6.) Vállalkozásfejlesztés: az Ipari Park működésének értékelése, a munkahelyteremtés és befektetés-ösztönzés érdekében teendő intézkedések. Szakképzés helyzete, fejlesztéséért teendő intézkedések

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi és Tulajdonosi valamint a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Bocskay István:
Kijelentette, hogy már két fordulót megért a pályázat és 83,7 millió forintot jelentett viszonylag rövid idő alatt. Arra a kérdésre, hogy a cégek körében mekkora volt a dolgozói létszám növekedése, a válasz kb. 120-130 fő. Ennek eredményeként az elmúlt 2-2,5 év alatt a végrehajtott beruházásokat értéke1-2 milliárd forint. Ennél pontosabb információ a cégektől szerezhetők. A határozati javaslatban a felelős a Polgármesteri Iroda, határidőként folyamatosan teljesítjük a feladatokat.

Horváth István:
Megköszönte a szóbeli kiegészítést. Jól áttekinthető anyagot kaptak. A határozati javaslathoz tett két indítványt a Kereskedelmi Kamara és a Pálmások Szövetsége részéről. Legyen egy olyan beszerzési felelős az önkormányzatnál, aki az önkormányzat és intézményei beszerzési ügyeit koordinálja a helyi beszállítási vállalkozások kapcsán.
Már korábban is javasolták a helyi adófizető vállalkozások és az önkormányzat között egy formális és hivatalosan működő konzultatív fórum kialakítását. A kölcsönös információ adásvételén kívül közelebb kerülnének egymáshoz a vállalkozók és az önkormányzat, melyből mindenkinek előnye származhat. Mindezt a jogszabályok adta keretek között javasolta.

Móra József:
Az Ipari Parkban vannak olyan épületek, melyek az önkormányzat tulajdonában vannak. Véleménye szerint nagyobb marketing munkát kellene kifejteni azok hasznosítására, hogy raktározási és egyéb célra bérbe vehetők legyenek. Az épületek környékét célszerű lenne rendben tartani.

Bujdosó Tamás Károly:
A következő évi beszámolóban azon cégek adatait - melyek az Ipari Park megléte előtt alakultak - nem célszerű megjelentetni, mert téves képet adnak.

Szirbik Imre:
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Horváth István javaslatát mely az együttes beszerzésre és a konzultatív testületre vonatkozik azzal fogadja el, hogy a jogszabályok adta kereteken belül valósuljon meg.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

58/2011. (III.25.) Kt.
Tárgy: Az Ipari Park működésének értékelése, a munkahelyteremtés és a befektetés ösztönzés érdekében teendő intézkedések. A szakképzés helyzete, fejlesztéséért teendő intézkedések.

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Ipari Park működésének értékelése, a munkahelyteremtés és a befektetés ösztönzés érdekében teendő intézkedések.
A szakképzés helyzete, fejlesztéséért teendő intézkedések című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi és támogatja, hogy az Önkormányzat gazdaságfejlesztéssel foglalkozó dolgozói kezdeményezzenek kapcsolat kialakítást egyetemekkel, tudományos intézetekkel, kutatókkal, annak érdekében, hogy a Szentes Ipari Park, Szentes Tudományos Ipari Parkká váljon.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája

2. A Képviselő - testület támogatja a vállalkozások informálásának széleskörű biztosítását, amelynek eszköze elsősorban az Internet (honlap, hírlevél).

3. Az üzleti fórumok, vállalkozásfejlesztési találkozók 2 havi rendszerességgel kerüljenek szervezése (Aktív Gazdaság).

4. Ösztönözzék, a jelentős beszállítói körrel bíró helyi vállalkozások beszállítóit, illetve az azokkal együttműködő fejlesztő és innovatív vállalkozásokat Szentesre telepítésük érdekében.

5. A Képviselő - testület támogatja pályázati forrás keresését, a még ellátatlan ipari parki területek alapinfrastruktúrájának kiépítése érdekében.

6. A Képviselő - testület támogatja a már betelepült cégek újbóli beruházásainak ösztönzését (aftercare tevékenység).

7. A Képviselő - testület támogatja az együttműködést a CSMKIK Kistérségi Szervezetével és az Ipartestülettel, annak érdekében, hogy közösen támogassák és koordinálják a helyi vállalkozások városon belüli piacának fejlesztését, szélesítését.

8. A Képviselő - testület támogatja a helyi vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak igénybevételét ösztönző fogyasztói kampányok folytatását (Pl.:Vedd és Védd a szentesit! kampány továbbfejlesztése, a helyi márka kialakítása,stb.).

9. A Képviselő - testület, a vállalkozói szemlélet megértése és fejlesztése érdekében támogatja a közigazgatási apparátus képzését.

10. A Képviselő - testület támogatja, hogy az önkormányzati ciklusterv alapján hatékonyan valósuljanak meg a folyamatban levő beruházások és folytatódjon az aktív kiajánlási tevékenység a Szentes Ipari Parkba történő további betelepítésekre. Kezdeményezze az Önkormányzat a termelők és a feldolgozók klaszterének a létrehozását.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája

11. A Képviselő - testület egyetért a vállalkozói tulajdonban lévő, gazdasági célokat szolgáló telephely és más funkciójú üres ingatlanokat felmérésével és támogatja, hogy azok intenzíven kerüljenek kiajánlásra az ipari parki lehetőségekkel együtt.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája

12. A Képviselő-testület kérte - a jogszabályok adta kereteken belül - legyen egy olyan beszerzési felelős az önkormányzatnál, aki az önkormányzat és intézményei beszerzési ügyeit koordinálja a helyi beszállítási vállalkozások kapcsán.
Javasolta a helyi adófizető vállalkozások és az önkormányzat között egy formális és hivatalosan működő konzultatív fórum kialakítását, hogy a kölcsönös információ adásvételén kívül közelebb kerüljenek egymáshoz a vállalkozók és az önkormányzat, melyből mindenkinek előnye származhat.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
3./ Polgármesteri Iroda


7.) Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési, a Pénzügyi és Tulajdonosi, az Egészségügyi, a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Dr. Sztantics Csaba:
A bizottságok módosítási javaslataikat elfogadta és egységesen szerkesztve megkapták a képviselők. Ezek elfogadhatóak és mind beépíthetők a szabályzatba. A Pálmások Szövetsége és a Kereskedelmi Kamara is több észrevételt és javaslatot tett a Szervezeti és Működési Szabályzatra. Ezek egy része is beépítésre került a kiegészítő anyagba. A Pálmások Szövetsége és a Kereskedelmi Kamara javaslatát a 15. §, 16.§, 68. §-ra vonatkozóan beépítette, valamint kérte a 2. számú mellékletben szereplőket a következővel támogassa a Képviselő-testület. "A bizottságok a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal önkormányzati ügyekben kifejtett munkájának segítése érdekében.." a szöveg többi része változatlan. Kijelentette, hogy a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatot lát el, amelybe a Képviselő-testületnek beleszólása nincs, azért a jegyző felel és ebben a Képviselő-testület segítséget sem tud nyújtani. Azonban a kiegészítéssel együtt ez elfogadható.
Kérte a Polgármestert, hogy nyilatkoztassa a Képviselő-testületet a 18. § /5/ bekezdés vonatkozásában. Az előterjesztésben 8 napot jelöltek meg, mellyel korábban kell az ülés előtt az előterjesztéseket kiküldeni. Erre 10 nap javaslat érkezett, melyben dönteni kell a Képviselő-testületnek.
Nem tudta elfogadni az alpolgármesterek feladatfelosztásának mellékletben való szerepeltetését. Az SzMSz függelékét képező Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmaz erre vonatkozó megfogalmazást, melyet felolvasott. Hangsúlyozta, hogy a polgármester hatáskörét nem adta át az alpolgármestereknek, hanem egyéb feladat elvégzésében segítik a polgármester munkáját. Ez a szabályozás elegendő.
A Pálmások Szövetsége illetve a Kereskedelmi Kamara felteszi kérdésként, hogy van-e olyan, amelyben a Képviselő-testület dönt zárt ülés elrendeléséről. 2009. évben a Képviselő-testület úgy döntött, hogy mindazokat a vagyoni kérdéseket, amelyek az önkormányzatot érintik, zárt ülésbe tárgyalja, ami változatlanul benne maradt az SzMSz-be. Döntési lehetősége a Képviselő-testületnek a saját maga által kiírt pályázat esetén van, hogy zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja.
Kérte a Képviselő-testület döntését abban is, hogy a bizottságok a ciklusban egyszer számoljanak be tevékenységükről, vagy a Pálmások Szövetsége és a Kereskedelmi Kamara javaslata alapján évente.
Felhívta a figyelmet az 1. sz. mellékletre, mely a polgármesterre átruházott hatásköröket és további két bizottságra átruházott hatásköröket rögzíti. Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra átruházott hatáskört eddig a szociális rendeletek tartalmazták, azonban sokszor felvetődött az a dilemma, hogy miért kell a Képviselő-testületnek az egyes intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatával, munkatervével, pedagógiai programjával foglalkozni, amikor erre a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság alkalmas. Mivel hatáskört átadni csak rendeletben lehet, így most az 1. sz. melléklet tartalmazza a Képviselő-testület átruházott hatásköreit a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságára. Ez a hatáskör eddig még nem volt átadva, amennyiben ma ez elfogadásra kerül akkor ettől kezdve ezt a bizottság fogja tovább vinni.

