Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. szeptember 5. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Dr. Demeter Attila:
Korábban már interpellált a Csongrádi úton gyalogos átkelőhely kialakítása ügyében. Kérte, hogy a Sportszálló irányában, vagy a Váradi L. u. kereszteződésében alakítsanak ki gyalogos átkelőhelyet, helyezzenek ki veszélyt jelző táblát, valamint vizsgálják meg sebességkorlátozó tábla kihelyezésének lehetőségét.
A Vízmű Kft-től a Váradi L. utcáig a gyalogos járda életveszélyes, járhatatlan. Jó földmunkával a járdalapok nagy része visszarakható.
Kérte a Csongrádi út - Mátéffy F. u. - Balogh J. u. csapadékvíz elvezető csatorna javítását, a munkavégzéshez a lakók is hozzájárulnának. A Kurca irányába való csapadékvíz elvezetésének biztosítását követően lehet kialakítani a Csongrádi út szervizútja melletti csatornát.

Kálmán János:
Tavasszal már interpellált a Csongrádi úton gyalogos átkelőhely kialakításában, mely a mai napig nem történt meg.
Javasolta, hogy az önkormányzat csatlakozzon az M5 Autópálya Alapítványhoz, melynek célja napirenden tartani a kormány fele az autópálya meghosszabbítását, valamint a többi autópályákkal azonos feltételek melletti használatát.

Oltyán Lajos:
Tudomása szerint alapkövet csak építési engedéllyel lehet letenni. A Szentesi Életben megjelent cikkben szereplő civil szervezet rendelkezik-e építési engedéllyel?

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
A Nagyhegyi erdőből kivágott száraz fák pótlása nem történt meg. Kérte, a fák pótlását.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Móra József sk. - Kálmán János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. szeptember 5. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

150/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Beszámoló a 2003. I. félévi gazdálkodásról

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az önkormányzat gazdálkodása a forráshiány miatt visszafogott volt, a tervezett feladatok többsége a kereteken belül megvalósult.

2./ A Képviselő-testület indokoltnak tartja a gazdálkodás biztonságának kiemelt figyelemmel kísérését, a forráshiány mértékének az elviselhető szintre történő csökkentését. Ennek érdekében szükségesnek tartja
* a forráshiányos önkormányzatok kiegészítő támogatásának II. fordulójára a pályázat benyújtását,
* a bevételek beszedésére irányuló tevékenység fokozását,
* a kiadások csökkentését célzó intézkedések megtételét, ellátotti létszámhoz igazodó alkalmazotti létszám felülvizsgálatát.

3./ A számadatok ismeretében a Képviselő-testület felhívja a figyelmet a kintlévőségek behajtására, a bevételek folyamatos beszedésére, a kiadások átgondolt teljesítésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester, gazdálkodó szervek vezetői

4./ Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat forráshiánya nem teszi lehetővé az év hátralévő részében a fedezet nélküli kiadások teljesítéséhez a pótlólagos támogatás biztosítását.

5./ A Képviselő-testület a beszámolóban foglaltakkal egyetért, és szükségesnek tartja a normatív támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok folyamatos felülvizsgálatát, a szakmai jogszabályok változásaival összefüggésben az intézményi költségvetések számadatainak pontosítására a javaslatok kidolgozását.

Határidő: 2003. október 1.
Felelős: Jegyző

6./ A Képviselő-testület felhívja a gazdálkodó szervek vezetőinek figyelmét a takarékos és hatékony gazdálkodás elveinek betartására, az év második felében történő működési feltételek pótelőirányzat igénylése nélküli biztosítására.

7./ A Képviselő-testület egyetért a beszámolóban foglalt megállapításokkal, és a számadatok ismeretében a beszámolót jóváhagyja.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Önkormányzati intézmények vezetői
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Alpolgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Móra József sk. - Kálmán János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:
leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. szeptember 5. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

151/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat benyújtása

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2002. évi LXII. költségvetési törvényben foglaltak alapján a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésével egyetért és elfogadja az önkormányzati intézmények működésével kapcsolatos racionalizálásra vonatkozó tervet (1. sz. melléklet).

Határidő: 2003. október 1.
Felelős: Polgármester

2./ Egyetért a racionalizálási tervben felsorolt indokokkal és az előterjesztés mellékletében részletezettek szerint:
- a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet (Szentes, Rákóczi F. u. 46.) közalkalmazotti létszámát 1 fővel csökkenti, így az intézményi létszám 43,75 főről 42,75 főre változik,
- a Központi Gyermekélelmezési Konyha (Szentes, Jövendő u. 6.) közalkalmazotti létszámát 1 fővel csökkenti, 61,5 főről 60,5 főre változik,
- a Városi Intézmények Gazdasági Irodája (Szentes, Vásárhelyi út 12.) közalkalmazotti létszámát 1 fővel csökkenti, így az intézményi létszám 35,1 főről 34,1 főre változik,
- a Sportközpont (Szentes, Csongrádi út 2.) közalkalmazotti létszámát 1 fővel csökkenti, így az intézményi létszám 39,5 főről 38,5 főre változik.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

3./ Kinyilvánítja, hogy az 1./ és 2./ pontban megjelölt módon felszabaduló személyi juttatás előirányzatát az önkormányzat foglalkoztatási körében továbbra is alkalmazásban maradó munkavállalók keresetének növelésére használja fel.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

4./ Kinyilvánítja, hogy a 2./ pontban megjelölt dolgozók az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, illetve szervezeti feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál foglalkoztatására nincs lehetőség.

5./ Az elfogadott racionalizálási tervben foglalt létszámleépítés tényét az intézményi Alapító okiraton, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzaton az év végéig át kell vezetni.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzője és az érintett intézményvezetők

6./ Gondoskodni kell a racionalizálási intézkedés költségvetési rendeleten való átvezetéséről.

