<<< Vissza

Klauzál Gábor (1804-1866)
200 éve született városunk pártfogója

2004. november 19.

 

Csongrád vármegye 1895-ben megfestette díszterme számára életnagyságú portréját, Szentes város 1906-ban utcát, majd 1994-ben iskolát nevezett el róla, amely előtt 1998 óta a mellszobra is látható (Máté István alkotása). Elmondható, hogy Klauzál Gábort, korának egyik legjelentősebb reformpolitikusát nemcsak életében, hanem halálát követően is nagy becsben tartották Szentesen és a megye más településein egyaránt. A személyéhez való őszinte ragaszkodás érthetővé válik, ha születésének 200 éves évfordulóján felidézzük életútjának főbb állomásait.

Családjáról annyi tudható, hogy apja - Klauszal János - cseh származású katonatiszt volt, aki a magyar gyalogezredben szolgált, és ezredesi rangig emelkedett. Katonai érdemeiért I. Ferenc királytól 1793-ban magyar nemességet nyert. Csongrád vármegyében telepedett le, s az egyik legtekintélyesebb család gyermekét, Babarczy Ágnest vette feleségül, akitől nyolc gyermeke született.

Klauzál Gábor hatodik gyermekként jött a világra Pesten, 1804. november 18-án. Iskoláit szülőhelyén végezte; 1824-ben ügyvédi vizsgát tett. Még ugyanebben az évben Csongrád vármegye szolgálatába lépett, előbb mint tiszteletbeli alügyész, majd 1825-től fizetéses táblabíró.

Fiatal kora ellenére már 1827-ben Csongrád vármegye egyik országgyűlési követévé választották, de közbejött betegsége miatt nem fogadta el a mandátumot. A megyei szabadelvű ellenzék - amely Klauzált tekintette vezérének - 1830-ban ismét őt léptette föl jelöltként, de ezúttal alul maradt a konzervatív jelöltekkel szemben. Az elkövetkező ciklusokban azonban (1832-36, 1839-40, 1843-44) már Klauzál Gábor Csongrád vármegye egyik követe. Az országos reformellenzék tagjaként, majd vezéralakjaként a polgári átalakulást célzó törvényjavaslatokat támogatta, néhányat ő maga kezdeményezett. Különösen a szólásszabadságot, a népképviseletet, az örökváltság útján elérendő jobbágyfelszabadítást, valamint az ipar és a kereskedelem fejlesztését célzó törvényeket szorgalmazta hatásos szónoklataiban.

Az 1843-44. évi országgyűlésen - amelyről Deák Ferencet, az ellenzék vezérét, Klauzál politikai példaképét és barátját kiszorították - Klauzál Gábor lett a haladó párt vezére. A kortárs történetíró erre utalva állapította meg, hogy: "Klauzál 1832 óta egyike volt legünnepeltebb szónokainknak az országgyűlésen, s kit ernyedetlen munkássága, a kérdések tökéletes kimerítő ismerete, s a tekintély, melyet már a múlt országgyűléseken vívott ki magának, őt a közvélemény mindjárt Deák Ferenc után sorozta; valóban minden jelenlevők közt legalkalmasabbá tette őt a vezérletre. Fedhetetlen tiszta jelleme, nem kevésbé nyilvános, mint magános élete köztiszteletet, nagyhatású szónoklata oly népszerűséget szerzett nevének, hogy ritkán szólott anélkül, hogy tapsvihar ne követte volna beszédét."

1844 után - az abszolutisztikus hatalom megerősödése következtében - az országos politikától visszavonult. Az 1847. évi országgyűlésen rossz egészségi állapota és első feleségének (Prezecska Mária, akivel 1827-ben kötött házasságot) halála miatt nem vett részt.

1848. március 15-én Pesten a Közbátorsági Választmány tagjává választották; Nyáry Pállal együtt ő vezette azt a küldöttséget, amely a nép követeléseit átadta a Helytartótanácsnak. Földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterként tagja lett az első felelős magyar kormányának. A minisztertanácsban Batthyány Lajossal és Deák Ferenccel következetesen a mérsékeltebb, és a bécsi udvarral való végső szakítást elkerülni akaró álláspontot képviselt. Az első népképviseleti országgyűlésen Csongrád város képviselőjeként vett részt. A szabadságharc kitörése után több minisztertársával együtt lemondott, és visszavonult a politikától. 1860/61-ben és 1865-ben Szeged képviselőjeként részt vett a kiegyezést előkészítő országgyűlések munkájában.

Szentessel 1837-ben került közvetlenebb kapcsolatba. Az örökváltsági szerződés bonyodalmaiba keveredett város pártfogójaként egyengette a földesurak (a Károlyi grófok), ill. Szentes között a mindkét félnek hasznos megegyezés útját. Eközben olyan közigazgatási szabályzatot dolgozott ki (az ún. koordinációt), amely hosszabb távra meghatározta a városi önkormányzat működését.

Kalocsán (több lexikon szerint Szegeden) hunyt el 1866. augusztus 3-án. A szegedi Belvárosi temetőben található családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. A hálás szentesiek szeptember 3-án gyászünnepet tartottak egykori pártfogójuk emlékére. A képletes ravatal fölött Oroszi Miklós, Szentes országgyűlési képviselője mondott gyászbeszédet, amelyet a Szegedi Híradó több folytatásban leközölt. Ebből idézzük a zárógondolatot, amely a mához is szól: "Különösen Csongrád megyének méltó büszkesége volt ő, mint ki e megyében a haza és nép jogainak bátor védője, a kor követelte eszméknek buzgó apostola, bátor előharcosa s hű Mózese. Legközelebbről Szentesnek, e mi városunknak még sokkal több oka van őróla hálásan emlékezni, mert ő általános népérdekű küzdelmein kívül e mi városunk akkori úrbéres lakosainak is hű védője, tanácsadója volt. Azért illő dolog, hogy e városnak minden lakosa hálával emlékezzék reá. Legyen gondunk arra is, hogy gyermekeink, sőt unokáink is tudják meg: ki volt Klauzál Gábor. Igyekezzünk őket úgy nevelni, hogy a Gondviselés által számukra kimutatott pályán Klauzál Gábort válasszák példányképül, s ha annyi erényekkel nem tündökölhetnek is, mint ő, legalább szeressék úgy e hazát, mint ő szerette."

Labádi Lajos


<<< Vissza