1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
Július 14-én a MÉH Rt vezetőivel találkozott, tárgyaltak az Attila úti telephely áthelyezésének kérdéséről, valamint a szelektív hulladék hasznosítható nyersanyagainak átvételéről, hasznosításáról.
Július 17-én a kistérséghez tartozó községek polgármestereivel áttekintették az állati hullák elhelyezésének lehetőségeit. A városban ezt a gyepmesteri telepen lehet megvalósítani, a községek kis állattartóinál ez továbbra is problémát jelent, a nagy állattartók behozzák Szentesre, vagy az ATEV-val kötnek közvetlen szerződést.
Levélben kereste meg a Kincstári Vagyonigazgatóságot a volt Vízmű (Szentes, Berekhát 11.) épületével kapcsolatban. Válasz még nem érkezett.
Augusztus 13-27. között a Csongrád Megyei Közgyűlés megbízásából Voronyezs megyében járt. Szentesi földet vitt a Don-kanyarban lévő emlékműhöz, és orosz földet hozott a szovjet katonák emlékművéhez.
Augusztus 31-én tartották az ünnepélyes városi tanévnyitót és a Terney Béla Középiskolai Kollégium Gólyatáborának nyitását.
Megalakult a Német-Magyar Baráti Társaság Szentesi Szervezet, melynek célja a német testvérvárosokkal való kapcsolattartás és a kultúra ápolása.
Szeptember 2-án a Gazdasági Minisztérium és a Gazdasági Kamara szervezésében "Az EU házhoz jön" c. előadást tartottak.
Szeptember 20-21-én Jegyző Úrral és Törőcsik Zoltán képviselővel Lengyelországba, Skierniewicébe utaznak,
Szeptember 1-jétől a köztársasági elnök Kovács István ezredes urat dandár tábornokká, dandár parancsnokká léptette elő
Borsosné Serkédi Katalin osztályvezető nyugdíjba vonult, a Szociálpolitikai Osztály Vezetője Lencséné Szalontai Mária lett. Pataki József a Műszaki Osztályon dolgozik, helyette az informatikai feladatokat Kovács Attila látja el.
A komposztáló telep kialakítására benyújtott pályázatot a Belügyminisztérium 57,5 millió Ft-os beruházási értékben jóváhagyta.
A gyógyfürdő fejlesztéséhez a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 87,5 millió Ft bruttó beruházási értékkel, ebből 70 millió Ft vissza nem térítendő támogatással, hozzájárult.
A Kormány szerdai ülésén döntött arról, hogy a 2004. évi költségvetés címzetes pályázatai között kiemelt támogatást nyújt a szentesi Megyeháza felújítására. A munkálatok a közbeszerzési eljárást követően 2004-ben megindulhat, 2005-2006. fordulóján a Megyeháza felújítása befejeződhet.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az Ifjúsági Európa Bajnokságon a szentesi vízilabdázók közül 3 lány és 3 fiú ezüst érmet szerzett. A Szentesi Kinizsi TE bekerült a Magyar Kupa legjobb 16 csapata közé.

Móra József:
Rostockban a napokban fejeződik be Zila 2003. Zöldségtermesztési Világkiállítás, ahol 3 arany és 1 ezüst érmet kapott az Árpád Agrár Rt termékei.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.


2./ 2003. évi költségvetési rendelet módosítása

Szirbik Imre:
A Művelődési és Oktatási, a Jogi és Ügyrendi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a rendelet módosítását megtárgyalásra, a Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet módosításával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2003.(IX19.)KT számú
rendelete
az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2003.(II.07.)KT számú rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza./


3./ Beszámoló a 2003. I. félévi gazdálkodásról

Szirbik Imre:
Írásban jelezték a pontosításokat. A Művelődési és Oktatási, a Jogi és Ügyrendi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a beszámolót megtárgyalásra, a Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A 7. oldalon szereplő Csongrádi úti kerékpárút aszfaltszőnyegezése a költségvetésből vagy a kötelező jótállással valósul meg?

Dr. Gyenes Ágota:
Értesítették-e a lakbérhátralékosokat a lakbérhátralékuk összegéről és ennek kezeléséről?

Dr. Demeter Attila:
Az adózatlan adótárgy felderítését követően alkalmaztak-e bírságot vagy egyéb szankciót? Az Ipari Park kihasználatlansága miatt kérdezte, hogy jók-e a megállapított árak, illetve miért nem vonzó a város? Történt-e feljelentés az Erzsébet téri öntözőberendezés automatikájának eltulajdonításával kapcsolatban. Mi lett az eredménye? A Nagyvölgy-csatorna szennyvízcsatornaként működött. Milyen intézkedés történt az ügyben?

Szirbik Imre:
A Csongrádi úti kerékpárút aszfaltszőnyegezésének garanciális javítását kezdeményezték, melyet visszautasítottak. Az önkormányzat polgári peres eljárásban tudja jogait érvényesíteni. Folyamatosan működik az adósságkezelési program Amennyiben az adózatlan adótárgynál az adózó felelőssége megállapítható, késedelmi és mulasztási bírságot állapítanak meg, figyelembe véve a szociális helyzetét. A befektetők érdeklődése az Ipari Parkok után lecsökkent az országban. A rongálásoknál megtörtént a feljelentés. A Közterület Felügyelet kiemelt figyelmet fordít az illegális szennyvízkivezetésekre. A végleges megoldást a csatornahálózat kiépítésével fogják elérni.