Határidő: A következő költségvetési rendelet módosítása
Felelős: Közgazdasági Osztály Terviroda vezetője

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Vezetője
2./ Központi Gyermekélelmezési Konyha Intézményvezetője
3./ Városi Intézmények Gazdasági Iroda Vezetője
4./ Szentes Város Polgármestere
5./ Szentes Város Alpolgármestere
6./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
7./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya Tervezési Irodája
8./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Móra József sk. - Kálmán János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. szeptember 5. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

152/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Szentes, Kossuth u. 8. sz. alatti ingatlan cseréje


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kimondja, hogy hozzájárul a tulajdonában álló, a szentesi 829/1/A/1 hrsz-on nyilvántartott ingatlannak, a Magyar Állam tulajdonában, s a Körzeti Földhivatal - Szentes - kezelésében álló szentesi 829/1/A/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának a megszerzése ellenében csere útján - azonos értéken - történő elidegenítéséhez.
Kimondja, hogy a csere az előterjesztésben részletezett feltételek alapján történhet meg.

A Képviselő-testület fe3lhatalmazza a Polgármestert a szerződés 6./ pontjával előforduló esetleges ellentmondások feloldására.

Az ingatlanok átadásának időpontja: 2004. szeptember 1. napja.

A Képviselő-testület megbízza a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaságot a csere lebonyolításával.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szirbik Imre polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Csongrád Megyei Földhivatal
2./ Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Terv Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Móra József sk. - Kálmán János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. szeptember 5. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

153/2003.(IX.5.)KT
Tárgy:Együttműködési megállapodás a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola KHT-val


Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az előterjesztés 2. sz. mellékeltében megjelenített, Szentes Város Önkormányzata és a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola Közhasznú Társaság között létrejövő együttműködési megállapodás megkötéséhez.

2.) Felhatalmazza Szentes Város Polgármesterét a jóváhagyott együttműködési megállapodás aláírására.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola KHT
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Móra József sk. - Kálmán János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. szeptember 5. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

154/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Ipari Park II. ütem pályázati elszámolása


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ipari Park II. ütem pályázati elszámolásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiakat határozta:

A Gazdaságfejlesztési Célelőirányzattal kapcsolatos 1170/i/2000. számú (GFC) szerződés alapján, a Szentes Ipari Park II. ütemének infrastruktúra fejlesztésére önkormányzatunk 59.900.000,- Ft pályázati összeget nyert. Ennek eredményeképpen a Gazdasági Minisztérium GFC keretéből 25% mértékű vissza nem térítendő támogatást vehettek igénybe, a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium VFC keretéből pedig 30% vissza nem térítendő támogatást nyertek.

A szerződésben szereplő tervezett értéknél kedvezőbb vállalkozási költséget sikerült elérnünk, így a teljes támogatási összeg nem került felhasználásra. Mivel a tárgyi projekt befejeződött, további számla benyújtására nem kerül sor, így a pályázatból fennmaradó 779.628,- Ft, azaz Hétszázhetvenkilencezer-hatszázhuszonnyolc Ft vissza nem térítendő (GFC) támogatási összeg lemondásával a Képviselő-testület egyetért.

Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága 6720 Szeged, Pf. 491
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Móra József sk. - Kálmán János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró

Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. szeptember 5. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

155/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Rádió Szentes Kht, Szentes Liget Kft és Szentes-terv Kft önkormányzati tulajdoni részének értékesítése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes-terv Kft-ben lévő 45%-os önkormányzati üzletrész értékesítésével, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonú Rádió Szentes Kht és Szentes Liget Kft értékesítésével kapcsolatos szakértői véleményt és az előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:

1./ A Képviselő-testület a tulajdonostárssal a kapcsolatok erősítését indokoltnak tartja és az önkormányzati üzletrészek értékesítését nem támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

2./ Figyelemmel arra, hogy az önkormányzat és a lakosság közötti informális kapcsolat tartásában a Rádió Szentes Kht lényeges szerepet tölt be, a Képviselő-testület az értékesítést nem támogatja. Egyidejűleg megállapítja, hogy az önkormányzati támogatás csökkentését a kht bevételeinek növelésével, a gazdálkodás hatékonyságának, a munka szervezésének javításával kell kompenzálni.

Határidő: folyamatos
Felelős: Besenyei Gábor mb. stúdióvezető

3./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Szentes Liget Kft értékesítése vagyonvesztéssel járna, továbbá a kötöttségek miatt - az igénybevett támogatások, foglalkoztatási kötelezettség, bérleti szerződés - a kft piaci értékét hátrányosan befolyásolja, ezért az értékesítést nem támogatja.
A Képviselő-testület felhívja a figyelmet azonban arra, hogy történjen intézkedés a reális bérleti feltételek megteremtése érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Bocskay István ügyvezető

A Képviselő-testület, mint tulajdonos jelzi az ügyvezetésnek, hogy a bérleti szerződést a polgári jog keretében mondják fel és tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes-terv Kft
2./ Rádió Szentes Kht
3./ Szentes Liget kft
4./ Szentes Város Polgármestere
5./ Szentes Város Alpolgármestere
6./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
7./ Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelői Irodája

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Móra József sk. - Kálmán János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:
leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. szeptember 5. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

156/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Bursa Hungarica pályázat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot érintő kedvezőtlen tapasztalatok miatt nem javasolja a csatlakozást a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 204. évi fordulójához, de kidolgozza a helyi, közvetlen támogatás rendjét és a szociális kiadásokból elkülönített 4 millió Ft összegből továbbra is támogatja a szociálisan hátrányos helyzetű nappali tagozatos hallgatókat és tanulókat.

Határidő: 2004. évi költségvetés beterjesztése
Felelős: Szirbik Imre polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármester
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya
5./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Móra József sk. - Kálmán János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. szeptember 5. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

157/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Kórházi üdülők átvétele

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a volt kórházi üdülők átadására vonatkozó javaslatát.

