XL. évfolyam 10. szám

2008. március 14.

Sokoldalú diákok

Hagyományteremtő szándékkal szervezte meg a Boros Sámuel szakközépiskola alapítványának kuratóriuma az iskola jótékonysági estjét a színházban. Már régi hagyomány viszont a Boros Sámuel-díj, amit a műsor végén adtak át két tanulónak.

A kuratórium tagja, Molnárné Tóth Györgyi tagintézmény-vezető beszélt az alapítvány munkájáról. 1996-ban azzal a céllal hozták létre, hogy így is segítsék, támogassák diákjaikat, hogy biztosítsák számukra az európai színvonalú képzést, a magasan képzett tanári bázist. Az est céljaként ezen kívül még megfogalmazták, hogy a közösség összetartozását erősíti, de a diákok bemutatkozására is lehetőséget ad. Molnárné elmondta: diákjaik nem tanulnak színészmesterséget, azonban van sok szorgos gyerek, akik figyelmét a tanárok fel tudták kelteni, hogy tanórán kívül is tanuljanak verset, énekeljenek, vagy éppen capoeira-edzésre járjanak.

2008. március 14.

Szentesi Akták

A Szentesi Városi Bíróság elnöke engedélyezte, hogy betekinthessünk régebbi, már lezárt bírósági ügyekbe. Lapunkban ezentúl rendszeressé szeretnénk tenni a tallózást a periratokban, melynek során érdekesnek, tanulságosnak vélt ügyekbe nyerhet bepillantást az olvasó, remélhetőleg anélkül, hogy sebeket tépnénk fel.

Ütötte az ápolót, rúgta a rendőrt

Egy 2006-ban vizsgált ügygyel kezdjük. K. S.-t 2005 májusában jól láthatóan ittas állapotban, egy bejelentést követően Csongrádról mentőautó szállította a szentesi kórházba. A fiatalember ugyanis az utcán kerékpárral elesett, feje megsérült.

2008. március 14.

Elismerések az ünnepen

Nemzeti ünnepünk tiszteletére Garai Ferenc-né, az Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet ny. vezetője állami kitüntetésben részesült. A felterjesztés a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemérem kitüntetésre történt. A volt vezető óvónő a kitüntetést március 14-én, pénteken a Szépművészeti Múzeumban vette át.

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége - a KÓTA elnöksége - a kiemelkedő eredmény-nyel végzett művészi munka és a közösségért végzett áldozatos tevékenységük elismeréseként KÓTA-díjakat adott át. Népzenei kategóriában a tekerőlanton játszó Balla Tibornak, zeneszerzői kategóriában a szentesi Balázs Árpádnak és zenekari kategóriában a Pengető Citerazenekarnak. A díjakat nemrégiben vették át az érintettek.

2008. március 14.

Felborította a szél a vontatmányt

MAN típusú tehergépjármű vontatmányát borította fel az erős szél március 13-án, délután, Hódmezővásárhely és Szentes között a 45-ös főút 40-es km szelvényénél. A teherautó Hódmezővásárhely irányából közeledett városunk felé, de a mindszenti leágazás előtt 1 kilométerrel a szél belekapott a vontatmányba, és beleborította az árokba. A teherautó a kerekein maradt, viszont a felborult pótkocsi a tehergépjárművet keresztbe fordította az úttesten. A műszaki mentést a szentesi tűzoltók végezték, rendőri forgalomirányítás mellett. A mentési akció idején félpályás útlezárás volt érvényben, személyi sérülés nem történt.

2008. március 14.

Változások a szocpol ellátásban

A legutóbbi önkormányzati ülésen a képviselő-testület módosította az egyes helyi szociális rendeleteket. Előző számunkban már szóltunk a szociális törvényből adódó rendeletmódosítási kötelezettségekről, valamint a térítési díjakkal kapcsolatos rendeletmódosításról. Ez alkalommal a rendszeres szociális segély, valamint az adósságkezelési támogatás módosításait érintjük. A változásokról Lencséné Szalontai Máriával, a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályának vezetőjével beszélgettünk.

2008. március 14.

Új berendezések az intézményben

Több ellátási formában gondozzák a hajléktalanokat

Jelen pillanatban közel ötvenen veszik igénybe a város határában lévő hajléktalan segítő központ ellátási formáit, melyek között az éjjeli menedékhely, a hajléktalanok átmeneti szállása, népkonyha és nappali melegedő szerepel. Előbbit - mely 20 férfi ellátására alkalmas - jobban kihasználják, állandóan 18 és 20 fő között van az ellátásban részesülők száma. Női menedékhely azonban nem működik az intézményben. Az átmeneti szállás térítési díjas, itt 22 férfit és 8 nőt tudunk ellátni, most 23 személy tartózkodik ilyen formában az intézményben - tájékoztatta lapunkat Kocsyné Takács Ildikó.

2008. március 14.

Egyáltalán szabadok vagyunk?

