<<< Vissza

Hadisegélyes asszonyok tüntetése
Nyolvanöt éve történt

2003. március 7.

 

Az első világháború kitörésekor a hivatalos propaganda villámháborúról beszélt; senki sem gondolta, hogy közel öt évig elhúzódik, s mérhetetlen nyomorral párosul. Az 1914. évi jó termés még biztosította a lakosság gabonaszükségletét, a fogyasztásban számottevő korlátozásra nem volt szükség. A hadbavonultak ellátatlan családtagjai államsegélyben részesültek.

A segély összege Szentesen naponként és fejenként 62 fillér, amely ekkor még elegendő volt a megélhetéshez. A város 2000 korona napi segélyt osztott, ebből 3226 ellátatlanra lehet következtetni. A háború elhúzódásával az élelmiszerek és a közszükségleti cikkek ára napról napra emelkedett. 1916 elején pl. a disznóhús ára 4,30 korona, a szalonna 6,30-7,10 k, a kolbász 4,30-5,30 k volt kilogrammonként. A hiánycikknek számító tej és tejfel ára is rendkívül magas: 1 liter tej 0,80-1 k, 1 liter tejfel 3-4 k. A petróleum literenként 0,50 k. Egy pár közönséges cipő 80-100 koronába került, egy méter átlagos minőségű ruhaszövet 120-150 koronába. 1916. január 10-től bevezették a liszt- és kenyérjegyet; a kenyér fejadagot 32 dkg-ban határozták meg. A számítások szerint február 1. és augusztus 16. között (vagyis 196 napra) 6860 q lisztre lett volna szükség a város zavartalan ellátásához, ezzel szemben a gabonarekvirálás miatt csak 4300 q állt rendelkezésre. Ebből a mennyiségből kellett a város 10188 teljesen ellátatlan és 6344 részben ellátott lakójának kenyérszükségletét 7 hónapon át biztosítani. Amint várható volt, a készlet idő előtt kimerült.

1917-ben a közellátás tovább romlott. Ennek következtében az időközben 25 dkg-ban megállapított napi kenyérfejadagot a városi hatóság kénytelen volt 20 dkg-ra csökkenteni, amely április végén 16 dkg-ra zsugorodott. Ez természetesen a kereső nélkül maradt ellátatlanokat érintette a legérzékenyebben. A május végére kialakult helyzetet Mátéffy polgármester így jellemezte egyik jelentésében:

"Szentes városában az ellátatlanok száma a tízezret meghaladja, akik a legnagyobb nyomorban és nélkülözések között élnek, mert ez a tízezer ember egyszersmind túlnyomó részben a város munkás eleme s a hadbavonultak itthon lévő támasz nélküli családtagjai, akik hónapszámra húst nem esznek, azt megfizetni nem tudják, s csaknem kizárólagos táplálékuk a kenyér volna..." Jelentését azzal zárta, hogy az éhínség bármelyik pillanatban nyílt zavargást robbanthat ki a tömegben.

Baljós előérzete hamarosan beigazolódott. A helyi Kossuth Lajos Pártkör 1918. február 24-re rendkívüli közgyűlést hirdetett az általános politikai helyzet megvitatására. A szervezők meglepetésére, a rendezvényen megjelent 150-180 lakos közül csupán 15-20 volt a férfi, a többi nő. A hadisegélyes asszonyok nagyszámú megjelenése némileg módosította az eredeti napirendet, amennyiben a hadisegélyek ügye került a tárgyalás középpontjába.

Dr. Lánczi Simon Pál ügyvéd, a gyűlés vezérszónoka, kitért a hadisegélyezettek nyomorúságos helyzetére, kijelentve, hogy a hadisegélyek összege Szentesen törvényellenesen van megállapítva. Felhívta az asszonyokat, hogy jogos követelésükkel ne a városi hatósághoz forduljanak, hanem tömegesen lépjenek be a Kossuth Lajos Pártkörbe, támogassák Károlyi Mihályt és pártját, amely keresztül fogja vinni a hadisegélyek felemelését.

Ezt követően Árvai Bálintné - a helybeli szocialisták egyik vezetőjének felesége - kért szót, és indítványozta, hogy egy 200 tagú, hadisegélyes asszonyokból álló küldöttség járuljon a belügyminiszter elé, és kérjék az államsegély felemelését. Szavaira többen javasolták, hogy az említett küldöttség utazási költségére rendezzenek gyűjtést. Árvainé kijelentette, hogy a gyűjtőíveket másnapra el fogja készíteni, egyben felszólította a jelenlévőket, hogy a küldöttség tagjainak megválasztása és egyéb részletek megbeszélése végett február 26-án jöjjenek el a pártkör helyiségébe.

Valószínűleg a gyűjtőívek köröztetésének tudható be, hogy február 26-án délután mintegy 800-1000 asszony gyűlt össze a pártkör helyisége előtt, és várták dr. Lánczi megérkezését. A gyülekezés hírére Zilahy Kálmán rendőrkapitány a helyszínre küldte Jobban József rendőrtisztet két rendőrrel, azzal a feladattal, hogy oszlassa fel a csoportosulást. Ez azonban nem járt eredménnyel. A rendőrtiszt felhívására az asszonyok azzal válaszoltak, hogy "adják vissza az uraikat, adják meg a békét, adjanak egyenlő hadisegélyt". A rendőrkapitány ekkor a helyi csendőrőrshöz fordult segítségért. A csendőri karhatalom megérkezése előtt a tömeg egy része szétoszlott, mintegy 400-500 asszony azonban megindult a Vármegyeháza elé.

Menet közben több vagyonos személy házának, valamint a Kaszinó épületének ablaktábláit tégladarabokkal bezúzták. A Kossuth téren a 4 főből álló csendőrjárőr - a rekvirálásra kirendelt katonaság igénybevételével - komolyabb incidens nélkül szétoszlatta a tömeget. Az este folyamán egy kisebb csoport ismét tüntetett és kővel hajigált, a résztvevőket a rendőrség előállította.

A következő napon, február 27-én délután a Kossuth Lajos Pártkör helyisége felé újból nagyobb számú asszony kezdett felvonulni, az előre kivezényelt karhatalmi erő azonban a menet kialakulását megakadályozta. A szétoszlatott tüntetők kisebb csoportokban a Kossuth tér felé húzódtak, ott és a Kossuth utcán sétálni kezdtek. A kocsiján elhaladó rekviráló hadnagyot kővel megdobálták.

A február 26-27-i tüntetések kapcsán összesen 36 személy ellen folytattak nyomozást, előállítottak 14 személyt, közülük 10 ellen bűnvádi eljárást indítottak. A háború és a nélkülözés pedig folytatódott tovább.

Labádi Lajos


<<< Vissza