XXXIX. évfolyam 17. szám

2007. április 27.

Rendőrök napja

Április 21-én délelőtt kinyíltak a szentesi rendőrkapitányság kapui az érdeklődők előtt. A rendőrségi nyíltnapra főként óvodás- és általános iskolás gyermekcsoportok, valamint családok érkeztek, hogy részt vegyenek a zsaruk által szervezett színes programokon. A gyermekek többek között kipróbálták a rendőrmotorokat és gépkocsikat, a hangosbeszélőt és a szirénát, de drog-prevenciós előadáson és vetélkedőkön is részt vettek. A nap egyik csúcspontja a nyomozókutyák bemutatója volt, ahol nemcsak ügyességüket, hanem barátságosságukat is bizonyították a kapitányság németjuhász kutyái.

2007. április 27.

Ülésezik a testület

Lapunk megjelenésének időpontjában tartja negyedik soros ülését a város képviselő-testülete. A napirendi pontok között vitára bocsátják a 2006. évi gazdálkodást, annak eredményeivel és gondjaival. A befektetést ösztönző előterjesztés második fordulóban kerül a képviselők elé. Januárban az alapszabályát tárgyalták, azóta több szervezettel, vállalkozásokkal, vállalkozási érdekképviseletekkel, nemzetközi kamarákkal egyeztettek a témában. Elhangzott: ahhoz, hogy új munkahelyek szülessenek Szentesen szakképzett munkaerő kell, ehhez valamiféle együttműködés is látszik már a környező települések között.

Immáron harmadik évébe lépett a Kistérségi Társulás. Szirbik Imre polgármester, a társulás elnöke ekképpen értékelt az évfordulón: a társulás elsősorban a községek számára fontos, de kérdés, hogyan tudja a város a községeket segíteni. Valamennyi térségi településen megszületett az álláspont, miszerint a kistérségi társulás akár a gyermekvédelem, akár a logopédiai ellátás, vagy a szociális gondozás területén betöltötte feladatát, megfelelt az elvárásoknak. Ami változást vihet az összefogásban, van egy olyan elképzelés, hogy a kisközségek, mint például Árpádhalom, Eperjes, Nagytöke közös körjegyzőségeket hoznának létre, mivel az önálló apparátus fenntartása a kisközségek költségvetését rendkívül megterheli.

Újságírói kérdésekre válaszolva a polgármester elmondta: a Megyeháza ügyében júniusban lesz a bírósági tárgyalás. Néhány szentesi vállalkozó, alvállalkozó esetében, akik a Délép csődje miatt bajba jutottak, a város keresi az áthidaló megoldásokat, hogy számukra a keletkezett hátrányt valamilyen módon ki tudja egyenlíteni. Ami a garanciális munkákat illeti, a halasztást nem tűrő munkák egy részét folyamatos videofelvételek mellett elvégezik. Ezzel egyidőben természetesen benyújtják rá a költségigényüket is. Az ügy lezárása a bíróság döntésétől függ.

A Petőfi Szálló kérdésében egy tájékoztatást kap kézhez a testület. A polgármester elmondta, van ajánlata a városnak, azt értékelni, mérlegelni kell. Lényege az, hogy az ajánlattevő egy közös vállalat formájában tőkeemeléssel biztosítana hozzá forrásokat.

A Bioetanol üzem érdekében az Árpád Agrár Rt. és a svéd cég a termékbiztosítási szerződést megkötötte. Megkezdődött a termés biztosítása, 300 ezer tonna/év kukoricát kell az üzem számára előteremteni. A keretszerződést megkötötték, jelenleg a gyár műszaki tervezése folyik, valamint a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése. Az üzem várhatóan 2008-ban megépül, s az évi termés már ott feldolgozásra kerül.

(lovas)

2007. április 27.

Járda- és útépítések, felújítások

A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatot hirdetett a "települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása" támogatásának elnyerésére. Az előterjesztést március végi ülésén tárgyalta a képviselő-testület.

2007. április 27.

Új diákönkörmányzat

Új diákpolgármestert választottak április 20-án a városháza dísztermében, ahol a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat tartotta küldöttgyűlését.

Valamennyi helyi, önkormányzati általános és középiskolából érkezett képviselők meghallgatták a testület éves beszámolóját, majd megválasztották a tisztségviselőket.

Az új diákpolgármester Ludvig Zoltán, a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola tanulója, alpolgármesterré választották Balázs Dorinát, a Deák Ferenc Általános Iskola tanulóját (képünkön). A titkár Balogh Krisztián, a Boros Sámuel Szakközépiskola diákja, míg a szóvivői posztot Vincze Renáta, a Koszta József Általános Iskola tanulója kapta meg.

Szöveg és fotó: Vidovics

2007. április 27.

Nehogy végleg!

Április 16-nak reggelén vittem be a szerkesztőségbe írásomat, mely arról szólt, hogy "Várva várjuk" azt a lelki-szellemi hajnalhasadást, melytől menekül a "szándékos elbutulás". Az a múlt századból itt maradt gondolkodás, mely önérzetes zászlólengetéssel vallja, hogy Budapest előbb volt város, mint a Duna folyam. A Duna meg vegye megtiszteltetésnek, hogy Budapesten folyhat keresztül. Azt meg ne higgye, hogy csak hajók úsztatására való, hanem lássa be, hogy idegenek holttestének elnyelése is jól áll neki.

