Jegyzőkönyv

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Dísztermében 2002. november 4. napján megtartott alakuló ülésén.

Jelen vannak: Fábján Sándor a Helyi választási Bizottság elnöke
  Szirbik Imre polgármester
  Baranyi Imre, Csernus Lukács László, dr. Demeter Attila,
dr. Dömsödi József, Dongó László, Félegyháziné Somogyi Éva,
Füsti M. Lajos, Geréné Dunaháti-Vas Márta, Halmai László, Hornyik László, Kálmán János, Karikó Tóth Tibor, Laki Csaba, Móra József, Nagy Mihály, Ollai Istvánné, Oltyán Lajos, Pap Imre, dr. Rébeli Sz. Tamás,
dr. Sipos Ferenc, Szűcs Lajos, Törőcsik Zoltán, Varga Árpád
képviselő


A Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Sztantics Csaba jegyző
Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera aljegyző  
  Szabóné dr. Török Mária, Zsohár Zsuzsanna, Borsosné Serkédi Katalin
osztályvezető
  Krajsóczki Sándorné, Tonnesné Kiss Ildikó, Szilvássy Árpádné
csoportvezető
  Juhász Márta városi főépítész
  társadalmi szervezetek, intézmények, gazdasági szervek vezetői  

 
és mintegy 50 fő érdeklődő állampolgár.


Ollai Istvánné korelnök:
Köszöntötte a megválasztott képviselőket, polgármestert, vendégeket és rádióhallgatókat. Kérte, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola Kórusával énekeljék el a Himnuszt.

H I M N U S Z

Ollai Istvánné:
A rendszerváltás óta 4. alkalommal került sor önkormányzati választásokra. Az alakuló ülés első részét, mint a megválasztott legidősebb képviselő, korelnökként vezeti.
Utalt a 4 év alatt elért eredményekre. Szentesen idén volt a legnagyobb részvétel a választásokon, a választópolgárok 48,55%-a járult az urnákhoz.
Komoly feladatok állnak a jelen Képviselő-testület előtt is, melyeket a lakosság érdekeinek figyelembevételével kell végrehajtani. A képviselők munkájához jó egészséget és hosszú életet kívánt.

Felkérte Fábján Sándort, a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy ismertesse az önkormányzati választás eredményét. Megköszönte a Helyi Választási Bizottság és a választásban részt vevők munkáját.

Fábján Sándor:
A Helyi Választási Bizottság nevében köszöntötte a Képviselő-testület alakuló ülésén részt vevőket. A Magyar Köztársaság elnöke negyedik alkalommal írta ki a polgármester és a helyi önkormányzati képviselőválasztást. A lakosság október 20-án egyéni képviselőkre, polgármesterre, kisebbségre és megyei listára szavazhatott. A mandátumok 60%-a a 14 egyéni választókerület képviselőinek, 40%-a a jelölő szervezetek kompenzációs listáján szereplő jelölteknek került kiosztásra.

A választás előkészítése már augusztus hónapban elkezdődött. Az augusztus 30-i képviselő-testületi ülésen választották meg a Helyi Választási Bizottság 3 tagját, majd a jelölések időszakában a létszám a delegálásokkal 9 főre emelkedett.

Az ajánlószelvényeket a Helyi Választási Iroda számítógépen ellenőrizte és a jelöltek az átvételtől számított 72 órán belül regisztrálva lettek, melyről határozatban kaptak értesítést. Néhány elírás történ a regisztráció során, melyeket korrigáltak és ezúton is elnézést kért a hibákért.
A Helyi Választási Bizottsághoz 3 beadvány érkezett, a hozott határozatokat nem fellebbezték meg. A választási eredmény ellen 1 kifogás érkezett az érvénytelen szavazatok magas száma miatt. A kifogás kivizsgálása során 1 db érvénytelen szavazatot érvényesnek nyilvánítottak. A választás napján a szavazatszámláló bizottságok és a Helyi Választási Iroda folyamatos adatszolgáltatással segítette munkájukat.

A kijelölt hirdetőfelületeken kívül olyan hirdetőberendezéseket alkalmaztak a jelölő szerveztek, melyek nem csúfították a városképet, a kampánycsendet is betartották. A választás törvényes és eredményesen volt, 12.113 választópolgár, a választójogosultak 48,55%-a nyilvánított véleményt.

Az egyéni választókerületekben 68 jelölt indult az önkormányzati választásokon.
Ismertette az egyéni választókerületek választási eredményét:


Polgármester:

A testület tagjai:
             1. sz. választókerület Móra József MSZP-SZDSZ-Munkáspárt
2. sz. választókerület Oltyán Lajos SZDSZ-MSZP-Munkáspárt
3. sz. választókerület Baranyi Imre MSZP-SZDSZ-Munkáspárt
4. sz. választókerület Varga Árpád MSZP-SZDSZ-Munkáspárt
5. sz. választókerület Nagy Mihály MSZP-SZDSZ-Munkáspárt
6. sz. választókerület Ollai Istvánné független
7. sz. választókerület Dr.Demeter Attila MSZP-SZDSZ-Munkáspárt
8. sz. választókerület Füsti M. Lajos SZDSZ-MSZP-Munkáspárt
9. sz. választókerület Hornyik László MSZP-SZDSZ-Munkáspárt
10. sz. választókerület Törőcsik Zoltán MSZP-SZDSZ-Munkáspárt
11. sz. választókerület Szűcs Lajos MSZP-SZDSZ-Munkáspárt
12. sz. választókerület Pap Imre MSZP-SZDSZ-Munkáspárt
13. sz. választókerület Geréné Dunaháti-Vas Márta MSZP-SZDSZ-Munkáspárt
14. sz. választókerület Csernus Lukács László MSZP-SZDSZ-Munkáspárt

A megválasztott egyéni képviselőknek gratulált, eredményes munkát és jó egészséget kívánt.

Ismertette a kompenzációs listán mandátumot szerzett pártok és a testületbe bejutott képviselők névsorát:

Együtt Szentesért Egyesület 1 mandátumot szerzett, s így a testületbe
Dr. Sipos Ferenc jutott be

FIDESZ-MPP, MDF, MKDSZ, KPE 8 mandátumot szerzett, s így a testületbe
Halmai László
Dongó László
Félegyháziné Somogyi Éva
Dr. Rébeli Sz. Tamás
Dr. Dömsödi József
Kálmán János
Laki Csaba
Karikó Tóth Tibor jutott be.

A kompenzációs listáról bekerült képviselőknek gratulált, jó egészséget és sok sikert kívánt.

A városban a kisebbségi önkormányzati választás is eredményes volt. Gratulált Fehér Mónika, Faur Zoltán, Faur István, Dávid Hajnalka és Bella János megválasztott Cigány Kisebbségi Önkormányzati tagoknak. Az alakuló ülésüket későbbi időpontban tartják.

A Helyi Választási Bizottság nevében megköszönte a Szavazatszámláló Bizottságok munkáját.

Ezt követően a képviselők megbízólevelének átadására került sor.

Dr. Sztantics Csaba:
Felkérte a megválasztott képviselőket, hogy a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt tegyék le az esküt.

A megválasztott képviselők eskütételének jegyzőkönyvét az 1. sz. melléklet tartalmazza.


Fábján Sándor:
A városban 4 polgármester jelölt indult. A választópolgárok a 11.874 érvényes szavazatból 8.272 szavazattal Szirbik Imrét választották polgármesternek. Ismertette a korábbi választások százalékos arányát.
A megválasztott polgármesternek gratulált, eredményes munkát és jó egészséget kívánt.
A megbízólevél átadására került sor.

Dr. Sztantics Csaba:
Felkérte Szirbik Imre polgármestert, hogy a Képviselő-testület előtt tegye le az esküt.
Szirbik Imre polgármester eskütételének jegyzőkönyvét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Ollai Istvánné:
Átadta a város kulcsát és az ülés további vezetését Szirbik Imre polgármesternek.

Szirbik Imre:
Megköszönte Ollai Istvánné képviselő asszony munkáját, valamint Szentes város lakosságának azt a bizalmát, amelyet két héttel ezelőtt a vállára helyezett. Keveseknek adatott meg az, hogy a közel 50%-os részvétel mellett a döntő többség a mellé a program mellé tette le voksát, amely a "Dinamikusan fejlődő otthont adó Szentesről" szól. Ez azért is megtisztelő, mert a lakosság két ciklus munkájáról is véleményt mondott. 1994-ben a választók 62,1%, 1998-ban 66%, 2002-ben közel 70% azt az utat választotta amelyen eddig jártunk és kívánunk folytatni. A bizalom feljogosítja, hogy a meghirdetett programját végrehajtsa, felelőssé teszi, hogy a város akaratának és a város közönségének megfelelően teljesítse. A felelősség és a feladat nagy, amelyet egy ember nem tud ellátni. Csodát nem, de az megígérte, hogy becsületes, tisztességes, emberközpontú gondolkozással, minden nap vállalt feladattal és felelősséggel, legjobb tudása szerint cselekszik. Lesz olyan, amikor közös áldozatot kell hozni azért, hogy előbbre jussanak, illetve Szentes lakói jobban, nyugodtabban, békében éljenek. Ez az elsöprő szavazati arány nemcsak programról, hanem stílusról is döntött. Szentes lakói úgy bocsátottak utunkra, hogy egy megbékélő, a város érdekeit szem előtt tartó, békét, fejlődést adó, emberközpontú módon dolgozzunk. A programot mind magának, mind a 23 képviselőnek teljesítenie kell, hogy 4 év múlva elmondhassák, amit ígértek, teljesítették.

Megállapította, hogy valamennyi képviselő jelen van, az ülés határozatképes.
Javasolta, hogy munkájukat a polgármester illetményének megállapításával, az alpolgármester megválasztásával, javadalmazásával, eskütételével, az SZMSZ módosításával, a bizottsági tagok megválasztásával, valamint a soron következő ülés időpontjának meghatározásával végezzék.
Az 1./ napirendi pontnál személyes érintettsége révén nem vesz részt a szavazásban. Az alpolgármester személyére javaslatot tett Szűcs Lajos képviselő személyében.

Kérte a képviselőket, aki az ismertetett napirendet elfogadja, szavazzon.
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.


N A P I R E N D :


1./ A polgármester illetményének megállapítása
2./ Az alpolgármester megválasztása, eskütétele, illetményének megállapítása
3./ Az SZMSZ módosítása
4./ A bizottsági tagok megválasztása
5./ Soron következő ülés időpontjának megállapítása


Szirbik Imre:

Javasolta, hogy a készítendő jegyzőkönyv hitelesítésével dr. Sipos Ferenc és Móra József képviselőket bízzák meg.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a jegyzőkönyv-hitelesítőkre vonatkozó javaslat elfogadásával, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.