2./ A Szentrendre, Mandula köz 1. és a Mátraszentimre, Deák F. u. 42. szám alatti ingatlanok kezelésével a Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-t /Szentes, Vásárhelyi út 12./ bízza meg.
Felkéri a Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-t, készítsen üzleti tervet az üdülők hasznosítására és ezt követően az önkormányzat vizsgálja meg más intézmény által történő üzemeltetés lehetőségét is.

3./ Felkéri a MKKSZ Munkahelyi Szervezetét, hogy az üdültetések megszervezésénél továbbra is biztosítsa a kórházi dolgozók igényeinek figyelembevételét.

4./ A Képviselő-testület 1 év hasznosítás után visszatér arra, hogy hogyan kívánják az üdülőket üzemeltetni.

A határozatról értesítést kap:
1./ Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szeged, Rákóczi tér 1.
2./ Csongrád Megyei Önkormányzat Területi Kórháza Szentes, Sima F. u. 44-56.
3./ Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Szentes, Vásárhelyi út 12.
4./ MKKSZ Munkahelyi Szervezete Szentes, Kossuth tér 6.
5./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
6./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Móra József sk. - Kálmán János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. szeptember 5. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

158/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Szentes Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága és a Központi Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okirata, SZMSZ-e, Ügyrendje

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a Szentes Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága és
a Központi Gyermekélelmezési Konyha

Alapító Okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát az Ügyrenddel együtt jóváhagyja.

A Képviselő-testület a 61/2003. (IV.25.)KT számú határozatában szereplő Gondozási Központra vonatkozó határidőt 2004. januári képviselő-testületi ülés időpontjára módosítja.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
2./ Központi Gyermekélelmezési Konyha
3./ Gondozási Központ
4./ Szentes Város Polgármestere
5./ Szentes Város Alpolgármestere
6./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Móra József sk. - Kálmán János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró

Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. szeptember 5. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

159/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Intézkedési terv a város közterületein történő rongálások visszaszorítására

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat és az elhangzottakat a további munka alapján tekinti.

A Képviselő-testület él az Ötv-ben biztosított felterjesztési jogával és kéri, hogy a helyi vendéglátó helyek, diszkók nyitvatartási idejét és a zeneszolgáltatás szabályozását, mint helyi közügyet a jogalkotó a 4/1997.(I.22.)Kormányrendelet módosításával adja az önkormányzat hatáskörébe.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Móra József sk. - Kálmán János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. szeptember 5. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

160/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: A szentesi 7190/8 és 7190/9 hrsz-ú ingatlanok adásvétele

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete adásvételi szerződéssel megvásárolja a Badár Imre Szentes, Gaál I. u. 39. sz. alatti lakos tulajdonában álló

- a szentesi 7190/8 hrsz-on nyilvántartott, s a természetben Szentes város belterületén fellelhető, szántó, művelési ágú 1 ha 4486 m2 területű, 60,41 Ak. értékű ingatlant 2.800.000,- Ft - azaz: Kettőmillió-nyolcszázezer forint - összegű vételáron. A vételár ÁFA-mentes.
A vételárból 1.000.000,- Ft-ot - azaz: Egymillió forintot - Badár Úrnak az Önkormányzat felé fizetendő - több címen előírt - adója terhére tud be a hivatal, míg a vételárból fennmaradó 900.000,- Ft-ot - azaz: Kilencszáz-ezer forintot - 2003. december 31-ig, a további 900.000,- Ft-ot - azaz: Kilencszáz-ezer forintot - 2004. június 30-ig fizet meg nevezett javára.

- Az önkormányzat megvásárolja továbbá a Badár Imre Szentes, Gaál I. u. 39. sz. alatti lakos tulajdonában álló, a szentesi 7190/9 hrsz-on nyilvántartott, s a természetben Szentes város belterületén fellelhető szánó művelési ágú 3792 m2 területű, 15,81 Ak. értékű ingatlant 1,- Ft - azaz: egy forint - összegű vételáron.

A szerződés aláírását követően a felek a szerződést megerősítik és lemondanak megtámadási jogukról.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozat aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szirbik Imre polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Badár Imre Szentes, Gaál I. u. 39.
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Móra József sk. - Kálmán János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. szeptember 5. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

161/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér építésére

Határozat

1./ A Képviselő-testülete támogatja a Szentes, Deák F. és Dósai Molnár utcák sarkán jelenleg beépítetlen, 1845 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telken építendő közterületi játszótér építésére benyújtandó pályázatot és az IFJ-JK-03-21 típusszámú játszótér megépítéséhez szükséges 9.218.997,- Ft önerőt a 2003. évi költségvetésben biztosítja.

2./ Felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására és kéri, hogy a pályázat elkészítéséről és végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2003. szeptember 15.
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Városellátó Intézmény
3./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
5./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Móra József sk. - Kálmán János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. szeptember 5. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

162/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Polgármester illetménye

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. tv. 3.§. /2/ bekezdése, a 18.§. /2/ bekezdése és a 2003. évi XLV. tv. 127.§. /8/ bekezdése alapján Szirbik Imre polgármester

illetményét 33.000,- Ft x 13,5 = 445.500,- Ft-ban,
költségátalányát illetményének 30%-ában, 133.650,- Ft-ban

állapítja meg 2003. július 1-jei hatállyal.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Csongrád Megyei TÁH
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Közgazdasági Osztály Terv Irodája

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Móra József sk. - Kálmán János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. szeptember 5. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

163/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Pályázat az uszoda területén elavult létesítmények felújítására

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a tulajdonát képező sportuszoda infrastrukturális feltételeinek bővítését, valamint a sportlétesítmény felújítását. Ennek érdekében állami támogatást és saját forrást kíván biztosítani a beruházás megvalósítása érdekében.

