1./ Szentes Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Különleges és érdekes, Szakaszhatárt és korszakot indító, illetve rövid távú pályázati kapcsolatokkal is bíró dokumentum. Az anyag a társadalmi vita előtti fázisban van. A szakértők stratégiába foglalták össze az elvégzett munkálatokat. Az akcióterületen élőkkel lakossági konzultációkat folytattak. A beérkezett anyagokat és elképzeléseket beépítették az anyagba. Az anyag egy fejezetnek, egy hosszabb folyamat stádiumát képezi, melyet a lakosság, a csoportok, a szakmai közösségek megvitatnak és várhatóan javaslattal fognak élni. A stratégia ezt követően ismét a Képviselő-testület elé kerül végleges döntéshozatalra.
Az anyagot a képviselők elektronikus formában kapták meg, mely az új kor szellemét tükrözi.

Kozák János:
Mit értenek a bérleti díj mozgó rendszerén? Hogyan képzelik a bevezetését? Az antiszegregációs anyag 11. oldalán olvasható, hogy az önkormányzati bérlakásépítési-programot hajt végre, a 38. oldalon támogatás esetén bővítik a jelenlegi bérlakásállományt. Nem beszélhetnek bérlakásépítési-programról, mert az elmúlt időben kevés bérlakás épült.

Hornyik László:
Az akcióterületi terv 196. oldalán szerepelnek a kiskereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek, irodák névsora. A Kossuth tér 4. szám alatt a Református Egyház tulajdonában lévő ingatlanon több üzlet is van, melynek nincsenek feltüntetve a listában. Miért? A látványterven ezek egy része látható.
Az anyag nem foglakozik a hékédi lakóparkkal. Felépül a lakópark? Meddig van építési engedélye? A jövőben miként lehet erre számolni?

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Az írásban kiadott anyag 6./ pontjában szerepel az ingatlangazdálkodási terv elkészítése. A kertvárosi lakótelep tervei milyen irányban mozdulnak el? Rövid távon van-e lehetőség a Rákóczi F. u. - Csongrádi út összekötésének megvalósítására a meglévő út felújításával?

Dr. Kerekes Valéria:
A bérleti díj mozgó rendszerének kérdése már a Pénzügyi Bizottság ülésen is felmerült. Kozák János képviselőt kérdezte, hogy melyik részből, melyik elemzésből emelte ki? Nem találja az anyagban.
Az antiszegregációs tervben említett lakópark és bérlakás-állományt növelő beruházást információja szerint a volt Vízmű területén lévő épület átalakításával kívánják megvalósítani.
A 196. oldalon található táblázat - mely az üzletek felsorolását tartalmazza -pontosítása, kiegészítése folyamatban van. Megköszönte az észrevételt, melyet beépítenek az anyagba.
A hékédi lakópark tervezésével, illetve a kertvárosi felvetéssel kapcsolatban nincs információja.

Wittek Krisztina, városi főépítész:
A hékédi és kertvárosi lakóparkokkal kapcsolatban elkészült a telekalakítási terv, a Kertvárosban már a telekalakítás is megtörtént. Erről nincs több információja. Az IVS ezt említette, de kívül esik az akcióterületen.
További bérlakások építése az antiszegregációs terv intézkedési részében szerepel, mint olyan program, amelyre komoly szükség lenne. A városban igazi szegregtum csak a Kisér városrészben a Dankó Pista utca környékén van. További szegregációval veszélyeztetett terület nem alakult ki a városban. A város bérlakásállománya az egész város területén, szétszortan helyezkedik el. Előnyös lenne, ha további bérlakások épülhetnének, de ennek anyagi okai vannak.

Szirbik Imre:
A hékédi lakópark kérdését a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság több fordulóban tárgyalta és értékelte a vállalkozó ajánlatát. A közművesítési költség és egyéb pénzügyi technikák alapján egy 1.000 m?-es telek bekerülési költsége mintegy 8 millió Ft lenne. Ez az önkormányzat költségvetését lehetetlenné tette volna és a vállalkozó sem vállalkozott a lakópark megvalósítására. A hékédi lakópark megépítésének lehetőségét a rendezési terv tartalmazza, de nincs olyan vállalkozó, aki annak megvalósítását rövid távon lehetővé tenné.
A kertvárosi lakótelep bővítésével kapcsolatban a Honvéd utcával párhuzamos, a város felé eső lakóterületeket lehet figyelembe venni. A lapos területen a csapadékvíz elvezetését kellene megoldani.
A Rákóczi F. u. és a Csongrádi út összekötésével kapcsolatban elmondta, hogy egy új híd építésére lenne szükség az Arany J. u. folytatásában, a Kurcán túli, alsóréti területen a nyomvonal sincs kialakítva. A rövid távú megvalósítást az is akadályozza, hogy az Arany J. utca a Kiss B. utcától "lefelé" szűk, ahol a jelenlegi forgalmat nem tudják elvezetni a Kurca felé. A területen lévő új épületek is bekorlátozzák az útszelvényt.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Nem erre gondolt.

Szirbik Imre:
A honvédség folyamatosan ellenzi, hogy az út honvédségi területen legyen átvezetve. Nem látja ennek rövid távú megoldását.

Kozák János:
Az anyag több száz oldalas. Gratulált a tervezőknek az értékes anyagért, illetve azon képviselőknek, akik végigolvasták. Az anyag sok mindenre kitér, részletes, sok szempontot vesz figyelembe, illetve olyan irányokat is megszab a város fejlesztéséhez, mely alapján a város vezetése dolgozhat. Társadalmi vitára bocsátásra alkalmasnak tartja.
Megdöbbentőnek tartja a város demográfiai helyzetét. Az akcióterületi terv 40. oldalán olvasható, hogy a Szentest érintő visszaesés többszörösen meghaladja a megyei átlagot. A közszféra projekt teljes költsége 2009-2013. között 4,7 milliárd Ft, melynek pénzügyi forrásai között pályázatok útján 3,83 milliárd Ft-ot jelöl meg hitel, kötvény, önkormányzati fejlesztési forrásként. Az anyag a magánforrások között 250 millió Ft-ot említ. A további önkormányzati 1.353 millió Ft-os hitelbevétel és a magánforrás megemlítése pénzügyi oldalról bizonytalanná teszi a program végrehajtását.
Az antiszegregációs programban szerepel, hogy a 15-59 év közötti korosztályban 40,2%-a a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők aránya, mely nagyon magas. Ez azt jelenti, hogy a városban az adózók száma rendkívül kicsi. Célként kellene megjelölni ezen mutató évről évre történő javítását.

Kozák János:
Kérte, hogy a bérlakás építési programmal kapcsolatban a tervezők "finomítsák" a megfogalmazást, mert a városban nem lehet bérlakás építési programról beszélni.
Nem kapott választ arra, hogy mit jelent a bérleti díj mozgó rendszere.
Nem találta az anyagban, hogy foglalkoztak-e vagy tervezi-e egy-egy akcióterületen a légvezetékek föld alá helyezését. Ez döntő szempont lenne a városkép alakításánál, főként a város belső területein.
Az anyag azzal is foglalkozik, hogy milyen külföldi tőke van a városban, de nem találkozott a 100%-os osztrák tulajdonban lévő Hidroferr Plusz Kft. nevével.
A Református Nagytemplommal kapcsolatos építkezést múlt időben kellene használni, mert a beruházás már megvalósult.
Még egyszer gratulált a tervezőknek.

Horváth István:
A Pálmások Szövetsége, valamint a Kereskedelmi és Iparkamara részéről már nagyon régóta szorgalmazzák egy ilyen dokumentum elkészítését, ezért nagy örömöt jelent számukra a vitaanyag. Ez egy 10-15 évre szóló fejlesztési stratégia. Csatlakozott Kozák János képviselő szavaihoz és gratulált az anyaghoz, mert rendkívül sok értékes információt tartalmaz, és hatalmas munkát tükröz. Dicséret illet mindenkit, aki az összeállításban részt vett. Az anyag társadalmi vitára és szakmai konzultációkra alkalmas.
Fontos lenne a dokumentum funkciójának eldöntése. El kell dönteni, hogy az anyag egy érdemi városfejlesztés középtávú stratégiája lesz vagy a pályázati követelményrendszernek való megfelelés. Amennyiben az utóbbi, akkor el kell fogadni és a "simítgatást" elvégezve be lehet tenni a dokumentumok közé. Amennyiben hosszú távú, érdemi vezérfonálként kívánják meghatározni az anyagot, akkor tovább kell rajta dolgozni. Ezzel kapcsolatban írásban csatolta észrevételeiket, véleményeiket, melyeket az előkészítőknek és a tervezőknek ajánl. Az érdemi városfejlesztési stratégia készítéséhez indítványozzák, hogy a határozati javaslat kerüljön kiegészítésre azzal, hogy "Szentes Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy azzal a szándékkal bocsátja széles körű társadalmi vitára az anyagot, hogy érdemi városfejlesztési dokumentumot kíván az elkövetkezendő 7-15 évre létrehozni, mint a fejlesztés fundamentumát".
A szerkezeti felépítéssel kapcsolatban 5 észrevétele van. A stratégia elején szükség lenne egy 3-4 oldalas rövid összefoglalóra. Az egyes fő fejezetek végén kellene egy rövid konklúzió, illetve az elégedettség és elégedetlenség megjelölése. Ez a fejlesztési stratégiához támpontot jelent abban, hogy hol kell határozottabban és erősebben beavatkozni.
Fontosnak tartja, hogy a koncepciókat kell majd az elfogadott stratégia alá rendelni.
A jövőképpel kapcsolatos megfogalmazás egy korábbi anyagból lett beemelve, melyről el kell majd vitatkozni. Ehhez azonban alternatívákat kell megjelölni.
Megdöbbentőnek tartja a demográfiai adatokat. Mi a fontosabb a város népességének a száma és annak alakulása vagy az a népesség, aki 10 év múlva a városban él, magas színvonalon éljen? A népességszám 2025-ben várhatóan 25 ezer fő lesz. Számítása szerint ez már 2015-ben várható.
Hiányolja, hogy az elemzésben nincs meg a konklúzió. Az országos és a megyei népességfogyás alacsonyabb, mint a szentesi, amely 6-7-6,8%. Meg kell találni az okát, ellenben nem tudnak beavatkozni.
A jövőképi stratégiánál felsorolja az anyag a tematikus célokat, melyben módszertani és megközelítési problematikák vannak. A jövőkép elemek vannak stratégiai eszközként megfogalmazva, és fordítva. A jövőkép az, amit el akarnak érni, az eszközök azok a stratégiai elemek, mellyel el akarják érni.

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 17 fő

Horváth István:
A stratégia végrehajtásakor a célok meg fognak valósulni.
Gratulált az anyaghoz. Indítványozta, hogy az anyag jövőbeni szerepével kapcsolatban is döntsenek.

Kozák János:
Egyetért Horváth István képviselővel abban, hogy a stratégia határozza meg a koncepciókat, ne fordítva.
A város turizmusának elképzeléseiről, stratégiáiról beszélnek, de az anyag nem tartalmazza a sportturizmus fogalmát.

Visszajött a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő

Kozák János:
A városban az első számú turisztikai elképzelés a sportturizmus. Kérte, hogy az anyagban ezt pótolják.
Az előkészítési anyagban "adott város vonzáskörzete", nem "Szentes város vonzáskörzete" szerepel. Nincs adaptálva a szöveg, általános megfogalmazásokat tartalmaz.
A városközponti akcióterületi terv konkrét fejlesztési célokat határoz meg, melyet a városi fejlesztések első helyére helyez. A konkrétan fejlesztési célokra több mint 10 milliárd Ft-ot határoz meg városi és magánszféra befektetésével közösen. A városközpont fejlesztését követően kerülhet sor a többi terület fejlesztésére. Amennyiben a jelen akciótervet tartják a legfontosabbnak, akkor több évre meghatározzák a fejlesztés irányát, a beruházások megvalósítását.
A Képviselő-testület előtt álló vitaanyagon már most lehet vitatkozni. Valóban ezek a legfontosabb fejlesztési célok vagy másokat is végre lehet hajtani?
Az anyagot színvonalasnak és továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. Bejelentette, hogy a Polgári Frakció támogatja az anyagot.

Szirbik Imre:
Mi az anyag funkciója, célja? Kettős célt lát az anyagban, melyek nem mondanak ellent egymásnak. Az anyag elkésztését praktikum diktálta, de van konkrét pályázati kapcsolata is. A konkrét pályázati kapcsolat azt jelenti, hogy a hosszú távú kitekintés mind időhorizontjában, mind területi horizontjában az egész városra koncentrál, és akcióterületekre osztja fel. A területekről pillanatfelvételt készít, hogy hogyan jutottak el a jelenlegi státuszba, illetve kitekintést ad arra, hogyan lehet "élhető" a város, hogyan érhető el az életkörülmények javulásával a népességcsökkenést lassító, esetleg megfordító tendencia lehet. Most nem döntéshozatalról, hanem társadalmi vitára bocsátásról van szó.
Az anyag nagyon színvonalas, vitára ingerlő és a vitát adatokkal is megalapozza. Az alternatívák felállítása a vitának a célja és része. Az anyag következő tárgyalásakor a Képviselő-testület felelőssége lesz, hogy a "kibővült tálcáról" milyen alternatívákat képez.
Olyan anyagot szeretnének készíteni, melynek tartalma meg is fog valósulni.
Az anyag célja és alaphorizontja a középtávú városfejlesztés, mely magába foglalja azokat az apró cselekvéseket, amelyek konkrét pályázatokat, stratégiákat és városfejlesztési lépéseket fogalmaznak meg. Ezekhez azonban hozzá kell rendelni a forrásokat. 2013-ig láthatóak az európai uniós és az országos fejlesztési trendek, 2014-től azonban az Európai Uniónak új tervezési periódusa fog elindulni. Ez kb. az időhorizont harmadánál következik be. Az elkövetkező 2/3-os időszak pénzügyi alapelvei és konkrét forintjai és pályázatai sem láthatóak.

Szirbik Imre:
Horváth István képviselővel egyetértve javasolta, hogy az anyag funkcióját úgy fogalmazzák meg, hogy "az anyag elsődleges szerepe és funkciója a város középtávú fejlesztésének megalapozó dokumentuma, amely magába foglalja a pályázathoz szükséges Integrált Városfejlesztési Stratégia megoldásának rövid távú gondolatát is".
Megköszönte az elhangzott pontosításokat. Az anyag elkészítéséhez összegezték a 90-es évek közepétől elvégzett munkálatokat, és egy impozáns listát kaptak, mely így is hiányos maradt. Megköszönte mindazok segítségét, akik a rendelkezésre álló anyagaikkal, információikkal, nyelvi-szerkezeti javaslataikkal segítették a dokumentum összeállítását, mert az 2-3 képviselő-testületnek is munkát, tendenciát, irányt fog jelenteni.
Az akciótervek és stratégiák közötti kapcsolat nyilvánvaló, mert egy folyamatban vannak és egy sor akciót és koncepciót valósítanak meg, melyeket vagy továbbvisznek vagy módosítanak. A döntést meghozzák, de az élet változása miatt időnként elemzésre, módosítására is sor kerül majd.
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal a megfogalmazással, hogy az anyag elsődleges célja a város középtávú fejlesztésének megvalósítása, mely magába foglalja a rövid távon benyújtandó pályázatokhoz szükséges dokumentumok megalapozását is, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (18 igen szavazattal) elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az írásban kiadott határozati javaslatot, mint munkaanyagot elfogadja és társadalmi vitára bocsátásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (18 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

94/2009.(V.22.)Kt.
Tárgy: Szentes Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Antiszegregációs terv, Akcióterületi terv első olvasatban történő elfogadása, társadalmi vitára bocsátása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, Antiszegregációs tervet, Akcióterületi tervet és az alábbi határozatot hozza:

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, Antiszegregációs tervet, Akcióterületi tervet első olvasatban elfogadja és társadalmi vitára bocsátásra alkalmasnak tartja.

Felelős: Vagyongazdálkodási Iroda
Határidő: Folyamatos

2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az anyag elsődleges célja a város középtávú fejlesztésének megvalósítása, mely magába foglalja a rövid távon benyújtandó pályázatokhoz szükséges dokumentumok megalapozását is.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
3./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája


2./ Önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok és közalapítványok éves beszámolója

Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2008. évi beszámolója (2/1)

Szirbik Imre:
Az előterjesztés részét képezi a kiegészítő melléklet és a Felügyelő Bizottság jelentése.
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Kozák János:
A Kiegészítő melléklet 8. oldalán olvasható, hogy 20 fő ügyviteli alkalmazottat és 27 fő fizikai dolgozókat foglalkoztatnak. Általában nem ez a szokványos arány, bár a Kft. feladata sem szokványos. Indokolt ez az arány vagy a jövőben lehet rajta javítani?
A Kiegészítő melléklet 7. oldalán található eredmény kimutatás elemzésben látható, hogy 2006. évtől csökkenő eredményességgel dolgozik a Kft. Mi az oka, indoka?
A Kiegészítő melléklet 5. oldalán foglalkoznak a Rehab Kht. részére nyújtott 5 millió Ft kölcsönnel, melynek visszafizetése még nem történt meg. A Pénzügyi Bizottság ülésén elmondták, hogy peres eljárás van folyamatban és a bírósági döntést követően lehetőség van a pénz "visszaszerzésére". Az anyagban az szerepel, hogy ezt az összeget értékvesztésként számolták el. Milyen valós, reális esély van az összeg visszaszerzésére? A Felügyelő Bizottság miért nem említi meg jelentésében, hogy ilyen attrakció történt. A könyvvizsgálónak is jeleznie kellett volna ezt az attrakciót.

Horváth István:
Az önkormányzati érdekeltségű cégeknél a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos problematikákat már tavaly felvetették, mert erre a Felügyelő Bizottságnak sem jogszabályban, sem egyéb vonatkozásban nincs kompetenciája, a Képviselő-testület pedig érdemben nem tudja azokat gyakorolni. 2008. októberében, a 2009. évi üzleti tervek tárgyalásakor kezdeményezték, hogy hozzanak létre ad-hoc bizottságot. A Polgármester úr ígéretet tett a bizottság felállítására. Mikor várható és mikor fognak ezzel foglalkozni?
Az önkormányzati érdekeltségű cégek vezetőinek teljesítmény követelménye 2009-re ki lettek-e tűzve, illetve megtörtént-e a 2008. évi értékelése és mi az eredmény? A beszámoló erre nem tartalmaz információt.
Mi a konkrét érdemi tartalma a rendkívüli bevételek sorban szereplő 8,1 millió Ft-nak és milyen jogcímen merült fel?

Szirbik Imre:
Az ad hoc bizottságra vonatkozó előterjesztést a következő testületi ülésre be fogja terjeszteni. Ezt már korábban is megtehették volna. A 2009. évi vezetői teljesítmény kiírására és értékelésre nem került sor, a 2008. évi értékelés sem történt meg. Ezt általában a Felügyelő Bizottságok szokták elvégezni. Tudja, hogy a törvényi kötelezettség és felhatalmazás nem erről szól, de ezen cégek Felügyelő Bizottságának tagjai között képviselők is vannak, akik ezen feladatot a Képviselő-testület nevében ellátják. A felállításra kerülő ad hoc bizottság amennyiben másként fog dönteni, ennek tere lehet.

Döbbrőssy Iván, a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetője:
A dolgozók aránya azért nem általános, mert a kft. tevékenysége sem szokványos. A beruházások eredményeként, a teljes fűtési rendszer automatizálásának következtében csökkent le a fizikai állomány. Az adminisztratív létszámot nem tudják tovább csökkenteni. Ez az arány a későbbiekben is meg fog maradni.

