<<< Vissza

A református templomok története (2.)

2004. július 23.

 
A harmadik

Az egyházközség vezetői, Gál István lelkipásztor és Vecseri Mihály gondnok kérelemmel fordultak a Helytartótanácshoz, hogy új templomot építhessen a gyülekezet a leégett helyett. Az engedély 1761 februárjában érkezett meg. Eszerint "a templom, tornyával a régi alapon, szilárd anyagból felépülhet ugyan, de csak deszka boltozattal és sem díszes nem lehet, sem külsejére nem szabad a római katolikus templomokhoz hasonlítania."
A hívek áldozatos, kitartó munkájával még abban az évben felépült az új templom, amit december 13-án, advent első vasárnapján szenteltek fel. A torony csak 1762-ben épült fel a templomtól keletre 4 öl távolságban, végleges formáját 1774-ben nyerte el. Ez képezi a mai nagytemplom tornyának alsó részét, körülbelül a kerekablak fölött levő párkányig. Homlokzatán vörös márványba vésett felirat található:

1774
Maria Theresia
Romanorum Imperatice vidua
Hungariae, Bohemiae etc. Regina Apostolica
nac non Augustissimo eiusdam filio
J o s e p h o II-do
Romanorum Imperatore Rege, Hungariae, Bohemiae Conregente
Glorissime Regnantibus Celentissimque
Indulgentibus haec Turis exurgit quare
Pia vota fundit: Plebs et Coetus
Reformato Cristianus
Oppidi Szentes

A templom hossza 20 öl, a szélessége 7 öl, a magassága 4 öl volt. Három ajtó volt rajta, kettő a két végén, egy pedig a déli oldalon. Az ajtó előtt volt a cínterem. A deszkamennyezet kék színűre volt festve, amit különböző növények és állatfigurák díszítettek. A templomépület mellett volt a torony, amelynek felső részében a strázsák (őrök) laktak, innen vigyázták a várost. Ők kiáltották ki a toronyból a pontos időt este 9 órától reggeli 4 óráig minden negyedórában: "Kilencet ütött az óra", "Tízre egy fertály."

A torony teteje vörösfenyőből volt, tetején vörösrézből készült toronygomb és csillag volt látható.

A negyedik, mostani templom

A református gyülekezet tagjainak száma a városban szépen szaporodott. "Ünnep-, és vasárnapokon annyira látogatott volt a templom, hogy a későn jövők sem ülő, sem állóhelyet nem kaphattak. Már egy órával az isteni tisztelet előtt telve volt a templom környéke, várták az ajtók kinyitását; mikor a harangozás megkezdődött, már tömve is volt a templom; az ezután jövők kénytelenek voltak visszamenni."

Először a templom bővítésén gondolkoztak, de azután hallgatva Fischer Ágoston kecskeméti építész javaslatára új templom építésébe kezdtek 1808. július 6-án. Az év végére a templom alapja már 4 öl magasságban állt. 1810. március 26-án találták meg a délnyugati alap ásása közben Gál István lelkipásztor földi maradványait. A megtalált csontokat a mostani templom déli falába helyezték el egy kis, téglából készült kriptában.

1811-ben a templom falai elkészültek. A padokat a parókia udvarára vitték át, és nyáron ott tartották az istentiszteleteket.

1812-ben készültek el a templom bolthajtásai és a belső díszítések. 1813-ban a belső vakolásra és meszelésre került sor. Ebben az évben azonban kiürült az egyházközség pénztára. A munka csak 1815-ben folytatódott.
Kiss Bálint lelkipásztor feljegyzi, hogy a falak már két év után repedezni kezdtek a rossz alapozás miatt. 1825-ben a bolthajtásokat vasakkal kötötték össze, hogy a mozgást megállítsák.

1816-1824 között készült el a templom belső berendezése, a padok, a szószék, az úrasztala és a kőburkolat. Az építkezés költségeit összegezve Kiss Bálint ezt írja: "Soha ekklézsiánkon kívül levőktől, az egy görög kereskedőn: Kálló Kosztán kívül senkitől nem segíttettünk; a méltóságos uraságnak is csak az a kegyessége volt hozzánk, hogy taxa nélkül megengedte, hogy a nyomáson templomunk építésére téglát égethessünk. ... Így tehát erről a templomról méltán lehet mondani, hogy ezt a szentesi református Ekklézsia tagjai Isten segedelmével tulajdon költségek és munkájuk által készítették."

1825 őszén fogtak hozzá a templom megmagasításához. A torony terveit a Beregszászi Pál, mérnök által tervezett debreceni református nagytemplom tornyához hasonlóra készíttették el.

1827-ben húzták fel a harangokat az új toronyba.

A toronyórát Rauschman budai órás készített el 1828-ban. Ilyen horizontális szerkezetű óra abban az időben csak József nádor alcsúti kastélyának tornyában volt.

A falak mozgásának megállítására a templom déli oldalán támpilléreket építettek, de az épület falainak repedését ez sem állította meg. 1982-ben a torony melletti boltív szakadt. Mindezek szükségessé tették az alapos talajmechanikai és statikai vizsgálatok elvégzését, illetve ezek alapján a végleges megerősítést és felújítást. Jelenleg ez a munka folyamatban van.

(Vége. Forrás: Kovách Péter lelkész följegyzései)


<<< Vissza