I. Pályázati téma
A Strandfürdő-uszoda tulajdonosi jogait gyakorló Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat nyújtson be vissza nem térítendő támogatás iránti pályázatot a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumhoz (SPO-SL-03 jelű sportlétesítmények építésének, korszerűsítésének és felújításának támogatása) az uszoda sportcélú infrastrukturális feltételeinek javítása és a létesítmény felújítása érdekében.

II. Saját forrás
A Képviselő-testület vállalja, hogy a beruházáshoz szükséges előfinanszírozást és a saját forrást 2004. évi költségvetéséből az alábbiak szerint biztosítja:

pályázati támogatás: 14.658.894,- Ft
önkormányzati saját erő: 6.282.383,- Ft
Összesen: 20.941.277,- Ft

III. Egyéb nyilatkozatok
Az Önkormányzat vállalja, hogy az esetleg csökkentett mértékben megítélt támogatás esetén is megvalósítja a beruházást azzal, hogy ahhoz - az elnyert összeg ismeretében - módosított üzleti és fejlesztési tervet nyújt be a GYISM-hez.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a pályázati díjat határidőben befizeti.

Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ GYISM Budapest
2./ Sportközpont
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Idegenforgalmi Referense

K.m.f.
Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Móra József sk. - Kálmán János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:
leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. szeptember 5. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

164/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, áttekintve a 2003. évi szennyvízberuházásokhoz kapcsolódó cél- és vízügyi alap támogatási pályázatainak helyzetét az alábbi határozatot hozza:

1./ Szentes Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy Szentes város szennyvízelvezetési beruházási programjában a 2. számú "Városközpont és környező utcái" öblözet a vízügyi célelőirányzatból 15 % támogatást kapott.
A Képviselő-testület e támogatás biztosítása mellett fenntartja a célelőirányzatra vonatkozó pályázatát és annak 40 %-os támogatása mellett vállalja a beruházás megvalósítását.
A szükséges saját erőt az önkormányzat a már megkötött lakástakarék-pénztári szerződéseken alapuló hitelfelvételével biztosítja.

2./ A Képviselő-testület a szennyvízelvezetési programban szereplő 3. sz. "Felsőpárti városrész" öblözet és a 4. sz. "Somogyi Béla utca és környéke" öblözet céltámogatási pályázatát 2003. évre vonatkozóan csak akkor tartja fenn, ha azok a vízügyi célelőirányzat minimum 15 %-os támogatását is elnyerik.
Amennyiben a két öblözet támogatást ez évben nem nyer, úgy a Képviselő-testület a pályázatát 2004. évre változatlan tartalommal fenntartja.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere és általa az érintettek

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester

Móra József sk. - Kálmán János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró


7. számú melléklet

Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestületének
24/2003.(IX.19.)KT .számú
rendelete
a Szentes Városközpont Építési Szabályzatának
és Részletes Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról szóló 9/2000(V.13.)KT. számú rendelet
kiegészítéséről

Szentes Város képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.tv. 16.§(1) bekezdése és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII.tv. 13.§(1) bekezdésének felhatalmazása alapján a Városközpont építési szabályzatának a továbbiakban: VÉSZ, kiegészítéséről (a kiegészítés dőlt betűkkel kiemelve) az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A VÉSZ 2. §.(1) bekezdés helyére az alábbi szöveg kerül és kiegészül (2) bekezdéssel.

2.§.(1) A rendelet hatálya alá tartozó területen a részletes szabályozási terv az alábbi, megnevezésében az OTÉK-nak, tartalmában az SZVSZ-nek megfelelő és jelen rendelet előírásaival kiegészített építési övezeteket jelöli ki:

* NL-Z/1* Nagyvárosias, nem kialakult lakóterület
50 I 9 - 12,5

* NL-(K)-Z Nagyvárosias, kialakult lakóterület
50 I 9 - K

* KL-Z/1 Kisvárosias, nem kialakult lakóterület
50 I 9

* KL-Z/1*-FZ/1* Kisvárosias, nem kialakult lakóterület
50 I 5,5 - 6,0

* KL-FZ-Z Kisvárosias, nem kialakult lakóterület
50 I 4,5 - 6,0

* KL-FZ-Z Kisvárosias, nem kialakult lakóterület
50 I 4,5 - 5,5

* KL-(K)-Z-FZ Kisvárosias, kialakult lakóterület
50 I 3,5 - K

* KL-(K)-Z-FZ Kisvárosias, kialakult lakóterület
50 I 4,5 - K

* KL-(K)-Z Kisvárosias, kialakult lakóterület
50 I 4,5 - K
* KL-(K)-Z-FZ Kisvárosias, kialakult lakóterület
50 I 5,5 - K

* VK(K)-SZ Központi, kialakult vegyes terület
30 I K

* VK - (K) - SZ Központi, kialakult vegyes terület
40 I K

* VK(K)SZ Központi, kialakult vegyes terület
75 I K

* VK(K) - TT Központi, kialakult vegyes terület
60 I 4,5 - K

* VK-SZ/3 Központi, nem kialakult vegyes terület
75 I 9

* VK - SZ/3 Központi, nem kialakult vegyes terület
40 I 5,5 - 6,0

* VK-(K)-Z Központi, kialakult vegyes terület
60 I 4,5 - K

* VK-(K)-SZ Központi, kialakult vegyes terület
40 I 5,5 - 6,0

* VT(K)-TT Településközponti, kialakult vegyes
30 I16,0 (33) terület

* VT-SZ/2 Településközponti, nem kialakult vegyes
50 I 9,0 - 12,5 terület

2.§.(2) Jelen rendelet csak az SZVSZ-től eltérő - az (1)bek.-ben kiemelt - övezetek részletes beépítési szabályait tartalmazza.

2.§.

A VÉSZ 4.§. címe, az építési övezet jele kiegészül

KL-Z/1
50 I 9

3.§.

A VÉSZ 5.§. (1) bekezdés első mondatából a "kétszintes" szó elmarad.

4.§.

A VÉSZ 6.§. címe, az építési övezet jele módosul
KL - (K) - Z - FZ
50 I 3,5 - K

5.§.

A VÉSZ 14.§. elmarad, ennek megfelelően az utána következők sorszáma is módosul.

6.§.

A VÉSZ 15.§. sorszáma 14-re módosul és az (1) bekezdése kiegészül, (4) bekezdése módosul, (5) bekezdése módosul

(1) A településközponti vegyes övezetben lakóépület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, iroda létesítmények helyezhetők el.
(4) A beépítés mértéke valamennyi telken max. 50% lehet.
(5) Az épületeket nyeregtetővel kell lefedni, építménymagasság 9,0 - 12,50 m lehet.

7.§.

A VÉSZ 17.§. sorszáma 16-ra módosul, címe - az övezeti jel - ugyancsak módosul és a (7) bekezdés kiegészül
VT-(K)TT
30 I 16,0(33)

16.§. (7) A többszintes, többlakásos épületek végfala az egyéb előírások betartása mellett homlokzatosítható, függesztett, vagy a talajszintről induló teraszok, loggiák elhelyezhetők, illetve a szabályozási terven jelölt kötelező építési vonalon belül a végfalhoz - annak takarása érdekében - új épületszekció hozzáépíthető.

8.§.

A VÉSZ 22.§.-a 21-re módosul, (1)bekezdése kiegészül, a (2)bekezdése módosul, és a (4)bekezdése elmarad

21.§.(1) Legfeljebb 10 évig terjedő időre szóló építési tilalmat kell elrendelni:
* A Bocskai u. 13. sz. (Hrsz.: 864) ingatlanra a Sportcsarnokhoz szükséges parkolóhelyek kialakítása érdekében a tervlappal összhangban.

21.§.(2) A tömbbelső későbbi hasznosítására kezdetű alpont elmarad.

9.§.
Záró rendelkezések

(1) Az építési szabályzathoz tartozó 1; 4; 5; 6. sz tervlapokat a jelen rendelet mellékletében szereplő 1M; 4M; 5M; 6M. sz. tervlapokkal ki kell cserélni.
(2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit - a hatálybalépést követően - a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) Jelen rendeletet a 9/2000(V.13.)KT. sz. rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester


2. számú melléklet

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2003. (IX.19.)KT számú
rendelete
a környezetvédelem helyi szabályairól szóló, többszörösen módosított 21/1993(XI.19) KT. számú rendelete módosításáról

1. §.

(1)A R. II. fejezet bevezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

II. fejezet

Az 1996. évi LIII. törvény alapján Szentes város igazgatási területén a természetvédelem helyi szabályai a következők:

(2) A R. 2.§.(1). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Szentes város igazgatási területén belül védett területek:
- a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Zsup-sziget ( Szentes -Labodár )
- a Körös- Maros Nemzeti park Igazgatóság: Cserebökényi puszták tájvédelmi körzet
helyi jelentőségű védett természeti érték:
- Széchenyi Liget
- Magyartés-Zalotai természetvédelmi terület

(3) A R. 2.§. /14 / bekezdés rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(14) Aki fát engedély nélkül vág ki, az az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999(XII.28.) Kormányrendelet 19.§.-ban megállapított szabálysértést követi el.

2.§.

(1). A R. III./1. fejezet bevezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló, a 2000. évi CXXIX. törvénnyel módosított 1995. évi LIII. törvénynek a termőföldre vonatkozó rendelkezésein túl a földvédelem helyi szabályai a következők.

(2). A R. 3.§. (4). bekezdés rendelkezése az alábbiak szerint módosul:

a ,,Közterület- és Piacfelügyelet" szövegrész helyébe a ,, Közterület-felügyelet" szövegrész kerül.

3.§.

(1). A R. III./3. fejezet bevezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 21/2001.(II.14.) Kormányrendeletben foglalt rendelkezéseken túlmenően a levegőtisztaságvédelem helyi szabályai a következők:

(2). A 5.§. (1)- (9) bekezdéseinek rendelkezései hatályukat vesztik.

(3) A R. 5.§. rendelkezéseinek helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5.§.

(1).A jegyző jár el a háztartási tüzelőberendezések és a 140 kWh- bemenő teljesítményű tüzelő- és egyéb kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaira a 14/2001 (V.9.) KöM-EüM- FVM együttes rendeletben megállapított levegővédelmi követelmények be nem tartása esetén.
(2) Az, aki a káros légszennyezés megszüntetését elrendelő intézkedést nem teljesíti, végrehajtási bírsággal sújtható.

4.§.

(1). A R. III./4. fejezet bevezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 8/2002 (III.22.) KöM-EüM együttes rendeletben foglalt rendelkezéseken felül a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályai a következők:

5.§.

A R. IV. fejezet bevezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A fák védelméről szóló, a 128/1999 VIII.13) Kormányrendelettel módosított 21/1970.(VI.21.) Kormányrendelet, valamint a 19/1992. (I.28.) Kormányrendelet rendelkezésein felül a zöldterületek, parkok létesítésének, fenntartásának és használatának helyi szabályai a következők:

6.§.

A R. V. fejezet bevezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. §. -a rendelkezésén túlmenően a köztisztaság fenntartásának, a települési hulladékok ártalmatlanításának és elhelyezésének helyi szabályai - a veszélyes hulladékok valamint az ezzel összefüggő tevékenység kivételével - a következők:

7.§.

(1) A R. 9.§. (1). bek. rendelkezése az alábbiak szerint módosul:

(1)...... követ el, és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) A R. 9.§.(5). bek. rendelkezése az alábbiak szerint módosul:

(5). ..... szabálysértések elbírálására a 218/1999.(XII.28)Kormányrendelet 7.§. rendelkezése az irányadó.

8.§.

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester


3. számú melléklet

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2003.(IX.19.)KT számú
rendelete
az állatok tartásáról

E rendelet célja azon szabályok megalkotása, melyek elősegítik az állattartók, valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, biztosítják az állatok egészségvédelmét, fokozzák az emberek felelősségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód érdekében, törekednek arra, hogy az állattartás mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse.

1. §

(1) E rendelet szabályait Szentes város közigazgatási területén kell alkalmazni minden természetes és jogi személynek, aki, vagy amely állattartással foglalkozik.

(2) Szentes város külterületén az állattartás általában nincs korlátozva. Tilos az állattartás a Vekerparti Víztározó környékén és a Tiszai strand területén (1. sz. melléklet). A külterületi állattartás során is be kell tartani az állattartás és állatvédelem központi jogszabályait és e rendelet odavonatkozó szabályait.

(3) Szentes város külterületén nem létesíthető nagyüzemi állattartó telep
- a belterületi határvonaltól 500 méterre
- más tulajdonában lévő lakás célú épülettől 250 méterre
- közúttól 100 méterre

2. §

Alapfogalmak

Állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli.

Jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztántartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet).

Nagyállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér, sertés, kecske, juh, strucc (ez utóbbi veszélyes állat, tartása a 17. § szerint lehetséges).

Kisállat: nyúl, pulyka, liba, kacsa, gyöngyös, csirke, galamb

Haszonállat: a nagyállat és a kisállat

Kedvtelésből tartott állat: kutya, macska, madarak, teknősbéka, mókus, tengerimalac, stb.

Vadállat: amelyik állat normális élőhelye a szabad természetben található, pl.: pókok, kígyók, tigris, nutria, nyérc, stb.

Családi szükséglet:
- juh, kecske 4 db
- sertés 5 db
- nyúl 5 db
és ezek nem ivarérett szaporulata
- csirke, tyúk 100 db
- liba, kacsa, pulyka, gyöngyös 10 db

Nagykutya: marmagassága 30 cm-nél nagyobb (2. számú melléklet)

Általános rendelkezések

3. §

(1) A város területén állat csak akkor tartható, ha az állatok elhelyezésére szolgáló épület, építmény megfelel a hatályos építésügyi, közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi és tűzvédelmi előírásoknak.

(2) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak az állatvédelmi jogszabályokban előírt megfelelő tartásáról, biztonságos elhelyezéséről, etetéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról, az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről a jó gazda gondosságával.

(3) Tilos az állatok kínzása, bármilyen módon történő bántalmazása, elhagyása, engedély nélküli állatkísérletek folytatása.

(4) Az állat megbetegedését vagy elhullását a tulajdonos köteles az állatorvosnak azonnal bejelenteni. Az elhullott állatok megfelelő megsemmisítéséről a tulajdonos köteles gondoskodni. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, a polgármester a tulajdonos költségére elszállíttatja.

(5) Közterületen mindenféle állat legeltetése tilos.

Haszonállat-tartás

4. §

(1) Szentes város belterületén - kivéve Magyartés, Lapistó és Kajánújfalu területét - és külterületen, a 720 m2 vagy annál kisebb nagyságú telkeken, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott földrészleteken 2005. január 1-től fóliában; 2007. január 1-től épületben és egyéb építményben tilos a családi szükségletet meghaladó számú haszonállatot tartani.

(2) Építési engedély új állattartó épületre, építményre, fóliára a fenti területen e rendelet hatálybalépésétől nem adható ki a családi szükségletet meghaladó állatok elhelyezésére. (Hatályos: 2003. szeptember 19.)

(3) Tilos haszonállatot tartani a város közigazgatási területén lévő egészségügyi létesítmény, művelődési intézmény. üzemi konyha, üzemi élelmezési egység, élelmiszerüzem, élelmiszerüzlet, vendéglátó-ipari üzlet és -üzem, munkásszállás, park, sporttelep, uszoda területén, egyéb közületi és társadalmi rendeltetésű, nagyobb számú személy befogadására szolgáló épületben, annak udvarán és az ezekkel közvetlenül szomszédos ingatlanokon.

(4) Tilos haszonállatot tartani a telepszerűen épült, vagy többszintes lakóházakban, ahol egynél több család lakik. Egyéb többlakásos lakóépületben az összes ott lakó többségének hozzájárulásával lehet. Egy lakóegység egy szavazatot jelent. Az állatokat az ingatlan közös használatú helyeire kiengedni nem lehet.

(5) Azokon a telkeken, ahol e rendelet tilalma és írásbeli felszólítás ellenére állatot tartanak, a jegyző kártalanítás nélkül elrendelheti az állattartó épületek bontását, az állatokat pedig nyilvános árverésen értékesíteni kell. Az értékesítésből befolyt összeg az állatok tulajdonosát illeti meg.

5. §

(1) Közúton és közterületen állatot hajtani csak a közúti közlekedési szabályok betartásával lehet.

(2) Haszonállatot tartani mind kül-, mind belterületen csak bekerített helyen, vagy biztonságos őrzés mellett lehet.

6. §

(1) Haszonállatot tartani csak állattartásra szolgáló épületben lehet, nyúl csak ketrecben tartható. A családi szükségletet meghaladó számú állatot könnyen tisztítható, hézagmentes padozattal ellátott helyiségben kell tartani, kivéve, ha ennek technológiai akadálya van.

(2) A mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében a polgármester előzetes közhírré tétellel a galambok kiengedését meghatározott időre megtilthatja.

7. §

(1) A haszonállattartásból származó trágyát csak hézagmentes, szilárd falazatú, szorosan záródó fedéllel ellátott trágyatárolóban lehet tartani. A hígtrágya tárolására külön tárolót kell létesíteni, kivéve szilárd almozású tartási technológia esetén.

(2) A trágyatárolónak legalább 90 nap alatt termelődő trágya elhelyezésére szolgáló nagyságúnak kell lennie, ha megtelik, üríttetni kell. A trágya elhelyezése során be kell tartani a környezetvédelmi és természetvédelmi előírásokat.