2007. április 27.

A munkásság legnagyobb ünnepe

Május 1. ünneplésének kezdetei

Zsilinszky Mihály főispán

Talán közismert, hogy az 1889. évi párizsi nemzetközi munkáskongresszus (a II. Internacionálé) mondta ki, hogy a munkások minden országban és minden vá-rosban egyidejűleg, egy meghatározott napon követeljék a 8 órás munkanap bevezetését. A választás május elsejére esett, az 1886. évi chicagói véres eseményekre emlékezve. Idővel ez a nap általánosabb tartalmat nyert: a munkásság nemzetközi szolidaritásának kifejezőjévé vált. Eleinte a hatóságok erőszakkal igyekeztek megakadályozni a fölvonulásokat és tüntetéseket, a munkaadók pedig elbocsátásokkal fenyegetőztek.

2007. április 27.

Díszpolgárokat választottak

Évfordulók - 2007.

140 éve, 1867. április 25-én tartotta a kiegyezés utáni első, alakuló ülését Szegváron Csongrád Vármegye Bizottmánya, mely alkalommal horgosi Kárász Benja-min alkotmányosan kinevezett főispán letette a hivatali esküt.

80 éve, 1927. április 25-én gróf Bethlen István miniszterelnököt, gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi minisztert és dr. Bud János pénzügyminisztert Szentes város díszpolgáraivá választották.

140 éve, 1867. április 27-én megtartották a kiegyezés utáni első megyei tisztújítást. Ez alkalommal a szentesi járás főszolgabírójává Mikecz Ferenc szentesi ügyvédet választották meg.

95 éve, 1912. április 27-én a Tóth József Színházban nagysikerű növendék hangversenyt rendeztek Kiss János zenetanár és Vincze Jó-zsefné zongoratanárnő tanítványai részvételével.

100 éve, 1907 áprilisában összeírták a szentesi jószágállományt, melynek eredménye: 6518 szarvasmarha, 5888 ló, 11 415 sertés, 4999 juh, 73 kecske, 1 szamár.

55 éve, 1952 április folyamán Lengyel Károly irányításával megalakult az Ivóvíz-, Fürdő- és Csatornamű Vállalat, amely néhány hónappal később felvette a Csongrád Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat nevet.

Összeállította: Labádi Lajos

2007. április 27.

A Szent-Korona jelentősége

A megyeházán dr. Tóth Zoltán József alkotmányjogász, egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára tartott előadást a Szent-Korona tan aktualitása címmel, melyen a magyar jogalkotás összefüggéseiről, a korona ikonográfiai és történelmi szerepéről beszélt hallgatóinak.

A magyar alkotmány kutatója már az előadás elején felhívta az érdeklődők figyelmét arra, hogy történelmünk különlegesnek tekinthető, hiszen Magyarországon sohasem volt vallás-háború. Igaz, hogy voltak olyan keresztény emberek, s olyan protestáns lelkipásztorok, akiknek hitük miatt sok szenvedést kellett elviselniük (például gályarabok), de nem beszélhetünk átfogó üldöztetésekről. A dogmatikai különbségek ellenére a keresztény hit, s a korona évszázadokon keresztül összetartotta a magyarságot. Az Istenben való hit egyértelmű volt, hiszen egészen a felvilágosodásig az emberek úgy gondolták, hogy ha Isten nem létezik, akkor a világ egy értelmetlen üresség. A korona pedig szakrális elkötelezettséget jelentett, s szerves részét képezte az alkotmányos jogoknak. Ezért sok teória alakult ki keletkezésének történetéről.

Egészen a 18. század végéig a magyar hagyomány szerint a korona egységes alkotás, s csak II. József idejében kezdett kialakulni az a nézet, hogy a korona két pántja egymástól függetlenül keletkezett. Az 1945 utáni általános felfogás azonban már azt mondta, hogy jóval Szent István uralkodása után készítették el, melyet a hátulján lévő császárképek datálásának kérdése indokolt. Majd az előadó a koronán lévő ikonográfiákat elemezte, melyek mind újszövetségi képek, kivéve a Teremtő Isten ábrázolása. Elmondta, hogy régen az üzenetközvetítés egyik formája a képi modell volt, s a szakrális képek festőinek ismerniük kellett az ikonográfia szabályait, hiszen az ikonokon keresztül teremtettek kapcsolatot a földi lét és a túlvilág között. Ezek az alkotások hasonlóságot mutatnak az egyiptomi mozdulatlan és merev ábrázolásokkal is, hiszen a reneszánsszal ellentétben - a művészek az emberi pillanatot akarták megragadni az örökkévalóság számára - itt az örökkévalóságot akarják meg-nyitni a pillanatnak. A korona tehát az Istennel való állandó kapcsolattartás eszköze volt évszázadokon keresztül minden magyar számára.

CS. I.

2007. április 27.

Befektetések ösztönzése

A város gazdasági életének elősegítése és munkahelyek teremtése a cél

Az önkormányzat kötelező és vállalt feladatai között szerepel az ipari zóna és a városban működő Ipari Park fejlesztése. Ennek elősegítése érdekében 2005-től Bocskay István Ipari Park referensként, valamint Lantos Sándor Ipari Park referens-asszisztensként dolgoznak a polgármesteri hivatalban azért, hogy munkájukkal is elősegítsék a város gazdasági életének fejlődését, illetve kapcsolatot teremtsenek a kis- és nagy befektetők, valamint a vállalkozók között.