Szabó Zoltán Ferenc:
Az SzMsz 9. § e) pontját kérte kifejteni a képviselői minőségben megszerzett vagy tudomására jutott információk saját maga és más előnyére, illetőleg hátrányára történő felhasználásától tartózkodni kell.

Dr. Sztantics Csaba:
Ez a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság ülésén merült fel, a bizottsági tag megindokolta és támogatta a bizottság. A Képviselő saját maga előnyére sem használhat fel olyan információkat, ami még nyilvánosságra sem került, nyilvánosságra kerülést követően sem, mert előnyt kovácsolhat ebből saját maga és hozzátartozója javára. Nem volt indokolt, hogy a Képviselő-testület tagjai ilyen módon hátrányt szenvedjenek. Ez nem vonatkozik a szolgálati titkokra, vagy amelyre vonatkozóan esküt tettek. Képviselői minőségében valamely lehetőségtől eleshetne azért, mert az információk saját maga vagy hozzátartozója előnyére történő felhasználásától tartózkodnia kellene. Ami mást nem sért, ugyan úgy felhasználható, mint mások esetében.

Horváth István:
Kijelentette, hogy példaértékű napirend előkészítést tapasztalt. Köszönte javaslatainak beépítését. Azért javasolta 8 nap helyett 10 nappal korábban megkapni az anyagot, mert nagy terjedelme miatt szükséges még két nap az áttanulmányozására. Kellemetlen helyzet, ha felkészületlenül mennek a bizottsági ülésre. Természetesen lesznek olyan előterjesztések melyek később jönnek, de a nagyobb résznél szükséges lenne a plusz két nap. Kérte ebben a Képviselő-testület támogatását. Ha a bizottságok ciklusonként számolnak be, annak értelme a ciklus végén van. Évente való beszámolás esetén lenne mód a munkán javítani, módosítani. A négy éves időszak nagyon hosszú, összerakni a beszámolót nem kis munka. Látszólag több munka az évenkénti beszámoló, de lényegesen egyszerűbb.
Akkor, amikor két alpolgármester van, jó tudni, hogy ki miért felel.

Móra József:
Kérte a 39. § /2/ bekezdés e) pontjában a jegyzőkönyv hitelesítésre vonatkozóan az "egy és minden lapját" hagyják el. Kérte, hogy a bizottságok jegyzőkönyveit is egy helyen hitelesítsék a hitelesítők.
A Képviselő-testület ülése ma már képi rögzítéssel, hangrögzítéssel működik, feleslegesnek tartja a jegyzőkönyv oldalankénti hitelesítését. Bármi manipuláció esetén rendelkezésre áll az eredeti hangfelvétel.

Halmai István:
Megerősítette Horváth István képviselő javaslatát az anyag 10 nappal korábban való kiküldésével kapcsolatosan. Hangsúlyozta, hogy a hétfői bizottsági ülésre több idő lenne felkészülni.
A jegyzőkönyv hitelesítéssel kapcsolatosan megjegyezte, hogy ne lazítsanak ezen a szabályokon.
Az alpolgármesterek feladat elosztását a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint javasolta.

Szabó Zoltán Ferenc:
Egyetértett azzal, hogy a bizottságok évente számoljanak be, így le tudják vonni a konzekvenciákat és a következő évben tudnak változtatni.

Dr. Demeter Attila:
Kijelentette, hogy évente lehet tájékoztatót adni a bizottságok munkájáról, de beszámolót ciklusonként. Nincs szükség az évenkénti beszámolókra.
Egyetért Horváth István képviselővel abban, hogy alapos előkészítő munka folyt az előterjesztés terén és biztosítva van a Képviselő-testületnek, hogy az SzMSz elfogadása esetén jó munkát végezzen.
Felhívta a bizottságok elnökeinek figyelmét, hogy a jövőben a most elfogadott SzMSz-hez kell igazítani a saját bizottságok ügyrendjét.

Szirbik Imre:
Közben jegyző úr jelezte, hogy az anyag kiadására vonatkozó 10 napot elfogadja, ebben nem kell dönteni a Képviselő-testületnek.

Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy a bizottságok évente számoljanak be munkájukról. Aki ezzel egyetért, igen szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 11 nem szavazattal nem értett egyet a javaslattal, marad az eredeti állapot a ciklusonkénti beszámoló.

Kérdezte a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy az alpolgármesterekre vonatkozó munkaköri szabályozás továbbra is a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában maradjon az "igen"-nel, aki ezzel ellentétesen be kívánja emelni az SzMSz mellékletébe az "nem"mel szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 nem szavazattal a jelenlegi szabályozást tartja fenn.

Móra József képviselő indítványa arról szólt, hogy a jegyzőkönyvnek ne kelljen minden lapját hitelesíteni, illetve ugyan ez a szabály vonatkozzon a bizottsági ülések jegyzőkönyveire is.
Aki azzal ért egyet, hogy a jegyzőkönyv minden lapját lássák el kézjegyükkel az "igen"-nel, aki ezzel ellentétesen az "nem"-mel szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 2 nem szavazattal a jegyzőkönyv minden lapjának hitelesítéséről döntött.

Szirbik Imre:
A rendelet elfogadását egyben tette szavazásra. Aki az SzMSz íly módon történő megalkotását támogatja, szavazatával jelezze.

Felhívta a figyelmet, hogy a rendeletalkotás minősített többségi szavazatot igényel.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében olvasható.


8.) A beiskolázási feltételek, az iskolai, az óvodai osztály/csoport számok meghatározása (8-hoz)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi és Tulajdonosi valamint a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.
Tartalmában módosított előterjesztést jelent, a 8-hoz határozati javaslattal. Azokat a kérdéseket tartalmazza, melyek a 2011/2012-es tanévre való beiratkozásokkal kapcsolatosak.
Kérdezte alpolgármester urat, van-e kiegészítése?
Mivel nem volt kiegészítés megkérdezte, kérdés, vélemény van-e?

Móra József:
Idézte: "Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg."

Bujdosó Tamás Károly:
Javasolta, ha változik a közoktatási törvény és a 21 fő indítható tanulócsoport létszámát leviszik 15 főre, akkor megfelelő számú beiratkozó esetén a Damjanich Általános Iskolában is legyen lehetőség első osztály indítására. Kérte, ez szerepeljen a határozat 8. pontjában.

Szabó Zoltán Ferenc:
Megköszönte minden szülőnek, tanárnak, igazgatónak, aki ma megjelent a Kossuth téren és foggal körömmel ragaszkodott az iskolájához. Reméli, hogy a közeljövőben sokkal pozitívabb jövőkép alakulhat ki a két iskolával kapcsolatosan. Maga részéről mindkét iskolát szeretné tovább látni itt Szentesen. Úgy érzi, hogy a civil nyomás annyira erős volt, hogy sikerült levetetni a napirendről és újból átgondolni az iskolák kérdését.

Dr. Chomiak Waldemar:
Örömét fejezte ki a napirend levételéhez. Kérte, hogy a jövőben is e témában nyílt ülésen tárgyaljanak, hogy erről mindenki első kézből tájékozódhasson.

Szirbik Imre:
Megjegyezte, hogy az a szakértői anyag, mely alapján ez napirendre került, annak elkészítését ez a Képviselő-testület rendelte meg a költségvetési koncepció tárgyalásánál minden önkormányzati ágazatra vonatkozóan. A Képviselő-testület egyhangúlag döntött erről.
Kérte, hogy a mai döntésből ne csináljanak olcsó politikai népszerűséget, hisz a folyamatok nem változtak. Számolni kell azzal, hogy ebben a városban a következő tanévben 200-220 tanköteles gyermekkel számolhatnak, figyelembe véve azokat, akik nem megfelelő iskolaérettség miatt az óvodában visszamaradnak, illetve az első osztályban a megfelelő szintet nem tudták teljesíteni. A jelenleg érvényes oktatási törvény szerint ez 8-9 tanulócsoport. Az, hogy egyes iskolákba hány gyereket íratnak be, az függ a fenntartó engedélyétől (egyházközösségeknél általában 2-2 tanulócsoport) illetve a kialakult szokásokat figyelembe véve a Koszta Általános Iskolát kivéve a többi régi iskolásat érintően összesen 2-3 tanulócsoportot jelent. A finanszírozás az osztály gyereklétszámától független fejkvóta. Amennyiben nem változik a tanulók illetve a tanárok óraszáma, a finanszírozás 60 %-át adja az állam, 40 %-át az önkormányzat. Az ez évi költségvetésben ez az arány megfordult, a nagyobb arányt kell adni a városnak. Az elmúlt napokban részinformációkhoz jutattak az oktatási törvény módosítására vonatkozóan. A pedagógus óraszám várhatóan csökkenne 1-2 órával, csökkenne a csoportok alsó létszáma és változna a diákok óraszáma. Ez a három tétel eldönti a finanszírozás oldalát. Ennek fedezetére nincs hivatalos információ. Az elképzelés szerint az önkormányzatoktól elvonásra kerülne az iparűzési adó (970 millió forint), a gépjárműadó (200-220 millió forint) és az idegenforgalmi adó (6 millió forint). Az általános iskolai oktatáshoz a város kb. 400 millió forintot tesz hozzá. Az elvonási oldal ennek háromszorosa. Ezért döntöttek úgy - ha addig nem lép életbe az új oktatási törvény, hogy vállalják a 2011/2012-es tanévet a jelenlegi szerkezetében - attól függően, hogy a szülők hova hány gyerekek íratnak be. Ebben a kérdésben a szülők a beíratásokkal döntenek. Eddig is a probléma kezelése volt a cél, hogy a város működési hiány nélküli állapotába maradjon. Felhívta a figyelmet, hogy az oktatási törvény a különféle intézkedésekhez határidőket köt, így a beiratkozásokhoz is. Ezt a kísérletet most felvállalja a város és ezt mondta el a téren is az embereknek, melyért megtapsolták. Amennyiben pozitívabb döntést nem fog hozni az új oktatási törvény, akkor a problémával szembe kell nézni. Ezt az időt használják fel higgadt, nyugodt, értelmes az ügyeket összefüggésében is kezelni képes párbeszédre. Ebből ki kell venni a napi politikát, mert a gyerekek ennél sokkal többet érnek. Igaz az, hogy a nem döntés is döntés, mert folyamatos elszegényedést, leépülést jelent, mely felelőtlenség a gyerekeikkel szemben.
A határozati javaslat 3. pontjához javasolta a 8. pont helyett, hogy "meghatározott létszámok szerint minimum 21 fő - illetve a beiratkozáskor érvényes oktatási törvény adatai szerint - maximum 26 fővel."

Kérdezte, hogy aki az így módosított új határozati javaslatot elfogadja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

59/2011. (III.25.) Kt.
Tárgy: A beiskolázási feltételek, az iskolai, az óvodai osztály/csoport számok meghatározása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolai, az óvodai osztály/csoport létszámok meghatározása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1./ Az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2011/2012. nevelési évben óvodai csoport minimum 20 fő tényleges létszámmal indítható. Kisebb létszámú csoport csak pedagógiailag indokolt esetben, illetve az eperjesi és a nagytőkei tagóvodában indítható. A sajátos nevelési igényű gyermekek kettő illetve három főként való számításba vétele a csoportok létszámának számításánál kerüljön figyelembe vételre.
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere
Óvodák vezetői
Határidő: óvodai beíratások időpontja

2./ A Központi Óvoda Kossuth utcai telephelyén (tagóvodájában) gyermek felvételét a Képviselő-testület a 2011/2012. nevelési évre nem engedélyezi.
Felelős: Központi Óvoda Vezetője
Határidő: óvodai beíratások időpontja

3./ Az önkormányzati fenntartású általános iskolákban a Képviselő-testület legalább 1, legfeljebb 3 első osztály indítását engedélyezi a közoktatási törvényben meghatározott létszámok szerint minimum 21 fő - illetve a beiratkozáskor érvényes oktatási törvény adatai szerint - maximum 26 fővel. A sajátos nevelési igényű gyermekek kettő, illetve három főként való számításba vétele az osztályok szervezésénél kerüljön figyelembevételre.

Felelős: Szentes Város Alpolgármestere
általános iskolák igazgatói
Határidő: általános iskolai beiratkozások időpontja

4./ Nem lehet felvenni azokat a tanulókat, akiknek nevelését-oktatását a szakértői bizottsági vélemény gyógypedagógiai intézményben javasolja.

Felelős: általános iskolák igazgatói
Művelődési Iroda Vezetője
Határidő: általános iskolai beiratkozások időpontja

5./ Az intézmények igazgatói a beiratkozáskor kötelesek alkalmazni a beiskolázási körzetekre és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra vonatkozó jogszabályi előírásokat, a beiskolázásra vonatkozó helyi rendeletet és a közoktatási törvényben (66. § (5) bekezdés) meghatározott előnyben részesítési szabályokat.

Felelős: általános iskolák igazgatói
Határidő: általános iskolai beiratkozások időpontja

6./ Az önkormányzati fenntartású általános iskolákban a beiratkozáskor a szülő az első helyen választott iskola mellett köteles megjelölni egy második számú önkormányzati intézményt, arra az esetre, amennyiben az első helyen választott iskolában a jelentkezők alacsony száma miatt nem teljesül az osztály indításához szükséges minimum létszámra vonatkozó feltétel.

Felelős: általános iskolák igazgatói
Határidő: általános iskolai beiratkozások időpontja

7./ Az önkormányzati fenntartású óvodákban, általános iskolákban indítható óvodai csoportok, első osztályos tanulócsoportok számáról a Képviselő-testület a pontos létszámadatok birtokában a 2011. évi óvodai és általános iskolai beiratkozásokat követő 2011. május havi ülésén hozza meg döntését. Ekkor kerül meghatározásra a 2011/2012. nevelési, illetve tanévben az óvodákban és az általános iskolákban foglalkoztatható közalkalmazotti létszám is.
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere
Határidő: 2011. májusi testületi ülés

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármesterei
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda vezetője
5./ Önkormányzati fenntartású óvodák óvodavezetői
6./ Önkormányzati fenntartású általános iskolák igazgatói


9.) Szociális, gyermekjóléti rendeletek módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési, a Pénzügyi és Tulajdonosi, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság véleménye.

Szabó Zoltán Ferenc:
A bizottsági ülésen hosszasan tárgyaltak e témában és kifogásolta, hogy az ott elhangzott módosítási javaslat még nem szerepel az anyagban. A bölcsőde játszócsoport térítési díját 200,- Ft/órára csökkentették, mivel a Játszóházban is 500,- Ft/2 óra díj van meghatározva. Azért szeretnének olcsóbb díjakat, hogy többen felkeressék a bölcsődét. A házi gyermekfelügyelet kapcsán kiegészítette, hogy ez esetben minimálisan 2 órát határozzanak meg az üzemanyagköltségre tekintettel.

Dr. Chomiak Waldemar:
Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság az ülésen elhangzott módosításokkal javasolta a rendeletek módosítását mely a szociális étkeztetés térítési díjára vonatkozott, miszerint a 42.751 - 64.125,- Ft-ig terjedő jövedelemhatárban 350,- Ft. A játszócsoport térítési díját 200,- Ft/órában javasolták. Az időszakos gyermekfelügyeletet nem javasolták korlátozni néhány órára, valamint a házi gyermekfelügyelet idejét minimálisan 2 órában határozták meg.

Lencséné Szalontai Mária:
A Szabó Zoltán Ferenc által felvetettekre közölte, hogy a javaslatok az anyag elkészülte után hangoztak el a bizottsági ülésen, a bizottsági határozatokban már megjelentek.

Szirbik Imre:
Több hozzászólás hiányában az így módosított rendeletet tette szavazásra. Először a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet módosítását tette szavazásra. Az elhangzottak alapján aki módosítását elfogadja, szavazatával jelezze.

Felhívta a figyelmet, hogy a rendeletalkotás minősített többségi szavazatot igényel.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletében olvasható.

Szirbik Imre:
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó módosított rendeletet tette szavazásra. Aki a rendelet megalkotását támogatja, szavazatával jelezze.

Felhívta a figyelmet, hogy a rendeletalkotás minősített többségi szavazatot igényel.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
7/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 24/1999. (IX.3.) KT rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletében olvasható.


10.) A sportról szóló 22/2008. (XI.17.) rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési valamint a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Horváth István:
Megkérdezte, hogy a beterjesztett rendelet szinkronban van a sportkoncepcióban foglaltakkal?

Szűcs Lajos:
Emlékeztette a jelenlévőket, hogy a legutóbbi ülésen arról volt szó, hogy Képviselő-testület azon döntéseit, amelyek a sporttámogatásra vonatkoznak, építsék be a szabályzatba. Ez történt. Pontosan ki van dolgozva a támogatások mértéke a sport területeire vonatkozóan. Kijelentette, hogy a sportkoncepción nem történt változtatás.

Horváth István:
Megkérdezte, hogy a sportkoncepció van-e a rendelet felett, vagy fordítva?

Dr. Sztantics Csaba:
Kijelentette, hogy a sportkoncepció nem része a jogszabályi hierarchiának. A koncepció hosszú távú elképzeléseket foglal magába, nem jogszabály.

