7.) Szentes Alsórét Építési Szabályzatának és Részletes Szabályozási Tervének módosításáról szóló rendelet II. sz. módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Juhász Márta:
Bejelentette, hogy a megyei főépítész véleményét technikai okok miatt nem kapták meg. A vélemény várhatóan 8 napon belül rendelkezésre fog állni.

Szirbik Imre:
A Dél-Alföldi Főépítészi Iroda nem tudta ilyen rövid idő alatt a bírálatát megküldeni. Kérte a képviselőket, tárgyalják az előterjesztést, és olyan feltétellel hozzanak döntést, hogy a rendelet kihirdetése csak a megyei főépítész egyetértő véleményével történhet meg, valamint a rendelet kihirdetését előzetesen kontrollálja a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Javasolta, hogy vegyék le napirendről. Az elmúlt ülésen a megyei főépítész levele azt tartalmazta, hogy ameddig a településszerkezeti terv nincs meg, addig semmihez nem fog hozzájárulni. Ha a megyei főépítész nyilatkozata rendelkezésre áll, akkor tudják tárgyalni a rendelet módosítását és tudnak megfelelő döntést hozni.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az előterjesztés napirendről való levételével egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 12 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az elmúlt üléseken az ezen részletes szabályozási terv módosítása kapcsán döntöttek-e olyan ingatlanok felől, ahol a Képviselő-testület lemondott elővásárlási jogáról?

Baranyi Imre:
Az előterjesztést azért támogatták, hogy az átkötés a Tescotól az elkerülő útra minél hamarabb megvalósuljon azért, hogy a kamionforgalmat tereljék ki a Csongrádi útról az elkerülő útra.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Véleménye szerint az út megépítése várhat még. A Kertvárosi lakosok gyalogosan közlekednek a parlag földön. A gyalogos forgalom nincs megoldva. A valós problémát kellene kezelni, a Kertvárost meg kell nyitni a Csongrádi útra, hogy a Kertvárosból ne csak a Csongrádi körforgalomnál lehessen kimenni.

Baranyi Imre:
Az útszakasz nem az önkormányzat költségére épül. A Kertvárosból kivezető út megépítése sokba kerül.

Halmai László:
Kinek a költségére épül az út?

Baranyi Imre:
A Tesco Áruház költségére épül az út.

Halmai László:
Miért kell a Tesco kérésének eleget tenni? Ha a város érdekéről lenne szó, akkor egyetértene azzal, hogy ne várják meg a területi főépítész álláspontját. Ez nem városi érdek, hanem gazdasági, amely nem biztos, hogy Szentesnek jó. Információ hiányába akar dönteni a Képviselő-testület. Várják meg a véleményt. Bejelentette, hogy a döntésben nem fog részt venni.

Baranyi Imre:
Miért nem városi érdek, hogy a Tesco költségére megépüljön egy út?

Juhász Márta:
Szakmai szempontból a Területi Főépítészi Iroda jóváhagyása formalitás. Arról van szó, hogy a körforgalomnak a Tesco felé való útjának a rávezetését az elkerülő útra, mint közlekedési elem jött be pluszba. A szerkezeti és szabályozási tervre a közbeszerzési pályázatot most jelentetik meg, több hónapos csúszást jelenthet. A város érdeke, hogy a nagy teherforgalom terhelését ne hozzák rá a városi útra. A főépítész 8 napon belül vállalta véleménye megküldését.

Móra József:
Álláspontja szerint a gazdasági élet szereplőinek fontos lesz az út. Akkor döntenek bölcsen, ha az út megépül.

Karikó Tóth Tibor:
Itt arról van szó, hogy a Tescot megközelítő tehergépjárművek a Csongrádi úti külső körforgalomnál bekanyarodnak a Szentes felé vezető útra, majd 300 m-el a következő körforgalom előtt egy másik elkerülő útra térnek ki és így közelítik meg a Tesco áruházat. Az úttal egy másik áruházlánc számára készítik elő az utat.

Szirbik Imre:
Az a feltáró út, ami beköt a Csongrádi útról, az az eredeti rendezési tervben is szerepelő feltáró út. Az eredetihez képest a módosítást adja ennek a feltáró útnak a csomópontja, ahol vége van a Tesco útjának, ami a körforgalomba bejön, azt kiviszi a megkerülő útra és új körforgalmat létesít. Ezt az utat a jelenleg érvényes rendezési terv tartalmazza.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Nem kapott választ arra, hogy a Képviselő-testület az elmúlt félévben ezen alsóréti terület vonatkozásában nyilatkozott-e elővásárlási jogának lemondásáról.

Szirbik Imre:
Szünetben utánanéznek és a választ megadják.
A rendezési tervnek az előterjesztett módosítási változatát a Képviselő-testület elfogadja, illetve annak kihirdetésére az egyetértő területi főépítészi nyilatkozat birtokában kerülhet sor, amelyet jegyezzen ellen a Jogi és Ügyrendi Bizottság. Kérte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (7 fő nem szavazott) elfogadta és a Jogi és Ügyrendi Bizottság ellenjegyzésével alkotja meg az alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...rendelete

a Szentes, Alsórét Építési Szabályzatának és
Részletes Szabályozási Tervének
2. sz. módosításáról

Szűcs Lajos:
Az ülésről jegyzőkönyv készül. A későbbi tévedések elkerülése végett megkérte képviselőtársait, hogy használják a készüléket.

Halmai László:
Bejelentette, hogy a polgári összefogás frakció nem vett részt az Alsórét Szabályozási Tervének módosításáról szóló előterjesztés szavazásán azért, mert nem állt rendelkezésre a megyei főépítésznek, mint hatóságnak az állásfoglalása. Információ hiányában nem tudtak dönteni. Véleménye szerint a Képviselő-testület döntése jogszabályt sért.


8.) Az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása (15)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A rendelet 1. számú melléklete "az egyedi védelem alatt álló objektumok" része egészül ki 23. és 24. ponttal. A rendelet más módosítást nem tartalmaz.

Dr. Gyenes Ágota:
Megkérdezte, hogy a Zsoldos téglagyár kinek a tulajdona?

Halmai László:
Olyan információja van, hogy az eredeti agyagkeverő és présgépeket leszerelték, amelyek hozzátartoznak a téglagyárhoz. Igaz ez? Amennyiben igen, akkor a város tervezi-e visszaszerzését?