"A magyarok istenére/ Esküszünk, esküszünk/ Hogy rabok tovább/ Nem leszünk!" Százhatvan éve a fiatal költő-próféta így esküdtette meg a magyar népet. S nyilván nem olyan szabadságra gondolt, melyet majd a történelem kegye fog felkínálni sült galambként a hangoskodó magyarok szájába, hanem olyan szabadságra, melyet magunkban kell elsőnek megvalósítanunk. Más szóval: volt Petőfi annyira okos, erkölcsös magyar, hogy tudta: csak az a szabadság, szabadság, melynek székhelye a tiszta lelkiismeret és a minden értékre való nyitottság. Ezért nem egy külön bejáratú, csak magyarokra érvényes szabadságért akart meghalni, az "Egy gondolat bánt engemet." című versében, hanem a "Szent Világszabadságért".

2008. március 14.

Városunk első országgyűlési képviselője

Százkilencven éve született, százhuszonöt éve hunyt el Horváth Ferenc

A népképviseleti országgyűlés megnyitása (1848. júl. 5.)

Az 1848-as dátumhoz kötődő vívmányok sorába tartozik, hogy városunk elnyerte az országgyűlési követküldési jogot. Szentes mezőváros a XIX. század közepén - 22 ezer főt meghaladó népességével - az ország legnépesebb települései közé tartozott, ennek ellenére nem rendelkezett közvetlen képviselettel a rendi országgyűléseken. Ezen változtatott a népképviseletről szóló 1848. évi V. törvénycikk, amelynek értelmében a nemeseken kívül választójogot kaptak a házzal vagy negyed telekkel (kb. 15 kh földbirtokkal) rendelkező volt jobbágyok, az önálló iparosok és az értelmiségiek. A törvény kihirdetését követően hamarosan megérkezett István nádor leirata, amelyben meghívta Szentes képviselőjét az 1848. július 5-én megnyíló népképviseleti országgyűlésre.

2008. március 14.

Az első Kossuth-szobor felállítása

Száztíz éves műalkotás a városházán

Kossuth mellszobra

Közismert, hogy Kossuth Lajos teljhatalmú országos népfölkelési biztosként járt először Szentesen, az alföldi toborzó körútja során. 1848. október elsején délután érkezett városunkba, s a főtéren lelkesítő beszédet intézett a szentesi néphez. A város népgyűlési jegyzőkönyvének bejegyzése szerint: "A minden felől hallatszott éljen felkiáltások között Kossuth Lajos országos teljhatalmú biztos megköszönvén a szíves elfogadást, - számos lovas őrsereg elő kíséretében az utcákon hullámzó néptömeg közt városunk piacára beérkezett, - hol is a minden felől öszve tódult és tág piacunkon meg nem fért néptömeg között az esten felállított szószékre Kossuth Lajos országos biztos úr a szűnni nem akaró éljenzés közt fellépvén, minden lelkes honpolgárt megható lelkes beszédjei által városi közönségünket az általános népfelkelésre felhívta, - mely felhívásra városunk lelkes lakosai felhevülve általános és lelkes felkiáltások közt hazáért élni halni nyilvánítván magát, a felkelésre készségét többszöri felkiáltások közt ismételte." Kossuth az éjszakát Boros Sámuel főbíró házában, a volt jegyzői lakban (Hajdú Lajos u. 1.) töltötte. Másnap kinevezte a népfölkelők parancsnokait, és folytatta toborzó útját Szegváron, Mindszenten, Hódmezővásárhelyen és Szegeden.

2008. március 14.

Battyány-portré

Dr. Pelyach István történész tart előadást A magam útját járom.: gróf Batthyány Lajos politikai portréja címmel. A történelmi témájú estre március 20-án, csütörtökön 18 órakor kerül sor a városi könyvtárban, a Kossuth u. 33-35 szám alatt.

2008. március 14.

Szavaztunk

A március 9-i érvényes és eredményes népszavazáson országosan mindhárom kérdésben az igen szavazatok aránya jóval magasabb volt, mint a nemeké, vagyis az eredmények értelmében el kell törölni a néhány hónappal ezelőtt bevezetett vizitdíjat, kórházi napidíjat és tandíjat. Szentesen 37 szavazókörben 11350-en járultak az urnákhoz. A kérdésre - miszerint "Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?" 9429-en adtak le "igen" szavazatot, míg "nem"-mel 1816-an voksoltak. Az "Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?" kérdésre 9197-en adtak "igen" választ, míg a "nem"-et 2067-en ikszelték be. "Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?" - hangzott az utolsó kérdés, melyre 9209-en voksoltak igennel, míg "nem"-mel 2043-an.

2008. március 14.

Intézményi céltartalék

Kozák János fideszes képviselőnek a Szentesi Élet február 22-i számában meg-jelent nyilatkozata késztette megszólalásra Hornyik Lászlót (képünkön). A független helyhatósági képviselő lapunknak elmondta, a pénzügyi bizottság elnöke valószínű rosszul emlékezik a februári testületi ülés költségvetési tárgyalásának történéseire, mert Dongó László javaslatát, miszerint tekintsenek el a másfél százalékos céltartalékba helyezéstől, azt a képviselő-testület elfogadta. A többség pontosan azért döntött így, jegyezte meg Hornyik, mert érezte azt a problémát, hogy ha céltartalék képzésére szorítjuk a költségvetésből gazdálkodó intézményeket, akik így is borotvaélen táncolnak. Gyakorlatilag a kötelező kiadások, az energiaköltségeken, béreken kívül semmire sem jutna pénz. Olyanra sem, amire feltétlenül szüksége van. A képviselő-testület 13 igen szavazattal támogatta Dongó László képviselő javaslatát, a baloldali többség pedig a költségvetést fogadta el 14 igen szavazattal. Ha ezt nem szavazzuk meg, nincs a városnak működő költségvetése, az a települést ellehetetlenítette volna - jelentette ki a képviselő.

(l.j.)

2008. március 14.

Az idősek védelmében

Hogy van Ollai Istvánné?

Február a farsangi mulatságok ideje. A vidámságból kivették részüket a Gondozási Központ dolgozói és gondozottjai is. Az intézmény idén három helyen rendezte meg ünnepségét. Ollai Istvánné helyhatósági képviselő mindhárom alkalommal részt vett mulatságokon. Így beszélt róluk:

- Azt tapasztaltam, aminek nagyon örültem, hogy a gondozási központ vezetői és dolgozói törődnek az idős emberekkel. Február 21-én körzetemben, a Kisérben rendezték meg az elsőt. A mulatságon a bentlakók öltöztek jelmezbe, melyen egy kicsit meg is lepődtem, mert a fellépők közül többen bottal járnak, járókerettel. Jelmezt vettek föl azért, hogy szórakoztassák a többieket, a bejárókat, akik nem annyira elesettek, mint az otthonban lakók - mesélte a képviselőasszony, majd folytatta:

2008. március 14.

Táncbajnokság

"C" Országos bajnokságon léptek parkettre a Szilver TSE táncosai március 8-án Pécsett.
Eredmények:

Gyermek II. "C" standard: 1. Tisza Dániel - Bendik Elizabet Hanna, 3. Katona András - Szőke Ivett Piroska.
Gyermek II. "C" latin: 3. Katona András - Szőke Ivett Piroska.
Junior I. "C" standard: 1. Túri György - Katona Manuéla, 3. Sági István Balázs - Kóródi Bettina, 4. Makai Kis Dávid-Sovák Andrea.
Junior I. "C" latin: 1.Túri György - Katona Manuéla, 5. Ádám Kornél - Pintér Zsófia, 7. Makai Kis Dávid - Sovák Andrea, 12. Sági István Balázs - Kóródi Bettina.
Junior II. "C" standard: 1. Jéri Tamás - Szepesi Lilla, 2. Hegyes Bertalan - Ambrus Adél, 3. Győrfi Norbert - Szűcs Liliána, 5. Papp Gergely - Hevesi Henriett.
Junior II. "C" latin: 2. Hegyes Bertalan - Ambrus Adél, 4. Jéri Tamás - Szepesi Lilla, 5. Molnár Bence - Korom Tamara.
Ifjúsági "C" standard: 1. Bódi Ferenc - Kovács Krisztina.
Felnőtt "C" standard: 1. Borbás Csaba - Jankovszki Eszter, 4. Tapodi Richárd - Borbás Julianna, 5. Bacsa Tamás - Bús Renáta.

IDSF Nemzetközi táncversenyt rendeztek március 8-9-én Szabadkán.

Gyermek II. standard, latin: 1. Rónyai Zoltán - Farkas Boglárka, ifjúsági IDSF standard: 1. Nagy Gergő - Horváth Alexandra, felnőtt IDSF standard: 1. Szepesi József - Szepesi Judit, felnőtt IDSF standard: 5. Szalkai Szabó Gábor - Markó Ágnes.

2008. március 14.

Harmincéves óvoda

Óvodánkban jelentős esemény történt az elmúlt héten, melyre a gyermekek és a dolgozók lelkesen készültek. A születésnap az ember életében is nagy esemény, egy intézmény fennállásában sincs ez másként. Óvodánk jelenleg is a város egyik legkorszerűbb intézménye, 30 év elteltével is megfelel a kor követelményeinek. Jelenleg 100 férőhellyel, 4 csoporttal működünk. Legfontosabb feladatunknak az egyéni bánásmódot tartjuk a manuális készségfejlesztésen keresztül. Nagy hangsúlyt fektetünk a család-óvoda kapcsolatára. Ennek köszönhetően sok volt óvodásunk íratja hozzánk szülőként gyermekét. Ez nagy örömmel tölt el bennünket és köszönjük bizalmukat. A már kialakult hagyományainkat ápoljuk és ezekre építve nyitottak vagyunk az új nevelési elvek befogadására és közvetítésére. Az eddigi kerek születésnapokról is mindig megemlékeztünk. A délelőtti ünnepség a gyermekekkel, a fenntartó képviseletével és a meghívott vendégekkel történt. A nagycsoportosok rövid műsorral köszöntötték e jeles ünnepet, a vezető óvónő visszatekintő beszédét követően. Az óvoda alapító tagjait külön kiemelte és könyvvel ajándékozta meg. Füsti Molnár Lajos önkormányzati képviselő által felajánlott torta közös elfogyasztásával fokoztuk az ünnepi hangulatot.

Délután az óvoda egykori és jelenlegi dolgozóit láttuk vendégül és elevenítettük fel 30 év közös élményeit, történéseit. A gyermekeknek és a dolgozóknak egyaránt ünnep volt ez a nap.

Köztársaság utcai Óvoda dolgozói

2008. március 14.

Tisztelt Szerkesztőség!

Az alábbi probléma - nyugodt szívvel mondhatom az utcánkban lakók közül többeket is foglalkoztat, mi több bosszant.

A Nagyörvény utcában az egyik lakó, illetve annak családja több kutyát is tart. Ez önmagában még nem probléma, és a lakóközösséget még az sem zavarná, hogy az ebtartási rendelettel ellentétben kettőnél több kutyát tartanak ingatlanjuk területén. A baj abból ered, hogy nem csak ott tartják azokat, hanem naponta többször (!) az utcára hozzák őket, póráz, szájkosár nélkül, alkalmanként 2-4 kutyát.

2008. március 14.

New Yorkers és mások a Klauzálban

Március 11-én a Klauzál Gábor Általános Iskolában rendezték meg a Városi Angol Szépkiejtési Versenyt. Két kategóriában (7-8. és 5-6. osztály) mérettek meg a versenyzők. Az első fordulóban a hozott, a másodikban pedig a helyben kapott idegen szöveget kellet felolvasni a tanulóknak. A középiskolai nyelvtanárokból és az Oxford Kiadó területi képviselőjéből álló zsűri döntése alapján a következő az eredmény:

5-6. o.: 1. Poszler Gabriella, 2. Dobos László (mindketten Petőfi isk., fk.: Kocsis László), 3. Papp Anita (Klauzál, fk.: Hortobágyi Éva).

7-8. o.: 1. Csizmadia Flóra (Klauzál, fk.: Török Mária), 2. Mészáros Lívia (Petőfi, fk.: Szemerédi Beáta), 3. Szegi Laura (Koszta, fk.: Kovács Ágnes).

Ezen a napon jutalmaztuk a februárban kiírt angol nyelvű olvasási verseny győzteseit is. A verseny célja az intézményünkben működő idegen nyelvi könyvtár használatának népszerűsítése volt. Szeretnénk, ha a város általános iskolás korú tanulói és tanárai gyakrabban kölcsönöznének nálunk angol, német és francia nyelvű kiadványokat. A könyvtár kialakításának és fenntartásának költségeit az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott pályázatokon nyerjük el.

A New Yorkers c. rövidített olvasmány elolvasására 19 fő vállalkozott. A feladatok megoldása után a legjobb eredményt elért tanulók: 1. Nagy Nikolett (Klauzál), Mányai Adrienn és Ponyeczki Lili (mindketten Koszta), 2. Papp Brigitta, 3. Bódi Klaudia (mindketten Klauzál) és Mészáros Lívia Lilla (Petőfi).

A jutalmakat az Oxford Kiadó és iskolánk ajánlotta fel a legeredményesebb tanulók számára.

Molnárné Szalai Edit munkaközösség-vezető

2008. március 14.

A forradalom éve

Civilek és katonák összefogása

A Szabadidős Sportklub kezdeményezésére a Szentes Városért Civil Fórum meghirdette a Magyar Forradalom és Szabadságharc Évét 2008-2009-re. A program végrehajtását a Civil Fórum a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóaljjal, a Hegedűs László Helyőrségi Klubbal és az önkormányzattal közösen szeretné megoldani.

Léhi Gábor, a Szabadidős Sportklub elnöke lapunknak elmondta, a program célja a mai ellentmondásos politikai helyzetben a lakosság figyelmét a 160 évvel ezelőtt történt forradalmi változásokra, reformokra és a tanúsított hősiességre irányítani.

2008. március 14.

Cumisüvegek és pelenkák

Tarasconban adják elő színdarabjukat egy fesztiválon

A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola diákjai már több tanévben mutattak be francia nyelvű színdarabot. Most egy kortárs szerző műve alapján készítették el előadásukat, melynek címe Cumisüvegek és pelenkák, avagy jövendőbeli kispapák aggodalmai. A diákok Dél-Franciaországban is bemutatják ezt a produkciót, Tarasconban debütálnak vele.

- Két hét múlva indulunk Tarasconba, egy nemzetközi fesztiválon veszünk részt a Marseille-től 80 kilométerre lévő városban. Hazánkat egyedül képviseljük a meghívásos fesztiválon, amely fő célja a francia nyelv és kultúra megismertetése és megszerettetése a színházon keresztül. Elsősorban olyan gyerekeknek rendezik meg, akik iskolai keretek között nem tanulják a francia nyelvet. Meghívásos alapon kerültek be a fesztiválra a csapatok. A szervezők látták már társulatunkat szerepelni korábbi fesztiválokon, jártunk már Romániában, illetve Olaszországban és Csehországban, így kaptuk a meghívást - mondta el lapunknak Pádár Zsolt.

2008. március 14.

Jazz-est

A Matthew Mitchell Group latin jazz-estjére várják a közönséget március 21-én, pénteken 19 órakor a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében. A rendezvényen közreműködik Mészáros Gábor "Murphy" billentyűs hangszereken. Jegyek és bérletek elővételben kaphatók. A részletekről a Kiss Bálint utcai zeneiskolában lehet érdeklődni.

2008. március 14.

Maradnának a Móriczban

A Szentesi Művelődési Központ évadnyitó megbeszélésén ismét összegyűltek az intézményhez tartozó, abban helyet kapó szakkörök, klubok vezetői egy megbeszélésre az ifjúsági házban.

Varróné Szabó Ildikó, aki tavaly szeptember óta megbízott igazgatóként irányítja a művelődési központot, a tájékoztatón elmondta: múlt évben ötmillió forinttal kaptak kevesebbet a költségvetésükhöz képest az önkormányzattól, s ez komoly érvágást jelentett számukra. Idén másként csinálták meg költségvetésüket, rendezvényekre kellett lebontani.

2008. március 14.

A Damjanich tagiskoláért

Hornyik László

Hornyik László független helyhatósági képviselő az önkormányzat legutóbbi ülésén az iskolai beiratkozások kapcsán módosító javaslattal élt. Azt indítványozta, hogy úgy, mint a tagóvodáknál, a Deák Ferenc Általános Iskola Damjanich János Tagiskolájában is a helyszínen, tehát az adott iskolában legyenek a beíratások.

- Azért tettem ezt a javaslatot, mert 2000 óta, amióta összevonták a két intézményt, az a látszat, hogy valaki, vagy valakik el akarják sorvasztani a Damjanich tagintézményt. Kértem, a szülők oda írassák be gyereküket, mert az intézmény életképes. És abból egyértelműen kiderül mindenki számára a csökkenő gyermeklétszám ellenére is, hogy akarják e a szülők oda járatni gyerekeiket vagy nem. A képviselő-testület nagy többsége ezt a módosító-javaslatomat elfogadta - mondta a városatya, majd így folytatta:

- Azonkívül, hogy a körzet képviselője vagyok, érzelmi alapon is kötődöm az iskolához. Édesapámnak ez volt az első szentesi munkahelye, a feleségem 8 évig járt abba az általános iskolába, és az 5 gyermekem is. Ez idő alatt 23 év telt el, dolgoztam az iskola szülői munkaközösségében, másfél évtizedig a munkaközösség elnöke voltam. Tehát rálátásom van az intézményre, az ott végzett pedagógiai munkára, tapasztalataim alapján ezért támogatom azt, hogy az iskola fennmaradjon, és továbbra is működjön. És arra kérem a szülőket, nyugodtan írassák be gyermekeiket, hiszen a Damjanichban végzett jó nevelőmunka eredményeként a tanulók megfelelő alapokat kapnak arra, hogy sikerrel folytathatják közép- és felsőfokú tanulmányaikat.

(l. j.)

2008. március 14.

Hatan verekedtek össze

A városi rendőrkapitányságtól kapott információink szerint a március 9-i népszavazás rendőrségi szempontból - is - rendben zajlott, bejelentés rendzavarásról nem érkezett a kapitányságra.

Büntetőeljárást indított a nyomozóhatóság hat fiatal ellen, akik az egyik helyi szórakozóhelyen időztek, hárman az egyik, hárman a másik társaságban. A két csapat valamilyen okból kifolyólag szóváltásba keveredett egymással, majd tömegverekedés alakult ki a fiatalok között. A bunyóban részt vevők nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek. Ellenük csoportos garázdaság miatt indult eljárás.

2008. március 14.

Börze

A díszmadártenyésztők szakköre díszmadár- és kiállat börzét rendez március 16-án, vasárnap 7-11 óráig a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.

2008. március 14.

Pótfűtés

- A következő személyt, aki megszakítja a tárgyalást, hazaküldöm! - dörög a bíró.
- Hurrá! - harsog a vádlott.

2008. március 14.

Kis kukta

  • Csirkeaprólék-leves túrógaluskával
  • Bácskai rizses csirke
2008. március 14.

Elindult a vb-visszaszámlálás

Bagi Alexandra a dobogó tetején

Szép szentesi sikerekkel zárult a knock down kyo-kushin karate diákolimpia és felnőtt országos bajnokság a sportcsarnokban. A március 8-án rendezett esemény azonban komoly sportdiplomáciai sikerről is szólt.

Az alapító halálával szétforgácsolódott a nagyvilágban, így Magyarországon is a legerősebb karate irányzatként számon tartott kyoku-shin. Példaadó viszont az egész világon, ami idehaza történik, fogalmazott Mikó Sándor, a Magyar Karate Szövetség általános alelnöke a verseny megnyitóján. Sensei Brezovai Sándor hívására most is eljött a hat magyarországi kyo-s szervezet, hogy együtt versenyezzenek Szentesen, mint a megelőző években. Fontos eseménynyel indult a nap. Egy központi helyre felállított, és letakart plakátról lekerült a sötét drapéria, előtűnt a felirat: súlycsoportos karate világbajnokság, Világszervezetek Világjátékai. Ezzel megkezdődött a visszaszámlálás a jövő októberben Budapesten a Papp László Sportarénában rendezendő eseményig. A kezdeményezés Szentesről indult. Elmondása szerint sensei Brezovai Sándor megtisztelve érzi magát, hogy a jelenlévő mesterekkel, és Szentesről Szűcs Lajos alpolgármester segítségével megszervezheti a versenyt. Egy ujj kevés, igazán erős a kéz attól lesz, ha ökölbe szorítják, példálózott a sensei, s reméli, rá tudják venni a világszövetségeket az összetartozásra.

2008. március 14.

Vereség idegenben

NB I-es női futsal

Rövid időn belül másodszor látogatott Palócföldre a Szentesi Futsal Club NB I-es női csapata. A Kurca-partiak Balassagyarmaton a Salgótarjáni Skorpióval mérkőztek. Sajnos - megint az egyik játékvezető indiszponáltsága miatt - nem termett babér a szentesieknek. A végig sportszerű mérkőzésen - mint annyiszor - helyzeteket hagytak ki. A két újonc is bemutatkozott, szükség is volt rájuk, hiszen a sok sérült és eltiltás miatt így tudtak kiállni az ellenféllel. A felsorolt problémák ismeretében az eredmény: Salgótarjáni Skorpió-Szentesi Futsal Club 3-0. A szentesi csapat összeállítása: Magyar-Milovanovics, Kiss E., Szabó, Bali, csere Szűcs B., edző Tóth Antal.

2008. március 14.

Cselgáncs

A XII. Tavasz Kupa  Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség rendezte meg a diákolimpia régiós döntőjét Solton. A Pollák DSE dzsúdósai is versenyeztek.

Diák "C" kcs. (1998-asok): -27 kg 1. Kalydy Vivien Paloma. Diák "B" (1997.) -36 kg 2. Varga Mercédesz. Diák "A" (1996.) -38 kg 5. Paksi Ferenc, -45 kg 1. Kiss Zoltán.

Serdülő korcsoport (1994- 1995-ös születésűek és a diák A korosztály)

-63 kg 1. Kalydy Patrícia Fatima, +63 kg 1. Gila Nóra, -45 kg 3. Kiss Zoltán, -50 kg 5. Gila Ádám, -60 kg 3. Máté Dániel, -60 kg 5. Valkai Béla.

2008. március 14.

Úsznak a tanárok

A VII. Országos Pedagógus Úszóversenyt rendezi meg március 29-én, szombaton a Szentesi Delfin ESC és a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség. A versenyre a ligeti sportuszodában kerül sor. A megmérettetés fél 11-kor kezdődik. A versenyen részt vehetnek bármilyen pedagógus diplomával ren-delkező férfiak és nők, valamint pedagógus-jelöltek, az alábbi korcsoportokban: I. kcs. (1973-1986), II. kcs. (1963-1972), III. kcs. (1953-1962), IV. kcs. (1947-1952), V. kcs. (1940-1946), VI. kcs. (1939-1933), VII. kcs. (1932-ben és előtte születettek). Pedagógus-jelölteknél nincs korcsoport, együtt értékelik az indulókat.

Az első 3 helyezett minden számban és korcsoportban éremdíjazásban részesül. Nevezési díj: 800 Ft/fő, előnevezés esetén. Késve vagy a helyszínen, de a verseny kezdete előtt legalább fél órával neveznek, ezer forintot fizetnek.

Versenyszámok: 50 m gyors, mell, hát, pillangóúszás, 100 m vegyes, 4x50 m gyorsváltó.

Nevezni lehet március 18-ig az alábbi címre, írásban (ha lehet nevezési karton kitöltésével) Pólyáné Téli Éva, 6600 Szentes, Koszta J. u. 2., e-mail: delfin_esc@freemail.hu, telefon: 63/314-998 este, hétvégén.

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, sportorvosi vizsgálat ajánlott. A nevezési díjat a helyszínen kell fizetni.

2008. március 14.

Asztalitenisz

Az NB III-as asztalitenisz bajnokság tavaszi idényének 4-5. fordulóját bonyolították le. A Szentesi Kinizsi férfi csapata a 4. fordulóban hazai asztalnál 9-9-es döntetlent játszott Tiszafüred ellen. Pontszerzők: Csúcs, T. Nagy 2-2, Takács L. 3, Simon és a Simon-T. Nagy páros 1-1.

Az 5. etapon a Kinizsi Zagyvarékásra látogatott. A vidéki kirándulás jól sikerült, 10-8-as győzelem az eredmény. Pontszerzők: Simon, Takács 3-3, Csúcs 2, Kürti 1, Csúcs-Takács páros 1. Az eddigi öt forduló azt mutatja, hogy nagyszerűen menetel a szentesi csapat, hiszen eddig még nem szenvedett vereséget.

2008. március 14.

Vége az alapszakasznak

A 2007/2008-as NB II-es kosárlabda bajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában a Szentesi Kosárlabda Klub Nagykőrösre látogatott. A Kurca-partiak fölényes, 118-93-as győzelemmel vonultak le a pályáról. Ez a mérkőzés alkalmat adott arra, hogy a kevesebbet játszó játékosok is bizonyítsák tudásukat.

Ezzel a győzelemmel sem sikerült megvalósítani a kitűzött célt, a legjobb négybe jutást. A Szentesi KK az alapszakaszt az 5. helyen zárta, s további küzdelmek várnak rájuk az 5-8. helyezésért. A csapat tagjai: Simon, Kovács, Bere, Bartucz, Marossy, Fer-wagner, Szabó D., dr. Ratkai.

2008. március 14.

Szolnoki diadal

Az Eger elleni vereség nem számított, a Szolnok elleni idegenbeli diadal viszont annál fontosabb volt a Pendola-Szentes-Elektroglob férfi vízilabda csapata számára. Az elmúlt pénteken hazai medencében kapott ki 12-6-ra a Szentes a toronymagas esélyes egriektől. Két nappal később azzal a céllal szálltak medencébe Horváth Tamásék Szolnokon, hogy a-melyik csapat nyer, komoly lépést tesz a legjobb nyolc közé jutás felé. Berki András, a Szentes vezetőedzője előzetesen háromesélyesnek ítélte meg a találkozót, de azt is hozzátette, hogy győzni szeretnének a Tisza-parti városban, ami persze roppant nehéz feladatnak ígérkezett. Magabiztosan, jól kezdett a Pendola, az első nyolc perc végén 4-2-re vezetettek, ami érezhetően "megfogta" a hazaiakat. No, annyira azért nem, hogy a második negyedet ne ők nyerjék két góllal, így félidőben 5-5 állt az eredményjelzőn. A Szentes számára ebben a bajnokságban a harmadik negyedek mentek a leggyengébben, így volt ez vasárnap is, ekkor már a házigazdák vezettek két góllal. Kevesen gondolták volna ekkor, hogy lesz erő a mieinkben a fordításhoz, ám az Elektroglob a záró nyolc percben fantasztikusat produkált. Négy gólt dobva, és mindössze egyetlen találatot kapva begyűjtötte a két bajnoki pontot. De mi történt pontosan a negyedik negyedben? Berki András elmondása szerint kockáztattak, egy megbeszélt játékrendszerre álltak át, ami magában hordozta a vereség veszélyét is.

A Szolnok vezetőedzője, Lukács Dénes véleménye az volt, hogy a nyolc közé kerülés az utolsó két fordulóban dől el. A Szentes az Újpesttel és a Ferencvárossal találkozik, és ha a Szolnok nyer idegenben a Pécs vagy a BVSC ellen, akkor a mieinknek feltétlenül pontot kell szerezniük valamelyik fővárosi csapat otthonában. Az alapszakasz utolsó két fordulóját a jövő héten szombaton és vasárnap játsszák.

H.V.

2008. március 14.

"48-as Honvéd" lőverseny

A Szabadidős Sportklub kezdeményezésére a Szentes Városáért Civil Fórum ügyvivő testülete az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója tiszteletére meghirdeti városunk és a kistérség területére, illetve lakosai részére a Magyar Forradalom és Szabadságharc évét 2008-2009-re.

Ezen program sorozat keretében rendezték meg a "48-as Honvéd" légfegyveres lövészverseny március 8-án a Legrand Rt. légfegyveres lőterén a Kontavill lövészklub és a Szabadidős Sportklub közös rendezésében. A versenyen 37 induló nevezett vidéki csapatok részvételével.

Eredmények:

Női egyéni: 1. Fenyvesi Magdolna (170 kör) Kontavill Szentes, 2. Zádori Lajosné (155), 3. Simon Mihályné (146 kör) mindketten Lövészklub Bordány. 

Férfi egyéni: 1. Postás László (179), 2. Pusztai Péter Pál (176), 3. Doktor József (175) mindhárman Kontavill Szentes.

Ifjúsági leány: 1. Varga Piroska (169), 2. Szabó Orsolya (168) mindketten Csongrád. 3. Kós Dominika (153) Fábi-ánsebestyén.

Ifjúsági fiú: 1. Gránicz Balázs (179) Kontavill Szentes, 2. Lázár Miklós (116) Szabadidős Szentes.

Serdülő leány: 1. Ignácz Ivett (137) Szabadidős Szentes.

Serdülő fiú: 1. Tályai Gábor (150) Csongrád, 2. Be-retka Richárd (131) Fábián-sebestyén, 3. Szöllősi Csaba (129) Fábiánsebestyén.

A verseny sikeres lebonyolításáért köszönetemet fejezem ki a Szabadidős Sportklub nevében Becsák János Kontavill Lövészklub vezetőjének és Postás László lövészetvezetőnek.

Ignácz János
lövészetvezető

2008. március 14.

Két vereség

Több hónapos szünet után a középszakasz küzdelmeivel folytatódott a női első osztályú vízilabda bajnokság. A Hungerit-Me-talCom-Szentes csapata a bajnoki címre is esélyes OSC otthonában szállt medencébe és szenvedett 13- 6-os vereséget, még az elmúlt héten. Kocsis István vezetőedző a második negyedet sajnálhatta igazán, ekkor 0-6-os nyolc percet produkáltak Szremkóék, és hiába a másik három negyed viszonylag jó játéka, még szorossá sem sikerült tenni a partit. Ennek a hétnek a közepén a Domino látogatott a ligeti uszodába. A szerda délutáni öszszecsapástól előzetesen szoros csatát, nagy küzdelmet remélt Kocsis István, ám ez elmaradt, a fővárosiak könnyedén, különösebb szentesi ellenállás nélkül gyűjtötték be a két pontot (5-15). Március 19-én, szerdán 17 órától a Dunaújvárossal mérkőzik a Szentes itthon, jó lenne végre hazai győzelemnek örülni a két vereséget követően.

H. V.

2008. március 14.

Remek szezonkezdet

Hosszú téli szünet után folytatódtak a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság küzdelmei. A Szentesi Kinizsi csapata hazai környezetben kezdte a tavaszi szezont, és mindjárt győzelemnek örülhettek Bozóki Zoltán tanítványai. Az UTC elleni 4-3-as siker egy kifejezetten élvezetes, változatos mérkőzésen született meg úgy, hogy a hét találatból hatot az első játékrészben szereztek a csapatok. Azok a szurkolók, akik tíz percet késtek az összecsapásról, három gólról is lemaradtak. A harmadik percben a vendégek szereztek vezetést, ám hét perc alatt fordított a Szentes, mindkét találatot Nemes szerezte. A 20. percben Mihály góljával már kettővel "ment el" a Kinizsi, úgy tűnt innentől kezdve minden sima lesz, de a szünet előtt két perc alatt két gólt kapott Mis-kolczi kapus, így döntetlennel tértek pihenőre a csapatok. Fordulás után Gyukics megszerezte a negyedik szentesi gólt, az eredmény ezt követően már nem változott, a három pont pedig itthon maradt. Bozóki mester értékelése szerint a mély talajú, csúszós pályán jó mérkőzést játszott csapata, a nyolc hetes alapozáson, és az edzőmérkőzéseken gyakorolt elemek közül számosat viszontlátott játékosaitól. A csapatban bemutatkoztak az új szerzemények, Nemes Zsolt Csongrádról érkezett, és bemutatkozásként két gólt szerzett, Mihály Róbert Gádorosról, Miskolczi Balázs pedig Hódmezővásárhelyről csatlakozott a kerethez. Március 15-én igazi rangadó vár Kinizsire, hiszen a második helyezett, de pontszámban a Szentessel egyformán álló Szegvárhoz utaznak Págerék - a pontszerzés reményében.

H. V.

2008. március 14.

Újraalakultak

Nagy hagyománya és tisztelete van a birkózó sportnak. A sportpalettán 1921- 1991-ig volt jelen a birkózás, és ezalatt a hét évtized alatt sok és nagy egyéniséget nevelt ki az egyik legidősebb sportág.

A városban a sportág 1991 elején szűnt meg. Az eltelt 17 év alatt a korábbi sikeres szentesi birkózók és a sportág korábbi vezetői mindent megtettek azért, hogy ne aludjon ki teljesen a birkózók lángja. Munkájukat végül siker koronázta. 2007 szeptembere óta vannak edzések, egyre növekvő gyerekszámmal, s március 5-én új időszámítás kezdődött e sport életében. Ekkorra alakult ki az a megfelelő személyi összetétel, amely most már jogilag is biztosította, hogy újra megalakul a Szentesi Birkózó Szakosztály.

Az alakuló ülés levező elnöke Tariné Lantos Piroska, a Klauzál iskola igazgatója és a diáksport egyesület elnöke örömmel nyugtázta az említett tényt. A szakosztály a diáksport egyesület keretein belül működik húsz felnőttel és tizenegy gyermekkel.

A sportág elnöke dr. Kis-Tóth Tihamér, szakosztályvezető Rónyai Zoltán, gazdasági vezető Gyuga Ibolya, vezetőedző Bődi Tamás, edzők: Mazula Erika, Kiss-Tóth László és Sebesi Attila.

Az elnök elmondta: bízik abban, hogy a szentesi birkózó sport csillaga a korábbi elődökhöz hasonlóan, ismét fényesen ragyog majd.

D. V. Z.

2008. március 14.

Patrícia harmadik

A Miskolci Rendőr Szakközépiskolában rendezték meg a közelmúltban az Eb-Mex Kupa ifjúsági Eb-re válogató nemzetközi versenyt Szlovákia, Románia, Lengyelország, Szerbia és Magyarország részvételével. A Pollák DSE cselgáncsosai is tatamira léptek. A fényképen balról a harmadik Kalydy Patrícia (-63 kg-ban), aki a 3. helyezést érte el a válogatón.

2008. március 14.

Sakkozók anyagi gondokkal

Ilyen nehéz helyzetben még nem volt a Szentesi Spartacus SK sakkcsapata, mint az idén. Dr. Makay Andor szakosztályvezető elmondta: tíz éve szinte ugyanazt a pénz kapják támogatásként az önkormányzattól, ami nevezési díjra és utazásra megy el. Most voltak Nádudvaron például, ami nem itt van. Általában 10-13 főt mozgatnak. Tavaly 150 ezer forint mínusszal zártak, a végén kölcsönből utaztak, de már most is kölcsönből játszanak. Még nem kapták meg az első félévi támogatásukat az önkormányzattól.

- Nálunk nincsenek fizetések, társadalmi munkában dolgozunk, nagyon nehéz az egész. Gondoljunk csak bele, meccs előtt a sakkozóm azt mondja, vasárnap nem tud jönni, mert dolgozik. Akkor pénzt keres. Én nem tudok fizetni. Rendkívül nehéz helyzetben van a csapat. Fiatalítás történt, tehetséges fiatalok kerültek be a csapatba, de . Nem mindegy, hogy a gyerek az utcán csavarog vagy sakkozik. Innentől kezdve mit csináljunk? Fejezzük be?

2008. március 14.

Családi események

Született: Sápi Imrének és Buduczki Andreának Imre Bence, Tofán Krisztiánnak és Szvetnyik Csillának Regina, Danyi Tibornak és Kállai Krisztinának Krisztina Nikolett, Dávid Tibornak és Oravecz Rozáliának Petra nevű gyermeke.

Elhunyt: Tenkes László, Varga Istvánné Szilágyi Eszter, Lukács István Mihályné Nagy Matild, Torma Lászlóné Kovács Etelka, Székely Antal, Becsei Sándorné Kadáncz Ilona, Gilicze Imréné Szőke Julianna, Négyesi Mihály, Sinkó László.