1.) Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szűcs Lajos:
Bejelentette, hogy Zemlényi János, Szentes Városért Emlékérem kitüntetettje elhunyt. Kérte, hogy egyperces néma felállással adózzanak emlékének.

EGYPERCES NÉMA FELÁLLÁS

Szűcs Lajos:
Május 30-án rendezték meg a Damjanich János Tagiskolában a Gyermeknapot, valamint ezen a napon Nemzetközi Szenior Úszóverseny is volt.
Június 3-án polgármester úr sajtótájékoztatót tartott az Európa Plakett ügyében, a Rigó Alajos Iskola Gálaműsorán vett részt, valamint megtörtént a Szavazatszámláló Bizottsági tagok eskütétele.
Június 5-én polgármester úrral közösen a Dégáz által megrendezett faültetésen vettek részt a Rózsa Gábor téren.
Június 6-án Pedagógus Nap volt a Megyeházán, ahol polgármester úr miniszteri elismeréseket adott át.
Június 7-én Aktfotó kiállítás megnyitója volt.
Június 10-én polgármester úrral fogadónapot tartottak.

Szűcs Lajos:
Június 11-én részt vett a kistérségi tanácsülésen, valamint Kunszálláson DARIB ülés volt.
Június 12-én honosítás történt, valamint a Lux-tex megnyitotta telephelyét az egykori Gr. Széchenyi István Általános Iskola épületében. A Pedagógus napon tanulmányi versenyek díjait osztották ki.
Június 14-én Strandnyitó Partyt rendeztek.
Június 17-én sajtótájékoztatót tartott polgármester úr termál és szociális témában.
Június 20-án Modern Táncest megnyitója volt, valamint a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Szent Iván éji rendezvényén vettek részt. A Múzeumok Éjszakája nagy sikerrel zajlott le.
Június 21-én Holocaust megemlékezés volt az Izraelita temetőben.
Június 24-én a Civil TV reggeli műsorán vett részt polgármester úr.
Június 25-én főorvosi értekezletet tartottak a kórházban, meghallgatták a kórház problémáját, próbálnak segítséget nyújtani.
Felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt ülésen a honlaphoz kiosztott kérdőívek nem érkeztek vissza. A mostani ülés előtt került kiosztásra a szigligeti részvétellel kapcsolatos lap, melyet minél hamarabb kért kitölteni.
A Szombathelyen rendezett Tíztánc Európa Bajnokságon László Csaba és Mikes Anna páros 3. helyezést ért el.
A szentesi születésű Kőhalmi Zoltán humorista Karinthy gyűrűt kapott.
Gratulációját fejezte ki.

Dr. Demeter Attila:
Bejelentette, hogy az MFB hitel felvétel projekt közbeszerzési eljárása eredményes lett. A Közbeszerzési Bizottság mai zárt ülésen tárgyalta az ipari park infrastruktúra fejlesztés tárgyban az ajánlati felhívást. A május 27-én alkalmasnak ítélt és kihirdetésre alkalmasnak talált határozatát a bizottság a mai napon visszavonta.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Városi Könyvtárban a szentesi kismesterek, kézművesek munkáiból kiállítás nyílt, amely egész nyáron megtekinthető.

Kozák János:
Érdeklődött, hogy a Petőfi Szállodának megérkeztek-e már az érvényes engedélyei és ennek alapján megtörtént-e már a feltőkésítése a Pendola Kft.-nek? A Rehab Kht. esetén történt-e már valamennyi pénz visszatörlesztése az önkormányzat javára?

Dongó László:
Az elmúlt hónapban került átadásra a Honvéd utca pályázati úton történő felújított szakasza és vele együtt az "útakadályok", amelyek rendkívül megnehezítették a forgalmat. Azóta a kivitelezők a magasságukon csökkentettek, de továbbra is útakadálynak tekinthető, nem forgalomlassításnak. Biztonságosan legfeljebb 5 km/h-s sebességgel lehet átkelni rajta. Ennek a következménye az lett, hogy főleg a teherautósok bemennek a környező kis utcákba. Nem gondolja, hogy elérték a célt.
A Honvéd utcának ezen felújított szakasza a legkisebb lakosságszámot érinti a Kertvárosi lakótelepen. Ilyen útszakasz a városban legalább kéttucat van, ahol el lehetne helyezni ilyen útakadályokat. Kérte, hogy vizsgálják felül az egész kivitelezési folyamatot, ezek a forgalomlassítók katasztrofálisak.
A Hősök erdejéből kitakarították a frissen ültetett kiszáradt tölgyfákat. A kiszáradt tölgyfák %-os aránya kb. 95%. Hogyan fordulhatott elő, hogy a frissen ültetett tölgyek 95%-át újra kell ültetni? Kertjükhöz közel eső fát gondozták, megkapálták, öntözték, amelyik virít. Ez bizonyítéka annak, hogy a rendszeres gondozás elmaradása okozott súlyos kárt és kezdhetik a telepítést elölről.

Törőcsik Zoltán:
A járdafelújítási programban elérték, hogy a Munkás utcát az elejétől a végéig befejezzék és a lakosság megelégedésére át tudják adni. Megköszönte Varga Sándornak az elvégzett munkát. Kérte, hogy a Kiss Ernő utca kis szakaszát még csinálják meg.

Szűcs Lajos:
Dongó László képviselő felvetését interpellációnak fogja tekinteni.

Szirbik Imre:
A Petőfi Szálló tervezése kapcsán a Pendola elkészítette a módosított tervet. A legutóbbi Tervzsűrin a vita tárgya nem a műemléki épület felújítása, hanem a hozzá kapcsolódó modern részek voltak. A műemléki zsűri kizárólag a Petőfi épületének a felújítását nyújtja be, ez megérkezett az Országos Műemléki Zsűrihez, amely még nem tűzte ki a tárgyalás időpontját, próbálják sürgetni.
A Rehab Kht.-val kapcsolatban a jegyző úr végrehajtásra átadta az anyagot a végrehajtónak, aki megkezdte a munkát. Az önkormányzat számlájára még nem folyt be bevétel.

Ollai Istvánné:
Megköszönte Varga Sándornak, hogy a Kishát utca végén a Kurcán lévő hidat megcsináltatta, a Szegfű utca végén levágatta a füvet. Nemcsak kérni kell, hanem meg is kell köszönni.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki a szóbeli tájékoztatót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta.


2.) A Klauzál Gábor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása (11)

Szűcs Lajos:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Dr. Sztantics Csaba:
Megköszönte a 20. sorszámú előterjesztés tárgysorozatba vételét. Az elmúlt ülésen előre jelezte, hogy minden bizonnyal ezen ülésen is sor kerül az alapító okiratok módosítására.
A tegnapi nap folyamán megkapták a hivatalos értesítéseket az Államkincstártól, amely az alapító okiratok bejegyzését jogszabályi kötelezettségként végzi. Előzetesen értesítést kaptak, hogy milyen problémák várhatók. Az Államkincstár kifogása, hogy az előző alapító okiratokat hatályon kívül helyezték és újakat készítettek, holott csak módosító okiratot kellett volna csinálni. Az Ámr. 10.§ /11/ bekezdése alapján elvárják, hogy módosító okirat készüljön. A módosító okiratok 99%-ban az előző előterjesztésre épülnek. Ami változott az előzőhöz képest, hogy pontosítani kellett a szakfeladat rendszámokat, szakfeladat számokat. Az elmúlt ülésen választ adott arra a képviselői felvetésre, hogy az irányítói jogosultság több önkormányzatot illet meg és ebben hogyan tudnak eligazodni. Azt válaszolta, hogy ezek mögött lévő társulási megállapodások adnak választ, mert az minden jogot Szentes városnak ad. Ezekben a módosító okiratokban ezt konkretizálva van. Az alapítói jogok kérdésénél ki van hangsúlyozva és meg van jelölve az a társulási megállapodás, amely társulási megállapodások 3.) pont 2. bekezdésében rögzítve van. A módosító okiratok július 1. napjától lesznek hatályosak.

Megérkezett az ülésre: Móróné Tulipán Edit képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Dr. Sztantics Csaba:
A hátralévő 4-5 napra is módosítani kell pályázathoz a Klauzál Gábor Általános Iskola alapító okiratában a befogadóképességet. Kérte, hogy a határozat az alábbiak szerint szóljon: "A Képviselő-testület a Klauzál Gábor Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:" A módosító okiratban már így van rögzítve.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (23 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

139/2009.(VI.26.) Kt.
Tárgy: A Klauzál Gábor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Klauzál Gábor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Klauzál Gábor Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

"A Maximális befogadóképesség: 410 fő helyébe a következő lép:

"Maximális befogadóképesség: 390 fő".

Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentes Város Polgármestere
2.) Polgármesteri Hivatal Jegyzője
3.) Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
4.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája
5.) Klauzál Gábor Általános Iskola Igazgatója
6.) Városi Intézmények Gazdasági Irodája


3.) Intézményi módosító okiratok elfogadása költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. alapján (20)

Dr. Demeter Attila:
Az elmúlt ülésen elmondottakat fenntartja, nem egyszerűsödött a helyzet, bonyolultabbá vált. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása kapcsán aggályai vannak. Az alaptevékenység szakágazati 841105 száma mi, ez nem található meg.

Dr. Demeter Attila:
Az 5. és 6. számra elfogadja a jegyző úrtól kapott Pénzügyminiszter 8008/2008. PM tájékoztatóját az államháztartási szakfeladatok rendjéről.
8411 szám alatt 11 konkrétan rögzített szakágazati feladat van, ha a TEÁOR '08-hoz visszanéz, semmi mást nem mond, csak tevékenység megnevezését egyértelművé teszi, hogy általános közigazgatás. A 05-ösnél nincs megjelölve, hogy általános közigazgatáson belül mi. Ha ez az általános közigazgatás egyben a 841108 klasszikus TEÁOR számhoz igazodó tevékenység megnevezése, akkor elfogadja.
A PM felé jelezzék a problémát. A 217/1998. (XII.30.) Korm. r. szerint ennek a bizonyos hivatkozása a 10.§ /10/ bekezdése a költségvetési szervezet szakmai szempontból meghatározó alaptevékenységének jellege szerint kell a KSH által kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendjében meghatározott szakágazatba sorolni. Ezzel szemben itt van a PM tájékoztató, ami a KSH által kiadotthoz mennyiben igazodik. Azt látja, hogy 8414 szám szerinti tevékenység, ami úgy van jelezve, hogy 841401 önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások, ilyen szám a TEÁOR-ban nincs. A PM önhatalmúlag állapította meg? Ugyanez van a 8419-nél, 8421-nél. Nincs ilyen TEÁOR szám. Meg kell nézni a tevékenységek egységes ágazati rendszerét, nincs benne ilyen szám. 89-es ágazati jelölésű tevékenyég nincs a TEÁOR-ban.
A PM adjon olyan információt, hogy milyen külön kiadványban lehet utána nézni. Fontosnak tartja, hogy az alaptevékenység szakágazati száma 841105, jelöljék meg, hogy általános közigazgatás vagy nézzék meg, hogy a 05-höz mi tartozik.

Dr. Sztantics Csaba:
Ezek a számok az elmúlt ülés előterjesztésében is szerepeltek. Az Államkincstár megvizsgálta és rendben találta. Amikor rákérdeztek, hogy ahol szakágazati szám van, szükséges e kifejezést használni, azt a választ adták, hogy oda nem szükségeltetik semmi, csak a szám.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

140/2009. (VI.26.) Kt.
Tárgy: A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. alapján az intézményi módosító okiratok elfogadása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényből adódó intézkedési kötelezettséget és az alábbiak szerint határoz.

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 118/2009. (V.29.) Kt. határozatát ezen határozat meghozatalával egyidejűleg hatályon kívül helyezi.

2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a

- Polgármesteri Hivatal, - Kertvárosi Óvoda,
- Gondozási Központ, - Központi Óvoda,
- Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, - Deák Ferenc Általános Iskola,
- Központi Gyermekélelmezési Konyha, - Klauzál Gábor Általános Iskola,

- Művelődési Központ, - Koszta József Általános Iskola,
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - Petőfi Sándor Általános Iskola,
- Városellátó Intézmény, - Terney Béla Kollégium,
- Városi Intézmények Gazdasági Irodája, - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
- Bölcsőde - Lajtha László Alapfokú Művészeti Is-
- Családsegítő Központ, kola és Hangversenyközpont
- Hajléktalan Segítő Központ, - Sportközpont,

elnevezésű intézményeinek alapító okiratát 2009. július 1. napjával ezen határozat mellékletét képező módosító okiratokban foglaltak szerint módosítja.

3.) A Képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy gondoskodjon az alapító okiratok jelen módosításának egységes szerkezetbe foglalásáról és a módosított okirat bejegyzése iránti kérelem határidőben történő benyújtásáról a Magyar Államkincstárhoz.

4.) A Képviselő-testület felhívja az 1.) pontban felsorolt intézmények vezetőit, hogy a módosító okiratokban előforduló változásokat az intézményi szervezeti és működési szabályzatokban vezessék át.

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: intézményvezetők

A határozatról értesítést kap:
1.) Érintett intézmények vezetői
2.) Szentes Város Jegyzője
3.) Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája és általa
4.) Magyar Államkincstár - 6720 Szeged, Széchenyi tér 9.


4.) Beszámoló a Kurca vízminőségének javítására kidolgozott program által elért eredményről (2)

Szűcs Lajos:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, valamint a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Korom Pál:
Az elmúlt évben elfogadásra került egy határozat, hogy milyen tevékenységeket kell megvalósítani a Kurcán ahhoz, hogy a vízminőséget jó állapotban tudják tartani. A határozat második pontja az volt, hogy készüljön erre vonatkozólag a felek között egy akcióterv, illetve a vízminőség biztonsága érdekében kerüljön megvalósításra egy program.
A tárgyi előterjesztés kapcsán számos vélemény, kérdés és felvetés hangzott el, amelyekre az alábbi válaszokat adja.
A Kurca szakaszán működő érintett felek: 3 önkormányzat, 3 horgásztársaság, a Vízügyi Igazgatóság, a Társulat és a nagyobb gazdálkodók.
Együttműködésüket a jogi helyzetük határozza meg.
A Kurca állami tulajdonú főmű. A tulajdonosi jogokat a kezelő ATIKÖVIZIG gyakorolja, a vonatkozó jogi dokumentumok szerint.

Korom Pál:
Ezek a dokumentumok egyértelműen határozzák meg a Kurcához kapcsolódó jogait és kötelezettségeit, amelyek irányadóak a többi partnerre nézve is. Meghatározó tényező az a jogszabályi környezet, amelyik szerint a Vízügyi Igazgatóság végzi tevékenységét.
A Hármas-Körösön lévő kurcai vízkivételi mű a Vízgazdálkodási Társulat kezelésében van, amihez kapcsolódóan neki is egyértelmű jogai és kötelezettségei, feladatai vannak.
Az érintett horgász egyesületek a kurcai halállomány ügyeiben illetékesek, szintén egyértelmű jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek.
A teljes érintetti körből az önkormányzatok azok, amelyeknek ilyen típusú jogaik és kötelezettségeik nincsenek, vállalt feladatai vannak a Kurcához kapcsolódóan. Ezek elsősorban az ATIKÖVIZIG feladatait meghaladó vízminőségi és esztétikai követelmények teljesítésére vonatkoznak, amibe nélkülözhetetlen koordináló szerepet tölt be Szentes Város Önkormányzata és a finanszírozásában is részt vesz.
Szentes Város Önkormányzatának nincsenek jogszabályilag meghatározott jogai és kötelezettségei kifejezetten a Kurcához kapcsolódóan, a Kurcához kapcsolódó ügyekben nem is járhat el hatóságként.
Amikor a 25/2008. (II.22.) Kt. határozat 3. pontjában foglaltak szerint haladéktalanul megkezdték az egyeztető tárgyalásokat az érintetti körrel, szembekerültek a következő három ténnyel.
Egyrészt azzal, hogy a felek között összetett - többek között anyagi - érdekellentmondások vannak, amelyek egy része nem vagy nehezen összeegyeztethető. Úgy döntöttek, hogy a komoly vitapontokat elkerülik. Komoly szembenállás, hogy az ATIVIZIG szerint túltenyésztett a halállomány a Kurcán, amellyel nem értenek egyet.
Vannak közös érdekek, amely lehetővé tette az együttműködés kibontakoztatását és a bioremediációra vonatkozó része szerződéses formát is öltött. Ebben a szerződésben a 3 érintett önkormányzat és horgászegyesületek anyagi áldozatot is vállaltak a program sikere érdekében.
A harmadik tény az, hogy a felek nem hárították el eleve a közös akciótervre vonatkozó javaslatot. Ugyanakkor azonban az álláspontjuk szerint a kötelező feladataiknak gyakran erőn felül tesznek eleget és a kötelezettségeiken felüli vállalásaikat nem vagy csak konkrét mértékben kívánják kötelezettségként vállalni. A viták elkerülése és az együttműködés megvalósítása érdekében az önkormányzat által elfogadott megvalósítási tervet fogadták el, mint akció tervet az abban lévő 16 pont szerint.
A jelen előterjesztésben - amely lényegét tekintve az eddigi eredmények és tapasztalatok összegzése - kerülték a tárgyi 16 pont szerinti részletezést.
Az előterjesztés a tárgyi 16 pontból - egy más szerkezetben - 14 pont tekintetében ismerteti az eddigi fejleményeket, eredményeket, tapasztalatokat - több esetben a jogosult partner álláspontja szerint.
A további két pontra a következők miatt nem tértünk ki.
A hígtrágya kezelések ügyében fontos kihangsúlyozni azt, hogy bizonyított trágyalé bevezetés nem történt a Kurca-rendszerbe. A 2008 évi környezetvédelmi bejárás során sem került ilyen tény megállapításra. A trágyalé gondjaik kezelésére az illető cégek, tudomásunk szerint, 2010 év végéig kaptak haladékot a Környezetvédelmi Felügyelettől. Ennek az az oka, hogy valamennyien pályáztak pénzt erre a feladatra.
A vízilétesítmények, illetve stégek engedélyezése ügyében pedig tisztázódott a jogi eljárási rend, mindenek előtt a város új szabályzási tervének hatályossá válásával.
Többször is felvetődött az, hogy a vízminőségi problémák igazi megoldása a Kurca élővízzé tétele.
Sajnos, ez nem lehetséges. Több milliárd forintos beruházás eredményeként az lehetséges, hogy - megfelelő tiszai vízállás esetén - folyamatosan mintegy 1,5 m3/sec vizet vezessenek át a szarvasi holtág duzzasztott vizéből a Kurcán. Ez sem lenne azonban ingyenes. Jelenleg 0,8 Ft/m3 az az összeg, amelyet a Gyulai Vízügyi Igazgatósággal egyeztettek.

