K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba Szirbik Imre
jegyző polgármester

Móra József - dr. Sipos Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2002.(XI.4.)KT. számú
rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési és Szabályzatáról szóló többször módosított 16/1995.(V.26.)KT számú rendeletének módosítása (<< vissza)

1.§.

A Rendelet 7/b. számú mellékletének 2./ pontja az alábbi f/. és g./ pontokkal egészül ki.

"f./ önkormányzati képviselő és családtagjai vagyonnyilatkozatainak vizsgálata
g./ összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálása".

2.§.

A Rendelet 7/a. számú melléklete helyébe az alábbiak lépnek:

"7/a sz. melléklet:

Jogi és Ügyrendi Bizottság (5 fő)
Elnök: Dr. Demeter Attila Szentes, Muskátli u. 5.
Tagjai: Dr. Rébeli Sz. Tamás Szentes, Őze L. u. 18.
Dongó László Szentes, Móra F. u. 11/3.
Dr. Stern Sándor Szentes, Arany J. u. 10.
Dr. Verók Attila Szentes, Brusznyai stny. 8.

Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága (7 fő)

Elnök: Móra József Szentes, Móricz Zs. u. 3/3.
Tagjai: Törőcsik Zoltán Szentes, Udvardi u. 12/A
Karikó Tóth Tibor Szentes, Bercsényi u. 2/A
Csernus Lukács László Szentes, Knézich K. u. 2.
Halmai István Szentes, Baross u. 12.
Sipos Antal Szentes, Nagyhegy 274.
Kalmár Ferenc Szentes, Kossuth u. 17.

Lakásügyi Bizottság (7 fő)
Elnök: Laki Csaba Szentes, Dózsa Gy. u. 101/A
Tagjai: Dr. Dömsödi József Szentes, Sima F. u. 2.
Nagy Mihály Szentes, Dr. Berényi I. u. 68.
Csernus Lukács László Szentes, Knézich K. u. 2.
Dunás Varga Zoltán Szentes, Bacsó B. u. 7.
Kiss Lászlóné Szentes, Munkás u. 20.
Dobosné Fekete Andrea Szentes, Honvéd u. 59.

Művelődési és Oktatási Bizottság (7 fő)
Elnök: Oltyán Lajos Szentes, Sima F. u. 4.
Tagjai: Hornyik László Szentes, Dózsa Gy. u. 179.
Dongó László Szentes, Móra F. u. 11/3.
Karikó Tóth Tibor Szentes, Bercsényi u. 2/A
Janó Tibor Szentes, Dr. Berényi u. 27.
Perczel Olivérné Szentes, Horváth u. 13.
Ternainé Fodor Mariann Szentes, Juhász Gy. u. 6.

Pénzügyi Bizottság (9 fő)
Elnök: Félegyháziné Somogyi Éva Szentes, Somogyi B. u. 49/B
Tagjai: Baranyi Imre Szentes, Zolnay K. u. 42.
Dr. Sipos Ferenc Szentes, Petőfi u. 1.
Hornyik László Szentes, Dózsa Gy. u. 179.
Füsti M. Lajos Szentes, Sima F. u. 36.
Dósai M. Péterné Szentes, Kiss Zs. u. 1/3
Farkas Sándor Szentes, Veres P. u. 9/2.
Dr. Gombos András Szentes, Honvéd u. 73.
Halmai János Szentes, Szegfű u. 1.

Ifjúsági és Sportbizottság (7 fő)
Elnök: Dr. Rébeli Sz. Tamás Szentes, Őze L. u. 18.
Tagjai: Dr. Dömsödi József Szentes, Sima F. u. 2.
Oltyán Lajos Szentes, Sima F. u. 4.
Varga Árpád Szentes, József A. u. 2/B
Papp István Mindszent, Téglás u. 46.
Csepregi István Szentes, Mátéffy F. u. 13.
Fekete Sándor Szentes, Drahos u. 10.

Szociális és Egészségügyi Bizottság (9 fő)
Elnök: Pap Imre Szentes, Tóth J. u. 16/2.
Tagjai: Geréné Dunaháti-Vas Márta Szentes, Nagyhegy sor 274/A
Ollai Istvánné Szentes, Mentő u. 32.
Halmai László Szentes, Baross u. 12.
Nagy Mihály Szentes, Dr. Berényi u. 68.
Krausz Jánosné Szentes, Apponyi tér H. ép.
Varga Jánosné Szentes, Csongárdi út 43.
Dr. Gyenes Ágota Szentes, Sáfrán M. u. 49.
Pásztor Antal Szentes, Hunyadi u. 16.

Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (9 fő)
Elnök: Baranyi Imre Szentes, Zolnay K. u. 42.
Tagjai: Füsti M. Lajos Szentes, Sima F. u. 36.
Kálmán János Szentes, Balogh J. u. 4.
Móra József Szentes, Móricz Zs. u. 3/3.
Pap Imre Szentes, Tóth J. u. 16/2.
Paczali Ferenc Szentes, Köztársaság u. 9/5.
Ugrai Bálint Szentes, Ürge u. 16.
Makra Zoltán Szentes, Bercsényi u. 42.
Kozák János Szentes, Sima F. u. 9."

3.§.

E rendelet megalkotása napján lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk.
jegyző polgármesterJEGYZŐKÖNYV (<< vissza)

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Dísztermében 2002. november 4. napján megtartott alakuló ülésén.

Tárgy: Szentes város megválasztott polgármesterének eskütétele

Jelen vannak: Fábján Sándor a Helyi választási Bizottság elnöke
Szirbik Imre esküt tevő
23 fő képviselő

Az esküt tevő Szentes Város Képviselő-testülete előtt az alábbi szövegű esküt tette le:

"Én Szirbik Imre esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Szentes javát szolgálom."


K.m.f.

Fábján Sándor Szirbik Imre
esküvevő esküt tevő

Rózsa Zoltánné
jegyzőkönyvvezető

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2002. november 4. napján tartott ülésén megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítők Szirbik Imre polgármester eskütételi jegyzőkönyvön szereplő aláírásának hitelességét igazoljuk.

Szentes, 2002. november 4.

Móra József - dr. Sipos Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő


JEGYZŐKÖNYV (<< vissza)

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Dísztermében 2002. november 4. napján megtartott alakuló ülésén.

Tárgy: Szentes város megválasztott képviselőinek eskütétele

Jelen vannak: Fábján Sándor a Helyi választási Bizottság elnöke
Baranyi Imre, dr. Demeter Attila, dr. Dömsödi József, Dongó László, Csernus Lukács László, Füsti M. Lajos, Félegyháziné Somogyi Éva, Geréné Dunaháti-Vas Márta, Halmai László, Hornyik László,
Kálmán János, Karikó Tóth Tibor, Laki Csaba, Móra József,
Nagy Mihály, Ollai Istvánné, Oltyán Lajos, Pap Imre,
dr. Rébeli Sz. Tamás, dr. Sipos Ferenc, Szűcs Lajos, Törőcsik Zoltán, Varga Árpád képviselő

Az esküt tevő Szentes Város Képviselő-testülete előtt az alábbi szövegű esküt tette le:

"Én .................... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Szentes javát szolgálom."


K.m.f.

Fábján Sándor esküt tevők
esküvevő a jelenléti ív alapján

Rózsa Zoltánné
jegyzőkönyvvezető

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2002. november 4. napján tartott ülésén megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítők az eskütételi jegzyőkönyv mellékleteként szereplő jelenléti íven az aláírások hitelességét igazoljuk.

Szentes, 2002. november 4.

Móra József - dr. Sipos Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő


SZAVAZÁSI JEGYZŐKÖNYV (<< vissza)

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Dísztermében 2002. november 4. napján megtartott alakuló ülésén, az alpolgármester megválasztásával kapcsolatos titkos szavazás eredményéről.

Jelen vannak: Dr. Demeter Attila szavazatszedő és számláló bizottság elnöke
Dr. Rébeli Sz. Tamás szavazatszedő és számláló bizottság tagja
Dr. Dömsödi József szavazatszedő és számláló bizottság tagja

A választási törvény rendelkezése értelmében előkészített urnát a szavazás megkezdése előtt a szavazatszedő és számláló bizottság elnökének aláírásával és a Polgármesteri Hivatal bélyegzőjével ellátott urnazáró cimkével a bizottság biztonságosan lezárta. Ezt követően lebonyolította a szavazást. A szavazás befejezése után az érintetlen urnát felnyitotta és a szavazatokat összeszámlálta.

Az alakuló ülésen a Képviselő-testület 24 képviselő tagja közül jelen van 24 képviselő.

A leadott szavazatok száma Szűcs Lajos alpolgármester jelöltre vonatkozóan: ......

Igen szavazatok száma: ......

Nem szavazatok száma: ......

Érvénytelen szavazatok száma: ......

A bizottság a fentiek alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület ...... igen szavazattal Szűcs Lajos Szentes, Horváth M. u. 5. sz. alatti lakost Szentes város alpolgármesterének megválasztotta.


K.m.f.

Dr. Demeter Attila
szavazatszedő és számláló
bizottság elnöke

Dr. Rébeli Sz. Tamás - Dr. Dömsödi József
szavazatszedő és számláló bizottság
t a g j a i


JEGYZŐKÖNYV (<< vissza)

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Dísztermében 2002. november 4. napján megtartott alakuló ülésén.

Tárgy: Szentes város megválasztott alpolgármesterének eskütétele

Jelen vannak: Fábján Sándor a Helyi választási Bizottság elnöke
Szűcs Lajos esküt tevő
24 fő képviselő

Az esküt tevő Szentes Város Képviselő-testülete előtt az alábbi szövegű esküt tette le:

"Én Szűcs Lajos esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Szentes javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen"


K.m.f.

Fábján Sándor Szűcs Lajos
esküvevő esküt tevő

Rózsa Zoltánné
jegyzőkönyvvezető

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2002. november 4. napján tartott ülésén megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítők Szirbik Imre polgármester eskütételi jegyzőkönyvön szereplő aláírásának hitelességét igazoljuk.

Szentes, 2002. november 4.

Móra József - dr. Sipos Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítőSZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2002. november 4. napján

megtartott

ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVVE

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Határozat
száma Tárgya Oldalszám
Alakuló ülés megnyitása 2.
Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója 2.
Egyéni választókerületek választási eredménye 2.
Kompenzációs listán mandátumot szerzett pártok és képviselők névsora 3.
A képviselők eskütétele 3.
Polgármester eskütétele 4.
136/2002.(XI.4.) A polgármester illetményének megállapítása 5.
137/2002.(XI.4.) Szavazatszedő és Számláló Bizottság megalakítása 6.
138/2002.(XI.4.) Az alpolgármester megválasztása 6.
139/2002.(XI.4.) Az alpolgármester illetményének megállapítása 7.
13/2002.(XI.4.) RENDELET Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított rendeletének módosítása 7-8.
140/2002.(XI.4.) Soron következő ülés időpontjának megállapítása 9.

KIVONAT

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Dísztermében 2002. november 4. napján megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből.

136/2002.(XI.4.)KT
Tárgy: A polgármester illetményének megállapítása

HATÁROZAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szirbik Imre polgármester illetményét havi bruttó 330 eFt-ban állapítja meg.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szirbik Imre polgármester
2./ Csongrád Megyei TÁH
3./ Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja
4./ Polgármesteri Hivatal Személyzeti Referense


K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk.
jegyző polgármester

Móra József sk. - dr. Sipos Ferenc sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró

KIVONAT

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Dísztermében 2002. november 4. napján megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből.

137/2002.(XI.4.)KT
Tárgy: Szavazatszedő és számláló Bizottság megalakítása

HATÁROZAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztására az alábbi 3 tagú szavazatszámláló bizottságot hozza létre:

A bizottság elnöke: Dr. Demeter Attila képviselő
tagjai: Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
Dr. Dömsödi József képviselő

A határozatról értesítést kapnak:
1./ A határozatban érintettek


K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk.
jegyző polgármester

Móra József sk. - dr. Sipos Ferenc sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró

KIVONAT

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Dísztermében 2002. november 4. napján megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből.

138/2002.(XI.4.)KT
Tárgy: Az alpolgármester megválasztása

HATÁROZAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete főállású alpolgármesterré
SZŰCS LAJOS
képviselőt választotta.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szűcs Lajos alpolgármester
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja
4./ Polgármesteri Hivatal Személyzeti referense


K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk.
jegyző polgármester

Móra József sk. - dr. Sipos Ferenc sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró

KIVONAT

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Dísztermében 2002. november 4. napján megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből.

139/2002.(XI.4.)KT
Tárgy: Az alpolgármester illetményének megállapítása

HATÁROZAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szűcs Lajos alpolgármester tiszteletdíját 2002. november 4. napjától havi bruttó 297 eFt-ban állapítja meg.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szűcs Lajos alpolgármester
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Csongrád Megyei TÁH
4./ Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja
5./ Polgármesteri Hivatal Személyzeti referense


K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk.
jegyző polgármester

Móra József sk. - dr. Sipos Ferenc sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró

KIVONAT

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Dísztermében 2002. november 4. napján megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből.

140/22002.(XI.4.)KT
Tárgy: Soron következő ülés időpontjának megállapítása

HATÁROZAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését

2003. december 6. napján tartja.

Napirendi javaslat:
1./ 2003. évi költségvetési koncepció
2./ Helyi adórendeletek módosítása
3./ 2003. évi testületi munkaterv

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármester
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője


K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk.
jegyző polgármester

Móra József sk. - dr. Sipos Ferenc sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Határozat
száma Tárgya
136/2002.(XI.4.) A polgármester illetményének megállapítása
137/2002.(XI.4.) Szavazatszedő és Számláló Bizottság megalakítása
138/2002.(XI.4.) Az alpolgármester megválasztása
139/2002.(XI.4.) Az alpolgármester illetményének megállapítása
140/2002.(XI.4.) Soron következő ülés időpontjának megállapítása