2007. április 27.

Egyelőre nincs vevő a "Móriczra"

Az alsóréti idősek otthonába már 54-en jelentkeztek

A nyugdíjasok klubja a múlt héten Szirbik Imre polgármestert, országgyűlési képviselőt invitálta soros alkalmára, melynek kijelölt fő témája a városunkban épülő két idősotthon volt.

A polgármester elöljáróban ismertette a város gazdaságának, oktatásának, közlekedésfejlesztésének és turizmusának jellemző irányvonalait, az elmúlt időszak történéseit és az önkormányzat elképzeléseit. Tájékoztatójában szólt arról, hogy az Alsóréten épülő idősotthon várólistájára már 54 fő iratkozott fel. A munkálatok itt várhatóan még idén ősszel befejeződnek, s 2008 tavaszán beköltözhetnek az első lakók. Azonban a református egyház idősotthona a kivitelező ígérete szerint valószínűleg már július végére elkészül, s szeptembertől működni fog. Ebben az intézményben 10 hely biztosított az önkormányzat számára, melyre még csak 5-en jelentkeztek. Szirbik Imre azt is elmondta, hogy az egyházi otthonnal ellentétben az alsóréti idősotthon térítési díjairól még nem döntött a képviselő-testület, ezt a kérdést csak a májusi ülés napirendi pontjai között tárgyalja majd az önkormányzat.

Ezek után pedig válaszolt a klubtagok kérdéseire, melyek főként a lakásprogramra, a Hősök Erdejének kitermelt fáira, a fizetős parkolókra, illetve a nyugdíjasok klubjának is helyt adó Móricz Zsigmond Művelődési Házra vonatkoztak. Az egyik klubtag arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy a Hősök Erdejében a kivágott fák helyére igaz, hogy ültettek facsemetéket, viszont locsolásuk rendszerint elmarad. Így bizonytalan, hogy a kis fák gyökeret eresztenek a talajban. Egy másik érdeklődő pedig az iránt érdeklődött, hogy mikortól működik majd a fizetős par-kolórendszer a belvárosban. A polgármester válaszában elmondta, hogy az automaták közbeszerzési pályázata még jelenleg folyamatban van, de az már bizonyos, hogy 15 perces megállás esetén ingyenes lesz a parkolás, s negyedóránként 100 forintot kell majd fizetni. Majd a Nyugdíjasok Klubjának tagjai örömére elmondta, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Ház megvásárlására a kijelölt időpontig nem érkezett be pályázat, így belátható időn belül nem kell az évek óta ott működő csoportoknak más intézménybe költözniük.

CS-L.

2007. április 27.

Tehetség a színpadon

Szalay Róbert két egymást követő évben nyert megyei szavalóversenyt

Minden gyermekben van valami különleges, mélyen rejtőző vagy láthatóan felszínre törő egyediség, amely meghatározóvá, felejthetetlenné teszi őt a felnőttek szemében. Valami olyan adottság, amely csak és kizárólag az Ő szemeiből és az Ő lelkéből tükröződik, olyan tehetség, ami felsejlik szavaiból vagy nyilvánvaló válik már az első találkozáskor.

2007. április 27.

Tokácsli tanítványai

Nemrég a Szentesi To-kácsli Lajos Képzőművészeti Kör tagjainak munkáiból rendeztek kiállítást a Szegedi Alsóvárosi Kultúrház emeleti kiállítótermében, melyen olyan szentesi festők vettek részt alkotásaikkal, akik valaha a nagy nevű festőművész, Tokácsli Lajos szakkörében tanultak. A már 3 éve alakult kör - K. Szabóné Licsicsányi Rózsa, Nagyné Szabó Ilike, Vecseri Lászlóné, Rónyai Ágnes, Török Imréné, Andrikó Ist-vánné, Bíró Jenő, Bognár Attila - harmadik alkalommal állították ki itt különböző stílusú csendéleteiket, táj- és arcképeiket. Remélik, hogy jövőre is lehetőséget kapnak erre, hiszen most is szeretettel fogadták őket. A szegedi kiállítás mellett műveikkel nemrég részt vettek Szegváron az "Én ezt tudom" című pályázaton is, ahol a kör minden tagja bejutott a május 1-jén, kedden 15 órakor kezdődő gálaműsorba is. Ezen kívül az ifjúsági házban találkozhatunk velük április 27-től, a Tavasz a természetben című kiállításon.

2007. április 27.

NyelvÉSZek Szegeden

Március 30-án közel 30 gyermek indult autóbusszal Szegedre az Arany János Általános Iskolába, a nyelvÉSZ Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny megyei fordulójára.

A helyi levelezős verseny után a megyei döntőbe a legtöbb pontszámot elért tanulókat hívták. Így kerültek be a Koszta József és a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói a szegedi mezőnybe. A megyei fordulót is évfolyamonként rendezték meg 1-8. osztályos diákoknak. A feladatok izgalmasak, érdekesek voltak, ezért szükség volt a gyerekek kreativitására is. A felnőtteknek olykor-olykor nehéznek tűnő feladatokat a tanulók könnyedén és élvezettel oldották meg. A munka 45 percig tartott, akár egy tanítási órán. S hogy a várakozás ne tűnjön hosszúnak, a házigazdák élvezetes programmal kedveskedtek a versenyzőknek és kísérőiknek. A Szeged Néptáncegyüttes Nagy Albert művészeti vezető közreműködésével csodálatos néptáncokat, valamint népdalokat mutatott be. A kellemes program után az eredményhirdetés következett, ahol elmondták, hogy a kategóriák 1. helyezést elért versenyzői jutnak tovább az országos fordulóba.

A szentesi gyerekek helyezései:

1. osztály: 1. hely: Dallos Szilágyi Dániel (Koszta isk., Síposné Vincze Andrea). 2. osztály: 1. Elefánti Emma (Koszta isk., Kormos Ferencné, Friesz Nóra). 3. osztály: 5. Korom Krisztina (Koszta isk., Pappné Pintér Etelka), 8. Szabics Bence (Koszta isk., Olsákné Kóczán Gabriella). 4. osztály: 4. Vecseri Zita (Koszta isk., Burai Lászlóné), 5. osztály: 1. Sebesi Viktória 2. Olasz Tamás, 5. Tóth Fruzsina. 6. osztály: 4. Kánvási Dániel: (mindannyian Koszta isk., Tóthné Hlavács Mária), 5. Nyáry Luca (Petőfi isk., Fári Andrea). 7. osztály: 1. Szegi Laura, 2. Gila Nóra (mindketten Koszta isk., Tóthné Hla-vács Mária), 7. Kovács Emese (Petőfi isk., Fári Andrea)

Kis-Rácz Antalné
m. szaktanácsadó

2007. április 27.

Koszta nyomdokain

Évtizedes múltra tekint vissza a Koszta József Általános Iskolában a rajzverseny, mellyel az iskola névadója, az egykori festőművész emlékének adóznak. Hagyományosan csendéletfestésben mérik össze ügyességüket a diákok, melynek Koszta József is nagymestere volt. ebben az évben tudásukat is próbára tehették, ugyanis a Koszta József Múzeum is bekapcsolódott a verseny lebonyolításába.

2007. április 27.

Arany Margaréta

A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Margaréta Citerazenekara arany minősítést szerzett országos népzenei minősítő hangversenyen. Az április 21-22-én Bordányban rendezett megmérettetésen a megyéből összesen 60, a területi vagy az országos minősítésre pályázó népdal együttes és szólista vett részt. Előzőleg a szentesi gyerekzenekar 2006. októberében a területi versenyen már kiváló minősítést kapott. Most az országos elismerést olyan neves szakemberektől érdemelték ki, mint Birinyi József, a Kórusok Országos Tanácsa (KÓTA) társelnöke, népzenész, népzenekutató, valamint Hajdú Ágota és Kovács László népzenetanárok, akiktől szakvéleményt is kértek a továbbfejlődéshez.

A zsűri színe előtt két népdalcsokorral mutatkozott be a zenekar: mulatós bordalokkal és somogyi népdalokkal, melyekkel a területi hangversenyen is sikert arattak.

A Margaréta 10-15 éves kis zenészekből áll: Kiss Dorotytya, Sólyom Zsanett, Fülöp Helga, Petes Zsuzsanna, Petes Krisztina, Kiss Rebeka, Mélykúti Kornélia, Hajdú Alexandra, Lakatos Katalin, Németh Bence, Vigh Imre, Ollai Ferenc Bence és Komár Viktor. Némelyikük 3 éve citerázik, de vannak köztük, akik már hatodik éve, árulta el felkészítő tanáruk, Mély-kútiné Németh Kornélia. A Koszta, a Petőfi, a Kiss Bálint és a Deák iskolákból járnak a gyerekek zenélni, évente 30-35 fellépésük van, iskolai rendezvényekre is felkérik őket, de a felnőtteket, a Pengetőt is elkísérik hangversenyekre. A zeneiskolában szerencsére bőven megvan az utánpótlás, a zene szeretete mellett az is összetartó erő, hogy köztük testvérek, unokatestvérek is játszanak.

D.J.

2007. április 27.

Újra megmutatták, hogy több van bennük

Szentes sportváros, de a kultúra pártolása is megmutatkozik hétről hétre az életre hívott rendezvényeken. Ezek a rendezvények szólnak a barátságról, más népek tiszteletéről, kultúrájának elismeréséről.

A két hétvége a pedagógusoktól volt "hangos", meghívottak voltak a bácskatopo-lyai zeneiskola pedagógusai, de bemutatkoztak a szentesi zeneiskola tanára is. Színvonalas, igazán szórakoztató előadásban volt része a hallgatóságnak, de a szentesiek vendégszeretetből is igazán jól vizsgáztak. Dr. Bácskainé Fazekas Márta, az oktatási bizottság elnöke meleg szavakkal üdvözölte a vendégeket, a helybelieket, az előadókat, hallgatókat.

2007. április 27.

Városi játszóterek

Gyermekeink épségéért

A város vezetőségének figyelmébe szeretném ajánlani írásomat, és bár én fogalmaztam meg, úgy gondolom sokak nevében tettem.

Akinek gyermeke van az tudja, hogy a városban sok régi, kedvelt játszóteret megszüntettek/megszüntetnek, mivel nem felelnek meg az uniós követelményeknek. Ennek fejében tavaly építettek a sportcsarnok közelében egyetlen játszóteret. Amíg épült, reménykedtünk, a játszótér méreténél fogva alkalmas lesz befogadni a sok gyermeket, akik így kiszorultak a régi helyekről.

2007. április 27.

Mesterhangszerek rendelésre

Egyedi hangszerkészítéssel foglalkozik Mal-kócs Róbert, és megrendelőkre vár. A fiatalembernek meggyőződése, hogy a mesterhangszer a szakmabelinek többet ér, mint a sorozatgyártással készült gitár.

Családi hagyománya van náluk a fával való foglalatosságnak, a kézügyességnek, bizonyítékul szolgálnak erre az Akácfa utcai házban szépen faragott bútorok a szülőktől, de felesége is fest, farag. - A hangszerkészítés később jött, párhuzamosan a zenéléssel "támadott meg", fogalmaz Malkócs Róbert, aki 8 éves korában kezdett zenélni, s autentikus cigány folklórzenét játszó együttesük tíz évig működött. Azonban bevallása szerint sok más, komolyabb műfajban is otthon érzi magát, zeneiskolát végzett, tanítványai is akadtak már rokonságából. A hangszerkészítés nem a szakmája, akkor kezdett bele szakkönyvek alapján, amikor boltban nem talált olyan hangszert, ami a fülének megfelelt. Egy hozzáértőnek bizony nem mindegy, hogyan szól a zeneszerszám a kezében, s amellett, hogy a gitár alakját sok zenész a nő alakjához hasonlítja, nagyon fontos a hangja is. Róbert ebben is igényes, nekiállt nemesfából húros hangszereket készíteni. Rámutat, hogy ettől érték, amit csinál, hiszen a gépek, a sorozatgyártás korában ilyen alapanyagot nem használnak. Eredete az 1500-as évekre nyúlik vissza, már akkor nemes alapanyagot választottak az egyedi hangszerekhez, azonban mára kihalt szakma lett. Róbert tudomása szerint az egyetlen képviselője Dél-Magyarországon, szakirodalomhoz sem könnyű hozzájutni. Boltban a mesterhangszerek nem kaphatók, csak megrendelésre készülnek, bár még azok a zenészek sem mindig tudják megfizetni, akik egyébként értékelik a mesterhangszert.

Az alapanyag sem olcsó, de neki szerencséje van: asztalos apjánál gyakorta megfordul nemesfa. Néhány mandolin, tambura és gitár került már ki keze közül, egy-egy gitáron nagyjából egy hónapig dolgozik.

- Nem lehet elkapkodni, kifinomult munka, - vallja Róbert. Az ő gitárjának rózsafa a hátulja és az oldala, ébenfa a fogólapja, szegélyrésze interzia berakással készült, a hanglyuk környéke is finoman és egyéni motívumokkal kidolgozott, a lakkozás is kézzel történit - ezek mind jellemzői a mesterhangszernek. A nemes alapanyag pedig nagyban befolyásolja azt, ahogy végül megszólal. Akusztikus gitár mellett elektromos készítésével is megpróbálkozna.

Az alkotók mindig jobbra törekszenek, tökéletesebb hangszert igyekeznek létrehozni, Róbert is így valósítja meg magát, s ha lesz rá kereslet, készítene továbbiakat is.

D. J.

2007. április 27.

Telkibányán táboroztunk

A Szabadidős Sportklub és a szentesi Gyermekbarátok ez évben is megrendezték a tavaszköszöntő komplex gyermektáborukat, ezúttal Telki-bányán. Az április 2. és 5. között 4 napos táborozáson 30 fő - ebből 27 gyermek - vett részt.

Már az első napon érdekes élményekben volt részünk, meglátogattuk Szolnokon a Repülőmúzeumot és koszorút helyzetünk el a szerencsétlenül járt pilóták emlékművénél. Dél tájban érkeztünk Szerencsre, ahol első utunk a Huszár-várba vezetett. Sajnos a múzeum zárva volt, de így is érdekes volt látni a régi harcok színtereit. A vár után felkerestük a Szerencsi Csokoládégyár mintaboltját, ahol kedvünkre válogathattunk a finom és olcsó termékekből. Majd Monokon álltunk meg és Gábor bácsi ismertetőjét követően koszorút helyeztünk el Kossuth Lajos szobránál. Késő délután érkeztünk meg a telki-bányai táborba, ahol finom vacsora várt bennünket.

2007. április 27.

Adó-infó

Törőcsik Norbert rovata

Őstermelő biztosítása, járulékbevallása

(Az őstermelő biztosítási kötelezettségének jogszabályi alapja.)

2007. január 1-jétől a mezőgazdasági őstermelők is a társadalombiztosítás keretén belül ún. biztosítottakká, azaz teljes körű társadalombiztosítási ellátásra jogosultakká váltak. Nem biztosított ugyanakkor ezen a jogcímen (de más jogcímen jogosult térítésmentes egészségügyi szolgáltatásra) a közös őstermelői igazolvány alapján őstermelő kiskorú személy, a gazdálkodó család kiskorú tagja, az egyéb jogcímen - ide nem értve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, valamint a választott (vezető) tisztségviselői jogviszonyban - biztosított, a saját jogú nyugdíjas, valamint az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

2007. április 27.

Tóni bácsi konyhája

  • Citromos raguleves karalábéval
  • Gombás-zöldborsós tokány
  • Felvágottas tavaszi saláta
2007. április 27.

A koleszosok kedvence a Mozdulj!