(3) Amennyiben a trágyát külterületi mezőgazdasági művelésű föld termőerejének növelésére használják, be kell tartani a következő szabályokat:
* a trágyát a földrészlet emberi lakásra szolgáló épületétől legtávolabbi részén
* közúttól 25 méternél közelebb nem lehet trágyát elhelyezni
* a trágyát a technológiailag lehetséges legrövidebb időn belül szét kell teríteni, és be kell a földbe forgatni.
8. §

A haszonállatok tartására szolgáló épületet, építményt tisztán kell tartani, rendszeresen fertőtleníteni. Minden ismert és gazdaságos technológiát igénybe kell venni, hogy az állatok tartásával együtt járó bűz és zaj csökkenjen (pl.: zeolit). Rendszeresen irtani kell a kártékony állatokat (pl.: rágcsálókat), legyeket és rovarokat.

9. §

(1) Haszonállat tartásához mindenkor az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása szükséges. Ha e rendelet az állattartást egyébként lehetővé teszi, a tulajdonos eddig jóhiszeműen gyakorolt jogokat nem sérthet. Vita esetén a polgármester döntése az irányadó.

(2) Haszonállatok elhelyezésére szolgáló helyiség létesítéséhez az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása, az előírt hatósági engedélyek beszerzése és a mindenkor érvényes védőtávolságok (4. sz. melléklet) betartása szükséges.

(3) Az állatok tartására szolgáló helyiség fenntartása, tisztántartása, a járulékos építmények elkészíttetése azt a személyt terheli, akinél az állatok tartása folytán ezek felmerülnek.

10. §

A haszonállatok tartása megtiltható, ha az állattartó a jogszabályokban vagy e rendeletben foglaltakat nem tartja be. Ha az állattartást megtiltó határozatot a tulajdonos írásos felszólítás ellenére nem hajtja végre, az állatok nyilvános árverés során értékesíthetők. Az állatok értékesítése során befolyt összegből az épületek tisztítását, a trágya eltakarítását, az épületek és a trágyatároló fertőtlenítését, a rágcsáló és rovarmentesítést el kell végeztetni. Az e költségeken felül megmaradó vételár a tulajdonost illeti meg.

Kedvtelésből tartott állatok

11. §

(1) Kutya nyilvántartásba történő be- és kijelentése, veszettség elleni beoltatása, féregtelenítése, három hónapos kora után, majd évente visszatérően a mindenkori szabályok betartásával a kutya tulajdonosának kötelessége. Az e kötelesség elmulasztásából adódó károkért a kutya tulajdonosa kártérítési felelősséggel tartozik. Kártérítési igény esetén kérelemre 5000.- Ft értékhatárig a jegyző köteles a felek között egyezség létrehozását megkísérelni.

(2) Többlakásos lakóépületben lakásonként egy kutya tartható az ingatlan tulajdonosának és a közvetlen szomszédos (alul, fölül, oldalt) lakások használóinak engedélyével.

(3) Belterületen, önálló családi házban ingatlanonként két kutya tartható.

(4) Kutyát tartani e rendelet 4.§ (3) meghatározott ingatlanokon tilos, de ez nem vonatkozik a szomszédos ingatlanokra és a közegészségügyileg megfelelően tartott őrző-védő és vakvezető kutyákra.
12. §

(1)A kutyát tulajdonosa állandó jelleggel úgy köteles tartani, hogy személyekben és javakban kárt ne okozhasson. Ezért a kutya tulajdonosa kártérítési felelősséggel tartozik. Kártérítési igény esetén kérelemre 10000.- Ft értékhatárig a jegyző köteles a felek között egyezség létrehozását megkísérelni.

(2) Veszélyes kutyára táblával is kell figyelmeztetni az ingatlan látogatóit.

(3) A kutya tulajdonosa köteles kutyáját úgy tartani, hogy az a házban vagy a környezetében lakók nyugalmát tartósan ne zavarja. Ha ehhez a kutya idomítása szükséges, ezt a tulajdonos köteles elvégeztetni.

13. §

(1) Közterületen veszélyes vagy támadó természetű kutyát, illetve, nagykutyát pórázon és szájkosárral ellátva kell vezetni. Ha e szabályokat megszegve a kutya megtámad valakit, e tényt a szabálysértés elbírálása során súlyosító körülményként kell értékelni. Ez nem befolyásolja a kutya tulajdonosának kártérítési felelősségét A kutya tulajdonosa vagy felügyelője közterületen köteles magánál tartani a kutya oltási bizonyítványát és azt szükség esetén bemutatni. Közterületen a kutyát csak azonosításra alkalmas bilétával (jelzéssel) lehet sétáltatni.

(2) A kutya felügyeletével megbízott személy felelős azért, hogy a kutya a járdát és az utakat ne szennyezze be, a keletkezett szennyeződést pedig azonnal el kell takarítania, és az ehhez szükséges felszerelést ellenőrizhetően magánál kell tartania.

(3) Játszótérre, sportlétesítménybe, és a 4. § (3) bekezdésében meghatározott létesítményekbe kutyát bevinni tilos, kivéve a közegészségügyileg megfelelően tartott őrző-védő és vakvezető kutyát.

14. §

(1) A kutya kártalanítás nélkül kiirtható, ha
* veszettség ellen nem oltatták be
* TBC-vel fertőzött
* gyógykezeléséről nem gondoskodnak
* közterületen kóborol, és befogása után 14 napig nem jelentkezik érte gazdája a gyepmesternél (kiváltáskor tartási költségeit ki kell fizetni)
* kiirtását jogszabály írja elő.

(2) A kutyák befogása és kiirtása a Városellátó Intézmény gyepmesterének feladata.

