1.) A Szentes-Liget Kft., a Szentes Városi Szolgáltató Kft. és a Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. éves beszámolója

A Szentes-Liget Kft. éves beszámolója (1-1/A)

Szirbik Imre:
A Képviselő-testület a legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a Szentes-Liget Kft-t végelszámolással, a Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-t a Szentes Városi Szolgáltató Kft-be való beolvadásával szünteti meg. Az eljárás folytatásához a tulajdonosnak, az önkormányzatnak el kell fogadnia a közbenső mérleget. Az előterjesztéshez 1/A sorszám alatt csatolva van a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyve.
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság véleménye.
Kérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés?
Megállapította, hogy nem volt kérdés.
Kérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e vélemény?

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság a testületi ülés előtt ülésezett, ezért nem volt idő írásban rögzíteni a bizottsági véleményt. Az önkormányzat 4.160 eFt-ért megvásárolná a Szentes Városi Szolgáltató Kft-től a Szentesi-Liget Kft-ben lévő tulajdonrészét, így a Szentes-Liget Kft. 100%-ban az önkormányzat tulajdonába kerülne. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a vásárlás összegére határozzanak meg feladatot a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nek.
A Szentes-Liget Kft. végelszámolásának jogi akadálya van, mert 12.807 eFt adóssága maradt fent a várossal szemben. A bizottsági ülésen különböző technikai megoldásokról is tárgyaltak. A Pénzügyi Bizottság az alábbiakat javasolja: "A Képviselő-testület hozzájárul az ingatlan megvásárlásához, felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 32 millió Ft értéken vásárolja meg az önkormányzat saját kft-jétől az ingatlantulajdont. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert az ingatlan folyamatos bérbeadására. A Szentes-Liget Kft. az ingatlan értékesítéséből származó összegből az önkormányzat részére kifizeti a 12.807 eFt adósságát, a végelszámolással kapcsolatban felmerülő költségeket és a fennmaradó összeget visszautalja a tulajdonos önkormányzat részére." Amennyiben az önkormányzat elengedné a 12.807 eFt-os tartozást, akkor társasági adót és illetéket kellene fizetni.
A gyorsabb lebonyolítás érdekében a Pénzügyi Bizottság kéri, hogy a májusi testületi ülésre kerüljön beterjesztésre a Szentes-Liget Kft. megszűnésére vonatkozó javaslat, melynek időpontja 2010. június 1. napja lenne, valamint a végelszámoló kijelölése és díjazása.

Hornyik László:
A 32 millió Ft kifizetése forgalmi adó köteles?

Baranyi Imre:
A fennmaradó 18 millió Ft milyen címen kerül vissza? Nem nyereségként fog ott maradni?

Kozák János:
Az áfa visszaigényelhető, az egyenleg 0 lesz. Az értékbecslő 32 millió Ft-ban határozta meg az ingatlan értékét. Az összeget a saját tulajdonú kft. vissza fogja utalni az önkormányzatnak.

Szirbik Imre:
Amennyiben nem értékarányos, hanem érték alatti értékesítésre kerül sor, akkor az adóvizsgálat alapját képezheti, és az APEH-nak adómegállapítási joga keletkezhet.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Nem oldható meg a probléma azzal, hogy a város 12 millió Ft-tal megemeli a tőkét és abból finanszírozza a hitelállományt, amely negatív? Az ingatlan így "tiszta" maradna és kivehető lenne végelszámolással.

Szirbik Imre:
Ez a lehetőség nem merült fel, ezért a kérdésre nem tud konkrét választ adni.

Dr. Mikecz Miklósné, a Szentes-Liget Kft. ügyvezetője:
Az alaptőke emelésnek közel 30 millió Ft-nak kellene lennie, melyből be kell fizetni az ingatlankivonás áfá-ját, a forgalmi érték áfá-ját - amelyet az önkormányzat nem tud visszaigényelni, mert erről nem készül számla -, valamint a megszűnéshez kapcsolódó társasági adót. Ezen adók megfizetésével lehet az ingatlant kivonni.

Horváth István:
Indítványozza a beszámoló és a Felügyelő Bizottság véleményének elfogadását, a végelszámolás módjáról, technikájáról később hozzák meg döntésüket. Tudomása szerint van egy adósságelengedéses technika, amely során 4% külön adót kell megfizetni.

Móra József:
A végelszámoláshoz értő és arra feljogosított személyt kell felkérni, akinek díjazása %-osan van meghatározva. Minél magasabb az összeg, annál több pénzt kell számára kifizetni. A hitelező lesz a vásárló. Aki önmagának hitelez, az a kedvezményezett körében nullaszaldós lesz.

Szirbik Imre:
Tulajdonosi körben el kell fogadni a mérlegbeszámolót, illetve dönteni kell a Pénzügyi Bizottság javaslatával kapcsolatban, miszerint technikailag milyen szakasza legyen a végelszámolásnak.
Osztja a Pénzügyi Bizottság álláspontját, mert az az adó- és könyvszakértőkkel végiggondolt folyamat. A Képviselő-testületnek lehetősége van másként döntenie, de akkor a folyamat tovább fog tartani.
Kérte a képviselőket, aki a Szentes-Liget Kft. beszámolóját a határozati javaslat szerint elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta.

80/2010.(IV.27.) Kt.
Tárgy: Szentes-Liget Kft. 2009. évi beszámolója


Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos a Szentes-Liget Kft. ügyvezetőjének a 2009. évről szóló beszámolóját a Felügyelő Bizottság véleményével elfogadja.

2./ Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos a Szentes-Liget Kft. 2009. évről szóló Egyszerűsített beszámolóját elfogadja.
Az 1.233 eFt mérleg szerinti eredményt a Szentes-Liget Kft. eredménytartalékába helyezi, belőle osztalékot nem fizet.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes-Liget Kft.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a Pénzügyi Bizottság által javasolt, Kozák János képviselő által ismertetett eljárást támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

81/2010.(IV.27.) Kt.
Tárgy: Szentes-Liget Kft. tulajdonrészének megvásárlása

Határozat

A Képviselő-testület hozzájárul az ingatlan megvásárlásához. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 32 millió Ft értéken vásárolja meg az önkormányzat saját kft-jétől az ingatlantulajdont.
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert az ingatlan folyamatos bérbeadására.

A Szentes-Liget Kft. az ingatlan értékesítéséből származó összegből az önkormányzat részére kifizeti a 12.807 eFt adósságát, a végelszámolással kapcsolatban felmerülő költségeket és a fennmaradó összeget visszautalja a tulajdonos önkormányzat részére.

A Képviselő-testület a gyorsabb lebonyolítás érdekében a májusi testületi ülésre kéri beterjeszteni a Szentes-Liget Kft. megszűnésére vonatkozó javaslatot, melynek időpontja 2010. június 1., valamint javaslatot a végelszámoló kijelölésére és díjazására.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes-Liget Kft.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája


Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2009. évi beszámolója (1/1-1/1/A)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság véleménye.
Kérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés?

Pásztor Antal:
A Felügyelő Bizottság a Szentesi Élet másik gazdasági szervezetnél történő működtetését tartaná jónak. Ez milyen formában és hogyan történne?

Horváth István:
A könyvvizsgáló díjazásával kapcsolatban ki és mikor dönt? Tudomása szerint ez a tulajdonos kompetenciája.

Kozák János:
Az anyag nem tartalmazza, hogy mi történt a Rehab Kht. 5 millió Ft-os kölcsönével. Hol tart az ügy?

Döbrőssy Iván, a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetője:
A Rehab Kht-nak nyújtott 5 millió Ft kölcsönnel kapcsolatban a követelést a bíróság megítélte, melyet a Kht-nak vissza kellett volna fizetnie, de ez nem történt meg. Kezdeményezték a végrehajtási eljárást és a végrehajtó lefoglalt egy gépjárművet. A Kht. időközben felszámolás alá került, a lefoglalt gépjárművet is bevonták a felszámolási eljárásba. A követelés a felszámolónál van.
A Kft. könyvvizsgálói teendőit az alapítás óta az Ökonómia Kft. végzi, melynek megválasztására 5 évenként került sor. Az anyag tartalmazza a javadalmazás összegét, mely 1.020 e Ft/év.
Pásztor Antal képviselő kérdésére nem tud választ adni, mert az nem az ő kompetenciája.

Kozák János:
A mérlegbeszámolóban hol szerepel az 5 millió Ft behajthatatlan vagy be nem hajtott tartozás?

Döbrőssy Iván:
Az értékvesztésnél szerepel az összeg.