Szirbik Imre:
A sportról szóló módosított rendeletet tette szavazásra. Aki a rendelet módosítását támogatja, szavazatával jelezze.

Felhívta a figyelmet, hogy a rendeletalkotás minősített többségi szavazatot igényel.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete
a sportról szóló
22/2008. (XI.17.) Kt. számú rendelete módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletében olvasható.


11.) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 19/1999. (VII.10.) Kt. rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési, a Pénzügyi és Tulajdonosi, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi valamint a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera:
Az eredeti előterjesztésben a határozatlan időre kiutalt lakások esetében a vagyoni felülvizsgálat 5 év volt. Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság ezt az időt 3 évre javasolta csökkenteni, melyet elfogadott.
Most van olyan bizottsági javaslat, mely ezt az időt még csökkentette 1 évre. Ebben kérte a Képviselő-testület döntését.

Szabó Zoltán Ferenc:
A Szociális Bizottság változatlanul fenntartja a 3 évre vonatkozó javaslatát. Az 1 évet rövid időnek tartja, ez idő alatt nem várható lényes javulás az anyagi helyzetben.

Dr. Chomiak Waldemar:
Véleménye szerint is megfelelő a 3 éves felülvizsgálat, az 1 éves felesleges terhet jelentene az osztálynak, de javasolta, hogy minden felülvizsgálathoz ingyenes APEH igazolást csatoljanak a kérelmezők.

Horváth István:
Felhívta a figyelmet, amennyiben megvalósul a Kormány foglalkoztatási politikája, akkor egy éven belül is jelentős változás lehet a kérelmezők anyagi helyzetében. Feltételezik, hogy a jelenleg munkanélkülinek lesz munkahelye, így anyagi helyzetében lényeges javulás várható. Ennek következtében a Pálmások Szövetsége és a Kereskedelmi Kamara nevében az évenkénti felülvizsgálatot javasolta.

Szirbik Imre:
Az alternatívákban kérte a döntést.
A Szociális Bizottság a 3 évenkénti, míg a Pénzügyi Bizottság az évenkénti felülvizsgálatot javasolta. Kívánta, hogy ősszel újra kelljen e témát tárgyalni a tömeges munkába állások miatt.
Kérte, aki azt támogatja, hogy a jövedelmi viszonyok felülvizsgálatára évenként kerüljön sor, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 5 tartózkodással és 6 nem szavazattal nem fogadta el az évenkénti felülvizsgálat gyakoriságát.

Szirbik Imre:
Aki a Szociális Bizottság indítványát a 3 évenkénti felülvizsgálatot támogatja, igen szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 4 tartózkodással és 1 nem szavazattal a 3 évenkénti felülvizsgálat mellett döntött, így a határozati javaslat és a rendelet is a 3 éves felülvizsgálatot tartalmazza.

Szirbik Imre:
Kérdezte a Képviselő-testületet, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

60/2011. (III.25.) Kt.
Tárgy: Utasítás Szentes Város Önkormányzata 19/1999. (VII. 10.) KT számú rendelet végrehajtásához

Határozat

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a rendeletmódosítás pénzügyi hatását az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete tartalmazza.

2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezi a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályát a határozatlan időre kötött lakásbérleti szerződések bérlőinek szociális, jövedelmi és vagyoni viszonyait első alkalommal 2011. június 30-ig vizsgálja felül.

Felelős: dr. Sztantics Csaba jegyző

A határozatról értesítést kap:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Közigazgatási osztályvezető

Szirbik Imre:
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló módosított rendeletet tette szavazásra. Aki azt támogatja, szavazatával jelezze.

Felhívta a figyelmet, hogy a rendeletalkotás minősített többségi szavazatot igényel.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
9/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló
19/1999. (VII. 10.) KT számú rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletében olvasható.


12.) Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételei

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési valamint a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Szűcs Lajos:
Az elmúlt hónapban felmerült egy előterjesztésben az alpolgármester tiszteletdíja. Az eltelt időben a jogszabály nem változott, így kérte a Képviselő-testületet, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal által meghatározott összeget határozzák meg részére.

Szirbik Imre:
A Kormányhivatal törvényességi észrevétele határozatot és több rendeletet érint.
Az alpolgármester vonatkozásában az előző időszakban előterjesztett határozati javaslat elfogadását javasolta. Felkérte Dr. Sztantics Csaba jegyzőt, ismertesse a határozati javaslatot.

Dr. Sztantics Csaba:
A januári képviselő-testületi ülésen két változatban szerepelt határozati javaslat, de egyik sem kapta meg a szükséges szavazati többséget. A polgármester úr kéri a javaslat ismertetését, ami a jogszabályoknak megfelelő illetmény megállapítását jelenti. A határozati javaslatot ismertette:
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szűcs Lajos társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának ügyét. A Képviselő-testület a 228/2010. (X.15.) Kt. határozatának 2. mondatát az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület 2011. április 1. napjától Szűcs Lajos társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 251.225,- Ft-ban, költségátalányát 50.245,- Ft-ban, munkaidő keretét havi 65 órában állapítja meg.

Szirbik Imre:
Megerősítette, hogy az elhangzottak a törvény szabályozásával és a Kormányhivatal álláspontjával is egyezik.
Szűcs Lajos alpolgármester bejelentette érintettségét. Az érintettség kapcsán a kizárásról a Képviselő-testület dönt.

Dr. Demeter Attila:
Megkérdezte, hogy az előzőek miatt indult-e per az önkormányzat ellen, mert abban az esetben kérjék a per megszüntetését is.

Dr. Sztantics Csaba:
A per megelőzése érdekében javasolta alpolgármester úr, hogy fogadják el a két hónappal korábban előterjesztett határozati javaslatot, mivel a Képviselő-testület két hónap alatt nem állította helyre a törvényességet, a Kormányhivatal nem tett újbóli törvényességi észrevételt, hanem a bírósághoz fordult.

Szirbik Imre:
Először arról döntsenek, hogy a Képviselő-testület az alpolgármester urat kizárja-e a döntéshozatalból. Aki a kizárás mellett dönt, "igen"-nel, aki ezzel ellentétesen az "nem"-mel szavazzon.

A Képviselő-testület Szűcs Lajos alpolgármestert 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 4 nem szavazattal kizárta a döntéshozatalból.

A Képviselő-testületnek 14 szavazásra jogosult tagja maradt.

Kérte a Képviselő-testületet, hozza meg határozatát a törvényesség helyreállítása érdekében az alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése és munkaideje vonatkozásában a jegyző úr által ismertetett módon.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) meghozta alábbi határozatát.

61/2011. (III.25.) Kt.
Tárgy: Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételei

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szűcs Lajos társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának ügyét. A Képviselő-testület a 228/2010. (X.15.) Kt. határozatának 2. mondatát az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület 2011. április 1. napjától Szűcs Lajos társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 251.225,- Ft-ban, költségátalányát 50.245,- Ft-ban, munkaidő keretét havi 65 órában állapítja meg.

A Képviselő-testület kéri a folyamatban lévő bírósági eljárás megszüntetését.

A határozatról értesítést kap:
1. Csongrád Megyei Kormányhivatal
2. Szűcs Lajos alpolgármester
3. Szentes Város Polgármestere
4. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
5. Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai referense

Szirbik Imre:
Kérdezte, aki a határozati javaslat 1. pontját elfogadásra javasolja - mely a hivatal által kifogásolt rendeletek módosítását tartalmazza -, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal a határozati javaslat 1. pontjának elfogadását támogatta.

Szirbik Imre:
A határozati javaslat 2. pontjában a város közszolgáltatói tevékenységére vonatkozó kifogást nem kívánja a Képviselő-testület elfogadni. Aki ezzel egyetért és elfogadja a határozati javaslatot, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) meghozta alábbi határozatát.

62/2011. (III.25.) Kt.
Tárgy: Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételei

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételeit a 2010. november 26-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvével kapcsolatban, és alábbiak szerint dönt:

1. A Képviselő-testület elfogadja a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételét
- a reklámtevékenységre vonatkozó minimális díjtételek megállapítására
- a közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi, köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló 27/1993. (XII. 17.) Kt. rendeletére
- a lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról szóló 36/1995. (XII. 22.) rendeletet módosító 32/2010. (XII. 13.) Kt. rendeletére, és az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 28/2001. (XI.9.) Kt. rendeletet módosító 33/2010. (XII. 13.) rendeletére vonatkozóan,

2.
A Képviselő-testület nem fogadja el a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételét a Szentes Városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló 2/1996. (I.26.) önkormányzati rendeletet módosító 28/2010. (XII. 13.) rendeletére vonatkozóan, mivel így nem lenne mód az állampolgárok egyéni igényei alapján a szemétszállításra vonatkozó szerződés megkötésére.

A határozatról értesítést kapnak:
1. Csongrád Megyei Kormányhivatal
2. Szentes Város Polgármestere
3. Szentes Város Jegyzője
4. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
5. Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya
6. Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
7. Városellátó Intézmény vezetője

Szirbik Imre:
A reklámhordozókról és a reklámokról szóló módosított rendeletet tette szavazásra. Aki az önkormányzati rendelet módosítását támogatja, szavazatával jelezze.