Tizenöt éves jubileumához érkezett a Mozdulj! A Terney Béla Középiskolai Kollégium sportnapjáról elmondható: a diákszálló legnépszerűbb programjának számít a kezdetek óta.

A múlt héten lezajlott vidám sportvetélkedő történetéről kérdeztük Boros Istvánt, a Kollégiumi Baráti Kör titkárát, azután, hogy a sportnapot idén ő indította útjára megnyitó szavaival. Négy sportágban és hat kategóriában versenyzett most mintegy 250 diák, de nem volt ez mindig így, derül ki visszaemlékezéséből. Mészáros György 1992-ben érkezett nevelőtanárként a kollégiumba.

2007. április 27.

Cél a dobogó

Vasutas rögbisek

A Szentesi Vasutas "91-esek" rögbi csapata is megkezdte a 2006/2007-es NB I-es bajnokság tavaszi idényének folytatását. Törőcsik Sándorral, a csapat játékos-edzőjével beszélgettem. A csapat új bajnoki kiírásban kezdte meg az idény őszi szezonját, létrehoztak egy extra ligát, NB I-et és NB II-t.

2007. április 27.

Szenior úszóverseny

Kaposváron rendezték meg a VIII. Ketskés K. Endre Nemzetközi Szenior Úszóversenyt április 14-15-én, melyen a hazai úszókon kívül Ausztriából, Szlovákiából és Szerbiából érkeztek sportolók. Nagyon sok olyan versenyzővel találkoztunk, akik korcsoportjukban a legjobbak hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. A Szentesi Delfin ESC versenyzőinek nagyon jól sikerült a versenyzés, többen egyéni legjobbjukat úszták.

Eredmények:

dr. Bakacsi Gyula: 50 hát, 100 hát, 50 mell, 100 mell, 50 gyors, 100 gyors 1. Balázsné Lukátsy Kati: 100 mell, 100 gyors, 50 mell, 50 gyors 1. 100 hát, 100 vegyes, 50 hát 2. Melkuhn Dezső: 100 pille 1. 100 mell, 100 vegyes, 100 hát, 100 gyors 2. Barakonyi Judit: 50 mell 1. 50 gyors, 100 mell 2. Bocskay Zsófia: 100 gyors 1. 100 pille, 100 vegyes 3. Kasza József: 50 pille, 100 pille, 50 hát 2. 100 mell, 100 hát 3. Debreczeni Beáta: 100 hát, 50 hát 2. 50 mell 3. dr. Kanyó Ádám. 100 hát 3.

4x50 m gyorsváltóban és 4x50 méteres vegyesváltóban egyaránt 2. lett a Melkuhn Dezső, Kasza József, dr. Kanyó Ádám, dr. Bakacsi Gyula összeállítású váltó az V. korcsoportban.

Pólyáné Téli Éva

2007. április 27.

Régiós dzsúdó

A Pollák DSE dzsúdósai is részt vettek a Magyar Egye-temisták-Főiskolások Bajnokságán, a BHSE edzőcsarnokában, ezután Paksra utaztak, ahol régiós bajnokságon léptek tatamira.

A budapesti és paksi eredmények: 3. Sipos Dániel (-100 kg).

Serdülő (1993/94): 1. Paksi Tibor (-66 kg), 1. Őri József (-60 kg), 5. Máté Dániel (-55 kg), 7. Valkai Béla. 1. Kalydy Patrícia (-63 kg), 2. Gila Nóra, 2. Kürti Varínia (-57 kg), 4. Nagy Kitti (-48 kg).

Diák "A" (1995): 2. Máté Dániel (-54 kg), 3. Valkai Béla, 2. Kürti Varínia (-56 kg).

Diák "B" (1996): 7. Tyityán Bendegúz (-41 kg), 3. Kiss Zoltán (-38 kg), 4. Varga Imre, 7. Szabó Dávid (-35 kg).

Diák "C" (1997): 4. Vajda Zsolt (-27 kg).

2007. április 27.

Vereség és 7. hely

Az idei szezon utolsó mérkőzésén hazai pályán szenvedett vereséget a Legrand-MetalCom Szentes futsal csapata. A Cső-Montage ellen 6-4-re elvesztett összecsapás után kiderült, hogy a tíz csapatos első osztály hetedik helyén végzett a Legrand 37 ponttal. A mieink mérlege tíz győzelem, hét döntetlen és tíz vereség. Hogy ez a hetedik hely mennyire felelt meg a vezetőség elvárásainak, a későbbi elemzések tárgya lesz. Gyanítjuk azonban, hogy szerettek volna valamivel előrébb végezni a tabellán. Ami a hétfő esti találkozót illeti, Koncz Zsolt, a csapat játékos-edzője elmondta, hogy voltak a mérkőzésnek olyan periódusai, amikor a maguk javára fordíthatták volna az eredményt, ám nem tudtak élni ezekkel a lehetőségekkel, így ennek - is - köszönhető a vereség. Visszafogott volt a szentesi társaság, ami azért is érthetetlen, mert szerettek volna bizonyítani önmaguknak és a közönségnek is, hogy több van ebben a csapatban, mint amit a jelenlegi helyezése mutat. A tréner ezúttal arcüreggyulladás miatt nem léphetett pályára, csakúgy, mint ahogy a sérüléssel bajlódó Jernei valamint az eltiltását töltő Bíró Mihály sem. Az utolsó bajnokin Erhardt három, Kazán egy találatot szerzett. Ezzel a Legrand számára befejeződött a bajnokság, a legjobb négy csapat (Gödöllő, Cső-Montage, Kanárik és Mezei-Vill) viszont tovább küzd a végső helyezésekért.

H. V.

2007. április 27.

Úszók

Kassán rendezték meg a Nemzetközi Szlovák Szenior Bajnokságot, amely a 7. Sa-muelis Ferenc emlékverseny volt. Valóságos éremeső hullott a Szentesi Delfin ESC maroknyi úszócsapatára a versenyen.

Eredmények: Melkuhn Dezső: 50 gyors, 100 mell, 100 pille, 400 gyors, 50 pille, 100 gyors, 200 vegyes, 200 gyors 1., 50 hát, 50 mell, 100 hát 2.; Kovács Imréné: 50 mell, 50 gyors, 100 hát, 100 mell, 100 gyors, 50 hát 1.; dr. Bakacsi Gyula: 50 gyors, 50 hát, 100 gyors, 100 hát, 200 gyors 1., 50 mell, 100 mell 2.; Balázsné Lukátsy Kati: 100 mell, 400 gyors, 50 mell, 200 gyors 1., 50 gyors, 50 hát, 100 gyors, 200 vegyes, 100 hát 2.; Bodnár Istvánné: 50 gyors, 1., 50 mell, 100 hát, 100 mell 2., 100 gyors 3.; Barakonyi Judit: 50 mell 1., 50 hát, 100 mell 2., 50 gyors 3.

Pólyáné Téli Éva

2007. április 27.

Rögbi diákolimpia

Dunaújvárosban rendezték meg április 21-én a Magyar Egyetemi-Főiskolai Rögbi Bajnokságot és a Női Diákolimpia Területi Döntőjét, ahol a résztvevő csapatok játékosai között szentesiek is szerepeltek.

Szentesi közreműködők: Kiss István (ÁVF), Bélteki Zsolt (Dunaújvárosi Főiskola), /Farkas Klaudia, Ábrahám Bernadett, Molnár Zsanett (Dunaújváros Női Csapat), Törőcsik Sándor, Baranyi Gábor, Döme Zsolt (partjelzők, játékvezetők).

Eredmények: 1. Dunaújvárosi Főiskola, 2. Szegedi Tudomány Egyetem, 3. Általános Vállalkozási Főiskola Bp.

A Női Diákolimpia Területi Döntő végeredménye: 1. Székesfehérvári RC, 2. Budapest Magpies, 3. Dunaújvárosi Főiskola.

A szentesi lányokkal felálló dunaújvárosi női csapatnak nem sikerült legyőzni egyik ellenfelét sem, de a lányok közül Farkas Klaudia meghívást kapott a magyar női válogatott májusi mérkőzéseire, illetve a júniusi svájci edzőtáborba.

2007. április 27.

Előny a Honvédnál

A női vízilabda bajnoki döntőbe jutás a tétje a Hungerit Top-Cop Security -Domino Honvéd párviadalnak. A finálé résztvevője az a csapat lesz, amelyik előbb szerzi meg a két csapat közül a két győzelmet. A döntőhöz a fővárosiak kerültek közelebb, hiszen az első, Kőér utcai találkozójukon 17-6-ra legyőzték szentesi riválisukat. Kocsis István, a Hungerit mestere szerint a hat válogatott pólóssal felálló Honvéd magabiztosan játszott, míg a mi oldalunkon nagyon sok volt a hiba mind támadásban, mind védekezésben. Több támadásunk után lekontráztak bennünket a hazaiak, és nem tudtuk semlegesíteni a Domino legjobbjait. A mérkőzés vége felé Kocsis mester sokat cserélt, igyekezett játéklehetőséget biztosítani mindenkinek, talán ezért is lett a végére ilyen nagy arányú a fővárosi győzelem. A párharc következő felvonását április 28-án, szombaton, 16 óra 30 perckor játsszák a ligeti uszodában. Kocsis úgy fogalmazott, hogy nem ők a mérkőzés esélyesei, de felszabadult, nyugodt játékkal megnehezíthetik a bajnokcsapat dolgát. Erre már volt példa, őszszel a Szentes nyert 10-8-ra mostani riválisával szemben. Azt azonban a fiatal tréner is elismerte, hogy az egy teljesen más Dominó volt, mint amelyikkel legutóbb találkoztak.

H. V.

2007. április 27.

Beverték az orrát

Csatornafedeleket lopott ismeretlen személy a Kisér utcából. A tettes öt szennyvízcsatorna fedőt szedett fel, feltehetően vasgyűjtés céljából, a kár kb. 20 ezer forint.

Április 17-én délután fél öt körül törtek fel egy személygépkocsit a Bocskai utcában. Az utastérből egy pénztárcát vittek el, benne 120 ezer forinttal.

Betörtek az egyik nagy-mágocsi presszóba április 19-ére virradóra. A tolvaj kivágta a szórakozóhely szúnyoghálóját, majd a helyiségből 220 ezer forint készpénzt és dohányárut vitt magával.

Már beépített nyílászárókat loptak el április 19 és 20 között egy építési munkálatok alatt álló épületből Szentesen. A tulajdonosnak okozott kár mintegy 400 ezer forint.

Ököllel vert arcon egy fiatalkorú személy egy felnőtt férfit közterületen, az egyik iskola szomszédságában, 20-án, este 8 óra után. A garázda módon viselkedő férfit a fiatal két-három alkalommal úgy megütötte, hogy annak orrcsontja eltörött. A fiatal ellen súlyos testi sértés miatt indult büntetőeljárás.

Április 21-én, hajnali két óra körül érkezett bejelentés a Démásznak, hogy a Tisza-híd közelében lévő egyik transzformátor állomásukat megrongálták. A helyszínre érkező járőrök a közelben elfogtak egy békés megyei házaspárt, akik a későbbi kihallgatásuk során elismerték, hogy a trafó rézkábelét próbálták eltulajdonítani. Ezen kívül további nyolc hasonló jellegű bűncselekmény elkövetését ismerték el, melyekkel összesen 18 millió forint összkárt okoztak a Dé-másznak Békés és Csongrád megyében. A házaspár ellen több rendbeli lopás miatt indult eljárás. Egy-egy transzformátor értéke 2 millió forint, de a színesfém átvevő helyeken csak 100 ezer forint körüli összeget fizetnek érte. A rendőrség az esetből kifolyólag is vizsgálatot indít a színesfém átvevő helyeken, hogy felderítse az esetleges orgazdákat.

Csatornázási munkálatokat folytattak az egyik szentesi utcában, ezt használta ki egy szemtelen csaló április 21-én. A tettes vízügyi szakembernek adta ki magát, és az elvégzett munkák ellenértékeként 95 ezer forintot csalt ki egy idős lakótól.

H.V.

2007. április 27.

Újra vereség

A fővárosban szenvedet 11-9-es vereséget az OSC ellen a Legrand-Szentesi VK férfi vízilabda csapata. A végső helyezés szempontjából fontos mérkőzésen, Berki András vezetőedző beszámolója szerint a vereséghez a gyenge játék mellett hozzájárult az is, hogy védekezésben hat hatalmas hibát követtek el, és ezt képtelenek voltak korrigálni a találkozó folyamán. Mindemellett a házigazdáknak minden bejött, a mi oldalunkon viszont gyakorlatilag semmi, így kizárólag vereség lehetett a találkozó vége. Berki még mindig átlövő hiánnyal küszködik, örömteli viszont, hogy hosszú idő után újra medencébe szállhatott Németh Dániel, aki ujjsérülése miatt több hetet hagyott ki kényszerűségből, ráadásul nem is játszott rosszul. Április 28-án, szombaton 18 órától a Pécs lesz a Szentes ellenfele a ligeti uszodában.

H.V.

2007. április 27.

Amatőr teremfoci

A Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség, a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok Csongrád megyei Amatőr Kupa néven amatőr teremlabdarúgó tornát szervez a sportcsarnokban. Első forduló május 6., a második május 13. A verseny célja kettős: versenyzési lehetőség biztosítása az amatőrök számára és a megye "Amatőr bajnoka" cím eldöntése. A tornán csak megyei II. vagy annál alacsonyabb osztályban szereplő labdarúgók vehetnek részt.

Nevezési határidő: május 2., szerda 17 óra.

Bővebb felvilágosítás kérhető a sportcsarnokban a Jövendő u. 1. sz. alatt a 63/315-140-es telefonszámon vagy sportcsanok@szentes.hu e-mail címen

2007. április 27.

Mini-tenisz eredmények

Sikeresen zárták a sportcsarnokban a 16. Országos Mini-tenisz Bajnokságot, amit a Kiss Bálint Református Általános Iskola rendezett meg, immár harmadik alkalommal. A városunkba érkező alsó tagozatos fiúk és lányok egyenes kiesési rendszerben mérkőztek meg a kicsinyített pályán, de a vigaszágon játszott gyerekek is jutalommal térhettek haza.

A szentesi sportolók eredményei:

1. osztály, fiú: 3. Beszédes Balázs (Szent Erzsébet Kat. iskola); lány 1. Dimák Stella (Kiss Bálint iskola), 2. Szuly Georgina (Kiss Bálint iskola); 2. osztály, lány: Rácz Diána (Koszta iskola), 2. Mizere Laura (Koszta iskola); 2. osztály, fiú: Dezső Bence (Kiss Bálint iskola) 2. osztály, fiú vigaszág: 1. Virág László (Kiss Bálint iskola); 4. osztály, lány: 3. Vajda Ildikó (Szent Erzsébet iskola).

2007. április 27.

Családi események

Született: Nagy Györgynek és Barna Mária Renátának (Juhász Gy. u. 38.) György, Borbás Attilának és Tenkes Dórának (Tóth J. u. 3.) Amand Attila, Juhos Mihálynak és Égető Andreának (Csongrád, Erzsébet u. 44.) Dóra Andrea nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Gémes Péter József (Orosháza, Zrínyi u. 29.) és Szélpál Edit (Sima F. u. 49/A).

Elhunyt: Turányi Imréné Kérdő Lídia (Dózsa Gy. u. 174.), Zoltai Gábor (Schweidel u. 14.), Lakatos István (Lavotta u. 21.), Remzső István (Szeder I. u. 11.), Szűcs László (Orgona u. 16.), Gyovai Lajosné Marik Anna (Csongrád, Bokros u. 54.), Facsar Sándor (Csongrád, Dózsa Gy. tér 5.), Gyapjas István (Csongrád, Orgona u. 14.).