15. §

Többlakásos ingatlanban lakásonként legfeljebb három macska tartható. Éneklő és díszmadarak, halak, stb. tartása nem esik e rendelet korlátozása alá.

16. §

(1) Kedvtelésből tartott állatok tenyésztéséhez be kell szerezni a közegészségügyi és az állategészségügyi hatóság szakvéleményét, az állattartó épülethez az építésügyi hatóság engedélyét.

(2) A kedvtelésből tartott állatok tenyésztését be kell jelenteni a polgármesteri hivatalba. A kedvtelésből tartott állatok tenyésztése megtiltható, ha azzal tartósan zavarják a szomszédok nyugalmát.

(3) Többlakásos házban kedvtelésből tartott állatot tenyészteni tilos.

Veszélyes állatok tartása

17. §

Vadállatok kizárólag a közegészségügyi, állategészségügyi, tűzvédelmi és építésügyi hatóság engedélyével, a speciális jogszabályok betartásával tarthatóak. Tartásukat be kell jelenteni a polgármesteri hivatalba. Bármely előírás megszegése esetén az állat kártérítés nélkül állatkertbe szállítható, vagy kiirtható.

Hatósági rendelkezések

18. §

(1) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az e rendeletben szabályozott helyi közügyekből adódó hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházza át, a hatósági jogkört a jegyző gyakorolja.

(2) Az átruházott önkormányzati hatáskörben hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) Az eljárást az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint kell lefolytatni.

(4) A polgármester az összes körülmény mérlegelése után, különös méltánylást érdemlő esetben, vagy gazdasági érdekből, a közösségi vagy egyéni érdek mérlegelése után, egyéni elbírálás alapján az állattartást engedélyezheti ott is, ahol a rendelet szerint tilos és korlátozhatja, vagy megtilthatja ott, ahol e rendelet szerint szabadon lehet állatot tartani.

19. §

(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, szabálysértést követ el és legfeljebb 30.000.- Ft pénzbírsággal vagy a Városi Rendőrkapitányság és a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete által helyszíni bírsággal sújtható az, aki e rendelet 1. § (2) és (3) bekezdését, 3. § (2), (3), (4) és (5) bekezdését, 4. § (3) és (4) bekezdését, 5. § (1) és (2) bekezdését, 6. § (1) bekezdését, 8. §-át, 11. § (1), (2), (3) és (4) bekezdését, 12. § (2) és (3) bekezdését, 13. § (1), (2) és (3) bekezdését, 15. §-át, 17. §-át megszegi.

(2) Súlyosabb esetben az állat, amelynek tartása révén a szabálysértést elkövették elkobozható.

20. §

E rendelet 2004. január 1-én lép hatályba, a 4. § (2) bekezdése kivételével. A 4. § (2) bekezdése a kihirdetés napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg a többszörösen módosított 2/1976.(XII.3.) T. számú rendelet hatályát veszti.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester


6. számú melléklet

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2003.(IX.19.)KT. számú
rendelete
az államigazgatási eljárásban harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő ügyekről szóló 2/1987./III.26./T.számú rendelet
módosításáról

1.§.

A Rendelet melléklete az alábbi II/A. fejezettel egészül ki:

II/A. Öt napon belül elintézendő ügyek:

Minden ügykategóriában:
- hiánypótlásra való felszólítás

2.§.

A Rendelet mellékletének IV. fejezete a következőkkel egészül ki:

Minden ügykategóriában:
- helyszíni szemle tartása

3.§.

A Rendelet melléklete az alábbi V. fejezettel egészül ki:

V. Húsz napon belül elintézendő ügyek:

Minden ügykategóriában:
- érdemi döntés meghozatala

4.§.

A Rendelet az alábbi 3.§.-sal egészül ki és egyben a korábbi 3.§. számozása 4.§-ra változik:

3.§. A rendelet mellékletében megállapított határidőktől - méltányolandó esetben -csak a jegyző előzetes írásos engedélyével lehet eltérni.

5.§.

E rendelet kihírdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester


8. számú melléklet

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2003.(IX.19.)KT. számú
rendelete
az eredményes pályamunkákat előkészítő önkormányzati alkalmazottak javadalmazásáról szóló 22/2001./IX.22./KT.számú rendelet
hatályon kívül helyezéséről

1.§.

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az eredményes pályamunkákat előkészítő önkormányzati alkalmazottak javadalmazásáról szóló 22/2001./IX.22./KT. számú rendeletét hatályon kívül helyezi.

2.§.

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester


4. számú melléklet

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2003.(IX.19.)KT. számú
rendelete
a képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló
8/1995./III.31./KT.számú rendelet módosításáról

1.§.

A Rendelet 4.§./4/ bekezdése hatályát veszti.

2.§.

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy az elmaradt tiszteletdíjak kifizetéséről 2001. április 1-jéig visszamenően gondoskodni kell.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester


1. számú melléklet

R A C I O N A L I Z Á L Á S I T E R V

a 2002. évi LXII. törvényben a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
egyszeri hozzájárulás igényléséhez

Intézmény megnevezése
a leépítésre kerülő létszám
a munkaviszony meg-
szüntetésének módja
indoklás
Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet
(6600 Szentes, Rákóczi F. u. 46. sz.)
1 fő
felmentés
A gyermeklétszám csökkenése teszi indokolttá az álláshely megszüntetését.
Központi Gyermekélelmezési Konyha
(6600 Szentes, Jövendő u. 6. sz.)
1 fő
végkielégítés
A feladat csökkenés teszi indokolttá az álláshely megszüntetését.
Városi Intézmények Gazdasági Irodája
(6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. sz.)
1 fő
végkielégítés
A feladat csökkenés teszi indokolttá az álláshely megszüntetését.
Sportközpont
(6600 Szentes, Csongrádi út 2. sz.)
1 fő
korengedményes nyugdíjazás
A feladat csökkenés teszi indokolttá az álláshely megszüntetését.