Korom Pál:
Nincsenek ismert vízszennyezők. A konkrét vádhoz még az sem lenne elegendő, ha a bebocsátásra lennének tanúk és vízminták. Bizonyítani kellene a szennyezés eredeti forrását is.
Fontos pontosítani azt, hogy a Kurcán nincsenek szennyvíz-bekötések. A fellelhető nagyszámú csapadék csatorna bekötés legálisan létező. Sajnos előfordul az, hogy ezekből jelentős szennyezések jutnak a Kurcába. A szennyezők elleni eljárás, csak bizonyítási eljárás eredményeként lehetséges. Nincsenek azonban azonosított szennyezők.
A termál csurgalékvíz bevezetések után a szennyezők bírságot fizetnek.
A Kurca átöblítése, illetve a Kurcába történő frissítővíz bevezetés szakmailag egészen mást jelent.
A Kurca átöblítését az ATIKÖVIZIG-nek kell elvégeznie az öntözési idényt megelőzően, hogy megfelelő minőségű öntözővizet tudjon szolgáltatni az igénylőknek. A téli termál csurgalékvíz illetve a tavaszi belvíz szennyezés rendszerint több millió m3-es vízcserét tesz szükségessé, szerencsés esetben árvízi apadószakaszban, árvízből.
Frissítővíz jellemzően nyaranta az Önkormányzat, illetve a Horgász Egyesület költségén kerül bevezetésre vízminőségi veszélyhelyzetekben.
A Termál tó leürítésére őszi-téli időszakban azért van szükség, hogy a fűtési időszakban keletkező csurgalékvizeket fogadni tudja.
Az engedély nélkül a Kurca vízszéléig épített kerítések az illetékes ATIKÖVIZIG engedélye nélkül épültek meg így. Ezek építéséhez nincs szükség a Hivatal engedélyére és azokat nem is bontathatja el. Ezekkel az ATIKÖVIZIG-nek az a problémája, hogy ár- illetve belvízvédekezés idején akadályozzák a parti közlekedést és munkálatokat.
Az ATIKÖVIZIG hozzájárult a kerítések fennmaradásához, de minden érintettel kötött egy olyan megállapodást, amelyben az érintettek tudomásul vették azt, hogy veszélyhelyzetben az ATIKÖVIZIG azokat helyreállítási és kártérítési kötelezettség nélkül bontja el.

Kiment a teremből: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Korom Pál:
1995 évre a Kurca városi belterületi szakasza jelentős mértékben bűzös, szemetes mocsárrá vált, amelynek csak a közepén volt egy 3-5 m széles kanális. A vízmélység azonban itt is csak 1-1,2 m volt és ebből is 30-40 cm különböző sűrűségű iszap. Az újabb együttműködésnek köszönhetően a tavalyi évben sikerült a megfelelő vízminőséget folyamatosan biztosítani és ez év eddigi szakaszáról is elmondható ez. Sokan vállaltak ezért sok munkát és áldozatot. Úgy gondolta, hogy valamennyien méltán lehetnek erre az eredményre büszkék. Nem lehet véletlen az, hogy már más vidékekről is érdeklődnek ennek a programnak a sikeressége után és rövidesen vendégül látják ezügyben a faddi polgármestert és műszaki csapatát. Természetesen sok munka vár még és folyamatosan szükséges az együttműködések további fejlesztése. Úgy gondolta, hogy 10-14 év után komoly eredmény.

Visszajött a terembe: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Törőcsik Zoltán:
A betáplált Káka-foki átemelőn, vagy bárhol néhány alapadatot adjon be egy akkreditált labor által bevizsgált vízről, hogy az mit tartalmaz.

Horváth István:
Jól érti, hogy a tavaly februári határozatban előírt program sem és a résztvevő partnerek közötti együttműködési szerződés sem jött létre?
Elhangzott, hogy nem lehet tetten érni a szennyezőt. A csőnek van valahol egy eredete. Számára az nem magyarázat, hogy a szennyező nem definiálható. Ha nem az önkormányzat hatósági jogköre, de mint Horváth István állampolgár tehet bejelentést azért, hogy ott befolyik valami és szíveskedjenek kivizsgálni. Ilyen értelemben történt-e az önkormányzat részéről kezdeményezés a szennyező pontoknak és a szennyezőknek a megállapítására, valamint a szennyezőkkel szemben valamilyen intézkedésnek a kezdeményezésére? A jogkörrel rendelkezőnél történt-e ilyen intézkedés? Mi idézi elő a kórházi hídnál és a szennyvíztisztítónál a bűzös iszapból keletkező gázokat? Ezzel kapcsolatban volt-e valamilyen konkrét intézkedés ennek a meggátolására? Az előterjesztő a jogi helyzetet megfelelőnek tartja-e? Segíti-e vagy gátolja a feladat megoldását az, hogy a Kurca vízminősége megfelelő legyen. A jogszabályi környezet megfelel-e vagy szükséges lenne módosítani?

Dr. Rébeli-Szabó Tamás:
A Kórházzal kapcsolatos kifolyó vonatkozásában az instabil állapotú bűzös gáztermelődéssel járó bomlásban lévő iszap eltávolítható-e valamilyen formában?

Pásztor Antal:
Fontos a víz minősége. Az illegális befolyásokat, szemétlerakásokat valaki rendszeresen ellenőrzi-e? Ha ellenőrzik, akkor a tavalyi évben volt-e büntetve valaki?

Korom Pál:
A Káka-fok a szarvasi holtágban van, a Káka-foki átemelőről lehet frissítő vizet betáplálni. Ez duzzasztott víz, amely vízállomány sem friss, de nem szennyezett. Ez a víz telítődik annyi vízmennyiséggel, amivel vízfrissítést lehet csinálni. Ez 7,44 Ft /m3. Ez olyan állapotban történik, amikor a víz gyakorlatilag közvetlenül veszélyes, a Kurcába jutva bármikor okozhat halpusztulást. Az akcióterv úgy, ahogy a határozatban van, nem születhetett meg. Örültek annak, hogy a viták ellenére sikerült megkötni a szerződést.
A szennyvízbevezetések kérdésében július 7-én lesz bejárás. A probléma az, hogy azok, akik ezeket a vizeket időnként beengedik, szigorúan hajnali időpontban teszik meg 15-20 perc alatt. A bejáráson direkt szennyvízbekötést nem fognak találni, mert nincs. Annyit fognak tudni megállapítani, hogy az érintett partszakaszon x db cső és árok levezetés van. A szennyvíztelep feletti iszap egyértelműen a Nagyvölgy. A Kórháznál megszűnt az a szennyvízbevezetés, ami volt, maradványai vannak, komoly áron, de eltávolíthatók. A termálvíz jelenleg is befolyik, amelynek hője egyfajta erjedésben tartja az iszapréteget.
A jogi helyzet egy ponton volna minden félnek fontos. A Vízügyi Igazgatóságnak kötelességei közé kerüljön be az, hogy a víz oxigéntartalmát is biztosítani kellene valamilyen szinten. Hangsúlyozta, hogy partner, amennyire lehet pl. vízkormányzásban, vízkiadásban.
Illegális bekötés nincs, illegális beeresztés van. A bekötések legálisak, csak időnként nem az jön belőle, aminek kellene. A tettenérést és bizonyítást eddig még egyszer sem sikerült megvalósítani. Az illegális szemétlerakások ügyében együttműködés van, a szemét eltávolításában többen részt vesznek.

Kiment a teremből: Szirbik Imre polgármester
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Szűcs Lajos:
A Malatech Water Kft. bioremedációs vizsgálatot végzett, amelybe különböző megállapításokat tett. A következőket olvasta fel: "A bioremedációs kezelés hatására jól észlelhető mértékben csökkent az iszapréteg vastagsága, jelenleg kevésbé bűzös és a folyamatok visszafordultak. Az előző kezelés óta eltelt időben nem jelentkeztek addig rendszeresen halpusztulások, elmaradt az azt megelőző években jellemző rucaöröm burjánzás és hínárburjánzás is." Végső soron azt állapították meg, hogy a kezelést folytatni kell 2009-ben is. Úgy gondolta, hogy összecseng azzal, amit Korom Pál elmondott, hogy ezt folytatni kell. A Horváth István által kifogásolt dolgokra a tegnapi nap folyamán megkérte a Közterület-felügyelőket, hogy nézzenek szét, erről is van jelentésük.

Visszajött a terembe: Szirbik Imre polgármester
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Törőcsik Zoltán:
Azért tette fel a kérdést, mert 15 éven keresztül öntöző agronómusként tevékenykedett. Bármikor vizsgáltak a Körösökből betáplált vizet, a szennyvizek máshonnan lecsorogtak. Bárkit perelhettek volna. Horváth Istvánnak van egy elemzése, hogy a város mennyit fizet a víztisztításra, illetve cserére. Azt a vizet, amit átemelnek, nyilvántartási üzemnapló alapján Szirbik Imre és Farkas Sándor országgyűlési képviselő uraknak a feladata, hogy megállapítsák azt, hogy ne úgy legyen, hogy befizetnek 20 mF-ot, hanem mire használták fel a térségben. Ha hasznos lesz, akkor szívesen fizetnek ebben az ügyben. A Kurca tisztább, környezete szebb lett. El kell ismerni, hogy az elmúlt 10 évben végbement tisztítás, iszapkotrás eredményes. A költségvetésbe tervezni kell a parkrendezésre. A mi környezetünk, magunknak kell megoldani. Amit megvalósítottak, folytatni kell.

Szűcs Lajos:
Felkérte a bizottsági elnököket, hogy fejtsék ki a bizottságok véleményét.

Horváth István:
A helyzet sokkal jobb, mint 10 évvel ezelőtt volt. Ha nem jött létre program, megállapodás, akkor le kell írni a tényeknek megfelelően. Fontosnak tartja kiemelni, hogy kinek mi a feladata, joga és kompetenciája. A szóbeli kiegészítésből hallani lehetett, hogy nagy ellenérdekek feszülnek a szereplők között. Az a véleménye, hogy határozottabbnak kellene lenni a szennyezések ügyében.
Törőcsik Zoltán képviselő hozzászólásával kapcsolatban elmondta, hogy Szentes kompetenciájába a közigazgatási területén keletkező szennyezések tartoznak. Jó lenne, ha 30 mFt a városhoz folyna be. A jogi háttérrel kapcsolatban van keresnivaló, hogy a befolyó bírságoknak a megoszlása az állami költségvetés és helyi szervek között mi lenne az optimális. Ha a programot nem tudták megcsinálni, akkor le kellett volna írni. A szennyezések irritálják, különösen akkor, amikor a város sokat költött a Kurca revitalizálására. Ha a város a Nagyvölgy csatorna folytán jelentős bebocsátó, akkor foglalkozni kellene vele, hogyan lehet megszüntetni a szennyeződést vagy mérsékelni a szennyezést.
Megköszönte a jogi környezettel kapcsolatosan adott választ.
A Pálmások Szövetsége határozati javaslattal él: A Képviselő-testület kérje fel a város polgármesterét, országgyűlési képviselőket, hogy azokat a szükséges jogszabályi módosításokat, amelyek a helyzet javítását és a probléma megoldását segíti, könnyíti, próbálják keresztülvinni a törvényhozáson. Melyek ezek a problémák, hozzon létre egy szakértői bizottságot, hogy legyen muníciója az országgyűlési képviselőknek a törvénymódosításhoz.

Horváth István:
Az imént elhangzott határozati javaslat pontosabban van megfogalmazva írásban, kérte megszavaztatni.

Kozák János:
Tiszteli Horváth István képviselőt, de nem tudja elviselni, hogy általa felsorolt észrevételek tárgyalására kerül sor, amelyet végig kell hallgatni. Ugyanolyan képviselő, mint a többi. Ha kérdése vagy észrevétele van, tegye fel szóban. Fél óráig kell hallgatni, hogy a kérdéseire adják a választ. Ezt már jelezte. Kérte a jegyzőt, hogy ebben határozottan intézkedjen.
A problémát két intézkedési síkra bontaná. Van egy helyi probléma, amit a városban kell megoldani és van egy komolyabb szintű probléma, jogi háttér rendezése. Felhívta a figyelmét Szirbik Imrének és Farkas Sándornak, hogy ebben a kérdésben lobbizni kell.
A jogi háttérnél alapvető problémának azt látja, hogy a célok 50 évvel ezelőtt lettek meghatározva, amelyek úgy szólnak, hogy öntözővíz és csapadékvíz elvezetés, ezek nem felelnek meg a mai követelményeknek. Első helyre helyezi a turisztikát, az esztétikát és utána jönnek ezek a pontok. Ha a módosítást elfogadtatják, akkor ennek kell alárendelni az intézkedéseket. Kötelessége lesz az ATIVIZIG-nek az oldott oxigénszintet egy határérték alá nem engedi. Amíg nincs a jogi háttér rendezve, addig nincs remény. Ezt csak országos szinten lehet rendezni, amiben kérik az országgyűlési képviselők segítségét.
Mit tehetnek itt helyben? A Pénzügyi Bizottság azt az álláspontot fogadta el, hogy az előterjesztést elfogadja azzal, hogy azok az intézkedések, amelyek a város részéről történtek és költségigényesek voltak, ezután is történjenek meg kb. ugyanaddig a költséghatárig.
Volt olyan javaslat, hogy amikor átöblítésre kerül sor, akkor rövidre zárják a be- és kieresztést és nem engedik végig a városi vonalon a termálvizet, hanem annak nagy részét a tiszai átemelőnél kiveszik, nem pedig a Kurca legalján veszik ki. A termálvíznek egy jelentős része nem tud végigvonulni a Kurca szakaszán, hanem jelentős része a Tiszánál kimegy. Ez olyan lehetőség, ami tovább javítja a problémát.
Az igazi megoldás a jogi háttér rendezése volna.

Horváth István:
Egy képviselőnek nincs megtiltva, hogy észrevételét, javaslatát írásban benyújtsa. Ha előterjesztő lenne, szívesen venné, mert előre feltud belőle készülni.

Dr. Demeter Attila:
Szarvas Káka vízminősége: a kiépítettséget tekintve a '70-es években kb. 10 m3/sec-t tudott. Ez azt jelenti, ha a Kurca nem lenne bögézve, akkor a 10 m3-t tudná. A Kurca öblözet, ami kb. 50-70 ezer ha, beleértve a Veker, a Kórógy, a Mágocs-ér, a Ludas-ér vízfolyásokat is, azt jelenti, hogy az összegyülekező víz nagy mennyiségű nemcsak szerves anyagot, különböző szer maradványokat tartalmaz, a vízminőséget ne csak külsősökre fogják.
A Kurca rendszer képes - a szivattyúit is figyelembe véve - 8-10 m3/sec hozni. Annak idején 4500-7000 ha között volt az öntözött területek nagysága. Ez azt jelentette, hogy évente 18-20 millió m3 víz ment át a Kurcán.
Ha valaki megmozdítja az iszapot, akkor a 24D szermaradvány még mindig előjöhet. Nem nyugtatja meg, hogy csökken az iszapréteg. Ha valaki fenékművelést végez a Kurcán, az szembe fogja magát találni a vegyszermaradványokkal. Ez nem csökken, hanem tartóssá vált.
Nem hangzott el konkrétan, hogy mi a jogi háttér problémája. Az Alkotmányban nincs probléma, meg kell nézni a 18.§ és 70/d.§-át. A vízügyi törvénybe most történt módosítás a visszasajtolás kapcsán. Ehhez kapcsolódóan meg kell nézni a vízgazdálkodásról szóló törvényt. A környezetvédelmi törvényben megtalálhatóak környezeti elemek, ha valaki a vizet szennyezi, akkor jogszabályba ütköző cselekedet követ el. Állampolgári jogon Horváth István megteheti a feljelentést, ha tudja, hol viszik be a szennyező anyagot. Mi a gond?

Dr. Demeter Attila:
Egy gondot lát, amivel elengedhetik az országgyűlési képviselőket, hogy tisztába kell tenni az állam tulajdonában levő művek vagyonkezelési kérdését. Ha ebben tudnak lépni, akkor megszűnnek azok az anomáliák, amelyeket a képviselőtársak felvetettek. Az érdekellentétek nemcsak a két víziszerv között merülnek fel, hanem a termelő és a víziszervek között.

Móra József:
Az előterjesztés 3. oldalán szerepel: a vízminőségi monitoring rendszer kiépítése elengedhetetlen. A vízminőségi monitoring azt jelenti, hogy egy folyamatos minőségellenőrzési rendszer, ahol a víz minőségét ellenőrzik és ha szennyező anyag kerül a vízbe, abban az esetben a szükséges lépéseket azonnal meglehet tenni. A monitoring rendszer fontos volna, amely az előterjesztő szerint csak pályázati forrásból valósítható meg. Amikor megépítették a szennyvízcsatorna hálózatot Szentesen, talajterhelési díjat vetettek ki azokra, akik nem csatlakoznak rá. Van olyan jó néhány háztartás, amelyek nem kötöttek rá a központi szennyvízhálózatra, hanem a derítőket, ülepítőket használják, amelynek az a következménye, hogy hajnalban kiürítik a csapadékvízelvezető csatornába, ami belemosódik a Kurcába. A város bevétele a vízszennyezési bírság 30%-a. Az előterjesztő elmondta, hogy gravitáltan lehetne a Kurcába frissítő vizet behozni a Kákai öntözőrendszerből. Jelenleg a főművek műszaki állapota nem teszi lehetővé, hogy 2 csepp vizet azon a gravitációs rendszeren keresztül lehozzanak a Kurcába, csak szivattyús üzemmódban érhető el.
A Kurca egy geológiai anomália, mert jóval magasabban van a fenékszintje, mint a Tiszának a 0 szintje. Ha a nyári időszakot veszik figyelembe, amikor a tiszai vízállás Mindszentnél -2-3 m, akkor a Kurcába nyáron nem volna víz, ha ezek a művek nem volnának rajta, amelyek a vízvisszatartást szolgálják. A Kurca fenékszintje Mindszentnél 59 cm-rel magasabban van, mint a Tisza 0 szintje. A Kurcába a víz minőségét az üzemeltető tudja meghatározni. Nyáron csak szivattyús üzemmódban biztosítható a frissítő víz, ami pénzbe kerül. Célszerű-e különféle szervezetek működését finanszírozni vagy közvetlen ilyen beavatkozásokat kellene finanszírozni. El kellene dönteni, hogy azt szeretnék-e, hogy a csatornahálózat egységes kezelésben, tulajdonban legyen, vagy minden csatornaszakasznak más és más az üzemeltetője. A határozati javaslat elfogadását javasolja.

Szirbik Imre:
15 évvel ezelőtt a Kurcába szinte nem volt víz, büdös volt. 1996-98 között olyan munkát végeztek közösen, aminek az eredménye látható. Egyetértett Kozák János képviselővel, hogy határozzák el egymástól, hogy mi az önkormányzat feladata, milyen kötelességei vannak, és mi az, ami rajta kívül van. Tart attól, hogy a mai napi esőzés mit fog a csatornákon keresztül bemosni a Kurcába.
A jogi hátteret illetően mi az önkormányzat feladata? Minden, ami a területén van és nem másnak adják oda jogszabályba. A vízgazdálkodás területén vannak szervezetek, amelyeknek vannak jogszabályi feladatai. Ezen kívül, ha vannak gondok, az az önkormányzaté. Az önkormányzat magára vállalt olyasmit is, amit nem kellett volna, de helyi közügynek érzett. Egy szakértői bizottság megpróbálja összehozni, hogy mit képviseljenek.
A bírságok megosztódnak szervezetek között, de a termáltörvény kapcsán az egyik §. a visszasajtolási kötelemről lazításáról szól, míg a másik §.-a úgy szól, hogy a vízkészlet használati díjból visszaigényelheti a kút tulajdonosa a korszerűsítésre, ezen belül kiemelten a visszasajtolásra vonatkozó ráfordításait.

Törőcsik Zoltán:
A kibocsátott szennyvizet át kell öblíteni, erre mondják, hogy az az 5,- Ft + áfa, amit minden szövetkezet megkap, erre mondta, hogy annak a felhasználása legyen ellenőrizhető. Ha nem kellett idén felhasználni, akkor maradjon meg tartalékalapba és jövőre kétszer annyit kell felhasználni. Tudomásul kell venni, hogy nem zárkóznak el attól, hogy bármit bárkinek befizessenek. 2010-ben elvárható, ha valamiért fizetni kell, akkor tudják, hogy mennyi.

Szirbik Imre:
A víz attól nem lesz tisztább, hogy valaki mennyit fizet. Az lenne a célja - ezért szól a törvény úgy, hogy fel lehessen használni korszerűsítésre -, hogy ne menjen bele szennyezés. A víz tisztaságát őrizzék meg, minthogy a bevételeket ebből növeljék.

Szűcs Lajos:
A Pénzügyi Bizottság véleményét és Horváth István képviselő határozati javaslatát elfogadva, illetve az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (23 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

141/2009. (VI.26.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Kurca vízminőségének javítására kidolgozott program által elért eredményről

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Kurca vízminőségének javítására kidolgozott program által elért eredményről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Képviselő-testület elfogadja a Kurca vízminőségének javítására kidolgozott program által elért eredményről szóló beszámolót.

2.) A terv végrehajtása érdekében az abban meghatározott feladatokat az éves költségvetési rendelet előkészítésekor a lehetőségek függvényében Szentes Város Önkormányzata továbbra is figyelembe veszi.

Felelős: Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya és Közgazdasági Osztálya
Határidő: 2009. november

3.) A következő években az eddigi ráfordítások - legalább a korábbi évek nagyságrendjének megfelelő összeg - figyelembe vételével kell lehetőséget biztosítani a szakma által legfontosabbnak tartott feladatokra.