Horváth István:
Megköszönte a kérdésére adott választ. Indítványozta, hogy a határozati javaslatban a könyvvizsgáló megerősítésénél számszerűen határozzák meg a díjazását is.
A Szentesi Élettel kapcsolatban kb. 2 éve úgy döntött a Képviselő-testület, hogy meg kell vizsgálni, jó helyen van-e, el kell különíteni a Szentes Városi Szolgáltató Kft-től és más megoldást kell találni. Az ügyvezető a beszámolóban a Rádió Szentes Közhasznú Nonprofit Kft-vel való összevonását említi. Van egyéb megoldás is. A korábbi határozatot végre kellene hajtani, esetleg módosítani vagy törölni. Nem megfelelő a két éve húzódó rendezetlen állapot, ezért indítványozta, hogy a kérdésben vagy az ügyvezető javaslatát fogadják el vagy rövid határidőn belül döntsenek.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Érdemes lenne a Szentes Városi Könyvtár Közhasznú Nonprofit Kft-hez csatlakoztatni a Szentesi Életet.

Hornyik László:
Korábban döntöttek arról, hogy kell a városnak a Szentesi Élet. Jelen gazdasági körülmények között nem lehet gazdaságossá tenni ezt a tevékenységet, ezért továbbra is szükség lesz önkormányzati támogatásra.

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy a könyvvizsgáló díjazását az előterjesztés szerinti összegben határozzák meg, a Szentesi Életre vonatkozó indítványról a májusi soros ülésen döntsenek.
Kérte a képviselőket, aki a könyvvizsgálói díjat az előterjesztés szerint 1.020 eFt összegben támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy továbbra is az Ökonómia Kft-t bízzák meg a könyvvizsgálói feladattal, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadta.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Jelezte, hogy a tevékenységi kör kiegészítéséről is dönteni kell.

Horváth István:
A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyv kivonatában javaslat szerepel az ügyvezető díjazására.

Szirbik Imre:
A Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság a 10./ sorszámú előterjesztésben tesz javaslatot az ügyvezetők díjazására.

Horváth István:
A Felügyelő Bizottság a 2009. évre vonatkozó díjazásra tesz javaslatot.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a tevékenységi kör kiegészítésére vonatkozó javaslatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (23 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

82/2010.(IV.27.)Kt.
Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítása, könyvvizsgáló megbízása

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a Szentes Városi Szolgáltató Kft. tevékenységét bővíti a 4110'08 épületépítési projekt szervezése tevékenységgel.

2./ Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a Szentes Városi Szolgáltató Kft. könyvvizsgálatával az ÖKONÓMIA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (Szentes, Ifjúság stny. 1.) bízza meg 2010. június 1-jétől 2015. május 31-ig, személyében is felelős személyként Bali Zsuzsanna (sz.: 1963., an. Menyhárt Ilona, Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, ig.szám: 004578) Szentes, Csongrádi út 72. sz. alatti lakost, és utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a szükséges alapító okirati módosítást végezze el. A könyvvizsgálat díja 1.020 e Ft/év.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Városi Szolgáltató Kft - Döbrőssy Iván ügyvezető
2./ Ökonómia Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. Szentes, Ifjúság stny. 1.
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2009. évi beszámolóját elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az ügyvezető 2009. évi jutalmazására vonatkozó Felügyelő Bizottsági javaslatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

83/2010.(IV.27.)Kt.
Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2009. évi beszámolója

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének 2009. évről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

2./ Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2009. évről szóló éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadja. A 9.079 eFt adózott eredményt a Szentes Városi Szolgáltató Kft. eredménytartalékába helyezi a fejlesztési feladatok végrehajtására, belőle osztalékot nem fizet.

3./ Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a Szentes Városi Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának 2009. évről szóló beszámolóját elfogadja.

4./ A Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának 2009. évi jutalmazása a Felügyelő Bizottság által előterjesztettek alapján kerül kifizetésre.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Városi Szolgáltató Kft. - Döbrőssy Iván ügyvezető
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Szentesi Élet jogállására vonatkozóan a májusi testületi ülésre készüljön előterjesztés, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

84/2010.(IV.27.)Kt.
Tárgy: A Szentesi Élettel kapcsolatos döntés előkészítése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kéri, hogy a Szentesi Élet jogállására vonatkozóan a májusi testületi ülésre készüljön előterjesztés.

Határidő: 2010. májusi képviselő-testületi ülés időpontja
Felelős: Jegyző

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője


A Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. éves beszámolója (2/2-2/2/A)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság véleménye.

Döbrőssy Iván:
A Felügyelő Bizottság kérte, hogy a beszámolót egészítse ki szóban néhány számadattal. A beszámoló tartalmazza, hogy a mátraszentimrei üdülő bevétele 729 eFt, de a költség nincs feltüntetve. Kiegészítésként elmondta, hogy a költség 1.715 eFt. Mátraszentimrén két üdülő van, az egyiknek a bevétele a Kft-nél, a másik az önkormányzat szakszervezeténél jelenik meg. A gondnoki feladatokat egy fő látja el, melynek díja a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél jelentkezik.
A táblázatok között szerepel, hogy lakbérkedvezményre 4.186 eFt-ot fordított az önkormányzat. A legutóbbi lakbéremelés kapcsán döntött a Képviselő-testület arról, hogy a lakbérből származó bevételi többlet 25%-át a Lakásügyi Bizottság szociális támogatásként használhatja fel. Ez éves szinten 7-8 millió Ft-ot jelent, ezzel szemben 4.186 eFt lett felhasználva 2009. évben. Ebből 37 fő kapott gyermekekre kedvezményt, a jövedelmi viszonyok alapján 96 fő részesült %-os arányban lakbérkedvezményben, 17 fő lakásfenntartási támogatásban, 18 fő adósságkezelési támogatásban. Az 519 bérlakásból 222 a hátralékosok száma, a hátralékos összeg meghaladja a 15.800 eFt-ot. Peresített ügyek száma 88 db.
Jelenleg 38 fő 7.710 eFt-os hátralékát behajthatatlannak ítélik meg. A hátralék mértéke az utóbbi időben - ? éves szinten - 1 millió Ft-tal növekszik.

Kozák János:
A Képviselő-testület döntött arról, hogy a lakbéremelésből származó többletbevétel 25%-át a Lakásügyi Bizottság lakástámogatásra fordíthatja. A szóbeli kiegészítés szerint ezt nem tudták kihasználni, mert azt a különböző szabályok és rendeletek nem tették lehetővé, illetve a bérlő nem kérte. 3-3,5 millió Ft maradt fenn. A lakbérhátralékok felszámolásával kapcsolatos beszámoló kapcsán elfogadtak egy programot, mely a lakásbérleti díjak hátralékának felszámolását szolgálja. A Képviselő-testület erre 3-3,5 millió Ft-ot biztosított. Kérdezte, hogy ennek fedezet bekerült a 2010. évi költségvetésbe? Amennyiben nem, akkor a fennmaradó különbözetet erre a programra használják fel.

Döbrőssy Iván:
A fedezet akkor áll rendelkezésre, ha a bérlők a bérleti díjat befizetik.

Horváth István:
"Információszakadás" van a lakbérhátralékot kezelő és a szociális támogatást odaítélő grémium között. A korábbi döntés, miszerint a Képviselő-testület félévenként kapjon tájékoztatást a lakbérhátralékok ügyében tett és tervezett intézkedésekről, májusban lesz esedékes. Ezen tájékoztató elkészítését a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság nevében is indítványozza.
A beszámoló a nem lakás céljára szolgáló helyiségek díjhátralékát is említi. Indítványozta, hogy a Képviselő-testület a következő ülésre kapja meg a hátralékosok listáját.

Dr. Gyenes Ágota:
Hétfőn tartja ülését a Lakásügyi Bizottság, melyen a hátralékosokkal is foglalkozni fognak. A Képviselő-testületnek legközelebb az "abszolút" behajthatatlan hátralékosokkal kapcsolatban kellene döntenie. Ezzel a kis csoporttal évek óta nem tudnak mit kezdeni.

Dr. Gyenes Ágota:
Személyiségi jogokra tekintettel nem tartja célszerűnek, hogy a Képviselő-testület névvel ellátott pontos tartozást tartalmazó listát kapjon a hátralékosokról. Csütörtökön 14 órakor szakértői megbeszélést tartanak a hátralékokról, mit tettek annak érdekében, hogy ez az összeg ne növekedjen, illetve a behajtással kapcsolatban is tanácskoznak.. Kérte a képviselőket, akit érdekel a téma, vegyen részt a megbeszélésen.

Dr. Sztantics Csaba:
A Képviselő-testület tagjai jogosultak arra, hogy minden önkormányzati ügyben tájékoztatást kapjanak, ezt csak zárt ülésen lehet tárgyalni így természetesen ebben az ügyben is. A Képviselő-testület minden tagját köti a titoktartási kötelezettség. A vizsgálat során ügyelni kell arra, hogy ne sértsenek személyiség jogi és adatvédelmi szabályokat.

Dr. Papp Zoltán:
A mátraszentimrei üdülő bevétele és költsége közötti különbséget annak kellene befizetnie, aki üdültet.