Dr. Sztantics Csaba:
A Szentes Városi Szolgáltató Kft tájékoztatta a hátralékosokat a hátralék összegéről és a nehézségek csökkentésére vonatkozó lehetőségekről. A rongálásokkal kapcsolatban a feljelentéseket megtették.

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera:
Folyamatosan foglalkoznak a nagy lakbér- és közüzemi hátralékokat felhalmozókkal. A Szentes Városi Szolgáltató Kft a hátralékosokat felszólítja, bizonyos összeg után pert is indít, mégsem tudják a hátralékot behajtani. Nagyobb összeg felhalmozásakor alacsonyabb komfortfokozatú lakáscserét ajánlanak fel. A sürgősségi jegyzékre a rossz anyagi helyzetben lévő családok kerülnek.

Dr. Sipos Ferenc:
Térségünk továbbra is hátrányos helyzetben fog maradni, ha az M5 autópálya díjai ilyen magasak maradnak. Tesz-e a város valamit a helyzet javításáért?

Szirbik Imre:
Az AKA Rt-vel csak a Kormánynak van lehetősége tárgyalni.

Dr. Sipos Ferenc:
A régiónak össze kellene fogni ebben a kérdésben.

Félegyháziné Somogyi Éva:
A Pénzügyi Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja. A 250 millió Ft költségvetési hiány év végéig nem gazdálkodható ki. Az önkormányzatnak az adófizetési időszak kivételével folyamatosan volt folyószámla hitele. A kiadások egy része a II. félévben fog realizálódni. Javasolják, hogy a forrás hiánya nélkül újabb kötelezettségeket ne vállaljanak. A beruházási bevételeknél és kiadásoknál lemaradás tapasztalható, a bevételeknél ütemezni kellene a fejlesztéseket. Olyan bevételek szerepelnek fejlesztési forrásként, melyek ebben az évben nem tudnak realizálódni. A Pénzügyi Bizottság felajánlotta segítségét a II. félévre készülő intézkedési terv készítéséhez, mely a költségek létszámarányos meghatározására irányul.

Dr. Dömsödi József:
A Kormány ígérete szerint teljesíti és biztosítja a közalkalmazotti béremelések fedezetét. Ezt cáfolja az általános érékelés 2. bekezdése. Ismertette az 5. oldal 5. bekezdését. A választások idején a Magyar Szocialista Pártnak a szlogenje az volt, hogy "Több pénzt az önkormányzatoknak".

Karikó Tóth Tibor:
Idézte a Központi Gyermekélelmezési Konyhára vonatkozó bekezdést. Ne az egyházi intézményekre hárítsák a felelősséget. Az új szolgáltató jobb minőségű és megfelelő mennyiségű ételt biztosít a gyermekek részére. Javítani kell az ételek minőségén és mennyiségén.

Kálmán János:
Az útjavításokat követően szintkülönbségek keletkeztek. Az aknafedlapok szintjét a leendő burkolathoz kellett volna beállítani.

Dr. Sipos Ferenc:
Elfogadja a beszámolót, mert az a valóságot tükrözi. Aggályosnak tartja, hogy a költségvetési év végén a forráshiány meg fogja haladni a 100 millió Ft-ot. Ezért az önkormányzatnak nem lehet többletkiadásokat felvállalnia.

Oltyán Lajos:
Kérte Karikó Tóth Tibor képviselőt, hogy ne reklámozza az egyházi iskolák olcsóbb szolgáltatóját, mert "nem biztos, hogy olyan jól főz és szolgál ki". A problémát a Központi Gyermekélelmezési Konyha munkájának segítségével kell megoldani, javítani kell az óvodások és általános iskolások étkeztetésén. A beszámoló feltárja a problémákat és az eredményeket.

Karikó Tóth Tibor:
Szeretné, ha a város gyermekei megfelelő étkezésben részesülnének. Közös cél, hogy a Központi Gyermekélelmezési Konyha megfelelő minőségű és mennyiségű étkezést biztosítson a diákoknak.

Dr. Demeter Attila:
A kérdéseire adott válaszokat elfogadta. A beszámolót alaposnak tartja és elfogadásra javasolja. A lakásgazdálkodás helyzetének vizsgálatára hozzanak létre szakértőkből és képviselőkből álló ad hoc bizottságot.

Szirbik Imre:
Egyetért a Pénzügyi Bizottság azon javaslatával, hogy a II. félévben a költségvetési előirányzatokon túli, fedezettel nem bíró feladatokat ne vállaljanak fel. Az önkormányzati ingatlanokat meghirdették, sajnos nem nagy az érdeklődés. A pályázatok úgy kerültek benyújtásra, hogy végrehajtásuk több éven keresztül fog megtörténni. A város hitelminősítése első osztályú, az áthidaló beruházási hitelek felvehetők, a likviditás áthidalható. Nem volt sikeres az önhiki-pályázat, mert 2002-ben működési többletbevételekből finanszírozták a fejlesztési forrásokat. A II. félévben ismét benyújtásra kerül az önhiki-pályázat. A vállalkozók jelzései alapján iparűzési adókieséssel kell számolnia az önkormányzatnak. Az előterjesztés előrevetít egy nehéz, de nem reménytelen II. félévet.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta.