Felhívta a figyelmet, hogy a rendeletalkotás minősített többségi szavazatot igényel.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete
a reklámhordozókról és a reklámokról szóló
19/2010. (VIII. 27.) rendeletének módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletében olvasható.

Szirbik Imre:
A közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi, köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló módosított rendeletet tette szavazásra. Aki az önkormányzati rendelet módosítását támogatja, szavazatával jelezze.

Felhívta a figyelmet, hogy a rendeletalkotás minősített többségi szavazatot igényel.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2011. IV.11.) önkormányzati rendelete
a közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi, köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló többszörösen módosított
27/1993. (XII. 17.) KT. rendeletének módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletében olvasható.

Szirbik Imre:
A lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról szóló módosított rendeletet tette szavazásra. Aki az önkormányzati rendelet módosítását támogatja, szavazatával jelezze.

Felhívta a figyelmet, hogy a rendeletalkotás minősített többségi szavazatot igényel.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
12/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete
a lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról szóló
36/1995. (XII.22.) KT rendelet
módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletében olvasható.

Szirbik Imre:
Az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának támogatásáról szólómódosított rendeletet tette szavazásra. Aki az önkormányzati rendelet módosítását támogatja, szavazatával jelezze.

Felhívta a figyelmet, hogy a rendeletalkotás minősített többségi szavazatot igényel.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
13/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete
az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás
csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,
felújításának támogatásáról szóló
28/2001. (XI. 9.) KT rendelet
módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletében olvasható.


13.) A Szentesi Művelődési Központ átszervezése

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi és Tulajdonosi valamint a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Szabó Zoltán Ferenc:
Megjegyezte, hogy a határozati javaslat 1., és 2. pontját együttesen tudja értelmezni.

Szirbik Imre:
Megjegyezte, hogy a kettő ugyan azt jelenti, függetlenül attól, hogy van-e számozva.
Több hozzászólás hiányában kérte, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

62/2011. (III.25.) Kt.
Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ átszervezése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentesi Művelődési Központ átszervezése tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztályára küldjön véleménykérő levelet a művelődési központ tervezett átszervezésével kapcsolatban.

2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a minisztériumi válaszlevél kézhezvételét követően, a törvényben rögzített határidőket figyelembe véve kíván végleges döntést hozni a Szentesi Művelődési Központ átszervezéséről.

3. A Képviselő-testület, a tervezett átszervezés időpontjának későbbi meghatározásakor figyelembe veszi a Szentesi Művelődési Központ - folyamatban lévő pályázata kapcsán - benyújtott kérését.

Határidő: folyamatos
Felelős: a közművelődésért felelős alpolgármester

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Szentes Város Alpolgármestere
3. Szentesi Művelődési Központ
4. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
5. Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda


14.) Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározása 2011-2014. évekre

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Dr. Sztantics Csaba:
Tájékoztatásként közölte, hogy négy évvel ezelőtt volt, amikor a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó teljesítmény-követelményeiket meghatározta a Képviselő-testület. A hivatal dolgozóinak teljesítmény követelményeinek kitűzése minden évben írásban történik. Vezetőnként 15-20 ember teljesítményét kell kitűzni és december végén szokták a munkát értékelni. Kérdés volt, hogy mi az értékelés eredménye, van-e differenciálás? Erre még nem volt példa, a köztisztviselői törvény lehetőséget ad az értékelést követően nem megfelelően dolgozók illetményének 20 %-kal való csökkentésére. Az ebből összegyűjtött keret tenné lehetővé, hogy a kiemelkedően dolgozók bérét 50 %-kal megemeljék. Ez még nem működik a hivatalban. Remélhetően el fognak jutni oda, hogy ilyen módon tudnak teljesítményt értékelni és differenciálni.

Szabó Zoltán Ferenc:
Az előterjesztés 4. oldalán a "A park- és erdőterületek növelése," bekezdést olvasta fel. Megkérdezte, hogy van-e már elképzelés a játszóterek elhelyezésére? Kérdezte ezt azért, mert szinte minden képviselőnek - így neki is szerepelt a programjában a játszóterek számának növelése.

Dr. Sztantics Csaba:
Kijelentette, hogy ez nem konkrétum. A munkában érintettek kapják feladatul, hogy a képviselői programokban is szereplő feladatokat, elképzeléseket, a ciklusprogramban kitűzött célokat segítsék megvalósítani.

Horváth István:
Megköszönte a jegyző válaszát az írásban beadott kérdésekre. Támogatja az előterjesztést annak reményében, hogy ki fog teljesedni a rendszer és be fogja tölteni szerepét.

Móra József:
A Polgármesteri Hivatalban nyújtott teljesítményt a város lakossága, a szolgáltatást igénybe vevők szokták jelezni. Példaként említette az okmányiroda munkáját, mellyel maximálisan meg vannak elégedve, a vidékről érkezők is rövid időn belül intézik el ügyeiket. E köszönhető az ott dolgozók minőségi munkájának, előzékenységének és gyorsaságának.

Szabó Zoltán Ferenc:
Az előterjesztés 3. oldalán lévő 5. bekezdést ismertette és kérte, hogy "Az éves költségvetések keretében gondoskodni kell a működési költségvetés egyensúlyi állapotáról." Mondatban a "gondoskodni" kifejezést a "törekedni" szóra módosítsák.

Dr. Sztantics Csaba:
Elfogadta a felvetést.
Móra József képviselőnek elmondta, hogy elég gyakran találkoznak az okmányiroda munkájának elismerésével. Ehhez azonban tudni kell, hogy Szentes város azon kevés helyek közé tartozik, ahol heti négy nap nyitva van az okmányiroda. Máshol ez nem így van, ezért gyakori a sorban állás. Itt péntek az egyedüli olyan nap, ahol háttérmunkát végezhetnek a kollégák.

Szirbik Imre:
Aki a Szabó Zoltán Ferenc módosító javaslatával elfogadja a határozati javaslatot, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

63/2011. (III.25.) Kt.
Tárgy: Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározása 2011-2014. évekre

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. §. (3) bekezdése alapján Szentes Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat 2011-2014. évekre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

- Kiemelt cél a város biztonságos jövőt adó, emberközpontú élhetőségének fenntartása, fejlesztése. Ezt szolgálja a város gazdasági fejlődésének, versenyképességének javítása, a foglalkoztatási képesség bővítésének szem előtt tartása. A város lakossága számára a biztonságos megélhetést, a tervezhető jövőt, a kor színvonalán álló életminőséget adó, emberközpontú település kialakítását szolgáló eddigi céljaink tovább folytatása.

- Ezen belül kiemelt területek
- az idegenforgalom, az elfogadott idegenforgalmi koncepció alapján; Az idegenforgalom húzó területe kell, hogy legyen a konferencia-, az üzleti- és a wellness turizmus. Ezért a kínálatot további vonzerőkkel kell bővíteni: sport, horgászat, ökoturizmus, kulturális turizmus. Kiemelten kell kezelni a programok kialakítását.
- a városmarketing, a város értékeinek, nevezetességeinek, látványosságainak a külvilág számára történő bemutatása, hasznosítása. Összehangolt városimázs kiépítésének folytatása szükséges, továbbá újabb kapcsolatok feltárása és kiépítése.
- a képzés, mely korszerű ismeretekkel rendelkező, megújulni képes munkaerőt teremt.

- Az önkormányzati fejlesztési, felújítási célkitűzések megvalósításának szakszerű, időarányos előkészítése, azok végrehajtására pályázatok előkészítése és benyújtása, a megvalósítás koordinálása, illetve a pénzügyi elszámolás időbeli elvégzése.

- A pályázatok felderítésével, előkészítésével maximálisan ki kell használni a pályázattal elnyerhető külső forrásokat és igényelhető támogatásokat.

- A város lakóterületi infrastruktúrájának teljes egészében való kiépítése, a lakosság lakhatási körülményeinek mind teljesebb szolgálata érdekében:
- a városközpont közlekedési rekonstrukciójának befejezése;
- a kerékpár-út hálózat kiépítésének folytatása,
- útburkolat-korszerűsítési és járda felújítási programok,
- a csapadékcsatorna-hálózat rekonstrukciójának végrehajtása, valamint
- a tervezett strandfejlesztés és kórházi műtőblokk megépítése,
- szennyvíztisztító-telep rekonstrukciójának megvalósítása.

- A vállalkozásfejlesztés részeként a Szentesi Ipari Parkban folyamatban lévő beruházások hatékony megvalósítása és aktív kiajánlási tevékenységgel ösztönözni kell a betelepülést, valamint az ezeket megalapozó területi és infrastrukturális feltételeket.

- A Képviselő-testület és bizottságainak a jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott hatásköre, feladatai minél hatékonyabb ellátása érdekében a döntések előkészítésénél a magas szakmai színvonalú, pontos, a képviselők munkájával összhangban végzett tevékenység, a törvényes működés biztosítása.

- A város gazdasági vonzóképességének egyik meghatározó eleme a közigazgatás szolgáltató jellegének fejlesztése, a gyors, egyszerű, vállalkozást segítő ügyintézés, mely az állampolgár számára biztosítja, hogy több közigazgatási szervezetet, szervezeti egységet érintő ügyeinek intézése egyetlen helyen keresztül, egyszeri kezdeményezéssel történjen.

- A korszerű és színvonalas munkavégzés érdekében a hivatali dolgozók folyamatos oktatása és szakmai továbbképzése. A gazdaságfejlesztő folyamat keretében: a vállalkozói szemlélet megértésének és fejlesztésének érdekében a közigazgatási apparátus folyamatos képzése.

- A hivatali eljárásokban a hatósági ügyintézés színvonalának javítása, közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó és egyéb ügyek gyors, jogszerű intézése, különös tekintettel az eljárási határidők betartására, udvarias, ügyfélbarát ügyintézés. A törvényesség maradéktalan betartása, hatékonyabb, magas színvonalú döntésekre való törekvés.

- Az intézmény-felügyelet, -ellenőrzés kapcsán a szervezeti egységek vezetői tartsák szem előtt a hozzájuk tartozó intézmények költségtakarékos és egyben hatékony gazdálkodását, mint követelményt.

- Az éves költségvetések keretében törekedni kell a működési költségvetés egyensúlyi állapotáról, a használatban lévő vagyon megfelelő karbantartásáról, a szükséges felújítások végrehajtásáról.

- Az önkormányzat éves költségvetéseinek végrehajtása során a gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása a célszerűségi, hatékonysági és a takarékossági szempontok alapján. Továbbá a működéshez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása és hatékony felhasználása.

- Törekedni kell a helyi adóbeszedés hatékonyságának javítására, az önkormányzat bevételeinek növelése érdekében.

- Az esetlegesen adható kedvezményeknek a munkahely-teremtést kell szolgálniuk, alapvető szempont a munkahelyek megőrzése és újak létrejötte.

- Az adóalanyokat folyamatosan tájékoztatni kell a megváltoztatott központi adótárgyú jogszabályokról, helyi rendeletekről.

- Rendszeressé kell tenni az egészség megőrzésére szolgáló szűréseket, tájékoztatókat.

- Továbbra is biztosítani kell azt a magas színvonalú művészeti, kulturális szolgáltatást, mely a várost hagyományosan jellemzi.

- Nagy figyelmet kell fordítani az emberek rendelkezésére álló szabadidő eltölthetőségének színvonalára, a testi és szellemi rekreáció választékára és elérhetőségére. A rendszer legyen nyitott az időben változó igények megjelenésére, lehetőségekhez képest való kielégítésére.

- Aktív felvilágosító munkával a felnőtt korosztályok körében a hangsúlyt az egészséges életmód népszerűsítésére, életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő mozgást biztosító programok szervezésére kell helyezni.

- Az általános iskolai oktatásnak alapvetően a középfokú tanulmányokra való felkészítésre kell irányulnia. A gyermekek tehetségének kibontakoztatásával, valós képességeinek figyelembevételével, a megalapozott pályaválasztás előkészítését kell megcélozni, s ez által a piacképes tudás megszerzését biztosítani. A szakképzést rugalmasabbá, a piaci feltételekhez és a gazdaságfejlesztési tendenciákhoz kell alakítani. Fő feladat: a taneszköz-állomány bővítése, a továbbképzések és képzések rendszerének kiszélesítése.

- Szükséges a középfokú oktatási intézmények kapacitásának és a prognosztizált diáklétszámnak az összevetése is, melynek kezelésére tervet kell készíteni.

- További erőfeszítéseket kell tenni egy felsőfokú oktatási intézménynek a városba telepítésére.

- A város új településszerkezeti terve ad keretet a rövid- és középtávú fejlesztési elképzelések megvalósításához. Rövid- és középtávú feladat a kiszámítható, a közösségi érdeket szem előtt tartó stabilitás biztosítása, valamint a változó feltételek és igények mellett, a terv folyamatos aktualizálása a Szentes harmonikus fejlődése érdekében.

- A park- és erdőterületek növelése, a fásítási program tovább vitele, a zöldfelületek színvonalának megőrzése, továbbá a nem városközponti területeken a játszóterek számának növelése is kiemelt feladat.

- A város közterületi rendjének fokozott ellenőrzése, törekvés a város rendjének, tisztaságának megőrzésére.
- Választások, népszavazások, bírósági ülnökválasztás törvényes és zavartalan előkészítése és lebonyolítása.
- Az állandóan módosuló köztisztviselői és közalkalmazotti törvények, valamint a Munka törvénykönyv új szabályainak a törvényesség és a munkáltató, munkavállaló érdekeinek megfelelő alkalmazása.
- A Hivatal technikai eszközeinek rendszeres fejlesztése, az elektronikus ügyintézés színvonalának emelése.
- A tanévek előkészítése a hatékony feladatellátás, az önkormányzati fenntartói, valamint az ágazati szakmai szempontok figyelembe vételével.
- A lakosság szociális biztonságának megőrzése és továbbfejlesztése érdekében a cél, az érintettekkel a szociális ellátások rendszerének minél szélesebb körben való megismertetése, annak hatékony működtetése, az utóellenőrzés megszervezése.
- Az aktív korú nem foglalkoztatottak szociális segélyezése, munkaerő-piaci helyzetének javítása, s a segélykerettel való takarékos gazdálkodás biztosítása.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a fenti általános célok alapján, az egyéni teljesítmény-követelmények megállapításáról gondoskodjon.

Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Szentes Város Jegyzője
3. Szentes Város Aljegyzője
4. a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei vezetői.

Dr. Sztantics Csaba jegyző 2010. évi teljesítményének értékelése (14/1)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi és Tulajdonosi valamint a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A javadalmazási részéről ugyan azt tudja elmondani, mint amit a jegyző mondott a köztisztviselők vonatkozásában. A város vezetői az elmúlt 5 évben a munkabéren kívüli juttatásként szereplő cafetérián kívül jutalom, vagy prémium jellegű kifizetésben nem részesültek. Tisztességből, becsületből - amiért mindenkit elismerés illet - végzik tevékenységüket.
Jegyző 2010. évben a megye közigazgatási díját megkapta, amely a jegyzők számára a legmagasabb elismerés.

Halmai István:
Gratulált és megköszönte a segítséget, amelyet a jegyzőtől bármikor, bárhol kaptak az évek során.

Móra József:
Csatlakozott az előtte szólóhoz és megjegyezte, hogy a jegyzőnek még arra is van energiája, hogy a kistérségben lévő önkormányzatok munkáját segíti, így Nagytőkén is, amely körjegyzőségben van Szentessel. Megköszönte a jegyző munkáját, hogy a kistérség településeinek állandóan rendelkezésére áll.

Szabó Zoltán Ferenc:
A Jobbik Szentesi Alapszervezete nevében mondott véleményt, mivel a választásokkor találkoztak először a jegyző konkrét munkájával. Leszögezte, hogy diszkriminációt nem tapasztalt, mindenről korrekten felvilágosítást kaptak és segítette a választáson való indulásukat. Mindenképpen pozitívnak és korrektnek ítélik munkáját.

Horváth István:
Csatlakozott az előtte szólóhoz, és indítványozta, hogy valamely szakbizottságnak adják feladatul, hogy legyen a teljesítményértékelésnek anyagi ösztönző következménye, mert akkor van értelme. Aki rászolgál, annak meg kell adni plusz juttatást. Így nem tölti be igazán szerepét a teljesítményértékelés. Javasolta, hogy fogalmazzák meg ezt az igényt és a következő évre készüljön erre vonatkozó előterjesztés.

Molnárné Tóth Györgyi:
Csatlakozott Horváth István véleményéhez, kijelentette, hogy a Pénzügyi Bizottság magára vállalja ezt a feladatot, hogy kidolgozzák ennek menetrendjét, amennyiben a Képviselő-testület ezzel egyetért.

Szirbik Imre:
Kérte, hogy ezt a jegyzővel közösen jogilag tisztázzák. Megköszönte a Pénzügyi Bizottság felajánlását.

Ollai Istvánné:
Hangsúlyozta, hogy nem a következő évre, hanem már erre az évre gondolta, hisz most dicsérték meg, most kapja meg a pénzt a jegyző, ne jövőre. Kérte a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság kidolgozása alapján már erre az évre vonatkozzon az anyagi elismerés.

