem 1757/8

Fazekas István és Leszki József 1758/9.

(:Tzifra:) Szabó Istv. és Sarkadi Mihály 1759/60

Itt **két szó kiolvashatatlan (Ekklézsia-II. 080.jpg)Zolnaynál üres (Zolnay 52. oldal) Dunaháti Vas János /: de elsõben is rosszatska,

azután pedig beteges lévén le tettéttetett, helyébe ismét felvetétett Sarkadi ·/·

Sarkadi Mihály és Sándor István ..... 1760 és 61.

Poroszlai Pál és Lajos Mihály 1761. Kik ugyan rosszak voltak, de még is meglehetõs az utólsó.

1762 Virágos Mihály és Szilágyi Szûts Mihály, kik is ugy folytatták hívatalokat, hogy soha már rosszabbúl nem lehetett.

1763. Sándor János és Pap Gergely, kiknél már egyedûl a föld tarthat rosszabbakat.

1764. Pólya István és Körmöndi Ferentz: kik is igen rosszúl kezdették; meg válik hogy végezik a dolgot.

102.jpg  081.jpg  TizenHarmadik Rész

Az Ekklézsia Közjavairól. XIII. Rész. Az Ekklésiának Javairól(Ekklézsia-I.  102.jpg)

Hallottuk ugyan, hogy a szomszédságbéli Ke’resztyén Ekklézsiákban szokásban lettenek légyen tartani Ekklézsia számára Malmokat Szõlõket, Szántóföldeket és Kaszállókat; mellyekbõl való Hasznok Isten Ditsõségére fordíttatni szoktak a szerént mint az idõ magával hozta. A mi Eleinknek ebben sok okokra nézve nem lehetett alkalmatosságok; mert a sok háborús idõkben magokatmagokét (Ekklézsia-I. 102.jpg) se óltalmazhatták; vártanak ezért olly boldog idõket, mellyekben Isten  és az idõ jobb alkalmatosságokat mutatna, noha mint most nyilván tapasztalhattyuk és magunk kárával salynállyuk, talánn ennek elõtte ezekre még jobban szolgált az idõ, avagy tsak a Pestis elõtt való esztendõkben, ha valami feledékenység és az akkori idõben való Békesség alatt való lágy melegség Elõljáróinkat errõl való szorgalmatos okoskodástól el nem vonta vól-082.jpg ta volna. Megvalljuk azért, hogy itt mi nálunk az Ekklézsia számára semmi Ingatlan Jószág eddig nem lévén, most sintsen, másképpen igyekezvén minden idõben az Ekklézsiának terhes szükségeit kipótolni tehettségünk szerint, noha azt nyilván tudjuk, hogy csak sokképpen volnának hasznosak mi közöttünk is az Isten Ditsõségének elõ segéllesére, és a mi Istenünkhöz való buzgóságunknak élesztésére.

103.jpg  Mindazon által, a mellyek egy átallyában vagy szükségesek is elmulhatatlanok ·/· elmúlhatlanok vóltanak, azokban Ekklézsiánknak rövidsége még ez ideig nem volt, mind vagy ha Ekklézsia számára és Isten Ditsõségére valakik Keresztyén Feleink közzûl Javaikból olly részt szakasztani kivántak és buzgosággal ajánlattak, azok ollyatén szükségre fordíttattak mellyek azoknak, a kik adták, boldog emlékezeteket a Maradéknál fentartanák. Mint p.[éldának]o.[káért] az elmult Pestisben megholt Atyánkfiainak Kegyes Testamentalis Legatziójok volt egyrészrõl segittségünk Templomunk felépittetésében. Hanem hogy mindez ideig egynehány darab szarvas Marhákat Gondviselõink kezek alatt tartottunk e végre083.jpg  végre, hogy mikor valamelly nevezetes szüksége adná elõ magát Ekklézsiánknak azokhoz hamarább nyúlhatnánk. Ismét Ekklésia szölö is vétetett 100 Rh forintokon mellynek te’rmése’ lucrumostol árultatni szokott.

Már most Ao 1750 Nemz. Betsei Mihály Uram Fõ Bíróságában vétettetett Ekklézsia Szõlõ 100 Rh. For. hogy annak termése esztendõnként illyen szentvégre lucrumostól arúltatnék ki, melybõl való jövedelem ismét egy részrõl lehetne alkalmatos segítségûl.

A mellyek az Ekklézsiának Belsõ Javajinak szoktak hívattatni, t.i. az Isteni Tiszteletre rendeltettekszükségessek (Ekklézsia-I. 103.jpg) és ekképpen Isten Ditsõségére szenteltettek, mind mellyek a Templomhoz tartoznak, mind pedig, mellyek az Ekklézsia Házainál szükségesek, számok és ne’veik 104.jpg  neveik szerént ezek: tudniillik

1. Rendben a Templombéli minden vasárnapi olvasásokra vétetett Magyar Biblia Tiszt. Gaál István Uram költségén. Kis Márton Gondviselõ idejéb[en] Ao 1747. Lásd ezen Sz. Biblia homlok levelét.

A Szent Keresztségnek Administrátziójára valósze’reztetett (Ekklézsia-I. 104.jpg) Ón Pohár, illyen Inscriptióval: Szentesi Ekklezsia készítt. G. M. Gálos Mihálykiegészítés a lap alján (Ekklézsia-II.083.jpg) (Zolnay 54. oldal) die 10 octobr8br[is] (Ekklézsia-I. 104.jpg). Anni 1719. Edjütt Keresztelõhöz való Ón Tál, mellyen semmi írás nintsen. Az UR

084.jpg  Az Úr vatsorájának kiosztogattatásának alkalmatosságával Tiszt. Tanító kezében szükséges Tányér Ezüstbõl való, illyen Inscriptióval: Nemes Nemz. vitézlõ Gálos Mihály Úram Hitves Társa N. N. Séllei Judith Asszony n. Gálos Sámuel Fijok által ajánlották a Szentesi Sz.ent Ekklézsiának Ao 1745. - IsmétUgyan (Ekklézsia-I. 104.jpg) az Urvatsorájának kiszolgáltatására szükséges talpas Pohár ezüstbõl való, de arannyal megfuttatott ·/· megfuttatott, és figurákkal rajzoltatott fedelével edjütt.

Vagyon Öreg Ón Kanna négy ittzés, vagy valamivel több, ilylyen Iscript: Szentesi Ekklézsia Páthi Miklós 1713.

N. Vetseri Mihály Ur 12 Rh. fr készittetett Pesten on kannát közel 8 ittzés. melly die 30. 8br érkezett me’g, midõn maga elötte’ negyed nappal hirte’len megholt. Õ Kglme’ példájául felindult N. Kormány Mihály Ur azon Azona mondat folytatása a 105.jpg alján. (Ekklézsia-I.105.jpg) áron hasonlott hozatott die 7 Xbr.

105.jpg  Azon forma és akkora másik Ón Kanna, inscriptiója ez: Szentesi Ekklézsia 1713.

Ismét másfél ittzés Ón Kanna Öblös forma; Inscriptiójja: Szent Ekkl. Gálos Mihály által Ao 1722.

Ugyanakkora Ón Kanna, egyenes derekú a mellyen nintsen semmi írás.inscriptió (Ekklézsia-I. 105.jpg)

Hasonló ehez egy Ónkanna, illyen inscriptióval: A Szentesi Ref. Szent Ekklézsia számára085.jpg mára vette Molnár János özvegye Nagy Erzsébeth 1745. Mindezek fedeles Ónkannák.

Az elszámlált egynehány Ón-Kannák elégségesek nem lévén ez idõben Isten kegyelnébõl többekre szaporodott Ekklézsiánknak Ususára Nemzetes Vetseri Mihály Uram maga jószándékából parantsolt készíttetni Pesten 12 Rh. for. érõ egy Ónkannát, közel lehet 8 ittzés Ao 1753, mely die 30 Octobr. hozattatott meg, midõn maga Õ Kegyelme az elõtt negyed nappal hirtelen halál által e világból kimult volna.

Ezen jó Példával mindjárt felindult Nemz. Kormán Mihály Uram, és ezen áron Ugyanazon kezek által hasonlót ahhoz és egyenlõt készíttetett die 7. Xbriskiegészítés a lap alján (Ekklézsia-I. 104.jpg).

Harmadikát tsaknem hasonló nagyságút készíttetett akkor hamarjában akkori Fõ Bíró Pap István Úr Õ Kegyelme.

Negyediket pedig ezzel együtt parantsolt készittetni Dobos János Úr Õ Kegyelme. Vagyon

086.jpg  Vagyon Ón Tányér tsipkés szélû, illyen inscriptióval: Mol.[ár] Ján.[os] Özv.[egye] Nagy Erzs.[ébet] 1745.

Ismét egy nagy Ón-Tál az Úrvatsórájára készittetett Kenyérhez: Inscroptiója: M. G. betûk, melyek kétségkivûl Mihaël Gálost tésznek.

Más Ón-Tál belûl megtzifráztatott.  vagyon ·/·

Vagyon a Háznál történet szerént szükséges Keresztségre rendeltetett egy Bádog-Tál.

II Rendben. A Szent AsztalraSacramentomhoz való ke’szke’nöknek száma(Ekklézsia-I. 105.jpg) rendeltetett Abroszok és Keszkenõk ezek és illyenek:

Vagyon Patyolat igen régi Fejér Nagy Keszkenõ, melynek kerületén 8 sellyem Rolytok vagynak 106.jpg  vagynak, kék, veres. sárga publicángomblikán (Ekklézsia-II. 086.jpg) szín selyemmel. és nehol arany fonallal varratott. Adta mint mondatik Öreg Balogh István.

Ismét más Fejér patyolat Fejér Sellyemmel és varratott arany fonállal varratott, kerûletén illyen Inscriptio betûk: A Szentesi Sz.[ent] Eccl[ézsi]a. számára küldötte nemzetes Sipos Mihály úr Ny.[ír] Bátorbúl; varta Borbély Éva 1730 eszt.[endõben]

Ismét fejér patyolat tiszta arannyal varrott, a közepin illyen irással: A Szentesi R.[efermátus] Szent Eccl[ézsia számára] T. Páti Miklósné és Szat.[mári] Anna Aszsz.[ony] var.[ta] 1711 észt.[endõben]

Ismét fejér patyolat, arannyal ezüsttel varrott kö-087.jpg rott, körül arany sodrás vagyon, de rajta semmi írás nintsen.

Ismét fejér patyolat arany gallandban foglaltatott körös-körûl és tiszta arannyal varattatott, a közepin illyen irással, A Sz. R. Sz. E. Cz. I. adta Ao 1747. ~ A Szentesi Ref. szent. Ekklézsiának Czeglédi István (: Vásárhelyi H Civis:) adta Ao 1747.

Ismét fejér patyolat körös körûl ezüst Csipke arany és ezüsttel varratott, illyen betûk körül a Szélin: N. Szász János, és Koszás Katalin ajandékjok szentesi H.[elvét] C.[onfessió szerinti] Ekklézsia számára. A közepin pedig: G. I. - B. I. L. P. 1742.1747. (Ekklézsia-I. 106.jpg) NB. G. I. Gál István, B. I. Béládi István. L. P. Lelki Pásztorokat tészen. E két utolsók ajandékoztattak az ujj Templom Felszenteltetésekor; a többek pedig annak elõtte, kik régebben, kik késõbben.

107.jpg  Ezeken kívûl vagyon sárga selyem szõtt Keszkenõ, veres és fejér tarka lineákkal, Özv. Nagy Erzsébeth ajándéka.

N. Iffjú Vetseri Mihály Ur a keresztelõ edényre’ uj mázt készittetett, ára 6 rh. fr.

Ismét egy pár veres sellyem Keszkenõk, egyenlõ munkák és egy szinûek, zöld, kék és viola szín selyemmel, ismét ezüst fonalal ·/  fonallal szövött formák, de tsak a két-két szélein, Körösi Professor Tiszt. Losontzi István Ur ajándéka Ao 1746. mellyeket Ao 1746 Tiszt. Losonczi István Úr Nagy Kõrösi Professor N. Nánási Márton akkori Notár. Úr keze által küldött. Ezek melle hasonló szinüek és mater[iájuak] vétettek, kettõ mellyek az ujj nagy Abrosznak közepire boritattak.

Még ezeken kívûl is vagynak igen régi Keszkenõk, mellyek talánn még a felsõ Seculumban élõ Kegyes088.jpg  Kegyes Eleinktõl szereztettek, a mint láttatnak Török Buja Asszony varrásaa lap tetején beszúrás, szövegeolvashatatlan, értelmezhetetlen, mert az elsõ részéta kötet kötésekor levágták,feltehetõ, hogy ez a rész lehet. (Ekklézsia-I.107.jpg lehetnek:

Fejér patyolat, mindenütt bé vagyon varrva zöld, kék, veres és sárga Selyemmel nem igen nagy.

MásIsmét (Ekklézsia-I. 107.jpg) ennek felényi veres, zöld, kék selyemmel és kevés ezüst fonallal varratott Baja Vátzon.

IsmétMás (Ekklézsia-I. 107.jpg) egy hosszas Kendõ forma, mindenütt formák varattak rajta, veres, kék, zöld és fejér Selyemmel.

Végezetre, vagyon ennek elõtte a Keresztelõ edényen a Templomban lenni szokott kék nyomtatós selyem, a közönséges kék tarka patyolat Keszkenõk formájokra, melly, mivelhogy igen régi lehet, veres bogariaval bélleltetett meg; de már igen elrongyollott. Már ez oda van 1769megjegyzés a lap jobb szélén (Ekklézsia-I.107.jpg) (Ekklézsia-II. 088.jpg) (Zolnay57. oldal)

Azért is N. Ifjú Vetseri Mihály Uram készítetett egy hamu színû tarka mindkét felõlkiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-II. 088.jpg) Zolnay 57. oldal) selyem matériából keszkenõ formát, mely 6 Rh. forintokba tölt azon Keresztelõ edénynek bé borítására, Ao 1752. die 17 Decembris.

Ezen keszkenõ forma hejébe mást készített felsõ párti Virágos Kis Mihály felesége Vásárhelyi Galombos Erzsébet 1769 esztendõben 9 Februarii kék tafotából, keskeny Arany tsipkével a szélénn feljegyzette Préd. T. Nagy Mihály.kiegészítés a lap alján Ekklézsia-II.088.jpg), (Zolnay 57. oldal)

Az Úr Vatsorájakor Asztalára teríttetni szokott egy nagy Sidó Abrosz vagyon körös körûl tsipkés.

Másik abrosz is hasonló, de ennek mindkét végei rojotosok.

Itten elékeznünk illik az újonnan készíttetett089.jpg szíttetett Abroszról, mellynek alkalmatossága e vala; látván mindnyájan, hogy a több számú és nagyobb Ón-kannáknak és más Eszközöknek betakartatásokra csak az apróbb Keszkenõk tovább alkalmatlanok volnának, ha sokakat közzûlök kellene felteríteni, ismét sok voltokkal netalánn alkalmatlanságot szereznének az Úr Asztalán levé Kannák kö- ·/· rûl forgolódó Egyházfiaknak, észre nem vévén, törtenhetnék valami illetlen botránkozás, eldöntvén egy vagy másik kisebb teli Kanna: hogy azért ez többé ne történhetne, böltsen tanatsolta Tiszteletes T. Gaál István Uram Elöljáró Urainknak, hogy egy illendõ Abrosz készíttetnék, melly az Úr Asztalát egészen a rajta levõ minden Eszközökkel edjütt elfedezné, mellyre mindjárt szívesen ajánlák Magokat Nemz. Török György Úr, Lakos István és Soós János Urakkiegészítés a lap alján (Ekklézsia-II.089.jpg), mellynek Matériája Virágos Patyolat, Bétsi igen vékony tsipkével körös környül vétetvén; valamint vásárlását N. Gábor Erzsébeth Asszony Tiszt. nevezett Lelki Pásztorunk kedves Házas Társa vitte véghez, ugy Önnön Maga készítette el is mindenképen, vévén a Tiszteletes Losonczi István Úr Ajándek fellyebb specifikált Keszkenõkhöz hasonló egy pár Keszkenõket is, adván egyikre pénzt 5 mariásokig Nyiri János,kiegészítés a lap alján (Ekklézsia-II.089.jpg) mellyeket t.i. mind a négyet egygyûvé össze varrván, ezen említett Abrosznak alája béllelte, hogy az Ón-Kannáknak fedelein levõ gombok annak matériájának-090.jpg ájának gyenge volta miatt benne valami kárt ne tennének. Mely Abrosz matériájának ára 30 Rh. forintok, és feltétetett legelsõben az Úr Asztalára Karátsony Innepében Ao 1752. meg van.kiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-II. 089.jpg), (Zolnay 58. oldal jobb szélén)

108.jpg  III. Rendben a több öregebb és apróbb darabokbúl álló Jószágai az Ekklézsiának mellyek Sz. haszonra sze’reztette’k ezek:

NégyHárom (Ekklézsia-I. 108.jpg) Öreg ‘Soltáros Könyvek in 4so, melyek közzûl elsõ 1. a Tiszt. Tanitók Székiben, melly szereztetett Ao 1748 die 3. martii. Másodika negyedik sorszám nélkül megjegyzéskéntN. Öreg Vetseri Mihály Uramé is ide’ajándékoztatott halála után IffjúVetseri Mihály Uramtól. (Ekklézsia-I.108.jpg) is ugyan azon Székben, nemz. Öreg Vetseri Mihály Úré vala, dum víveret; tettzett ide ajándékozni N. Ifj. Vetseri Mihály Uramnak édes attya Halála után die 12 novembris Ao 1752. Harmadik 2. a Pulpituson, melly a Kántor elõtt áll., és 3 Negyedik egy igen régi, nagy részínt el is szakadozott, a Rector Székibe.

Vagyon a Pulpitus mellé készíttetett vesszõ, Kótát mutató, Hal-tsont, Ezüst dróttal fonyatott, mely már nem a Pulpituson hanem a Museumban áll öt esztendõtöl fogva; már a Templomban vagyonAz aláhúzott szavak az eredetiben más kézzelvannak írva lábjegyzet (Zolnay 58. oldal)).  

A Templomban való Asztalon két szõnyegek, mellyek szoktak hivattatni Bársony  ·/·Bársony szonyegeknek. A nagyobbik tarkájú ajándéka Tiszttartó N. és Nzetes Gálos Mihály Urnak.kiegészítés a lap alján (Ekklézsia-II.090.jpg)

A Parochiális Háznak belsõ Asztalán dupla szõnyeg és a’ Tanú091.jpg  a Tanuló Házban közönséges Bársony szõnyeg. Az Eccla Cantorja Azstalán – A Felsõ Párti Leányoskolában egy közönséges Sidó Szõnyeg.

Mind a Parochiális Házban mind a Férjfi Oskolában egy egy Vas Óra. A’ Tiszt. Tanittó Urnak Museum Tanuló Házában egy vas óra. A felsõpárti oskolában is hasonló, mellye szerzett az Ekklézsia 17 apr. 1754. 1 Rh forint.kiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-II. 091.jpg)

Az Ekklézsia Házainál közönséges nyoszolyák: a Parochiális Háznál egy fedeles régi, mellyre 1733 eszt. vagyon írva Ez oda vankiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-II. 091.jpg) (Zolnay 59. oldal). És másegy új (Ekklézsia-I.  108.jpg) közönséges. A Férjfi Oskolában két ujj, és egy régi. A felsõ párti Leány Oskolában egy rég  paraszt fejér karszékek és egy fekete, 1749 készíttetett T. B. I. betûk alatt. Az Alsó Leány Oskolában Nevezetes mitsoda Eszközei légyenek az Ekklézsiának, jegyezze fel a ki tudja.

109.jpg  IV. Rendben nevezetes Jószága az Ekklézsiának a Harangok, mellyek Isten Ditsõségére Szereztettek: Az elsõ és legnagyobb ugyan tulajdon EkklézsiánakEkklésiánk által (Ekklézsia-I.109.jpg) öntettette Budán 1732 Esztend. Kik voltanak akkor Elõljároink, neveik rajta olvastathatnak. Második, mellyet régi Eleink szerzettek és Ekklézsiánk a Pogány Uralkodása alatt is a különb-különbféle pusztulásban futásban rejtegetett ‘s birt mindeddig, öntetett 1638=Esztendõben, mellyen is ez Inscr092.jpg  is ez Inscriptioirás (Ekklézsia-I.  109.jpg) olvastatik német nyelven: rajta volt a többek között ez a név: Lorenz Pójakiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-II. 092.jpg) a lap jobb szélén(Zolnay 59. oldal). Magyarúl pedig igy lehet fordítani: a német szöveg sem, de magyar fordításasem található egyik kötetben sem.  több semmi nintsen be kár az effele restségbõl származott gondatlanságkiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-II. 092.jpg), jobb szélén (Zolnay59. oldal). Most pedig szomoru változásnak alkalmatosságával parancsoltatott Tiszt-Urainktól visszavitetni a régi Toronyba, illyen biztatással, hogy vissza adatnékadattattnék (Ekklézsia-I.  109.jpg); mellyet azután Mélt. Földes Urunk Õ Nagysága is ide alá létiben megígért. Vissza is adatott Hála Istennek! Harmadikat Nemz. idõsb Vetseri Mihály Úr tulajdon pénzén 40 Rh. forintokon vette Budán 1746. die 25. Auguszt. szóllott legelsõben még a régi toronyban.

Ezen veneranda Antiquitast 1794 Esztendõben Majus 7dikén minekután na sok viszontagságok közt szolgálta volna, a Bõdi és Szentesi Ekklézsiákat, egy Multyán nevû Oláh-czigány Harang Öntõ, az akkori Elölljároknak rendelések szerint össze törte, és el olvasztotta, azon általa készitett 9 mázsás és 60 ft harangba, mellyet azután 1799be Ujra kellett önteni és most a nagyobbik harang – feljegyezte K. B.kiegészítés a lap alján (Eklézsia-II.092.jpg), (Zolnay 60. oldal). Ugyan akkor hozattak mind a három Oskolákba Tsengettyük, a Deák Oskolában Udvarra való, a Leány Oskolákba pedig házba valók. Vagyon a Férjfi oskoláb[an] fertályos vas ora 15. Rh. fr. vétetett.feltehetõen az elõzõ, Ekklézsia-I. 108.jpgoldalra vonatkozó utólagos bejegyzés a lapalján (Ekklézsia-I. 109.jpg) TIZEN ·/·

110.jpg Tizen NEGYEDIKRÉSZXIV. Rész (Ekklézsia-I. 110.jpg)

Az Ekklézsia Ujj Rendtartásokról

Az Apostoli Regula szerénti Mindeneknek ékesen és jó rendel kellene lenni az Ekklezsiában I. Kor. 14. v. 40. Mert a Böltsek helyesen találták: A dolgoknak Lelke a jó rend; Mindazáltal alig 093.jpgtaláltatik   találtatik ollyan jól elkészült Ekklézsia, mellyben egy vagy más dolog aránt valami rendeletlenség ne volna, nagy botránkoztatásásnak láttatik sok erõtelen Keresztyéneknek a mi Szent Vallásunk szerént való élõ Gyülekezeteknek a külsõ rendtarásokban egymástól való különözések is, ámbár ezek a Hitnek fundamentomát nem bontogatják, de ha lehetne kivált a Belsõ Rendtartásokat egy Regulára és Peldára venni, igen illendõ, hasznos és mindeneknek örvendetes Kedves volna; bártsak amaz egy Anya városunknak Példáját tettzenék avagy tsak a mennyire lehetne is követni botránkozás nélkül, tudni illik, midõn a rendeletlenség helyébe jó rendet állitván111.jpg  állítván közönséges épületünkre szolgálót, ne mondattatnának az Eszközök ujjítani; nem szenvednék nehéz szívvel, ha eztazt (Ekklézsia-I. 111.jpg) mondanák, a helytelen vétkes szokásokat változtatták. Mi igazán megvallyuk magunk felõl, hogy sok idõktõl fogva való szokásból sok hibák voltanak itt mi közöttünk, mellyeket vétkeseknek lenni, mindaddig meg nem esmértünk, vagy nem is gondoltunk, míg nem azok el-változtattatván a helyekbe állíttatott dicséretes jó és hasznos dolgoknak mivoltokból valóban által láttuk ugyannyira, hogy már ugyan most láttatunk magunk elõtt is szégyenleni azokat. A több lehetõ rendeletlenségeket is az Úr Isten esmértesse meg094.jpg tesse meg ·/· esmértesse meg vélünk, állítván azok helyett a Kegyes Lelkek közöttünk jó és idvességes Rendtartásokat. Vaj ha sokan ne’ vágynának mégis vissza az e’lmaradt pár hagyomákra a pohákony az Isräelitakkal! de’ ugy tapasztaljuk

Az illyetén dicséretes változtatásokra és jó Rendtartásoknak felállitásokra mostan szolgáltatott alkalmatosságot, minek a mi Tiszt. és Nemz. mind belsõ, mind külsõ Elöljáróinknak, ez t.i. az Ujj Templomban lett be’ Isteni Szolgálatunknak Örvendetes kezdete, midõn a megholt Templommal edjütt akartuk tettzett a helytelen rendeletlenségeket is egyszersmind oda hagyni 112.jpg  hagyni, és a Jókkaljobbakkal (Ekklézsia-I. 112.jpg) felváltani; nem is tapasztaltak emlitett Kegyes Elõljáróink mi bennünk Magok vagy rendelések azokrol ellen semmi panaszt; midõn mindnyájunknak, kik az Isten dolgairól jó Lelkiesmérettel gondolkodtunk, méltán tettzettek, és ma is tettzenek; ezért is valaa melly legelsõ alkalmatossággal elkezdettek, minden ellen mondás nélkûl. végbe vitethettek, és gyakoroltatnak nagy hasznokkal és épületekkel minden Jó Lelkeknek.

Mi mind ezekért Hálákat adván az Úr Istennek! Örömmel emlegettjük ma ezeket és kivánnyuk közleni a mi Maradékinkkala’ Maradékkal (Ekklézsia-I. 112.jpg) is kik mi utánunk élni fognak, had lássák meg közönséges szokott095.jpg  szokott Petsétjére Keresztyén városunknak mettzetett Pálma Fa Tzímerünknek bennünk e sok savanyu szelekkel fergetegesedõ Telünkben is fonnyadhatatlan zöldséggel virágzó eleven példáját, és eddig soha nem probált, most pedig ugyan sokféle nagy terh testi és lelki nyomoruságokkal edjütt lett nagybeszúrás a lap jobb szélén(Ekklézsia-II. 095.jpg) megterheltetésünk alatt is sokkal szívesebben és erõsebben való nevelkedésünknek tagadhatatlan ujnyomát mivóltát, hogy ha midõn mi, kik most e Szent Ekklésiában 113.jpg Ekklézsiában élünk, meghalunk, emlékezzenek meg ezekrõl, ‘s erõsíttessenek meg a mi példáinkkal édes maradékink  Fijaink, Unokáink is; hogy a mi KrisztusXs (Ekklézsia-I. 113.jpg) Sz. Hitiben és VallásábanHitünkben és vallásunkban(Ekklézsia-I. 113.jpg) erõsen megállván, legyenek buzgók és fáradhatatlanok az Isten Ditsõsége mellett, valamint mi, kiknek mind eddig segítségül volt Õ Felsége, megemlékezvén mindenkor, és elõttök tartván ezeket, hogy az Úr maga könyörög az Övéiért, hogy azoknak Hitek el ne fogyjon. Luk. 22:32.beszúrás a lap jobb szélén (Ekklézsia-I.113.jpg) Kiknek elég az Úr kegyelme, ámbár erõtlenség által végeztessék ·/· végeztessék el az õ ereje. 2. Kor. 12:9. Mellyel õroztetnek a Hivekõriztetünk (Ekklézsia-I. 113.jpg) Hit által, az Idvességre. I.Pét. 1:5. és mindennyi siralmas változásink között és nehéz terheink között alatt is mi tõlünk eddig megtartatott096.jpg tott Egy drága Kintsünket és Kintsét Ekklézsiánknak valami úton ‘s módon elveszni ne engedjék hadják, sõt minden tehettségekkel õrizzék, oltalmazzák, nevellyék és szaporíttsák, ha ezeknél boldogabb idõket az Úr Isten által engedelmébõl érnének is, e mi mostani állapotunkat ésvagy (Ekklézsia-I. 113.jpg) sorsunkat magoknál friss vagy örök emlékezetben tartsák.

Elsõben is az elkezdett Kegyes rendtartások között említtyük azokat, mellyek a Sz. Kereszttség körûl illendõk és szükségesek valának, t.i. Mivel 114.jpg  t.i. Mivel ugy mint; sok ízben megjegyeztetett vala némelly Keresztyén feleinknek magok gondolatlan szemérmetességek, kik, ha Kereszt Atyáknak a Kegyes Szüléktõl választatván elhivattattak is, a Sz. Keresztség kiszolgáltatásán, a Kisdedeknek Keresztelkedésénbeszúrás a sorok között, illetve a lap balszélén (Ekklézsia-I. 114.jpg) soha meg nem jelentenek, elégnek állítván, ha a háznál készített Keresztelési Vendegsékben megjelennének, annyira hogy többire’ mindekkor Kereszt-Atya nélkûl vitettetnék fel az Urnak Házába a megkeresztelendõmegkeresztelkedendõ (Ekklézsia-I. 114.jpg)(Ekklézsia-II. 096.jpg) Kisded. Most annak okáért a Debretzeni Szent Ekklézsiának példájára kezdetett e Rendtartás, hogy a Kereszt-Atyának jelenleteben lennijelenlétiSYMBOL 91 \f "Times New Roman" \s 11[javítvaSYMBOL93 \f "Times New Roman" \s 11]jelenlénni nélkül soha(Ekklézsia-I. 114.jpg) egyáltallyában Kellyen minden Kersztelendõ Kis-097.jpg dõ Kisded részérõl, mellyet hogy annyival is inkább szükségesnek lenni esmérjenek, a Kereszt Atyák is kérdettetni szoktak ezekrõl; ElsõbenElöször (Ekklézsia-I. 114.jpg): Ha a Kisdedet akarnák-é a Sz.ent Keresztségnek Sákramentoma által Isten Szövetségében és az Anya Szent Egyháznak társaságába bé állítani avattatni? AnnakutánnaMásodszor (Ekklézsia-I. 114.jpg): Ha igérik é magukat arra, hogy ennek a Kisdednek Kinek Ker[eszt] Attyai ‘s Annyai taníttatására és az Istennek igaz Esméretiben és Félelmében való felnevelkedésére  115.jpg felneveltetésére szorgalmatos gondot viselnének mind addig is a’ míg annak Szüléi élne’k, kiváltképpen pedig azoknak Halálok után,valamig ö magok az õ Hitekrõl vallást tudnakadni? te’nni? (Ekklézsia-I.115.jpg) ez az Õ Hitirõl és Vallásáról számot tudna adni? Melly két kérdésekre hallatós szóval kell ugyan ott Isten és a Gyülekezet elõtt felelni mind Kereszt Atyáknak mind és(Ekklézsia-II. 097.jpg) Kereszt Anyáknak.

Ugyan ezen alkalmatossággal állíttatott bé és erõssítetett meg e szép ·/· e szép Rendtartás is, Hogy a Kisdedek a Templomban Reggeli Isteni Tiszteletnek alkalmatosságával Kereszteltetnénekkeresztelkednének (Ekklézsia-I. 115.jpg); egyszersmind és meg is parancsoltatott, hogy a felettébb nagy vendégeskedéseknek békét hagynának, hanem ha valamelly részént a Kereszt Atyáknak és Anyáknak fáradságokat kivánnák vissza pótolni; mellyeketbeszúrás a lap jobb szélén (Ekklézsia-I.115.jpg) e rosz, vétkes szokásnak tettek ellenébe; hogy a Kisdedek Keresztségre vitetni szoktak többire tsak a Tiszt. Tanítók Há-098.jpg tók Házához, és nem mindenkor a Templomba, ha szintén a Kisdedeknek semmi nyavalyájaja nem volna is; és ha kik a Templomba vitettetnének fel is, mindenkor Estvéli Könyörgés alkalmatosságával, hogy az elszánt vendégeskedésre elegendõ készûlet és idõ lehetne a követ kezendõ éjjel; mely vendégeskedések sokoknál ollyan ab ususban voltanak, hogy azok nem tsak néha rosszúl végeztettek; de sokan a nélkûl talánn a Keresztséget is illendõképpen véghez vitetni nem gondolták. - A több rendeletlenségeket is orvosoltassa meg az Úr Isten, mellyek e Szent Sákramentomnak dísztelenségére szolgáltak.szolgálnak. Az utoló mondat beszúrás alap alján (Ekklézsia-I. 115.jpg)

Továbbá 116.jpg  Továbbá az Uri Szent Vatsora aránt még mind eddig a tiszta kegyesség semmi vétkes Tzeremoniát bétsuszni nem engedett, mellyet orvosolni ez idõ szerént kellett volna: mindazonáltal, hogy illendõbb készülettel alkalmaztathatnákkészithetnék el (Ekklézsia-I. 116.jpg) Magokat a Hivek, ez szép szokás rendtartás vétetett fel az Úr vatsorája aránt is, ugyan a Debretzeni Ekklézsiának példájából, t.i. Az Úr Vatsorája Kiszol-gáltata099.jpg gáltatása elõtt, harmad nappal a Reggeli, hol Könyörgés, hol Prédikátzióbeszúrás a sorok között, valamint a lap balszélén (Ekklézsia-I. 116.jpg) után fenn maradván az egész Gyülekezet, az Oskolában tanúló Fijúi és Leányi Gyermekek, valakik az Úr vatsorája vételére az õ Tanítójuktól el-készíttettek, elõ állíttatván, a Szent vatsora Titkai felõl, majd hatöbbre mehetünk pedig a **e’tem szövetsége szerént és a Theologiának több részei felõl kérdeztetnekminden részeire megtanítatván (Ekklézsia-I.116.jpg), az Úr Vatsorájához járulandóknak szükséges Könyörgések is elmondattatnak. E szép és hasznos munka kezdetett Ao 1747 die 22 Xbris; második illyen szent alkalmatosság Ao 1748. die 10 Aprilis. tsak evvel láttatunk ezeket kötni, midõn magok az Elöljárók tudván ez alkalmatosságot még a’ Templomba sem jövéne’k fel, a’kik jöne’kis várni és békességessen szolgálni restellék.beszúrás a lap alján (Ekklézsia-I.116.jpg) A kik pedig Kisded korokban Oskolába nem jártanak, azoknak szüléjeknek, vagy szülék hellyettbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.116.jpg) Gazdáiknak és Gazda Asszonyaiknak 117.jpg Asszonyaiknak, az Úr vatsorájának ki-hírdettetése alkalmatosságával Tiszt. Tanitó Urunktól meg hagyatni szokott, hogy azok a Tanulás nélkûl maradt ·/· maradt személlyek, akár Férjfiak, akár Leányok légyenek, az Úr Vatsorájának Szent-Titkainak megtanúlására a Férjfiú és Leány Oskolákba azon héten feljárjanak, és ott a Tanítóktól taníttatnak minden fizetés nélkülbeszúrás a lap bal szélén Ekklézsia-I.116.jpg); mellyet semmikep100.jpg  semmiképpen el-mulatni nem engedtetik azoknak kiváltképpen kik még annak elõtte Úr vatsorájával nem éltenek. E kegyes Rendelés is ki-hirdettetett Ao 1748 Húsvét Innepére leg elõször.Bártsak ez ne’ ménne feledékenységbe! De’ már tsak a hiú vagyon, me’lly ugy kár.beszúrás a lap bal szélén (Ekklézsia-I.116.jpg)

Az idõben egyszersmind rendeltetett az is, hogy az õ Édes szüléjektõl elhagyattatott Árvák, Fiak és Leányok minden személly valogatás, szemre tekintés nélkûl, ennekutánna taníttattatnának az Oskolában,beszúrás a sorok között Kezdetett azÁrvákSYMBOL91 \f "Times New Roman" \s 11[nakSYMBOL93 \f "Times New Roman" \s 11]tanittatások is az oskolákbSYMBOL 91 \f "Times New Roman" \s 11[aSYMBOL93 \f "Times New Roman" \s 11]de’ ez is félbe hagyatott. (Ekklézsia-I.117.jpg) az Ekklézsia közönséges költségével; melly azon Esztendõben el is kezdetteték. de ez igéretrõl annakutánna senki meg nem emlékezett, annak okáért sokaknak nagy károkkal nem tsak feledékenységbe ment, hanem ugyan el is hagyatott: mert ugy láttyuk, sem nints kinek feljáratni, sem nints kinek tanítani ingyen Õket, holott azoktól való jövedelem, sem még nem gazdagítaná, sem nem léte, meg nem szegényítene senkit.beszúrás a lap bal szélén (Ekklézsia-I.117.jpg) A melly Gazdák felfogják az illyen Árvákat, nem azért, hogy õk taníttassák-101.jpg tassák, hanem ha fiú gyermekek, az õ idejében eszterongát hajtsanak, ha Leány gyermekek pedig a böltsõ körûl a tsetsemõkre vigyázzanak.

Nem kevés szívek fajdalmával tapasztalták Tiszt. Tanitóink gyakorta a Házasságra összeköttetendõ személlyeknek fe’ljá a Templomba való feljöveteleknek idejénalkalmatosságával (Ekklézsia-I. 117.jpg) az Õketa személyeket (Ekklézsia-I. 117.jpg) felkísérõ nép közzûl Némellyeknek részegség miatt hejtelen és illetlen magok viseléseket; melly vétkes tselekedetnek fõ oka volt, hogy a Házassági Solennitásnakössze adásnak (Ekklézsia-I. 117.jpg) alkalmatossága mindenkor Estvéli Könyörgés után ment véghez, melly rossz szokás is a többek között, mint paraszt erköltshöz illendõ és botránkoztató, egyszer elhagyattatott, és ez Szent munka Reggeli Isteni Tiszteletünk után mindjárt következõ órára határoztatott.

Végezetre’ Ezekután még is, hogy az Istennek beszéde közöttünk annyival is inkább bõvelkednék; rendeltetett Szent 118.jpg  Szent Ekklézsiánk Keresztyén elöljáróitól, a szomszéd városi Keresztymelly Ke-102.jpg mellybeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.118.jpg) Kegyes Ekklézsiáknak, nevezetesen a Debretzeni ·/· a Debretzeninek peldájaik szerént,beszúrás a lap jobb szélén (Ekklézsia-I.118.jpg) hogy minden Úr Napján a közönséges Taníttások elõtt egy félegy (Ekklézsia-I. 118.jpg) órával a Leány Oskoláknak Tanitóji a Templom Ajtaji felnyittatások után, mindjárt a kis Haranggal adatott jelre, felgyülekezettfelgyült (Ekklézsia-I. 118.jpg) Istenfélõ Kösség kedvéértbeszúrás a lap jobb (Ekklézsia-II. 102.jpg) elõtt a Prédikálló Székbõl hallatós és értelmes szóval, a Szent Bibliának Sor szerént következõ részeit olvasnák; a melly végre szerzett a’ Sz. Ekkles mostan köztünk szolgáló Lelki Pásztorunk Tiszt. Gaál István Úr maga költségénbeszúrás a lap jobb oldalán (Ekklézsia-I.118.jpg) egy Bibliát;is melly és ez kegyes áldott munka elkezdetett Ao 1747 Die 10 Xbris. midõn tsak egy héttel e’z elõtt szenteltetett volna fe’l uj Tempolomunk, és ez idõtõl fogva megszûnés nélkûl gyakoroltatik hüségessen nagy hasznokra és örömökrehasznára és örömére (Ekklézsia-I.118.jpg) az Isten beszédében gyönyörködõ Lelkeknek. az egész Ekklésiának, bé gyülekezvén mind Tisztel. Elöl Tanitó Uraink mind Nemzetes Elöljáróink ezen Sz. alkalmatosságokra.

Ismét, a Házassági Kézfogásban hamar és könnyen egy, vagy más okon megeshetõ botránkozásoknak jó idején való eltávoztatásokra, ugyan serio injungáltatott minde-neknek103.jpg neknek, hogy a Betsületes Leány Kérõ Emberek mind addig el ne indúlllyanak, valamíg a Házasulandó és Házasságra kérettetendõ Személlyek felõl a Tiszt. Tanítonak hírt nem adnak; mellyrõl bõvebben szóllunk meg ide alább a XVIIik Részben. Lásd alább s Ház A’ Leány kérõ emberek elne’ induljonak míg Tiszt. Tanitónak hirt ne adnakbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.118.jpg)

Emlékezetre méltó ez is, hogy ez idõnek illyen vénségében, és a sokfelõl ide gyülekezett Lakosoknak magok viseléseknek külön külön való módjoknak bé hunt Szemekkel le’tt elnézésekben rendeletlenségeiben, mellyeket béhunyt szemekkel ideig tsak elnéztenek Elõljáró Uraink, igen hamar alkalmatosságot vettenek innen, és Szabadságot reménl gondoltak magoknak a’ mi 119.jpg  a mi Asszony Népeink, hogy szokott tisztességes Fedeleket, fejeknek ékességét elmulatván ‘s felkészíteni restelvén, tsak egy keszkenõnek kényessen lett fel-terítésével, és az õ állok alatt lett megkötésével, a TemplombéliTemplomba (Ekklézsia-I. 119.jpg) közönséges Isteni tiszteletre bé jõni nem szegyellenénekbéjönének (Ekklézsia-I. 119.jpg), még vasárnapokon is, sõt sokan igy járulni még az UR104.jpg  az Úrnak Azstalához is minden szemérmetesség nélkûl; és ez illetlenség már annyira szokásba ment valahatalmat vett (Ekklézsia-I. 119.jpg), hogy illyen számú Gyülekezetben végtére alig találtatnának tíz Házaktalálnánk tiz házakat (Ekklézsia-I.119.jpg), mellyeknek Gazda-Asszonyai az õ rendes Fõ ékessegeket viselvén, jönnénekjövének (Ekklézsia-II. 104.jpg) az Úr Házában, még a legtisztességesebb és szemérmetes ·/ szemérmetes magokviselésû Kegyes Asszonyok is már az Alladzót felkészíteni már igen restelvén oda hagyták valá hanem tsak a hirét emlelgették a régi Jámbor Istenfélõ Asszonyoknak idejekben való szép rendtartásoknak: melly szépen jártak, ugy mondván, az elõtt nem mertünk vólna így a világért is a Templomba menni s.a.tbeszúrás a lap jobb szélén (Ekklézsia-I.119.jpg). Jollehet pedig mind a fellyebb említettemlíttetett (Ekklézsia-I. 119.jpg) rendeletlenségeknél ezt legnehezebben, és késõbben lehetett elhagyatni a kényes Asszonyokkal: mindazonáltal, ugyan tsak a sok intések, feddések és dorgalasra-105.jpg gálások után, elõbbi rút illetlenségeket elhagyván, mellyet most magok is utálnak, nagy engedelemmel és örömmel a mitamelyet (Ekklézsia-I. 119.jpg) gondoltanak ollyan igen nehéznek és unalmasnak már véghez vinni frissen és nagy szívessen készek; hogy ebben is az Urhoz való kegyességeknek jelét mutathassák, kiknek tiszteletére mind Testestõl Lelkestõl köteles a Hiv Keresztyén.

Végezetre, ez is jó rendben vétetett, hogy az Úr vatsorája kiszolgáltatásának alkalmatosságával, a Kántor ottan ottan szünvén az énekléstõl, sokszor egymásra nagy botránkozással kezdették az Éneket némelly Emberek, többen is egyszersmind, ki elejét, ki másikat, most már midõn a Kántor Pausálna, tsak az Oskolai Kántor Gyermekek intercalariter szakaszonként énekelnek, igen szép illendõségével az isteni Tiszteletnekaz énekléstõl szünvén a’ Cántorsokszor e’gymásra botránkozásra azénekeket nemelly emberek, most a Cantor paussalvánoskolai Cantornak intercalariter szakaszonként énekelnékez is szükséges vala (Ekklézsia-I.119.jpg). XV. Rész

120.jpg  106.jpg  Tizen–ötöDIK RÉSZXV. Rész (Ekklézsia-I. 120.jpg)

Az Ekklézsia Tiszteletes Szolgáinak

Fizetésökrõl.

Nyilván tapasztaltatotttapasztalt (Ekklézsia-I. 120.jpg) dolog mindeneknél, hogy a Lakosoknak szaporodások vagy õ fogyatkozások nevelik vagy apasztják a Salláriumokat; nem is gondolhatunk más már Ekklézsiák aránt is különbet, hanem hogy az idõhöz képpest, hol fellyebb, hol alább voltak a fizetések. Mi sem tagadhattyuk ezt, hogy mindenkor nem igy voltak nálunk Tiszt. Lelki Pásztorunk Commentiójaa fizetések (Ekklézsia-I. 120.jpg); mert régenten a mint hallyuk volt tsak 40. azután 60 ·/· azután 60. azután 70. azután 80. és végezetre 100 magyar frt, és ezek mellé tápláltatásokra szükséges gabonabéli, húsbéli és egyebekegyéb dolgok (Ekklézsia-I. 120.jpg), az idõk mivóltokhoz keppest.

Az 1712ik Esztendõben April 6án tartott Sancta Synodusban a Szentesi Prédikátori fizetés igy iródott bé: 1o Summa pénz flor. 60 germ: 2o Búza minden ágytól egy egy véka. 3o Algabona is ugyanannyi. 4o Két hízott disznó. 5o Két kõsó. 6o Hús 160 font. 7o Faggyú 30 font. 8o Egyszeri fejés tej. 9o Vaj 8 ittze. 10o méz ugyan annyi. 11o Esketes for. 1. 12o Halott temetés ugyanannyi. 13o Keresztelõtõl egy kenyér., egy tyúk. 14o 12 Kaszás. 15o Kóró, Nád elegendõ – fa 8 jó szekérrel. 16o Hat akó bort szabad kiárulni. 17o minden hordóból egy egy ittze bor. 18o Õrlés elegendõ. f .jegyz. K. B. Prdktr.kiegészítés a lap alján (Eklézsia-II.106-107.jpg) (Zolnay 67. oldal)

A város házától kiadattatott Conventiók szerint a és osztán Gondviselõknek és Egyházfiaknak szorgalmatos gondjuk lett, idejében mint107.jpg ben mindeneknek administratiójára híven és igazán, és azok aránt Birák Uraink búsíttatni soha nem szoktakmellyek Conventiókban ki adattatni szoktak a VárosHázátul, és osztán a’Gondviselõknek és EgyházfiakSYMBOL 91 \f "Times New Roman" \s 11[nakSYMBOL93 \f "Times New Roman" \s 11]szorgalmatos gondjok le’tt idejében valóuntertatiójoknak hogy azok aránt Birák Urainkbúsittatni nem szoktak. (Ekklézsia-I. 120.jpg). Most pedig Tiszt. Gaál István Prédikátor Urunknak bejövetelinek alkalmatosságával, tettzett a Betsületes Nemes Tanátsnak az Õ Kegyelme Conventio pénzbeli Conventióját Réhnensisrhene’nsis (Ekklézsia-I. 120.jpg), vagy Németbeszúrás a lap alján (Ekklézsia-I.120.jpg) forintokra fordítani; és így 121.jpg  és így az Õ Kegyelméhez képest a többek is alkalmaztattak, hogy azután az Egyházfiaknak szamadások is valamivalamellyik (Ekklézsia-I. 121.jpg) botránkozást ne szenvednének, és a köztünk szolgáló Tiszt. Személlyek annyival is szivessebben és örömest nagyobb szívességgel, és örömmel gyakorolnék Szent Munkájokat.

Annak okáért, ezidõ szerint Ekklézsiánknak tagjai közzûl,e’ végre ad az Ekkle’siában most beszúrása lap bal szélén (Ekklézsia-I. 121.jpg) minden pár Ember, Lakos és ‘Sellér, egy aránt, akar Gazdag, akar Szegény Fél Rh. forintot, id est 30 xgrajtzár (Ekklézsia-I. 121.jpg). egy-egy véka buzát és árpát gaztúl ‘s portúl megtisztíttatottatszele’lve (Ekklézsia-I. 121.jpg), per-patvar nélkûl adni tartozik minden Esztendõnként, és a Házi szükségre Nádat, Gyékényt vagy Kórót 7 kévét; a Fél Párok pedig felét mindennek. Mellyek szerint mostani hûséges Egyházi SzolgáknakKikSYMBOL 91 \f "Times New Roman" \s 11[nekSYMBOL93 \f "Times New Roman" \s 11]ez idõbeli Conventiojoknak (Ekklézsia-I. 121.jpg) Conventio-108.jpg ventiójoknak rendit ugyane Mátriculánkban feljegyezni szükségesnek találtatott; mellybõl jövendõbélijövendõben (Ekklézsia-I. 121.jpg) is Maradékink továbbáis esmérhetnék ·/· esmérhetnék megmind e’nnyi nyomorúságos idõben sokháboruink között is me’lly buzgószive’l viseltettek VárosunkSYMBOL91 \f "Times New Roman" \s 11[nakSYMBOL93 \f "Times New Roman" \s 11]Elöljárói az ISTEN szolgáihoz,(Ekklézsia-I. 121.jpg) ezt is, melly buzgó szívvel viseltetett légyen mindenkor, még a nyomorúságos idõkben is EkklezsiánkbanEkklésiánk (Ekklézsia-II. 108.jpg) Isten Szolgáihoz, melly az Isten szeretetinek egygyik igaz jele, és Õ Felségéhez való Háláadatosságnak nagy része. Nints már tsak a’ taksája is, a’ régi Szeretet[nek] és jótéteménynek. Me’gelégedjenek kiki magok comentiojának es a Törvenybe’ be’ állittatta 1760dik Eszt. a Város Házánál.a mondat beszúrás a sorok között(Ekklézsia-I. 121.jpg)

Az Egyházi Tisztelete’s Személlyek igy következnek:

Tiszt. ‘s Tud. Gaál István Urunk Conventiója igy következik:

Kész pénz..... fl. 100.

Búza, vékaNB. Mind a kétféle 1760 esztendõben ugymegbõvíttetett, hogy lenne két-két száz,beszúrás a sorok között; 1760 évig150 véka volt. a beszúrás a lap alján(Eklézsia-II. 108.jpg), (Zolnay 68.oldal);......... 200.

Árpa    "                 200.

Hús, mázsa... 2.

Só                 "                 2.

Bors font                           2.

Hízott ártány                 1.

Méz ittze                           4.

Vaj ittze                           12.

Bor asztalra Akó 9. arultatás ad lucro                 16.

Széna szekér                 6

Fa, Láp 2 vagy fl                 12.

Tüzellõ vagy fûteni való elegendõ

Sajt                       12

Papok gyûlésre ha mégyen fl.                 3.

Faggyú font                 40

     Õröltetés és daráltatás elegendõ.

     Keresztelésért 1 márjás.

Halott Prédikállás 1 Forint, ha v Bucsúztatóval

vagy 2 Prédikátióval vagyon 2 fl. NB

NB. A városházától adódni szokott 1 Hízott sertésért és Asztalravaló 9 Akó borért, ismét 16 Akó Bornak Lucerumustól való elárusításáért, szokott adódni a város Házától esztendõnként az elsõ Prédikátornak 40 Rhfor. kiegészítés a lap alján (EkklézsiaII. 108.jpg), (Zolnay 68. oldal).

109.jpg  A Házasulandóknak Eskettetések, ide valóké 1 forint, vi-

dékieké 2 forint.

Ha Tractusbéli a ki levelet kér Kr. 30.

Ha pedig más Tractusbéli fr. 1.

T. Béládi István Úr Ekklésiánk[nak] második Prédikátor helyett való Tanítója’ és a’ felsõ Le’ányi oskolának igazgatója részérõl való Conventió T. Maák

122.jpg T. Maak János Férjfiúi Oskolánknak Rétora[nak] Conventiója a melly aránt itt megjegyezzük azt, A’ mit fellyebb VIdik Részb[en] emlitettünk egyszóval, t.i. hogy ez ideig itt T. Rector Uraink fizetések volt 40. magyar forintok, most pedig az Urnak Ditsõsségé[nek] elõmozdittása végett rendeltettek 70 Rh. for. és két esztendõket kitöltvén betsülettel T. Rectorink Academica Promotiói után a’ közönségesból 50 Rh. for. vagyis inkább annyit, amennyit vagy Kegyesegekkel vagy szorgalmatosságokkal érdemlenekbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.122.jpg) kiegészítésa lap bal szélén Mindazonáltal sok a panasz hogy semmivel szivesebben es serényebben hivataljokb[an] n[em] járnak; tsak az idejek végét várják akarhogy tellyék külömben el; melly nagy kár!kiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 122.jpg) Már a’ tellyes Comentio ennyi:

Az Ekklésia Cantorjának és egygyütt a’ Leányi Oskolának Tanitójának Kaszap Mihály Ur[nak] Conventiója: 

A két Deákoknak kik a’ Ferjfiúi Oskolában Praeceptorságot viselnek: Berényi Josefnek és Begányi János[nak] külön külön Conventiójok

Ezen T. Személlyeken kivûl rendeltetett a’ N. Tanátstól Conventio a Harangozónakis

Az Ekklésia Szolgái[nak] öröltetésre rendeltetett Szolgák[nak] vagyon Conventiójok, Templom Seprõnek, oskolamesterekre Mosó Asszonynak. XVI. Rész

·/· NB. Minthogy a több Conventionátusoknak Conventiójok oda alább inter Acta Congregationum Presbyterialium specifice le vagynak irattatva, azonban az Iró is, mi lett légyen abban az idõben kinek kinek Conventiója nem specificálja, arra igazíttyuk az olvasót. Következik

123.jpg A Tizen–HatoDIK RÉSZXVI. Rész (Ekklézsia-I. 123.jpg)

Az Isten Anya Szent Egyháza Részeinek e Ha-

zában ez idõ Szerént Szenvedett háboruságiról

és szorongattatásiról.

Csudálkoznak mindenek, valakik látták, sõt csak hírét hallották is, hogy mi Templomot építettünk és építhettünk ez idõben midõn Hazánknak többire minden részeiben keserves üldözéseknek háborúit szenvedték, a Krisztus Hitében szerelmes Atyánk fiai; kiknek keserves szenvedéseknek minthogy mi is nagy mértékben Istentõl társaikká tétettünk, azoknak nyomorúságokat is mennyire bizonyosan érthettük, emlékezetre Mátrikulánkban feljegyezni kivántuk.

Vagyon egy Királlyi Parantsolat, melly hívattatik Pesti Commissiónak, a Pozsoni Felséges Locumtenentiale Consiliumtól adatott ki, és publicaltatott Ao 1731 die 6.

NB. Azt ezt megelõzõ 2. Levelek ki-vágattásoknak okát így értsd meg. Feljebb, az hol a különbözõ írást látod, félben szakadott vólt ezen Ekklézsia dólginak feljegyzések. Az Exemplár is, a melybõl ide a Könyvben által írattak, eltévejedett volt. Találtunk ugyan N. Tiszteletes Gaál István Uram irásai között némelly Fragmentákat, de a melyek az 1760ik esztendõben esett dolgokon kezdõdtek. Szinte másfél esztendeig haszontalanul munkálkodván az ezt megelõzõ, de eltévegedett résznek felkeresésében, a kivágott Levelekre elkezdettük vólt már beírni azokat a Fragmentákat is. Azonban szerentsébõl reá találtunk arra is, a mi eltévejedett volt. Hogy tehát a dolog continuative a maga rendén folyjék, a maga hellyén, elõl fogjuk adni. fel. jegyz. Sz. M. Sebõk Sámuel.lábjegyzet (Ekklézsia-II. 109!.jpg), (Zolnay:69. oldal), Zolnay további kiegészítése:E jegyzet van az eredeti kéziratban a 109iklapon. 110.jpg  die 6 Apr. Pozsonybanbeszúrás a lap bal szélén (Ekklézsia-I.123.jpg) Mellynek ·/· Mellynek erejével számtalan sok Ekklézsiák Tiszteletes Tanítojiktól és Templomaiktól fosztattak meg, neve’zetesen illyen okon t.i.Ha a’ 124.jpg  Ha a megnevezett commissió után ujonnan szállott Hellységekbe vitettek Prédikátorok, ha ismét Templomjokat bátor tsak fából vagy vájogból csinálták, sõt ha tsak egy ágast vagy oszlopot ujjitottak is rajta, bátor a Templom száz esztendõs lett légyen is. Mellyre sok példát adtak Pétsi Püspök N Tolna és Baranya Vármegyékben nevezetesen a Médinai Templomot a Vármegyével le vágatta, egy néhány Prédikátorokat Pétsi tömlöczbe hányatott, míg nem Isten megzabolázta ugyan Felséges Királlyné Asszonyunk által. Ugy a Veszprémi Püspök Biró Márton Biró Márton, N. Veszprém, Székes Fejérvár és Somogy vármegyékben hallatlan üldözéseket vitt végben, tsak a legutolsó Vármegyékben is, a mi és Luther részrõl való Ekklezsiák közzül 54 fosztattak meg Tanítójoktól. E két Püspökök az õ Districtusaibanoecosioséikben minden Prédikátorokra Ao 1742 és 44 Portiót vetettek, consribáltatván minden jószágaikat, mignembeszúrás a sorok között, folytatása abal lapszélen (Ekklézsia-I. 124.jpg) Tiszteletes Helmeczi István Superintendens Úr a Consilium elõtt panaszt tett; parantsoltatott ugyan mindenütt vissza fizettetni, de farkas szájában esvén oda veszett.

Ugyan azon Pesti Comissiónak eggyik Punctumában a Földes Uroknak szabadság engedtetik, ha akar tartjsák, akar nem tartjsák Religionkat magok jószágaiban; me’lly125.jpg  mellynek erejével ismét sok Földes Urak az õ jószágaiból nem tsak Tiszteletes Tanítóikat Református Jobbágyoknak, de örökös Jobbágyaikat is régi lakó Hellyekbõl kiûzték meg szállatvánmegszállitván (Ekklézsia-II. 110.jpg) a Hellységeket Tótokkal vagy Svábokkal. Ha 111.jpg  Ha pedig szintén tellyességgel régi jó hív Jobbágyaikon ki nem adtak is, régi Templomjaikat, Harangjaikat el vették és nekik szegényeknek mást epiteni engedték a mint engedték. Erre sok szomorú példákat tett a Judex Curiae a mult esztendõben a Tatai Dominiumjában nevezetes Ekklézsiák Kots, Igmánd, Császári, Lovas-Berény és alább többeket olvassbeszúrás a lap jobb szélén (Ekklézsia-I.125.jpg), és többek fosztatván meg régi Kõ Templomjaiktól és Parochiájiktól. Többet már nem foglal el, mert ezen folyó esztendõben marcziusbanMártiusban (Ekklézsia-II. 111.jpg) Gutta ütés által szerentsésen megholt. Szégyenek ollyak: Psalm. 129:6. 2. Sám. 18:32.

De még több mód is találtatott a Protestánsokbeszúrás a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 125.jpg) Keresztyének nyomorgatására; mert ·/· mert investigáltatnak nem tsak a fellyebb megírt vármegyékben, hanem többekben is színesszoros (Ekklézsia-I. 125.jpg) Inquisitiók által a vármegye Tiszteitõl falunként és Városonként, még a Nemes Hellységek is ki nem vétettettvén, ha kiknek Attyok, vagy Annyok, vagy öreg Attyok, Annyok 126.jpg  Annyok lettenek volna Pápisták, és már gyermekeik valami módon reformáltattak és Sz. Hitünket vallották, valakik találtatnak illyeténeknek, Feleségeikkel gyermekeikkel tömlöczöztetnének, kemény fogsággal kénszeríttetnek az Attyaiknak Pápistaságára erõszakos esküvés alatt magokat és minden hozzájok tartozókat kötelezni; mellytõl való félelem miatt, minden jószágaikat elhagyván sokan édes Házak népével szomorú bujdosásra és számkivetésre önként adták magokat; jóllehet bizony már ez a háló itt is megvettetett nállunk, keríttetvén belé egy szegény szolga legény, másikat Isten elszabadította, elbujdosván valamelly felé. Mennyivel nagyobb kegyetlenséget visznek azokon véghez, ha kik magok Pápisták lehettek valaha, és az Evangyeliomi Szent Hitre112.jpg  Hitre megvilágosítattatván, örömest és önként szerették a Jézus Krisztus igazságát valloni; igen nyomoztatnak az illyek is mindenfelé. Nem

127.jpg  Nem kevéssé szomorított e hír is bennünket, midõn bizonyosan hallottuk volna, hogy a Felséges Consilium Nemes Debreczen Szabad Királlyi város Typografiáját investigálta, mitsoda okon birták volna eddig, honnét és kitõl lett szabadságok nevezetessen a Palatine Cetechisisnek ki nyomtatására, melly végett ugyan most márcziusnak elein mentenek fel a város követei a Felséges Udvarhoz Tekintetes Nemzetes Szeremlei Sámuel Úr és  a nevek helye üres (Ekklézsia-I. 127.jpg)(Ekklézsia-II. 112.jpg) (Zolnay 69. oldal) még mikor ezeket jegyezzük, le jövetelekrõl, annyival inkább örvendetes válaszokról semmi bizonyos hírt nem vehettünk.

Oh Seregeknek Ura! Mi Istenünk, meddig nem könyörülsz te mi rajtunk, kik ellen megharagudtál már sok idõktõl fogta, vedd el már a mi kezünkbõl a keserûségnek poharát a te haragodnak poharának seprejét, mellyet meg itattál velünk, hogy többé ne igyuk azt meg; – kérünk add a mi nyomorgatóinknak kezeibe, kik azt mondották 128.jpg dották a mi Lelkünknek: hajoljunk le elõttök, hogy mennyenek által mi rajtunk, kik elõtt ·/· elõtt a mi testünket ollyanná tésszük vala, mint a föld, és mint az út a járóknak: Mi bizony tudod mi Istenünk annyira megaláztuk magunkat a mi kegyetlen ellenségeink elõtt, hogy úgy tapodtak minket mint a földet és az útat. A.nnak. o.káért a mi szabaditásunkra várjuk a Jehovának segíttségét113.jpg gét, ki nem nézheti az embereknek nyomorgatását, el sem hallgathatja, hogy az istentelen el nyelje a nállánál igazabbat. Az Úrbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.128.jpg) Õ Felsége tiszteltessék egyedûl az Anya Szent Egyházban, ki egy imádandó Mennyei Felség, a Szent Háromságban! A mondott Istenek pedig, kik az eget és földet nem tsinálták, vesszenek el a földrõl és az ég alól, mondja mi vélünk minden valaki szereti a mi Urunk Jézus Krisztust múlhatatlanságban Ámen Amen! 23 april.

Kegyes Olvasó! nem végezhettünk el még itt e Keserves panaszolkodásunkat sem a magunk sem más Keresztyén Atyánk fiainak nyomorúságainak laistromát. Hallatlan dolgokat olvashatsz: mellyeket könyvezõ szemekkel láttunk mi magunk. Jaj! nem tudjuk meddig lésznek e nyomoruságok. Psalm. 14:4.9.

129.jpg Tizen–HeteDIK RÉSZXVII. E’ mi Ekkle’siankSYMBOL 91 \f "Times New Roman" \s 11[nakSYMBOL 93 \f "Times New Roman" \s 11]külsõ rendtartásárol XVII. rész(Ekklézsia-I. 128.jpg)

E mi Ekklézsiánknak külsõ Rendtartásiról;

nevezetesen Keresztség, Úr vatsorája, Házasság, Ha-

lott temetés Körûl, Hírdetések, Ekklézsia Szegényei

és egyebek eránt.(:Le’gatus NB. Con’sist.

1. A született Kisdedeknek Kereszteltetése felõl, estve vagy jó reggel a Bábak hírt adván a Tiszteletes Tanitónak, azután Kereszt-Komákat hív, mellyben a szokott rendeletlenség valamennyire meg jobbíttatott, mint fellyebb emlékeztünk rólla; de most is némellyek felettébb sok Komáknak bé gyûjtésével okot adnak a Pápistáknak ellenünk való patvarkodásra rágalmazásrajavítás beszúrás a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 129.jpg) ·/· rágalmazásra tapasztallyuk mindaz által, vagy az idõ szûk volta miatt, vagy114.jpg  vagy magok józan gondolkodásokból, el hagyták azt az illetlen Keresztségi nagy vendégség tartást, hol a mértékletlenség és tobzódás a Kegyes és adakozó Gazdával néha szomoritvan kedvetlenûl láttatta, hogy az õ gazdálkodásának és jó akarattyának nem várt végét kedvetlenül bõvségével vissza élvén némelylyek a botránkozásnakra alkalmatosságot szolgáltattak: most már hálá Istennek nem a tehetségnek mivóltához, hanem a tisztességnek régulájához szeretik alkalmaztatni többire a Szülék magokat.

A Keresztelõ vizet hozza a Bába valamelly tiszta edényben az Úr Házába; holott a T. Tanító Ágendáját

NB. Mint volt másszor is, azt akarom, hogy arra rendellett kancsó itt álljon a Párochiában, és abban az én Korsómból több víz vitessék bé mindenkor a Templomba.kiegészítés a lap alján (Ekklézsia-I.129.jpg) (Ekklézsia-II. 114.jpg) (Zolnay73. oldal) 130.jpg  Ágendáját el végezvén, a Kereszt–Atya tartja a Keresztelõ medenczét vagy tálat, a Kereszt Anya pedig a kisdedet, és igy a Sz.Háromság egy Isten nevében meg kereszteltetik, és megáldatik a Sz. gyülekezetnek jelen létében. Ha pedig egy, vagy más ok miatt nem lehetne a kisdedet az Isteni tiszteletnek szokott órájáig tartani; meg kereszteltetik a T. Tanító Házában, tsak egy Kereszt Anya jelen létében is, ha szintén éjszaka kivántatik is. A Keresztelõvel hír adásával a Bábának tisztiben áll, mint másutt ugybeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.130.jpg) itt is 1 márjást fel vinni a Szüléktõl a T. Tanítónak. Néha illyen szomorú példa is történik, hogy a gyermek idétlen és halva születtessék, és Keresztség nélkül maradjon, ha a születésben fulladott is meg, vagy születtetvén mindjárt meg hólt, nem fosztjuk meg a tisztességes temettségtõl, mint Keresztyéntõl született Keresztyén magzatot, harangozással és énekszóval temettyük a temetõ kertben az õ nemzettsége közibe; ha pedig idétlen ugy lett el, hogy még az õ Annya méhében meg nem lelkesíttetett, magok valaki által a temetõbe el-küldik, minek utána ruhátskába takargatván valamelly iskátulába hellyheztették, illetlennek tartván115.jpg  tartván különben el-vetni.

1748. 13. Ápr. Egy Unitarius Legény keresztelte’te’tt ki 22. esztendös volt, keresztelkedésé[nek] Módja igy vala András[nak] neveztetett. (2) Az UR

131.jpg  2. Az Úr Vatsorája körûl gyakoroltatnibeszúrás a lap felsõ szélén(Ekklézsia-I. 131.jpg) szokott Rendtartásainkat a mi illeti: A három Sátoros Innepnek elsõ Napjaiknak reggeli. ·/·Napjainknak Reggeli óráinóráján (Ekklézsia-I. 131.jpg)ismét  az uj Kenyér és uj Bor alkalmatosságin esztendõnként (:nints itt a Bõjt elsõ vasárnapi, mint más Ven. Tractusokban szokott lenni:)kiegészítés a lap tetején. (Ekklézsia-I.131.jpg) ki szolgáltatván egyszer egyszer egy héttel elébb hír adattatik a Sz. Gyûlekezetnek, melly hír adással edjütt mindenkor /:és máskor soha nem:/ szokott ki hirdettetni az Agentia és a szent alamizsna a visitatio alkalmatosságával Tiszteletes Esperes Úr kezébe adattatni. Arra való készûletben magok tiszteket tudják, az Ekklézsia Gondviselõje és Egyházfiak négy véka tiszta búzát megõröltetnek, sütõ Bets. Gazda Asszonyt keresnek, az Asztalhoz való edényeket és eszközöket ha szükséges mindenkor meg-mosatják a Szent napra felvirradván jó reggel az Asztalt el-készítik, minek utána a Tiszt. Tanitó maga az el osztatandó Kenyeret szokott és illendõ módszerént szeletekre szeldelvén, kezekbe adta; õk pedig a város Pinczéjébõl itt való Rendtartás szerint Ekklézsia számára 25 vagy több ittze bort vivén, ebbõl a Sákramentomi Kannákat megtöltötték. A Prédikáczió elvégeztetvén, megemlíttetik a Sz. Alkalmatosság és mindenkor el mulhatatlanúl magunk Sz. Ekklézsiája (:és senki más nem:) kihírdettetik, azután a Tanitótól az Úr Asztala megáldattatván, ki szolgáltatik a Sz. Sákramentom illyen rendel: A nyugott 132.jpg gott Tanítónak tiszti elvégezvén az Ágendát és osztani a kenyeretbeszúrás a lap felsõ szélén(Ekklézsia-I.132.jpg); a ki pedig prédikállott osztani a Pohárt, kinek kezénél levõ kisebb Kannákba az Egyházfiaktól töltetik a Bor az öregebb Kannákból. Elsõbb sorban jõnek Nemz. Kegyes Biráink és Tanátsink és kik ezeket illetõ Székek után lévõ Székekben ûlnek: másodszor; Azon Székeknek bal kéz felõl mellettek lévõ Székek sorja116.jpg ja a Kar Gráditsáig; harmadik3dik (Ekklézsia-I. 132.jpg) járásban a T. Tanítók ûlések mellett jobb kéz felõl való sor mind végig: negyedik4dik (Ekklézsia-I. 132.jpg) Szakaszban a napkeleti karban járó énekes ifjak; ötödikben5dikben (Ekklézsia-I. 132.jpg) a napnyugati karban ûlni szokott Béresek, hatodszor jõ az Oskolai Sereg, kit bérekesztenek az Egyházfiak egy sorban. Igy a Férjfiak után az Aszszonyi nem jõvén legelsõben is az Oskolában tanuló kis Leánykák (:kik ugyan legutohátul a napnyúgoti kar alatt ûlnek:) bocsattatnak a Szent Asztalhoz; kik és ezeket követik az Északi kisbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.132.jpg) ajtó felõl lévõ sor székekben ·/· székekbe ûlni szokott Asszonyok, ismét osztán a nagy ajtó elõtt valóbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.132.jpg) kar Grádittsa sorjában ûlõk; végezetre a Porticusokba járó öregek és Koldúsok: miindezeket bé rekesztik magok a Tanítók.

Nem tudom itt illik-é említtenem a mi Keresztyén Asszonyainknak szokásokat, kiknek midõn Férjeik a Sz. Asztal elõtt 133.jpg  elõtt vagynak, kinek kinek a felesége a maga Székiben feláll mind addig, míg Férje az Úr Asztalától el megyen; melly szokásnak kezdetét vagy eredetét külömben nem tudjuk, hanem a régi buzgóságnak maradvánnya; mellyet ha kegyességgel tselekesznek és szívbõl, méltók a követésre dícséretre. Nem különben mind a N. és B. Tanátsnak a Sz. Asztalnál létekor, szokott az egész Gyülekezet felállásával tisztességet tenni és mikor szintén magok a Tiszteletes Tanítók egymástól fel-vészik az Urnak Szent-vatsoráját.

Mindez idõ alatt szakaszonként Kántor Úr és a Scholáris Gyermekek alternatim szoktak énekelni, és igy kegyessen bé rekesztvén hálaadással és énekléssel, a Templom ajtajában lévõ alamizsnák a szegényeknek kiosztogattatnak el osztatnak az Egyházfiak által. A Sákrementomi Kenyérrel edjütt sült Kenyerek közzül egy-egy a város Házához, T. Tanítókhoz, mester és Kántor Úrhoz, egy egy Kantsó maradék Borral ugyan az Egyházfiak által vitettetnekkét és fél sor törölve utólag.(Ekklézsia-I. 133.jpg). A Templom seprõnek Asszony[nak] pedig az alamizsnából három garas adattatik mindenkor, és az annak bére, és nem többkiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 133.jpg). Az Úr vatsorájától meg maradott kevés kenyérhez és borhoz végezetre többet tévén Tiszteletes Gaál István Uram az elõdedi Ekklésiá117.jpg  Ekklezsianak rendtartása szerént szolgatárs 134.jpg  társait (:agapéra:) invitálván maga asztalánál meg elégiteni szokta. Ha az Ekklézsiában valamelly beteg Atyafi kiván az Úr Vatsorájával élni, ezen alkalmatossággal az õ házánál ki szolgáltatik, néha az alkalmatosság ugy adván elõ magát, két ‘s három betegeknél is, de ott megjelenniek szükségesnek ítéltetik több személlyeknek is, kik az Úr vatsorájával éljenek, a vagy tsak a Ház nép közzûl. Néhol az illyen alkalmatosság a Templomban meg említtetni szokott t.i. hogy erõtelen öregek, vagy ruhátalanok ·/· ruhátalanok ahoz a házhoz gyûlhessenek, hol a beteg kedvéért kiszolgáltatik az Úr vatsorája, és hogy több számmal élhessenekkiegészítés a lap alján (Ekklézsia-I.134.jpg); de itt ez nem szokás.

3.) Által mégyünk a Házassági Rendtartásokra és valamellyeket most virágzó Ekklezsiánk tart és követ, vagy hellyesek azok vagy hellytelenek, ugy a mint gyakoroltatnak, elõszámlalni készek vagyunk, természeti folyasok és rendjék szerént.

Elsõben is; tagadhatatlan, hogy minden házassági kötelezéseket legelõször kezdenek az Asszonyok; néha õk talán többre nem mennek, hanem a dolognak valóságát bizonyossá teszik és hi 135.jpg  és hitelessé egymás között, hogy meg ne másoltassék addig, míg Kérõ Bets. Követek küldettetnek, nem tudom, ha kezet nem vesznek-é tsak a Szüléktõl is, mind az által ezt tudom, hogy tagadják. Minek elõtte el indúlnának a dologban a Kérõk, Tiszt. Lelki Tanitónak szándékjokat bejélentik, t.i. kinek, ‘s minémû Személlyeknek és kit akarnak. s.a.t. okát lásd oda fel a XIV. Részben.kiegészítés a lap felsõ és a jobbszélén (Ekklézsia-I. 135.jpg) Mennek hát a Kérõ emberek, midõn már ki járták az Asszonyok kikkel elmégyen az ifjú is, annyival inkább, mert néha ugyan újonnan is kivánnyák jobban jobban megnézni. A Parasztok között látom az a szokás; a Legény töltet egy Kulats bort, azt118.jpg  azt elviszik magokkal ‘s azzal beszélgetnek osztán a Gazda Asztala felett. Ha nem tettzik a Leányt a Legénynek adni, be sem eresztik a Házba õtet, terminust sem tésznek, hanem egy átallyában való menttséggel élnek. Ha pedig meg edjeztek arra, hogy a Leányt oda adják, midõn bejõvén kezet fog a kérõkkel, azon alkalmatossággal a Bets. Kérõ Ember kezébe adja néki az ifjú részérõl való jegyajándékot és megáldja. Rendelnek a kézfogórakézfogásra (Ekklézsia-I. 135.jpg) is alkalmatosságot, mellyben mindenik fél az õ magához tartozó Attyafiáit, vagy Barátit illendõ számmal, mint gondollya, egybe gyûjti, minden költségeket ételre, italra a Legény tészen, jóllehet a Leányos Háznál, holott a Gazda arbitrarie a mit akar ad. Minek elõtte itt is egymás kezét fognák a két Személlyek és asztalhoz ûlnének, az okos Násznagytól önnön magok személly szerint  megkérdettetnek ·/· megkérdeztetnek, ha más mostan élõ személlyt nem bíztattak-é vagy házassági jelt s kezet nem adtak-é, és õk egymást nevezetessen szeretik-é? Igy 136.jpg  Igy Isten segítségül hívásával esznek, isznak ‘s vigadnakEzen kérö emberek más.....folytatása a lap tetején: (Ekklézsia-I.136.jpg). A Leányzó részérõl most jegyajándék egy pár keszkenõ, azután pedig midõn a Legény ajándékát elhozzák az Asszonyok, egy pár fejér öltözõ, tehetségéhez és sorsához illendõ gyólts inga)a.) A magyar ingnek lobogós bõ újja arannyal voltkivarrva. lábjegyzet (Ekklézsia-II. 118.jpg), (Zolnay77. oldal) és gatya lábra való adatikbeszúrás a lap bal szélén, illetve asorok között. (Ekklézsia-I. 136.jpg). A Legény ád, ha adhat, arany csipkés Anglia posztó, vagy tafota kamuka elõkötõt, avagy tsak egész rását selyem csipkévelkiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 136.jpg), csizmát,b)b.) A csizma vagy piros kordoványból v karmazsinbõrbõl volt varrva, hegyes orrú és magaskeresk patkójú, mellynek az allya nem volt nagyobb féldió héjnál lábjegyzet (Ekklézsia-II.118.jpg), (Zolnay 77. oldal) övet,c)c.) Az öv ugy volt kötve mint a háló fejér,zöld, leginkább pedig veress selyembõl, a kétvégin bojt vólt és ez hátúl lelógott, vagy pedig báloldalról. lábjegyzet(Ekklézsia-II. 118.jpg), (Zolnay 77. oldal) kést,d)d.) A két aranyos hüvelybe, tzifra csillagos nyelûvólt. – a hüvejenn egy nagyocska kapots vólt,annálfogva akasztotta az öve mellé az Atzéljával együtt az Asszony. lábjegyzet(Ekklézsia-II. 118.jpg), (Zolnay 77. oldal) fályolt,e)e.) A fátyol fejér v fekete vólt, a fõkötõjénkivûl vólt ez tzifra gombosSYMBOL183 \f "Times New Roman" \s 12·SYMBOL47 \f "Times New Roman" \s 12/SYMBOL183 \f "Times New Roman" \s 12·gombos tûkkel a fejéhez aggatva, és hátúla kontyáról leeresztve szinte a földig – méga Törököktõl maradt módik voltak ezek, dea mellyek 1780 tájon már nagy részint elhagyódtak. f. jegyezte K. B. lábjegyzet (Ekklézsia-II.118.jpg), (Zolnay 77-78. oldal) vagy fõtetõre valót, fõkötõt, ezüst tõket és nem tudom mit mindent; mellyeket mikor a házhoz küld, terminust tésznek a haza vitel felõl, addig pedig vasárnaponként jegyruhajában ékesen felöltözvén mégyen a jegyben levõ Leány a Templomba. Az Attyának és Annyának ugy a testvér Atyafiaknak mind a két fél tehetsége szerint való ajándékot ad, és ezeket a haza vitel alkalmatosságával a võfély felmutatván Gazda119.jpg  Gazda képében megköszöni felmutatja a Násznagy.

A haza vitel alkalmatossága közelgetvén vasárnapi reggeli órán a Gyülekezet elõtt ki hírdettetnek; de hogy annyival inkább minden akadályok és botrányokozások elháríttatnának, más Keresztyén Ekklézsiákban való ditséretes példa szerént, itt is rendeltetett Ekklézsiai közönséges Gyûlésben és osztán publicáltatott a templomban is, hogy házassági kérésben forgani szokott Bets. emberek addig e munkában el ne indúljanak, valamig Tiszt. Tanitónak az õ szándékjokat ·/·szándékjokat a személlyek felõl hírré nem adják, bátor mind a Legény ‘s mind a Leány itt lakosok, és esméretesek legyenek is; most történt némelly 137.jpg  némelly farsangon a hellytelen kötések miatt, majd minden héten Ekklézsia Gyûlésnek és sok bajoskodásnak kellett lenni; az így egyben köttettekrõl pedig kézadéstól következendõ reggel a Kérõ emberektõl a Tiszt. Tanító bizonyossá tétetik, hogy betsûlettel kézfogások meg lett.

Ki hírdettetvén a Személlyek, azon alkalmatossággalra tisztesség tudó võfély, vagy vendég hívót által. Szerdára szóllittatnak meg vasárnap délben a vendégekbeszúrás a lap bal szélén (Ekklézsia-I.137.jpg), Kedden estve a Násznagyot bé hívattya a Gazda és a vendégnek iffjait és Szûzeit; az iffjakból állít maga mellé a Násznagybeszúrás a lap bal szélén (Ekklézsia-I.137.jpg) szolgálatra friss, okos és bets. személlyeket, kiket most el nevez Kapitány, Hadnagy, Strázsamester s.a.t. nevezetekkel, melylyeken szóllítván, valamikor kivántatik valamellyiknek szolgálattya készen elõ állyon a parantsolatra, és ezen neveket viselik a Solomnitásnak vegezetéig. A Szûz Leányokat pedig, ugy mint a Férjhez ment Szûznek Barátit, hogy õtet vígasztallják és ez éjjel véle háljanak, honnan is azon Kedd estvéli vendégség Leányhálónak szokott itt hívattatni. A felállíttatott Tisztektõl igen jó reggel a hívatalos vendégek bé gyüjtettetvén, a Legényt azõ részérõl valók, a Leányt hasonlóképpen az õ részérõl valók felkísérik a Templomba, hol a Szent Hittel120.jpg  Hittel egyben köttetvén, ki ki az az mindenik felekezet betsülettel ismét haza kisérik. Ez elõtt estve copuláltattak a Házasok, de most már Reggel mint okát is említettük fellyebb a XIV. Részben. pag 109.

Immár a Legény részérõl egész seregestõl el mennek szép rendel és musikával a Leányos Házhoz, hol ismét a bégyûlt vendég a Házból eleikbe ki jõvén tisztességesen acceptálja, egy mást köszöntik és a Leányt kézhez kérik.A’ mi 138.jpg  A minapi Kiadó Násznagy, most is a Leánynak kezét fogván ‘s megáldván adja nehol a Kérõ Násznagy kezébe, nehol pedig a Võlegény kezébe, kik osztán a Võféllyel edjütt, bútsúzni a Szülékhez, és vagy megköszönni dajkálkodásokat, a Házba ismét bémennek. A minémû haszontalanságokat tzímer ‘s egyébbõl ·/· s egyebbõl kívûl szoktak tselekedni illyenkor ‘s egyebeket, én el hallgatom, mellyekbõl néha botránkozás is szokott esni, mint lövöldözésbõl, egy vagyon, mellyet mint jót és hasznosat elfelejteni nem akarok, szoktak a Leányos házhoz a amonnan võlegénnyel jöttek magokkal hozni egy darab hust, t.i. egy tehénnek elsõ jobb felõl való lábát, lapotzkájával edjütt, mellyet pompával most felmutatnak mint jó akaratot, és bé adnak betsülettel a võfély keze által, mint szintén az Atya és Anya részrõl való ajándékokat, és igy örömmel hazafordulnak a Meny Asszonnyal.

Ád ugyan most mindjárt a leûlt vendégeinek a võlegény válami Collátiót; de a derék ebédet, az az az ételnek jobb részét majd vatsorára hadják; de hellytelenül, mert most érvén X és XI óratájon, akármi az, vélle meg elégszik a gyomor, majd a borral bõvebben élvén eltelik és tsak vesztegetik estvére a szép ételeket, mint ezt sokszor már tapasztaltuk. Ezért nem javallyák némellyek a reggeli esketést, de hellytelen ki fogás vagy mentség121.jpg  mentség, mert ugy is üres gyomorral estvét senki nem vártakiegészítés a lap bal szélén:(Ekklézsia-I. 138.jpg). De okosabb és helyesebb e rendtartás hogy az elöször mostan már begyûlt és megtelepedett vendégnek a tellyes ebéd feladattatnék, kinek tettszenék mulatna azután és igen tsak kevés készület a vatsora alkalmatosságára igen elég lenne; de kinek mint tettzik okozzák a Tanítókat, kik az estvérõl reggelre huzták az esketés idejét. Nevet

139.jpg  Nevetséges rendtartást hally itt, mellyet az Atyák és most elõ némelly gorombák is követni el nem felejtettek. A lakodalomnak estvéjén most abeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.139.jpg) võlegény le nem ûltettetett az asztalhoz a Menyasszony mellé, hanem ‘sunyorgott imitt amott; sõt a mi nagyobb, majd ágyat vetvén a Nyoszolyó Asszonyok, oda feküdni sem szabad volt szegény Legénynek, hanem a Nyoszolyó Assszony, ‘s Leány feküdtek a Meny Asszony mellett ez éjjel, mindaz által holnapazaz másnap fõkötõt kötettek a leánynak és Asszony fõvel adták a võlegény kezére, legelsõben is tántzra. Most e szokást többnyire a szemérem hagyatja el a Lakosokkal; mert minap is mi idõnkbenbeszúrás a jobb lapszélen (Ekklézsia-I.139.jpg) is történt, hogy a kamorát, hol a Meny Asszony Nyoszóival feküdt, a võlegény megkerûlvén, ajtaját sarkából kivetette, a Nyoszojóikat ki hányván és ajtaját ujabban bezárván, hites felesége mellé lefeküdt. De honnan, és kitõl lett eredete e szokásnak, vagy megmondani ·/· vagy megmondani nem tudják, vagy szégyenlik, hanem ugymond, az Atyáink ugy szokták. Ez aligha Rácz maradvány nem; Halottam a Tótok között, a võlegény testvér attyafia hál az elsõ éjjel a Meny-Asszonnyal.

Ha írni nem restelleném, az Asszonyoknak fejeken levõ ékességeknek módjáról is emlékezetre írnom valamit kellene, de örömestebb irnám ha bizonyossan tudnám, hol vette magát ezen a földön ennyire gyakorlott tetére való mint hivják álladzójával edjütt, melly három darabokból öszve szerkesztetett, kötöztetett, egynéhány tõkkel által tõdzettetetttûkkel által tûzettetett=tûkkel megtûzött, olly unakmas122.jpg  unalmas öltözet magoknál is, melly miatt a Templomból is sokszor mint mondják elmaradni kéntelenítettetnek, tsuda hogy ollyan szépnek tettzik magoknak. Ugy beszéllik hogy talánn még a Scythiaból kijött régi Magyar-Asszonyoktól való maradvány; ha igaz, méltó megbecsülni.kiegészítés a lap jobb szélén.(Ekklézsia-I. 139.jpg) De minden betsülletit el veszti és szépségét 140.jpg  szépségét elõttök, mihellyt keményítõjök megfogyott ’s tõjök el veszett.kiegészítés a lap felsõ szélén(Ekklézsia-I. 140.jpg) Ám tessék, valakinek tettzik, senki nem bánja, tsak a templomban a Sz. Pál Apostol intésére vigyázván, hogy a tisztességre és Isteni félelemre magokat köteleseknek mutassák meg ebbõl is.

Még is nem múlathatom el, noha nem szaporítanám örömest hogy ez idõ szerint különbkülönbb féle fejek viselése vagyon nállunk az Asszonyoknak. Elsõ és legközönségesebb ez, mellyet most említék; álladzó és tetére való, második a Debreczeni módon hosszú fejér fátyol gombos tõkkel. Harmadik a Ketskeméti módon patyolat fõre való hét gombos tõkkel. Negyedik, kinek modja vagyon benne a fekete fátyol, hosszan lebocsátva homlok elõvel edjütt.beszúrás a lap bal szélén. (Ekklézsia-I.140.jpg) Ötödik ugyan az, az álla alatt le kötve ’s egydarabig elõl lebocsátva. Hatodik a Dunántúl való, nevezetessen Székes Fejér vármegyében Sármellyékén való részenbeszúrás a lap bal szélén. (Ekklézsia-I.140.jpg) szokott patyolat takarittad tekerés, két ágon, a farára hátul le bocsátva, ’s két nagy szarvas tõkkel a vak szemében meg tõdzve. Még a hetedik is a Dunántúl Pápa tájékán vagy Veszprém vármegyében szokott Gyóltsozás, mellyet Takaritinak hívnak ugyan de helyesebbnek hívnák Tekerítõnek, mert a nyakokra tekerik, és osztán hosszan félszárig kétfelõl le bocsátják. Nyolcadik a Léva tájáról való mód, füleit bekötvén a gyoltsával és hátul a nyak szirten egyszer ·/· egyszer által kötvén a sarkáig lebocsátván. A Tót Asszonyoknak tulajdon módjok, a mint látjukkiegészítés a lap bal szélén.(Ekklézsia-I. 140.jpg). Kilenczedik a Nemes Asszonyoké egy fõkötõben, melly néha gerezdes mint hívják, néha pedig csak síma, vagy töltött prémes fõkötõ. Tizedik a’123.jpg dik a parasztoké, kik egy keszkenõvel fejeket be borít-ván 141.jpg ván és álla alatt felkötvén, bátorkodnak még a tehetõs maga bíro Aszszonyok is kényességbõl igy vévén sárga, zöld, láng szín, és többire fekete selyem keszkenõkbe a Templomba jõni; az korosabbak pedig fejér gyolts keszkenõvel mellyekböl mind két felélekimindkét felõl= mindkét oldalon hajok többire ki vagyon, alig áll a’ fejek hátulján a keszkenõ, sötbeszúrás a sorok között. (Ekklézsia-I.140.jpg) meg sem állana ha meg nem tûznék, de igy tartják szépnek azt mondják. Imé majd elfáradok e’zeket irván, de’ bizony minde’zen példák e’ mi gyülekezetünkb[en] fe’ltaláltatnak, másokra semmib[en] nem tekinte’k. Szive fájdalmával látja az itt való kegyes embe’r, ha pedig vidéki embe’r jõ bé Templomunkban, minden buzgoságárol elfelejtkezik eléggé nem gyözi álmélkodással nézni, mi tsoda forma fignákb[an] látja az Asszony Népeink fejekit. Ez öltözetben való különbségnek is vólt kivált az az oka, hogy a lakosok az országnak különb különbféle részeibõl származtanak ide és kiki az õ hazájabéli törvényt és szokást tartja az öltözetben.kiegészítés a lap bal szélén.(Ekklézsia-I. 141.jpg)

Oda hagyván a lakodalmazást, annyival örömestebb, hogy mindennyi szomorú és keserves idõben is egyaránt síp és hegedû szóval, tánczolásokkal múlatják a testi gyönörûségekben még meg nem zabált hus Istenûek. Majd bizonyos napra invitáltatnak a Leány szüléi is a Legény Házához tisztességes ebédre, az õ ennek híven minap szolgáló Bets. Násznagyával edjütt.

Vasárnapra virradván, elõször mostbeszúrás a sorok között. (Ekklézsia-I.141.jpg) mégyen el a MenyAsszony a Templomba, a Nyoszolyó Asszonyai fejét illendõképpen fel készítvén; mert lehetetlen is két félnap alatt ollyan okosnak lenni, hogy hamarbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.141.jpg) maga feltsinálását meg tanúlhassa. A Templomba pedig nem tudom miért nem szabad az uj e’lsö Meny Asszony Menyecskének le ûlni, a’ Taníttás alatt is hanem tsak fel allani kell, valamint Leánykorában, ma ez egy nap.

(4.) Mennyünk 142.jpg  (4.) Mennyünk már, mert jobb is a Lakodalmas Háztól a siralmas Házhoz, és innét is kísérjünk egy Keresztyént Halottat a Temetõbe. Beteg Atyánkfiai valamikor kivánják hogy érettek imádkozzunk a Templomban, kötelességünknek esmérjük. Ha Úr vacsoráját kíván is, el nem mulatjuk, ki vált rendes idejében annak. Nem volna ez szükség, ha rend szerént való kiszolgáltatásakor el nem mulatná. A mieink csak ·/· csak a szomszédoktól vették ezt, innen vagyon, hogy124.jpg  hogy sokszor nem a beteg kivánja, hanem a körûlle valók magok tudatlan buzgóságokból. Néhol a Tanítók elébb meglátogatják a Beteget, és így ítélik meg annak mivóltát, nem bizzák az Asszonyokra tsak a hír hozástkiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 142.jpg). Nagy kára a Léleknek, hogy itt Betegek látogatásának tsak híre sintsen t.i. nem hívatja a beteg a Tanítót maga vigasztalására, vagy azt gondolja, hogy hamarabb meghal, vagy hogy elhitette magával minden igaz ok nélkûl, hogy ollyan fösvények a Tanítók, hogy azt a kis munkát is fizetésért vagy adományért tselekednék, vagy még is hogy olly magokat tartó kényesek volnának, hogy szegény Házába bé sem mennének, melly hasonlóképpen nem igaz, sem hellyes gondolat; mindaz által, mivel hogy nem hívattatnak, nem is mennek, hanem a kikkel vagy szomszédságban vagy belsõ barátságban vagynak; ebbõl is azt hozzák ki a rágalmazók: el mennek a gazdagokhoz, de nem a szegényekhez! én ugyan lelkiesméret szerint mondom, hogy az ennekelõtte itt lakott Tiszteletes Tanitók felöl is ezen tiszteket a betegek körûl el végezni nem restellették volna, ha kivántatott vólnakiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I.142.jpg), de hogy soha itt szokásban ez a kegyesség munkája nem vólt, az vólt oka, mert ez a mezei, vad és többire a Belsõbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.142.jpg) embertõl idegen nép ki még egészségében is ha valahol szemben talál menni lenni egyházi emberrel csuda mint fél, alig várná, hogy elõlle el menne, nem veheti hát betegségében is magát arra, hogy Tanítóját el hívatná magához, hanem ha már ugyan esmérettségében vagyon a Tanítóval, mint sokan Õ magokat ugyan szeretik is ebben gyakorlanikiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 142.jpg). Ha hívatlan menne, el hitetné magával, hogy már soha meg nem gyógyul ’s jó néven nem venné szíves fáradságát. De 143.jpg  De akár honnét, és akármi légyen az oka, elmulhatatlan szüksége vagyon ez idvességes munkának, mind a két részrõl125.jpg  részrõl. Mert tisztiben áll a Tanitónak hasonlóképpen szolgálni most az õ Halgatójának idvességére sõt fõbb gond kivántatik Lelkére mint testére és csuda, melly hathatós ez idõbeli vigasztalás és tanítás; mert a test erõtlen lévén a kegyességet nem akadályoztattya annyira, mint szilajságában, mikor minden indulatokat maga bírt. Magok példájokkal láttatták sokszor betegeink, kik egyébbaránt máskor sok gyarlóságoknak ·/· gyarlóságoknak jeleit véllünk kedvetlenûl szemléltették, betegségekben pedig igen szép bátorságos, hathatós buzgóságot és valóságos kegyességet tulajdon vallástételekkel mutattak, és illyen elmélkedések között kevés idõ mulva csendessen el aludtanak. Bizony szánakozásra és megorvoslásra méltó nagy fogyatkozás ez a mi Ekklézsiánkban. Testamentom tétel is szokás, noha errõl oda alább többet találsz pag. 129. A Halottat is virrasztani; t.i. az érdelmes és elõkelõ Jó embereket külsõ Gazda emberek, énekesek, oskolabéli Deákokkal és gyermekekkel éneklésekkel virrasztják, másnap pedig könyörgéstõl fogva mig eltemetik énekléssel ezek kisérik ki a házából, holott a testet letévén, ugy kezdi a Deáki sereg az éneklést és azután a Kántor. Ki hírdettetnek a Templomban, kiknek testek felett Taníttást kivánnak és melly órán Dél elõtt-e, vagy utánnakiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 143.jpg) lészen temettetése; hasonlóképpen ezenkívül a harangal jelt adnak ki jõvén a nép a Templomból, majd innét a Házhoz való gyülekezetre és többször nem, hanem ha 1 Rh. For. fizetnek; igy minden 144.jpg  minden harangok háromszor meg vonattatnak, t.i. elsõ jeladás, második a népnek oda gyûlése, harmadik a temetõbe való kisérés végett. A torozás még szokásban vagyon, de úgy láttyuk nem rendkivûl való vesztegetéssek mint sokaknál126.jpg kaknál. A Halotti tanítások többire a Háznál vagynak essõs idõben a Templomban és a kik két tanitásokat kivánnak, többire edjik a Háznál, másik a Templomban áll. Az edgyes Tanításért 1. For. két tanításért két két for. rendszerént, némellyek testamentomban hagynak a Tanítóknak számokra egy egy aranyat. A Butsuztatás is illye[nek] némellyeknek szokásuk, az Oskola mester irván és a Kántor elénekelvén így osztoznak az egy aranyon is ketten.

Az énekszóval való Halottnakra a kisebb Harangok adnak jelt, ennek különbségére, hogy tanítás nem lészen felette; ennek elõtte az Oskolai iffjaknak semmi fizetések nem volt temetésért, hanem a rend szerént való egy máriásnak fele az oskola-mesternek, fele pedig a Kántornak adatott; most rendeltetett a Deákoknak is egy peták, vagy ha ki többet ki ke’vesebbet ád.mindaz által adni tartozik Az Ekklézsia szegényeit az Ekklézsia temetteti, csuda ha igaz, hogy a Kántorok az éneklések bérit ·/· bérit a Gondviselõn megszokták venni, többire ittbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.144.jpg) tsak énekszóval temettetnek a Szegények.

NB. Mint vagyon e tekintetben a dolog a keresztelés elõtt megholt gyermekekre nézve, lásd fellyebb.pag 122. Végezetre’

145.jpg Végezetre a Temetö kert felöl is hogy emlékezzünk: Ekklesiánk[nak] Sõt vagy Biráink[nak] nagy hidegségek miatt imé látni való és tagadhatatlan s egésszen pusztaságban vagyon; a’ Pestistõl fogva sem ujjittatatt az árka, hol a’ híd szakad le, hol meg az epitaphiumokat is tzigányok ‘s egyebek hordják ‘s tüzeleik, nyaradszaka pedig az egész temetõ a’ Gazdák Szamari[nak] legelõ mezzejek, mellyeket kik róla nem tehetnek sziv fájdalommal néznek, a’ kiknek illenék meg orvosolni e fogyatkozást, eszekbe sem jut, hogy ez uton is lehetne ‘s kellene a’ kegyességet elébb vinni.

Tóldalék.

5. A halálra sentencziáztatott Raboknak imádkoztatásáról. Melly ezeknek elõtte itt szabadságban volt és senki nem ellenzette, valamint ezen N. Csongrád vármegyében másutt is, ugymint Vásárhellyen e kegyes praxis tartatik mind e mái napiglan, nem tsak a Mélt. Uraság, hanem a N. vármegye rabjai aránt is. A mi Tanitóink mind azon által hatalommal tilalmaztattak, sõt tellyességgel el is tiltattak maga Tettes Praefectus Úr által Mélt. Ao 1748. d. 13 Maii. mignem Mélt. Földes Urunk Õ Nagysága Ao 1752 d. 8bris instancziánkra valamit engedett és ugyan akkor effectuáltatott is t. i. hogy a városon kívül kisérni, és halála orájáig osztán imádkoztatni szabad lehessen. TIZEN-

NB. A Templomban is szoktak érettek esedezni mind a harmad napok alatt.kiegészítés a lap alján (Ekklézsia-I.145.jpg) (Ekklézsia-II. 126.jpg) XVIII. Rész.

127.jpg  146.jpg Tizen–NyolcaDIK RÉSZXVIII. Rész (Ekklézsia-I. 146.jpg)

Még is némelly nevezetes Rendtartásiról Ekk-

lézsiánknak, t.i. Alamizsna szolgáltatásról és Igaz-

gatásról.

Nem ditsekvésbõl emlegettyük, Isten, ki elõtt nyilván vagynak gondolatink, – jól tudja; hanem hogy következõ maradékinknak a mi Attyáink példáját, mellyet mi is e mái napig követni igyekeztünk, eleikbe adnánk és ezzel az irgalmasság gyakorlására tanítanánk és indítanánk:

I. Mert a mi Atyáinknak kegyes rendelése az Ekklézsiában az erõtlen öregségre jutott gyámoltalan 1.Az alamizsnálkodási formák sorszámait alapszélérõl (I–VII-ig, a római I.-enbelül 1–8-ig.) a szövegbe szerkesztettük. Szegényekrõl gondot viselni szükségben õket táplálni; és ruházattyokra kihírdettetvén bizonyos idõben a Templomban, szívessen adakozni, mi is ezen Keresztyéni tisztünket illyen nyomorúságos idõben is el nem múlattuk, sõt minden ·/· minden szívességgel öregbûlni ez aránt ebben is naponként igyekezünk. Mihellyt az Ekklézsia szegényei közzül valaki meghal, azontul hellyében mást rendelnek. Elõljáróink, hogy mindenkor tellyes számmal legyenek, kik szám szerént vagynak hatan vagy heten. Ezekenkívûl pedig Városunkban lakó és megnyomorodott valamelly atyánkfia szûkölködik, magát Tiszt. Tanítóknak béjelentvén, mindnyájunknak hír adatik, hogy az illyent 2. ruhabéli és eledelbéli jó téteményünkkel segéllyük és vigasztallyuk meg. Nem

147.jpg  Nem sajánllyuk soha, valamit a szegényekkel tselekszünk: mindazonáltal az országot feljáró és néha csalárd, istentelen, részeges koldúsok is találtatnak, kik nem tsakbeszúrás a sorok között(Ekklézsia-I.147.jpg) házanként feljárnak bennünket, 3.) de köztünk ki is hirdettetni szokták magokatbeszúrás a lap bal szélén (Ekklézsia-I.147.jpg). ugy hogy igen igen ritka vasárnap az az egész esztendõben, mikor e féle melly szûkölködõk hírdetése nélkûl elmúlik; néha vagynak hat, hét ’s nyolcz rendbéliek is, de hogy egyet is a méltók közzûl alamizsna nélkûl el nebotsás 128.jpg  botsássunk, még a méltatlanoknak is adni nem sajnáltunk, azután halljuk meg néha minémûek legyenek némellyek.

A Templom ajtaja elõtt a porticusban levõ 4. Alamizsna Asztalra rendeltetni szokott alamizsnabéli jók, kenyér, sajt, kalács, ’s más adományokbeszúrás a sorok között: (Ekklézsia-I.147.jpg) Sátoros Innepek alkalmatosságával legbõvebben ugyan, de eztendõn által is valamikor feltétetnek az Ekklézsia Szegényei számokra az Egyházfiaktól elosztattatni szoktak.

5. A Lakodalmi, Halotti, Keresztelési alkalmatosságokban is ezen Ekklézsia szegényeirõl nevezetesen gondot viselni szoktanak, õket mindenkor étellel és itallal bõven megelégítvén. Némely kegyes emberek 6. testamentom tételekben is rólok meg emlékeznek és a számokra adatott pénz jó hüséges Ember a Prédikátor keze által közöttök elosztattatik. Ez még példában ugyan közöttünk nincsen, mint némelly Ekklézsiákbeli irgalmas Keresztyénekrõl halljuk, hogy bizonyos napokranapokon (Ekklézsia-I. 147.jpg) az Ekklézsia szegényeit házaikhoz híván, asztalt terítvén nékik, megelégetik és így elbocsáttyák. Nem tudom bizonyosan és nevezetessen ugyan mindazon  148.jpg  7. mindazon által lehetnek, kik gõböljeiket eladván, vagy másféle nevezetes ·/· nevezetes józságokat, azok árából bizonyos részt elszakasztani és a szegényeknek kiosztani szokták. 8.) Hasonlóképpen az ujbúzából kenyeret sütvén és juhoknak elsõ fajzásokból nyomott Sajtokat az Ekklézsia szegényeinek osztogatják. 9. Vagyon olly jó Keresztyén ember is, a kinek ha marhája vagy eltévelyedik vagy megbetegszik, fogadást tészen, hogy ha elõ kerül, vagy meg gyógyul, ád 1 forintot a szegényeknek, ’s azon fogadását be is tellyesíti, ’s egynehányszor már be is teljesítette.kiegészítés a sorok között ésa lap bal szélén (Ekklézsia-I. 147.jpg) A mellyek pedig egyenessen Isten ditsõsségének elõmozdíttására adattatnak, külömb külömbféle gyakorlásban vagy129.jpg  vagynak nálunk, ugyanis e szomorú és keserves idõben, melly igen szûk idõ is, mivelhogy semminek teljességgel árra nintsen, sem marha, sem gabona nem kell senkinek, a sok expensákat tévén Ekklézsiánk, annyira megszûkült, hogy tellyességgel semmire kezét nem vetheti, II. rendelték azért Bets. Elõljáróink, hogy a Templomban Ekklézsiánknak illyen szüksége kihirdettetvén, Gazdák, Szolgák ’s minden rendbéliek részt szakasztanának javaikból Isten ditsõségére, melly adakozás gyakoroltatott tovább esztendõnél, rendeltetvén mellé ez is; hogy a ki mit adna, vasárnaponként a Templomban nevezet szerént ki hírdettetnék, melly alamizsnából ugyan az Ekklézsia számára vétetett egy szõlõ 100 Rh. For. a többi más szükségre tartatik, vagy el is költt.

Kegyes Rendtartás vala és hasznos a Testamentom tevõknek is az Ekklézsia számára részt szakasztani; de meg irígyeltettvén az parancsoltatott a Méltóságos Uraság Törvény Székin, hogy minden Testamentom tételben a Tiszttartó jelen lenne, különben a Testamentom tétel erõss nem lenne, és mint most a példa lett, az Ekklézsia számára hagyatottat, Uraság számára elvenék. Ez nagy akadály a jóbankiegészítés a sorok között ésa lap alján. (Ekklézsia-I. 148.jpg).

Az Úr vatsorája kiszolgáltatásnak minden alkalmatosságával kihírdettetni szokott közönséges alamizsnát nem is említem. sem mellyet Agentia számára hasonló idõben ád csak egyedül a Magyar Reformata Ekklézsiák szüksége hírdettetvén ki; valamikor az Úr Vatsorája ki hírdettetikbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.148.jpg).

149.jpg  III. A mi Atyáinknak kegyes alamizsnálkodásoknak többek között szokott alkalmatosságok volt mindenkor a Nemes Collégiumok számokra esztendõnként ·/· esztendõnként adakozni, most isbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.149.jpg) midõn Cániculában azoknak Bets. Követei köztünk megfordúlnak-130.jpg dulnak, tellyes vígasztalással bocsáttatnak a mi Ekklézsiánknak tehetségéhez képest innen is. Igy ha mikor az idõnek mostoha vóltában, vagy az esztendõnek terméketlenségében, azokban tanuló iffjúság kenyérbõl megszûkül, a mi kitelhetõ nem sajnálljuk, sõt örömmel adjuk, mint 1746dik esztendõbe. Nemes Debr. Colleg. számára 30 zsák búzát rendeltek Elõljáróink.

IV.) Hazánkban a mi Sz. Hitünkön levõ Ekklézsiáknak követei is valamikor megkeresnek, mind közönséges publikatióval Tiszt. Tanítóink Számokra alamizsnát szed és ád, mind pedig némellyek közûlök a várost feljárják azután, mellyet mivel hogy számadó lajstromokban fel nem jegyezhetnék, ha tsak lelkek esméretét nem féltik, a mit jó szivvel Isten ditsõségére tõllünk elkérnek, itt is magok számára fordíthatják, harmad részt amabból is ki veszik.

V.) Illyen Sz. alamizsna, mellyet ismét a N. Collegium Bets. Séniori, minden esztendõben kétszer visz Akadémiákra való menetelek ki hírdettetvén a Templomban percipiálnak, melly hol tíz forintra, hol többre, hol kevesebbre mégyen az idõhöz képest.

VI.) Közel jár ehez, ugyan a Collegiomból Sátoros Innepekre hozzánk jõni szokott Bets. Legátusnak járandó alamizsna, mind közönségesbõl, mind a Lakosoknak, kik tehetõsebbek, kezekbõl, 20 Rh. forintig; ez is hol több, hol kevesebb; rend szerént az Ekklézsia ád mindenkor 1 aranyatkiegészítés a lap alsó szélén(Ekklézsia-I. 149.jpg).

150.jpg  VII.) Mind ezeken kivûl vagyon három publikátiónak rendtartása közöttünk; elsõ az Oskolákban tanuló Deák iffjak választott alkalmatossággal egyszer ’s másszor kihírdettettvén, rendszerént egy Esztendõben 6.szor, számokra adakozunk szívessen; nem különben betsülettel idejét kitöltvén Oskola mesterünknek ha Akadémiákra menõ szándéka vagyon-131.jpg gyon, egy vasárnapi alamizsnát rendelt az Ekklézsia azonkivûl a mi jót szántakból a kegyességhez szokott tehetõs Lakosok küldeni szoktak a magok ·/· magok házaiktól. Sõt az iffjak közzül is, kik jó magok viselésekkel reménységet adtak magok felõl és Collégiumba menni szándékoznak, hogy hasonló publikációval fel segíttessenek, az Ekklézsiánk Elõljárói kegyesen rendelték.

Másod rendbéliek az Ekklézsia szegénnyei, kik is kihírdettetvén minden Uj Hónak vasárnapján,kiegészítés a lap bal szélén:,(Ekklézsia-I. 150.jpg) két hónapban egyszer a nekik szedett alamizsna azon napon a Tiszt. Tanító által köztök feloszlattatik, és ezért való hálaadotosságoknak köteles voltára és az Isteni szolgálatnak szorgalmatos gyakorlására intettetni szoktak.

Végezetre mindenek felett a Tömlöczben néha felessen gyült és megszûkült szegény rabok aránt, valamikor izenet jõ a Tömlöcztartótól, ki hírdettetnek és mind pénzel a Templom ajtajiban le rakatott jelekbe, mind a Házaktól küldetett eledel-

béli jótéteményekkel segíttetni ’s vigasztaltatni szoktak.

151.jpg  A mi az Igazgatást nézi. Ekklézsiánknak Belsõ Tiszteletes és Külsõ Betsülletes Elõljárói igazgattyák és hasznos és épületes rendtartásokat szabnak, és ide illendõ aprólékos belsõ vagy lelki dolgokat elvégeznekbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.151.jpg), vagy egymással haragban lévõ Atyafiaknak megbékéltetésekre intéseket és feddéseket tésznek s.a.t.

Alázatos Ekklézsiánk nem kivánja ugyan a gyakori gyûlésre való bajokat igyeketügyeket bajokat szaporíttani, mind az által hogy ne légyenek ez is lehetetlen: megelégszenek hát esztendõben az esztendõnek négy szakaszi szerint egyszer egyszer, vagy miképpen a szükség úgy hozza magával,kiegészítés a lap bal szélén:(Ekklézsia-I. 151.jpg) összegyûlni, és a szükséges rendtartások felõl tanátskozni, hanem ha elmulaszthatatlanokelmulhatatlan ok (Ekklézsia-I. 151.jpg) kénszerítvén rendkívül való öszve Gyûlésre Elõljáróinkat. Kegyes

132.jpg  Kegyesen tselekszik, hogy a Consistoriumnak nevét fel nem vévén, meg elégszenek ez értelmes nevezettel. Ekklézsiai Gyûlésnek v. Belsõ Tanáts Gyûlésnek híván, mellyben nem többen XIII személlyeknél választatva vagynak, az idõvel és értelemmel ért, okos, józan életû, lelki esméretû és Isten Házához ’s rendtartásihoz buzgó lelkû Tiszt. és Bets. Elõljárók közzül, kik között a Tiszteletes Tanító Urunk Praeseselöl ülõ = elnök vagy Bíró képét viseli és öregbik Notáriusunk a végzéseket írja, melyek osztán emlékezetre az Ekklézsiának az Anyakönyvébe, mint egy megtartásramegtartásra (Ekklézsia-I. 151.jpg) ·/· tartásra hasznos élõ Törvények feljegyeztetnek.

Hellye ezen Gyûlésnek a Tiszt. Tanitónak tsendes Tanúló Háza reggeli Isteni szolgálatról ide béjövén, valamig 152.jpg  valamig a feljegyzett perek igazitásra való dolgok el nem végeztetnek minden Isteni félelemmel az Isten Szent Beszéde szerént vizsgáltatván, mint leg hellyesebbnek találtatnak, ugy véghez vitetni elrendeltetnek: rendeletlen életûek meg is intettetnek, egymásra neheztellõk öszve békéltetnek, botránkoztató és vakmerõ és már a külsõ Magistrátustól megbüntettetett czégéres bûnösöknek Egyházi fenyiték rendi szerint az õ megjobbúlásokra szolgáló dorgálás és penitentzia hagyatik, nékiek arra idõ rendeltetik szabatik, az Ekklézsiában vagy Oskolákban mitsoda kiván jobbítást vagy igazítást, hûségesen orvosoltatik és jó módban állíttatik, minemû rendeléseknek és végzéseknek példáit következendõ R[end]ben elõ számlálom.

Ennek az illyen rendes igazgatásnak bizony nagy haszna vagyon, minden okos ember által láttya; mindazon által még is igen hidegek hozzája a reá választatott Személlyek és igen ritkán jelennek meg tellyes133.jpg lyes számmal, sem a magok kötelességekre serkentõ szabott rendeknek engedni nem akarnak, a kik jelen vagynak is tsakbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.152.jpg) testtel láttatnak, elméjök pedig akkor is az õ szállásaikon jószágok és cselédjek körûl jár, és inkább beszélgetnének illyen matériákrólmaakról=materiakról (Ekklézsia-I.152.jpg), mint sem a mellyeken egy kevés ideig kell elméjeket jártatni, ezt a kis idõt is felette igen sajnálván, kik láttatnak magok elõtt, mint szükségtelen dólgon idõt tölteni; azok kik ezután is nagy buzgón kivánják öregbíteni itt az Isten dicsõségét, és munkálkodni illyen szorgalmatossággal az egész Gyülekezetnek csendességét, idvességét. Mind

153.jpg  Mindezek felett vagynak, kik még ez ideig azt meg sem utálták, idejeknek e’ részetskéjét is Istennek számára adni és az Ekklézsiának javára fordíttatni nem sajnálták, Isten kegyelme által végben vivén a szükséges igazgatás körûl való munkát, hasznát is az Ekklézsiában látták, kik felõl reményljük, hogy tovább ·/· hogy tovább is az elkezdett munkát jót egyezõ szívvel és elmével continuálni fogják, mig nem meggyökeredzik és megerõssödik ezen munka és akkor valamennyire meg is könnyûdik a Successoroknak, melly most annyi kedvetlenségekkel gyarapodik és nevelkedik az õ kezdetében. XIX. Rész

154.jpg Tizen–KilenczeDIK RÉSZXIX. Rész (Ekklézsia-I. 154.jpg)

Az Ekklézsiai Gyûlésnek némelly hasznos végzéseirõl.

Sokat panaszolkodtak és szivessen sajnálták Elöljáróink közöttünk levõ és megrögzött illetlen szokásokat, mellyek hogy régtõl fogva a magok gondolatlan emberektõl minben bûn nélkûl mint egy közép dolgokat (:hogy 134.jpg  (:hogy már:) és szabadok gyakoroltattak; de egy ’s két ember meg nem jobbíthatta, annyival inkább mind hogy régi szokott gyakorlás már természeti törvénnyé tette, mind pedig hogy egyéb aránt Betsûlletes és okos emberek is megegyezni és követni néha láttattak. Ennek példáját adtuk fellyebb való Részekben az URva Házassági és Kereszttségi alkalmatosságoknak környûl álló dolgaiban és czerimoniáiban, mellyeket itt ujonnan elõ nem hozunk. Ollyakat említhetünk, mellyeket be hunyt szemekkel jó lelki esméretû ember el nem nézhetett: Ugyan nem fájhatott e Tiszt. Tanitóinknak lelkek azok miatt, kik vakmerõképpen szokott Istentelenségekben meg keményedvén, a Keresztyéni Kötelességet egészben megvetvén, és majd minden tisztességet, becsûlletet le vetkezvén, 1.)az eredetiben a lapok szélén lévõsorszámokat a szövegbe szerkesztettük.(Ekklézsia-I. 154.jpg) magokat Isten Házától, szent Igéjétõl, Sákramentumtól tellyességessen elfogtákelhagyták (Ekklézsia-I. 154.jpg), hogy már 4. 5. 6. sõt 18 vagy többkiegészítés a lap balszélén:(Ekklézsia-I. 154.jpg) esztendõk elforgások alatt is soha Templomban nem voltak és Úr vatsorájával nem éltek; még is ollyan Keresztyéneknek tartattak az Ekklézsiának külsõ társaságában, mint a valóságos Kegyes Tagok, éltek magok szabad akaratján, senkitõl nem intetvén nem feddetvén, amit  155.jpg  a mit is itt csudálhat akárki; Kegyes Ekklézsiánk kebelében nem egy ’s kettõketten (Ekklézsia-I. 155.jpg) hanem sok számuan voltak efélék, Gazda Emberek ’s Gazda Aszonyok; minden elgondolhattya, hogy nem könnyen, sem hamar lehetett ezeket elméjekre hozni, az idvességnek nekik szokatlan utára járni szoktatni és a kegyességet véllek megesmértetni135.jpg mértetni, de minden ·/· de minden kedvezés nélkûl, szép úton ’s módon engedelmessen intetvén ’s taníttatván meg adták magokat; a megátalkodottakkal pedig közüllök több baj lévén, kiknek végezetre denunciáltatott a Gyûlésnek végezése, hogy ha megjobbulásoknak jelét nem mutatják, sem nekik, sem Házak népének a Szent Ekklézsia Keresztyéneket illetõ tiszteséges temettséggel nem szolgál.

Ollyan rút és példa kivûl való eláradásban voltak itt közöttünk a 2.) botránkoztató tzégéres paráznák is, hogy azoknak számán a Mélt. Uraság Törvény-tevõ Székire gyülekezett Úri-Tisztek tsudálkoztak, és szemtõl szemben Bets. Biráinkat azon hellyen pirongatták vagy ugyan csúfolták, hogy szép neve vagyon, ugy mond városunknak, Szentesnek hívattatván; de bezzeg sok szentségtelen, szemtelen Kurvák lakják annyira, hogy a mult héten Gyulán celebrált Békés Vármegye Törvény Székin az egész vármegyében ennyi számú nem volt, mint itt; mellyre az Urak vagy Tisztek lágysága és engedelmessége is adhatott ugyan okot, ha szabad igazán megmondani, más részrõl pedig a’ minden áldásoknak bõvségében élõ 156.jpg  élõ nép között mulólag gyakorlottbeszúrás a lap felsõ szélén(Ekklézsia-I. 156.jpg) és sok személly válogatással ’s kedvezéssel erejébõl ki vett Egyházi Fenyíték Tiszt. Tanítóink elõttök mondották el a Mi Atyánkot és ezzel elvégezték e terhes és nem kevéssé idvességben járó munkát, magok is õ Kegyelmek néha el tsudálkozván, melly igen tudatlanok volnának, hogy még tsak a Mi Atyánkot is136.jpg kot is magok el mondani nem tudnák tsak nem elégnek tartván a felettek való sóhajtást is ezt mondván: Oh, tudatlan Lélek! Mellyre a Poenitens is nem tudván semmit mást mondani a Tiszt. Tanítónak ezen szavát követvén hasonlóképpen viszsza utána mondotta: Oh! tudatlan Lélek! azt gondolván hogy e már az Imádságnak kezdõ beszédekiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 156.jpg). Hogy mindez kárhozatos és illetlen példáknak meg jobbúlasokra út mutattatnék, virágzó és Törvénnyel élõ más Gyülekezeteknek példáját Elõljáróinknak is szükséges vala követni, és ez illyen tzégéres Személlyeknek tselekedettel és valósággal is megmutatni, hogy nem gyermek játék volna az Egyházi-Fenyíték, mellynek hellyes administrátiója az igaz Ekklézsiának edjik megesmértetõ jelekiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 156.jpg) ·/· megesmertetõ jele; sem az Úr Istén egy valami Istentelennek jádzó társa nem volna; továbbá pedig, e bûntõl irtózást és félelmet ’s következésképpen útatgátat (Ekklézsia-I. 156.jpg) vagy ellenzõt vetvén eleiben Ekklézsiai Gyûlésben csak végeztettek, t.i. Hogy a külsõ Törvény Széken meg sententiáztatott paráznák nevek szerént az Templomból Ekklézsiából is Vasárnapi Reggeli Prédikátzió után kitiltassanak addig a Poenintentia tartó Hellyrõl el ne botsáttassanakbeszúrás a lap jobb szélén (Zolnay 92.oldal), hane’m az egész gyülekezet elott még egy ve hiba nélkûl bûnök bocsánatjáért való Könyörgést, Mi Atyánkot 157.jpg kot, Apostoli Hitnek Formáját, és Tíz Parantsolatot meg nem tanúlnak, mellyet is osztán a Sz. Gyûlekezet elõtt elmondani tartozzanak. Ezeken kivûl még is: Hogy az ártatlan féllel ujjonnan öszve eskettessék a Hitet bontott fél, nem titkon pedig mint eddig, háznál és estve késõn, hanem a Templomban és reggeli órán, de hétköznapkiegészítés a lap jobb szélén:(Ekklézsia-I. 157.jpg). Melly végzések megaláztak sok kemény szívet, és hasznossan négy esztendõktõl fogva fenn tartatván gyakoroltat-137.jpg roltatnak minden káros kedvezés nélkûl. Igy elfordúlt Szent Ekklézsiánk gyalázattya is nagy részben.

Több hellyes, hasznos és épületes végezések is állíttattak külömb külömb dolgok végett fel, mellyeket ide írnunk nem szükséges, mivel mindazok egy seriesben az Ekklézsia Könyvében feljegyeztetve vagynak.

NB. Ditséretes szokása némelly Tiszt. Tanítónak, az illyen Poenitentiális Személlyt az igaz megtérésnek módjára, a Hétnek minden napjainn, egy egy óráig magánosan taníttatni, és készitteni, hogy igy nem tettetés, hanem valóságos meg térésrõl maga is bizonyosabb lévén, tsendesebb Lélekkel adna a Krisztus nevében absolutiót. De vajha ne tsak szokás volna ennek administrátiója! és sok bûnös veszedelmének oka ne volna az õ Tanítója.! XX Rész

158.jpg HUSZADIK RÉSZXX. Rész. (Ekklézsia-I. 158.jpg)

Közönségessen edjütt gondolván Ekklézsiánkat élet-

beli mivóltáról, mellyekben dicséretes, és mellyekben vár

még meg-jobbítást.

Nem sza tagadhatjuk, jóllehet szívessen fájlaljuk és sajnáljuk e mai ·/· e mai napig is vagynak Ekklézsiánkban a Kegyességet akadályoztató és homályosító erõtelenségek és fogyatkozások, mellyeket valóban tsak azok láttatnak látni, kik szívessen kérik Istentõl ’s várják, óhajtják is idejét, hogy ezekbõl is szabaditsa fel tisztíttsa ki Õ Felsége az õ Híveit, és deríttse fel tiszta138.jpg  fel tiszta fénnyét a Kegyességnek. Személly szerént senkit jegyezni nem akarunk, senki lelki esméretét piszkálni is nints szándékunk, erre nem vettünk magunknak szabadságot, azonban jól esmérjük magunkat is, sembeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.158.jpg) ki nem választjuk a több bûnösök közzûl, hanem közönséges színét mintegy tûkörben egésszen ki mutatni (:akarjuk:) igyekezünk. e végre hogy az elkezdett dicséretes jóban tovább is állhatatosak légyünk, és a melly fogyatkozásokat eszünkbe véssünk, szívessen orvosolni, ha lehetnebeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.158.jpg), igyekezzünk.

Mentsük-e hát magunkat? vagy palástoljuk-e mások szemei elõtt ezt a (I). nagy Színes Keresztyénséget? mellyben ugy láttatik halálára alunni a Religió ez utolsó idõben, a népnek ilylyen nagy testi bátorságában, mind közönségessen Városi és Falusi Gyülekezetekben, valamint régenten Sámson az õ Délilájának kebelében. Felette csudáljuk egy részrõl, hogy az Anya Szent Egyház Hajójának illyen mostani szélvészes háborújában illyen édesdeden alusznak sok Jónások, íme nem sokára ránk esik a sors, hányattatunk egymás után 159.jpg más után a halálos veszedelemre, mint szép nemes, népes, Ditsõsséges és Kegyességgel valóban tündöklõ Ekklézsiáink, Gyülekezeteink, ma szomorú példák elõttünk. Nem csudállom más részrõl, hogy aluszunk, mert az említett Hypocrisis a tiszta Kegyességnek Köntösét (:egy híjjaval egész öltözetét:) magára vette; a mit mondunk igy akarjuk érteni: A mi Sz.ent Hitünk ’s vallásunk Tudománnyabeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.159.jpg) bizony tiszta és szeplõtelen és semmi tettetességet nem esmér, sem szenved, egy aequivocatio sincs benne, tökélletes esmeretinek módját Isten esmeretének és a Lélek Fõ Javának a melly vagyon abeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.159.jpg) Szent Lélek és az Évangyélióm által, világosan megmutatja: De ok haszontalan ditsekedés! mennyünk már keresni nem Keresz139.jpg  Keresztyén Hitû embert, hanem Keresztyén életû embert, Istenét ·/· Istenét és Felebarátját szeretõt; nem ugy tapasztaljuk-é az mi elöttünkbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.159.jpg) alázatos, szent. Jámbor és majd mindenképpen tökélletes Keresztyéneinket, hogy fellyebb az Isten szeretetében ez ideig soha nem mentek, hanem tsak a mennyire a testi életnek kedve keresésében kedvekre nyugvó indulatok meg nem neheztellették; imígy amúgy szolgálják Istent, de jobb az elébbi Urak, kedvesebb gyönyörûségesebb Ádám. Tekintsünk a Felebaráti szeretetbe, mellynek a nevével valamit tselekszik Felebarátjával, a szívben nyugovó, halálos méreg termõ gyökereket takargatja vélle, hogy mások eszekbe ne vegyék és õtet is a Lelki-esméret a Természet Törvényének, igazságnakbeszúrás a lap alsó szélén(Ekklézsia-I. 159.jpg) megrontásáért nemárdossa. De ha 160.jpg  De ha ezen tettetességnek Áll-orczáját abrázatjáról, és Komédiai ruháját egész testérõl lé vonjuk, ime nem embert, hanem csuda állatot látunk, halálos beteget, élet ’s halál között elkénszeredettetbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.160.jpg), alig érezhetni benne Lelket. Ezeket bánattal emlegetvén, nem vádoltathatunk senkitõl hazug mondással, tsak az Isten Beszédének Sinórmértékét vesszükvessük (Ekklézsia-I. 160.jpg) életünk görbeségére, és ugyan azonnak gyalújával ne bár, tsak öreg bárdjával forgátsoljuk le magunkról, mellyek az Isten Szent Házának épületi közzé nem illethetnek bennünket, óh melly kevés marad meg bennünk tsak a forgá a szükséges valóságra, többire, de személly szerint gondolva is valóban többire ime tsak tûzre való forgáts lettünk.

Ha e gondolatba magunkat méllyebben bocsátjuk, még ennél halálosabb mérgû belsõ nyavaját találunk a Keresztyénségben: 2.) Maga hittség vagy Maga elhitetés inkább; mert minden jó állapotban lenni véli magát, az õ szivében gyökeres140.jpg res bûnét fenyegetvén, nem érzi magát ingyen is annak és olyannak lenni nem hiszi, bizony  minden belsõ érzékenységi megtompúltak a bûn szokott gyakorlási miatt, ez az oka, hogy illyen sikeretlen a Tanítóknak egész erejek fogytáig való szíves intéseik és dorgálásaik.

Ollyanokra mégyünk már elménkkel, mellyek mindeneknek szemeikbe tünhetõk: Ez az 3.) Isten Szentséges Nevének mind hamis 161.jpg  mind hamis, mind szükségtelen esküvéssel, rettenetes káromlásokkal, Szent Igéjének betstelenségével ·/· betstelenségével többire természetté vált, szokás szerént való gyalázattya Szentséges Napjának semmi betsûllete, a Szent Sákramentomoknak nem fellyebb való szükséges vagy idvességes vóltoknak gyalázatos kissebbsége, a nagy buzgó tettetesség közben is, mint Atyáinktól reánk maradott jó szokásnak; az hol ezek vagynak, mi nintsen ott? De kissebbeket mondunk tovább: A Bûneinkért naponként. öregbûlõ és szaporodó nyomorúságok ugyan naponként tészik az embereket egymáson kegyetlenebbeké, egy más vérét inni láttatnak, igazság színe alatt, vagy ugyan Törvény szerint minden igazságtalanság, el nyomattatás, majd a mint szokták mondani az emberek: élj a mint élhet, a mit magának elvehet, az az övé; majd az vér Atyafi sem esméri az õ édes Attyafiát, sõt a mi nagyobb az egyetlen egy egy Fiú édes Attyát. A ki Attyához nem igaz, kihez lészen igaz? Oh megholt Szeretet!