Megérkezett az ülésre: Dr. Bácskainé Fazekas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Kozák János:
A gondnoki feladatot a két üdülőben egy fő látja el, de a bér csak a Szentes Városi Szolgáltató Kft-t terheli. Megfontolandónak tartja e gyakorlat folytatását.
Az anyag tartalmazza, hogy az önkormányzatnak nincs olyan alacsonyabb komfortfokozatú lakásállománya, ahová a problémás bérlakókat el lehetne helyezni. Az önkormányzat nem halogathatja ezt a problémát, napirendre kell tűznie és meg kell vizsgálnia, hogyan tudnának erre megoldást találni. Nemcsak lakásépítésre, hanem alacsony értékű lakások vásárlására gondol. Jelenleg alacsonyak az ingatlanárak, és 3-4 lakás vásárlásával meg lehetne kezdeni a probléma megoldását.

Móra József:
Külön kellene választani a bérlakás és a szociális bérlakás kérdését. Vannak olyan lakók, akik a közösség ellenében nem hajlandóak a minimális szabályokat betartani. A lakóknak meg kellene próbálni alkalmazkodni a közösséghez, akinek ez nem megy, az a Hajléktalan Szállón kerüljön elhelyezésre. A szociális bérlakásban élő emberek nagy részére nem a szabályok be nem tartása a jellemző, hanem életvezetési problémáik miatt nem tudják a pénzt beosztani. Az önkormányzatnak nevelői attitűdként fel kell vállalnia, hogy ezen lakóknak megtanítsa, vannak olyan költségek, amelyeket mindenképp ki kell fizetni.
A Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjén kérik számon azt, amit a Képviselő-testület korábban elmulasztott. Az adósságrendezés évente megoldható, de vannak olyan lakók, akik nem fizetik ki a város által biztosított szolgáltatásokat, mert azokat minimálisan biztosítani kell. Az önkormányzatnál a problémával foglalkozók naponta többször is elmondják a lakóknak, mit kell tenniük, mi vár rájuk, és igyekeznek humánusan segíteni, de mindig lesz olyan ember, aki visszaél azokkal a lehetőségekkel, melyeknek mások örülnének.

Szirbik Imre:
A képviselők figyelmébe ajánlotta a Lakásügyi Bizottság elnökének meghívását.
Kozák János képviselő felvetésére elmondta, hogy a legnagyobb hátralékosok már azokban a legalacsonyabb komfortfokozatú lakásokban laknak, ahonnan már csak az utcára vagy a Hajléktalan Szállóra vezet az út. A szociális területen ezen problémával foglalkozó kollégák folyamatosan végzik ezeket a "mozgatásokat". A Jegyző úr által elmondottak alapján az információ mindenkinek a rendelkezésére áll a titoktartási kötelezettség betartása mellett.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a beolvadáshoz szükséges időszakra Szamosközi Anikó könyvvizsgáló megbízásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (23 igen szavazattal) elfogadta és meghoztat az alábbi határozatot:

85/2010.(IV.27.)Kt.
Tárgy: A Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. beolvadásához könyvvizsgáló kijelölése

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Szentes Városi Szolgáltató Kft-be történő beolvadásához megbízza könyvvizsgálói feladatok ellátásával Szamosközi Anikó 6600 Szentes, Bercsényi u. 76. szám alatti lakost, akinek Magyar Könyvvizsgáló Kamarai tagsági száma: 006397.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. - Döbrőssy Iván ügyvezető
2./ Szamosközi Anikó - Szentes, Bercsényi u. 76.
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (23 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

86/2010.(IV.27.)Kt.
Tárgy: Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. 2009. évi beszámolója

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetőjének 2009. évről szóló beszámolóját elfogadja.

2./ Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. 2009. évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel és a Felügyelő Bizottság véleményével együtt elfogadja.
Az 5.191 eFt adózott eredményt osztalékként elvonja a Kft-től.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája


2.) Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szóló helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, valamint a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság véleménye.
Kérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény?
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

87/2010. (IV.27.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Önkormányzata és Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft között a lakások és nem lakáscélú ingatlanok kezelésére vonatkozóan 2001. december 20. napján kelt megállapodás felülvizsgálata és a 33/2010. (II.26.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezése


Határozat

Szentes Város Önkormányzata felkéri a jegyzőt Szentes Város Önkormányzata és a
Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft között a lakások és nem lakáscélú ingatlanok kezelésére vonatkozóan 2001. december 20. napján kelt megállapodásnak a 2010. március 12. napjától hatályba lépő rendelet alapján történő aktualizálására, és új megállapodás kötésére a Szentes Városi Szolgáltató Kft-vel és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

A Képviselő-testület Szentes Város Önkormányzata és Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. között a lakások és nem lakáscélú ingatlanok kezelésére 33/2010. (II.26.) Kt. sz. határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2010. május 31.
Felelős: dr. Sztantics Csaba jegyző

A határozatról értesítendők:
1./Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Jegyzője
3./ Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft.
Szentes, Vásárhelyi út. 12.
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
6./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája
7./ Szentes Városi Szolgáltató Kft.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a rendelet-tervezetet támogatja, szavazzon. Jelezte, hogy a rendelet módosítása minősített többséget, 13 igen szavazatot igényel.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (23 igen szavazattal) elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2010.(V.12.) rendelete
Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló
helységek bérletéről szóló 7/2010.(III.12.) rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.)


3.) Szentes Berki Hulladéklerakó Telep fejlesztési javaslata

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának véleménye.
A hulladéklerakóban évek óta tervezik a hulladékudvar kialakítását, melynek célja a hulladék válogatása, a kivitt szemét kezelése. Nem Szentesen történik a hulladék deponálása, ezért nem tudják fogadni a lakosság által kivitt hulladékot. A Városellátó Intézmény tervezetet készített a hulladék átválogatására, ideiglenesen tárolására, hogy a lakosság részére újból megnyithassa a kiszállítás lehetőségét. A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, mert a KEOP-pályázatnál 200 millió Ft önerővel számoltak, de azt 60 millió Ft-ból is meg lehet valósítani. Ez a beruházás saját forrásból valósulna meg.

Dr. Papp Zoltán:
A Berki Hulladéklerakónál egy szociális konténer van kihelyezve, mely közegészségügyileg nem felel meg. Terveznek-e kialakítani az Európai Uniónak megfelelő mosdó-, öltözőhelyiségeket?

Kálmán János:
A fejlesztés generál-e a lakosság felé áremelést?

Kiss Ferenc:
Két szociális konténer van kihelyezve a Berki Hulladéklerakónál, melyek cseréjét tervezik. A szociális körülményeket is javítani szeretnék.
A fejlesztésnek lesz többletköltsége, üzemeltetési költsége, de az előzetes számítások szerint jelentős díjmódosító hatással nem bír. A lakossági veszélyes hulladék befogadásának költségeit a jelenlegi díjak már tartalmazzák, de évente nem kétszer, hanem folyamatosan lesz lehetőség veszélyes hulladék leadására.

Móra József:
A lakosság számára lehetőség nyílik a későbbiek során a korábban már bevezetett 500 kg hulladék elhelyezésére, így a lakosság terhei csökkennek. A beruházással az év minden napján lehetőség lesz veszélyes hulladék elhelyezésére, mely nagy segítséget jelent a lakosság és azok szolgáltatói részére. Kérte, támogassák az előterjesztést, mert azzal olyan hulladékot tud a lerakó kezelni, amelyre jelenleg a városban nincs lehetőség, el kell szállítani.

Kozák János:
Örömét fejezte ki, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatban fix ponthoz értek. Kerestek hulladéklerakó helyet, ahová a város szemetét el tudják szállítani, de ez megemelte a költségeket. A hulladékgazdálkodással kapcsolatban felmerült elképzelések közül egyik sem került kivitelezésre. A célokkal és a beruházás megvalósításával egyetértenek. A Pénzügyi Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. A betervezett 200 millió Ft-ból fennmaradó összegből egyéb sürgős elképzeléseket tudnak megoldani. Példaként említette a Tűzoltóság pályázatához szükséges önrész biztosítását, és a Bölcsőde beruházásával kapcsolatos önrész megemelését.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A környezetvédelemről, a szelektív hulladékgyűjtésről nem lehet eleget beszélni. Fontos a jó kommunikáció. A civil összefogással lakossági tájékoztatót szerveznek a környezet védelmével, a környezettudatos viselkedéssel kapcsolatban. A lakosság egyre nagyobb része tudja, hogyan kell külön válogatni és elhelyezni a hulladékokat. A civil összefogás az Együtt Szentesért Egyesület szervezésében 2010. május 21-én pénteken délután szakértők bevonásával a város 3 különböző pontján - Kisér, városközpont, lakótelepen - a szelektív gyűjtőszigetek mellett demonstrációt tart a szelektív hulladékgyűjtés propagálása mellett.