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy a hatáskörök tisztázása után kerüljön ez a téma vissza.
Aki elfogadja az értékelést, megköszönve a jegyző színvonalas munkáját szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

64/2011. (III.25.) Kt.
Tárgy: Dr. Sztantics Csaba jegyző 2010. évi teljesítményének értékelése

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. §. (6) bekezdése alapján Szentes Város Polgármestere által Dr. Sztantics Csaba jegyző részére 2010. évi munkateljesítményének értékeléséről készült tájékoztatót elfogadja, egyben megköszöni a jegyző színvonalas munkáját.

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Szentes Város Jegyzője


15.) Szentes és Eperjes Önkormányzatainak általános Iskolai Intézményi Társulásának megszüntetése

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye. Megjegyezte, hogy ugyan az a szituáció, mint a 8. számú előterjesztésnél, csak itt már elfogytak a gyerekek. Akik még iskoláskorúak, azok a sokkal közelebb eső Gádoros községbe járnak.

Kérdés, vélemény?
Mivel nem volt kérte, aki elfogadja a határozati javaslatot, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

65/2011. (III.25.) Kt.
Tárgy: Szentes és Eperjes Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményi Társulásának megszüntetése


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes és Eperjes Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményi Társulásának megszüntetése tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1./ A Képviselő-testület tudomásul veszi a Szentes és Eperjes Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményi Társulás megszüntetésére vonatkozó Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (II.09.) Kt. határozatát.
2./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az intézményi társulás Társulási megállapodásában foglaltak szerint a társulás megszüntetését készítse elő.

Felelős: Szentes Város Jegyzője
Határidő: 2011. április 30.

3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézményi társulás megszűnése miatt kezdeményezze a társult települési önkormányzatoknál Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását.

Felelős: Szentes Város Polgármestere
Határidő: 2011. április 30.

4./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az intézményátszervezéshez szükséges jogszabály által meghatározott vélemények beszerzése alapján a Klauzál Gábor Általános Iskola Alapító okiratát módosítsa.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2011. május 31.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Eperjes Község Polgármestere
3./ Szentes Többcélú Kistérségi Társulás Irodája, 6600 Szentes, Kossuth tér 5.
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
5./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda
6./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda


16.) Szentes város helyi közösségi közlekedése
Tájékoztatás a Szentes helyi közösségi közlekedés finanszírozásának elégtelenségéből fakadó kényszerű lépésekről (16-hoz)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi és Tulajdonosi valamint a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A 16-hoz jelzésű előterjesztés a mai ülésre Dr. Szeri István vezérigazgató Szentes Város Polgármesteréhez írt levele.

Czirok Jánosné:
Kérte az előterjesztés első mondatában szereplő dátumot kijavítani 2012. december 31. napjára, mivel eddig érvényes a Tisza Volán Zrt-vel kötött közszolgáltatói szerződés.

Horváth István:
Javasolta a Városfejlesztési Bizottság által kidolgozott "D" változat elfogadását, ebben szerepeljen a pályázati feltételek kidolgozása és a pályázati határidők időrendje.

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy azzal egészítsék ki a "D" változatot, hogy ennek függvényében kerüljön újra számolásra a Volán táblázatai és ez alapján döntsön a Képviselő-testület a pénzügyi feltételről. Tehát a "D" változatról most döntsön és a pénzügyi feltételeket ennek ismeretében tárgyalják. Abban foglaljanak állást, hogy a menetrendet e szerint igazíthatja a cég.

Aki így támogatja a "D" változatot azzal, hogy a konkrét pénzügyi rész a következő ülésen kerül a Képviselő-testület elé, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

66/2011. (III.25.) Kt.
Tárgy: Szentes város helyi közösségi közlekedése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TISZA Volán Zrt. közszolgáltató javaslata alapján Szentes város helyi közösségi közlekedésének racionalizálására irányuló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött:

1. Szentes Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedést a helyi közlekedésben a kibocsátott teljesítménynek a szolgáltató javaslata szerinti csökkentésével, és a helyközi járatok bevonásával kívánja biztosítani, amelyhez kezdeményezi a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál (továbbiakban NFM) a helyközi járatok helyi menetrend szerinti személyszállítását a járatoknak a város belterületi szakaszain. A helyi járatokat továbbra is megtartja szabad- és munkaszüneti napokon is.

A Képviselő-testület kéri a Tisza Volán Zrt-t, hogy az önkormányzat irányába takarékos, megvalósítható ajánlatot nyújtson be, amelyet az önkormányzat egyeztetni kíván.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a NFM-mel a szükséges megállapodás aláírására.

Határidő: április 29.
Felelős: Szirbik Imre polgármester

2. Felkéri a Közgazdasági Osztályt és a Műszaki Osztályt, hogy az önkormányzat költségeinek csökkentése érdekében a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására készítse elő az önkormányzat támogatási kérelmét.

Határidő: folyamatos
Felelős: Műszaki Osztály, Közgazdasági Osztály

A határozatról értesítést kap:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
4. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
5. Irattár


17.) Szentes, Bereklapos 7125 hrsz-ú közút elnevezése

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi és Tulajdonosi valamint a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Az előterjesztés azt jelenti, hogy a Szegfű utca megnyúlik ezzel a területtel.
Kérdés, vélemény?
Mivel nem volt kérdezte, aki támogatja a határozati javaslat elfogadását, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

67/2011. (III. 25.)
Tárgy: Szentes, Bereklapos 7125 hrsz-ú közút elnevezése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes, Bereklapos 7125 hrsz-ú közút elnevezéséről készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes, Bereklapos 7125 hrsz-ú közút melletti ingatlanok tulajdonosainak kezdeményezésére, és a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Fióklevéltára szakvéleményét elfogadva a Szentes belterület 7125 hrsz-ú közutat Szegfű utcának nevezi el, tekintettel arra, hogy az a már elnevezett Szegfű utca folytatásának tekinthető.

2./ Az 1./ pontban foglaltak végrehajtása érdekében Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy:

a./ a 6/1977. (X. 14.) T. rendelet 20. § alapján gondoskodjon az utcanevek megállapításáról szóló határozatának a helyi sajtóban történő közzétételéről,

b./ jelen határozatával összhangban állapítsa meg az érintett ingatlanok házszámait, és gondoskodjon azok ingatlan-nyilvántartásba történő bevezetésről az érintett közterülettel egyidejűleg.

c./ gondoskodjon az utcanév-táblák és házszámtáblák beszerzéséről és elhelyezéséről, továbbá az érintett ingatlantulajdonosok és az illetékes szervek (rendőrség, tűzoltóság, mentők, posta, stb.) értesítéséről. A Képviselő-testület a feladat végrehajtásához a 2011. évi költségvetése terhére forrást biztosít.

3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályát, hogy az utcanévvel kapcsolatos változást a városi utcanévjegyzékbe vezesse be.

A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
3./ Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
5./ Irattár


19.) A DAOP-5.1.2. pályázat végleges akcióterületi terve (25)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi és Tulajdonosi valamint a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Ez a sok körben már megtárgyalt városközpont rehabilitáció pályázati beadása.
Kérdés, vélemény?
Mivel nem volt kérte aki a pályázat benyújtásával az előterjesztés szerint egyetért szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

68/2011.(III. 25.) Kt.
Tárgy: A DAOP-5.1.2. pályázat végleges akcióterületi terve

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a DAOP-5.1.2. pályázat végleges akcióterületi tervére vonatkozó előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Szentes Város Önkormányzata és Partnereinek városközpont rehabilitációs projektje című DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0008. számú pályázat végleges Akcióterületi Tervét elfogadja. A Képviselő-testület a pályázat második fordulós anyagának beadásával egyetért.

A pályázat beadásának felelőse: Polgármester
Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Szentes Város Jegyzője
3. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
4. Szentes Város Főépítésze
5. SzVSz Kft. ügyvezető igazgatója
6. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája


20.) 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján pályázat benyújtása (26)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi és Tulajdonosi valamint a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A Koszta József Általános Iskola pályázatának benyújtásáról döntenek. E pályázatot egy bő hete írták ki. Benyújtásához komoly műszaki feltételek szükségesek. Korábban számítottak ilyen lehetőségre, az épület energetikai korszerűsítésére, így ezt már műszakilag előkészítették. Most az ablakok cseréjére van lehetőség. Az önerő biztosítását illetően kérte, hogy a pályázat két részből álljon. Így a közbeszerzést sikerül alacsonyabb szinten lebonyolítani és arányosan csökken az állami támogatás, így saját erőből mindig annyit tehetnek hozzá, ami a befejezéshez szükséges.

Szűcs Lajos alpolgármester kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 14 fő.

Horváth István:
A Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság támogatja a pályázat beadását, viszont kéri, az épület homlokzati kialakítása előzetesen kerüljön jóváhagyásra.

Móra József:
A Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság a képviselő-testületi ülés előtt rendkívüli ülésen megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását támogatta.

Szűcs Lajos alpolgármester visszajött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 15 fő.

Szirbik Imre:
Aki az előterjesztés szerinti pályázat benyújtását támogatja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

69/2011. (III.25.) Kt.
Tárgy: 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján pályázat benyújtása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján kiírt pályázaton az önkormányzat részt vegyen.