Czirok Jánosné:
Az ingatlan tulajdonosa az Erlos Bau Ingatlanforgalmazási és Kereskedelmi Kft. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a következő héten tart helyszíni szemlét az épületben.
A Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal munkatársa által leírt levélben olvasható, hogy "Szentes első és az államosításig legjelentősebb nagyipari üzeme a Zsoldos-malom volt. Zsoldos Ferenc szentesi ácsmester fiaként 1854-ben nyitott fakereskedést. 1856-ban gőzgéppel üzemeltetett fűrésztelepet létesített, majd téglagyártással is elkezdett foglalkozni, 1860-ban pedig gőzmalmot létesített. A várostörténeti monográfia a téglaépítő kemence építését 1882-re datálja. 2005. végén a téglagyár működése leáll, a tulajdonos az ingatlanra más funkciót kíván telepíteni. Az eredeti formájában álló Hoffmann-kemence jó arányrendszerű, festői megjelenésű épület. Az épületszerkezeti részletek finomsága, a boltozatok szép íve, az egész épület tömegformálása gondos tervezői és kivitelezői munkáról tanúskodik. Műemléki védelmét javaslom. Szintén védelemre méltó a telep nyugati oldalán álló lakóház."

Oltyán Lajos:
A rendelet felsorolásában az épületek aszerint vannak feltüntetve, aminek eredetileg épültek. Ezt helyesnek tartotta. A szentesi népnyelvben a családnévvel azokat az épületeket jelezték, amelyekben jelentős szentesi polgárcsaládok éltek, pl. Péter Pál Ház, Cserna-ház, Filep-ház. Ebbe nem illik bele a Horthy-ház, mert nem lakott Szentesen soha, ez az épület Levente Otthonnak épült. Javasolta, ha ezt a metódust követik, akkor legyen Levente Otthon a neve.
Véleménye szerint a "Járásbíróság fogház" közé vessző szükséges.
A Hősök Erdejével kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy eredetileg 1100 tölgyfát telepítettek az erdőbe a hősi halottak emlékére, mert a Magyar Honvédség jele volt a tölgyfalevél. A kipusztult fák helyére más fákat ültettek. Javasolta, hogy vegyék védelem alá. Kérte, hogy az elhalt fák helyére tölgyfát ültessenek.
A Zsoldos téglagyárral kapcsolatban javasolta, hogy vegyék védelem alá. Amennyiben a tulajdonos nem vállalja a védelem alá helyezés költségét, akkor az önkormányzatot fogja terhelni. Jó lenne várostörténeti emlékként a Zsoldos téglagyárat megőrizni.

Ollai Istvánné:
Lehet, hogy anyagilag nem áll jól az önkormányzat, de az épületet meg kellene menteni.

Móra József:
2003-ban a rendelet alkotásakor javasoltam hogy tartsák karban a műemlékvédelmi katasztert. Tóth Ferenc: Csongrád megye építészeti emlékei c. könyvében szerepel a Bercsényi u. 117., 121., Bocskai u. 27., Boros S. u. 46., 50., Dózsa György u. 125.,129., Jókai u. 77., Rákóczi F. u. 12-14. szám alatti ingatlanok, amelyek karakteresek és őrzik a város képét.
Véleménye szerint a Bökényi duzzasztót is védelem alá kellene helyezni. Ez az első olyan vízi létesítmény, amely vasbeton technológiával épült.

Halmai László:
A helyi védelem alatt álló objektumok között nem szerepel a Petőfi Szálló, valamint a Zsinagóga sem. Vannak olyan építőmérnöki alkotások, amelyeket mindenképpen óvni kellene. Mit jelent az egyedi védelem? Az Úri Kaszinót a Kiss Bálint u. 12. sz. alatti ingatlan tönkretette. Ez milyen védelmet jelent?
Javasolta, hogy hirdessék meg, bárki bármit javasolhasson védelem alá, amelyet szakértőkből álló grénium bírálna el, majd a Képviselő-testület döntsön a védelem alá helyezésről.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Csatlakozott az előtte szólóhoz. A rendelet kerüljön ilyen módon elfogadásra, de a Halmai László által tett kiegészítéseket tegyék meg.
Kérte, hogy a Zsoldos téglagyár bejárásának eredményéről a következő ülésen kapjanak tájékoztatást.

Szirbik Imre:
A rendelet aktualizálása, hogy további értékek kerüljenek bele, az a most készülő városszerkezeti és rendezési tervnek önálló tervfejezete. Felhívta a lakosság figyelmét, hogy javaslataikat a Műszaki Osztályhoz vagy a főépítészhez juttassák el.
A Petőfi Szálló az országos műemléki jegyzéken szerepel.
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2006. (III.17.) rendelete

az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról szóló
32/2003. (XII.5.) KT. rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.)
9.) Pszichiátriai Otthon telephelye (8)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi , a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye, amelyet előterjesztőként elfogadott.
A Képviselő-testület a 31/2004. (III.19.) határozatával ebben a kérdésben már nyilatkozott. Akkor a Csongrád Megyei Közgyűlés a Sima Ferenc utcában a város tulajdonát képező, de a megyei közgyűlés működtetésében lévő intézmény kiváltására nyújtott be címzett támogatási pályázatot, melynek helyét a fenti ingatlanokon kívánta megoldani. Az önkormányzatnak nyilatkoznia kell, hogy biztosítja-e a területet a pályázathoz. Amennyiben nyer a pályázat, akkor kell a két önkormányzatnak szerződést kötnie. Ez anyagilag érinti az önkormányzatot. Előzetes becslések szerint a terület értéke 50-70 mFt között van. A közművesítés ilyen nagyságrendben eredményes pályázat esetén az önkormányzat terheként megjelenik. Az intézet áthelyezésével a Sima Ferenc utcai ingatlanegyüttes felszabadul, a későbbiekben akár a gyógyfürdőhöz kapcsolódóan idegenforgalmi fejlesztésre hasznosítható lesz.

Dr. Dömsödi József:
Megkérdezte, hogy miért nincs az előterjesztéshez térkép mellékelve? Az előterjesztés olyan jelentőséggel bír, hogy térképen be kellett volna mutatni az említett helyrajzi számokat.

Szirbik Imre:
Ez a Nagyvölgy csatorna, a Szeder utca, a Wesselényi utca déli oldala által bezárt négyszög, az egykori felsőpárti temető és a mellette lévő szántó terület.

Móra József:
Ez a döntés elvi jellegű, mert a megyei önkormányzat ahhoz, hogy pályázatát benyújtsa - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a beruházás megvalósításának területén lévő önkormányzattól elvi hozzájárulást kell kérnie. Amíg a pályázat elbírálása nem történik meg, ez a hozzájárulás elvi jellegű marad. Korábban már kinyilvánították szándékukat, most csak a szándék megerősítése történik.

Halmai László:
Megkérdezte Törőcsik Zoltán képviselőt, hogy mi a véleménye az előterjesztésről. Támogatja-e?

Törőcsik Zoltán:
A lakosságot kellene megkérdezni. Úgy tűnik, hogy ezzel az évtizedek óta elhanyagolt terület kérdése megoldásra kerülne. Véleménye szerint a lakosság bármilyen megoldást megszavazna.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a pszichiátriai otthon telephelyeként a határozati javaslatban szereplő két helyrajzi számú ingatlant a pályázathoz biztosítani kívánja, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

44/2006. (III.17.) Kt.
Tárgy : Pszichiátriai Otthon telephelye


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Csongrád Megyei Közgyűlés által - címzett támogatás keretében - benyújtandó 150 férőhelyes új pszichiátriai otthon létesítésére vonatkozó előterjesztést és a következő döntést hozza:

1.) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat által létesítendő intézményt Szentes város befogadja és helyéül a testület a szentesi 4497/1. hrsz. alatti 1 ha, 7097 m2, a 4497/3. hrsz. alatti 1 ha 0192 m2, és a 4497/4. hrsz. alatti 598 m2 nagyságú területeket térítésmentesen építési telekként összközművesítetten - a beruházás megvalósítására - biztosítja.

2.) A fent körülírt területek tulajdonba adásáról a megállapodást a címzett támogatási pályázat kedvező elbírálását követően kötik meg az önkormányzatok.

3.) A Képviselő-testület támogatja a Csongrád Megyei Önkormányzat által tervezett szociális intézmény új szakmai programját, amely a 90 férőhelyes Pszichiátriai Ápoló Otthon mellett egy 50 férőhelyes szenvedélybeteg részleg, amely a megyei önkormányzat kötelező feladata, valamint egy 10 férőhelyes pszichiátriai betegek átmeneti otthona megvalósítására vonatkozik, mely a városi önkormányzat kötelező feladata.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke - Szeged
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők
10.) Lavotta utca folytatásában játszótér építése (9)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Gyermek, Ifjúsági és Sport, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium minden évben kiírja a játszótér létesítéséről szóló pályázatát. Ilyen pályázatból épült meg a kertvárosi, valamint a városközponti játszótér. A pályázat lehetővé teszi, hogy költségvetésben teljes egészében önkormányzati forrásból megvalósítandó játszótér költségeinek 50%-át pályázni tudják.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

45/2006. (III.17.) Kt.
Tárgy: Lavotta utca folytatásában játszótér építése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi 6504 hrsz-ú ingatlanon tervezett játszótér pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint döntött:

1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Lavotta utca folytatásában lévő közterületen játszótér építése" c. pályázat benyújtását határozta el az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által a közterületi játszóterek létesítésének és fejlesztésének támogatására meghirdetett pályázat keretében.

2.) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges önerő az önkormányzat 2006. évi költségvetésében rendelkezésre áll:
A támogatás maximuma esetén:
- projekt költség összesen: 10.000 e Ft
- pályázati támogatás: 5.000 e Ft
- öntő: 5.000 e Ft

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készítesse el, és gondoskodjon annak határidőre történő benyújtásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 2006. március 21.

A határozatról értesítést kap:
1./ MOBILITAS Pályázati Igazgatóság-Budapest
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és az általa érintett osztály-és irodavezetők
11.) Szentes, Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (10)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A város szennyvíz-csatornázási rendszerének befejező öblözete. A beruházás 270 ingatlan csatornázását teszi lehetővé. A pályázat benyújtásának határideje április 1. Kedvező, hogy az állami támogatás mértéke nagyobb, mint a korábbi esetekben. A megvalósítás kevesebb terhet jelent, amely azt jelenti, hogy azokból a várhatóan 220 társulati taglétszámból eredő bevétel a saját erőt finanszírozni tudja. A beruházás megvalósítása a költségvetés számára jelentős többletterhet nem jelent. A nyomvonalrajz a Kistanácskozó teremben megtekinthető volt.

Halmai László:
A nagyhegyi 220 leendő bekötésre jogosultnak van-e lehetősége az előtakarékoskodásra és a társulatba való belépésre?

Szirbik Imre:
Igen. A beruházás 270 ingatlant érint, de a 220 belépés már a szükséges saját erőt biztosítja.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatokat elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatokat:

46/2006. (III.17.) Kt
Tárgy: Szentes, Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése

Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta, a Szentes, Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítési céltámogatási pályázatát és megállapítja, hogy az összhangban van a 116/2002.(VIII.30.) KT számú határozatban foglaltakkal és az önkormányzat 2006. évi költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll.

1.) Felkéri a Polgármestert, hogy a céltámogatási pályázatot legkésőbb 2006. április 01. hatállyal a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatóságához (6720 Szeged, Széchenyi tér 9.) nyújtsa be.

A Képviselő-testület a pályázat műszaki és pénzügyi tartalmát a mellékletek szerint jóváhagyja, és az éves költségvetéseiben a pályázat szerinti forrásokat biztosítja.

Határidő: 2006. április 01.
Felelős: Polgármester

Határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármester
2./ Szentes Város Jegyzője és általa az érintett irodavezetők
3./ Magyar Államkincstár Területi Igazgatóság - Szeged


47/2006. (III.17.) Kt.
Tárgy: Szentes, Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése - a címzett és céltámogatási igénybejelentés 2. számú dokumentuma

Határozat

Szentes Város Önkormányzat képviselő-testülete/közgyűlése a Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna hálózatának, címzett/céltámogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt:
I. A beruházás pénzügyi forrásai
I.1. A beruházás összköltsége: 262.000 ezer forint
I.2. A képviselő-testület/közgyűlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 65.500 ezer forintot - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - biztosítja.

I.3. A saját forrás összegéből:

 

 

 

 

 

Saját bevétel:

 

 ............... ezer forint

Lakossági hozzájárulás: (amennyiben a beruházás megvalósításához víziközműtársulati hitel igénybevételét tervezik, úgy az annak fedezetéül szolgáló lakossági hozzájárulást is e soron kell szerepeltetni)

 

65.500 ezer forint

Hitel:

 

 ............... ezer forint

Egyéb állami támogatások

 

 ............... ezer forint

ebből:

 

 

Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira szolgáló előirányzat

 ....... ezer forint

 

Egyéb

 ........ ezer forint

 

Egyéb:

 

 ............... ezer forint

 

I.4. A képviselő-testület/közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja:

 

 

Lekötött betét:

 ............... ezer forint

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:

 ............... ezer forint

Privatizációból származó bevétel (pl. gázközműjuttatás):

 ............... ezer forint

Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel:

 
............... ezer forint

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (önkormányzati körön belül):

 ............... ezer forint

Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése:

 
............... ezer forint

Osztalék- és hozambevétel:

 ............... ezer forint

Egyéb (rövid megnevezéssel):

 ............... ezer forint

Összesen:

 ............... ezer forint

 

 

I.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó költség (szennyvízberuházás esetén):

953 ezer foint/bekötés

I.6. A képviselő-testület/közgyűlés az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 88. §-a szerint a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az alábbiak szerint igazolja [Cct. 10. § (3) bek. b) pont]. Ezen adatlappal egyidejűleg nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel az Ötv. 88. §-ában foglaltaknak.

(Az önkormányzatnak az I. 6. pontot kizárólag abban az esetben kell kitöltenie, amennyiben az igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!)

 Ezer forintra kerekítve

 

 

 

Ebből

 No.

 Megnevezés

 Összesen

 .............