Szirbik Imre:
Felmerülhet a kérdés, mikor terveztek jól, amikor 400 millió Ft-os beruházásban gondolkodtak, vagy amikor 60 millió Ft-osba. Véleménye szerint mindkét esetben, mert a jelentősebb beruházás a rekultivációt is tartalmazta. Abban, hogy nem kell akkora válogatókat létesíteni, mint ahogyan azt korábban elképzelték, abban a város lakosságának nagy szerepe van. Köszönetet mondott minden szentesinek, hogy hozzászoktak és magukévá tették a szelektív hulladékgyűjtést. Ez a tevékenység ekkora ugrást jelent a város költségvetésében. Kérte a szentesieket, hogy ezt a kis odafigyelést más területen is tegyék meg, hogy a felszabaduló forrásokból más fontos városi célokat is meg tudjanak valósítani.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat szerinti beruházás indítását támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (23 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

88/2010.(IV.27.) Kt.
Tárgy: Támogató határozat a Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep fejlesztésére, hulladékudvar és szelektív hulladékválogató építése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep fejlesztésére, hulladékudvar és szelektív hulladékválogató építése tárgyú előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

1./ A Képviselő-testület támogatja, hogy a Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep fejlesztéseként annak területén hulladékudvar és szelektív hulladékválogató megépítésre kerüljön.

2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Városellátó Intézménnyel a Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep fejlesztése, hulladékudvar és szelektív hulladékválogató építése tárgyában a vállalkozói szerződést megkösse 56.500 eFt+ÁFA értékben.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Jegyzője
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetője
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda vezetője
5./ Városellátó Intézmény Vezetője

Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep fejlesztési javaslat


4.) A Bölcsőde bővítés, felújítás, épületenergetikai fejlesztés megvalósításához többletforrás biztosítása

Szirbik Imre:
A Bölcsőde 100 férőhelyre való bővítésének pályázata eredményes volt, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása megtörtént. A kivitelezési ajánlatok meghaladták a tervezési összeget, ezért többletforrást kell biztosítani a beruházáshoz. Az előterjesztés több változatot tartalmaz. A Képviselő-testület dönthet úgy, hogy nem biztosítja a többletforrást, ez új kiírást igényel és az önkormányzat időt veszít. Kiegészíthetik a forrást kisebb összeggel, későbbi kezdéssel, de előfordulhat, hogy emelkedni fog az ajánlat és időt veszítenek. A bölcsőde felújítást úgy tudják megvalósítani, ha a munka időtartamára kiürítik az épületet, és gondoskodnak a gyermekek elhelyezéséről. Ehhez óvodai épületet vesznek igénybe, óvodásokat helyeznek át más helyre. Nagyon fontos az időtényező, mert mindez költséget és a nevelő-oktató munka akadályoztatását jelenti. Amennyiben néhány héten belül meg tudják kezdeni a munkát, akkor reális esély van arra, hogy azt idén befejezik.
Tájékoztatásként elmondta, hogy több visszalépés után megnyílt a Klauzál utcai óvoda felújítására vonatkozó pályázat pozitív elbírálásának lehetősége. Erről azonban még nem kaptak hivatalos értesítést.
Kérte, hogy az idővel való gazdálkodás érdekében az előterjesztésben szereplő variációk közül az elsőt támogassák.

Dr. Kerekes Valéria:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén felmerült, hogy a közbeszerzési eljárás során az Unibau Épszer Kft. Pályázata milyen indokkal lett kizárva, érvénytelenné nyilvánítva. A Kft. ajánlata 5 ponton nem felelt meg a kiírtaknak, melyből 4 orvosolható lett volna. Az ajánlati felhívás gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeit olyan erőforrásokra támaszkodva igazolta, amelyet a közbeszerzési törvény nem enged meg, ezért érvénytelenné kellett az ajánlatot nyilvánítani.

Baranyi Imre:
A Városrendezési-, fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az A./ változatot támogatja annak ellenére, hogy az összeg magasabb a B./ változatban szereplőnél, de a tartalék keretet a norvég-pályázatnál nem kötelező felhasználni, így 5 millió Ft+ áfa megmaradna.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság az egyes változatot támogatja, nem kívánnak a támogatási megállapodástól eltérő pénzügyi ütemezésre áttérni, mert az komplikációkat, problémákat okozna. A forrást a Berki Hulladéklerakónál felszabaduló összeg biztosítja.

Hornyik László:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság az A./ változattal kapcsolatban 4 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett nem foglalt állást, a B./ változattal kapcsolatban 3 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett nem alakult ki minősített többség.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Az óvodás gyermekek áthelyezésével kapcsolatban a szülők képviselője két ízben kereste meg. A szülőket váratlanul érte ez az "akció", átérzik a bölcsője felújításának fontosságát, de úgy érzik, megfelelő előkészítés nélkül került sor a Klauzál utcai óvodába járó gyermekek áthelyezésére. A szülők szerint hátrányos helyzetbe kerülnek így az óvodás gyermekek, mert zsúfolt lesz a Kossuth utcai óvoda. Kérte a szülők képviselőjét, próbálják meg empatikusan kezelni a helyzetet. Problémaként vetették fel, hogy a kérdéssel kapcsolatban nem kaptak alternatívát.

Dr. Demeter Attila:
Megfontolandónak tartja a dr. Bácskainé Fazekas Márta képviselő által elmondottakat. Két dátumot említett: 2008. májusában kezdődött a létesítmény megvalósításának tervezése, 2010. márciusában történt meg a támogatási szerződés aláírása. Az átmeneti időszakot el kell szenvedni, hogy a jövőben a gyermekek a XXI. századnak megfelelő helyre kerüljenek.
Kérte, hogy az A./ változatot támogassák, ezzel a Közbeszerzési Bizottság az eljárást le tudja zárni, mert a forrás is biztosított.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Jobboldali képviselőként mindig támogatta a fejlesztéseket, beruházásokat, ezt is örömmel fogadta. Minden esetben elmondta, hogy az igényességre és a megfelelősségre kell törekedni. Az előterjesztés szerint alapfelszereltséget terveztek, így nem biztos, hogy az megfelel a XXI. századnak.

Szirbik Imre:
Tegnap ő is leült a szülők képviselőjével. Az információval rendelkezőnek kell eljuttatniuk a tájékoztatást az érintettekhez. Elnézést kért, ha ez az információ kevés volt. Néhány óvodai belső ügy miatt leültek a vezető óvónővel, melyekre megoldást fognak találni. Több mint 100 bölcsődés korú gyermek jobb ellátásáról van szó. Azt mondták, ha garancia lesz rá, hogy ez csak néhány hónapot vesz igénybe, akkor azt elviselik. Bízik abban, hogy a Képviselő-testület döntésével ezt a garanciát meg fogja adni. Szeretné, ha majd még egyszer leülnének a szülőkkel a Klauzál utcai óvoda felújítása tárgyában is..
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat A./ változatát támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (23 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

89/2010. (IV.27.)Kt.
Tárgy: A Bölcsőde bővítés, épületenergetikai fejlesztés megvalósításának megváltozott feltételei

Határozat

Szentes Város Önkormányzata megtárgyalta a Bölcsőde bővítés, felújítás, épületenergetikai fejlesztés megvalósításához többletforrás biztosításának lehetőségét és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület az érvényes ajánlattevő (Integrál Építő Zrt.) ajánlata alapján a Bölcsőde bővítés, felújítás, épületenergetikai fejlesztés megvalósításához szükséges bruttó 33.248.840,-Ft többletforrást a 2010. évi költségvetés települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése előirányzatának önerejéből átcsoportosítással biztosítja. Hozzájárul a közbeszerzési eljárás lezárásához, javasolja az Integrál Építő Zrt. 248.568.636,- Ft összegű ajánlata alapján az eredmény kihirdetését.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tervezési és Számviteli Iroda
3./ Szentes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda
4./ Kanász-Nagy Gábor projektfelelős (Norvég)
5./ Csendes Merza Ágnes projektfelelős (DAOP)
5.) Tűzoltóság pályázata épületkorszerűsítésre (5)
Tűzoltóság pályázata eszközbeszerzésre (6)

Kajtár István tüzoltó alezredes:
A Számviteli és Tervezési Iroda vezetője felhívta a figyelmét arra, amennyiben maximálisan ki szeretnék használni a pályázati lehetőséget, akkor 10 millió Ft önrészre lesz szükség. Ő a 40 millió Ft-os pályázati pénzből lefelé számolta az önrészt, nem felfelé, tehát a bruttó beruházási érték 50 millió Ft, ennek a város által biztosított 20%-os önrésze 10 millió Ft.
A 6./ sorszámú előterjesztéssel kapcsolatban meg kellett volna különböztetnie, hogy melyik évben mennyi forintot kér, de ez egyben lett az előterjesztésben megjelölve. Ez azonban okafogyottá vált.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság elfogadja a korrekciót, miszerint nem 8 millió Ft, hanem 10 millió Ft az önrész. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja azzal, hogy a beruházás fedezetét a Berki Hulladéklerakónál fennmaradó összeg terhére biztosítsák határidő megjelölése nélkül. A 2011. évre nem lehet még tervezni, mert nincs költségvetés.
A 6./ sorszámú előterjesztésben szereplő beruházás forrását szintén a Berki Hulladéklerakónál fennmaradó összeg terhére biztosítsák határidő megjelölése nélkül.

Baranyi Imre:
A Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság támogatja az 5-6./ sorszámú előterjesztéseket.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a Tűzoltóság laktanyaépületének felújítására vonatkozó pályázatot a Pénzügyi Bizottság pénzügyi ütemezésre vonatkozó kiegészítésével elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (23 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

90/2010. (IV.27.) Kt.
Tárgy: A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság elhelyezésére szolgáló - Szentes, Kossuth u. 47. szám alatti - laktanyaépület felújítására, korszerűsítésére benyújtandó pályázat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete megtárgyalta a Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság elhelyezésére szolgáló laktanyaépület felújítás támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tűzoltó laktanya felújításának támogatására közzétett pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz a 20 %-os saját forrást (önrészt), a pályázat elkészítéséhez szükséges műszaki tervdokumentáció költségeit, a pályázat sikere esetén az építőhatósági engedélyes terv költségeit biztosítja, így a pályázat elkészíthető és benyújtható.

2.) Az igényelhető állami támogatás maximális értéke 20%-ának megfelelő bruttó 10 MFt önrészt Szentes Város Önkormányzata a Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep fejlesztéséből megmaradó összeg terhére, határidő megjelölése nélkül biztosítja.

3.) A pályázathoz szükséges műszaki tervdokumentáció költségeit - 495.000,- Ft + ÁFA - valamint a pályázat sikere esetén az építőhatóság engedélyes terv költségeit - 406.000,- Ft + ÁFA - Szentes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséből biztosítja.

Az elnyerhető pályázati forrás 40 MFt.

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje 2010. 05. 12.
Felelős: Kajtár István tü. alez.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
3./ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
4./ Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Szeged

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a technikai eszközfejlesztésre vonatkozó pályázatot a Pénzügyi Bizottság pénzügyi ütemezésre vonatkozó kiegészítésével elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (23 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

91/2010. (IV.27.) Kt.
Tárgy: A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság technikai fejlesztésére benyújtandó pályázat

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében közzétett pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz a 20 %-os saját forrást - a HUNGERIT Zrt. által szándéknyilatkozatban biztosított támogatást is figyelembe véve - biztosítja, így a pályázat elkészíthető, benyújtható.

2.) A tervezett technikai fejlesztés:
gázvédő ruha 4 db
hőkamera 1 db
gázkoncentráció mérő műszer 1 db
mentőállarc 1 db
hidraulikus feszítő 1 db
hidraulikus vágó 1 db
küszöbtámasz 1 db
csúszóék 1 db
üvegvágó 1 db
ajtófeszítő 1 db
sisaklámpa 10 db
gumicsónak 1 db
csónakmotor 1 db
bevetési védőruha 10 db

A technikai fejlesztés bruttó 16.236.568,- Ft bekerülési költsége 20%-ának megfelelő bruttó 3.247.314,- Ft önrészből Szentes Város Önkormányzata bruttó 2.796.766,- Ft-ot a Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep fejlesztéséből megmaradó összeg terhére, határidő megjelölése nélkül biztosít. A fennmaradó bruttó 450.548,- Ft összeget a HUNGERIT Zrt. szándéknyilatkozata alapján támogatási szerződéssel a beszerzéskor biztosítja.

Az elnyerhető pályázati forrás 12.989.255,- Ft.

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje 2010. 05. 12.
Felelős: Kajtár István tü. alez.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
3./ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
4./ Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Szeged


7.) A 2010-2011. nevelési, illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok számának meghatározása (7-7/1)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.
A Képviselő-testület korábban döntött arról, hogy az óvodákban és általános iskolákban hány csoport, tanulócsoport indítását engedélyezi. Tegnap a Klauzál Gábor Általános Iskolában 7 szülő jelezte, hogy az első osztályban tanulmányokat folytató gyermekük fejlettsége miatt ne kerüljenek második osztályba. Ennek következtében - a gyermeklétszám alapján - a törvény két első osztály indítását teszi kötelezővé. A Koszta József Általános Iskolában a korábbi évhez hasonlóan a maximális beíratási határon történt a gyermekek beírása, így 2 tanulócsoport lenne 30 induló létszámmal. A 2010. évi költségvetés mindkét esetben a meglévő pedagógus létszámot és intézményfenntartási fedezetet biztosítja, így a plusz egy-egy tanulócsoport indításának fedezete biztosított. A költségvetést több mint 200 millió Ft-os forráshiánnyal hagyták jóvá és szigorúan megfogalmazták a forráshiány csökkentésére vonatkozó elveket. A plusz tanulócsoportok indítása 10 millió Ft-ot jelentene és megszűnnének a költségvetés megtakarítási lehetőségei. Kérte, hogy ezeket mérlegelve döntsenek. A Klauzál Gábor Általános Iskolában a szülői döntés alapján jogszabályi kötelezettsége van az önkormányzatnak. A város méltányosság alapján a Koszta József Általános Iskola számára is biztosítsa a "normál létszám" kialakításának lehetőségét.

Kozák János:
Meglepetten hallgatta a 7 szülő döntését. Van-e lehetőség arra, hogy ezek a gyermekek év közben második osztályba menjenek?

Dongó László:
A Koszta József Általános Iskolába a legnagyobb a beiratkozott gyermekek létszáma. A 60 gyermek az iskola körzetébe tartozik? Ezt a létszámot magasnak tartja, a többi iskolánál beírt gyermekek számát pedig alacsonynak. A Klauzál Gábor Általános Iskolába beíratott gyermekek száma is kevés két osztály indításához, hiába van az a 7 gyermek, aki újból első osztályos lenne.

Pásztor Antal:
Tavaly és tavalyelőtt is magas létszámmal indult az első osztály a Koszta József Általános Iskolában, de a hátrányosabb helyzetű gyermekek miatt a második évben meg kellett bontani az osztályt. Ez így fog maradni?

Dr. Papp Zoltán:
Mi a véleménye a Koszta József Általános Iskola pedagógusainak? Tudomása szerint három első osztályt szeretnének indítani.

Szűcs Lajos:
Kozák János képviselőt kérte, ismételje meg kérdését.

Kozák János:
A szülők év közben nem változtathatják meg véleményüket, ezért visszavonta kérdését.

Szűcs Lajos:
Jogszabály írja elő az iskolák körzethatárait. A szülő döntése, hogy hová íratja be gyermekét. A kettő nem ütközhet. A szülő a beíratás előtt megnézi az iskolákat, tanárokat, hogy dönteni tudjon, hová és kihez íratja be gyermekét.
Pásztor Antal képviselő kérdésére elmondta, hogy a beírt létszám megfelel a jogszabályban előírtaknak, de ő is támogatja a 3 osztály indítását.
Dr. Papp Zoltán képviselő által elmondottakra elmondta, tudomása van arról, hogy a pedagógusok 3 osztályt szeretnének indítani. Év közben az SNI-s gyermekekkel fejlesztve növekedhet az osztálylétszám, így indokolt a 3 osztály indítása. A fejlődés szempontjából ez a pedagógus és a gyermekek számára is előnyösebb lenne.

Dongó László:
Határozatot hoztak arról, hogy a Koszta József Általános Iskolában 2 első osztály indítható. Az indítható osztályok létszáma törvényben van rögzítve.

Kiment a teremből: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Dongó László:
Be kellene tartani a Képviselő-testület döntéseit. Tudomása szerint nemcsak körzethatáron belüli gyermekek vannak a beíratottak között. Kevesebb azonban a gyermek ott, ahová valójában tartoznak. Más városokban szigorúan betartják a körzethatárokat és nem adódnak ilyen problémák. 52 gyermeket kellene csak beírni. A Koszta József Általános Iskolába nem szokott SNI-s gyermek lenni. Nagyszerű iskolának tartja a Koszta József Általános Iskolát, mert hosszú évek óta eredményeket érnek el. A 15-16 fős osztályokat nehéz lesz 8 éven keresztül végigvinni. A 60 fő legyen 3 osztály, de a 15 fő ne legyen egy osztály. Melyik az az önkormányzat, amely ezt fel tudja vállalni? Ugyanannyi bért kell kifizetni és ugyanannyi órát kell tanítani.

Kálmán János:
Az előző időszakban meghatározta a Képviselő-testület az indítható osztályok létszámát, melyet az élet felülírt.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Kálmán János:
El kell gondolkodni, hogy szeretnék-e, ha gyermekük, unokájuk 30 vagy e feletti osztályba járjon. A város milliárdos kötvénykibocsátásokat tesz, pénzügyi forrásokat teremt elő fejlesztésre. Most fiatalokról, azok tanulmányának megkezdéséről van szó. Érdemes befektetni a jövő generációjába, hogy megfelelő körülmények között, XXI. századi módon, kis létszámú osztályokba kezdjék meg tanulmányaikat. A Koszta József Általános Iskola az önkormányzati iskolák közül a legjobbak között van. A tanítási színvonal és a tanulmányi eredmények csökkenését eredményezheti, ha nem engedélyezik a kis létszámban történő oktatást.

Visszajött a terembe: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Kálmán János:
Több iskolának lehetőséget adnak arra, hogy kis létszámú osztályokban kezdjék meg a tanulók a tanulmányaikat, ezért ezen iskolának is adjanak erre lehetőséget.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Nehéz döntés előtt állnak. Figyelembe kell venni, hogy az iskola életét törvények, rendeletek, szabályok határozzák meg. A közoktatási törvény rendelkezik arról, hogyan, milyen módon kell beiskolázni a gyermekeket. A helyi rendeletben szabályozzák, előre jelzik a feltételeket, melyhez az intézményvezetők tarthatják magukat.

Visszajött a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A törvényeket illik betartani. A Koszta József Általános Iskolában a három osztály indítása nem jelent többletkiadást. Pedagógusként elmondta, hogy kisebb létszámú osztályokkal kellemesebb, könnyebb dolgozni. A Klauzál Gábor Általános Iskolában kialakult furcsa helyzetről a bizottsági ülésen is sokat beszélgettek. Illene betartani a rendeletet, de az is jó ha méltányossági szempontokat is figyelembe kívánnak venni. A kettő között kell a Képviselő-testületnek döntenie. A Művelődési és Oktatási Bizottság ülésén nem jutottak közös álláspontra, a Képviselő-testületre bízzák a döntést.

Kozák János:
Nem kaptak választ arra, hogy mennyi gyermeket írattak be a Koszta József Általános Iskolába. A Művelődési és Oktatási Bizottság nem foglalt állást a kérdésben, a "hozzá nem értőkre" bízza a döntést. A ciklus végén vannak, az új testületnek kell azt megoldania, amit 4 év alatt nem tudtak megoldani. Ezzel nem ért egyet és tiltakozását fezezte ki.
Az irodavezető konkrétan mondja meg mennyi gyermek tartozik a körzetbe, mert a számok ismeretében javaslatokat tehetnének, pl. kisorsolhatnák a 7 gyermekből ki maradjon az iskolában. Az iskolaigazgatók kész helyzetek elé állítják a képviselőket.

Móra József:
A gyermekek elhelyezése nem szerencsejáték kérdése. A szülőnek akkor is szabad iskolaválasztási lehetősége van, ha a Képviselő-testület ezt másként gondolja. Elhangzottak pro és kontra vélemények. Képviselőtársai egyik oldalról kérik a XXI. századnak megfelelő oktatás biztosítását, a másik oldalról ide-oda kívánják rakni a gyermekeket. Közös álláspontot kell kialakítani.
Javasolta, hogy a Képviselő-testület engedélyezze a korábbi döntésétől való eltérést, így a Klauzál Gábor Általános Iskolában 2, a Koszta József Általános Iskolában 3, a Damjanich János Tagiskolában és a Petőfi Sándor Általános Iskolában 1-1 első osztály indítását.

Dr. Papp Zoltán:
Egyetért Kálmán János és Móra József képviselővel is. A Pálmások Szövetségének véleménye, hogy a Koszta József Általános Iskolában 3 első osztály indítását engedélyezzék. A szülő joga, hogy hová íratja gyermekét. A létszám a szakmai munkát jelzi. Büszkének kell lenni a Koszta József Általános Iskolában folyó szakmai munkára.

Kiment a teremből: Ollai Istvánné képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Hornyik László:
Kérte dr. Papp Zoltán képviselőt, vonja vissza azon kijelentését, hogy a többi iskolában nem végeznek olyan színvonalú munkát, mint a Koszta József Általános Iskolában. A hátrányos helyzetű és az SNI-s gyermekekkel való foglakozás nagyobb türelmet, tudást, több odafigyelést igényel, mint a tehetséges gyermekek képzése.

Pásztor Antal:
Tavaly volt olyan iskola, ahol nehezen jött össze az a létszám, amellyel 1 első osztályt tudtak indítani. Most nem volt ilyen probléma. Véleménye szerint is minden iskolában jól dolgoznak. A terület is hozzájárul ahhoz, hogy a Koszta József Általános Iskola ennyi gyermeket fel tud ölelni. Jó lenne, ha körzeten kívülről is tudnának fogadni gyermekeket. Az előterjesztést a szakma tárgyalta és véleményezte. A törvények lehetnek jók és rosszak, de azokat az élet felülírja. Javasolta a Koszta József Általános Iskolában a 3 első osztály indítását. A Klauzál Gábor Általános Iskolában kialakult helyzettel kapcsolatban elmondta, hogy egy szülőnek lehet jó ötlete, melyet több szülő is követ. Javasolta, hogy az előterjesztést szavazzák meg a képviselők.

Mihály Béláné:
A szülőket megilleti a szabad iskolaválasztás joga. Figyelembe kell azonban venni a törvényi szabályozásokat, illetve a Képviselő-testület által meghatározott óvodai csoportok és első osztályok számát. A februári ülésen döntöttek arról, hogy az általános iskolákban legalább 1-1 első osztály indítását engedélyezi.

Kovács Zsuzsa:
A Koszta József Általános Iskolába 39 körzetébe tartozó, sajátos helyzet alapján (testvér is odajár) 8, körzeten kívül 13 gyermek került beíratásra.

Halmai István:
Szülőként támogatja, hogy ne legyen 30 fős osztálylétszám. Indokolt a 3 első osztály indítása. A Képviselő-testület által meghatározott döntések komolyságát kérdőjelezi meg, ha azokat felül kell bírálni. Ragyogó a Koszta József Általános Iskola tantestülete, biztosítják a XXI. század feltételeit. Az osztályok létszámához viszonyítva hogyan alakul a tantermek száma?

Visszajött a terembe: Ollai Istvánné képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Halmai István:
Számára a többi iskola is legalább ilyen fontos. Szeretné, ha egyik nagy múltú iskolára sem kellene lakatot tenni, mert az intézményvezetők "beszorítják" az önkormányzat korábbi döntéseit. Jelen helyzetben nem lehet a gyermekeket és az oktató-nevelő munkát ellehetetleníteni. A Képviselő-testület szerepét, a létszámot és az indítható osztályok számát felül kell vizsgálni, vagy "be kell hajítani a gyeplőt" és diktáljanak az intézmények.

Kozák János:
A Petőfi Sándor Általános Iskolában és a Damjanich János Tagiskolában a törvény által előírt létszám alatti osztály indítását kellene engedélyezni. A döntéseknek komoly pénzügyi hatásai vannak az elkövetkező évekre. Tartsák tiszteletben a szülő döntését, de idővel korlátot kell szabni az oda jelentkező gyermekeknek, mert nem lesz elegendő tanterem. A 60 beíratott gyermek közül 13 nem a körzetbe tartozik, amennyiben áthelyeznék őket a Petőfi Sándor Általános Iskolákba és a Damjanich János Tagiskolába, akkor megoldódna minden probléma. A törvény szerint Damjanich János Tagiskola 16 fővel nem indíthatna első osztályt. Ésszerű megoldást kell kialakítani. Mindig az események után "gurulnak". Kényszerítsék az intézményeket az előírások, szabályok, törvények betartására, végrehajtására.

Móra József:
Kérte Kozák János képviselőt, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke segítsen az intézményvezetőnek abban, hogyan mondják meg a 13 szülőnek, hogy nem írathatja be gyermeket a Koszta József Általános Iskolába. A képviselő azt nem vállalja fel, hogy képviselőtársaival megjelölje, melyik iskolát zárják be. Nem arról van szó, hogy a Képviselő-testület meg van vezetve, illetve egyik iskolában rosszabb tanítás folyik, mint a másikban, hanem tiszteletben kell tartani a szülő jogát.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Itt van-e az a határozat, melyben meghatározták a létszámkereteket? Erre a problémára minden iskolakezdés előtt visszatérnek.

Dr. Papp Zoltán:
Hornyik László képviselőnek válaszolt, hogy egyik iskola szakmai munkáját sem kifogásolta. A Koszta József Általános Iskolában 3 első osztály indítását javasolta, mellyel nem akar minősíteni más iskolát, és nem bántotta meg a pedagógus társadalmat.