Határidő 2011. április 01.
Felelős: a Művelődési Iroda

2.) A Képviselő-testület vállalja a pályázattal összefüggő jogok és kötelezettségek gyakorlását.

3.) A Képviselő-testület a Koszta József Általános Iskola (6600 Szentes, Köztársaság u. 6.) infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázathoz szükséges 7,5 millió Ft-os önerőt Szentes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében biztosítja.

4.) Eredményes pályázat esetén a pályázati saját erőként figyelembe vett összeggel az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról gondoskodni kell.

Határidő: A pályázati döntést követő költségvetési rendelet módosításakor
Felelős: Művelődési Iroda
Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Iroda

Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésének, felújításának támogatása

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján kiírt pályázaton az önkormányzat részt vegyen. A pályázaton elnyert összegből Szentes Város sportközpontjának sportpályák és öltözők felújítása valósul meg.

Határidő: 2011. április 01.
Felelős: a Művelődési Iroda

2.) A Képviselő-testület vállalja a pályázattal összefüggő jogok és kötelezettségek gyakorlását.

3.) A Képviselő-testület a Szentes Város Sportközpontja infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázathoz szükséges 4.599.703,- Ft-os önerőt Szentes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében biztosítja.

4.) Eredményes pályázat esetén a pályázati összeggel az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról gondoskodni kell.

Határidő: A pályázati döntést követő költségvetési rendelet módosításakor
Felelős: Művelődési iroda
Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Iroda

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentes Város Polgármestere
2.) Szentes Város Alpolgármesterei
3.) Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
4.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda
5.) Koszta József Általános Iskola igazgatója
6.) Szentes Város Sportközpontja igazgatója


Interpellációkra válasz

19.) Jegyzői Iroda:
Téglagyárnál lévő lakások közüzemi problémái (Sipos Antal)
19/1.) Műszaki Osztály:
Kossuth utca 32. sz. alatti lakóépület felújítása
19/2.) Kurca sor, Hegedűs László utca, Csongrádi út, Kiss Zsigmond utca által határolt területen 30 km/órás sebességkorlátozás bevezetése (Dr. Demeter Attila)
Arany János utcai ételbár előtti megállási tilalom felülvizsgálata (Krausz Jánosné)
Horváth Mihály u. 4-6. számú ingatlan alatti mélygarázs lejárata körül kialakult közlekedési helyzet (Móra József)
Vörösmarty utca - Jókai utca kereszteződésének állapota, elsőbbségadás (Halmai István)
Nagyhegyi utak állapota (Sipos Antal)
451-es út körforgalmi csomópontjának Kertvárosba vezető ágánál a 7,5 tonnánál nagyobb összsúlyú járművek behajtási tilalmának jelzése. (Dr. Chomiak Waldemar)
Mentő soron működő vállalkozásra utaló tájékoztató táblák elhelyezése (Ollai Istvánné)
19/3.) Városellátó Intézmény:
Kurca parti sétány állapota (Szabó Zoltán Ferenc)

Szirbik Imre:
Megkérdezte Sipos Antal képviselőt, hogy a Téglagyárnál lévő lakások víz és egyéb közüzemi problémáival kapcsolatos interpellációjára a 19. sz. előterjesztésben kapott választ elfogadja-e?

Sipos Antal:
Az interpellációjára adott választ elfogadta, de szeretné, ha a villany és a gázszolgáltatás biztosításának problémáját is meg tudnák oldani.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Krausz Jánosné képviselő asszonyt, hogy a Kossuth utca 32. szám alatti szövetkezeti lakóépület felújításával kapcsolatos interpellációjára a 19/1 sz. előterjesztésben kapott választ elfogadja-e?

Krausz Jánosné:
Az interpellációjára adott választ elfogadta, de megjegyezte, hogy ezzel még a lakók problémája nem oldódik meg, ebben még segítséget kér a MÁV Lakásszövetkezettől.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Dr. Demeter Attila képviselőt, hogy interpellációira a 19/2. sz. előterjesztésben kapott választ elfogadja-e?

Dr. Demeter Attila:
Az interpellációjára adott választ nem fogadta el, célszerű lenne a terület teljes egészének 30 km/h sebességkorlátozása.

Az interpelláció többi részére adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
A képviselő úr nem fogadta el a Zolnay utca és környéke sebességkorlátozására vonatkozó interpellációjára adott választ. Aki a képviselőtől eltérően elfogadja "igen"-nel, aki vele egyezően nem, az "nem"-mel szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 3 nem szavazattal elfogadta az interpellációra adott választ.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Krausz Jánosné képviselő asszonyt, hogy interpellációira a 19/2. sz. előterjesztésben kapott választ elfogadja-e?

Krausz Jánosné:
Az Arany János utcai ételbár előtti forgalmi rend vonatkozásában elfogadta az interpellációjára adott választ, de az Apponyi tér E, F és A épületek előtti, illetve melletti bekötőút forgalmi rendjére vonatkozóan nem fogadta el az interpellációjára adott választ.

Szirbik Imre:
Aki ennek ellenére elfogadja az interpellációra adott választ az "igen"-nel, aki a képviselő nővel egyezően nem fogadja el a választ az "nem"-mel szavazzon.

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 12 nem szavazattal nem fogadta el az interpellációra adott választ.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Móra József képviselőt, hogy a Horváth Mihály utcai mélygarázs lejárata körül kialakult közlekedési helyzettel kapcsolatos interpellációjára a 19/2. sz. előterjesztésben kapott választ elfogadja-e?

Móra József:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Halmai István képviselőt, hogy interpellációjára a 19/2. sz. előterjesztésben kapott választ elfogadja-e?

Halmai István:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Sipos Antal képviselőt, hogy a Nagyhegy városrész szennyvízcsatorna építésével illetve az utak állapotával kapcsolatos interpellációjára a 19/2. sz. előterjesztésben kapott választ elfogadja-e?

Sipos Antal:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Dr. Chomiak Waldemar képviselőt, hogy a 451-es út körforgalmának problémájával kapcsolatos interpellációjára a 19/2. sz. előterjesztésben kapott választ elfogadja-e?

Dr. Chomiak Waldemar:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Ollai Istvánné képviselő asszonyt, hogy interpellációjára a 19/2. sz. előterjesztésben kapott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Szabó Zoltán Ferenc képviselőt, hogy a Kurca pari sétány állapotával kapcsolatos írásban benyújtott interpellációjára a 19/3. sz. előterjesztésben kapott választ elfogadja-e?

Szabó Zoltán Ferenc:
Az interpellációjára adott választ elfogadta, de kérte, hogy a lejáró javítása az Eszperentó hídig történjen meg.


Interpellációk:

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy az interpelláció benyújtásának formája az írásbeliség, de halasztást nem tűrő ügyekben szóbeli interpellációnak is van helye.
Van-e valakinek ilyen halasztást nem tűrő interpellációja?

Dr. Demeter Attila:
Megismételte interpellációját a Zolnay Károly utca sebességkorlátozására vonatkozóan. Véleménye szerint az utcában nem veszik figyelembe, hogy veszélyt jelző tábla van elhelyezve. Kérte, hogy vizsgálja felül az osztály a jelenlegi állapotot.

Halmai István:
Az Arany János utca és a Szűrszabó utca sarkán lévő discóban elképesztő hangerővel szól a zene 23 órától reggel 5 óráig, mely zavarja a környék lakosságát. Szükséges lenne hivatalos zajszintmérés.

Horváth István:
Ismételten beadta a Krausz Jánosné által az Arany János utcai ételbár előtti útszakasz forgalomkorlátozásával kapcsolatos interpellációt. Nem gondolná, hogy ilyen szinten kellene beavatkozni a közlekedés szabályozásába.

A Gaál István utca benzinkút mögötti részén a járda helyreállítását kérte, mert balesetveszélyes.

Sipos Antal:
Közölte, hogy a mai napon kapott Szombathelyről levelet, mert a Szent Imre herceg utcán "Megállni tilos" táblánál állt meg a szelektív hulladékgyűjtőnél. Telefonált és olyan választ kapott, hogy ott nem szabad megállni, vagy a táblát vitesse el onnan a város, vagy a gyűjtőhelyet szüntesse meg.

Chomiak Waldemar:
Hasonló helyzet alakult ki a Köztársaság utcai panelházak felújításánál, mint a Kossuth utca 32. sz. háznál. A lakosság megkereste, hogy kivitelező nem a vállalt szerződés szerint végezte el az elvállalt munkát. Külön kellett fizetni pl. az erkély festésért. A felújítási költségek aránytalanul lettek megállapítva. Kérte az ügy kivizsgálását.

Szirbik Imre:
Több interpelláció nem lévén elköszönt a tv nézőktől, a rádióhallgatóktól és bejelentette, hogy pár perc szünet után a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytassa munkáját.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba jegyző sk.
Szirbik Imre sk. polgármester

Dr. Demeter Attila sk. - Halmai István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő


Mellékletek