1.) Belvízkár elleni védekezés vis maior támogatásának igénylése

Czirok Jánosné:
2010. december 2-án I. fokú belvízvédelmi készültséget rendeltek el a város területére, melyet december 14-én II. fokúra emeltek. A vis maior támogatásról szóló kormányrendelet lehetővé teszi vis maior támogatási kérelem benyújtását azon önkormányzatok részére, amelyek a természeti károkból eredő védekezési költségeket nem tudják részben vagy teljesen fedezni. A város költségvetését és az elkövetkező időszak helyzetét ismerve a belvízhelyzet egyenlőre nem fog javulni, az előrejelzések szerint romolni fog, mert árvízvédelmi készültség is várható. Ez az állapot akár júniusig is elhúzódhat, amely nagy költségvetési terhet jelent a városnak. Célszerűnek látta bejelentkezni a belvízkár támogatási igényre, melyet elfogadtak és a támogatási kérelmet a bejelentkezést követő 22 munkanapon belül kell benyújtani.

Megérkezett az ülésre: Karikó-Tóth Tibor alpolgármester

Czirok Jánosné:
A Képviselő-testület a belvízkárból eredő teljes védekezési költséget nem tudja saját forrásból biztosítani.

Szűcs Lajos:

Köszöntötte az ülésen Nagy Sándor őrnagyot, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Polgárvédelmi Kirendeltségének vezetőjét, Kajtár István tűzoltó alezredest, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát, valamint Varga Sándort, a Városellátó Intézmény vezetőjét.
Megkérdezte, hogy a meghívottaknak van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban?
Megállapította, hogy a meghívottaknak nem volt kérdésük.
A képviselőket kérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés?

Varga Árpád:
Támogatás esetén mikor juthat az önkormányzat a támogatási összeghez?

Horváth István:
Van-e becslés arra vonatkozóan, hogy milyen nagyságrendű lesz a teljes költség?

Czirok Jánosné:
Varga Árpád képviselő kérdésére elmondta, hogy ez több hónapot, akár fél évet is igénybe vehet.
Horváth István képviselő kérdésére elmondta, hogy a belvízkár igénylést december 8-án 10 millió Ft-os becsült költséggel nyújtották be.
Az I. szakaszt, mely január 5-ig tartott, a mai napon 7,7 millió Ft-os védekezési költséggel zárták le. Ezzel az összeggel nyújtják be a támogatási kérelmet, melynek 70%-át kaphatja meg a város.

Halmai István:
A támogatási igénytől függetlenül kérte, hogy az önkormányzat fejezze ki köszönetét a jelenlévő 3 szervezet képviselőjének, illetve a védekezésben résztvevőknek.

Szűcs Lajos:
Megköszönte az eddig végzett munkát, melyet határozatba is foglalnak. Véleménye szerint a munka "dandárja" ez után fog következni.

Móra József:
A város belterületén nincs olyan nagy probléma, mint 2000-ben volt, mert felújításokat, korszerűsítéseket, csatornamélyítéseket végeztek. A felmerülő költségek is azt mutatják, hogy most a korábbiakhoz képest más jellegűek a problémák. Nemcsak az önkormányzatnak, a város erre hivatott szervezeteinek kellene a belvízvédekezésben részt vennie, hanem az érintett külterületi földtulajdonosoknak is. A külterületi gyűjtőcsatornákból az elmúlt időszakban 60-80 cm vizet sikerült "elvinni", előkészítik a helyet az olvadás utáni belvíznek.
Az utóbbi időben a mirhó-rendszer működése hektikus, nem a belvíz elvezetésére használják. A mirhó-rendszer sok helyen magántelkeken keresztül közelíthető meg, ezért a tisztításuk, karbantartásuk komoly gondot jelent a városnak.
Támogatja a kiegészített határozati javaslatot.

Antal Balázs Tibor:
A csapadékvíz-elvezető árkok nincsenek rendbe téve. A Jókai, a Kiss Ernő u. kereszteződésében az átfolyók nincsenek kitakarítva, a vályogépületek el vannak ázva. Jelenleg csak becsülni lehet azt, hogy az olvadás után milyen nagyságrendű károk következnek be a külterületen. A főcsatornák gyűjtőterületein a lefolyó vizet az átemelő szivattyúk teljesítménye határozza meg. A szivattyúk csak az adott teljesítményt tudják produkálni, de sajnos afeletti vizek jelentek meg a területeken.

Antal Balázs Tibor:
A száraz időszak bekövetkeztéig nem lesz nyugodt percük. A városnak hatékonyan be kell avatkoznia a belvízvédekezésbe.
A Polgári Frakció támogatja a vis maior támogatási igény benyújtását.

Szűcs Lajos:
Ezért mondta korábban is, hogy a munka dandárja ezt követően fog jelentkezni.

Dr. Demeter Attila:
Az elmúlt időszakban a belvízzel kapcsolatban a Fekete M., az Esze T., és a Zolnay K. utcákból érkeztek bejelentések. Egyetért azzal, hogy köszönjék meg a kárelhárításban résztvevők munkáját. Reméli, hogy a jövőben is sikeres lesz az együttműködés.
Felhívta az önkormányzat figyelmét a vízügyi szervekkel való kapcsolat erősítésére. Meg kell vizsgálni, hogy milyen szerződési feltételekkel köthet a város a vízügyi szervekkel jogügyletet. Az elmúlt időszakban történt jogszabályváltozás alapján a közhasznú, illetve a köz érdekében kifejtett munkák egyik területe a belvízkár elhárítását szolgálja.
Szorgalmazza a vízi szervekkel való kapcsolat felvételét, mert az együttműködést új alapokra kell helyezni. Az elkövetkező időszakban várható csapadék miatt a belvízhelyzet tovább romolhat.