4.) A Képviselő-testület szükségesnek tartja a Kurca vízrendszerére vonatkozó jogszabályok átvizsgálását abból a szempontból, hogy milyen módosításokra lenne szükség a jogkörök, hatáskörök egyértelművé tételéhez, a jó vízminőség tartós és megbízható fenntartásához.
Felkéri Szentes város polgármesterét, hogy a szükséges jogszabály módosítások kidolgozására kérjen fel egy szakértőkből álló munkacsoportot és a munkacsoport javaslatáról tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2009. október 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Jegyzői Iroda
3./ Műszaki Osztály
4./ Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda
5./ Mindszent Város Önkormányzata
6./ Szegvár Nagyközség Önkormányzata
7./ Szegvári Horgászegyesület
8./ Mindszenti Horgászegyesület
9./ Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület
10./ Szentes és Vidéke Vízgazdálkodási Társulat
11./ ATIKÖVIZIG

Kiment a teremből: Halmai István képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő


5.) A tehetséggondozás városi stratégiája (3)


Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, a Pénzügyi, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.
A 151/2008. (VI.27.) Kt. sz. határozattal a Képviselő-testület elfogadta a Közoktatási Intézkedési Tervet, melyben megfogalmazták, hogy ki kell dolgozni a tehetséggondozás városi stratégiáját.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Minden oktatási intézményben sok energiát fektetnek a pedagógusok a tehetségek felkutatására és gondozására. A tehetséggondozás szellemi beruházás, ami hosszú távon térül meg. Fontos, hogy az iskolákban foglalkozzanak a gyerekekkel. A pedagógus naphoz kötődő ünnepségen látható, hogy milyen magas a tehetséges tanulók száma. Tanulmányi versenyre felkészítő pedagógusok száma az önkormányzati iskolában 30 fő a legkiválóbb eredményeket elért tanulók esetében. A nem önkormányzati fenntartásúak iskolából 29 pedagógus tanulója lett jutalmazott. Több pedagógusnak több kiváló tanulója részesült elismerésben. Az önkormányzati iskolákból 77 tanuló kapott városi elismerést, a nem önkormányzati fenntartású iskolákból 57 tanuló. Különböző tudományágakban bizonyították ismereteiket, a humán és reál tantárgyakban jeleskedtek a gyerekek. Szentes jó hírét viszik, a tehetség nem kallódik el. Rendkívüli feladatot ró a pedagógusokra az a tény, amikor a tehetséges gyerekekkel foglalkoznak, gondozzák a tehetségüket, versenyekre készítik fel. Ugyanilyen feladatot ró a hátrányos helyzetű gyerekek megsegítése.
A határozati javaslatban olvasható, hogy "a fenntartó az általános iskolákban folyó tehetséggondozásra a lehetőségek függvényében biztosítson plusz óraszámokat és ennek fedezetét az intézményi költségvetésekben biztosítsa." Nemrégiben ezekből a plusz óraszámokból az önkormányzat bizonyos mennyiséget visszavont. A tehetséggondozás és felzárkóztatás kapcsán látható, hogy óraszámokra van szükség ahhoz, hogy a pedagógusok külön tudjanak foglalkozni a gyerekekkel. Fontos a minőség, a felzárkózás és tehetséges gyermekekkel való foglalkozás. A Művelődési és Oktatási Bizottság támogatja, hogy próbálják meg a következő naptári évtől bizonyos plusz óraszám visszaadását az intézményeknek, mert az eredményes munkához kell támogatni a pedagógusokat.
"Kerüljön felülvizsgálatra a kiemelkedő eredményeket elért tanulókat felkészítő pedagógusok elismerésének rendszere."

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Művelődési és Oktatási Bizottság számára a felülvizsgálat azt jelenti, gondolják át, hogy az a jutalom, amit a város adni tud a kiváló eredményt elért pedagógusoknak, méltó-e? Nagyra becsüli az önkormányzatot, hogy elismerésben részesíti a pedagógusokat, a kiváló eredményt elért tanulókat. Vannak olyan pedagógusok, akik 1-4 tanulót készítettek fel és br. 10 eFt-ot kaptak. Nézzék át, kerüljön felülvizsgálatra.
Az anyagban szó van a tehetségpontok létrehozásáról, ami újdonság, kevés információ van, a tehetségek megsegítése a cél. Városi szinten tehetségpontokat bármilyen helyi szerveződés létrehozhat. Lényeg, hogy ez a szervezet integráljon minden helyi, a tehetséggondozásban megmozgatható erőt, azaz helyi önkormányzatokat, iskolákat, civil szerveződéseket, egyházakat, városi összefogásáról van szó. A Művelődési és Oktatási Bizottság a határozati javaslatban azt ajánlja, hogy a Művelődési Iroda vizsgálja meg a szentesi tehetségpont létrehozásának lehetőségét. Határidő: októberi testületi ülés.
Megköszönte az iskolákban dolgozó pedagógusok áldozatos munkáját. Az iskola sikere a pedagógusok kezében van.

Dongó László:
Felhívta a figyelmet azokra a pozitívumokra, amelyek túlmutatnak a város fenntartó szerepén. Gondolt elsősorban a művészeti oktatásra, sportra, táncművészetre. A tehetséges fiatalok gyakran "kirepülnek" a városból, ők azok, akik a város jó hírnevét elviszik az országban. Erre a területre a város ugyanolyan figyelmet fordít, mint a fenntartásában működő iskolákban folyó tehetséggondozásra.

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Jól elkészített anyag van a képviselők előtt. Az anyagban az óvodától a felsőoktatásig szerepel a tehetséggondozás. Kérte, hogy az előterjesztésből kerüljön törlésre a következő mondat: "A tapasztalatok szerint a nevelési-oktatási intézmények kétféle tanulóval nem tudnak igazán mit kezdeni: a nagyon tehetségesekkel és a nagyon gyenge képességűekkel." Gratulált az előterjesztőnek, elfogadásra javasolta az anyagot.

Kozák János:
Gazdasági válság van Magyarországon, egyre nagyobb pénzügyi problémák vannak. Az 5%-os áfaemelés 5%-kal csökkenti az önkormányzat lehetőségét. Működésre nem lehet forráshiány, a forráshiány terhére további költségeket megszavazni nem ajánl.
A határozati javaslat helyes, hogy a 2010. évi koncepcióba kerüljön beépítésre a többletteher a városnak. Az akkori ismeretek szerint eldöntik, hogy belefér-e a 2010. évi költségvetésbe vagy sem. Ezzel maximálisan egyetért, de próbáljanak önmérsékletet tanúsítani.

Szűcs Lajos:
Vannak olyan rendszerek, amibe van pénz, ezen belül kellene struktúraváltást, átalakítást végezni. Javasolta, hogy a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét egészítsék ki azzal, ne csak azt nézzék meg, hogy a szentesi tehetségpontokat hogyan lehet létrehozni, hanem a belső struktúra átalakításokkal hogyan lehetne a tehetséggondozással foglalkozó pedagógusokat elismerésben részesíteni.

Kozák János:
Egyetértett ezzel, de egyúttal ez azt is jelenti, hogy a következő előterjesztő hasonló előterjesztést tesz, jelöljék meg a forrásokat, hogy milyen struktúraátalakítással teremtenek forrásokat ezekre a többletkiadásokra. A jó célokat jó szívvel támogatják.

Móra József:
A tehetségpontok kialakítását a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács támogatja, központi költségvetésből van rá lehetőség, hogy kiegészítést kapjanak. Az előterjesztésből kiderül, hogy vannak olyan centrumok, ahol ezt ki lehet alakítani. Az előterjesztésben nem szerepel TIT szervezet, pedig méltó lehetne arra, hogy tehetségpontot működtessen.
A határozati javaslat utolsó előtti francia bekezdésében szó van a versenyekre való utaztatásról, ki lehetne egészíteni, hogy "a későbbiekben létrejövő tehetségpontok támogatására a költségvetés arányában".
Az emelkedés mértéke nem 5%.
A tehetségpontok kialakításánál szerencsés volna gondolkodni azon, hogy olyan jellegű munkaközösségeket lehetne létrehozni, amelyek a pedagógusok között működnek. A tanulmányi versenyek közös utaztatását koordináltan meg lehetne oldani. Az előbbi határozati javaslat kiegészítésével támogassák az előterjesztést.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás:
"Szentes visszavár" programot is indítani lehetne azért, hogy a művészetben, az oktatásban, a sportban valamilyen szinten a város visszavárja a tehetségeit és megfelelő lehetőséget biztosítson kiemelten azoknak a személyeknek, akik ebben gondolkodnak. Kedvezményt kell adni azoknak, akik innen elmennek továbbtanulni.

Horváth István:
Számos információt kapott az előterjesztésből. Az anyagban bő tere van a humán,- a művészeti- és sporttehetségek gondozásának a formáival, intézményrendszerével. Hiányolja a reálismeretek, a műszaki,- technikai ismeretek tekintetében a tehetségek gondozásának formáit.
A határozati javaslatban a szentesi sajátos dolgok nem "törnek át". Elfogadja, támogatja, de ha a következőt csinálják, jobban szentesi sajátosságúnak kellene lennie.

Hornyik László:
Kérte, hogy fejtse ki a szentesi sajátosságot, mert nem érti.

Horváth István:
"Valamennyi óvoda és iskola éves munkatervében foglaljon el jelentős helyet a tehetséggondozás." Ezt bármelyik város leírhatja.
"A fenntartó az általános iskolákban folyó tehetséggondozásra a lehetőségek függvényében biztosítson plusz óraszámokat és ennek fedezetét az intézményi költségvetésekben biztosítsa."

Hornyik László:
Legyen konkrét javaslata Szentesre.

Szűcs Lajos:
Az anyagban a gondolatok ki vannak fejtve. A határozati javaslat egy összegzés, minden benne van. A Pénzügyi Bizottság és Művelődési Bizottság javaslatát elfogadva azzal a kiegészítéssel, hogy a Művelődési Iroda nézze meg, hogyan lehet a belső struktúrán változtatni.
Móra József képviselőnek elmondta, hogy az általa javasoltak benne vannak a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményében, a tehetségpontok létrehozásával foglalkozik a Művelődési Iroda.
Kérte a képviselőket, aki az elhangzott kiegészítéssel a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

142/2009.(VI.26.) Kt.
Tárgy: A tehetséggondozás városi stratégiája


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a tehetséggondozás városi stratégiája tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1./ Szentes Város Önkormányzata fontosnak tartja a tehetséggondozást és ennek megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat tűzi ki célul:

- A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy közoktatási intézményekben tekintsék kiemelt nevelési-oktatási feladatnak a tehetségek gondozását és éljenek az ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségekkel.

Határidő: folyamatos
Felelős: Intézményvezetők

- A tanórai tevékenység módszerei mellett kezdeményezzék más intézményekkel való együttműködést, kapcsolódjanak be a tehetségpontok munkájába.

Határidő: folyamatos
Felelős: Intézményvezetők

- Valamennyi óvoda és iskola éves munkatervében foglaljon el jelentős helyet a tehetséggondozás.

Határidő: folyamatos
Felelős: Intézményvezetők

- A fenntartó az általános iskolákban folyó tehetséggondozásra a lehetőségek függvényében biztosítson plusz óraszámokat és ennek fedezetét az intézményi költségvetésekben biztosítsa.

Határidő: 2010. évi költségvetési koncepció
Felelős: Alpolgármester
Művelődési Iroda vezetője
Intézményvezetők

- Az önkormányzat továbbra is ismerje el a tanulmányi és sportversenyeken sikeresen szereplőket és felkészítő pedagógusok munkáját.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

- Kerüljön felülvizsgálatra a kiemelkedő eredményeket elért tanulókat felkészítő pedagógusok elismerésének rendszere.

Határidő: 2010. évi költségvetési koncepció
Felelős: Alpolgármester
Művelődési és Oktatási Bizottság

- A fenntartó továbbra is biztosítson keretet az adott évi költségvetésben a tanulmányi versenyek szervezésére, és a versenyekre való utaztatásra.

Határidő: 2010. évi költségvetés készítése
Felelős: Alpolgármester
Művelődési Iroda vezetője

- Az intézményvezetők a továbbképzéseknél kezeljék kiemelten a tehetségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógus továbbképzéseket.

Határidő: beiskolázási terv jóváhagyása
Felelős: Intézményvezetők

- A Képviselő-testület felkéri a Művelődési Irodát, hogy vizsgálja meg a szentesi tehetségpont(ok) létrehozásának lehetőségét, valamint a belső struktúra átalakításokkal hogyan lehetne a tehetséggondozással foglalkozó pedagógusokat elismerésben részesíteni.

Határidő: októberi ülés
Felelős: Művelődési Iroda

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda
4./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
5./ Általános iskolák igazgatói
6./ Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont igazgatója
7./ Kertvárosi Óvoda vezetője
8./ Központi Óvoda vezetője

Kiment a teremből: Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő


6.) A nem szakrendszerű oktatás általános iskolák 5. évfolyamán történő bevezetésének tapasztalatai, eredményei, az ezek alapján szükséges intézkedések megtétele (4)

Szűcs Lajos:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A nem szakrendszerű oktatás bevezetése felzárkóztató megsegítő program. A pedagógus akkor taníthat, ha 120 órás pedagógus továbbképzésen részt vett. Tájékoztatásul elmondta, hogy a nem szakrendszerű oktatásban műveltségi területeken, tantárgyakon átívelő fejlesztési feladatként jelenik meg a készség- és képességfejlesztés. Nem tantárgyi ismeretek tanítása folyik, hanem alapozás, felzárkóztatás, fejlesztés.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A közoktatási törvény foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy milyen %-ban használják fel a kötelező és nem kötelező órákat az iskolák. A közoktatási törvény szerint a helyi tantervben meghatározottak szerint az alapozó szakasz kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozása idő keretének 25-50%-ában nem szakrendszerű oktatás folyjék az iskolában. Az iskola maga határozza meg a %-ot. A bizottsági ülésen az intézményvezetők néhány problémára felhívták a figyelmet. Plusz órát nem biztosít a törvény a képességek fejlesztésére, a meglévőből kell elvenni a 25-50%-ot. Ezeken az órákon új tananyagot nem lehet tanítani, kimondottan képességfejlesztéssel foglalkoznak. Jó lenne, ha plusz órát biztosítana az Oktatási Minisztérium ezen feladatok elvégzésére. Ilyen jellegű feladatokkal régóta foglalkoznak az iskolák, de nem így nevezték. Szükség van a tanulók képességeinek fejlesztésére. A Koszta József Általános Iskola 1 éves tapasztalatok alapján módosítják a pedagógiai programjukat. A tapasztalatoknak megfelelően kell kialakítani a programot. Törvényi szabályozás nem volt. Mindent az intézményeknek maguknak kell kidolgozni. A Művelődési és Oktatási Bizottság elfogadásra ajánlja.

Dongó László:
Arra kéri a képviselőtársait, hogy az oktatásban bekövetkező változásokat türelemmel kezeljék. 1 év munkája alapján nem lehet következtetéseket levonni. A programnak végig kell futni. Több évnek kell eltelni, hogy az iskolák számára megfelelő információt nyújtson. Erre többletóraszámot nem kapnak az iskolák, de a nemzeti alaptantervben szereplő anyagot el kell sajátítani. Az egyes iskolákban változatos a kép.

Visszajött a terembe: Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki a beszámolóval és határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

143/2009.(VI.26.) Kt.
Tárgy: A nem szakrendszerű oktatás általános iskolák 5. évfolyamán történő bevezetésének tapasztalatai, eredményei, az ezek alapján szükséges intézkedések megtétele


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a nem szakrendszerű oktatás általános iskolák 5. évfolyamán történő bevezetésének tapasztalatai, eredményei, az ezek alapján szükséges intézkedések megtétele tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1./ A Képviselő-testület elfogadja a nem szakrendszerű oktatás bevezetésének tapasztalatairól szóló beszámolót.

2./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Koszta József Általános Iskola Pedagógiai Programjának Helyi tantervének 2009/2010. tanévtől alkalmazandó módosítását - mely költségvetési többlettel nem jár - az alábbiak szerint:

- A pedagógiai Program Helyi Tantervének 8. fejezetének helyébe az alábbi szabályozás lép:
"8. A nem szakrendszerű oktatás szervezése iskolánkban az 5-6. évfolyamokon

Cél:
A tanulók egyéni képességeihez igazodó, azok esélyegyenlőségét megteremtő, fejlődését eredményező tanulásszervezési módszerek alkalmazása az alapkompetenciák kialakítása során.

Feladat:
Iskolánkban a nívócsoportos oktatás eredményeképp a tanulók differenciálása részben megoldott a csoportszervezéseknél a képesség szerinti tanításban érvényesülve.
A nem szakrendszerű oktatás az egyéni fejlesztés, tehetséggondozás jelentős eleme; az alapkompetenciák képességének magasabb szintre emelését kell, hogy szolgálja egy-egy tanuló esetében.

Fontos fejlesztési területek:

* az önálló tanulás, a jegyzetelési technikák tanítása,
* az információszerzés-, és feldolgozás (forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés, felhasználás, új kontextusban alkalmazás) képességének fejlesztése,
* a kommunikációs képességek (magyar és idegen-nyelvi), (pl.:beszélgetési technikák, az írott kommunikáció nyelvhelyessége, helyesírása, alkotása hétköznapi helyzetekben, műfajok ismerete, értése, internet,stb.) erősítése,
* a szociális és életpálya építési kompetenciák fejlesztése,
* a térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódás.