De még az uralkodó Bûnöknek egy fészkes viperáját nem láttuk, mellyek között elõljár a test hízlaló (4) mértéklétlenség, mert a részegesség bûnnek nem tartatik, a napestig való dobzódás, étel, ital vesztegetés nem is bûn, hanem tisztességes mulatság, még pedig141.jpg  pedig ez minden Rendek, minden Nemek között ugyan tisztességes míves. Vallyon mikor gyógyúl meg az illyen beteg? Ennek 162.jpg  Ennek mind szûlõ Annya ’s mind Leánya most pompássan uralkodik közönségessen a Nemzetben: mert az Isten áldásinak bõvségével élvén, melly ezután éjjet napot a Léleknek és Testnek nyughatatlanságával eggyé tészünk, és hogy a testi jóknak telhetetlenségéhez képpest sok esztendõkre el tett javai lévén ’s a testi bátorságban magok gondolatlanúl bémerûlvén, mindezekben a testnek kedvét keressék és erre áhítoz, még a ki el nem éri is, és kivánja magát ahoz alkalmaztatni azt tartván legszebb és legjobb életnek. Innen szûli e mértékletlenség a titkos és nyilván való számtalan bujaságot, hiu ditsõséget, kevéllységet s.a.t. másrészrõl pedig a sok keserves nyavalyákat, tovább pedig még közönséges szükséget, drágaságot; mertbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.162.jpg) az Istennek igaz Törvény tételének szokott járása: Abban büntetni a Népeket, a miben vétkeztek.

Mind ezek és többekbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.162.jpg), mellyeket elõ nem számlálhatunk, mind azok ·/· mindazok[nak] szemeik elõtt nyilván vagynak, valakik nyiltt szemekkel ez mái Keresztyéneknek e Hazában életekbe voltaképpen belé tekintenek; nem is tsak egy Tartománynak, városnak vagy Falunak lakossai között, most igy reménylhetõbb volna a gyógyulás, hanem mindenütt szerteszéllyel, és minden Rendben ’s Hivatalban lévõk között, semmi külömbség ez aránt nem láttatik Egyházi és Külsõ Személlyek között, mind Pap, Próféta, Doktor, Tanátsbéli, Község, Férjfi és Asszony nem, Iffjú és Õszûlt vén, Mik. 7:1–4.jegyzet a lap bal (Ekklézsia-I. 162.jpg);jobb (Ekklézsia-II. 141.jpg) (Zolnay 96. oldal) szélén mind egy; szemmel szemmel, de igen ritkán találtattatnak a kegyességnek útán tettesség nélkûl járó igazán minden tselekedettel és valósággal való Keresztyének. Ne tsudálja

163.jpg  142.jpg  Ne tsudálja már senki, ha e mi Ekklézsiánkban is a megirottmegirt (Ekklézsia-I. 163.jpg) megirtt (Ekklézsia-II. 142.jpg) vétkekben élni sokan tapasztaltatnak, kiken szívünk fájdalmával kell szemlélnünk, hogy semmit nem fognak az Isten beszédébõl való intések és feddések; gyakorlott útakon naponként elõbb elõbb ménnek, sõt másokat is magok után hitegetnek és igy nem mehet elõ a kegyesség.

Sõt inkább e kútfõbõl látjuk származni ez idõ szerént mindenütt itt mi közöttünk is sok emberekbenkiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 163.jpg) az Isten Ditsõgéhez és az õ szolgáihoz, az Oskolákhoz, és azokban lévõ Tanítókhozkiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 163.jpg) való nagy némi nemûbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.163.jpg) hidegséget ... melly ez elõtt tsak nem gradus[ban] is nem vólt csak a mi szésunk[ban] melyet okozott az Eklesia[ban] a ki **a szöveg egy részét köttetéskorlevágták; kiegészítés a lap jobbszélén, kilencven fokkal elforgatva (Ekklézsia-I.163.jpg) hüségtelenséget és idegenségét, mellyet le’gelsöben és legnagyobb mértékben jegyezhetünk meg Ekklésiánk[nak] némellybeszúrás a lap jobb szélén (Ekklézsia-I.163.jpg) Elöljáróiban is, kikröl nem egyebe’t mondhatunk lelkiesme’ret szerént hanem hogy mindent ezt vagy amazt talán tsakbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.163.jpg) kéntelenségbõl vagy tsak szokásbólbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.163.jpg) tselekesznek a’ gondviselésben és hivs. ditsösségért az kegyességben.kiegészítés a lap jobb szélén:.(Ekklézsia-I. 163.jpg) A’ Parohiakat Oskola Házakat egész esztendeig sem látogatják, a’ honnéd sokak és mindennapiak az Egyházi Szolgák[nak] panaszaik, hogy rólok tsak imigy amogy vagyon gondviselés. Más részrõl a kösségnekis nem kevesebb panaszaik az Oskolai Tanitok ellen, hogy kivánnának tölök (2) nagyobb serenységet és szorgalmatosságot, kiknekis nyomán legujabb oka hogy nints Törvények, mely ez való szoros kötelességeket esmernék és szabtanákkiegészítés a lap jobb szélén:(Ekklézsia-I. 163.jpg) Azonoktol Ugyan Azonoktol nints rájok vigyázás, akar tanitsanak, szorgalmatossan, akar heverjenek vagy mulassanak károssan, A’ szorgalmatosságot sem veszik tekintetbe’ ‘s azert nem kedvesse’bb szolgák ha minde’n igyekezetekkel éke’sitik is hivatalokat, hogy annak minden reszeine’k jó lelkiesmerettel meg felelljenek tsak egynek tartatik ha hivalkodank iskiegészítés a lap alján (Ekklézsia-I.163.jpg) (3) a’ hivalkodásért sem intettettik, nem is tekint e’ végre’ senki az ö hivatalárahivataljába a szó átírva (Ekklézsia-I.163.jpg), hanem mert mindenek[nek] mind külsö 164.jpg  mind külsö mind belsö Elöljáróink Hivataljokban való Szolgálattyok és munkájok között ugy láttatik dolgozni amint példabeszéd[ben] szokták mondani: estve’ lészen ha nem harangoznak is. vagy: Folydogal a’ ha senki nem öröl vagy nem halász[ik] is. egy szoval: kiki a’ mint magának tettzik ugy folytatja hivatalát. (4) Utoljára még:kiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 164.jpg) Egy Gondviselö ‘s két Egyházfiak vagynak rendeltetve’ ugy mint a’ ki Vintzellért vagy pásztort nem akar fogadni a’ Szölejébe’, hanem felvesz valami vázakat, tették hogy vagyon ennek a’ szölönek is Gazdája, ‘s vagyon rá gondja; de ezekis elvégezik é az ö tisztek szerént öket illetõ dolgokat, senki sem tudhassa. Mellyeke’t mindöszze Summálván: vagyon nyavalyánk ha éreznénk.

Ne is vádoljuk hát a Szent Istent, rajtunk által vitt ennyiféle keserves itéletei és látogatási aránt, mellyek semmivel jóbbakká eddig is nem tettek, hanem inkább megkeményítettek bennünket, a keserves 1.) dög halál meg pusztíta; az 2.) Árvíz sok ízben számtalan kártételekkel megsanyaríta; a 3.) Sáskák számos tábora három esztendõkben határunknak minden részeit lakta; tsak nem minden esztendõkbeli 4.) szárazság; a tavaszi Hónapokban 5.) jég és zápor esõzések, szélveszes égi háboruk a takarási napokban; ezek mellett a 6.) hernyók sokasága, 7. büdös dögös ködöknek járása szõleinkben és mezeinkben nagy részént károsita; a mi mind 7.) ezek felett (: ha eréznénk az Úr kezét:) Ekklézsiánknak eddig való tisztaságában ’s tsendességében 8.) mások által az Úr igen 165.jpg  igen megzavara, ugy hogy naponként méltán félhetünk, hogy majd fark és nem fõ lészünk itt is, naponként azok hatalmokban nevelkednek, mi pedig alább alább szállunk, vagy ugyan teljességgel ·/· teljességgel ki gyomláltatunk, és egy napon lelki szabadságunktól és életünktõl, ’s minden dicsõségünktõl megfosztatthatunk;jollehet kikbe’n most bizunk me’g ugyan azok nád szálok le’hetne’k meg sem tarthatnak, mégis szúrhatnak. Esa.36.6. e’t Ezek. 29:6. (***)jollehet kikbe’n...(??elliqve Graam dmo Text. etofficialin..??) kiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 165.jpg) mert külsõképpen minden fundamentom erõs gyámokjavítás a sorok között (Ekklézsia-I.165.jpg) nélkûl vagyunk, belsõképpen pedig bûneinkkel a Mindenható Erõss Isten ellen hartzolunk 143.jpg  hartzolunk. De mind ennyi különösbünös (Ekklézsia-I. 165.jpg) vóltunkban is oh Seregeknek Ura, mi szövetséges Istenünk! a Te nevedben vagyon minden reménységünk, hogy légy kegyelmes mi nékünk és tovább is légy Megtartónk és Óltalmunk a Te Ditsõségedért. Amen.

Végezetre, hagyott ’s tartott a KegyelmesÚr Isten mind eddig közöttünk Nemzetünkben e mi Gyûlekezetünkben számossan olylyakat iskiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 165.jpg), kik az õ életeket a Szentségnek és igazságnak Réguláji szerént igyekezik igazgatjákni, mindenkor elõttök tartván a Szent Apostoloknak ama szavait Filip. IV.8. azokat a jó és ditséretes dólgokat tselekszik a vett kegyelem szerént, mellyeket tanúltak, vettek, hallottak és láttak õ benne, ezeket is dítsérjék meg az õ tselekedeteik a Kapukban. E mi Gyülekezetünknek is dítséretes tselekedeteit is, valamellyek Isten Dicsõsége végett eddig lettenek és most is közöttünkbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.165.jpg) gyakoroltatnak, hogy a mi Maradékinknális Fiainknál és azoknak fiainál emlékezetben légyenek és minket mi nékünk követõink légyenekkiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I.165.jpg), ezeket itt is jó lélekkel említteni készek vagyunk. Emlékeztetjük legelsõben is õket azokra, mellyeket az eddig számlált Részekben le írtunk, mellyekhez 166.jpg  mellyekhez következésképpen adjuk ezeket, mellyek Isten és emberek elõtt világos fénnyét e mi Szent Ekklézsiánknak mutatják. Hívságos ditsekedéssel ditsekedni nem kivánunk, hanem az Urban az õ Felsége ditsõségére mondani bátorkodunk, hogy a Krisztus Evangyelioma szerént 1.) tiszta és szeplõtelen Isteni Tiszteletünk szép és rendes környûl álló dolgaival a Léleknek örvendezésével, szorgalmatossággal gyakoroltatik, egy rendes óra is el nem múlattatik, ugy hogy ha szinténbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.166.jpg) vasárnap dél után Halott temetés alkalmatossága vagyon volna is. Taníttással tiszteltetvén ·/· tiszteltetvén a meghóltnak teste a szomorú Ház udvarán, ugyan a Templombéli Taníttás is el nem múlik soha. Holott nagy buzgósággal egyben köttetvén a szívek és144.jpg  és nyelvek Szent Lélek által egymás között 2. mindenek, a kik tudnakkiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 166.jpg), nagy hallhatós szóval énekelnek, nem tsak az Iffjak, hanem a megélemedett öregek is Férjfiak és Asszonyok, kik is, mihellyt a Templom ajtaji ki nyíttatnak, azonnal gyûlekeznek, sõt sokszor elébb is, és addig is mig harangoznak a Biblia olvasást figyelmetesen hallgatják; az elvégeztetvén, énekelnek 3. Sóltárokat és Dítséreteket, kivált az Úr napjának reggeli óráján mindenkor tellyes számmal vagynak, mellyet nem különben az 4. Úr Vatsorája ki szolgáltatásának alkalmatosságával is tapasztalunk. Többek között ditséretre és almélkodásra méltó a 5. Halotti Tisztesség tételben a népnek szivessége 167.jpg  szivessége, nem a gazdagoknak halottjaik körûl tsak, hanem még a Szegény Közrendnek temetésében is sem idõ alkalmatlansága, sem a Ház távol vólta el nem idegenítti ez irgalmasság munkájától a kegyes Híveket; tapasztalt dolog ez is sokszorbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.167.jpg): hogy a népnek eleje a Temetõ Kertben vagyon, midõn még a hátulja a Templomnál. 6. Az Ur VatsorájábanVatsorájával (Ekklézsia-II. 144.jpg) való élésben a szép rend megtartatik, senki másnak bosszútétellel vagy botránkozással nem irígyli elébb menetelét, a rendeltt mód szerént jõ ki ki az õ szokott székibõl következvén. A legszegényebb mellett is 7. Házasságának vagy Halottjának temetésénekkiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 167.jpg) alkalmatosságával, a kiket illet, szívessen fáradoznak is Keresztyéni szeretetit meg mutatni a Jó Keresztyén nem sajnálja. Az Atyafiakban pedig az Atyafi szeretet kiváltképpen való módon meg vagyon egymáshoz; sõt még a szomszédokban is az õ szomszédjaikhozkiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 167.jpg); Némellyek mind eddig is megtartják, hogy a Tiszteletes Taníttónak és több Egyház Szolgáknak egyszer vagy mássalkor 8. jó akaratbeli ajándékot küldenek, jóllehet a nevezetes Sátoros Innepekben senki is ittbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.167.jpg) az Ekklézsiában tsak egyet is közzûllök asztalához hívatni nem szokott, ezzenkivûl a ki egynehányszor már gyakorlotta-145.jpg korlottakiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 167.jpg); de elégnek tartja, ha Innep elõtt való nap valami ajándékát küldötte. Halotti vagy Házassági alkalmatosság esvén az Egyházi szolgák közzûl valamellyiknél, ha mít jó akaratból a Tanáts ·/· a Tanáts, vagy Fõ Biró Uram, vagy más több jó akaróikiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 167.jpg) tisztesség tételre adnak, meg köszönik. De a rendes Conventiójoknak minden részét Kellete korán 168.jpg  korán nagy hûséggel és szorgalmatossággal bé szolgáltatni el nem mulatják. Mindezeket a’ végre be’szélgetetik, hogy me’gesmértessük még többekkel is az utolsó idõne’k melly nagy ereje’ légye’n itt mi be’nnünk vagy mi közöttünk is mellyet jó eleve’ tudtunkra adott a’ Sz. Léle’k által Pál Apl. a. Timo. 3:1. ‘s köv. Holott ne’m tsak nevezet sze’rént mellyekröl mi szintén most panaszolkodunk e’gymás között emlékezik, de’ a’ mit miis le’ginkább sajnálunk ugyan azont, mint mind a’ többine’k Fejét ugymint a’ melly mindazokat magában foglalja igaz szineiröl is le’festi igy szolván: Kik a’ Kegyesség[nek] képét mutatják, de’ annak erejét megtagadják. Bizony hát nem mehetünk az idõben olly boldog városba, mellynek Gyûlekezetében, vagy Szõlõjébenbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.168.jpg) nem találtatnának Rókák, ha imé még tsak azt sem nem isbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.168.jpg) remélhettyükreménylhettyük (Ekklézsia-II. 145.jpg) kiváltképpen 169.jpg  kiváltképpen ebben a már ennyire meghanyatlott idõben, hogy mindenképpen épek és egészségések legyenek mind a Tudományra ugy az erkölcsökre nézve a Gyülekezetek. Hogy inkább mind alább alább szállván még jobban jobban tenyészszenek a Konkollyok a soványabb el éltt földben, a fövenyesebb hellyen avagy a tiszta és szeplõtelen Ekklézsiának még a kebelében is ollyak tudni-illik, kik mások felett való kegyességet és szeretetet mutatnak, még is ugyan annak semmi ereje bennek ne légyen.

Annakutánna Hogy mive’lünk edjütt e’zen kegyelem[nek] több sorsosi is eszekbe vegyék melly nagy engedelmesség kivántassék az ISTEN Szolgaihoz minden hivan ugyan de’ Mindenektöl is, ha jól akarnak az ö Hivataloknak után az idvességre’ elébb e’léb menvén szerentséssen eljutni. Mindezeket e’z idö szerint a’ Kglmes ISTEN engedett e’ mi Gyülekezetünkben is kik az ö életek[nek] fedhetetlenségébén mint ISTEN fijai ‘s Leányi fedhetetlenek tökélletesekbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.169.jpg) és tiszták és vádolás nélkül valok, e gonosz és elfordult ne’mzettség között kik között mai napig fénlenek látszatképpen mint a világosito ablakok a’ gyetyák a’ setettségbe’n. Kik az ö jó életekkel láttattnak mások elõtt az élet[nek] beszédével ditsekedni. Kikre’ nezve’ a’ mi Tiszt. Tanitoink is ditsekedhetnek hogy nem fotottak hijába és nem munkálkodtak hijába, Ugy mint kik aránt annyit az ö erejek[nek] szakodtáig szorgalmatoskodtak. Végezetre

170.jpg  Végezetre még is: Hogy valakik ezen Keresztyén Szentesi Ekklézsiának eleven Tagjainak lenni tartjuk és valjuk magunkat, midõn mind jobb ’s mind bal kezeink felõl Szintén illyen nagy külömbségben levõ társakat szemlélünk és azoknak társaságokban egy részrõl kéntelen kelletikbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.170.jpg) mint a búzának a szorongató konkolyokkal, és a liliomnak az õtet szurkaló tövisekkel, más részrõl nagy örvendetes kedvel kivánunk gyönyörködünk élnünk. Se azokra es sem ezekre nézve Keresztyényi tisztünket valami tekéntetre nézve el ne mulassuk, hogy ne talán mi magunk ne valjuk kárát, hanem éljünk az idõvel, mig az idõ vagyon, az idõhöz illendõképpen. Midõn mindenik felekezetet146_1.jpg  felekezetet az õ gyümöltsérõl Idvezítõ Urunk tanáts adása szerént meg esmérhetjük, a mennyire lehet, azokat távoztassuk, nem testel, mert ez lehetetlen, míg e testben vagyunk ’s azonn egy szántó földön nevelkedtünk, hanem elmével szívvel és a fõ vég kereséssel; mert ezt javallja a Szent Lélek is a Szent Pál taníttásában a megjegyzett hellyen ugymint 2. Tim. 3–5. Távoztasd el azokat. És hogy valami módon tõllök meg ne tsalattossunk, az Istennek szüntelen probák által gyakorlott szolgáinak jótselekedeteket életeknek példáit kell elõttünk tartanunk, és szüntelen ·/· szüntelen vigyáznunk ’s imádkoznunk, hogy az õ törükbe 171.jpg  tõrökbe ne essünk; örvendetes életeket ne kövessük, hogy véllek részesûlt öröm után, edjütt véllek ne jajgassunk. Ezekre nézve pedig, jóllehet mindenek, kik Kegyesen akarnak élni a Krisztus Jézusban háborúságot szenvednek: mindazonáltal véllek ama Fõben a Krisztusban kiben edjütt szerkeztettünk ’s ez óráig edjütt nevelkedtünk, maradjunk, meg edjüttkiegészítés a lap bal szélén(Ekklézsia-I. 171.jpg) mind végig, e’ világ jelenvaló világhoz ne ragaszkodjunk, hanem a mi tsak számunkra tartatott valósághoz, minden probáink között mondtan mondván: Én tudom kinek hittem! Bizony az igazságnak koronáját mindezeknek megadni fogja az Úr ama napon, kik várandják az õ eljövetelét! Addig is edjütt mint valóságos és tagadhatatlan Atyafiak egy más között edgyesek egymás nyomorúságánn egyaránt bánkódók, igaz Atyafi szeretettel fel ékesíttettek, irgalmasok, kegyelmesek légyünkbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.171.jpg). Ekképpen hiszszük, hogy ha a Krisztussal és az õ eleven Tagjaivalkiegészítés a lap jobb szélén:(Ekklézsia-I. 171.jpg) edjütt járunk, élünk, szenvedünk, halunk, edjütt is fogunk vélle megditsõûlni és uralkodni mind örökké! Most pedig az Úr nevében az õ Ditsõségére kezdetett és vezérlõ Segedelme által a tzélig végezeteig fáradhatatlanúl gyakorlott ezenbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.171.jpg) emlékeztetõ Beszélgetésünket az Apostoli intéssel rekesztjük bé, ugy mint a melly egyszer mindnyájunknak mondattatott I. Kor. 15.58. VégeSzerelmes Atyámfiai, erõssen és mozdúlhatatlanúl álljatok, bõvelködvén mindenkor az Úrnak dolgában, mivelhogy tudjátok, hogy a ti munkátok nem híjjában való az Úrban. Vége. azoldalt (Ekklézsia-II. 146_1.jpg) két számozatlanoldal követi (Ekklézsia-II. 146_2. és 146_3.jpg)

                  .     

179.jpg  147.jpg  MÁSODIK SZAKASZ

Emlékezetre méltó jegyzések

Mellyek

a Szentesi Reformáta Eklézsiában MDCCXLVIik1746dik (Ekklézsia-I. 179.jpg)

Esztendõn el- Kezdettvén, continuáltatnak, és a

mellyek közzûl már oda fellyebb is némellyek

bõvebben is megjegyeztettek.

1. A Felsõ Párti Leány Oskola fundáltatott die 8an Martii, Lakatos István házát vévén meg az Ekklézsia 50 Rhénes Forintokon Dobos János Uram Fõ Bíróságában, a Felsõ Kortsma elõtt a második szomszédbankiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 179.jpg).

2. Tiszteletes Dobsa Tamás Uram el butsúzott az Ekklézsiától die 13 Martii ujjonan következvén hellyében Tiszteletes Gaál István Uram.

