<<< Vissza

A polgármester felfüggesztése
Közéleti küzdelmek a múltban (VII.)

2002. december 13.

 

A polgármester személye elleni küzdelem elhúzódása egyre érzékenyebben kihatott a város ügyeinek intézésére. 1892 tavaszán a város még mindig nem rendelkezett jóváhagyott költségvetéssel, mivel a képviselő-testület a Tasnádyval szembeni bizalmatlanság miatt február végén újból elutasította a költségvetési tervezetet. A viszálykodás következtében megszaporodtak a szabálytalanságok. A képviselő-testület működése teljesen rendszertelenné vált; hetek, sőt hónapok teltek el összehívása nélkül. Emiatt a tanács számos törvénybe ütköző intézkedésre kényszerült. Az év elején elmaradt a szokásos polgármesteri beszámoló, nem került sor a virilis névjegyzék kiigazítására. Ez utóbbi is akadályozta a határozatképes közgyűlés összehívását. A főispáni hivatalvizsgálat számos kifogást talált, s több tisztviselő ellen fegyelmi eljárást indított.

Az 1892. július 7-i rendkívüli közgyűlésen Balogh János - ekkor már Szentes város országgyűlési képviselője - érthetetlennek találta, hogy a feltárt hivatali hanyagságokat a főispáni vizsgálatnak kellett kiderítenie, holott az a polgármesternek, mint hivatalfőnöknek lett volna a kötelessége. Tényként szögezte le, hogy a városi adminisztráció színvonala az elmúlt időszakban észrevehetően romlott; ezért a polgármestert tette felelőssé. Kötelességmulasztással vádolta meg, amiért a szabályrendelet előírásai ellenére nem tartott számonkérő széket a hivatalok ellenőrzésére. Végezetül indítványozta, hogy a közgyűlés azonnal alakítsa meg a számonkérő széket, és bízza meg valamennyi hivatal megvizsgálásával. Tasnády polgármester visszautasította Balogh vádjait, és a számonkérő szék megalakítására vonatkozó indítvány tárgyalását nem engedélyezte. Sima Ferenc csatlakozott a Balogh által elmondottakhoz, de a maga részéről a számonkérő szék helyett egy különbizottság azonnali megalakítását indítványozta. Mivel a polgármester ezt sem engedélyezte, Sima ügyészi véleményt kért. Burián Lajos ügyész kijelentette, hogy a közgyűlésnek jogában áll a hivatalok megvizsgálására bizottságot alakítania. Az ügyészi vélemény ellenére Tasnády megtiltotta a kérdés további tárgyalását. Sima Ferenc tiltakozott a polgármesteri erőszak miatt, majd - mivel Tasnády makacsul kitartott elutasító álláspontja mellett - bejelentette, hogy a következő közgyűlésen indítványozni fogja a polgármester felfüggesztését.

Erre július 12-én került sor. A kedélyek már az ülés elején pattanásig feszültek, ugyanis kiderült, hogy az előző közgyűlésről felvett jegyzőkönyv teljesen eltorzított formában tartalmazza a történteket. Emiatt a hitelesítést megtagadták és a jegyzőkönyvet újraszerkesztésre visszaadták a főjegyzőnek. Ezek után olvasták fel Sima Ferenc és társainak indítványát, amely arra irányult, hogy a közgyűlés - a hivatalos kötelesség gyakorlásának elmulasztása, a város erkölcsi és anyagi kárára elkövetett önkényes és törvényellenes eljárása miatt - mondja ki Tasnády Antal polgármester ellen a fegyelmi eljárás megindítását, és rendelje el hivatalából való felfüggesztését. Az indítvány mellett és ellen többen szót emeltek, végül az elnöki teendőket ellátó Nagy Imre tanácsnok név szerinti szavazást rendelt el. Ennek eredményeként - 63:59 arányban - határozatilag kimondták Tasnády polgármester felfüggesztését és ellene a fegyelmi eljárás megindítását. Egy héttel később Burián Lajos ügyészt helyettes polgármesterré választották, aki július 28-án ténylegesen átvette a város ügyeinek irányítását.

A polgármester eltávolítása fölött érzett öröm korainak bizonyult. Csongrád Megye Közigazgatási Bizottsága ugyanis augusztus 16-án kelt végzésével megsemmisítette a városi közgyűlés Tasnádyval szemben hozott határozatát, s a polgármester ellen elrendelt fegyelmi eljárást - hivatalába leendő azonnali visszahelyezése mellett - beszüntette. A közgyűlés fellebbezett a határozat ellen, de a belügyminiszter szeptember 10-én kelt rendeletével helybenhagyta a KIB végzését. Erre hivatkozva az új alispán - dr. Csató Zsigmond - visszahelyezte hivatalába Tasnádyt, aki szeptember 28-án ismét megkezdte működését.

Említést érdemel, hogy a jelzett időpontra jelentős változások következtek be Csongrád vármegye vezetésében. A sokat támadott Stammer Sándor alispán - egészségügyi okokra hivatkozva - 1892 márciusában benyújtotta lemondását. A megyebeli botrányok szaporodása miatt Zsilinszky Mihály főispán - a miniszterelnök fölszólítására - szeptember végén szintén lemondott hivataláról. Utódául ideiglenes jelleggel Tallián Bélát nevezték ki. Tasnády Antal azonban továbbra is a helyén maradt.

Labádi Lajos


<<< Vissza