150/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Beszámoló a 2003. I. félévi gazdálkodásról

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az önkormányzat gazdálkodása a forráshiány miatt visszafogott volt, a tervezett feladatok többsége a kereteken belül megvalósult.

2./ A Képviselő-testület indokoltnak tartja a gazdálkodás biztonságának kiemelt figyelemmel kísérését, a forráshiány mértékének az elviselhető szintre történő csökkentését. Ennek érdekében szükségesnek tartja
* a forráshiányos önkormányzatok kiegészítő támogatásának II. fordulójára a pályázat benyújtását,
* a bevételek beszedésére irányuló tevékenység fokozását,
* a kiadások csökkentését célzó intézkedések megtételét, ellátotti létszámhoz igazodó alkalmazotti létszám felülvizsgálatát.

3./ A számadatok ismeretében a Képviselő-testület felhívja a figyelmet a kintlévőségek behajtására, a bevételek folyamatos beszedésére, a kiadások átgondolt teljesítésére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester, gazdálkodó szervek vezetői

4./ Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat forráshiánya nem teszi lehetővé az év hátralévő részében a fedezet nélküli kiadások teljesítéséhez a pótlólagos támogatás biztosítását.

5./ A Képviselő-testület a beszámolóban foglaltakkal egyetért, és szükségesnek tartja a normatív támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok folyamatos felülvizsgálatát, a szakmai jogszabályok változásaival összefüggésben az intézményi költségvetések számadatainak pontosítására a javaslatok kidolgozását.

Határidő: 2003. október 1.
Felelős: Jegyző

6./ A Képviselő-testület felhívja a gazdálkodó szervek vezetőinek figyelmét a takarékos és hatékony gazdálkodás elveinek betartására, az év második felében történő működési feltételek pótelőirányzat igénylése nélküli biztosítására.

7./ A Képviselő-testület egyetért a beszámolóban foglalt megállapításokkal, és a számadatok ismeretében a beszámolót jóváhagyja.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Önkormányzati intézmények vezetői
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Alpolgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője4./ Környezetvédelmi helyi rendelt felülvizsgálata

Szirbik Imre:
A Jogi és Ügyrendi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a rendelet módosítását megtárgyalásra, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet módosításával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 22 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2003.(IX.19.)KT. számú
rendelete
a környezetvédelem helyi szabályairól szóló, többszörösen módosított 21/1993.(XI.19.)KT: számú rendelete módosításáról
/A rendelet teljes szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza./


5./ Állattartásról szóló rendelt módosítása

Szirbik Imre:
A rendelet módosítása valamennyi szentesi lakost érint.

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera:
Jelezte, hogy dr. Gombos András főállatorvos és dr. Vásárhelyi Eszter főorvosasszony nem tud részt venni az ülésen, de véleményüket a rendelet módosítása tartalmazza. Az ülés előtt kiosztásra került anyagban pirossal jelölte a bizottsági üléseken elhangzott véleményeket. A 4. §. /3/ bekezdésére vonatkozó javaslat alapján a városban nem lehetne állatot tartani. Szigorú szabályozásnak tartja a főorvos asszony javasoltát, miszerint kutyát csak pórázzal és szájkosárral lehessen közterületen sétáltatni

Dr. Dömsödi József:
Honnan kell érteni a 4.§. /3/ bekezdés kiegészítésében szereplő 250 és 400 m-t?

Kálmán János:
Ki szeretné, ha szomszédjában kisüzemi állattartás folytatnának?

Dr. Gyenes Ágota:
Van-e lehetőség a híg- és száraz trágya központi kezelésére? Hol fogadják be az előírtnál több állatokat?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Ismertette a kisüzemi állattartás szerinti állatszámokat. Túlzottnak tartja a családi szükségletként megjelölt 100 db csirke és tyúk mennyiségét.

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera:
Véleménye szerint a métereket a telekhatártól kell érteni. A Szociális és Egészségügyi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolta a 100 db tyúkot és csirkét. Nem önkormányzati feladat és nem is megoldott a trágya központi kezelése. Az előírtnál több állatot az állatmenhelyen és a gyepmesteri telepen lehet elhelyezni.

Szirbik Imre:
Az Árpád Agrár Rt és az Árpád Kistérségfejlesztő Egyesület pályázatot nyújtott be biofermentáló üzem létesítésére, mely a kis- és nagyüzemi állattartás melléktermékeinek feldolgozását végezné.

Szirbik Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolta a 13.§./1/ bekezdésének "nagykutyát pórázon és szájkosárral ellátva" szövegrész módosítását.

Dongó László:
A lakosság 90 nap után hol fogja elhelyezni a hígtrágyát?

Szirbik Imre:
A jelenlegi állattartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséig él. Az állattartónak gondolkodnia kell, hogy kinek a földjén helyezi el a földműveléshez hasznos hígtárgyát.

Móra József:
A családi szükséglet szerinti állatmennyiség trágyája 90 nap alatt nem lesz 3 m3. A trágya megfelelő kezelése után tápanyagpótló, talajjavító anyaggá válik. Magyartésen, Lapistón, Kajánújfaluban továbbra is megoldható a kisüzemi állattartás. 2004. május 1-jétől az EU-s irányelveket is figyelembe kell venni. A rendelet módosításának elfogadását javasolta.

Baranyi Imre:
Nem támogatja a kisüzemi állattartást, mert nemcsak a közvetlen szomszédot, hanem több utca lakóit is zavarná. A rendelet módosításának elfogadását javasolja.

Karikó Tóth Tibor:
A 4.§. /3/ bekezdésére vonatkozó javaslat alapján kis területen lehetne állatot tartani. Javasolta, hogy a 8.§-ban "bűz és zaj" szerepeljen, mert a gyöngyös és a pulyka tartása zajjal is jár.

Kálmán János:
A 13.§. /1/ bekezdésben ne hagyják meg a választási lehetőséget. Javasolta a 13.§. /1/ és /3/ bekezdésére vonatkozó kiegészítő javaslat elfogadását

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Javasolta, hogy az alapfogalmaknál a feketével jelölt mértéket fogadják el, a 12.§. /3/ bekezdésében a "szomszédban lakók" helyett "környezetében lakók" szerepeljen, a veszélyes, támadó nagykutyáknál pórázt és szájkosarat is alkalmazzanak, valamint a rendelet 2004. január 1-jén lépjen hatályba.

Szirbik Imre:
Kérte, hogy a hatósági munka érdekében a 4.§. /2/ bekezdésének hatályba lépését a kihirdetés napjában határozzák meg.

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera:
A 4.§. /1/ bekezdésében nem szerepel Kajánújfalu, Magyartés és Lapistó.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a családi szükséglet helyett a kisüzemi állattartás szerepeljen, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 1 tartózkodás mellett, 23 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a 4.§. /1/ bekezdésébe a módosítás kerüljön beépítésre, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 1 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 19 nem szavazat ellenében (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Füsti M. Lajos:
Jelezte, hogy az igen gombot nyomta meg a nem gomb helyett.

A Képviselő-testület a 4.§. /1/ bekezdésre vonatkozó javaslatot 2 tartózkodás mellett, 20 nem szavazat ellenében nem támogatja.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a 4.§. /3/ bekezdésébe a módosítás kerüljön beépítésre, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 21 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a 7.§. /2/ bekezdésébe a módosítás kerüljön beépítésre, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 1 tartózkodás mellett, 21 nem szavazat ellenében (2 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a 7.§ /3/ bekezdésbe a módosítás kerüljön beépítésre, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 1 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 22 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Kérte a képviselőket, aki egyetért Karikó Tóth Tibor képviselő javaslatával, miszerint a 8.§. "bűz és zaj " szóval egészüljön ki, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 2 nem szavazat ellenében elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a 8.§-ba a módosítás kerüljön beépítésre, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 1 tartózkodással, 22 nem szavazat ellenében (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Kérte a képviselőket, aki egyetért dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő javaslatával, miszerint a 12.§. /3/ bekezdésében a "szomszédban" helyett" környezetében" szó szerepeljen, szavazzon

A Képviselő-testület a javaslatot 22 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a 13.§. /1/ bekezdésben az "és" szó szerepeljen, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a 13.§. /1/ bekezdése " A kutya tulajdonosa vagy felügyelője közterületen köteles magánál tartani a kutya oltási bizonyítványát és azt szükség esetén bemutatni" mondattal egészüljön ki, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 3 nem szavazat ellenében (1 fő nem szavazott) elfogadta.

Füsti M. Lajos:
Igennel szavazott, de szavazatát nem regisztrálta a gép.

A Képviselő-testület a 13.§. /1/ bekezdésére vonatkozó javaslatot 18 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 3 nem szavazat ellenében elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a 13.§. /1/ bekezdése "Közterületen a kutyát csak azonosításra alkalmas bilétával lehet sétáltatni" mondattal egészüljön ki, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 4 nem szavazat ellenében (1 fő nem szavazott) elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a 13.§. /3/ bekezdés ".. és az ehhez szükséges felszerelést ellenőrizhetően magánál kell tartania" szövegrésszel egészüljön ki, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a rendelet 2004. január 1-jén, a 4.§. /2/ bekezdése kihirdetése napján lépjen hatályba, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (5 fő nem szavazott) elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki az állattartásról szóló rendelet módosítását elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 22 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2003.(IX.19.)KT. számú
rendelete
az állatok tartásáról
/A rendelet teljes szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza./

Halmai László:
A Polgári Frakció nevében megköszönte az előterjesztő munkáját.

Kiment az ülésről: Baranyi Imre és Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő


6./ A képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
A rendelettel kapcsolatban 3 alkotmánybíró tett különvéleményt.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet módosításának elfogadását javasolja.

Dr. Sipos Ferenc:
Ismertette dr. Czúcz Ottó alkotmánybíró különvéleményét, mellyel egyetért.

Dr. Gyenes Ágota:
Etikai kérdésnek tartja, hogy a képviselőknek van-e ilyen jellegű köztartozásuk.

Visszaérkezett az ülésre: Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Móra József:
Az alkotmánybíróság felé beterjesztett előterjesztés hiányos volt. Az alkotmánybírók véleménye alapján képviselőként nem lehet köztartozása, nem pedig az általa vezetett vagy betöltött gazdasági társaság tisztségviselőjeként. Egyetért dr. Gyenes Ágota képviselő véleményével

Halmai László:
Támogatta a javaslat beterjesztését és sajnálja, hogy nem tudtak ennek érvényt szerezni. Etikailag és emberileg is evidensnek tartja, hogy a képviselőnek ne legyen köztartozása.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az alkotmánybírósági döntéssel, szavazzon.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében elfogadta (2 fő nem szavazatott).

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2003.(IX.19.)KT. számú
rendelete
a képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló 8/1995.(III.31.)KT. számú rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövegét a 4. sz. melléklet tartalmazza./

Visszaérkezett az ülésre: Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő


7./ Az eredményes pályamunkákat előkészítő önkormányzati alkalmazottak javadalmazásáról szóló rendelet módosítása

Dr. Sztantics Csaba:
Az alkotmánybírósági döntés alapján a munkáltatói jogkör gyakorlóinak kell szabályozni a javadalmazást. Továbbra is élni kívánnak a díjazással, ezért a Polgármesteri Hivatal egységesen fogja kezelni a szabályozást és segítséget nyújt minden intézménynek.

Szirbik Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendeletmódosítás elfogadását javasolja.

Karikó Tóth Tibor:
A Művelődési és Oktatási Bizottság ülésén is javasolta, hogy azok díjazása, akik munkáltatói jogkörük alapján az önkormányzathoz tartoznak, maradjanak a Polgármesteri Hivatal kezelésében, a többiek részére különítsenek el céltartalékot, melyet az intézmények előterjesztése alapján kell rendelkezésre bocsátani. Az átadás továbbra is egy központi ünnepség keretén belül történne.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet módosításával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 23 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2003.(IX.19.)KT. számú
rendelete
az eredményes pályamunkákat előkészítő önkormányzati alkalmazottak javadalmazásáról szóló 2/2001.(IX.22.)KT. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
/A rendelet teljes szövegét az 8. sz. melléklet tartalmazza./


8./ Az államigazgatási eljárásban 30 napnál rövidebb határidő alatt intézendő ügyekről szóló rendelet hatályon kívül helyezése

Dr. Sztantics Csaba:
A Közigazgatási Hivatal javaslata alapján a rövidített határidőket belső szabályozással lehet érvényesíteni.

Szirbik Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendeletmódosítást megtárgyalásra javasolja.

Dongó László:
Kérte, hogy a belső szabályozást mihamarabb készítsék el a gyors, kulturált, udvarias kiszolgálás érdekében.

Móra József:
A minőségbiztosítási rendszer alkalmazásával gyorsabban, rövidebb ügyintézési határidővel lehetne a feladatokat elvégezni.

Szirbik Imre:
A Közigazgatási Hivatal azt kifogásolta, hogy rendeletben szabályozták a rövidített határidőket. A belső szabályozás nem lesz enyhébb a rendeletben foglaltaknál.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet módosításával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2003.(IX.19.)KT. számú
rendelete
az államigazgatási eljárásban harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő ügyekről szóló 2/1987.(III.26.)KT. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
/A rendelet teljes szövegét a 6. sz. melléklet tartalmazza./


9./ Városközpont szabályozási tervének módosítása /10/

Szirbik Imre:
A Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, a Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet módosítását megtárgyalásra, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja.

Halmai László:
Ki készítette a módosítást és milyen szakmai egyeztetések történtek?

Zsohár Zsuzsanna:
A rendeletet készítő Városépítő Bt végezte a munkálatot. A módosítás nem igényel teljes körű egyeztetést, mert a módosítás pontatlanságokat és szakmai körben korrigálható hibákat tartalmazza.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet módosításával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2003.(IX.19.)KT. számú
rendelete
Szentes Városközpont Építési Szabályzatának és Részletes Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 9/2000.(V.13.)KT. számú rendelet kiegészítéséről
/A rendelet teljes szövegét a 7. sz. melléklet tartalmazza./


10./ Létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat benyújtása /11/

Szirbik Imre:
Az óvodai és iskolai átszervezések alapján áttekintették az intézmények struktúráját.

Ádám Aranka:
Kérte, hogy a határozati javaslatot a 2./ pont "Sportközpont Szentes, Csongrádi út 2. közalkalmazotti létszámát 1 fővel csökkenti, az intézményi létszám 39,5 főről 38,5 főre változik.", valamint az 1. sz. melléklet "Sportközpont, leépítésre kerülő létszám 1 fő, korengedményes nyugdíjazás, a feladat csökkenés teszi indokolttá az álláshely megszüntetését." kiegészítéssel fogadják el.

Szirbik Imre:
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra, a Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalásra javasolja.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadta

151/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat benyújtása

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2002. évi LXII. költségvetési törvényben foglaltak alapján a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésével egyetért és elfogadja az önkormányzati intézmények működésével kapcsolatos racionalizálásra vonatkozó tervet (1. sz. melléklet).

Határidő: 2003. október 1.
Felelős: Polgármester

2./ Egyetért a racionalizálási tervben felsorolt indokokkal és az előterjesztés mellékletében részletezettek szerint:
- a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet (Szentes, Rákóczi F. u. 46.) közalkalmazotti létszámát 1 fővel csökkenti, így az intézményi létszám 43,75 főről 42,75 főre változik,
- a Központi Gyermekélelmezési Konyha (Szentes, Jövendő u. 6.) közalkalmazotti létszámát 1 fővel csökkenti, 61,5 főről 60,5 főre változik,
- a Városi Intézmények Gazdasági Irodája (Szentes, Vásárhelyi út 12.) közalkalmazotti létszámát 1 fővel csökkenti, így az intézményi létszám 35,1 főről 34,1 főre változik,
- a Sportközpont (Szentes, Csongrádi út 2.) közalkalmazotti létszámát 1 fővel csökkenti, így az intézményi létszám 39,5 főről 38,5 főre változik.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

3./ Kinyilvánítja, hogy az 1./ és 2./ pontban megjelölt módon felszabaduló személyi juttatás előirányzatát az önkormányzat foglalkoztatási körében továbbra is alkalmazásban maradó munkavállalók keresetének növelésére használja fel.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

4./ Kinyilvánítja, hogy a 2./ pontban megjelölt dolgozók az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, illetve szervezeti feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál foglalkoztatására nincs lehetőség.

5./ Az elfogadott racionalizálási tervben foglalt létszámleépítés tényét az intézményi Alapító okiraton, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzaton az év végéig át kell vezetni.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzője és az érintett intézményvezetők

6./ Gondoskodni kell a racionalizálási intézkedés költségvetési rendeleten való átvezetéséről.

Határidő: A következő költségvetési rendelet módosítása
Felelős: Közgazdasági Osztály Terviroda vezetője

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Vezetője
2./ Központi Gyermekélelmezési Konyha Intézményvezetője
3./ Városi Intézmények Gazdasági Iroda Vezetője
4./ Szentes Város Polgármestere
5./ Szentes Város Alpolgármestere
6./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
7./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya Tervezési Irodája
8./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája11./ Szentes, Kossuth u. 8. sz. alatti ingatlan cseréje /12/

Szirbik Imre:
A csere az önkormányzat részéről az emeleti részre, a földhivatal részéről az udvari részre vonatkozik. A terület beépítési terve alapján az épületrész elbontásra kerülne, a Kossuth u. 10. lakóinak fáskamrája az udvar más részén lenne kialakítva. A területet belső park és udvarrendszerrel a Kossuth téri játszótérhez kívánják csatolni.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, mely az előterjesztés kiegészítésére és újratárgyalására irányul, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, 9 nem szavazat ellenében nem fogadta el (3 fő nem szavazott).

Szirbik Imre:
Köszöntötte Pozsár Istvánt, a Földhivatal vezetőjét.

Félegyháziné Somogyi Éva:
Megtéríti-e a földhivatal az ingatlan energiatakarékos felújításának összegét?

Pozsár István:
Nem tud válaszolni. A pályázat benyújtásakor nem volt pénzügyi fedezetük. A felújításokat a Földművelésügyi Minisztérium pályázataiból kívánják megvalósítani. A tető és az utcai front készült el, az udvar felöli részt a földhivatal vállalta magára. Az ingatlancserével az ügyfeleket egy helyen tudnák kiszolgálni.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Hiányolta a szakértői véleményt. A szerződés 6./ pontja alapján a tulajdonba adás időpontját tartalmazza, a következő 3 bekezdés pedig az ettől való eltérést taglalja. Javasolta a 17./ pontban a "mindenkori" szó kihagyását, valamint a 20./ pontban a "felkérés" helyett a "megbízás" szerepeltetését

Baranyi Imre:
Hatalmazzák fel a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást annak érdekében, hogy az alsó rész felújítását a földhivatal végezze el, így meg fog térülni az önkormányzat költsége.

Dr. Demeter Attila:
Mindenki igényli a minőségi földhivatali munkát, ezért indokoltnak tartja az ingatlancserét.

Dr. Sipos Ferenc:
Miért van szükség a polgármesteri felkérésre? Egyetért az ingatlancserével. "Az a kérdés, hogy ki fizeti a révészt?"

Kálmán János:
Támogatja az ingatlancserét, de a szerződésben rögzíteni kellene az átadás idejét.

Szirbik Imre:
A felkérése arra irányult, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az épület belső részének felújítását a földhivatal végezze el, így az önkormányzat költsége is meg fog térülni. Elfogadta dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőnek a szóhasználati pontosításra vonatkozó javaslatait. Kérte, hogy a 6./ pont pontosítására kapjon felhatalmazást. Az ingatlant az önkormányzat azonnal, a földhivatal viszont csak a helyiségek felújítását követően tudja birtokba adni. Egyetért Kálmán János képviselő javaslatával, hogy a birtokba adás napját 2004. szeptember 1. napjában határozzák meg.
Kérte a képviselőket, aki a módosításokkal a határozati javaslat A./ változatának elfogadását támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében (2 fő nem szavazott) elfogadta.

152/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Szentes, Kossuth u. 8. sz. alatti ingatlan cseréje


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kimondja, hogy hozzájárul a tulajdonában álló, a szentesi 829/1/A/1 hrsz-on nyilvántartott ingatlannak, a Magyar Állam tulajdonában, s a Körzeti Földhivatal - Szentes - kezelésében álló szentesi 829/1/A/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának a megszerzése ellenében csere útján - azonos értéken - történő elidegenítéséhez.
Kimondja, hogy a csere az előterjesztésben részletezett feltételek alapján történhet meg.

A Képviselő-testület fe3lhatalmazza a Polgármestert a szerződés 6./ pontjával előforduló esetleges ellentmondások feloldására.

Az ingatlanok átadásának időpontja: 2004. szeptember 1. napja.

A Képviselő-testület megbízza a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaságot a csere lebonyolításával.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szirbik Imre polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Csongrád Megyei Földhivatal
2./ Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Terv Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája12./ Együttműködési megállapodás a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola KHT-val /13/

Szirbik Imre:
A Tóth J. u. 28/A sz. alatti ingatlan bérleti szerződését a Jogi és Ügyrendi, valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság aláírásra alkalmasnak tartja.
A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra, a Jogi és Ügyrendi Bizottság a megállapodás cégjegyzék számának kiegészítésével, az Ifjúsági és Sportbizottság elfogadásra javasolja.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Támogatja a megállapodást, mert az a szentesi gyermekek jobb és hasznosabb időtöltését szolgálja. A bérleti szerződés figyelembe veszi mindkét fél érdekeit.

Kiment az ülésről: Füsti M. Lajos képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Oltyán Lajos:
A Művelődési és Oktatási Bizottság hozzájárul a megállapodás megkötéséhez. Kérte, figyeljenek arra, hogy a Szabadidős Sportklub ne kerüljön hátrányos helyzetbe.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az együttműködési megállapodás elfogadásával, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

153/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Együttműködési megállapodás a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola KHT-val


Határozat

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az előterjesztés 2. sz. mellékeltében megjelenített, Szentes Város Önkormányzata és a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola Közhasznú Társaság között létrejövő együttműködési megállapodás megkötéséhez.

2. Felhatalmazza Szentes Város Polgármesterét a jóváhagyott együttműködési megállapodás aláírására.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola KHT
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája13./ Ipari Park II. ütem pályázati elszámolása /14/

Szirbik Imre:
A pályázatban szereplő kötelezettségeket teljesítették, megtörtént az elszámolás. A beruházás a pályázattól eltérően kedvezőbb költségvetéssel valósították meg, ezért a fennmaradó összegről a Képviselő-testületnek nyilatkozatban kell lemondania.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

154/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Ipari Park II. ütem pályázati elszámolása


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ipari Park II. ütem pályázati elszámolásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiakat határozta:

A Gazdaságfejlesztési Célelőirányzattal kapcsolatos 1170/i/2000. számú (GFC) szerződés alapján, a Szentes Ipari Park II. ütemének infrastruktúra fejlesztésére önkormányzatunk 59.900.000,- Ft pályázati összeget nyert. Ennek eredményeképpen a Gazdasági Minisztérium GFC keretéből 25% mértékű vissza nem térítendő támogatást vehettek igénybe, a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium VFC keretéből pedig 30% vissza nem térítendő támogatást nyertek.

A szerződésben szereplő tervezett értéknél kedvezőbb vállalkozási költséget sikerült elérnünk, így a teljes támogatási összeg nem került felhasználásra. Mivel a tárgyi projekt befejeződött, további számla benyújtására nem kerül sor, így a pályázatból fennmaradó 779.628,- Ft, azaz Hétszázhetvenkilencezer-hatszázhuszonnyolc Ft vissza nem térítendő (GFC) támogatási összeg lemondásával a Képviselő-testület egyetért.

Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága 6720 Szeged, Pf. 491
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája14./ A Rádió Szentes Kht, a Szentes Liget Kft és a Szentes-terv Kft önkormányzati tulajdoni részének értékesítése /15/

Szirbik Imre:
Felkérte a Városkutatás Kft-t, tegyen javaslatot és határozza meg a cégeknek az önkormányzati tulajdonrészre vonatkozó értékét. A Jogi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra alkalmasnak tartja, a Pénzügyi, a Városrendezési,
-Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának állásfoglalását a bizottsági vélemény tartalmazza.

Ollai Istvánné:
Javasolta, hogy ne adják el a Rádió Szentes Kht-t, hanem a bizonyításra adjanak lehetőséget az új vezetőnek. A Liget Kft bevételei a strandberuházást követően emelkedtek, ezért a kérdésben csak 1 év múlva döntsenek.

Dr. Sipos Ferenc:
A Liget Kft értékesítése plusz költséget jelentene a városnak. Javasolta, hogy az önkormányzat a jövőben kocsmát, vendéglőt ne építsen és üzemeltessen, mert nem jó üzlet.

Kálmán János:
A strandberuházást követően az étterem forgalmi értéke is megnövekedett, a bérleti szerződés mégsem ezt tükrözi. Javasolta, hogy reális, piaci feltételeknek megfelelő bérleti szerződést kössenek az üzemeltetővel.

Karikó Tóth Tibor:
Egyetért Ollai Istvánné képviselő Rádió Szentes Kht-vel kapcsolatos felvetésével, mert az új irány már a műsorokban is érezhető. Sajnos 10 éve nem készült hatástanulmány, pedig a reklámbevételek miatt elengedhetetlen. Javasolta, hogy a jövőben figyeljenek erre. A tanulmány alapján a Szentes terv Kft-ben lévő tulajdoni részt célszerű lenne értékesíteni, így pénzösszeg szabadulna fel. Javasolta, hogy a felszabaduló pénzeszközt a városban lévő játszóterek korszerűsítésére fordítsák.

Szirbik Imre:
A többletbevételeket először a hiány csökkentésére kell fordítani, ezt követően lehet új feladatokról gondolkodni.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Véleménye szerint az előterjesztést zárt ülésen kellett volna tárgyalni. Vagyonveszteség érte az önkormányzatot, mert a bérleti szerződésben nem potenciális bérleti díjat határoztak meg. Kérte a polgármestert, hogy a büntetőjogi felelősség megállapítása érdekében tegye meg a szükséges lépéseket. Javasolta a bérleti szerződés polgári jog keretében történő azonnali felmondását és új pályázat kiírását.

Baranyi Imre:
Idegenforgalmi szempontból szükség van a Liget Étteremre. A beruházáshoz az önkormányzat a földterületet biztosította és 74%-os tulajdoni résszel rendelkezett. Az éttermet a jelenlegi bérlő kiegyensúlyozottan működteti, értéke a strandberuházását követően megnövekedett. Nem támogatja az értékesítést.

Visszaérkezett: Füsti M. Lajos képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Nem az értékesítésre tett javaslatot. A határozati javaslat 2/A pontjában az "értékesíti", helyett az "értékesítheti" szónak kell szerepelnie.

Halmai László:
A Városkutatás Kft megállapította, hogy a város számára előnytelen bérleti szerződés lett kötve. A hosszú távú szerződés miatt az önkormányzatnak bevételkiesése és elmaradt haszna származik. Javasolja, hogy a Polgármester Úr hanyag kezelés miatt ismeretlen tettes ellen tegyen feljelentést.

Szirbik Imre:
A strand az üdülés, pihenés, az ifjúság sportolásának színtere lett. Csökkenti az üzlet lehetőségét a profil megkötése. Az étterem építése munkahelyteremtő beruházás volt. A tulajdonosváltáshoz a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácstól és a Gazdasági Minisztériumtól kell engedélyt kérni. A Felügyelő Bizottság és a Szentes Liget Kft minden évben beszámol a Képviselő-testületnek. A Pénzügyi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság a határozati javaslat 1./ pontjával kapcsolatban nem tudott állást foglalni, a Városrendezési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az 1/B változat elfogadását javasolja.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat 1/A változatának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 14 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Szirbik Imre:
A Pénzügyi, a Városrendezési, Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság a határozati javaslat 2/A változatának elfogadását javasolja.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat 2/A változatának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 22 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében ( 1 fő nem szavazatott) elfogadta.

Szirbik Imre:
A Pénzügyi, a Városrendezési, Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság a határozati javaslat 3/A változatának elfogadását javasolja.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat 3/A változat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Halmai László:
Módosító indítványa az elkövetkező évek elmaradt hasznára vonatkozik. Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő és a saját indítványáról együttesen döntsenek. A módosító indítványokat az alapszavazást megelőzően kellett volna megszavaztatni.

Szirbik Imre:
A módosító javaslatok nem az eladásra, hanem a bérleti szerződésre vonatkoztak.

Dr. Demeter Attila:
A GT szabályok nem teszik lehetővé, hogy a tulajdonos utasítást adjon az ügyvezetőnek. A könyvvizsgálói jelentés és a mérleg beszámoló ismeretében büntető jogi következményeket követelnek, azért mert sejtenek valamit? Nem történt bűncselekmény, a felek polgári jogi szerződést kötöttek. Az önkormányzat nem tudta a beruházást önállóan elvégezni.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Szükség van a Liget Étteremre. A tanulmány 9. oldalán olvasható az alacsony bérleti díjra vonatkozó utalás.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő javaslatával, miszerint jelezzék az ügyvezetésnek, hogy a bérleti szerződést a polgári jog keretében mondják fel és tegyék meg a szükséges intézkedéseket, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, 7 nem szavazat ellenében (1 fő nem szavazott) elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki egyetért Halmai László képviselő javaslatával, miszerint hatalmazzák fel a Polgármestert, hogy hanyag kezelés miatt ismeretlen tettes ellen tegyen feljelentést, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 15 nem szavazat ellenében (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

155/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Rádió Szentes Kht, Szentes Liget Kft és Szentes-terv Kft önkormányzati tulajdoni részének értékesítése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes-terv Kft-ben lévő 45%-os önkormányzati üzletrész értékesítésével, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonú Rádió Szentes Kht és Szentes Liget Kft értékesítésével kapcsolatos szakértői véleményt és az előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:

1./ A Képviselő-testület a tulajdonostárssal a kapcsolatok erősítését indokoltnak tartja és az önkormányzati üzletrészek értékesítését nem támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

2./ Figyelemmel arra, hogy az önkormányzat és a lakosság közötti informális kapcsolat tartásában a Rádió Szentes Kht lényeges szerepet tölt be, a Képviselő-testület az értékesítést nem támogatja. Egyidejűleg megállapítja, hogy az önkormányzati támogatás csökkentését a kht bevételeinek növelésével, a gazdálkodás hatékonyságának, a munka szervezésének javításával kell kompenzálni.

Határidő: folyamatos
Felelős: Besenyei Gábor mb. stúdióvezető

3./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Szentes Liget Kft értékesítése vagyonvesztéssel járna, továbbá a kötöttségek miatt - az igénybevett támogatások, foglalkoztatási kötelezettség, bérleti szerződés - a kft piaci értékét hátrányosan befolyásolja, ezért az értékesítést nem támogatja.
A Képviselő-testület felhívja a figyelmet azonban arra, hogy történjen intézkedés a reális bérleti feltételek megteremtése érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Bocskay István ügyvezető

A Képviselő-testület, mint tulajdonos jelzi az ügyvezetésnek, hogy a bérleti szerződést a polgári jog keretében mondják fel és tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes-terv Kft
2./ Rádió Szentes Kht
3./ Szentes Liget kft
4./ Szentes Város Polgármestere
5./ Szentes Város Alpolgármestere
6./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
7./ Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelői Irodája