Döbbrőssy Iván, a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetője:
A kiegészítő mellékletben szereplő eredményesség az üzemi tevékenység eredménye, amely nem azonos a mérleg szerinti eredménnyel. A mérleg szerinti eredmény évről évre növekszik. Sok minden befolyásolja a mérleg szerinti és az üzemi eredményességet.
A Rehab Kht-val kapcsolatosan a bírósági ítélet jogerőre emelkedett, mely alapján az 5 millió Ft-os követelés jogos. A számlavezető pénzintézethez benyújtották a bírói ítéletet, de a számlán nincs fedezet.
A 8,1 millió Ft rendkívüli bevétel a korábbi pályázatokon kapott támogatást jelenti, mely az elhatárolt bevételeknél szerepel. Jelenleg ez minden évben csökken, mert az abból megvalósuló beruházások amortizációjának arányában kell elszámolni ezeket a bevételeket.

Kozák János:
Nem kapott választ arra, hogy az 5 millió Ft-os értékvesztéssel lekönyvelt kölcsönt, mint pénzügyi attrakciós műveletet miért nem említi meg a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló. Annyira jelentéktelen volt, hogy nem kellett volna erről említést tenni?
Tisztában van azzal, hogy az üzemi tevékenység eredmény nem azonos az adózott eredménnyel, de a gazdálkodás trendjét mutatja. Az alaptevékenységet mutató üzemi eredmény évről évre csökken. Miért?

Szűcs Lajos:
A Felügyelő Bizottságnak a hatályos jogszabályok és alapító okiratban foglalt különböző tevékenységek szerint kell működnie. A tranzakciókor nem tapasztaltak szabálytalanságot, jelenleg behajtás alatt áll. Megvárják, hogy mi fog történni, utána fogják napirendre tűzni, hogy mi lesz a pénzzel.

Szirbik Imre:
A könyvvizsgálót nem tudja megkérdezni, mert nincs jelen az ülésen.

Horváth István:
A tulajdonosi funkcióval kapcsolatban a Felügyelő Bizottság nem tűzi ki a vezető értékelést és nem is tartozik a kompetenciájába. A tulajdonos képviselőjének kellene ezt megtennie. Várhatóan a Képviselő-testület által megbízott ad hoc bizottság javaslatot tesz arra, hogy ezt hogyan oldják meg.
Megköszönt a Szentes Városi Szolgáltató Kft beszámolójával kapcsolatos választ.
Rendkívül figyelemre méltónak tartja a 3. oldalon szereplő fűtési hőmennyiség megtakarítást, amely a panel-program eredményeként jelentkezik.
A Szentesi Élettel kapcsolatban elmondta, hogy az anyagban nem szerepel, de 10,- Ft/db a terjesztési díja és egyéb részesedést is kap a terjesztő. Az áruházláncok reklámújságainak terjesztési díja 2-3,- Ft/db. Ezt a kérdést a terjesztőkkel meg kellene beszélni, vagy terjesztőt kell váltani. A Szentesi Élet szerkesztőségét ki kellene venni a Szentes Városi Szolgáltató Kft-ből és önállóvá vagy máshová való áthelyezéséről kellene dönteni. A tevékenységek részletes bemutatásából kitűnik, hogy önmagában 5 millió Ft vesztséget generál. Amennyiben a veszteség ellenére tovább kívánják üzemeltetni a szerkesztőséget, azt ne a Szentes Városi Szolgáltató Kft. keretein belül tegyék meg.
A beszámolókkal kapcsolatban elmondta, hogy nem mutatják be a tervezett és a tényleges adatokat. Javasolta, hogy a beszámolókban szerepeljenek az előző évi, a tárgyévi terv és a tárgyévi tényadatok
A beszámoló nem mutatja be a tervezett és tényleges átlagos személyi jövedelem szinteket. A nettó árbevétel 4,3%-kal növekedett, az üzemi eredmény 25%-kal csökkent. A személyi jellegű ráfordítások 10,3%-kal, a személyi jellegű kifizetések 32,5%-kal emelkedtek. Lehet, hogy mögötte érthető és indokolt ok áll, de arról a beszámoló nem tesz említést. Van-e ennek valami különleges oka?

Horváth István:
Egyetért és támogatja a határozati javaslatban szereplő 9,8 millió Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

Hornyik László:
Egyetért Horváth István képviselő azon javaslatával, miszerint vizsgálják meg, hogy az 5.337 eFt minőségi hiány milyen mértékben csökkenthető. Próbálják a lap bevételét növelni, mert egy reklámszervező segítségével fizetett cikkek is találhatók az újságban. Az újságot ingyenessé kellene tenni, így nagyobb példányszámban lehetne terjeszteni és a vállalkozók is "jobban" hirdetnének a lapban. Javasolta, hogy a lapot tegyék ingyenessé, így bevétel orientálttá lehetne tenni.
Gazdasági szempontból nem, csak szakmailag lenne jó, ha a Szentesi Élet szerkesztőségét a Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft-vel összevonnák. Mind a két média ráfizetéses, így csak a veszteséget növelnék.

Döbrőssy Iván:
Mi okozza a személyi jellegű kifizetéseknél a növekményt? Egy dolgozó munkaviszonyát megszüntették, részére 1,4 millió Ft végkielégítést fizettek ki. 70%-kal növekedett a gépjármű, motor használat, a 2008-ban betegszabadságra 500 eF-tal többet fizettek, mint 2007-ben.

Szirbik Imre:
A könyvvizsgáló záradékolta a beszámolót, a Felügyelő Bizottság jelentése az anyag mellékletét képezi.
Kérte a képviselőket, aki a Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját a hozzátartozó Felügyelő Bizottsági beszámolóval és könyvvizsgálói jelentéssel együtt, illetve a 9.800 eFt eredmény eredménytartalékba helyezésével elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

95/2009.(V.22.)Kt.
Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2008. évi beszámolója

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a Szentes Városi szolgáltató Kft. ügyvezetőjének 2008. évről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

2./ Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2008. évről szóló éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadja. A 9.800 eFt adózott eredményt a Szentes Városi Szolgáltató Kft. eredménytartalékába helyezi a fejlesztési feladatok végrehajtására, belőle osztalékot nem fizet.

3./ Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a Szentes Városi Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának 2008. évről szóló beszámolóját elfogadja.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Városi Szolgáltató Kft, Döbrőssy Iván ügyvezető
2./ Kocsis Ferenc könyvvizsgáló
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
Szentes Városi Szolgáltató Kft. alapító okirat módosítása (2/1/1)

Szentes Városi Szolgáltató Kft
- Ügyvezetői beszámolója
- Éves beszámolója a kiegészítő melléklettel
- Könyvvizsgálói jelentése
- Felügyelő Bizottság jelentése

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.
A Szentes Városi Szolgáltató Kft. könyvvizsgálatát az Ökonómia Kft. végzi, a könyvvizsgálatért felelős személye fog változni.
Kérte a képviselőket, aki elfogadja Bali Zsuzsanna könyvvizsgálót, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (18 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

96/2009.(V.22.)Kt.
Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft. alapító okirat módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Városi Szolgáltató Kft. könyvvizsgálatáért személyében is felelős személyként elfogadja Bali Zsuzsanna (sz.: 1963., an.: Menyhárt Ilona, Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, ig.szám: 004578.) Szentes, Csongrádi út 72. szám alatti lakost, és utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a szükséges alapító okirati módosítást végezze el.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Városi Szolgáltató Kft., Döbrőssy Iván ügyvezető
2./ Szentes Város Polgármestere


Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. 2008. évi beszámolója (2/2)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Dr. Demeter Attila:
Jelezte, hogy a Felügyelő Bizottság írásos jelentése nem lett csatolva. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Felügyelő Bizottság május 5-én megtárgyalta a beszámolót. Vita alakult ki a bérleti szerződések megkötése utáni hatásköri ütközések kapcsán a bérleti díj beszedésével kapcsolatban. Kifogás merült fel az egyik bizottsági tag részéről, miért nem teljes a tájékoztatás azzal kapcsolatban, hogy kik azok az adósok - különösen a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket bérlők -, akiktől nem lehet a bérleti díjat beszedni. Miért nincs a beszámolóhoz adóslista csatolva? Az ülésen kijelentette, hogy személyiségi jogokat sérthet, ezért nem kerülhet ki nyilvánosan az adóslista. Az adóslista a Felügyelő Bizottság tagjai részére betekintésre kiadásra kerülhet. A könyvvizsgáló záradékolta a beszámolót. A Felügyelő Bizottság megtárgyalva az anyagot a Képviselő-testületnek megvitatásra javasolja. A hátralék behajtásának kérdését továbbra is napirenden kell tartani. A nem tisztázott feladat- és hatáskör, illetve egyéb jogok kérdését tisztázni kell. A nyereség kimutatásának részletezését kérte az egyik felügyelő bizottsági tag, melynek a beszámoló mellékletét kellene képeznie. Az anyagi érdekeltség kérdésében is konkrét problémák merültek fel.
A Felügyelő Bizottság 1./ sorszámú határozata arról szól, hogy a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolót megtárgyalta és tárgyalásra alkalmasnak tarja figyelemmel a könyvvizsgáló általi előterjesztettekre.

Dr. Demeter Attila:
A 2./ sorszámú határozat alapján a mellékletek és könyvvizsgálói jelentéssel együtt a 7.105 eFt adózott eredménnyel hagyja jóvá az eredményt, és azt helyezze eredménytartalékba.
Horváth István képviselő javasolja, hogy a 7.105 eFt kerüljön a tulajdonoshoz, vonja azt el a Kft-től. A Képviselő-testület felelőssége, hogy eredménytartalékba helyezéséről vagy az adózott eredmény elvonásáról dönt.
Kérte, hogy a szóbeli tájékoztatást a Képviselő-testület fogadja el, a későbbiekben a jegyzőkönyv igazolja a Felügyeli Bizottság véleményét.

Kozák János:
A szöveges beszámolóban olvasható, hogy a mátraszentimrei üdülő árbevétele nem fedezi az üdülő fenntartási, üzemeltetési költségét. Erről szeretne bővebben hallani.

Döbrőssy Iván:
A mátraszentimrei üdülő bérleti díjának összegét az önkormányzat szakszervezete állapítja meg, a legnagyobb mértékben ők használják, ők utalják ki. A Kft. csak az üdülő kezelését végzi. Az üdülő ráfordítási költsége több, mint 1,5 millió Ft, mely tartalmazza az ott élő gondnok bérét, a közüzemi költségeket, a karbantartási, felújítási munkálatokat. Az alacsony bérleti díjjal az önkormányzati dolgozók kerülnek támogatásra.

Horváth István:
A Felügyelő Bizottság ülésén ő vetette fel az aggályokat. Van egy lista a bérlakásokban élőkről és egy a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőiről. Elfogadja, hogy a személyiségi jogok védelme miatt nem lehet ezeket széles nyilvánosságra hozni. Nem fogadja el azt, hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját miért nem lehet behajtani. Vállalkozások és más szervezetek bérlik a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket. Azoknak van 1 éven túli tartozása, akiknek meg van a forrása a bérleti díj befizetésére. Azt fogalmazták meg, hogy a behajtás érdekében nem lehet érdemlegesen semmit sem tenni. A szociális elemeket elfogadja a bérlakások esetében, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében azonban nem.
A mátraszentimrei üdülővel kapcsolatban a Kft. a tulajdonos által meghatározott díjakat szedi be, ezért a tulajdonos kötelezettsége lenne, hogy a fenntartási és a beszedett díj közötti különbözetet a Kft részére megtérítse, hogy az a mérlegében ne veszteségként jelentkezzen. A cél önmagában rendjén is van.
Nagy az átfedés a Szentes Városi Szolgáltató Kft. és a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. tevékenysége között A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. által végzett ingatlankezelési és más tevékenység érdemi végrehajtója a Szentes Városi Szolgáltató Kft. A Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-nek nincs saját alkalmazotti állománya, eszközei is korlátozottak. Többször kezdeményezték, hogy a tevékenység megoszlása miatt vonják össze a két társaságot. A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló megszüntetése 1 millió Ft évi megtakarítást eredményezne.
A képződött 7,1 millió Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezését nem támogatják, mert a társaságnak nincs saját létszám és eszközei is korlátozottak. Javasolta, hogy a tulajdonos ezt vonja el és azt a költségvetés bevételi oldalán forrásként kezelje. Amennyiben szükség lesz erre az összegre, akkor helyezzen oda forrást.
Kérte, hogy az elmondottakat a határozati javaslat módosításaként vegyék figyelembe.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Amennyiben elfogadják a Felügyelő Bizottság elnökének szóbeli tájékoztatóját, akkor a határozati javaslatot ki kell egészíteni azzal, hogy a Képviselő-testület a Felügyelő Bizottság szóbeli beszámolóját megvitatta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Horváth István képviselő indítványával, miszerint a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. adózott eredményét a Képviselő-testület, mint tulajdonos vonja el és azt költségvetési tartalékba helyezve a költségvetési gazdálkodás szabályai szerint használja fel, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselő-testületet, aki a 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a Felügyelő Bizottság szóbeli kiegészítésével együtt elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (18 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

97/2009.(V.22.)Kt.
Tárgy: Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. 2008. évi beszámolója

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetőjének 2008. évről szóló beszámolóját elfogadja.

2./ Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. 2008. évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel és a Felügyelő Bizottság szóbeli kiegészítésével együtt elfogadja.

3./ A Képviselő-testület, mint tulajdonos a 7.105 eFt adózott eredményt elvonja, és azt költségvetési tartalékba helyezve a költségvetési gazdálkodás szabályai szerint használja fel.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft.
2./ Váriné Kádár Margit könyvvizsgáló
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft
- Ügyvezetői beszámolója
- Egyszerűsített éves beszámolója a kiegészítő melléklettel
- Könyvvizsgálói jelentése

Szentes-Liget Kft. 2008. évi beszámolója (2/3)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgzadasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Dr. Demeter Attila:
Szóban terjeszti elő a Felügyelő Bizottság jelentését. Érdemi vita, kérdés nem merült fel a Felügyelő Bizottság ülésén. A Felügyelő Bizottság 1./ sorszámú határozata arról szól, hogy a 2008. évről szóló egyszerűsített éves beszámolót megtárgyalta, a Képviselő-testületnek megtárgyalásra alkalmasnak tartja és elfogadásra javasolja.

Dr. Demeter Attila:
A 2./ sorszámú határozatban a mérleget 816 eFt adózott eredménnyel hagyta jóvá és eredménytartalékba helyezését javasolja.
Kérte, hogy a Képviselő-testület fogadja el a Felügyelő Bizottság szóbeli jelentését.

Kálmán János:
Ismertette a beszámoló 2. oldalán a "2009. március hónapban jelentkezett." mondatot. A SZAMAVEND Kft. a hátralékot is jogutódként viszi tovább? Ő köteles megfizetni vagy az ITV Szentes jogutód nélkül szűnt meg és nem fizeti ki a fennálló tartozást?

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Az új bérlővel kötött bérleti szerződés a vagyonrendelet és a kapcsolódó rendeletek alapján, vagy a korábbi szerződéses konstrukció alapján történt? Az ITV Szentes Kft-vel kötött szerződés sem a bérbeadásra vonatkozó helyi rendelet alapján történt.

Kozák János:
A Kft. vezetése szerint az új szituációban van-e biztosíték arra, hogy a Szentes-Liget Kft. a Polgármesteri Hivatal felé fennálló tartozását folyamatosan tisztázza.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 17 fő

Dr. Mikecz Miklósné, a Szentes-Liget Kft. ügyvezetője:
A SZAMAVEND Kft. az eszközöket átveszi, de a hátralékot nem. A hátralékot az ITV Szentes Kft. fogja törleszteni, mely jelenleg is folyamatban van. A SZAMAVEND Kft-vel havi fizetésben egyeztek meg. A szerződés a decemberi határozat alapján történt, melyben az volt a cél, hogy az étterem ne zárjon be. Próbálták hirdetni, de nem volt olyan jelentkező, aki magasabb bérleti díjat fizetett volna. Abban az esetben be kellett volna zárni az éttermet.
A Polgármesteri Hivatal felé évente 1-1,5 millió Ft-ot tudnak törleszteni.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A korábbi testületi ülésen elhangzott, hogy ne zárjon be az étterem. Ez nem jelenthet felmentést arra, hogy szerződéskötéskor ne tartsák be a helyi rendeletben foglaltakat.
Kérte a Jegyző urat, aki most nincs jelen az ülésen, hogy ezt a kérdést vizsgálja ki és megfelelő időben adjon választ kérdésére.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a Szentes-Liget Kft. beszámolóját a Felügyelő Bizottság szóbeli kiegészítésével elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

98/2009.(V.22.)Kt.
Tárgy: Szentes-Liget Kft. 2008. évi beszámolója

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos a Szentes-Liget Kft. ügyvezetőjének a 2008. évről szóló beszámolóját a Felügyelő Bizottság szóbeli kiegészítésével elfogadja.

2./ Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos a Szentes-Liget Kft. 2008. évről szóló Egyszerűsített beszámolóját elfogadja.
A 816 eFt mérleg szerinti eredményt a Szentes-Liget Kft. eredménytartalékába helyezi, belőle osztalékot nem fizet.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes-Liget Kft.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája

Szentes-Liget Kft.
- Ügyvezetői beszámolója
- Egyszerűsített éves beszámolója a kiegészítő melléklettel

Visszajött a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő


Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2008. évi beszámolója (2/4)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Kozák János:
Az anyagot az egyik legszínvonalasabb beszámolónak tartja, ezért gratulált a Kft. vezetésének.
A kajánújfalui ivóvíz-rekonstrukció megtörtént. A Pénzügyi Bizottság ülésén elmondta, hogy a nagyhegyi ivóvízvezeték építése is fontos. Ikládi úr elmondta, hogy ez a feladat be van tervezve és a "nem túl távoli jövőben" meg fog valósulni. Szeretné, ha ez a jegyzőkönyvben rögzítésre kerülne és egy év múlva visszatérhetnének rá, hogy mi történt ezzel kapcsolatban.
Évek óta mondja, hogy fontos lenne a szennyvíztelep rekonstrukciója. Csökkenteni tudnák a vízterhelési díjat és a szennyvízbírságot, mely jelenleg 31-32 millió Ft-ot jelent és évről évre növekszik. Ez indokolatlanul növeli a lakosság szennyvízdíját és terheit. Fontosnak tartja, hogy a szennyvíztisztító telep beruházás előkészítése megfelelő ütemben folytatódjon és a legrövidebb időn belül megvalósuljon a rekonstrukció.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Javasolta, hogy amennyiben a városban csőhálózat fektetés történik, akkor egy földmunkával - a megfelelő szakemberek bevonásával - másik csőhálózatot is helyezzenek el a föld alatt a termálvíz elvezetésére.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. beszámolóját elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

99/2009.(V.22.)Kt.
Tárgy: Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2008. évi beszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2008. évről szóló Éves beszámolóját (mérlegét), a kiegészítő melléklettel, üzleti jelentéssel, a könyvvizsgálói jelentéssel és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt 578.694 eFt mérlegfőösszeggel elfogadja.
Az 5.061 eFt adózott eredményt a 2009. évi rekonstrukciók és beruházások fedezetére eredménytartalékba helyezi.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája


Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. alapító okirat módosítása (2/4/1)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Dr. Demeter Attila:
Jelezte, hogy a határozati javaslat 2.) pontjában nem a V.15.) pont, hanem a VI.15.) pont kerül módosításra.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a pontosított alapító okiratot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (18 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

100/2009.(V.22.)Kt.
Tárgy: Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. alapító okirat módosítása

Határozat

1.) A Szentesi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának V./14.) pontja Fábiánné Demeter Éva könyvvizsgáló megbízásának megszűnése miatt módosul:

V.
A Társaság könyvvizsgálója
14.) Az alapítói jogokat gyakorló Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 100/2009.(V.22.)Kt. számú határozatával:

Kisné Szabó Terézia (an.: Czirbus Terézia) 6600. Szentes, Wesselényi utca 61. szám alatti lakos, kamarai tag könyvvizsgálót (kamarai tagsági száma: 000538) a társaság könyvvizsgálói tevékenységének ellátásával 2009. május 29. napjától 2014. május 29. napjáig, 5 évi határozott időre megbízta.

2.) A Szentesi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának VI./15.) pontja módosul:
Balogh Szabó Gábor 6600 Szentes, Hunyadi u. 27. szám alatti lakos és Kelemen András 6600 Szentes, Farkas Mihály u. 15. szám alatti lakos felügyelő bizottsági tagok a tisztségükről lemondtak ezért az alapító okiratból és a cégjegyzékből törlésre kerülnek. A módosítás után a társaságnál 3 fős felügyelő bizottság működik tovább, a tagok személye és megbízásuk időpontja változatlan.

VI.
A Társaság Felügyelő Bizottsága
15.) Az alapítói jogokat gyakorló Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Baranyi Imre (an.: Varga Gizella) 6600 Szentes, Zolnay K. u. 42. szám alatti lakost;
Dr. Kormányos József (an.: Sztanyik Erzsébet) 6600. Szentes, Törs Kálmán u. 25. szám alatti lakost;
Koltai Iván (an.: Litkei Ágota) 6600 Szentes, Őze L. u. 5. szám alatti lakost;
a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjának 2007. március 30. napjától 2011. június 30. napjáig, határozott időre kijelölte.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselő testület megbízza az ügyvezetőt, hogy az alapító okiratot módosító határozat kivonatának kézhezvétele után a cégeljáráshoz szükséges iratokat készíttesse el, a változásbejegyzés iránti kérelmet és annak mellékleteit a törvényes határidőn belül nyújtsa be a Cégbírósághoz.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.
2./ Szentes Város Polgármestere


Szentesterv Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft. 2008. évi beszámolója (2/5)

Szirbik Imre:
Köszöntötte az ülésen Fári István ügyvezetőt.
A Szentesterv Kft-nél az önkormányzat kisebbségi tulajdonos.
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Kozák János:
A korábbi évek intenzív tervezési teljesítményei csökkentek, mert a városban szinte befejeződött a szennyvízcsatornázás. Az anyagban olvasható, hogy nem találtak helyette tervezési munkát. A Kft-nek 2007-ben 30 millió Ft, 2008-ban kb. 20 millió Ft árbevétele volt. A jövőt illetően milyen elképzeléseik vannak? Látnak-e árbevétel növelő lehetőségeket, vagy mit kívánnak tenni?

Fári István, a Szentesterv Kft. ügyvezetője:
Nehéz ez a helyzet, és a kérdésre a válasz is. A gazdaság alakulása alapján nem sok jót lát a jövőt illetően. Az elmúlt évben készített üzleti terven is jelezte, hogy a lakosság részéről elszegényedés tapasztalható, pedig tőlük várnák a legtöbb megbízást. Nem lát lehetőséget az árbevétel növelésére. Mindent megtesznek, amit meg tudnak tenni. A szűkös anyagi lehetőségek figyelembevételével igyekeznek propagálni tevékenységüket. Munkájuk ki van téve a gazdaság helyzetének és a lakosság erejének. 21 településnek készítik a gázbekötési tervét, de 2009. májusáig csak 15 igény merült fel. Várják, hogy mit hoz a jövő. Azon is gondolkodnak, hogy "bezárnak", mert a költségek növekednek, az árbevétel viszont csökken.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki mint kisebbségi tulajdonos hozzájárulását adja a Szentesterv Kft. 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásához, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

101/2009.(V.22.)Kt.
Tárgy: Szentesterv Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft. 2008. évi beszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata, mint kisebbségi tulajdonos, hozzájárul a Szentesterv Kft. 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásához.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentesterv Kft.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája


Pendola Szentes Kft. 2008. évi beszámolója (2/6)

Szirbik Imre:
Köszöntötte az ülésen Mészáros Györgyöt és Zsohár Árpádot.
Az önkormányzat a Pendola Szentes Kft-ben kisebbségi tulajdonos.
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Móróné Tulipán Edit:
2008-ban fél évig üzemelt a Petőfi Cukrászda, melyből bérleti díjfizetési kötelezettsége következett. A Pendola Szentes Kft. főkönyvi kivonatában az árbevétel sorában nem szerepel ez az összeg. Kinek fizette a Petőfi Cukrászda fél évig a bérleti díjat?

Kozák János:
Többször kérdezte, hogy megtörtént-e az épület apportálása? Azt a választ kapta, hogy az engedélyezések elhúzódása miatt a hitelt még nem vette fel Zsohár úr, a többségi tulajdonos. A hitel felvételét követően történik meg az épület apportálása és a Kft. törzstőkéjének megemelése. Nem történt meg az apportálás, ezért a bontási anyag a város tulajdonában van. Hogyan tudott a bontási anyagról a Pendola Szentes Kft. rendelkezni? Kihez folyt be az eladásból származó pénz? A Kft. nem számlázhatott volna. Ezt a kérdést tisztázni kell.

Mészáros György, a Pendola-Szentes Kft. ügyvezetője:
A Pendola Szentes Kft. bontási engedéllyel rendelkezik. Az értékesítésre és elszállításra azért került sor, mert október 24-én nyílt napot szerveztek. A felhalmozódott törmelék jelentős része, 1360 tonna, a Városellátó Intézmény berekháti telepére került, melyet bevételi bizonylattal tud igazolni. Bizonyos része a Zsanet Kft. részére került értékesítésre, a számlázás a vevő és a Pendola Szentes Kft. között történt. Ez a probléma.
Móróné Tulipán Edit képviselő kérdésére elmondta, hogy a cukrászdát üzemeltető Smaragd Duo Bt. megvételre került, mely nem Horváth Zoltán, hanem Silány Anikó tulajdonában volt. 2008. évben nem számítottak fel bérleti díjat, ezért nem is szerepel a mérlegben.

Kálmán János:
Nem járták körbe a kérdést, mert nem tisztázódott jogi alapon intézkedhet-e a Pendola Kft., mint tulajdonos, amíg nem történik meg az apportálás. Van-e valamilyen szerződés, amely alapján a Kft, mint tulajdonos léphet fel a Petőfi Szálló ügyében.