Ollai Istvánné:
Alpolgármester úr azt mondta, hogy a Kisérben meg van oldva a belvíz kérdése. A város ezen részében az árkoknak csak egy része lett kitakarítva. A Bem, a Tölgyfa, az Orgona, a Mező és a Kertész utcában áll a víz. Tudja, hogy azért maradt abba a munka, mert befejeződött a közmunka-program. Az átfolyó mellé lerakták ugyan a betonlapokat, de azok a betoncsőnél magasabban vannak. A Kisérben sem folyik felfelé a víz.
A Polgármester Úr arra kérte a lakosságot, hogy mindenki próbálja kitakarítani az árkot a háza előtt. Az első elképzelés az volt, hogy a város "megcsinálja" az árkokat, ezt követően a lakosság feladata lesz annak rendben tartása. Ez azonban nem történt meg. Folyamatosan figyelemmel kellene kísérni a város belvízhelyzetét.
Lefagytak az utak, mindenhol jégpálya van. Ezzel kapcsolatban már többször megkereste az önkormányzatot, de azt a választ kapta, hogy a szóróanyag nem olvasztja meg a jeget. Most, az enyhe időben kellene a megolvadt jégréteget az utakról letolni.

Sipos Antal:
A külterület nagy részen nincs megoldva a vízelvezetés, az ott élő emberekkel is foglalkozni kellene.
Nagyhegyen zárt rendszerű csöveket raktak le. A vízbefolyók magasan vannak, így nem tud a víz belefolyni. Az esővíz-elvezető csatornával rendelkező területeken a tűzoltóknak naponta kellett a vizet szivattyúzniuk. Ezt a problémát mielőbb meg kellene oldani.
A nagyhegyi erdőben a vízelvezető magasabban van, mint ahogy kellene, ezért egy új átfolyó rendszert kellene ott kialakítani. A vasút alatt van egy átvezető rész, ennek ellenére az erdőben most is áll a víz.

Dr. Demeter Attila:
Ollai Istvánné képviselő által elmondottakat nem lehet az említett 7,7 millió Ft-ból megvalósítani, mert az sokkal komplexebb feladat. Ez egy folyamat, a jelenlegi probléma megoldására csak ez a kis keret lesz elérhető. Fel kell hívni a lakosság figyelmét arra, hogy a város a probléma elhárítása érdekében a jövőben is fog pályázatokat benyújtani.

Ollai Istvánné:
Tegnap kérte a rádiótól, hívják fel a lakosság figyelmét arra, hogy a csúszós út miatt ne engedjék el a gyermekeket otthonról biciklivel.

Szűcs Lajos:
Javasolta, hogy a vis maior kérdést zárják le.
Kérdezte, hogy a meghívottakhoz van-e kérdés?
Megállapította, hogy nem volt kérdés.
Kérdezte a meghívottakat, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kiegészítésük?
Megállapította, hogy nem volt kiegészítés.
Egyetért azokkal, akik aggódnak az esővíz-elvezetésével kapcsolatban. Jelezte, ő nem mondta, hogy a Kisér városrészben minden rendben van.
Egyetért Halmai István képviselő javaslatával, miszerint a Képviselő-testület fejezze ki köszönetét a védekezésben résztvevőknek.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a kiegészített határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (14 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

2/2011.(I.06.)Kt.
Tárgy: Belvízkár elleni védekezés vis maior támogatásának igénylése


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a belvízkár elleni védekezés vis maior támogatásának igényléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja belvízkár elleni védekezés vis maior támogatás igénylésének benyújtását, amelyhez a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010.(I.28.) Korm. rendelet 4.§. (3) bekezdés cc) pontjában előírtak alapján az alábbiak szerint nyilatkozik:
Szentes Város Önkormányzata saját erejéből - egészében - a vis major helyzetet nem tudja megoldani.
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el és határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.
3./ A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a védekezésben résztvevőknek.
A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
4./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
5./ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - Szentes
6./ Városellátó Intézmény
7./ Cs.m-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Polgárvédelmi Kirendeltsége

Szűcs Lajos:
Más bejelentés nem lévén megköszönte a részvételt és az ülést 16 óra 30 perckor bezárta.

Dr. Sztantics Csaba Szűcs Lajos
jegyző polgármester

Móra József - Halmai István András
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. január 6. napján megtartott 1. rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből.

2/2011.(I.06.)Kt.
Tárgy: Belvízkár elleni védekezés vis maior támogatásának igénylése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a belvízkár elleni védekezés vis maior támogatásának igényléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja belvízkár elleni védekezés vis maior támogatás igénylésének benyújtását, amelyhez a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010.(I.28.) Korm. rendelet 4.§. (3) bekezdés cc) pontjában előírtak alapján az alábbiak szerint nyilatkozik:

Szentes Város Önkormányzata saját erejéből - egészében - a vis major helyzetet nem tudja megoldani.

2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el és határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.

3./ A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a védekezésben résztvevőknek.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
4./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
5./ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - Szentes
6./ Városellátó Intézmény
7./ Cs.m-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Polgárvédelmi Kirendeltsége

K.m.f.
Dr. Sztantics Csaba jegyző sk.
Szűcs Lajos sk. alpolgármester

Móra József sk. - Halmai István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró