8./ Rádió Szentes Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása [hang] / [ video]

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi és Tulajdonosi, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi, a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a pályázattal kapcsolatosan a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság vizsgálódjon. A Bizottság indítványozza a melléklet szerinti alapító okirat módosítását, Cégbírósághoz való benyújtását. Szakember mérje fel a cég gazdasági tevékenységét, a polgármester döntsön az ügyvezető státuszát illetően, így "visszakerült a polgármester asztalára".

Ez ügyben már többször elmondta az információit, ha a Képviselő-testület úgy látja, hogy ez nem elegendő úgy, abban az esetben, vagy még egyszer bízza meg ismételten a Jogi Bizottságot, vagy állítson fel ad-hoc bizottságot és tegyen a kérdésre pontot.

Horváth István:
Az alapító okirat módosítását javasolta elfogadni, az történjen meg. A továbbiakra vonatkozóan nem érti mi történt, mert a bizottság nem azt írta le, amire fel lett kérve. Tisztázni kellene e kérdést, mert a Kft. alkalmazottai is szeretnék tudni, mi lesz a jövőben a sorsuk, valamint azt, hogy mi és ki idézte elő ezt az állapotot. Az NKKft-nek volt egy üzleti terve és jövőre is lenni kellene, mert indul az év. Ezt befolyásolja, hogy mi lesz a társaságnak a jövő évi sorsa, mi lesz a főtevékenysége. Indítványozta az NKKft. alapító okiratának módosítását, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság a feladatát végezze el, ha szükséges szakértő bevonásával és a következő képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést.

Dr. Demeter Attila:
Kijelentette, hogy a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság eleget tett annak a kötelezettségének, amire felhatalmazást kapott. Az előterjesztés az okirat módosításáról szól, mely az elmúlt alkalommal is megoldható lett volna, de a határidő még most is lehetővé teszi. Az előző ülésen a határozati javaslatba beemelésre került a Képviselő-testület által említett két pont. A bizottság ennyi idő alatt szakértőt nem tudott volna igénybe venni. Véleménye szerint lehet tovább kutakodni, de szakvélemény kell hozzá. Mivel év vége közeledik javasolta lezárni a 2011-es évet és ez alapján feltenni a kérdéseket a szakértőnek. Amennyiben a módosított tevékenységgel a társaság nem tudja önmagát fenntartani, akkor javasolta, hogy jogutódlással szűnjön meg a gazdasági társaság, vagy jogutód nélkül végelszámolással vagy felszámolás keretében. Véleménye szerint ekkora város nem maradhat médiaszolgáltatás nélkül.
Hangsúlyozta, hogy a Jogi Bizottság azt mondta, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. A szakértői vélemény ismeretében majd dönt a polgármester az ügyvezető további foglalkoztatásáról. A Pálmások véleményében leírt megállapítás, hogy késedelmesen nyújtott be frekvencia pályázatot azért nem igaz, mert a média törvény 43. § (3) bekezdésének ide vonatkozó pontja szerint úgy rendelkezett, hogy nem lehet frekvencia-szolgáltató az a cég, melynek 100 %-ban önkormányzat a tulajdonosa. Ezért volt az, hogy az ügyvezető jóhiszeműen korábban már többször benyújtotta az engedély kérelmét arra, hogy hosszabbítsák meg ezt az engedélyt. Most 2011-ben erre nem került sor. Ez alapján nem lehet megállapítani az ügyvezető felelősségét, mivel jogszabály mondta ki, hogy összeférhetetlenségi ok van. Az ügyvezető munkaviszonyának megszüntetése jogszabály ellenes lenne a bíróság előtt. A tényszerűséget figyelembe véve az ügyvezető felelősségét megállapítani nem lehet. Amennyiben Horváth István képviselő ezt akarná, akkor legyen a Jogi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság egy vizsgálati szerv. A polgármester szüntetheti meg az ügyvezető munkaviszonyát. Visszautasította, hogy a bizottság késedelmeskedett, vagy nem tett meg mindent. Nem halogatása az ügynek, hanem körültekintő vizsgálata. Bujdosó Tamás Károly az előző ülésen feltette a kérdést, hogy az elkészített pályázat kapcsán felmerült költségek miatt kártérítési felelőssége felmerülhet-e az ügyvezetőnek? Lehet, hogy valamennyiüknek jobban oda kellett volna figyelni arra, hogy esetleg egy nem 100 %-os önkormányzati tulajdonú média gazdasági társaságnak kellett volna pályáznia. Kijelentette, hogy a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottságnak nem feladata az ügyvezető felelősségének megállapítása. A közvélemény tájékoztatása céljából mondta el az általa ismerteket.

