Az újság PDF-fájlként

XLIII. évfolyam 47. szám

2011. december 2.

Kétezer átereszt cseréltek ki

A napokban befejeződik a csapadékelvezető csatornák átereszeinek cseréje. A szentesi kertes házak közel felénél felbontották és újraépítették a kapubejárókat – sok ingatlantulajdonos elégedetlen volt a munkával. A kohósalak terítésével biztos nem végeznek idén.

A szokatlanul száraz ősznek is köszönhető, hogy már a műszaki átadáshoz közelít a csapadékelvezető csatornák átereszeinek felújítása, aminek határideje 2011 végén lejár. Erre és a Wesselényi utcai 5000 köbméteres vésztározó építésére közel 40 milliós önereje mellé 350 millió forint támogatást nyert korábban az önkormányzat. A program úgy szólt, hogy a szentesi kapubejárók felénél, vagyis közel 2400 ház előtt nagyobbra kell cserélni a szűk átereszeket, azokat viszont, ahol a folyásfenékszint és a keresztmetszet megfelelő volt, úgy hagyták. Lapunkhoz több észrevétel is eljutott azzal kapcsolatban, hogy az alvállalkozó kivitelezők munkája kívánnivalót hagy maga után. Hétfőn elmentünk hát a dr. Berényi Imre utcába, ahol szorgosan dolgoztak az építők.

2011. december 2.

Melegebb lett a tízemeletesekben

Lezárult a városi távfűtést megújító projekt. Már vannak kedvező tapasztalatok: a városközpont négy tízemeletes lakóházában javult a rendszer teljesítménye. A "Szentesi távhő rendszer rekonstrukciója" elnevezésű pályázatról – amelynek azonosító száma KEOP-5.4.0/09-2009-0006 – részleteket lapunk harmadik oldalán olvashatnak.

2011. december 2.

Négy Mancs

A héten kézbesítik a Négy Mancs állatvédő alapítvány ausztriai székhelyére a Hungerit Zrt. keresetét, melyet a legnagyobb magyar baromfiexportőr nyújtott be a Fővárosi Bíróságra az osztrák Négy Mancs alapítvány, illetve elnöke ellen. Az elszámoltatási kormánybiztosság által kezdeményezett eljárás során a Főügyészség megállapította, hogy a Négy Mancs Alapítvány törvénysértően működik – jelentették be a csütörtöki sajtótájékozatón. Az alapítvány miatt csak a Hungerit Zrt.-t 2,5 milliárdos veszteség érte.

2011. december 2.

Jogszabályi változtatásokra várva

A Dr. Bugyi István Kórház a remények szerint jobban jön ki az átszervezés körüli vitából, mint ahogy azt korábban remélték – jelentette be Szirbik Imre polgármester az önkormányzat 28-i ülésén. Mint mondta, a tárca szakmai szemmel, politikamentesen állt a kérdéshez. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az egészségügyi intézmény állami fenntartás alá kerül, jelenleg a minél nagyobb ellátási és szakterületért folyik a küzdelem. Úgy tudjuk, hogy a tiszazugi települések mellett a szarvasi kistérség is a szentesi kórházhoz csatlakozik.

Horváth István – napirenden kívül – ez alkalommal is megkérdezte: vizsgálták-e az eltelt időszakban a kudarcba fulladt rádiós pályázat körülményeit és a felelősség kérdését? A polgármester így fogalmazott: ő maga nem vizsgálódik tovább, ám azt a jogi és ügyrendi bizottság megteheti. Ami talán meglepő, bár talán korainak tűnt a meghirdetett hétfői 14 órás időpont, a testületi ülésen a közmeghallgatás lehetőségével nem éltek a város lakosai.

2011. december 2.

Három óvodát fosztottak ki betörők

Riasztót kapnak a tagintézmények

A Mátéffy utcában a túró rudit is kiették a hűtőbőlEgy hónap alatt három szentesi óvodába törtek be. A háromból kettőre már szereltek föl riasztót, de másik három óvodában még nem megoldott a vagyonvédelem. Az ellopott értékek zöme alapítványi tulajdon, nehéz lesz pótolni. Úgy tudjuk, a feltételezett elkövetők számlájára súlyosabb jogsértések is írhatók.

Október végén a Bocskai utcai, két hete a Damjanich utcai, múlt péntek virradóra pedig a Mátéffy utcai óvodába törtek be, és vittek el minden mozdítható érteket ismeretlen tolvajok. Mindhárom helyszínen azonos technikával dolgoztak az elkövetők: az utcafrontról nem látható ablakot vagy ajtót kerestek, aminek üvegét betörték, s azon keresztül jutottak be az épületbe. A Bocskai utcai óvodából számítógépet, műszaki cikkeket és kirándulásra szánt pénzt vittek el, a Damjanichból – ahol a csoportszoba ablakán keresztül pakolták ki a szajrét – számítógép, monitor, fejhallgató, CD-s magnó és némi pénz tűnt el.

2011. december 2.

Isten és egymás felé fordulni

Beszélgetés Gáncs Péter püspökkel

November 20-án a szentesi evangélikus templomban igét hirdetett Gáncs Péter püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöke, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a Budapest-Deák téri gyülekezet lelkésze.

- Püspök úr, hogyan lehet a három hivatalt összeegyeztetni?

- A Deák téri gyülekezet ellátása szorosan kötődik a püspök feladataihoz: itt havonta legalább egy vasárnapi, és ha lehet, hét közbeni szolgálatokat is ellátok. A többi alkalommal más lelkész helyettesít, hogy az egyházkerület 65 másik anyagyülekezetét felkereshessem: így örömmel jöttem el Szentesre is. Az elnöki-püspöki szolgálatot egy éve látom el, mivel elődöm nyugdíjba vonult. Elvileg ez hat évre szóló megbízatás, de én ciklus közben vettem át, amely jövő év végén záródik. Ez tehát egy átmeneti állapot, amely nehézségei mellett is szép élményeket nyújt.

2011. december 2.

Szentnek tartotta hivatását

70 éve hunyt el Derzsi Kovács Ferenc gimnáziumi tanár

Derzsi Kovács Ferenc"Azok közé az igazán kiváló egyéniségek közé tartozik, akik a lehető legegyszerűbb eszközökkel mindig érdeklődést tudnak kelteni tárgyuk iránt, akik nemcsak ésszel, hanem szívvel is dolgoznak, akiknek fegyvertárából hiányzik a visszataszító ridegség, és minden tettükből a jóakaró szeretet energiája sugárzik ki, amely bizalmat kelt, szerető ragaszkodást ébreszt a tanuló lelkében is" – írta egyik kollégája Derzsi Kovács Ferencről, 1915-ben történt nyugalomba vonulása alkalmából. A város lakói is nagyra becsülték őt, mivel számos területen kivette részét a közért folytatott munkákból. Megismerve életútját, osztani fogjuk elődeink értékítéletét.

2011. december 2.

Kiss Bálint utca

Utcáink, tereink névadói (65.)

A városközpontban található; a település legrégebbi utcáinak egyike. Az első utcák (helyesebben házsorok) a XVIII. század elejére alakultak ki. Egy feljegyzés szerint 1731-ben már négy házsorban szedték az adót. A házsorok még nem voltak a mai értelemben vett utcák. A telkek egyik szélén épültek a lakóházak, ezek alkották a sort. A telkek másik végén nem voltak házak, így két út között csak egy házsor volt. A Kurca felső folyása melletti házsor volt az 1. sor (1745-től Kurtza sor). A mai Kiss Bálint utca képezte a 2. sort, 33 házzal. 1838-tól Hanka János uttzájának nevezték, bizonyára egy ottani lakosról. 1857-től már Templom közként (1890-től Templom utcaként) emlegetik a források, az utca elején 1826-ra elkészült református nagytemplom után. 1906-ban kapta a Kiss Bálint utca elnevezést, amely a Kossuth teret köti össze a Munkácsy Mihály és az Arany János utcákkal. Az utca névadója Kiss Bálint református lelkész, esperes, egyházi író, tankönyvíró, gazdasági reformer, aki a Békés vármegyei Vésztőn született 1772. december 9-én. Tanulmányait a debreceni református kollégiumban és a jénai egyetemen végezte. 1798-ban Csehországban, Németországban és Ausztriában tett tanulmányutat. 1799-ben Szentesen vállalt lelkészi állást, melyet haláláig betöltött. 1836-ban a békés-bánáti egyházmegye esperesévé választották. 1803-ban iskolát építtetett Szentesen. Tankönyveit korában széles körben használták. Elődei nyomdokain haladva, folyamatosan írta a Szentesi Református Eklézsia történetét, amelynek 1765–1825 közötti része az ő munkája. Lefordította és jegyzetekkel látta el a magyar középkor egyik jelentős forrását, a Váradi Regestrumot. A gazdasági, pedagógiai, történeti és egyházi irodalom terén kifejtett munkásságáért 1839-ben a Magyar Tudós Társaság levelező tagjául választotta. Az ő idejében épült a szentesi központi református nagytemplom. Szentesen hunyt el 1853. március 25-én. Az utca mellett a helyi református általános iskola is az ő nevét viseli.

Labádi Lajos

2011. december 2.

Gondolatok

Az advent szó eredetéről és jelentéséről bizonyára többen tudnak, mint ahányan most figyelnek rá először. A latin nyelvből maradt ránk, amely valamikor az olasz nyelv beszélt őse volt. Ma csak a tudományok némelyike használja segédeszközként a fennmaradt latin szavakat (orvosi, állatorvosi, gyógyszerészeti, jogi képzésben).

Viszont szinte minden európai nép nyelvében nagy számban maradtak használatban latin eredetű szavak. Ezek egyike az advent szó is, amelyet főleg a karácsony ünnepét megelőző hetekben használnak. Eljövetelt jelent. Egészen pontosan a zsidó eredetű keresztyén vallások őrizték meg az ókori zsidó hitvilág gyakorlatából a Messiás eljövetelének a várását, aki Isten ígérete szerint véget vet a kiválasztott zsidó nép megpróbáltatásainak és megfizet az ellenségeinek. Majd a Messiás új világot teremt tele isteni kegyelemmel és szabadsággal, vagy megtorlással.

Amikor Jézus Betlehemben karácsony éjszakáján megszületett, a napkeleti bölcsek és az angyalseregekkel találkozó pásztorok megkeresték, megtalálták és előtte leborulva úgy imádták, mint a megszületett Messiást. Hitték, hogy Jézus nem József és Mária természetes gyermeke, hanem Isten Fia, akinek a létrejöttét földi apa nélkül, Isten Szentlelke sugárzás titokzatos útján teremtette meg és fejlesztette emberré Mária méhében. Amikor 30 éves korában megkezdte 3 éves működését az a felnőtt Gyermek mint vándortanító, minden betegséget meggyógyító csodálatos orvos, aki még halottakat is fel tudott támasztani és csodálatos szeretettel még az ellenségeit is szeretni tudta (mivel irigyei nagy számban voltak), magát nyíltan Isten egyszülött Fiának vallotta. Bár sokan nem hitték ezt, amikor keresztre feszítése után feltámadt, majd sok tanú jelenlétében viszszament a mennybe. Ez kétségtelenül hitelessé vált. A zsidók többsége, de főleg a nép vezetői azt nem bocsátották meg Jézusnak, hogy politikai szabadságot és győzelmet nem szerzett a választott népnek.

Az advent hitének van egy még jelentősebb része is: Jézus megígérte, hogy a történelem végén isteni dicsőségében, angyalseregek élén visszajön a Földre és igazságosan megfizet mindenkinek. A megtérő jóknak kegyelemmel és örök üdvösséggel, a gonoszoknak pedig örök büntetéssel.

Végül az advent 4 hete arra is való, hogy ki-ki felkészülhessen a karácsony méltó megünneplésére, nem csupán hasznos fizikai ajándékokkal, nem csecsebecsékkel, hanem lelki módon, a szeretet gyakorlásával, mivel a karácsony a családok és az egyház szeretetünnepe: Isten arra adott példát, amikor úgy szerette a világot, hogy a Fiát áldozta oda a világnak.

Dr. Imre Ernő

2011. december 2.

Emelkedik a helyi közlekedési tarifa

A környező településekhez mérten Szentesen olcsóbb az utazás

A helyi közlekedési díjak 8,8 százalékkal emelkednek 2012. január 1-jével. Nem változik viszont az utazási igazolványok érvényességének időtartama, poggyász- és kutyaszállítás, pótdíj megállapítása. Nem változnak a bérletigazolványok árai, a bérletcsere, a visszaváltás kezelési díja. Ugyanakkor a javaslat szerinti árakkal tervezett bevétel nem fedezi le a fenntartási, üzemeltetési, működési költségeket A bevételek és a költségek különbözeteként 2012-es évre 10506 eFt képződik, mely egyben önkormányzati támogatási igény is – olvasható a Tisza Volán Zrt. előterjesztésében.

2011. december 2.

Esküvői meghívók tárlata

"Küldöttei vagyunk mi egy boldog párnak..." – esküvői meghívók Papp Imre néprajzi gyűjtő hagyatékából című kiállítás nyílik a Koszta József Múzeum megyeházi épületében. December 8-án, csütörtökön 17 órakor Molnár Zsolt vőfély nyitja meg a korabeli meghívókból összeállított időszaki tárlatot, amelyet Mód László néprajzkutató rendezett. Megtekinthető február 28-ig a múzeum nyitva tartási idejében.

2011. december 2.

Ötleteket, javaslatokat várnak

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy városunk felemelkedésével és jövőjével kapcsolatos ötleteiket és javaslataikat nagy örömmel fogadjuk a szentesi Füsti cukrászdában (Kossuth u. 15.) az erre a célra kihelyezett gyűjtődobozban.

Kapcsolódó hír, miszerint a Jobbik helyi alapszervezete rovásírásos helységnévtáblák kihelyezését kezdeményezte. A Magyar Közút már kiadta a közútkezelési hozzájárulást a 45. számú főúton kettő, a 4516. sz. (Rákóczi u.), és a 4642. sz. (Attila u.) közúton 1-1 tábla felszerelésére. A 70x40 cm méretű táblákon rovásírással szerepel városunk neve.

2011. december 2.

Csillagszóró 2011.

Csillagszóró 2011 elnevezéssel december 15-ig tartó országos jótékonysági akciót indított a Fidelitas, melynek keretében szociális és gyermekvédelmi intézmények számára gyűjtenek. Az országos akcióhoz a szentesi Fidelitas is csatlakozott.

Csongrád megyében három helyszínen – Szentesen, Szegeden és Csongrádon – most indult az akció. A Fidelitas helyben a gyermekek és a családok átmeneti otthona számára szervez gyűjtést. Elsősorban új és jó minőségű használt gyermekjátékokra, technikai eszközökre, valamint sportszerekre és könyvekre lenne szükség.

A felajánlásokat december 15-ig várják a Kossuth u. 11., Fidesz irodában hétfő-péntek 10-15 óráig. A jótékonysági akcióval kapcsolatos információk megtalálhatóak a csongrad.fidelitas.hu oldalon, valamint a 70/578-99-44-es telefonszámon adnak felvilágosítást.

2011. december 2.

A szentesi távhőrendszer rekonstrukciója

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. pályázatot nyújtott be 2009 novemberében, az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Programjának keretében a szentesi távhőrend-szer rekonstrukciójára.

A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 2010 júliusában kelt levelében támogatásban részesítette, 50%-os támogatási intenzitással. A projekt összköltsége 132 960 000 Ft, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 66 480 000 Ft, a Szentes Városi Szolgáltató Kft. által biztosított saját forrás összege szintén ugyanennyi.

2011. december 2.

Műsorszolgáltatás helyett folyóiratok

A Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft. többször módosított ideiglenes média szolgáltatási jogosultsága november 22-én lejárt, így a rádióműsor szolgáltatás, mint a kft. fő tevékenysége megszűnt. Ennek megfelelően meg kellett határozni a kft. jövőbeni feladatát, nevét, új főtevékenységi körét. Ez utóbbit Besenyei Gábor ügyvezető "Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása" megjelöléssel tette a képviselő-testület elé. Megadta a kft. új nevét is: Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. Ezt kellene a Cégbíróság felé bejelenteni.

A vitában Bujdosó Tamás (Fidesz) azt kérdezte, hogy a kft. meg tud-e majd élni a Szentesi Élet terjesztéséből és a közterületi hirdetésből. Mert ha nem, akkor most arról kell dönteniük, hogy megszüntessék a gazdasági társaságot. Ez esetben az újságot át kell adni a városi könyvtárnak vagy a szolgáltató kft.-nek, a reklámot meg a műszaki osztálynak.

– Ma, legyen az újság, rádió, televízió, nem tud megélni támogatás nélkül. Ebben a gazdasági helyzetben egyszerűen nem lehet annyit termelni, hogy a lap eltartsa önmagát. Tehát a hiányt mindenképpen pótolni kell. Ebben segítséget adhat a közterületi reklám. Elsősorban azt kell eldönteni, hogy akar-e helyi lapot az önkormányzat. Ha igen, akkor mindenképpen költeni kell rá – válaszolt a feltett kérdésre Besenyei Gábor.

Szabó Zoltán (Jobbik Magyarországért Mozgalom) úgy gondolja, a képviselők mindegyike akarja az újságot, ha nem is olyan dizájnosat, színeset, a lényeg az, hogy megmaradjon.

Móra József (MSZP) megjegyezte: - Most arról szól a történet, hogy módosítjuk a kft. fő tevékenységi körét. Úgy gondolom, ebben a helyzetben ez a legésszerűbb megoldás. A nonprofit kft. megszüntetésének vannak feltételei: lehet választani a végelszámolás és a felszámolás között. Ezek a feltételek jelen pillanatban nincsenek előttünk, így most ne döntsünk arról hova kerüljön az újság, hova a reklám.

Dr. Demeter Attila (MSZP), a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság elnöke a polgármester érdeklődésére elmondta, hogy harminc napon belül kell a bejelentést a Cégbíróság felé megtenni. Mivel a következő testületi ülés (december 16.) még 30 napon belül van, a Szentesi Életre vonatkozóan a jövő hónapban döntenek.

(lovas)

2011. december 2.

A mi "francia kapcsolatunk"

Dr. Bácskainé Fazekas Márta orosszal kezdte, de a francia nyelvnek köszönhetően jutott el oda, hogy gimnáziumi tanárként, majd az intézményt 2000-2007 között igazgatóként irányítva már számon sem tudja tartani, hány diáknak tudtak sikerélményt szerezni idehaza és frankofón területen. A francia nyelv és kultúra terjesztéséért végzett kiemelkedő tevékenységéért nemrégiben a Francia Akadémiai Pálma Rend lovagja elismerésben részesült.

Az ő kérése volt, hogy városunkban vehesse át a kimagasló francia állami kitüntetést.

2011. december 2.

Vége az ingyenes nyári pancsolásnak

A képviselő-testület hétfői döntése értelmében a jegyárak átlagosan 15 százalékkal növekednek januártól a ligeti uszodában. A kabinbérlet díja alig, viszont a sportolói kísérőjegy ára duplájára nő az újévben, ugyanakkor 2012-től a helybeli fürdővendégek kedvezményes belépőt válthatnak.

2012-től 200 forinttal, 950-ről 1150-re emelkedik a ligeti strandon a felnőtt napijegy ára. Újdonságként vezeti be januártól az üdülőközpont a szentesi felnőtteknek szóló 990 forintos napijegyet. A szentesi diákok az eddigi 600 helyett 650 forintért válhatnak majd belépőt. A sétáló jegy ára nem változik az újévben, viszont a sportolói kísérőjegyért 200 forintot kell majd fizetni. Jobban járnak azok a szülők, akik 60 alkalmas kísérői bérletet vásárolnak 6000 forintért – idén ez még 2500 forintba kerül. A szauna kombinált napijegy – amivel az uszoda összes szolgáltatását igénybe lehet venni – ára 1300-ról 1500 forintra nő. A 150 alkalmas felnőtt bérletért az eddigi 49500 forint helyett 57 ezret, a szintén 150 alkalmas hajnali bérletért pedig 19900 helyett 26500 forintot kell fizetni. A népszerű 10 alkalmas hajnali bérlet 1000 forinttal lesz drágább. Kabinbérletet – amihez 4 darab belépő jár – 235 ezer forintért lehet majd váltani.

2011. december 2.

Előadások, vizsgálatok

November második hetében folytatódott Az egészség a célkeresztben A szentesi lakosság egészségi állapotának javítását célzó program, az előadásokon és a szűréseken is megjelentek az egészségi állapotuk, illetve annak megőrzése érdekében tenni kívánó szentesiek.

November 9-én telt ház előtt tartottak tájékoztató, prevenciós előadást a szakemberek a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban, többek között a cukorbetegségről, érrendszeri megbetegedésekről.

A témáról Dr. Földesi Iréntől, Dr. Tarajossy Zsuzsannától és Dr. Papp Zoltántól hallhattak az érdeklődők. Szintén a rendezvényen sorsolták ki az első szűrőprogramban résztvevők között a felajánlott magánorvosi konzultációs lehetőségeket, illetve a Dr. Bugyi István Kórház által a gyógyfürdőbe, valamint az önkormányzat által a sportuszodába szóló belépőket.

A november 12-i, szombati szűrőnap is sikeresnek bizonyult. A háziorvosi rendelők biztosították a helyszínt a vércukor, vérnyomás és koleszterin mérésre, testömeg-index és testzsírindex, szív- és érrendszeri rizikó mérésére, és a megjelentek kitölthették a Findrisk-tesztet. A Szociális Bizottság elnökének. Dr. Chomiak Waldemarnak az összesítése alapján kiderült, hogy összesen 231 fő jelent meg a szűrésen, 31 főnél mértek emelkedett vércukorszintet, 49 főnél emelkedett koleszterin szintet, 54 főnél magas vérnyomást, 88 főt rendeltek vissza a háziorvosi körzetbe, 45 fő esetében a diagnózis pontos tisztázásához szakorvosi konzultáció szükséges a betegnek. 34 dohányzási tanácsadásra került sor, 91-en töltötték a Findrisk-tesztet, 100 fő 25 év feletti felnőttnél számolták ki a BMI-index-et.

2011. december 2.

70 éves filmkockák városunkról

Vizuális időutazásban lehet része annak, aki a világhálón felkeresi a filmhiradok. nava.hu weboldalt, ahol többek között öt digitalizált képes tudósítás nézhető meg a 1930-as és 40-es évek szentesi mindennapjairól. Az egyik, 1939 tavaszán rögzített felvételen gróf Teleki Pál miniszterelnök látható, aki az itteni repülőnapra és vitorlázógépek avatására érkezett városunkba. Üdítő látvány végignézni a mai mezgé – lánykori nevén téli gazdasági iskola – és a rendőrség – akkoriban csendőrlaktanyaként emlegetett – épületének ünnepélyes átadását 1940-ből. Ebben az összeállításban mindennél jobban tetten érhető az idő múlása: a ma matuzsálemként tisztelt olimpiai tölgy csupán csemeteként szerénykedik a Petőfi iskola előtt, zsenge árnyékát pedig az a Kubikos szobor strázsálja, ami a milánói világkiállítás magyar pavilonját is díszítette, majd 1947-től a liget ékessége lett.

Talán akad olyan idős olvasónk, aki magára ismer azon az 1942-es felvételen, amelyen az 500. új házat birtokba vehető sok gyermekes szentesi honvéd családról rögzített képet a kamera. A lerombolt Tisza-híd felújítási munkálatait is filmszalagra vették 1946 júliusában. E sorok írójának azonban az a 1949-ben rögzített képkocka tetszett legjobban, amin a Kossuth és a mai Attila utca kereszteződése látható, háttérben az Aranykalász étteremmel. A kép jobb felső sarkában ugyanis útjelző táblákat látni – az egyik Kiskirályság felé mutatja az irányt. Nem mesebeli vidékről van szó, hanem Eperjes községről, amit akkoriban még így neveztek. Ugyanebben a híradóban feltűnik a Kossuth utca több szakasza: borzongató, milyen patinás volt panelrengeteg nélkül a főutcánk. A traktorfelvonulás a Kossuth téren át pedig a jelen télbúcsúztató karneváljainak hangulatát idézi. Végül meg kell jegyeznem, ez a szösszenet véletlenül sem abból a célból született, hogy a dolgok viszszarendezését szorgalmazza. Inkább azért, hogy bárki rácsodálkozhasson közös múltunk feledésbe merült pillanataira.

Kép és szöveg:
B.D.

2011. december 2.

Mielőbb vissza a csúcsra

László Csaba Páli Viktóriával folytatja

Egyesületen belül találtak László Csaba számára megfelelő táncpartnert, Páli Viktória személyében. Pár héttel a korábbi párja, Mikes Anna kiválása után a Szilver TSE legeredményesebb versenyzője új partnerével szeretné a sikereket folytatni.

Táncoltak már együtt: például versenyek végén, amikor a döntős párok partnert cserélnek, vagy olykor edzéseken is. Az utóbbi két hét viszont már nem örömtáncról, vagy alkalmi gyakorlásról szólt, hanem – legalábbis Viktória számára – egy magasabb szinten kell teljesíteni.

– Standerdezünk, a tíztánc-nak egyelőre vége, – halljuk a 30-szoros magyar bajnok Csabától, de hozzáteszi, majd meglátják, elkezdenek-e latinozni is, az eredményektől függ. Az összecsiszolódás szerinte kedvezően alakul.

Mindenesetre a december 10-én a szentesi sportcsarnokban rendezendő versenyen, ha nem is "élesben", de egy bemutatóra már parkettre lépnek. (A Szilver TSE rendezésében a Dr. Papp László-sportcsarnokban 10 órától a művészeti iskolások mérik össze tudásukat, majd 18 órakor kezdődik a junior standard-, illetve az ifjúsági-felnőtt tíztánc ranglista-verseny.)

Másnap a tervek szerint Szlovákiában debütálnak versenyzőként, jelenleg Olaszországban vesznek órákat Csaba világbajnok mesterétől. Az első versenyeken szeretnének a kiemelt párok között végezni, sőt a páros férfitagja már előrébb gondolkozik. A távoli céljuk a 2013-as világjátékok, a nem olimpiai sportágak olimpiája. Persze, ehhez a magyar bajnokságon keresztül vezet az út, jövő év elején már ezen bizonyítanának.

Viktória, a "kiválasztott" érzi, hogy minőségi változás történt a pályafutásában, a napi két edzés is szokatlan számára. Tapasztalta, többen meg is lepődtek Csaba és az egyesület vezetője, Szatmári-Nagy Szilvia döntésén.

Bár Csaba a csúcson hagyta volna abba, nem akarták, hogy az ismert körülmények között legyen vége, mondja Szilvia. Viki most azzal a László Csabával alkothat egy párt, akire a Szilverben az összes táncos felnéz, de mindegyikük titkos vágya legyőzni. Testvérével, Erikkel korábban Viki is többször végzett második helyen Csaba mögött a magyar bajnokságokon. Szilvia meglátta a 23 éves lányban az elszántságot, s úgy érzi, benne nem kell majd csalódnia. Szempont volt természetesen, hogy alkatilag is megfelelő párt találjanak. Kevés az idő, bele kellett dobni Vikit a mélyvízbe.

Tíztáncban Csaba mögött nagy űr maradt, Szilvia reméli, a Szilverből kerülnek ki, akik betölthetik.

D.J.

2011. december 2.

Programözön

• A Szentesi Művelődési Központ szervezésében december 5-én és 6-án Házhoz megy a Mikulás. Jelentkezni lehet személyesen a Művelődési és Ifjúsági Házban, vagy telefonon: 63/314-2311-es számon.

• Az IH-ban december 4-én, vasárnap 17 órakor Pom-Pom Mikulás gyermekkoncertre várják a közönséget. A belépés díjtalan.

• Az IH-ban Mikulás-napi Salsa est lesz december 6-án, kedden 18 órától. A kétórás, élőzenés estre belépőjegyek a helyszínen vásárolhatók.

• A volt megyeháza dísztermében december 8-án, csütörtökön 19 órakor Örömzene címmel Gesztesi Károly és Pintér Tibor ad élőzenés koncertet. Az esten világhírű slágerek, örökzöldek hangzanak el. Jegyek elővételben kaphatók IH-ban, a Babilon Könyvesházban és az előadás előtt a helyszínen.

• A díszmadártenyésztő szakkör börzét rendez december 11-én, vasárnap 8-11 óráig a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.

2011. december 2.

Badár jönni mozi

Jappán és Ámerika – ahogyan azt társszerzőként jegyzett könyveiben olvashattuk – után, egykori földink, Badár Sándor legutóbb Afrikában keveredett kalandokba. Ezt meg is örökítette a Magyarok menni Bamako című vadonatúj filmjében, mellyel hamarosan Szentesre jön.

Az idén Bonbon-díjjal jutalmazott humorista a médiából ismert Kőváry Barnával indult a viszontagságos, távoli útra, melyet humorral teli képkockákon tárnak a közönség elé. Badár december 13-án 19 órától az Őze Lajos Filmszínházba is elkíséri az általa rendezett alkotást, s a vetítés előtt stand up-ol. Mint egy országos magazinnak megfogalmazta, kísérletező típusnak tartja magát, ezért viszi a dumaszínház műfaját a moziba. A dumaszínházba sokan elmennek, hátha így a filmszínházba is: egyúttal a hagyományos, közösségi mozizást is szeretné népszerűsíteni.

– Három éve érlelődik a gondolat, de csak tavaly kerestem meg Kőváry Barnát az ötlettel. Kért egy hét gondolkodási időt, mert a Monte Carlo-rally-ra készült, ahol egy Trabanttal akarta megmutatni, hogy mi a magyarok istene. Végül a versenybírák csak az old timerek között engedték volna az aszfaltra, ott meg bandukolhatott volna negyvennel, nem dönthetett volna ki néhány szobrot, és fel sem boríthatta volna az autót, úgyhogy felhívott egy éjszaka, és annyit mondott: "Sanyi, Bamako"(…) Egy ilyen utazásra csak úgy lehet elindulni, ha halálosan bízunk a társunkban (…) Ezt csak kiélezett helyzetben lehet tesztelni, – nyilatkozta Badár.

Afrikának persze, már nem Trabanttal vágtak neki, hanem egy szponzori autóval. Valószínűleg a sztorinak ezt a részét is megosztja a közönséggel Badár az útról szóló, izgalmas és mulattató – de a filmből kimaradt – háttér-információk között. A bemelegítő stand up után pedig jön a kamerával rögzített "élménybeszámoló", két őrült magyarról, akik belevágtak egy nagy kalandba, helyismeret és nyelvtudás nélkül, májkrémmel és babkonzervvel. Jegyek kaphatók a Művelődési és Ifjúsági Házban és a Babilon Könyvesházban.

D. J.

2011. december 2.

Jön a Vérmikulás!

Huhhh! Ez súlyos lesz! Én szóltam. A továbbolvasás csakis saját felelősségre javallt. Mert itten a "belezős rakkendroll" Vérmikulás-kori szentesi eljövetelének mibenlétéről fognak szavak esni. Definiáljuk egyszerűen, közérthetően. A Vérmikulás mibenléte nem más, mint Hasfelmetsző Jack találkozása a Pom PoMikulással! Jack elvégzi, amire a hírneve kötelezi. Eközben a Yellow Spots nevű zenekar vadul játssza a Halál dalát a Van most ez a Vadkelet című valóságsóban. Jack hátára kapja a Mikulás árván maradt puttonyát, majd ajándékokat oszt belőle. Kinek véres szaloncukor, kinek levágott lábujj jut. Valaki vérpatront csavar a szifonba, és körbe spricceli a tartalmát. A kocsmapultnál Bloody Mari igyekszik csillapítani a közönség (vér)szomját.

Nos, az iménti bekezdés vérlázító agymenés! Szinte egy szó sem igaz belőle. A valóságtartalma mindössze annyi, hogy tényleg létezik a Yellow Spots, a banda bőgősének pedig Szifon a beceneve. Igen, bőgős, nem basszusgitáros, mert ez ilyen zenekar! Horror rockabilly, vagy ha úgy tetszik, psychobilly, erős punk-gyökerekkel.

Horror plusz rockzene? Brrrr… Ilyen tényleg nincs! Pedig de, és már mióta! A műfaj ős-öregapjának az 1929-ben született (2000-ben elhunyt) Screamin’ Jay Hawkins tekintethető, aki megcsinálta azt a viccet, hogy amikor úri kedve tartotta, koporsóból támadott (fel) a koncertjein. Ami pedig a korai ötvenes évek rockzenéjét, a rockabillyt illeti, annak magyar újjászületésénél a Mystery Gang, psycho-billynek keresztelt továbbfejlesztésénél a Németországban sikeresebb Gorilla bábáskodott. Hangosan szólt az énekük, Soltész Rezső nagy örömére. Mindkét banda kizárólag zenei eszközökkel él, mindmáig.

Nem így a Yellow Spots, amely a nagy elődök nyomdokait követve látványelemekkel is operál (belezés szigorúan verbálisan, néhány dalszövegükben). Arcfestés, miegymás azonban játszik, koporshow alkalmazása nélkül! Zeneileg erőteljesen, hitelesen és élvezhetően, ergo: a műfaj íratlan szabályainak megfelelve, női vokállal és fúvós kórus által megtámogatva (általában). No meg előzenekarokkal, ezúttal is. Íme, az aktuális névsor. Hatalom-talanítás: legendás, véleményformáló punk zenekar Hódmezővásárhelyről. Gumicsizmás Gumicsirkék: helyi fiatal, trágár thrash punk együttes. Living Dead Army: az est renitens házigazdái, akik rajta maradtak a Misfits által kitaposott horror punk ösvényen. Hát nem aranyosak? Szentesre amúgy a Yellow Spots Brutal Quartett felállás érkezik: nomen est omen. Hajrá!

Írtam egy kisebb tanulmányt (meg hangulatkeltést, pro és kontra egyben), csak azt nem, mikor és hol lesz a buli. Pótolom a hiányosságot. December 3. szombat, Jómadár Söröző. Kezdés: 19.30. Pontosak legyetek ám, különben elnáspágol benneteket a Vérkrampusz!

Olasz Sándor

2011. december 2.

Játszva ismerkedtek a Római Birodalommal

A Koszta József Múzeum az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0236 programjában a Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai pályázatával 16 és fél millió forintos támogatást nyert.

A 2011. szeptember 1-től 2012. augusztus 31-ig tartó projektidőszakban új kínálattal várják a múzeum munkatársai az iskolák tanulóit, régészeti, néprajzi, helytörténeti és képzőművészeti témákban. Nem csak az együttműködő partnereikre számítanak, hanem bárki választhatja a foglalkozásokat, s nem is csupán az egymásra épülő előadás-sorozatokat, hanem önálló múzeumi órára is lehetőséget biztosítanak.

A Deák Ferenc Általános Iskola 3. C osztálya egy 10 foglalkozásból álló sorozatban vesz részt, most ezek egyikébe, a Nomádok, barbárok és birodalmi lakók a Kárpát-medencében című előadásba lestünk bele.

Az egymásra épülő foglalkozásokon először a Szentes környéki korabeli élettel ismerkedhettek a diákok, majd a távolabbi vidékekre kalandoztak. Így "jutottak el" Pannónia provincia területére, s a rómaiak és a szarmaták életmódjának különbözőségeiről hallhattak.

A nomadizmust eléggé félreértelmezve tanítják az iskolákban, a tankönyvek másolják a sztereotípiákat, elsősorban a római történetírók hallomáson alapuló feljegyzései alapján íródtak.

A múzeumi foglalkozásokon azonban már a régészettudomány elfogadott kutatási eredményei alapján ismerhetik meg a tanulók ezt a kort, magyarázta dr. Béres Mária, aki vetítéssel egybekötött előadást tartott a Deák-iskola harmadikosainak. Mesével, mondával kezdődnek ezek a foglalkozások, majd a tudomány legújabb eredményeit képekkel, játékokkal illusztrálva folytatódnak.

Számos érdekességet megtudhattak a diákok, melyek a történelemkönyvekből kimaradtak: például azt, hogy a rómaiak megadták a módját a napi egy főétkezésnek. Rabszolga hozta be az ételt, melyet kereveten fekve fogyasztottak el. Bár láthatták a szarmaták a római előkelők villáit, ők ilyeneket nem építettek, földbe mélyített oszlopokra épültek házaik. Az öltözködés is szóba került: az átlagos római viselet tunikából, szandálból és fibulával összefogott köpenyből állt, s a tunika alatt semmit sem hordtak. Érdekes, hogy a szarmaták csecsebecseként viselték a rómaiaktól szerzett fibulákat, s a barbárok a római urak díszeivel "feszítettek".

A gyerekek be is öltözhettek a korabeli viseletekbe. Ezután az osztály folytatta a kéz-műveskedést, ugyanis a korábbi alkalmakon már elkezdték a Római Birodalom idején elterjedt mozaikkép-készítést: a gyerekek maguk formálták, szárították az agyagkockákat, melyeket ezúttal színesre festettek. Legközelebb már összeállíthatják a darabokból a mozaikképet, melyből akár iskolájuk dísze is válhat.

2011. december 2.

Kicsik zárták a teniszszezont

Steinberg Endre (balra) és mellette Prievara Zsolt dobogón végzettRegionális iskolai teniszversennyel zárult a szentesi teniszszezon: 7 település 41 alsó tagozatos diákja ragadt ütőt szombaton a ligetben, a Kiss Bálint iskola négy versenyzője pedig érmet nyert hazai pályán. A megmérettetésen – mint azt Szegedi Zoltántól, a szentesiek edzőjétől megtudtuk – azok az intézmények indíthattak versenyzőt, ahol a Magyar Tenisz Szövetség iskolai programját alkalmazzák. A református iskolában már tíz éve eszerint készülnek a legfiatalabb teniszezők. A sátor alatt rendezett bajnokságon 10 szentesi kisiskolás indult. Kis pályán, kis ütővel és puha labdával játszottak az apróságok, akik közül az elsős lányok mezőnyében Deák Petra a második, Rácz Luca a harmadik helyen végzett. A másodikos fiúknál Steinberg Endre és Prievara Zsolt bronzérmet szerzett. Az első mérkőzés elveszítése miatt vigaszágra került Gyarmati Lehel később remekelt, ahogy Rácz Huba és Arató Bence is szép eredményt ért el végül. A tanév során még három ilyen versenyt rendeznek Szentesen, az elért egyéni és csapateredmények alapján dől majd el, hogyan zárják a mieink a bajnokságot.

B.D
Fotó: Szentesi Élet.

2011. december 2.

Hollandiába utaznak a vízilabdás lányok

Vasárnap játssza LEN-kupa mérkőzését Hollandiában a Hungerit-UniBAU-Épszer Szentesi VK női vízilabdacsapata.

– Erős ellenfél a holland, hiszen a tulipánosok hagyományosan a világ női vízilabdázásának elitjébe tartoznak - latolgatta az oda-viszszavágós párharc első összecsapásának esélyeit Dömsödi József, a Szentes Vízisportért 2006 Alapítvány elnöke, a klub elnökségi tagja. – Mindenképpen más a lélektana egy ilyen két mérkőzéses összecsapásnak, mint, ha csak egy meccsre lenne kihegyezve a továbbjutás kérdése. Abban bízom, hogy a több válogatottat is a soraiban tudó Leiden ellen sikerül olyan eredményt elérni, ami bizakodásra adhat okot a szentesi összecsapásra, hogy aztán itthon, hangos és lelkes szurkolótáborunk előtt ki tudjuk harcolni a továbbjutást.

A csapatban mindenki egészséges, a vezetőedző, Zantleitner Krisztina a legjobb összeállításban küldheti medencébe tanítványait. A lányok rangadóval hangoltak a derbire, hiszen múlt szombaton a bajnok Dunaújváros otthonában értek el 8-8-as döntetlent.

– Sikerült azt a lendületes játékot folytatnunk,mint amilyet a BVSC ellen nyújtott a gárda – mondta a szakvezető. – Elégedett voltam a csapat teljesítményével, azóta kizárólag a LEN-kupára készülünk. Szombaton hajnalban indulunk útnak, vasárnap délután kettőkor lesz a Leiden elleni mérkőzés. A csapattal tart a 13 játékoson és rajtam kívül Oltyán Gyula másodedző és egy tolmács. Erős csapat a Leiden, de szeretnénk jó eredményt kiharcolni ellenük.

A kupamérkőzés főpróbáját szerdán este tartotta a Hungerit, ekkor a Szeged ellen játszott és nyert bajnokit a csapat a ligeti uszodában.

H.V.

2011. december 2.

Nyert a Dream-Team

A "Szeretetakció a szegények karácsonyáért" gyűjtőmozgalom keretében a Szabadidős Sportklub által szervezett amatőr kispályás teremlabdarúgó torna eredményei: 1. Dream-Team, 2. Tűzoltók, 3. Next, 4.Old Boys. Legjobb góllövő: Csurgai Péter.

2011. december 2.

Közel 40 csapat küzd

Elindult a téli teremlabdarúgó-bajnokság a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban. Rakk László, a sportcsarnok munkatársa arról számolt be, hogy az évek óta rendszeresen megrendezendő kistérségi bajnoksága, a Hungerit Zrt. támogatásával zajló torna februárig ad lehetőséget közel 400 főnek a téli sportolásra. A hagyománnyá vált rendszeren nem kívántak változtatni, hiszen a benevezett csapatok létszáma továbbra is lehetővé teszi, hogy a közel 40 csapat, négy csoportban (A-B- C- D), erősorrend alapján játsszon körmérkőzést. Ha nincs meg nevezéskor a csapatlétszám, akkor az menet közben is feltölthető olyan játékossal, aki ezen a tornán más csapatban még nem játszott.

A díjakat a Hungerit Zrt. biztosította, így a csoportok első három helyén végzett csapatok kupákat, a legtechnikásabb játékos, a gólkirály, a legjobb kapus, tárgyjutalmakat kap.

A csoportgyőztesek lehetőséget kapnak arra, hogy a következő évben egy osztállyal magasabb csoportban indulhassanak. A mérkőzéseket általában vasárnap rendezik, a tapasztalatok szerint ekkor érnek rá az emberek, illetve a csarnoknak is általában szombaton vannak rendezvényei.

2011. december 2.

A szokásos győzelem

Sorozatban negyedik győzelmét aratta a Szentesi Kinizsi megyei másodosztályú labdarúgó csapata. A mieink ezúttal Zákányszékről hozták el a bajnoki pontokat, és ami örömteli, ezúttal is sima volt a győzelem.

3-1-re nyert a Poszler – Németh, Halmos, Vincze, Kánvási, Nagy (Páger), Hidas (Tolnai), Gránicz (Szabó), Bordács, Debreczeni, Tóth (Pengő) öszszeállítású Kinizsi idegenben, a helyzetek és a mutatott játék alapján teljesen megérdemelten. Már a negyedik percben vezetést szereztek a mieink, egy szög-letrúgást követően Németh
Arnold talált be a hazaiak kapujába Tóth László büntetőből volt eredményes. A hazaiak a félidő lefújása előtt szépítettek, sőt, a 80.percben az egyenlítésre is volt lehetőségük, de Poszler bravúrral hárított. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, szinte az ellentámadásból gólt ért el, és eldöntötte a meccset a Kinizsi, Tolnai lőtte a harmadik gólunkat.

– A korábban már sikerrel alkalmazott letámadásos játékunk ezúttal is jól működött – értékelte a látottakat Bozóki Zoltán vezetőedző. – Az ifjúsági csapatunk is győzött, gólzáporos mérkőzésen vertük 7-2-re a házigazdákat. Az idényt szeretnénk szépen zárni, hazai pályán győznünk kell a Csanytelek ellen.

A mérkőzésen ismét pályára léphet Polyák András, aki eltiltását követően újra szerepelhet. A Csanytelek elleni mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik a Pusztai László Sportttelepen.

2011. december 2.

Villámtornán a HSZATÁK

Az OMTK-ULE 1913. Sport Egyesület villámtorna keretében rendezte meg a 2002-2003-2004-es korosztály labdarúgó tornáját Orosházán.

A házigazda és Mezőhegyes mellett Szentes is indított csapatokat mindhárom korcsoportban. A HSZATÁK 2003-2004-ben született focistái a 3. helyen, míg a 2002-es gárda az 1. helyen végzett. A szervezők a rendezvénysorozat folytatását tervezik a jövő év tavaszán.

2011. december 2.

A Delfinek sikerei

Még szeptember elején az ukrajnai Jaltában zajlott a XIII. European Master Swimming Competition, azaz a Szenior Úszó Európa Bajnokság. Az utazás nehézségei és az ismeretlen körülmények sok magyar versenyzőt elriasztottak a részvételtől. A Szentesi Delfin ESC-t két úszó képviselte a Krím-félszigeten rendezett felejthetetlen találkozón. Dr. Bakacsi Gyula: 3. helyen végzett az 50 méteres hátúszásban és 5. lett 200 méteres mellúszásban.

Pólyáné Téli Éva: 4. lett 100 méteres pillangóúszásban, 5. 200 pillangón, és 7. helyen végzett a 100 és a 200 méteres mellúszásban.

Néhány év szünet után újból szenior úszóversenynek adott otthont Hajdúszoboszló 50 méteres uszodája. A verseny érdekessége volt, hogy négy számban, már elhunyt úszók emléke előtt tisztelegve emlékéremmel jutalmazták a mezőnyben legjobb eredményeket elérő versenyzőket, a szentesiek közül többeket: Gács Marcel emlékszám: 50 pillangó: 3. Pászti Edit, 4. Pólyáné Téli Éva; dr. Kerekes Sándor emlékszám: 200 pille: 2. Mel-kuhn Dezső; dr. Nagy Sándor emlékszám: 400 gyors: 3. Pengő Erzsébet 4. Melkuhn Dezső; Dévald Péter emlékszám: 200 vegyes: 6. Melkuhn Dezső.

Egyéni érmes helyezések: Pászti Edit: 50 gyors, 100 gyors, 50 hát, 100 hát 1. 50 pille; 2. Tóthné Katalin: 100 gyors, 400 gyors, 100 pille, 50 gyors 1. 50 pille 2.; Pólyáné Téli Éva: 100 mell, 50 pille, 50 hát 1.; Pengő Erzsébet: 400 vegyes, 400 gyors 1. 200 vegyes; 2. Kovács Attila: 50 hát, 100 gyors 1. 100 hát, 50 gyors, 200 vegyes 3.; dr. Bakacsi Gyula: 50 hát, 100 gyors 1.; Melkuhn Dezső: 200 pille 1. 400 vegyes, 400 gyors, 100 pille 2. 200 vegyes 3.; Debreczeni Beáta: 50 mell 1. 100 mell 2. 100 hát, 400 vegyes 3.; Ferke Gáborné: 50 hát, 50 mell 2, 100 hát 3.; Kovács László: 100 hát 2, 50 hát 3.

4x50 m női vegyes váltó: III. kcs.: 1. Szentes (Pengő Erzsébet, Pászti Edit, Debreczeni Beáta, Téli Éva).

2011. december 2.

Elvitték előlük a bajnoki pontokat

A Szentesi Szabadidős Sportklub női kézilabdacsapata bajnoki mérkőzésen fogadta a szegedi Seni Girls együttesét, és 22-17 arányban vereséget szenvedett.

Póth Gyöngyi, a csapat edzője kissé értetlenül áll a helyzet előtt, hiszen a szegedieket korábban az otthonukban verték meg ilyen arányban. Bár a játékvezetésre nem szólnak egy rossz szót sem, de ennyi hétméterest, főleg amennyit a második félidőben ítéltek ellenük, régen kaptak.

A szentesieknek sikerült az idén a bajnokságban elindulni, de ehhez az is kellett, hogy a mindszenti kézilabdacsapat feloszlása után az ottani játékosok vállalják a szentesi edzéseket, és a hétvégi mérkőzéseket. A tréningek számával elégedetlen az edző, hiszen hétfőn és szerdán tudnak csak gyakorolni, és nagyon hiányzik még legalább egy edzés a hétvégi mérkőzések előtt, ahol esetleg jobban rá tudnának hangolódni a bajnoki fordulóra. A csarnok bérleti díja nagyon magas, annyit már nem tudnak vállalni, hiszen a mérkőzésekre, vagy az edzésekre való utazást is saját autókkal oldják meg, amit a játékosok önként vállaltak, hiszen szeretnék folytatni sportjuk gyakorlását.

Jelenleg 6 csapat játszik körmérkőzéseket a megyei bajnokságban Hódmezővásárhelyről, Sándorfalváról, Bordányból, Szegedről kerülnek ki a szentesiek ellenfelei. A csapat jelenleg a második helyen áll a bajnokságban – a vásárhelyi – NB I-es – ifis-tákból álló csapat mögött.

Kép és szöveg:
G. Sz. I.

2011. december 2.

Pótfűtés

Két sárkány beszélget. Azt mondja az egyik:
- Mhh.
- Na ne égess - szól rá a másik.

2011. december 2.

Kis Kukta

  • Gesztenyés töltött karaj
  • Cirmos alma
2011. december 2.

Év kórháza – szavazás

Ismét meghirdette a Házi-Patika.com az Év Kórháza versenyt, az idei szavazás december 18-ig tart. Az elmúlt évben a Dr. Bugyi István Kórház nyerte "Az év kórháza" verseny Ápolás- és szakszemélyzet kategóriáját holtversenyben az SE ÁOK Érsebészeti Klinikával. A szavazáson minden állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, fekvőbeteg-ellátást végző intézmény részt vesz. Aki szavaz, annak öt kategóriában kell értékelni: az 1-es a legrosszabb, az 5-ös a legjobb értékelés. Érvényes szavazatot csak az adhat le, aki mind az öt kategóriában értékeli az adott intézményt. Kategóriák: orvos-szakmai ellátás, ápoló- és szakszemélyzet, kórházi infrastruktúra, ellátás, környezet és tisztaság. Szavazatot érvényesíteni csak Facebook-fiók megadásával lehet.

2011. december 2.

Verekedés a pályaudvaron

Három mobiltelefont loptak el ismeretlenek egyetlen nap leforgása alatt a Horváth Mihály Gimnáziumból, értesült lapunk a Szentesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán. A tetteseket még keresik a rendőrök.

Verekedés volt a szentesi buszpályaudvaron. Egy gyermek és egy fiatalkorú fiú kapott hajba, de a bunyónak súlyos következménye lett, a fiatalkorú eltörte ismerőse orrát, aki nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett.

Két szentesi sértettje is van annak az internetes csalássorozatnak, amelyben gyanútlan vásárlók az egyik weboldalról vásároltak termékeket, de egyik esetben sem kapták meg a már előre kifizetett küldeményüket. A rendőrség csalás miatt indított nyomozást az ügyben ismeretlen elkövetők ellen.

300 ezer forintot értek azok a mezőgazdasági berendezések, melyeket egy szentesi tanyából vittek el a bűnözők. A tettesek szecskavágót, kukoricamorzsoló-berendezést, boronát vittek magukkal.

Ittas vendég kötött bele a szórakozókba az egyik helyi sörözőben hétfőn. A férfi később poharakat tört össze és agresszívan viselkedett. Garázdaság miatt indult ellene büntetőeljárás.

Szintén hétfőn történt, az esti órákban, hogy egy kerékpáros kosarából ismeretlen férfi kiemelte a bringás táskáját, benne okiratokkal és 50 ezer forinttal a Kossuth utcán. A sértett – miközben értesítette a rendőrséget- követte az elkövetőt, akit végül elfogtak a járőrök.

H.V.

2011. december 2.

Szívügy

A Szívügy Klub tagjai tartanak összejövetelt december 7-én, szerdán 16 órakor a Művelődési és Ifjúsági Házban, ahol karácsonyi teadélutánra kerül sor.

2011. december 2.

Készülődés

December 7-én, szerdán 18 órakor A Jelenések könyve az adventi készülődés jegyében című estet rendezik meg a városi könyvtárban. Előadó: dr. Horváth György.

2011. december 2.

Hadifoglyok

A Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetségének tagjai december 6-án, kedden 14 órakor tartják összejövetelüket a helyőrségi klubban. A délutáni találkozón megbeszélik és lezárják az évet.

2011. december 2.

Filmklub: Pályán kívül

A városi könyvtárban működő filmklub műsorán a Pályán kívül című iráni filmdrámát vetítik december 6-án, kedden 18 órakor.

Ki ez a furcsa fiú, aki csendesen üldögél egy busz sarkában, ami tele van üvöltő foci-drukkerekkel, akik éppen egy meccsre mennek? Valójában ez a szégyellős fiú egy álruhás lány. Nincs egyedül, más nők is szeretik a focit Iránban.

Mielőtt elkezdődik a meccs, még a bejáratban letartóztatják és egy kerítés mögött kell várakoznia a stadion mellett. Nincs egyedül, más férfiaknak öltözött nők is ide vannak utasítva. Ők mind át lesznek adva a rendőrparancsnoknak a meccs után.

De előtte még kínzásokon esnek át! A Pályán kívül egy körmönfont komédia, amely az iráni, női jogok semmibe vevését illusztrálja.

2011. december 2.

Karácsonyi jótékony hangverseny

A Magyar Vöröskereszt Szentesi Területi Szervezete és a Szent Anna Egyházközség szervezésében 23. alkalommal kerül sor a Karácsonyi jótékony célú hangversenyre december 11-én, vasárnap 15 órai kezdettel a Szent Anna-templomban. Belépődíj nincs, az önkéntes felajánlásokból a területünkön élő szociálisan rászorultakat segítik.

A hangversenyen közreműködnek: Bárdos Lajos Vegyeskar, Kiss Bálint Református Általános Iskola tanári kórusa, Klauzál Gábor Általános Iskola Ének-zene tagozatának kórusa, Szent Anna Templom Szkólája, Váro-si Fúvószenekar, valamint Andor Csilla, Váczi Dóra – ének, Paulovics Tamás - vers, Szunyogh Gabriella, Elefánti Emma – hegedű, Lakatos Béla, Nagy János – zongora, orgona, Perczel Tamás – trombita. Kocsis Györgyi - műsorközlő.

A hangversenyt megnyitja: dr. Végh Erika, a Karitász elnöke.

2011. december 2.

Stabil munka új géppel

Uniós támogatásból egy új JCB 8018 mini kotró géphez jutott a vállalkozás. Szegvári István Egyéni Vállalkozó 3,5 millió forint uniós támogatást nyert a GOP "Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése" című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A nettó 9 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból nem csak egy minikotrót vásároltak, hanem új munkahelyet is teremtenek.

Árpádhalmi telephelyén 2005 óta Szegvári István E.V víz-, gáz-, fűtés-, légkondícionáló-szereléssel foglalkozik. Szolgáltatásuk annyira keresett, hogy a jelenleginél jóval több szerelést, kivitelezést is tudnának teljesíteni a piacon, de nem volt megfelelő kotró, rakodó, tereprendező gépük. Most, uniós támogatással lehetőségük nyílt egy JCB 8018 gép vásárlására, így ennek köszönhetően egy új, saját tulajdonú erőgépet kapcsolhatnak be a kivitelezésekbe.

Nemcsak egy minikotró gépet vásárolhattak, hanem egy alkalmazott gépkezelő felkészítése is megvalósul. A beszerzett korszerű kotrógéppel megkezdhetik a sokak által igényelt, a kivitelezésnél szükséges földmunkát, betonfelület törést, a keletkezett snitt szállító járműre való rakodását.

A rövidebb határidő vállalása növeli a versenyképességet, stabil munkát biztosít a vállalkozásnak. A beruházással nyolc munkahelyet tudnak megtartani, és egy újat létrehozni.

(X)

2011. december 2.

Lakossági fórum

Október elején alakult meg a Magyar Szolidaritás Mozgalom, melynek céljai között szerepel a demokrácia, az emberi-, állampolgári-, és munkavállalói jog védelme. A mozgalom céljait, terveit Árok Kornél és Kónya Péter társelnökök ismertetik lakossági fórum keretében december 9-én, pénteken 16-18 óra között a Művelődési és Ifjúsági Házban.

2011. december 2.

Családi

Született: Dani László és Rácz Mariannak Krisztofer Kevin, Vass Szilárd István és Borák Anikónak Hunor nevű gyermeke.

Elhunyt: Gaál Tivadarné Cseuz Márta Magdolna, Dömsödi Ferencné Debreczeni Etelka, Szamosközi János, Bugyi Istvánné Csuka-Kis Anna, Tóth Lajosné Gránicz Mária, Mácsai Jenő, Mikecz Károly Ferenc.