Jegyzet. Tiszt. Dobsa Tamás, mind tanításáb[an] mind maga viseletéb[en] Categoricus ember lévén, a fenn láto Vetseri Mihálynak, kitõl akkor az egész Tanáts függött, nem volt csúnya szerént: annál fogva innen 6 esztendei szolgálatja utánn ki-tudódott, ‘s helyére, a magát mindenekhez alkalmaztató, a titulusok osztogatását nem kiméllõ Tiszt. Gál István, kit már elõre meg is hívtak, Academiákra lett felmeneteleket 80: le jövetelekor 100 Rftot advánn úti kölcségre, – hozódott Prédikátornak. T. Dabsa Tamás el búcsúzott 13. Martii 1746. Textusa lévén: Mát. 5.13. Hogyha a só megízetlenül mivel sózattatik meg; nem jó azután semmire, hanem hogy kivettessék és megtapos- tassék ·/· és megtapostassék mindenektõl. – Következõ Vasárnap beköszöntött T. Gál István Prédikálván 2. Kir: 2.19–22; “Mondának a Város férfiai Eriseusnak: Ime a város jó lakó helly volna, a mint látja az én Uram, de a víz igen ártalmas, és hamar halnak itt az emberek; és monda: Hozzatok nékem egy újj Csészét és vessetek sót beléje, és elhozák néki. Kiméne pedig a Kútfõre, belé veté és monda: Ezt mondja az Úr: meggyógyítottam a vizeket, nem származik ennek utána azokból halál, sem a földnek pusztúlása. És egészségesek lõnek a vizek.”. Az efféle tanítások kedvesek a nép elõtt, – már az is szeret a templomba menni, a ki eddig kerülte azt. A templom szûk, állva sem fér meg benne a nép. Instálnak hát a meg nagyobbításra való szabadságért, ‘s mit nyernek? beléjök kötnek az õ ·/· az õ elõmeneteleket irígylõk – ‘s elvétetik Templomuk, sok más Templomok példája szerint. Tiszt. Gál Istvánnak sok keseríttetéseket, vexálásokat kellett szenvedni. – Vetseri Mihály elmult maradékival, Öröksége Görög kézre kerûlt. feljegyezte K.B. 1815. kiegészítés a lap alján (Ekklézsia-II.147.-148.jpg), (Zolnay 101-102-103. olal)

3. Kihirdettetett az Uj Oskola a Templomban die 17 Aprilis, melly kezdetett Fiukból és Leányokból; szaporodtak ezek die 24 Mai 30-ra, ezek pedig 32-re. 4. A Calend

180.jpg  1746 4. A Kalendariumban veressel írtt Innepbeszúrás a sor fölött. (Ekklézsia-I.180.jpg)napoknak megtartása igen kemény parantsolattal Nemes Vármegyének Vásárhellyen tartatott Gralis Gyûlésének alkalmatosságával kiadatott; holott a Szentesi régi Templom el vétettetésebeszúrás lap bal szélén (Ekklézsia-I.180.jpg) aránt való Királlyi Parantsolat is publikáltatott die 25 Julii.

5. A Nemes Vármegye és Mélt.tóságos Földes Úr Tisztei által148.jpg tal az építteten-dõ ·/ építtetendõ uj Templomnak helye kimérettetett die 17-18 Augusti

6. N. Vetseri Mihály Uramtól maga költségén vétetett Kis Harang a Toronyba feltétettvén, és meg vonattatvánbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.180.jpg) szóllott legelsõben die 25. Augusti.

7ö A Felsõ Párti Leány OskolaHáznak fedele’ ujjonnan tsináltatott és gyékénnyel me’g köttetettdiebus 25. et Seq 7br

7. 8. Ez esztendõ a Dunántúl való egy nehány Vármegyékben, nevezetessen Veszprém, Szala, Tholna és Somogy Vármegyékben helyheztetett Reformáta Ekklézsiák közzûl sokaknak végsõ üldözést szenvedések által gyászos és igen siralmas vala. 1747dik

181.jpg Az MDCCXLVII-dik Esztendõben1747dik (Ekklézsia-I. 181.jpg)

1. Ezen Ekklézsiának T. és N. Belsõ és Külsõ Elõljárói öszve gyülvén el intéztetett és meghatároztatott a Templomnak hosszuságának és szélességének mennyisége; amazt 20. ezt pedig 7 ölekre hagyván, die 9. Martii

2. Ekklézsiai Gyûlés tartatik a Férjfi Oskolának mindenképpen lejendõ öregbûlése végett, midõn az a Mesternekbeszúrás a lap jobb szélén (Ekklézsia-I.181.jpg) Academica promotiójára szolgálható fizetésekiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 181.jpg) felõll is végeztetett; és N. Vetseri Mihály, Kormány Mihály Úr Debreczenbe expediáltattak a Mesterért die 19 Martii.

3. A Templom fundamentoma ásattatni kezdetett die 5 Április és a fundamentom elsõ kõ le tétettetett a Jehova Isten nevében die 7 eiusdem, N. Betsei Mihály Uram Fõ Bíróságában.

4.o György Nap elött másod és harmad napokkal nagy Szélvesze’s és havas fergeteg, bokáig érö hó egy aránt hosszú jég tsapok, mindenféle gyümöltset a’ hideg e’lvett.

4. 5.o A Fa Torony fundamentoma meg rakatott die 9. Maii, és felállíttatott die 28 eiusdem, Nemz. Médi Mihály Uram Fõ Bíróságában, mind a több épûletek is.

5. 6.o A N. Vármegyétõl a Templomnak égetett téglákból valóbeszúrás a sorok között: (Ekklézsia-I.181.jpg) építtetése megtilalmaztatott legelsõben felette igen keményen; a Kõmíves ·/·Kõmíves Mesterek is megtiltattak fogságnak büntetése alatt, die 20 Junii.

182.jpg 1747az új oldalakon az elsõ sorban a szerzõ feltüntetteaz aktuális évszámot (Ekklézsia-I.182.jpg)

6. 7o Az Urban boldogúl ki multt Tiszteletes Nagy Atya, Tiszteletes Tudós-149.jpg dós, Híres, Neves Szilágyi Márton Uram a Nemes Reformáta Debreczeni Collegiumnak XXXIII. Esztendõtõl fogva Szent Irást Tanító Professora die 29. Junii.

7. 8ö A Torony szarufái felrakattatások elvégeztettvén die 6. Julii, a Gomb feltétetett die 7 Ajusd. Julii.

8. 9ö A Budai faragott kövekbõl való ablakok környékeibeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.182.jpg) felrakattattak tulajdon hellyekre a Templom falaira die 15 Julii, mellyeket azután ismét lehányattatni parancsolt a Nemes Vármegye., mellyek[nek] helyekben utána fák rakattattak

10. A tölünk elfoglaltatott Templom az ott odabeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.182.jpg) gyült sok Nep[nek] Tzeremoniai által Sze’nt Anna Asszony[nak] ajándékoztatott die’ 30. ejusd.

9. 11. Az elkészült ujj Toronyba a Harangokbeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.182.jpg) felvonattattak, és az Bolond elõre vigyázni nem tudó Áts-Mesternek TsaalTsalas (Ekklézsia-I.  182.jpg) Istvánnak esztelenül rendelt munkájának sok akadályi miatt (:harangoknak építvén tornyot, de hellyet, alkalmatosat és illendõt azoknak nem hagyottván:) bajossan rendeltettek valamelly eg minden felõl igen szoros hellyekre die 24. Julii.

10. 12. A Boldog Reformátiótól fogva a mi Eleinktõl bírattatott Templomunkban leg végsõ Taníttást tett Tiszteletes Gaál István Uram, Szent Ékklézsiánk Lelki Pásztora die 26. Julii ex Textu Exod. 33.15. az egész Gyûlekezetnek keserves könyvhullatási között. Legutólszor keresztöltetött benne Tisztelets Béládi István Uram kisded Leánykája, Anna, die 23. Juliikiegészítés a lap alsó szélén(Ekklézsia-I. 182.jpg). – Másnap id est die 27 Julii a Kegyelmes Királlyi Parants 183.jpg  Parantsolatnak azon napon itt celebrált Nemes Vármegye Grális Gyûlése alkalmatosságával lett publicatiója után, mindjárt Mindszenti Plébánus által el pecsételtetett; Következendõ napon továbbá minden accidens részeitõl megfosztattatott, tsak a fenn álló falai, menynyezete és karok hagyattatván, melly vala 28 Julii. Végezetre e tõllünk elfoglaltatott Templom, az oda gyûlt sokaságnak czerimoniái által Szent Anna Asszonynak ajándékoztatott, die 30. Julii, melly nap volt 9.dik Trinitatis.

11. 12. Kezdetett a mi Isteni Tiszteletünk gyakorlása Nemz. Vetseri Mihály Uram udvarán die 29 ejusd Julii. Ugyan ez alkalmatossággal die150.jpg  die 31. Julii kezdették az ujj Templomnak Kõ oszlopjait ki vagdalni; melly keserves munka gyakor continuáltatott még 7 Augusti is és osztan elvégeztették igy és hellyek ·/·és hellyek vájoggalbeszúrás a lap bal szélén (Ekklézsia-I.183.jpg) bé is rakattatott die 25 Augusti.

12. 13. A Prédikálló Széket tartó két veres fenyõ darabok rakattattak a falba die 17 Augusti . el-végeztetett a Templom fala mindenestõl die 2 Septemb7br. (Ekklézsia-I. 183.jpg).

NB. Ez esztendõben való nyár olly gazdag vala Isten áldásival, hogy a nyomtatás harmadán és negyedén volt; a Takarók legfeljebb hat polturán adták a tiszta buzának vékáját, az árpát és kölest pedig 3 polturán.

13.14. Ismét a Nemes Vármegye Grális Gyûlést tartott itt die 13 Septembr.is mellyben parancsoltatott a faragott kõ ablakoknak lehányattatások, holott már die 4. a harmadik Ajtó is parantsolatjokra bé rakattatott.

14. 15. Tettes Nemes Békés Vármegye hasonlóképpen Gyûlést tartván 184.jpg  tartván Orosházán az ott ujonnan Sárból épûlt Templom végett, mellyet is elpecsételt die 18 Septemb. és az idõtõl fogva mind e mái napig pusztúlásbanpusztaságban (Ekklézsia-I. 184.jpg) vagyon.

15. 16. A faragott kövek helyett fából faragott ablakok rakattak a Templom falaiba, melly munkát is immár ennyi keserves bajok között, és az egész épûletnek falait el-végezték a Kõ-mívesek die 23. Septembr. Ugy hogy siettséggel kezdették az Átsok die 26. létzezni és nyomban a meglétzezett részt ‘Sindellyezni és 17 Octobr.is8br (Ekklézsia-I. 184.jpg) elvégeztetett, die 6. Octobr.is rakattatván fel a vitorlák.

16. 17. Végezetre a Kartartó Kõ Oszlopok is kihányattak, és a napnyugati kar fa oszlopokra épûlni kezdett, ugy a napkeleti is, mind a székekkel edjütt, ugy hogy 30 novemb.9br (Ekklézsia-I. 184.jpg) ki is sepertetett egészen az uj Templom, azon a napon az üveg ablakok is megérkezvén Szegedrõl.

Azon a helyen, a hol ez a Templom, sok méltatlan bántódások közt felépült, a régibb idõbe volt a város akla, Ganéjból rakott nagy szarvasokkal, kerítésekkel; a Templom dél-napkeleti szegleténél volt a kút, a napnyugati végénél a Templomnak a város sütõ háza; a hol az Oskola van, ott volt a Városháza. A hol a Bótok vagynak, és a piatzi város tsapszékje, ott nagy Tó volt, benne Gyékény termett; nagy esõzések idejénn ollyan méjj víze volt, hogy egy Oskolás gyermek bele halt. feljegyezte K. B. 1818.kiegészítés a lap alján (Ekklézsia-II.150.jpg) (Zolnay 104. oldal)

17. 18. A Tiszt Tanítók Széki, és a Szent Asztal körûl való Circulus die 1. Decembr.Xbr (Ekklézsia-I. 184.jpg) a Prédikálló Szék die 2. és minthogy a Harangok miatt az õ helytelen hellyek miatt illendõképpen nem szolgálhatnának151.jpg nak, a mint lehetett ·/·lehetett, azokonn is ma segített a Német Áts mester.

18. 19. Felszenteltettt az Anya Szent Egyháznak egyûgyû Czeremoniáival lelki örömök és hálaadások között az Urnak ez uj Háza die 3 Decemb. Igy költözött helyére az Isteni tisztelet Nemz. Vetseri Mihály Uram udvarábólkiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 184.jpg). A mi Urunké a Ditsõség! Amen.

19. 20. A Szent Biblia rendszerént való olvasása kezdettetett die 10 Decembris: osztán minden vasárnapokon e mái napig gyakoroltatik. 1748.

185.jpg Az MDCCXLVIII-dik Esztendõben.1748dik Eszt (Ekklézsia-I. 185.jpg)

1. A Bets. Tanátsnak, melly eddig XII12. (Ekklézsia-I. 185.jpg) eskütt személlyekbõl állott, ismét XII Személlyek tagjaivá tétetni a Mélt. Uraság Tisztjei parancsolatjokból legelsõben kezdettek és fel is eskettettek die 4 Február.

2. A Templomunk ablakjaira való vasrostélyok Pesten készíttettek tulajdon hellyekre felszegeztettek die 16 Február.iy

3. Tiszt Gaál István Uramnak Szent Ekklezsiánk Hûséges Lelki Pásztorának tulajdon maga személlye által megerõsittetett a Kereszt Atyáknak Keresztelés ideje alatt az asztal mellett való fel állások, magok hallatós szóval való kötelezések és a Keresztelõ víz alá a Medentzének tulajdon kezekben való tartása. Betsei György Uram Sárájának  megkereszteltetésének alkalmatosságával die 8. Februar.

NB. 13 Aprilis. Egy unitarius 22 esztendõs legény megkereszteltetett illy móddal.kiegészítés a sorok között a 4. pontután (Ekklézsia-I. 185.jpg),ugyanez kiegészítés a lap alján:(Ekklézsia-I. 130.jpg)

4. Nemes Vármegye Gyûlése celebráltatik die 6. Martii, hol Felséges Királlyi Consilium parancsolatja publicáltatik Templomunknak ujabb szaggatása, lyuggatása aránt, mellyet Augusztusban és Septemberbem véghez is vivének.

5. Tekéntetes Praefectus Úr Franzina János kemény parancsolatival és fenyegetésivel eltiltotta Tanítoinkat a’ Szeg[ény] 186.jpg  a Szegény Raboknak látogatásoktól és vígasztalásoktúl, nevezetesen kik halálra sententziáztattak die 13 Maii. Holott valami ólta Városunkban a Jus Gladii Mélt. Földes Uraink által152.jpg  által kezdetett gyakoroltatni; mindaz ólta minden ellen mondás nélkûl gyakor és szabadon magok tisztit elkövettekni szokták hûséges Lelki Pásztorink. Nem különben a mint szomszédságunkban Vásárhellyen is mind Mélt. Gróf Károlyi Ferenczbeszúrás a lap bal szélén (Ekklézsia-I.186.jpg) Excellentiájának ·/·Excellentiájának, mind pedig a Nemes Vármegyének engedelmébõl.

6. Mindeddig ugyan szabadon és békével laktak a régi Ekklézsia Házaibann Tiszteletes Lelki Pásztorunk és Oskola mesterünk; de tudván, hogy sokáig ott állandó meg maradások nem lehet, azért jó idejébenidején (Ekklézsia-II. 152.jpg) szorgalmatoskodnak Elöljáró Uraink alkalmatos és illendõ hellyet keresni Párochiális és Oskola Házaknak die 16 Maii.

7. Sok hasznos végekre nézve, sõt ugy ez elmulhatatlan ‘s haladhatatlan okokból kezdetett az Ekklézsiai, vagy Egyházi Gyûlés, mellyröl oda fel a ...Rész[ben] szóllottunk most legelsõ tartatik die 18. Maii. Nemz. Nánási Márton elsõbb Notárius Uram Házánál.

8. A Tanuló Háznak és ez alatt epíttetendõ bor Kõ Pinczének hellye kimérettetik és fundáltatik die 20. Maii. Ugy az öreg Parochia Ház is fundáltatott die 14. Jumii.

9. 187.jpg  9. Nagy emlékezetû Tiszteletes Tudós Komáromy H. Mihály Uram Debreczeni Keresztyén Ekklézsiának edjik régi ékessen szólló Prédikátora meg hólt die 20. Julii.

10. A legelsõ Sáska sereg láttatott tõllünk el-érkezvén die 20. Julii dél után két órakor. Ismét annál nagyobb sereg die 22. Ismét die 23, sõt minden nap usque ad diem 28. Mellyek mind öszve számláltatván már XV sereg. Die 25 napbéli fogyatkozás is lévén a sáskák temérdek serege is délben a városra jövénn:beszúrás a lap bal szélén (Zolnay 106.oldal) a Templomunkig el leptekiegészítés a sorok között(Ekklézsia-I. 187.jpg) a várost, az idõ is felleges lévén, nem kevéssé láttatott a setetség rendkívül valónak lenni, a nép is ez úttal semmit a Sáskáknak nem tehetett, harangokat félre vertek ‘s mit nem tselekedtek; de ellenekre is ide a Kurtza partra meg szállott.kiegészítés a lap alján: (Ekklézsia-I.187.jpg). Ismét

153.jpg  Ismét die 20 August. az egész város volt Sáskát kergetni. A Nádas Halomnál és a Pankotai szigeteken széllyel csudálkozásra méltó sok ezerekbõl álló Góllyák sokasága által emésztettek a tolyó sáskák egynehány hetektõl fogva; valamig uttyokra nem indultak. Notz. die 7 Septemb.

NB. Honnét az egész Tartománybéli Reformata Ekklézsiákbeszúrás a sorok között: (Ekklézsia-I.187.jpg) az Istennek közönséges itélete alatt magok megalázódásoknak bizonyságára és az õ Felsége haragjának engesztelésére közönséges Böjtöt minden Uj Hold Vasárnapra hírdettenek háromszori Isten Tiszteletet azon szent napra rendelvén, mellyeknek középsõje XI órakor kezdettetvén, volt a népnek penitentia tartó Közönséges esedezése. NB. Nem hiszem hogy más Ekklák böjtöltek volna hanem csak a miénk.kiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 187.jpg) 11. Elkezd

188.jpg  11.) Elkezdeték Templomunk kegyetlenûl furattatni minden eddig hallatlan ·/· hallatlan példa nélkülkivül (Ekklézsia-I. 188.jpg) die 23 Augusti, és tartott e munka usque ad ultim. euisdem. Melly gonosz kegyetlenség mint kezdetett ‘s ment véghez, voltaképpen, mint szemme’l tulajdon szemünkel látott dólgot, ugy irunk le.

A templomnak építtésében együtt a több Kõmives Legényekkel munkálkodó egy Legény vádaskodott a N. Vármegye Tiszteinél hizelkedésbõl, hogy ugy mond õ tudja bizonyossan, hol, és mennyi égetett tégla légyen a falban, melly beszéd hathatósabb lévénlõn (Ekklézsia-I. 188.jpg), mint az építtõk körûl az idõben strázsáló és hogy égetett téglák ne rakattatnának, szüntelenbeszúrás a lap jobb szélén (Ekklézsia-I.188.jpg) vígyázó, ugyan a Nemes Vármegyetõl rendeltetett Személlynek Szegvári akkori Plébánusnak és Vármegye Esküttjének bizonyság tételek. A Kõmíves Legény szava siettséggel felírattatik a Felséges Királlyi Consiliumhoz; honnét a Nemes Vármegyére parancsolat adattatik, hogy egsalják menjenek végérebeszúrás a sorok között (Ekklézsia-I.188.jpg) a dologotnak, mellyet igen örömest is elkövetnek, minden szorgalmatossággal és böltsességgel Készíttetnek Szegeden olly Eszközök, mellyeket lehetetlen lett volna ki gondolni Practicus Mathematicusnak is illy ideig való munkára, hanem ha belsõ Tanátsadótól 189.jpg  adótól, attól taníttatott vólna az, a ki szerzette, insinualta154.jpg nuálta és végbe vitte, ki eleitõl fogva az Isten Ditsõsége ellen szokott szerszámokat készíttetni. Ésa. 54:16.17.

Három vas Szerszámok valának ezek: Elsõ: Ama vulcanus kohójában való öreg, és mind a többi között legelsõ verõnek Pöröllynekbeszúrás a lap bal szélén (Ekklézsia-I.189.jpg) formájára készûlt egy vas verõ Põrölly, melly volt fa sulyok vagy mint szokták hívni Furkó helyett (:A:) NB. Ez volt a mi Kovátsunkébeszúrás a lap bal szélén (Ekklézsia-I.189.jpg). Második: Mintegy másfél ölnyi hosszúságú szokott Kapa nyélnél vastagabb, négy szegletû Vas Rud, mellynek egyik vége gömbölyeg vagy mintegy gombos vala, a másik pedig hegyesen kinyújtatott mind ugy szegletivel és ugyan finom atzélbol (:B:) A harmadik is majd mind ezen formára, hosszúsága mind vastagsága; hanem ebben különbözött, hogy ennek nem hegyi volt, hanem éli, ez is pedig nem szélesen és simán, hanem illyen formán ·/·mánn mint a Z betû, hasonloképpen választott Atzélból készíttetett (:C:) Tudniillik, hogy a hol a másikkal el lyukasztja, ott ezzel öszve szaggathatná a köveket és égetett ttéglákat is, valahol találna a falban.

Világosabban illyen formák(Ekklézsia-I., II. és Zolnay másolatábanitt a rajzok következnek A, B és C Nb. En[nek] az eszköz[nek] ugy tettzik nékem hogy négy hegyi voltak.megjegyzés a lap alsó szélén.(Ekklézsia-I. 189.jpg)

A m&o