Horváth István:
Nagyra értékelte volna, ha az elhangzottakat egy hivatalos előterjesztés keretében adták volna a Képviselő-testület tudtára. Az érdekeltek tájékoztatása céljából az lett volna a megfelelő. Indítványozta, hogy az összes körülményt tisztázzák. A mellett, hogy a 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság nem pályázhatott, lehettek volna alternatívák. Véleménye szerint ezzel is kellene foglalkozni. Ekkora városnak kell lenni média megjelenésének. A Képviselő-testületnek feladata és felelőssége, hogy milyen módon akar a médiában megjelenni. Világos álláspontot kell közölni az érintettekkel és a közvéleménnyel és a jövőt illető kérdéseket is tisztázni kell.

Antal Balázs Tibor:
A bizottság ülésén ő tette a javaslatot, hogy a polgármester majd dönt az ügyvezető további foglalkoztatásáról. Gondolata szerint e népszerűtlen feladatot is fel kell vállalnia. Azt érzi, hogy "tüzes golyót" dobálnak egymásnak, és nincs aki kimondja, hogy az ügyvezető hibát követett el. Úgy érzi, hogy a polgármester a bizottságokra testálja át a döntést.

Dr. Demeter Attila:
Kérte, hogy a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság december 2-i jegyzőkönyve kerüljön csatolásra a Képviselő-testület jegyzőkönyve mellé, tájékoztatás céljából.

Dr. Sztantics Csaba:
Megjegyezte, hogy az ügyvezetőt a Képviselő-testület nevezte ki, a Képviselő-testület állította össze teljesítménykövetelményeit. Az ügyvezető premizálásáról a Képviselő-testület dönt. Egyéb munkáltatói jogokat tud gyakorolni a polgármester, de minden munkáltatói jog nem az övé.

Szirbik Imre:
Antal Balázs Tibor felvetésére elmondta, hogy nem hiszi, hogy volt ebben a házban, hogy a rátestált feladat elől megfutamodott volna. Ebben a teremben is már kétszer hangzott el, hogy a frekvencia-pályázattal mi történt. Elmondta, hogy újat már ebben nem tud mondani. Személyes véleménye, azokkal ért egyet, akik azt mondják, hogy nem maradhat rádió nélkül a város. Jónak tartja, ha a Képviselő-testület az alapító okirat módosítása mellett dönt és megmarad az NKKft. és egy következő frekvencia pályázaton indul a feltételeknek megfelelően. Kijelentette, hogy a rádió ügyvezetőjének határozott idejű munkaszerződése van annak minden jogkövetkezményével együtt. Ha a Képviselő-testület úgy látja pár napon belül a megoldásra javaslatot tesz, ha úgy gondolják akkor egy bizottságra fogja bízni a döntést. Kijelentette, nem futamodik meg a kellemetlen feladat elől, nem tette ezt soha.

Megkérdezte a Képviselő-testületet, aki egyetért az alapító okirat módosításával a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság álláspontja szerint, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi határozatot hozta:

263/2011. (XII.16.)
Tárgy: Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kt. alapító okiratának módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Rádió Szentes NKKft. alapító okirata az alábbiak szerint módosul:

a. A nonprofit közhasznú kft. neve: Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
b. A társaság rövidített neve: Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft.
c. A társaság főtevékenységi köre: Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes város Polgármestere
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
3. Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft.