2010. október 1.

Tisztelet a legyőzöttnek!

Politikai kultúra a múltban

Törs Kálmán 48-as országgyűlési képviselőNapjainkban sok bírálat éri a hazánkban meghonosodott politikai vitakultúrát, a durva hangnemet, személyeskedő vádaskodásokat. A korábbi 150 év politikai élete sem volt mentes ezektől, mégis merőben más légkör lengte át a múltbeli csatározásokat. Az egyik legfőbb különbség, hogy a kiéleződött küzdelmek az adott kampányidőszak végével jobbára megszűntek, s visszatért a békés, hétköznapi élet a megszokott medrébe. Hasonlóan jelentős eltérés, hogy a végletekig elmérgesedett politikai acsarkodás ellenére, kiérződött egyfajta lovagias magatartásforma, amelynek szellemében az ellenlábasok tisztességes küzdelemben le kívánták győzni a politikai ellenfelet, nem pedig megalázni, agyafúrt rágalmakkal becsületét megtépázni. Az elmondottak igazolására álljon itt egy szentesi példa, amely ugyan több mint 125 éve történt, de napjainkban is tanúságos lehet.

Rendkívül izgalmasnak ígérkezett az 1884. évi országgyűlési képviselőválasztás. Törs Kálmán a 48-as Függetlenségi Párt színeiben már hat éve képviselte a várost, viszonylag könnyű győzelmeket aratva a korábbi választásokon. Most a helybeli Szabadelvű Párt elhatározta, hogy megkísérli elhódítani a mandátumot a 48-as ellenzéktől. A győzelem érdekében Szentes első díszpolgárát, az árvíz elleni küzdelem idején nagy népszerűséget szerzett Horváth Gyulát kívánta megnyerni a jelöltség elfogadására, de az már más kerületbe elígérkezett. Horváth maga helyett Ordódy Pál 1880–1882 között volt közmunka- és közlekedési minisztert ajánlotta, aki az árvízvédelmi munkálatok támogatása révén szintén népszerűségnek örvendett Szentesen. A Szabadelvű Párt 1884. június 8-án tartott értekezletén egyhangú lelkesedéssel kimondták Or-dódy Pál jelölését. A Függetlenségi Párt helyi szervezete Törs Kálmán mögött sorakozott föl, aki már két ízben diadalra juttatta a párt zászlaját.

Egy héttel később a Szabadelvű Párt nagyszabású népgyűlést rendezett a város főterén. A szónokok beszéltek azokról a kedvezményekről, amelyekbe a kormány az utóbbi időben a várost részesítette: állandó töltések kiépítése, belvizek lecsapolása, gőzhajózás beindítása, a megye székhelyének Szentesre helyezése. Mindezeket jórészt Ordódy közreműködésének tulajdonították, kifejtve megválasztásának fontosságát a függőben lévő ügyek sikeres befejezése szempontjából. A korabeli sajtó tudósítása szerint a népgyűlés lelkes hangulatban folyt le.

A Függetlenségi Párt országos vezetősége tisztában volt azzal, hogy ezúttal komoly küzdelemre lesz szükség a szentesi mandátum elnyeréséhez, ezért a korábbi éveknél hatékonyabb támogatásban részesítette a helyi pártot. A választás előtti napon Szentesre érkeztek a párt országos hírű vezetői – Mocsáry Lajos, Hermann Ottó és Justh Gyula – azzal a céllal, hogy mozgósítsák a függetlenségi választókat Törs Kálmán támogatására. Pártértekezletet tartottak a piactéren, amelyről a helyi újságok részletesen beszámoltak. Ezekből tudjuk, hogy Mocsáry és Justh nagy sikert aratott tárgyilagos beszédével, ellenben Hermann Ottó hírneves tudós majdnem botrányba fullasztotta a nagygyűlést. Olyan minősíthetetlen hangnemben szólt az ellenpártról és jelöltjéről, valamint a városi és megyei vezetésről, hogy általános felháborodást váltott ki még a Függetlenségi Párt tagjaiban is.

A választások napján – június 22-én – igen korán kezdtek gyülekezni a pártok, s zeneszó mellett, fellobogózva vonultak a városháza elé. A szavazás békés légkörben, a legnagyobb rendben folyt le. A Szentesre küldött katonaságot Sarkadi Nagy Mihály polgármester nem is engedte a választók közé.

A kezdetben bizakodó Szabadelvű Párt a választás napjára szinte teljesen szétesett. Erről leghitelesebben azok a szűkszavú táviratok tanúskodnak, amelyeket Stammer Sándor alispán intézett Rónay Lajos főispánhoz június 21. és 22. között: "Mocsáry, Justh és Hermann több ezer ember előtt beszéltek. Az első kettő elég mérsékelten, de az utóbbi a legkíméletlenebbül kigúnyolta a kormányt, tisztviselőkart, az egész Szabadelvű Pártot. Ingatag pártunkra leverő hatást gyakorolt." "A tegnap jelzett beszédek pártunkat szétzülték. Az ellenpárt az utolsó emberig felvonult, nekünk embereinket egyenként kelletik összeszedni. A győzelemre még kilátás sincsen."

A szavazást este 7 órakor berekesztették, az eredményt egy óra elteltével hirdette ki Sarkadi polgármester. Ebből kitűnt, hogy Törs Kálmán függetlenségi jelölt 871 szavazatot kapott, Ordódy Pál pedig 360-at. Tehát 511 szavazattöbbséggel ismét Törs Kálmán lett Szentes országgyűlési képviselője. Az eredményt a mintegy 8–10 ezer főre szaporodott tömeg lelkes éljenzéssel fogadta.

A választások után a győztes párt szimpatikus gesztusként meleg hangú levelet intézett Ordódy Pálhoz, mely az alábbiakat tartalmazta: "A képviselőválasztásnál a függetlenségi eszme lobogója alatt harcoltunk, azon lobogó alatt, melyen szívünknek, lelkünknek teljes erejével csüggünk, s melyhez ragaszkodni fogunk rendíthetetlenül, megtörhetetlenül ezentúl is mindhalálig. Ezen legszebb jogunk gyakorlása alkalmával nem nagyméltóságodnak mindnyájunk által oly igen tisztelt személye ellen harcoltunk, hanem eszméink, szent hagyományunk s annak képviselője mellett! És amint az ezekhez való ragaszkodás soha ki nem alszik szívünkből, úgy a nagyméltóságod iránt érzett, pártunk minden tagját átható tisztelet, szeretet és hála sem fog kialudni soha! E tekintetben pártkülönbséget nem ismerünk. E tekintetben Szentes város 30 ezer lakosa együtt érez."

Labádi Lajos