2010. november 19.

Nemes adományozó és iskolaalapító

120 éve hunyt el ifj. Bartha János

Ifj. Bartha János (Ábrányi Lajos, 1898)Hetven évvel ezelőtt, 1940. november közepén nyitotta meg kapuit a Szentesi M. Kir. Téli Gazdasági Iskola és Mezőgazdasági Állomás, a mai Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző intézményi jogelőde. Az iskola ifj. Bartha János gazdálkodó hagyatékából létesült, a parasztfiatalok továbbképzése céljából. A szezonális intézmény 46 tanulóval kezdte meg a működését, Regele János igazgató irányításával. A ma is használt épület terveit Kerekes András építész készítette. Az iskola előbb 1943-ban, majd 1988-ban felvette az alapító, ifj. Bartha János nevét. A nemes adományozó 120 évvel ezelőtt hunyt el; ebből az alkalomból idézzük fel emlékét.

Jómódú hódmezővásár-helyi földműves családban született 1829. június 19-én; édesapja Bartha Sámuel, édesanyja Máté Sára. Elemi iskoláit és a gimnázium alsóbb osztályait szülővárosában végezte, majd apja mellett gazdálkodott. 1855-ben házasság révén került Szentesre, nőül véve egy tekintélyes polgár, Tóth Dániel leányát, Tóth Krisztinát.

A közügyek iránt kezdettől fogva élénk érdeklődést tanúsított. A személye iránti közbizalom megnyilvánulásaként, 1869-ben az országgyűlési választásokat lebonyolító Szentesi Központi Választmány elnökévé választották. Bartha János közéleti működése az elkövetkező években is rendkívül sokirányú volt. Városi képviselőként szívén viselte a helyi oktatásügy fejlesztését. Folyamatosan szorgalmazta a gimnáziumi oktatás mellett a korszerű gazdaképzés megszervezését, ez irányú törekvésével azonban mindanynyiszor kisebb-ségben maradt. A kudarc nemes elhatározásra sarkall-ta. 1890 szep-temberében nejével együtt végrendeletet készített, amelyben számottevő vagyonuk nagyobbik részét a városnak adományozták. A fábián-sebestyéni birtokukat – 147 katasztrális hold föld, tanya, gazdasági épületek, mintegy 50 ezer forintnyi értékben – egy város által létesítendő gazdasági iskola felállítására szánták, azzal a kikötéssel, hogy az alapítvány örök időkre ifj. Bartha János nevét viselje. A Serkorcsma utcai városi házukat pedig (ma Arany János u. 10. sz.) – amelynek értéke 15 ezer forint körül mozgott – egy női ipariskola alapítására ajánlották fel.

Bartha János még a végrendelkezés évében, 1890. december 4-én agyszélhűdés következtében elhunyt. Egyik tisztelője, Sima Ferenc országgyűlési képviselő így búcsúztatta a Szentesi Lap hasábjain: "Míg élt, egyik első rangú polgára volt városunknak. Puritán jellem és tiszta szándék vezérelte minden tevékenységét. Közjótékonyságával emelt magának soha el nem porladó emlékoszlopot, melyet, még Szentesen emberek élnek, nem fog ledönteni az idők semmiféle vihara… Örökösévé tette a várost, és ezzel nevét örökké ragyogó betűkkel véste be Szentes város történelmének lapjaira…"

Labádi Lajos