<<< Vissza

"Egy város, akinek szíve van"
80 éve hunyt el Balogh János polgármester (I.)

2004. március 5.

 

Képünkön: Balogh János polgármester

"Szíve van a földnek, hol e város terül! Ez ragyog át múltján, fénylik a jelenben, vezeti jövőjét. Mindenki meghallja, ki keblére borul ennek a városnak."

Szentesről írta e szép gondolatokat Balogh János, a város egykori polgármestere, országgyűlési képviselője 1891-ben. Hitelesnek fogadhatók el vallomásszerű megállapításai, hisz kortársai közül nála senki sem ismerte jobban Szentes múltját, népének szokásait; vezető tisztviselőként sokat tett városa fejlődéséért, megálmodott szebb és jobb jövőjének megvalósításáért. Hosszú élete során kemény küzdelmekben, sikerekben és kudarcokban volt része, amelyek mind-mind Szenteshez kötődtek. Halálának 80. évfordulóján idézzük fel feledésbe merült életútjának főbb állomásait.

A Kiskun kerülethez tartozó Szabadszálláson született 1845. január 17-én. Szülei Balogh János és Sas Julianna. Elérve az iskolás kort, anyai nagybátyjához, Sas Károlyhoz került, aki 1833 óta Szentes város és környékének megbecsült, köztiszteletben álló seborvosa volt. Az elemi szintű- és felsőpolgári tanulmányait a Szentesi Központi Református Népiskolában végezte 1852-1856 között. Mivel helyben a gimnázium még nem működött, átmenetileg elkerült Szentesről. Az 1860-as években jogi tanulmányokat folytatott Pesten. Szentesi kötődése nem szakadt meg, sőt az 1861-ben gyermektelenül elhalt, igen jómódú Sas Károly egyik örököseként városi birtokossá vált. Nem véletlen tehát, hogy felsőbb iskoláinak végeztével véglegesen Szentesen telepedett le.

A fiatal, ambiciózus, jó megjelenésű joggyakornokot Csongrád vármegye főispánja 1869 nyarán kinevezte a szentesi járás tiszteletbeli esküdtjévé. Ekkor már javában udvarolt Csikányi Károly megyei orvos 16 éves leányának, Máriának, akivel egy évvel később, 1870. július 16-án megtartották az esküvőt. Házasságukból három gyermek született: János György (ő 15 évesen elhunyt), Sándor Károly (csecsemőként elhalt) és Mária Johanna (aki dr. Széll Gyula szegedi ügyvédhez ment feleségül, és 8 gyermekük született).

A vármegyétől 1872 májusában átlépett Szentes szolgálatába, ugyanis az általános tisztújítás alkalmával őt választották meg a város főkapitányává. Egy jogértelmezési kérdésben hamarosan összeütközésbe került hivatali főnökével, a jóval idősebb, elemi iskolai végzettségű Kristó Nagy István polgármesterrel, aki még ugyanez év júliusában felfüggesztette állásából. Közel egyévi huzavona után megvált kapitányi hivatalától. A helyi közéletnek azonban aktív részese maradt, mivel 1874-ben tagja lett a városi képviselő-testületnek. Ettől kezdve közel fél évszázadon keresztül részt vett a helyi döntéshozó testület munkájában.

1878-ban lejárt a városi tisztikar 6 éves megbízatása. A választási küzdelmek elsődleges jelszavává vált, hogy a város fejlődését fel kell gyorsítani, dinamikusabbá kell tenni. Ez pedig a régi szellemű, maradi vezetőkkel - akiket Kristó Nagy István polgármester is reprezentált - nem volt elképzelhető. Megérett a helyzet a személycserékre. Tanult, szakképzett, tettrekész emberekre volt szüksége a városnak, ha fejlődni akart. A legélesebb küzdelem a polgármesteri tisztség betöltése körül bontakozott ki. A régi vezetési stílushoz ragaszkodók Kristó Nagy István újraválasztásáért szálltak síkra, míg a változást sürgetők a 33 éves Balogh János mögött tömörültek.

Az izgalmasnak ígérkező tisztújító közgyűlésre 1878. május 13-án került sor. Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy a képviselők fele - mintegy 100 fő - kiszorult a tanácsteremből. A régi tisztikar lemondása után mindjárt a polgármester-választás következett. A két jelöltre összesen 187 szavazatot adtak le. A szavazatok összeszámlálása következett.

50-50 szavazatig a két jelölt együtt haladt, ettől kezdve azonban a különbség mindinkább Balogh János javára mutatkozott. Három szavazat megsemmisítése után kialakult a végeredmény: Balogh János 105, Kristó Nagy István pedig 79 szavazatot kapott. Az új polgármester - lelkes éljenzések közepette - nyomban letette a hivatali esküt.

Említést érdemel, hogy a kulcsfontosságú tisztségek többségébe a haladást pártolók jelöltjei kerültek. A főkapitányi állást a 27. életévében járó ifj. Sarkadi Nagy Mihály nyerte el, gazdasági tanácsnokká pedig az alig 25 éves Sima Ferencet választották. A 33 éves Burián Lajost megerősítették ügyészi állásában. A változást kívánók idősebb generációjához tartozók közül Magyar Józsefet jogügyi tanácsnokká, Babós Bálintot adóügyi tanácsnokká, Szabó Károlyt pedig számvevővé választották. A város vezetőségében tehát egyértelműen a haladás szorgalmazói kerültek többségbe. A szűk irányító testület megfiatalodott, új erőkkel töltődött fel, élükön Balogh János polgármesterrel. Kezdetét vehette a bizonyítás.

Labádi Lajos


<<< Vissza