Szirbik Imre:
A Pendola Kft. bontási engedély alapján végezte el a Műemlékvédelmi Felügyelőség által előírt bontási munkálatokat. A bontás során keletkező anyagokat a Pendola Kft. két irányba számolta el. A törmelék elszállítását bizonylatokkal tudják alátámasztani. Ebből vita volt a szállítást végző és a Pendola Kft. között. A hasznosítható anyagokat a Pendola Kft. értékesítette, melyet számlával tud igazolni, de nem számoltak el az önkormányzat felé. Javasolta, hogy erre az elszámolásra tételesen kerüljön sor, melyet a pénzügyi és ellenőrzési bizottság ellenőrizzen.
Halmai István képviselő Zsohár úrral és Mészáros úrral végigjárta a területet, és a legutóbbi testületi ülésen az interpellációra adott választ elfogadottnak és elszámoltnak tekintette.
Kérte a képviselőket, aki kisebbségi tulajdonosként a mérleg elszámolásához hozzájárulását adja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

102/2009.(V.22.)Kt.
Tárgy: Pendola Szentes Kft. 2008. évi beszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint kisebbségi tulajdonos hozzájárulását adja a mérlegbeszámoló elfogadásához.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Pendola-Szentes Kft. - Szentes
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája


Rádió Szentes Szolgáltató Közhasznú Társaság 2008. évi beszámolója (2/7)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

103/2009.(V.22.)Kt.
Tárgy: Rádió Szentes Szolgáltató Közhasznú Társaság 2008. évi beszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rádió Szentes Kht. 2007. évi ügyvezetői beszámolóját, az egyszerűsített mérlegbeszámolóval, a közhasznú társaság eredmény-kimutatásával, a könyvvizsgálói jelentésével, a Felügyelő Bizottság jelentésével elfogadja.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája

Rádió Szentes Szolgáltató Kht.
- Ügyvezetői beszámolója (közhasznú jelentés)
- Egyszerűsített éves mérlegbeszámoló
- Közhasznú társaság eredménykimutatása
- Kiegészítő melléklet
- Könyvvizsgálói jelentés
- Felügyelő Bizottság jelentése

Szentes Városi Könyvtár Kht. 2008. évi beszámolója (2/8)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Jelezte, hogy az ülés előtt 2/8-hoz sorszám alatt került kiosztásra a Felügyelő Bizottság jelentése. Kérdezte, hogy minden képviselőnek a rendelkezésére áll-e az anyag?

Megállapította, hogy minden képviselőnek a rendelkezésére áll az anyag.

Horváth István:
A termelő vállalkozásoknál a Szentesi Víz- és Csatornamű, a kulturális és egyéb tevékenységet végzőknél pedig a Szentes Városi Könyvtár Kht. beszámolóját tartja példaértékűnek. Tömör, de átlátható az éves tevékenység, melyhez gratulált.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a Szentes Városi Könyvtár Kht egyszerűsített éves beszámolót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (18 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

104/2009.(V.22.)Kt.
Tárgy: Szentes Városi Könyvtár Kht. 2008. évi beszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Szentes Városi Könyvtár Kht. 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az egyszerűsített mérlegbeszámolóval a kiegészítő melléklettel, a független könyvvizsgálói jelentéssel és a Felügyelő Bizottság jelentésével elfogadja.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája

Szentes Városi Könyvtár Kht.
- Egyszerűsített éves beszámoló
- Kiegészítő melléklet
- Közhasznúsági jelentés
- Közhasznú társaság eredménykimutatása
- Független könyvvizsgálói jelentés
- Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyve

Szentes Városért Közalapítvány 2008. évi beszámolója (2/9)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Van értelme működtetni a 454 eFt-tal működő közalapítványt? Több pénzt kell juttatni nekik vagy más formában kell azt továbbműködtetni.

Móra József:
A Közalapítvány kuratóriumi tagjaként elmondta, hogy, hogy van értelme működtetni a közalapítványt. Idén a TESCO Globál Áruház a környezetbarát csomagolás bevezetésével kapcsolatos "szatyrok" árából 360 eFt támogatást nyújt. A Közalapítvány segítséget nyújt a városban működő kulturális szervezetek és egyéb pályázók részére. Nem tartaná "megátalkodott dolognak", ha az önkormányzat a költségvetésében támogatást biztosítana a Közalapítvány részére. Korábban felmerült ez a javaslat, de nem történt benne semmi. Szükség volna rá, de a Kuratórium "azzal az anyaggal foglalkozik, amit hoznak". Az elmúlt évben a Raiffeissen Bank nyújtott támogatást a Közalapítványnak. Addig ne fontolgassák a Közalapítvány működésének beszüntetését, amíg minden évben meg tud újulni.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság foglalkozott a Közalapítvány sorsával. Felmerült, hogy az önkormányzat minden évben meghatározott összeggel támogassa a Közalapítványt. Ennek az volt a feltétele, hogy a Közalapítvány részletesen számoljon be, mire fordítja a pénzösszeget és mivel foglalkozik. Ez megtörtént. A beszámoló alapján támogatható az a cél, amivel a Közalapítvány foglalkozik. Az elmúlt évben a Számviteli és Tervezési Iroda intézkedésének eredményeként kapott támogatást a Közalapítvány a Raiffeissen Banktól. Ez önkormányzati támogatásnak is tekinthető.
A Pénzügyi Bizottságon javasolta, hogy a 2009. évi támogatást illetően térjenek vissza és akkor hozzanak döntést.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Nem a Közalapítvány működését kell megszüntetni, hanem azon kellene gondolkodni, hogyan lehetne még jobban támogatni. Javasolta, hogy a mindenkori költségvetésében biztosítsanak bizonyos összeget azokra a nemes feladatokra és célokra, amellyel a Közalapítvány foglalkozik.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a Közalapítvány 2008. évi tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (18 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

105/2009.(V.22.)Kt.
Tárgy: Szentes Városért Közalapítvány 2008. évi beszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Városért Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről szóló jelentést és a pénzügyi Beszámolót elfogadja.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Városért Közalapítvány Kuratóriuma
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája


Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány 2008. évi beszámolója (2/10)

Szirbik Imre:
Köszöntötte az ülésen dr. Kicska Zoltánt, az alapítvány elnökét.
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (18 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

106/2009.(V.22.)Kt.
Tárgy: Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány 2008. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági jelentésének tudomásul vétele, és a könyvvizsgáló megbízásának hosszabbítása

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító, a Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány 2008. évről szóló Közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét), a kiegészítő melléklettel, a közhasznúsági jelentéssel, a könyvvizsgálói jelentéssel és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt 21.220 E Ft mérlegfőösszeggel, -1.384 E Ft eredménnyel (veszteséggel) tudomásul veszi.

2./ A Képviselő-testület a közalapítvány könyvvizsgálói feladatainak ellátásával újabb öt évre, a 2013. évi beszámoló elfogadásáig a V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft-t, személyesen Váriné Kádár Margit (Csongrád, Csemegi K. u. 6.) könyvvizsgálót bízza meg.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája

Szirbik Imre:
Más bejelentés nem lévén megköszönte a részvételt és az ülést 16 óra 05 perckor bezárta.

K.m.f.

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera aljegyző
Szirbik Imre polgármester

Törőcsik Zoltán - Kozák János
jegyzőkönyv-hitelesítő