 .............

 .............

 .............

 .............

 

 

 

éves ütemek

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 1.

 

 Saját folyó bevétel

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.

 Helyi adók

 

 

 

 

 

 

 

 1.2.

 Illetékbevételek

 

 

 

 

 

 

 

 1.3.

 Bírságok

 

 

 

 

 

 

 

 1.4.

 Kamatbevételek

 

 

 

 

 

 

 

 1.5.

 Egyéb sajátos bevételek

 

 

 

 

 

 

 2.

 

 Rövid lejáratú kötelezettségek [az 1990. évi LXV. törvény 88. § (6) bekezdése szerint]

 

 

 

 

 

 

 

 2.1.

 Tőke- és kamattörlesztés

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.

 Lízingdíj

 

 

 

 

 

 

 3.

 

 Korrigált saját folyó bevétel [(1.-2.) x 0,7]

 

 

 

 

 

 

 4.

 

 Az önkormányzat által adott év(ek)ben még vállalható fizetési kötelezettségek (az önkormányzat részére legfeljebb ezen összeg erejéig bocsátható ki hitelígérvény)
(3>4.)

 

 

 

 

 

 

II. A településrendezési tervvel való összhang
A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás a 26/1995. (IX.15.) KT. számú képviselő-testületi/közgyűlési rendeletben elfogadott településrendezési tervvel összhangban van.

III. Tulajdonjog
A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás (kivéve szennyvízcsatorna, egészségügyi gép-műszer beszerzés,) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő teher-, per- és igénymentes ingatlanon valósul meg.

IV. Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése

Az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben az igénybejelentésben megjelölt ugyanazon kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el/elidegenítette (a megfelelő szöveg aláhúzandó).
Amennyiben az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben e vagyonát elidegenítette, úgy nyilatkozik, hogy az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok tették szükségessé. Az elidegenítésből befolyt vételárat vagy annak megfelelő összeget az önkormányzat saját forrásként a fenti beruházásra biztosítja [Cct. 19. § (2) bek.].

Kelt: Szentes, 2006. év március hó 17. nap

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester


48/2006. (III.17.) Kt.
Tárgy: Szentes, Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése - a címzett és céltámogatási igénybejelentés 5. számú dokumentuma

Határozat

I.
A Szentes Város Önkormányzat képviselő-testülete/közgyűlése a Szentes, Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése mellett döntött, mivel az érintett területre vonatkozóan az ingatlantulajdonosok legalább 80%-a vállalta a hálózatra való bekötést.
A 80%-os bekötési arányon túl az önkormányzat képviselő-testülete/közgyűlése igazolja, hogy kilométerenként a 30 (községekben), illetve az 50 (városokban) rákötés biztosított.

Kelt: Szentes, 2006. év március hó 17. nap

P. H.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester
12.) Pályázat benyújtása a könyvtárak részére állománygyarapítási támogatás elnyeréséhez (11)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, a Pénzügyi, a Gyermek, Ifjúsági és Sport, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a pályázat benyújtásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal (3 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

49/2006. (III.17.) Kt.
Tárgy: Pályázat benyújtása a könyvtárak részére állománygyarapítási támogatás elnyeréséhez

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására 2006. évre kiírt pályázaton az önkormányzat részt vegyen. A pályázathoz szükséges 1.000.000,-Ft-os önerőt a 2006. évi költségvetési rendeletében a céltartalékban elkülönített 1.000.000 Ft,- terhére biztosítja az alábbiak szerint:
- a Városi Gyermekkönyvtár (Szentes, Petőfi S. u. 1. sz.) részére 300.000,- Ft,
- a Szentes Városi Könyvtár KHT. (Szentes, Kossuth L. u. 33-35. sz.) részére 700.000,- Ft saját forrást ajánl fel és a már jóváhagyott költségvetési támogatáson felül ezekkel az összegekkel kiegészíti a könyvtárak beszerzési keretét.

Határidő a pályázatok benyújtására: 2006. március 31.
Felelős: a Művelődési Iroda vezetője

2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összegeket a könyvtárak rendelkezésére bocsátja.

3.) A támogatásban részesülő intézményeknek a rendelkezésükre bocsátott támogatást elkülönítetten kell kezelni, és annak felhasználásáról tételes, analitikus nyilvántartást kell vezetni úgy, hogy a tényleges felhasználás ellenőrizhető legyen.

Határidő: folyamatos
Felelős: Városi Gyermekkönyvtár igazgatója
Szentes Városi Könyvtár Kht. ügyvezetője

4.) Szentes Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy amennyiben támogatást nyer a pályázaton, annak felhasználásáról - december 31-ei határnappal - a zárszámadás keretében köteles elszámolni.

Határidő: a zárszámadás készítése
Felelős: Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda

5.) Eredményes pályázat esetén a pályázati saját erőként figyelembe vett összeggel az önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosításáról gondoskodni kell.

Határidő: A pályázati döntést követő költségvetési rendelet módosításakor
Felelős: Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentes Város Alpolgármestere
2.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintettek Helyben
3.) Szentes Városi Könyvtár KHT.
4.) Városi Gyermekkönyvtár
5.) Irattár
13.) Agrárszervező Tevékenységek Szolgáltató Központjának kialakítására irányuló INTERREG-pályázat költségvetés módosítása (16)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Korábban három magyar és három vajdasági település nyújtott be pályázatot az agrárszervezői centrum létrehozására. A pályázat elbírálása hosszú ideig tartott. A döntés az elmúlt napokban érkezett meg. A benyújtott pályázatot támogatják, de a támogatás mértéke kisebb a pályázott 95%-nál, csak 70,6%-os. A hiányzó részt valamennyi településeknek elő kell teremtenie. Két nappal ezelőtt dőlt el, hogy az irányító hatóság nem járul hozzá a műszaki tartalom csökkentéséhez. Az a lehetőség maradt, hogy a konzorcium visszalép a pályázattól, ha nem vállalja a megnövekedett saját erőt, vagy biztosítja a hiányzó részeket. Mórahalom esetében a differencia 60 mFt, de a polgármester úr jelezte, hogy a mórahalmi önkormányzat biztosítja a saját erő kiegészítését. Mintegy 4 mFt a növekmény, amelyet biztosítani kell. Kérte, hogy a határozati javaslat 1. pontja esetében a B.) változatot támogassák. Biztosítékként a Petőfi u. 1. szám alatti üzlethelyiséget jelölik meg.

Kálmán János:
Az eredeti pályázati kiírás szerint a támogatás mértéke 95%-os volt?

Szirbik Imre:
Igen, a 95%-os támogatási mérték csökkent 70,6%-ra.

Kálmán János:
A pályázat kiírója az önkormányzatokat sújtja, több millió forint többletkiadással terheli.