Szűcs Lajos:
Amennyiben a következő testület másként gondolja a dolgokat, akkor változtatni fog rajta. A szülő nem a körzet szerint illetékes iskolába íratta be a gyermeket, mert számára nem az az iskola, pedagógus a megfelelő. A vitából azt lehetett leszűrni, hogy törvénytelen a 30 fős osztálylétszám. Gond akkor lett volna, ha 60 gyermeknél többet írattak volna be a Koszta József Iskolába, mert azt nem lehetne 2 osztályra bontani. A vizsgálatok alapján lesznek olyan gyermekek, akikkel többet kell foglalkozni. Elmondta, hogy a tehetséges gyermekekkel is úgy kell foglalkozni, mint akiket fel kell zárkóztatni. A vita rávilágított néhány hibára.
Kérte, hogy a kiegészített előterjesztést fogadják el.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Egy pedagógus munkáját nemcsak az minősíti, hogy milyen eredményeket érnek el a versenyeken, hanem az a "gyermekanyag", amivel dolgozik. A körülmények határozzák meg, milyen módon lehet a gyermekekkel foglalkozni, milyen a befogadó képessége. A szerényebb képességű, a nehéz szociális körülmények között élő gyermekek nagyobb energia befektetést igényelnek. Óriási eredményt jelenthet a gyermek-pedagógus-szülő számára, ha kettesről hármasra feljavítják a jegyét. Ne a szerint minősítsenek, hogy egy iskolából mennyien tudnak gimnáziumban tanulni, mert nem ez a mérce. Megköszönte a pedagógusoknak a nap, mint nap végzett áldozatos munkát.

Dongó László:
Amikor egy iskola engedély nélkül túlvállalja magát, a vezetőjének tisztában kell lennie azzal, hogy azt más iskola rovására teszi. Az igazgatók sejthették a beiratkozási létszámot, ennek ellenére a Képviselő-testületet most is olyan helyzetbe hozták, mint korábban, helyettük döntöttek.

Pásztor Antal:
Ő is végigjárta ezt az utat. Az iskola nem vállalja túl magát.

Szirbik Imre:
Komoly a dilemma, mert a Képviselő-testület döntéseit felülírhatja az élet. Példaként említette a panel-programot. Kálmán János képviselő úgy fogalmazott, hogy ez "befektetés a jövő nemzedékébe" A város valóban befektet, mert pályázatokból újulnak meg az intézmények. A Képviselő-testület döntéseinek konzekvens végig viteléről is szó van. Bevezetőjében elmondta, hogy a döntés nem okoz többletkiadást, de megtakarítási lehetőséget vesz el, mely kb. 10 millió Ft. Ezt befektetésnek tekinthetik. A gyermek első iskolai évében dől el az iskolai sorsa, az hogyan illeszkedik be a közösségbe, hogyan lépi át az óvoda és iskola közötti küszöböt. Nem sajnálja a 10 millió Ft-ot, azonban elmondta, hogy ezek a lépések máshonnan veszik el a lehetőségeket. A Klauzál Gábor Általános Iskolában kialakult helyzetet szokatlan szülői magatartásnak tartja.
Abban kér szavazást, hogy a Koszta József Általános Iskola tekintetében a Képviselő-testület megváltoztatva korábbi határozatát a 2010-2011. nevelési évben 3 első osztály indítására ad engedélyt.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Klauzál Gábor Általános Iskolában 2 első osztályt indítsanak, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a módosított határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

92/2010. (IV.27.) Kt.
Tárgy: A 2010/2011. nevelési évben, illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok számának meghatározása, Alapító okiratok módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010/2011. nevelési évben, illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok számának meghatározása, Alapító okiratok módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1./ 2010. szeptember 1. naptól a Kertvárosi Óvoda Alapító okiratának "maximális befogadóképesség" című fejezet:
- Damjanich utcai Tagóvoda 37 fő-ről 40 főre a
- Köztársaság utcai Tagóvoda 100 fő-ről 116 főre módosul.

2./ 2010. szeptember 1. naptól a Központi Óvoda Alapító okiratának "maximális befogadóképesség" című fejezet:
- Apponyi téri Tagóvoda 75+10 fő-ről 100 főre az
- Klauzál utcai Tagóvoda 100 fő-ről 100+7 főre módosul.

3./ A Képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy gondoskodjon a jóváhagyott alapító okiratok bejegyzése iránti kérelem 8 napon belüli benyújtásáról a Magyar Államkincstárhoz.

4./ A Kertvárosi Óvoda Rákóczi Ferenc utcai Óvodájában a Képviselő-testület 2011. június 30-ig engedélyezi a nyolcadik csoportot, valamint a Köztársaság utcai Tagóvodában az ötödik csoport kialakítását.

5./ A Kertvárosi Óvoda Tagóvodáiban meghatározott gyermeklétszámok szerint összesen 20 óvodai csoport indítására kerüljön sor.

6./ A Központi Óvoda Klauzál utcai Óvodájába engedélyezi a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek csoportjának áthelyezését, és az Apponyi téri Óvodában a negyedik csoport indítását.

7./ A Központi Óvoda Tagóvodáiban meghatározott gyermeklétszámok szerint összesen 21+1 (SNI gyermekek) csoport indítására kerüljön sor.

Felelősök: Intézményvezetők
Határidő: 2010. május 09.

8./ A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a 2010/2011. tanévben az önkormányzati fenntartású általános iskolák az alábbiak szerint szervezzék az első osztályos tanulócsoportokat:

a.) A Deák Ferenc Általános Iskolában engedélyezi a Képviselő-testület 1 első osztály indítását 28 fővel (ez esetben a maximális létszám 20%-kal való túllépését a fenntartó engedélyezi), és 1 első osztály indítását a Damjanich János Tagiskolában 13 fővel.

b.) A Klauzál Gábor Általános Iskolában a Képviselő-testület 2 első osztály indítását engedélyezi 18-18 fővel.

c.) A Koszta József Általános Iskola a székhely intézményben 3 párhuzamos első osztályt indít. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a Koszta József Általános Iskolában az első osztályok 20-20-20 fő létszámmal induljanak
d.) A Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagiskolájában a Képviselő-testület engedélyezi, hogy az első osztály 9 fő létszámmal induljon, továbbá engedélyezi az összevont 1-2. évfolyamon a maximális létszám 20%-kal való túllépését. Így a 2010/2011. tanévben az 1-4. évfolyamokon 2 összevont osztály -
1-2. és 3-4. osztály - indulhat.

e.) A Petőfi Sándor Általános Iskolában a Képviselő-testület 1 első osztály indítását engedélyezi 14 tanulóval.

9./ A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 36. §-a szerint írásban értesítse a szülőket az óvodai, iskolai felvételekkel kapcsolatosan.

Felelős: Intézményvezetők
Határidő: 2010. május 09.

9./ Az intézményvezetők a 2010/2011-es tanévben is törekedjenek arra, hogy a napközis csoportokban a létszámok a teljesítménymutatók által megkövetelt létszámokhoz közeledjenek (1-4. és 5-8. évfolyamokon 25 fő/csoport).

Felelős: Intézményvezetők
Határidő: 2010. szeptember 01.

10./ Az önkormányzati fenntartású óvodákban az óvodai csoportok, és az általános iskolákban az első osztályos tanulócsoportok számának ismeretében a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben az intézményekben foglalkoztatható közalkalmazotti létszámokról a Képviselő-testület májusi ülésén dönt. Az óvodai csoportok számának növelése álláshely fejlesztést jelent, melynek hatása a 2010. évi költségvetésben többletforrást igényel.
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere
Határidő: 2010. májusi testületi ülés

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda
5./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
6./ Általános iskolák igazgatói
7./ Óvodák vezetői
8./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája

Szirbik Imre:
Felkérte a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottságot, hogy a szünetben tartsa meg tanácskozását.

Elment az ülésről: Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő


8.) Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Szirbik Imre:
A felújítás idejére ki kell üríteni a Bölcsőde épületét, melyet az alapító okiratban is szerepeltetni kell.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A 2. oldalon szereplő csoportszobákban elhelyezhető létszámot az óvodásokra vagy a bölcsődésekre értik?

Lencséné Szalontai Mária:
A bölcsődésekre vonatkozik.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

93/2010.(IV.27.)Kt.
Tárgy: Szentes Város Bölcsődéje Alapító Okiratának módosítása

Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta Szentes Város Bölcsődéje Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozta:

1./ Szentes Város Bölcsődéje Alapító Okirata "Székhelye" és "Törzsszám" alcímek közé az alábbiak kerülnek:
"Telephelye: 6600 Szentes, Klauzál utca 5-7.
6000 Szentes, Kossuth Lajos utca 18."

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalására és a törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából a Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Szentes Város Jegyzője
4./ Szentes Város Bölcsődéje
5./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
6./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő


9.) A Képviselő-testület Tulajdonosi Tanácsadó Bizottsága 2010. április 6-án napirenden lévő előterjesztése tárgyalásának folytatása (10)

Horváth István:
Az anyag ismételt tárgyalását a Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Szentes Városi Szolgáltató Kft-be való beolvadásáról szóló testületi döntés indokolja. A Bizottság felkérést kapott a Polgármestertől, hogy tegyen javaslatot az összevont kft. ügyvezetőjének díjazására. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft-vel kapcsolatban döntöttek az előző ülésen, de a döntés nem felelt meg a hatályos jogszabályoknak. Az előző ülés határozata szerint a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottságnak kell elkészítenie az összes önkormányzati többségi érdekeltségű gazdasági társaság ügyvezetőjének a 2010. évi prémium kitűzési javaslatait.

Visszaérkezett az ülésre: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Horváth István:
Az előző ülés anyaga is tartalmazta ezt összevontan.
A Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének díjazásánál figyelembe vette a Szentesi Vízmű Kft. ügyvezetőjének, valamint Magyarország 4 önkormányzati tulajdonban lévő hasonló tevékenységet folytató társasága ügyvezetőjének díjazását. Jelenleg kettős díjazásban részesül az ügyvezető, mert egy személy látja el a Beruházó Kft. és a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetői feladatait. A Bizottság 705 eFt/hó személyi alapbért javasol, a prémium mértéke a személyi alapbér 30%-ig terjedjen és legyen konkrét feladathoz kapcsolva.

Horváth István:
A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. esetében a korábbi két díjazás összege került összevonásra, mert a 2009. évi CXXII. tv. nem teszi lehetővé a kettős díjazást. A Bizottság 300 eFt/hó személyi alapbért javasol. A mozgóbér prémium formában, de a többi társaságtól eltérő megközelítésben történne. A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület igyekezzen ösztönözi az ügyvezetőt a saját bevételeinek növekedésére, vagyis az önkormányzati támogatás nélküli árbevételre. Prémiumként ezen növekmény 15%-át javasolják kitűzni.
A névre szóló prémiumnál felhívta a figyelmet a csatolt 7. sz. táblázatra. A társaságoknak két fő csoportja van:
1./ profitorientált csoport, melynek hozamérdekeltsége van - Szentes Városi Szolgáltató Kft., Szentesi Víz- és Csatornamű Kft., Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.
2./ nem profitorientált csoport - Rádió Szentes Közhasznú Nonprofit Kft., Szentes Városi Könyvtár Közhasznú Nonprofit Kft. Nem a profitorientáltság a fő cél, hanem a funkciójuk lehetőség szerinti leghatékonyabb ellátása, az üzleti tervben meghatározott önkormányzati támogatás kereteinek a nem túllépése, megtakarítások elérése.

Baranyi Imre:
A Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az anyagot alapvetően elfogadásra javasolja. A Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének prémimáról most ne döntsenek, mert az ügyvezető az egyesítés miatt a következő hónapban új üzleti tervet fog készíteni, melyben új szempontok merülhetnek fel.

Szirbik Imre:
Baranyi Imre képviselőt kérdezte, hogy a javaslat csak a prémiumra vonatkozik?

Baranyi Imre:
Igen.

Kozák János:
Nem ért egyet a döntés elhalasztásával. A Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság az alapbér és prémium együttes összegét vette figyelembe az összehasonlításnál. Amennyiben a prémiumot megemelik, csökkenteni kellene az alapbért, hogy ne legyen aránytalanság a város két hasonló nagyságrendű társaságának ügyvezetői díjazása között. A vélemények szerint a város életében a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. nagyobb, fontosabb, erősebb, így nagyobb feladat annak vezetése. Egyetértenek azzal, hogy közel azonos legyen a két kft. ügyvezetőjének díjazása.
A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásával egyetértenek. Az ügyvezető mozgóbére a 2010. évi növekmény 15%-a lenne, de nem határozták meg annak felső határát. Javasolta, hogy túlteljesítés esetén e kft-nél is 50%-ban kellene meghatározni a felső határt.

Baranyi Imre:
Az a világ már elmúlt, amikor nem a feladathoz szabják a jövedelmet, hanem az életkorhoz. Számára mindkét kft. egyforma jelentőséggel bír a város számára.

Horváth István:
Megköszönte a véleményeket, javaslatokat. A Szentes Városi Szolgáltató Kft-vel kapcsolatban ne halasszák el a döntést. Amennyiben a Képviselő-testület látja az összevont kft. 2010. évi üzleti tervét, akkor a számszerű értéket hozzá lehet és kell igazítani az üzleti tervhez. A két kft. stratégiailag a maga területén fontos a városnak. Az egyik nagyságrendjét és fontosságát az árbevétel nagysága és a kezelt vagyon értéke, a másik kft-nél pedig az összevonás után a feladatok összetettsége és sokrétűsége növeli.

Horváth István:
A Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság a díjazásnál nem a kort, hanem a feladatot vette figyelembe. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjével kapcsolatban megköszönte Kozák János képviselő által elmondottakat, melyeket személy szerint támogat. E társaságnál is az 50%-os felső határt célszerű megszabni. Javasolta, hogy ezt a Képviselő-testület is támogassa.

Hornyik László:
Nem ért egyet ezzel a javaslattal. Jó lenne, ha a növekmény 100%-ának a 15%-át lehetne kifizetni az ügyvezetőnek. Az, hogy ez az arány milyen mértékben növekszik, az az ügyvezető és munkatársainak érdeme. Nincs olyan külső tevékenység, melyet kötelezően el tudna látni, a növekményt saját rátermettsége és munkája határozza meg. A Szentesi Víz- és Csatornamű Kft., valamint a Szentes Városi Szolgáltató Kft. olyan kötelezően ellátott feladatokat lát el, melyeket be tudnak határolni.

Szirbik Imre:
A Szentes Városi Szolgáltató Kft., valamint a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft esetében két stratégiailag nagy fontosságú, de struktúrájában eltérő cégről van szó. A Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 700 millió Ft-os bevételével nagyságrendjében kétszer akkora, mint a Szentes Városi Szolgáltató Kft. Viszonylag egynemű tevékenységet végeznek, mert szinte minden szentesi polgárral kapcsolatban állnak. Az egyneműsítés nem a számok, hanem a feltételek egyneműsítését jelenti.
3. variációként javasolta, hogy a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél a prémium összege 30%-ról 50%-ra növekedjen, így arányaiban azonos, de mértékében eltérő lesz a javadalmazás.
Kérte a képviselőket, aki a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontját támogatja, miszerint az új üzleti terv ismerete után foglaljanak állást a prémium mértékében és tartalmában, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 4 nem szavazat ellenében elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Kozák János képviselő indítványával, miszerint az Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének prémium mértékét az éves alapbér max. 50%-ában határozzák meg, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatnak a módosítással nem érintett részét elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

94/2010.(IV.27)Kt.
Tárgy: Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek 2010. évi díjazása
A társaságok vezetőinek 2010. évre kitűzendő prémium célfeladatok

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság tárgyról szóló előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1./ A Képviselő-testület a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére 2010. május 1. napjától 705.000,- Ft/hó személyi alapbért határoz meg. A prémiumra vonatkozó döntést az új üzleti terv benyújtásáig elnapolta.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaszerződést a társaság ügyvezetőjével ennek megfelelően módosítsa és a célprémium kitűzést az ügyvezető részére adja ki.

Határidő: 2010. április 30.

2./ A Képviselő-testület a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője részére 2010. május 1. napjától 300.000,- Ft/hó személyi alapbért határoz meg. Ezen felül az előző és a tárgyévben elért tényleges saját bevételek növekedési mértékének 15%-a prémiumként kerül kifizetésre az éves alapbér maximum 50%-ának erejéig.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaszerződést a társaság ügyvezetőjével ennek megfelelően módosítsa és a célprémium kitűzést az ügyvezető részére adja ki.

Határidő: 2010. április 30.

3./ A Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek 2010. évre az előterjesztés 8/III/1 - 5. sz. mellékletében szereplő célfeladatokat és az azokhoz rendelt prémiumokat tűzi ki.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a célprémium kitűzéseket az ügyvezetők részére adja ki.

Határidő: 2010. április 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Szentes Város Jegyzője
4./ Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságok felügyelő bizottságainak elnökei
5./ Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságok
vezetői
6./ Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság elnöke

Szirbik Imre:
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendelet szerint az üres helyiséget pályázat útján kell bérbe adni. A Szentes Városi Szolgáltató Kft. kiírta a pályázatot, melynek beadási határideje május 10. A rendelet szerint a pályázatokat elbíráló bizottságba 2 főt kell delegálnia a Képviselő-testületnek. Javasolta, hogy a bizottságba a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság 1-1 tagját delegálják.
Kérte a bizottsági tagokat, aki egyetért azzal, hogy az elbíráló bizottságba a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság 1-1 tagot delegálva képviselje a Képviselő-testületet, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

95/2010.(IV.27.)Kt.
Tárgy: Bíráló Bizottságba delegálás

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos pályázatokat bíráló bizottságba a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság egy-egy tagját delegálja.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetője
3./ A Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága
4./ A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága

Elment az ülésről: Dongó László és Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
Megköszönte a rádióhallgatók és a tv-nézők figyelmét. Bejelentette, hogy munkájukat a továbbiakban zárt ülésen folytatják.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester

Horváth István - Antal Balázs Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő