Vissza a kezdő oldalra!


Névjegy

Pályázati melléklet

Levéltári program

   CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR
            SZENTESI LEVÉLTÁRA
             6601 Szentes, Kossuth tér 1.
             Tel.: (63) 562-425 Pf.: 46.
             Fax: (63) 562-426
             E-mail: csmlsz@mail.tiszanet.hu
 
 
Kelt: Szentes, 2003. március 14.                lt. sz.: 25/2003.
Tárgy: Szakmai program
 
Levéltár a boltívek alattA levéltárakban lévő iratanyag a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrása, biztonságos megőrzése a közfeladatok folyamatos ellátásának és az állampolgári jogok érvényesítésének nélkülözhetetlen feltétele. Mint a nemzet kulturális örökségének része, megóvása és gyarapítása valamennyiünk feladata, a levéltáraknak pedig törvényileg előírt kötelessége.
 
A Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára az ország azon kevés levéltárai közé tartozik, amely ma is ott működik, ahol anyaga keletkezett, Szentes főterén, a Kossuth téren lévő volt vármegyeháza falai között. Itt őrizzük az egykori Csongrád vármegye 1723-1950 között keletkezett iratait: a megyei testületek (Nemesi Közgyűlés, Megyei Bizottmány, Törvényhatósági Bizottság) jegyzőkönyveit, a törvényszéki és bírósági iratokat, a vármegyei főtisztviselők (főispán, alispán, adószedő, számvevő, főügyész, főorvos, főszolgabírák stb.) anyagát, az országgyűlési választások iratait.
 A legrégebbi megyefőnöki iratok
Itt találhatók az egykori járások (tiszáninneni, tiszántúli, később szegedi, vásárhelyi, szentesi, csongrádi) és a hozzájuk tartozó községek (Szegvár, Mindszent, Nagymágocs, Derekegyház, Fábiánsebestyén, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény, Sövényháza, Árpádhalom, Cserebökény, Kiskirályság, Eperjes, Magyartés, Nagytőke) dokumentumai, valamint Szentes város 1703-tól keletkezett történelmi értékű iratai. A levéltári gyűjteményben megtalálhatók a régi egyházi anyakönyvek 1741-től, a megyei és városi kéziratos térképek, a legfontosabb középületek korabeli tervei, valamint a több ezer darabból álló plakátgyűjtemény és fotótár. Legkorábbi iratainkat 1884-ben helyezték el az akkor elkészült vármegyeház eredetileg is levéltárnak épített raktáraiban, ahol ma is őrizzük és kezeljük térségünk történelmének becses forrásait. A Szentesen nyilvántartott iratanyag jelenlegi terjedelme 3300 folyóméter.
 
Kutatók a Levéltárban - 1990A régi iratok megőrzésének fontosságát bizonyítja az utóbbi hét év, hiszen a kárpótlási törvények során több ezren kénytelenek voltak levéltárunkhoz fordulni. Szinte mindenkinek tudtunk segíteni, mivel rendelkezésre álltak az ügyintézéshez nélkülözhetetlen jogbiztosító iratok. Az ügyviteli munka mellett intézményünk segíti az oktatást és közművelődést. Az általános és középiskolai tanárok rendszeresen tartanak nálunk szakköri foglalkozásokat, rendhagyó történelemórákat. A hivatásos történeti kutatókon, tudósokon kívül egyetemi és főiskolai hallgatók tucatjai keresik fel levéltárunkat szakdolgozataik elkészítése céljából. Éves kutatóforgalmunk átlagosan 300-400 kutatási eset. Munkájukat segíti a 12 000 kötetes történeti szakkönyvtárunk, valamint sajtótárunk, ahol eredetiben, vagy mikrofilmen valamennyi régi helyi újság olvasható, s megtalálhatók a legfontosabb országos történelmi szakfolyóiratok (Századok, Történelmi Szemle, Hadtörténeti Közlemények, Agrártörténeti Szemle stb.).
 
A folyosótárlatA vármegyeház földszinti folyosóján található állandó levéltári kiállításunk, amely 1988 óta a Tájak-Korok-Múzeumok bélyegző helye. Az itt látható dokumentumok megyénk és városunk történetének egy-egy jelentősebb eseményét idézik az 1700-as évektől 1956-ig. Évenként számos iskolai csoport és Szentesre érkező belföldi és külföldi vendég tekinti meg kiállításunkat. Múltunk minél jobb megismertetése érdekében munkatársaink helytörténeti kiadványok szerkesztésével, tanulmányok, cikkek írásával, előadások tartásával, kiállítások rendezésével évtizedek óta részt vesznek a történeti ismeretterjesztésben. A Csongrád Megyei Levéltár által kiadott legismertebb sorozatok: Tanulmányok Csongrád megye történetéből, Dél-Alföldi Évszázadok, Szentesi Műhely Füzetek, Oppidum Csongrád.
 
A Szentesi Levéltár az utóbbi 20 évben intenzív munkakapcsolatot alakított ki a gyűjtőterületén működő iratképző szervezetekkel, elsősorban a községi önkormányzatokkal, a korábbi helyi tanácsokkal, az államigazgatás, jogszolgáltatás területi szervezeteivel, az oktatási és kulturális intézetekkel, intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel. Munkatársaink segítséget nyújtottak az egyes helyi irattárak kialakításában, közreműködtek a selejtezésekben, a történeti értékű iratok szakszerű rendezésében, együttesen gondoskodtak azok levéltári elhelyezéséről.
 
Zsúfolt pinceraktár Az utóbbi években a folyamatos iratátadás-átvétel megtorpant, elsősorban a jelentkező raktározási nehézségek miatt. A Szentesi Levéltár gyűjtőterületén az egyes irattárakban található, selejtezésre, rendezésre illetve levéltári átadásra kb. 800 folyóméternyi iratanyag vár. A kint lévő iratanyag levéltári elhelyezése napjaink égető gondjává vált, elmaradása esetén ugyanis felmérhetetlen kár, iratpusztulás következik be. Az utolsó raktárbővítésre 1984-ben, a Járási Hivatal megszűnését követően volt lehetőségünk. Az akkor kapott helyiségek azóta megteltek. A szűkös raktári helyzet lehetetlenné teszi a jelenlegi hatályos jogszabályok alapján végzendő gyűjtőterületi munkánkat. Az 1995-ben megjelent levéltári törvény (1995:LXVI.) értelmében ugyanis 15 év irattári kezelés után az egyes intézményeknek, így a Szentesi Levéltárnak is át kellene vennie a gyűjtőterületén keletkezett köziratokat. Ha ezt nem tesszük, tehetjük meg, akkor azt az iratképzőknek a továbbiakban nem "csak" őrizniük, hanem igény esetén biztosítaniuk kellene annak kutathatóságát, amire az iratképzők nincsenek felkészülve és nem is feladatuk. A legsürgősebben átveendő irat-együttesek:
  • Szentes Város Polgármesteri Hivatalánál felhalmozódott régi tervdokumentációk és térképek.
  • A községi önkormányzatoknál tárolt régi tanácsi iratok (1976-1990).
  • A Területi Földhivatal iratai, megszűnt telekkönyvei és kataszteri térképei.
  • A városi és községi iskolák régi anyakönyvei.
  • Az ipari és mezőgazdasági nagyüzemek jogutódainál tárolt iratok. 
Mindezek átvételére és biztonságos megőrzésére a Szentesi Levéltár csak akkor lesz képes, ha új helyiségeket kap a volt megyeháza épületében. Az átveendő iratok mennyiségét szem előtt tartva állítottuk össze helyiség igénylésünket, gondolva az elkövetkező évtizedek iratgyarapodására is.
 

A Szentesi Levéltár által jelenleg használt helyiségek adatai (Kossuth tér 1.)

  • Raktárak: 669,34 m2. Egyéb (irodák, kutatóterem, könyvtár stb.): 267,23 m2 = 936,57 m2
  • (A 936,7 m2-ből földszinti helyiség 512 m2, pince 424,57 m2.) Tárolt iratok mennyisége: 1883 iratfolyóméter.

A Szentesi Levéltár által igényelt helyiségek adatai (Kossuth tér 1.)

  • Raktárak: 167,28 m2. Egyéb (szakkönyvtár, sajtótár, fotótár stb.): 191,15 m2 = 358,43 m2
  • (A 358,43 m2-ből földszinti helyiség 178 m2, pince 180,43 m2.) Tárolható iratok mennyisége: kb. 1500 iratfolyóméter.

Az eddig használt és az igényelt gyarapodás mindösszesen: 936,57 + 358,43 = 1295 m2

 
A főépület földszinti helyiségeiben tervezzük elhelyezni a törvénytárak és egyéb jogtárak gyűjteményét, a sajtótárat, valamint a szakkönyvtár gyarapodását. Mivel a tervezett átalakítások kapcsán át kell adnunk - portásfülke és lift kialakítására - a jelenlegi fotótár és plakátgyűjtemény helyiségét, ezek elhelyezése is az új szárnyban válik lehetővé. Technikai berendezéseink részére (fénymásolók, számítógépek, fotólabor stb.) szintén itt kívánunk helyet biztosítani. Az eddig nélkülözött kulturált mellékhelyiségek ugyancsak ezen a részen kerülnének kialakításra.
 
Labádi Lajos a tervekről beszél Az új szárny alatti volt légópincében tervezzük elhelyezni a Területi Földhivataltól átveendő iratokat, valamint a nagyobb ipari és mezőgazdasági üzemek iratait.
 
Az előzetes egyeztetések során a Levéltár megigényelte a volt Földhivatal udvari épületét, amely a községektől és egyéb iratképző szervektől átvett iratok fogadó és rendező raktárait foglalná magába, ún. átmeneti irattárként funkcionálna. A főépületből ide telepítenénk át intézményünk értékes térképtárát és tervtárát, mivel a jelenlegi helyén megszűnik a tárolási lehetőség. 
 
Amennyiben a tervezett bővítés megvalósul, levéltárunk raktározási gondja évtizedekre megoldódik. Bízunk benne, hogy az új helyiségek iránti igénylésünk meghallgatásra talál, s a feltételek javulásával intézményünk zavartalanul elláthatja törvényben meghatározott feladatait.
 
 

     Labádi Lajos                                        Prof., dr. Blazovich László
a Szentesi Levéltár                                  a Csongrád Megyei Levéltár
igazgatója                                                         igazgatója     

  Vissza az elejére