Szirbik Imre:
A pályázat kiírója az INTERREG III/A. Magyarország - Szerbia-Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program, Brüsszel, Európai Unió. A támogatások odaítéléséről a nemzetközi zsűri dönt, nem a Magyar Kormány. Minden pályázati kiírás úgy szól, hogy a támogatás maximális mértéke bizonyos %, de a pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy kevesebb támogatási mértéket ítél meg.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat 1.) pontjának B.) változatával, valamint a 2.) ponttal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

50/2006. (III.17.) Kt.
Tárgy: Agrárszervező Tevékenységek Szolgáltató Központjának kialakítására irányuló INTERREG-pályázat költségvetés módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Mórahalom és Kistelek Város Önkormányzatával partnerségben benyújtott INTERREG III/A. Magyarország-Szerbia Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program "Az üzleti infrastruktúra és közös üzleti szolgáltatások fejlesztése" c. intézkedésre benyújtott pályázatának költségvetés-módosulását és az alábbiak szerint dönt:

1.) A projekt műszaki tartalma, költségvetése
A Képviselő-testület támogatja a Szentesi Agrárszervező Tevékenységek Szolgáltató Központja kialakításához szükséges műszaki tervek és megvalósíthatósági tanulmány elkészítését az INTERREG pályázat keretében az eredeti műszaki tartalommal a saját forrás növekedése mellett. A program összköltsége 20.000.000 Ft, ebből támogatás 70,61331% (14.122.662 Ft), az önerő 29,38669% (5.877.338 Ft). A megnövekedett önerő összegét a Képviselő-testület a 2006. és 2007. évi költségvetés terhére hitelből biztosítja.

2.) A projekt megvalósításához szükséges biztosítékról szóló döntés
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a partnerség keretében megvalósuló beruházáshoz készülő tervek megvalósíthatósági tanulmányokhoz jelzálog-biztosítékot ajánljon fel a projektben vállalt költségvetése erejéig.
A felajánlott ingatlan: Szentes belterület 5622/A/2. hrsz.-ú (természetben a Petőfi u. 1., földszint 2. sz.-ú) üzlet

A határozatról értesítést kap:
1./ VÁTI Kht. - Békéscsaba
2./ Mórahalom Város Polgármestere
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája - Helyben
5./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája - Helyben
14.) Szentes Ipari Parkban TRFC pályázat forrás összetételének változása (17)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi Bizottság véleménye.
A Képviselő-testület korábban döntött a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatokon való részvételről. A pályázatok minősítése elkészült, azonban az önkormányzat gördeszka pályára vonatkozó pályázat célját nem fogadta el. Az önkormányzatnak március 31-ig lehetősége van, hogy más pályázatát kiegészítsen. Annak az ipari park fejlesztésnek, amely korábban a költségvetésben önálló 100%-os saját fejlesztési sorral szerepelt - mivel az ipari parkban kerül sor a halas üzem kútfúrására - ezt kiegészítették, hisz műszakilag el lehetett hozzá számolni a szükséges energetikai fejlesztéseket, illetve az ipari park középső feltáró útjának a súlyteherbíró képességének a növelését. Így az önkormányzat a pénzénél maradt, mert az az önerő, ami szerepelt a gördeszka pályánál, átkonvertálódott az ipari park beruházásához. A pályázat módosításával a költségvetés egyensúlyát sikerült javítani.
Kérte a képviselőket, aki a TRFC pályázat forrásösszetételének változásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

51/2006. (III.17.) Kt.
Tárgy: Szentes Ipari Parkban TRFC pályázat forrás összetételének változása

Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács térség- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált keretének terhére (TRFC) benyújtott pályázat átdolgozásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testület a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács térség- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált keretének terhére (TRFC) benyújtott és átdolgozott "Szentes Ipari Parkban infrastruktúra fejlesztése és korszerűsítése" című feladat munkáinak elvégzéséhez a 30%-os saját forrást biztosítja az alábbiak szerint:

A fejlesztés összköltsége 41.424.180,- Ft, melyből az igényelhető támogatás 28.996.926,- Ft és a szükséges saját forrás 12.427.254,- Ft.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot dolgoztassa át és ismételten nyújtsa be a feladatok sikeres megvalósítása érdekében.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:
1./ DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintett osztály- és irodavezetők
15.) A Szentesi Csatornamű Társulat hitelfelvétele (18)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi Bizottság véleménye.
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy a Társulat az Országos Takarékpénztártól vegye fel a hitelt.

Halmai László:
Több száz millió forint felvételéről van szó. A kérdés horderejéhez nem méltó az előterjesztés, kevés információt kaptak.

Szirbik Imre:
A Pénzügyi Bizottság rendelkezésére állt az anyag.

Félegyháziné Somogyi Éva:
A Társulat gazdasági vezetője kimunkálta a bankok ajánlatait. A Pénzügyi Bizottság a számok ismeretében tette meg javaslatát.

Dr. Demeter Attila:
A Közbeszerzési Bizottság foglalkozott a kérdéssel és egyhangúlag támogatta az OTP ajánlatát.

Ollai Istvánné:
Az előterjesztésben szerepel a "lakossági lemaradás" kifejezés. Ez mit jelent?

Kocsis László, a Szentesi Csatornamű Társulat képviselője:
A kifejezés a lakossági hátralékosokat jelenti.

Ollai Istvánné:
A Kiséri városrészben novemberben olvasták le a vízórákat, a számlát pedig kétszer annyiról kapták meg. Februárban ismételten leolvasták a vízórát és a lakosság nagy részének nem kellett fizetnie, mert az elmúlt évben kifizette.

Szirbik Imre:
Az előterjesztés másról szól.

Kocsis László:
Fontos, hogy egy vállalkozás meg tudja állapítani, hogy mennyi az éves árbevétele. Van rá példa, hogy többet számláznak. Egy nap alatt nem tudják az egész városban leolvasni a vízórákat, ez megközelítőleg 3 hetet vesz igénybe. 12 ezer fogyasztó van, de tíznél több reklamáció nem fordul elő.

Ollai Istvánné:
A választ nem tudja elfogadni.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyezően, az OTP-től való hitelfelvétellel egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

52/2006. (III.17.) Kt.
Tárgy: A Szentesi Csatornamű Társulat hitelfelvétele

Határozat

Szentes Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Csatornamű Társulat hitelfelvételére vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Szentes Város Önkormányzata a Szentes, Somogyi B. u. és környéke városrész csatornaépítéséhez felveendő legfeljebb 10 éves futamidejű, maximum 250.000 EFt kamattámogatásos és 125.000 EFt kamattámogatás nélküli társulati hitel mögött készfizető kezességet vállal a hitelszerződés szerinti mértékben, de legfeljebb a felvett hitel 15 illetve 20%-a erejéig.
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a Szentesi Csatornamű Társulatnak, hogy a Szentes, Somogyi B. u. és környéke városrész csatornaépítéséhez szükséges hitelről szóló döntésnél az Országos Takarékpénztár ajánlatát fogadja el.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentesi Csatornamű Társulat
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa érintett osztály- és irodavezetők
16.) Interpellációkra válasz

12.) Karikó T. Tibor - Megyeházával kapcsolatos parkolóhely megjelölés
12/1.) Kálmán János - orvosi ügyelet éjszakai kivilágítása
12/2.) Karikó T. Tibor - Bercsényi utca szennyvízcsatorna hálózat
Dr. Rébeli Sz. Tamás - szennyvíz-csatornázási munkálatokhoz kapcsolódó úttakarítás
Oltyán Lajos - Jövendő u. 5-7. megközelítését biztosító köz megvilágítása
Baranyi Imre - Posta, liget, választási körzetében közvilágítási problémák megoldása
Ollai Istvánné - Kiséri városrészben végzett gallyazási munkák
Hornyik László - Kossuth tér 4. előtt fenntartott gépjármű várakozóhelyek felülvizsgálata
Félegyháziné S. É. - Vásárhelyi úti kerékpárút
Kálmán János - Gázos kövesút mellett kitérők létesítése, Dessewffy sor utcanév táblája
Füsti M. Lajos - Koszta J. iskola Köztársaság utcai óvoda közötti gyalogos átjáró közvi-lágítása
Dr. Dömsödi József - Honvéd u. 1. alatt tervezett vendéglátó épület
Dr. Rébeli Sz. Tamás - kistérségi iskolabusz
Pap Imre - Dessewffy sor mentén Kurca parti zagytározók partrendezése

Karikó Tóth Tibor:
Bejelentette, hogy nem tart igényt az interpellációjára adott válasz felolvasására.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Karikó Tóth Tibor képviselőt, hogy a Megyeházával kapcsolatos parkolóhely megjelölésével kapcsolatos interpellációjára a 12. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Karikó Tóth Tibor:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Kálmán János képviselőt, hogy az orvosi ügyelet éjszakai megvilágításával kapcsolatos interpellációjára a 12/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Karikó Tóth Tibor képviselőt, hogy a Bercsényi utca szennyvízcsatorna hálózat építésénél tapasztalt hiányosságokra vonatkozó interpellációjára a 12/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Karikó Tóth Tibor:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt, hogy a szennyvíz-csatornázási munkálatokhoz kapcsolódó út takarításával kapcsolatos interpellációjára a 12/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációra adott választ elfogadta. Hangsúlyozta, hogy interpellációját decemberben nyújtotta be, amely nemcsak a szennyvíz-csatornázási munkákra, hanem bármilyen városi beruházásokra is vonatkozott. A kivitelezők a munka befejeztével ne hagyjanak maguk után sarat.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Oltyán Lajos képviselőt, hogy a Jövendő u. 5-7. sz. előtt ingatlanok megközelítését biztosító köz megvilágításának megoldására vonatkozó interpellációjára a 12/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Oltyán Lajos:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el. A lámpa azóta sem világít. Úgy képzelte, az illetékesek felveszik a kapcsolatot Mohácsi Ferenccel és tárgyalást folytatnak vele, amíg a Jövendő utca átépítése elkészül, addig Mohácsi úr kapcsolja vissza a lámpát, amelynek költségét az önkormányzat kifizeti részére. Mohácsi úr szerint a világítás havonta 5 eFt-ba kerül. Úgy gondolta, hogy megoldást keresnek, nem pedig műszaki felszerelést.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, igennel szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 1 tartózkodással, 19 nem szavazat ellenében (2 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Baranyi Imre képviselőt, hogy a posta melletti, a ligeti, illetve a választási körzetében lévő közvilágítási problémák megoldására vonatkozó interpellációjára a 12/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Baranyi Imre:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Ollai Istvánné:
Bejelentette, hogy nem tart igényt az interpellációjára adott válasz felolvasására.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Ollai Istvánné képviselőt, hogy a Kiséri városrészben végzett gallyazási munkákkal kapcsolatos interpellációjára a 12/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Dr. Sztantics Csaba:
Bejelentette, hogy Hornyik László képviselő a Kossuth tér 4. sz. alatti ingatlan előtti "HM és BM alkalmazottai részére" fenntartott gépjármű várakozóhelyek esetében a megjelölés szükségességének felülvizsgálatával kapcsolatos interpellációjára adott választ elfogadta.

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szirbik Imre:
Megkérdezte Félegyháziné Somogyi Éva képviselőt, hogy a Vásárhelyi úton kialakított kerékpársávokkal kapcsolatos interpellációjára a 12/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Félegyháziné Somogyi Éva:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el.
Véleménye és ismeretei szerint a Közlekedési Felügyelet állásfoglalása felületes. Hivatkozik a 11/2001. KöViM rendeletre, amely az útburkolati jelek tervezéséről és létesítéséről szól. A szabályzat 4.4 pontja szerint megfelelő a kerékpársáv kialakítása és a mellette elhelyezkedő forgalom elől elzárt terület, de ugyanakkor a 2.3 szakasz nem veszi figyelembe. Ez azt írja, hogy "a járművek várakozására szolgáló felületnek a leálló sávot kivéve, a haladó járművek rendelkezésére álló forgalmi sávtól, útburkolati jellel való elválasztása általában mellőzhető, kivéve azt az útszakaszt, ahol előjelző nyilak vannak, vagy a várakozó sáv mellett kerékpársáv van kijelölve." Ez a kerékpársáv ki van jelölve. Véleménye szerint itt fel kellene a parkolóhelyeket festeni.
A Vásárhelyi úti forgalomszabályozás nem teljesen a rendeletnek megfelelő. A Közlekedési Felügyelet is azt írja, hogy a közút forgalmi rendjéről szóló törvény értelmében ennek a megoldása nem az ő hatáskörébe tartozik, hanem a közút kezelőjének hatáskörébe. Ebből fakadóan az ahhoz kötődő felelősség is őt terheli.

Félegyháziné Somogyi Éva:
A Képviselő-testület mellett működik a Jogi és Ügyrendi Bizottság. Úgy gondolta, hogy ezt a rendeletet jogilag értelmezni kellene, ha úgy állapítják meg, ahogyan ő értelmezi, akkor ez ellen tenni kellene valamit.

Visszajött a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, igennel szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 4 tartózkodás mellett, 16 nem szavazat ellenében (2 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Elment az ülésről: Karikó Tóth Tibor képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szirbik Imre:
A képviselő asszony kérésére az anyagot értelmezésre kiadja a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Kálmán János képviselőt, hogy a "gázos-kövesút" mellett létesítendő kitérők, valamint súly- és sebességkorlátozó táblák kihelyezésével kapcsolatos interpellációjára a 12/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
Az ott élőkkel felvette a kapcsolatot. A 30 km/h sebességkorlátozás helyett 50-60 km/h sebességkorlátozást javasolnak, valamint kérték, hogy a súlykorlátozást a 7,5 tonnában határozzák meg, mert a nagy járművek a nagy terhelés miatt tönkreteszik az utat. A választ akkor fogadja el, ha az elhangzott kéréseket figyelembe veszik.

Szirbik Imre:
Az elhangzott javaslat új interpellációként kivizsgálásra fog kerülni.
Megkérdezte Kálmán János képviselőt, hogy a Dessewfy sor utcanév táblájával kapcsolatos interpellációjára a 12/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el.
Zsíros Katalin Szentes földrajzi nevei című könyvében helyesen írta az utca elnevezését. Elmondása szerint az 1930 után megjelent Szentes térkép és az 1967-ig érvényben lévő Szentes térképe alapján, valamint Bartha László 1980-ban megjelent Szentes utca nevei c. könyv alapján írta a könyvébe ezt a tényállást. Azonban Bartha László a könyvében megemlíti, hogy "1932. március 18-án elhangzott Szentes Város Képviselő-testületének közgyűlésén az utcák elkeresztelésére kiküldött bizottság javaslata. Ennek alapján a polgármesteri előterjesztés az utcák elnevezése tárgyában." A könyvben közli a jegyzőkönyv teljes szövegét, amelyben valóban a Kurcára néző házsort Dessewfy Aurél sornak nevezték el.

Kálmán János:
Ugyanebben a könyvben továbblapozva olvasható, hogy "Dessewfy Arisztid honvéd tábornok az aradi vértanúk egyike. Az 1932. évi névadók eltévesztették. Dessewfy Aurél ugyanis konzervatív gróf volt, Kossuth reformprogramjának ellenzője."
Javasolta, hogy erre hivatott kutatók, levéltárosok készítsenek a következő ülésre előterjesztést és orvosolják ezt a problémát. Ő az egyetlen aradi vértanú, akinek nem őrzi utca a nevét. Méltánytalannak tartotta, hogy ő egyedüliként a 13 aradi vértanú közül kimaradt az utcanév adásából. Így nem tudják tiszteletüket leróni feléje.

Szirbik Imre:
Sem Bartha Lászlóval, sem Zsíros Katalinnal Szentes helytörténete ügyével kapcsolatban nem vitatkozik. A kutatási eredmény meglepte. Sokan úgy gondolták, hogy az utcát az aradi vértanúról nevezték el. Kérte, hogy a kutatásnak ezt a részét fogadja el.
Önálló képviselői indítványként készüljön előterjesztés a tábornok emlékének megőrzéséről és adott helyzetben az utca nevének a szabályok szerinti megváltoztatásáról.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Füsti Molnár Lajos képviselőt, hogy a Koszta József Általános Iskola és a Köztársaság utcai óvoda közötti gyalogos átjáró közvilágításával kapcsolatos interpellációjára a 12/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Füsti Molnár Lajos:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Dömsödi József képviselőt, hogy a Honvéd u. 1. sz. alatti ingatlanon tervezett vendéglátó épület engedélyezése elleni interpellációjára a 12/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Dömsödi József:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt, hogy a kistérségi iskolabusszal kapcsolatos interpellációjára a 12/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Pap Imre képviselőt, hogy a Dessewfy sor mentén lévő Kurca parti zagytározók feltöltése utáni partrendezésével és parkosításával kapcsolatos interpellációjára a 12/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Pap Imre:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Kálmán János képviselőt, hogy a kátyús utakkal kapcsolatos interpellációjára a 12/4. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
Az interpellációra adott választ elfogadta, de folyamatosan figyelemmel fogja kísérni, továbbra is sok a kátyú Szentesen.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt, hogy a 2006. évi költségvetésében szereplő közvilágítási fejlesztési feladatokkal kapcsolatos interpellációjára a 12/5. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációra adott választ elfogadta. A Démász NyrRt. által megküldésre kerülő ajánlatról szeretne tájékoztatást kapni.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt, hogy a Csongrádi úti Kurca-híd gyalogos közlekedésének felülvizsgálatával kapcsolatos interpellációjára a 12/5. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Sz, Tamás:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el. Lehet, hogy nem tökéletes megoldás a szalagkorlát, illetve a poilerek kihelyezése, de ezeket meg kellene valósítani addig, amíg a város nem tud összefüggő kerékpárúttal kapcsolatosan olyan hidat létesíteni, amely biztosítaná azt, hogy a gyalogosok ne a közlekedési út mentén közlekedjenek.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, igennel szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 10 nem szavazat ellenében (3 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt, hogy a kiemelt szegélyekkel kapcsolatos interpellációjára a 12/5. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el, mert ez nem akkora beruházás, amelyet csak a Hódút Kft. aszfaltkeverőjével lehetne megoldani.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, igennel szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 5 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, 8 nem szavazat ellenében (3 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Elment az ülésről: Füsti Molnár Lajos képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt, hogy a Tisza parton lévő volt Spartacus Egyesületi csónakház ügyével kapcsolatos interpellációjára a 12/5. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselőt, hogy a Külsőecser 12. számú ház előtti csőtöréssel kapcsolatos interpellációjára a 12/5. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselőt, hogy a Kereszt utcai járda javításával kapcsolatos interpellációjára a 12/5. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselőt, hogy a külsőecseri járda- és útépítéssel kapcsolatos interpellációjára a 12/5. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Az interpellációra adott választ abban az esetben fogadja el, ha a jó idő beálltával a külsőecseri házak előtt az utat járhatóvá teszik.


17.) Interpellációk, bejelentések

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy az interpelláció benyújtásának formája az írásbeliség, de halasztást nem tűrő közügyben szóbeli interpellációnak is helye van.

Ollai Istvánné:
A kiséri városrészben a szennyvíz-csatornavezetés irányába az útpadka lesüllyedt. A süllyedés egyes helyeken eléri a 20 cm-t. Véleménye szerint zúzalékkal kellett volna feltölteni.
A Szent Anna utcában a kanyarban padkát csináltak, de az autó lemegy a sárba és felhordja azt az útra, amely a kerékpárosok számára balesetveszélyes.

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Ollai Istvánné:
A Penny Marketben 2 pénztár működik akkor, amikor hosszú sorban állnak az emberek. Az igazgatót meg kellene keresni. Véleménye szerint nem kellene visszaélni a vásárlók bizalmával, meg kellene őket becsülni. Erre megoldást kellene találni.

Oltyán Lajos:
A február 14-én megtartott lakossági fórumán bejelentést tett Bartha László, miszerint a Művelődési és Ifjúsági Ház melletti trafóház rozsdás és romos állapotban van. Kérte, hogy a festését oldják meg.

Oltyán Lajos:
A Démász NyRt. tájékoztatta, hogy a trafóház festését nem tervezik, mert cserélni szeretnék, azonban a csere a 2006. évi költségvetésükbe nem fér bele. Úgy tudja, a városnak van lehetősége, hogy a városképet csúfító portálok tulajdonosát kötelezze a rendbetételre.

Visszajött a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Kálmán János:
A Tesco áruház nyitása óta a Csongrádi úti kerékpárút mindkét oldalán rengeteg az eldobált szemét. Kérte, hogy bizonyos szakaszonként helyezzenek ki szemétkosarakat.
Tudomása szerint nem önkormányzati feladat, de a Tesco áruház vezetését meg kellene keresni, hogy területükön létesítsenek fedett buszvárót. Az utasok a rossz időben eláznak. Ez az áruház érdeke is lenne.

Dr. Gyenes Ágota:
Örömmel vette, hogy a Szent Anna utcára kikerültek a 30 km/h sebességkorlátozó táblák. Kérte, vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a sebességkorlátozó tábla mellé "előzni tilos" tábla kihelyezésére van-e lehetőség.
A Szent Anna zugban közlekedőknek a Szent Anna utcán keresztül kell menniük. A gyalogátkelés nehézkes. Ennek megvizsgálását kérte. Ide egy csapadékvíz elvezető út került kiépítésre, amely a gyalogosokat akadályozza.
A Szent Anna utca páros oldalán, a Sáfrán Mihály utca és a Kisér utca torkolata között jelenleg nincs járda. A járdakiépítés lehetőségének megvizsgálását kérte.

Halmai László:
A lakosság hívta fel a figyelmét a Haszon magazin 2006. márciusi számára. A magyar települések toplistáján - ahol 18 települést versenyeztettek - Szentes az utolsó helyet szerezte meg. Véleménye szerint az adatok "kozmetikázva" lettek, mert 15 éttermet és 67 termálforrást nem tud. A magazinban megjelent egy cikk, amelyik marketing eszköz, ha jól élnek vele. Ha azokat az értékeket mutatják be, amelyek vonzóak, akkor befektetőket és turistákat lehet csábítani a városba. Ha nem élnek jól vele, akkor ennek az ellenkezőjét érik el.
A magazinban olvasható "A vállalkozók számára egyedi konstrukciókkal teszik vonzóvá a letelepedést. 1998 óta működik Ipari Park, ahol lehetőség van kombinált áruszállításra (vasút és közút), valamint a gyártásra és a gyors elosztásra." szövegrész. A polgármester úr miből gondolja, hogy ezzel a mondattal bárkit is ide tud csábítani? Számos dolgot lehetett volna említeni, nem közhelyeket kellett volna mondani.
"Az alföldi városban élen járnak a megújuló energiák alkalmazásában. A biogáz előállításához szükséges szerves hulladék a mezőgazdasági adottságok következtében bőségesen rendelkezésre áll. A biomasszára alapozott erőmű építés kérdése napirenden van a településen." Az írás magát a polgármestert minősíti.
Ha idegenforgalmi promóciós anyagot akarnak kiadni, akkor fogadjanak el egy koncepciót azért, hogy egy irányba menjenek.

Szirbik Imre:
Halmai László képviselőtársának az a problémája ezzel a dologgal, hogy "én vagyok ott".

Törőcsik Zoltán:
A Jókai, a Damjanich, a Munkás utcában lévő buszmegállók környékét, valamint a Hékédi buszfordulót a szennyvíz-csatornázás alkalmával megközelíthetetlenné tették. Kérte a buszmegállók környékének rendbetételét.
A Megyeházán a Koszta József Múzeum avatása alkalmával a széken helyet foglaló emberek elé a szervezők beengedtek álló embereket is. Felhívta a rendezvényszervezők figyelmét, hogy a későbbiek folyamán törekedjenek ennek kiküszöbölésére.


Egyebek

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Nem volt jelen, amikor a 19. sorszámmal jelzett előterjesztés zárt ülésben való tárgyalását megszavazták. Úgy gondolta, hogy eljárási szabályszegés történt a vonatkozásban, hogy elsődlegesen napirendre kellett volna venni ezt a kérdést, nem pedig a többivel együtt felvenni és egyúttal zárt ülésre bevinni. Véleménye szerint nemcsak a zárt ülésen résztvevő személyekre tartozik ez a dolog. A kivitelező cég a beruházás befejezésének határidejével sokat késett, ez senkinek a jogos érdekeit nem sérti. Az ügyet tárgyaló bizottságok sem rendeltek el zárt ülést. Kérte, hogy a polgármester úr tegye fel újra szavazásra, a képviselők értékeljék át korábbi döntésüket, és nyílt ülésen vállalják fel a szerződés megtárgyalását.
Bejelentette, amennyiben az előterjesztést zárt ülésen tárgyalják, akkor a polgári összefogás frakció tagjai nem vesznek részt a tárgyalásán.

Dr. Demeter Attila:
Felhívta a figyelmet, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság is zárt ülés keretében tárgyalta az ügyet.

Szirbik Imre:
A Képviselő-testület már döntött, de újra felteszi szavazásra.
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a 19. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalják, igennel szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 6 nem szavazat ellenében elfogadta.

Dr. Sztantics Csaba:
Az önkormányzati törvény meghatározza azokat az eseteket, amelyeket a Képviselő-testületnek kötelezően zárt ülésen kell tárgyalnia. Ad egy lehetőséget arra, hogy önkormányzati gazdasági érdekre való tekintettel a kérdést a Képviselő-testület mérlegelési jogával élve zárt ülés keretébe utaljon. Felhívta a figyelmet, hogy dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő többször hangoztatott igénye volt, hogy a város gazdasági érdekeit érintő anyagok zárt ülésen kerüljenek megtárgyalásra. Figyelembe kell venni az üzleti partner érdekeit is, amely jelen esetben az érintett kivitelező esetében - tekintettel arra, hogy ezt megelőzően már éles vita bontakozott ki az ügy kapcsán - úgy tűnik, hogy a vita nyilvánossága olyan üzleti érdekeket sérthetne, amely indokolja a zárt ülésben való tárgyalást.

Halmai László:
Azért ragaszkodnak a nyílt ülésen való tárgyaláshoz, mert a költségvetésben nem találtak kötbérből származó bevételt, amelynek közel 100 mFt-nak kellene lennie. Nem kellene erről tárgyalni, ha szerződés szerint a kötbér be lett volna hajtva. Nem kívánnak semmilyen zárt, "mutyi" dologban benne lenni. Bejelentette, hogy a polgári összefogás frakciója az anyag tárgyalásán nem vesz részt.

Szirbik Imre:
A kötbér nem az önkormányzatot illeti meg, hanem a Magyar Államkincstárat, mert az épület felújítása 90%-os állami finanszírozással valósult meg. Egymás gyanúsítgatásával nem jutnak előre. "Politikai ellenfeleim becsületében soha nem kételkedtem. A magam becsületességét vetítettem ki rájuk." Az Ön gyanakvása önmagát vetíti ki.

Oltyán Lajos:
A Képviselő-testület egyik legidősebb tagjaként kikérte magának, hogy "mutyizó" alaknak nevezzék.

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésben folytatja.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester

Varga Árpád - Dr. Dömsödi József
jegyzőkönyv-hitelesítő