Gyakorlati megvalósítása:
A nem szakrendszerű oktatást minden esetben meghatározza a mindenkori belépő ötödikesek alapkészségekben mutatkozó egyénenkénti elmaradása (a tanulói teljesítmények szintje), a kompetencia fejlesztésének iskolai szintű feladata. Ezek részletes szabályozása az éves munkaterv eleme. Az alapozó funkciók között elsődlegesen az önálló tanuláshoz szükséges készségeket, képességeket tartjuk számon. Az országos diagnosztikus méréssel már tájékozódhatunk a gyerekek képességi szintjéről. Szükséges, hogy a pedagógiai döntések, beavatkozás, fejlesztés előtt a pedagógusok részletes információt szerezzenek arról, hogy a tanulók milyen feltételekkel kezdik a nevelés-oktatás adott szakaszát, melyek azok a területek, ahol lemaradtak, mely területeken kiemelkedők. Fontos a tanulók tudásának feltárása azért, hogy láthatóvá váljon, mire építhetünk, mennyire rendelkeznek a tanulók azokkal az ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, amelyekre az adott tantárgy tanév eleji tanításának megkezdésekor vagy egy tantervi tematikus egység előtt támaszkodhatunk.
A nem szakrendszerű oktatás egyik fontos feladata, hogy kezelni tudja az eltérő tanulói fejlettségi szintet, és megadja a lehetőséget ahhoz, hogy a tanuló beérje társait, felzárkózzon az átlaghoz, meghatározott időn belül elérje a helyi tanterv elvárt követelményszintjét. Ugyanakkor fontos, hogy azonos idősávban tehetségnevelést is végezzünk.

Ez előzőekből kiinduló feladataink:
* Előtérben a hátrányos helyzetűek és az alulteljesítők felzárkóztatása, ill. a tehetséggondozás.
* Tanórán: differenciálás, csoportbontás, kooperatív foglalkozás, egyéni fejlesztés.
* Az időkeretek lehetőségek szerinti tömbösítése (tanév eleji ismétlés, félévi értékelés után, tanév végi ismétlési szakasz, helyi tanterv témaköreinek vége utáni összefoglalás), kompetencia alapú tanóraszervezés és nívócsoportok szervezése kombinációjával.
* Ha szükséges, az 5-6. évfolyamon a helyi tanterv tananyagának felülvizsgálata, a nem szakrendszerű órák anyagának összhangja a tanmenetekben, az adott tantárgyakra, tanulócsoportokra vonatkoztatva.
* Tanórán kívül: kiscsoportos, egyéni fejlesztés, tehetséggondozás.
* A megvalósítás a mindenkori- nem szakrendszerű órák kiemelésével jelölt - tantárgyi tanmenetek alapján megtartott, a nem szakrendszerű oktatás anyagának, céljának, időtartamának kiemelésével tervezett, ezzel összhangban lévő gyakorlat.

A nem szakrendszerű oktatás dokumentálása:
* Osztálynaplóban: kompetencia- fejlesztési feladat megjelölése, időmennyiség percben megadva - aláírás kiemelése zöld színnel.
* Tanmenetekben - bejegyzés a kompetencia terület és feladat megjelölésével.

A tanulók értékelése:
A nem szakrendszerű tanórákon nyújtott teljesítményt is zölddel kiemelt jeggyel értékeljük, mely beszámít a tanulók félévi és év végi osztályzatába.

Tantárgyi területei évfolyami szinten:
Magyar nyelv és irodalom 3,5 óra/hét
Tánc és dráma 0,5 óra/hét
Informatika 3 óra/hét

Matematika 3 óra/ hét
Idegen nyelv 4 óra / hét
Történelem, természetismeret 1,5 óra/ hét
Technika 3 óra/ hét
Osztályfőnöki óra 1 óra/ hét

Időtartama:
A kötelező és a nem kötelező órakeret legalább 25 %- ában tervezve, az 5-6. évfolyamon szervezett osztályok átlagában meghatározva, helyi tantervünk szerint. Órakerete: Helyi tantervünkben meghatározott tantárgyi és heti bontásban.

A részt vevő pedagógusok: rendelkezniük kell a törvényi előírásokban szereplő képesítéssel, feltételekkel (120 órás tanfolyam, vagy 5 éves alsós gyakorlat, szakkollégium). Építünk a kompetenciaalapú oktatás kísérleti programjában résztvevő pedagógusok képesítésére, gyakorlati tapasztalataira (17 fő)."

Határidő: 2009/2010. tanévtől folyamatos
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere
Intézményvezető

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda
4./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
5./ Általános iskolák igazgatói

Kiment a teremből: Szirbik Imre polgármester
Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő


7.) A Szentesi kistérség turizmusfejlesztési stratégiája (5)

Szűcs Lajos:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Szigeti Miklós:
Néhány adminisztratív hibáért kért elnézést. A nyomtató és a számítógép nem volt összhangban, ezért az előterjesztésben sok hosszú mássalhangzó ékezete elmaradt. A 22. oldalon a "Turisztikai intézményrendszer" alcím alatt szereplő első mondatot tekintsék tárgytalannak, adminisztratív hiba miatt maradt a szövegben.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás:
Szeretné, ha a kistérségben az egészségturizmuson felül a sportturizmus is helyet kapna az anyagban. Úgy gondolta, hogy a 10. oldal lap alján lévő szöveget ki kellene javítani: ".a pihenést kedvelők termálmedencéket, szaunát, pezsgőfürdőt, a sportolni vágyók úszómedencéket és csúszdákat vehetnek igénybe." A sportolóktól a csúszdákat el kellene venni és áttenni a pihenők közé. Ha csúszdaparkot írnak, akkor tegyék idézőjelbe, mert a klasszikus csúszdaparkok nem ekkorák.

Kozák János:
A 6. oldalon olvasható, hogy "a belföldi turizmusunk utóbbi években tapasztalt fellendülésében nagy szerepet játszik az üdülési csekk egyre növekvő népszerűsége." Talán már múlt időben, mert a Kormány megadóztatja a cafetéria rendszert. Az üdülési csekkek szerepe jelentősen csökkenni fog, melyből következően a turizmus is vissza fog esni.

Horváth István:
Ebben a témában az eddigi legjobb anyagot kapták. Átfogó anyag készült. Ha a kistérség akar, akkor építhet rá. Idegenforgalmi és turisztikai fejlesztési programot lehet ráépíteni, mert ez egy stratégia. Felépítését, szakmai tartalmát tekintve jónak tartja.
3 dologra kell koncentrálni: tudatosítani, hogy milyen turisztikai értékek vannak, megszívlelni a benne foglalt ajánlásokat, és csinálni.
Szomorúan konstatálják, hogy egyes települések - Orosháza, Kiskunmajsa, Mórahalom, Gyula - lényegesen nagyobb vendégéjszakával rendelkeznek, pedig az alapadottságaik semmivel sem jobbak, csak jobban kihasználták.

Visszajött a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Horváth István:
A 10. oldalon nem kellene azt írni, hogy a szentesi termálkincsre a gyógy- és wellness turizmus települt, és gazdaság-turisztikai hasznosításának évtizedes hagyományai vannak. Szerényebben jelentsék ki, milyen módon hasznosították ezt a kincset.
A 12. oldalon foglalkoznak a termál tóval. Csak remélni merik, hogy egyszer lesz majd turisztikai attrakció.

Visszajött a terembe: Szirbik Imre polgármester
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Horváth István:
Az előterjesztés a 20. oldalon foglalkozik a marketing és nyelvismeret kérdéseivel. Maximálisan egyetértenek a leírtakkal. Tudomásul kell venni, hogy marketing és nyelvismeret nélkül nincs turisztikai üzlet. A turisztikai attrakció is egy áru, amelyet a vevő tudomására kell hozni, hogy ezt kell megvenni.
A 25. oldalon a gyengeségek között szerepel, hogy nincs országos vonzerővel rendelkező attrakció. Van országos vonzerővel rendelkező attrakció, a 9-12. oldalakon ennek a felsorolásával foglalkozik az anyag. A lehetőség és attrakció széles tárházával rendelkezik a kistérség.
A 27. oldalon vitatják azt a megfogalmazást, hogy a Szentesi kistérség nem markáns idegenforgalmi régió. A környező régiók jó példák arra, hogy azzá tehető, ha akarja a kistérség. A természeti környezetből ne felejtsék ki a termál tavat. Jövőképpel, stratégiával egyetértenek.
Indítványuk a következő lenne, amelyet a határozati javaslathoz kiegészítésként javasol: "Javasolja a Képviselő-testület, hogy a tényleges megvalósítás legyen módszeres és szervezetszerű munka, amely kistérségi szinten történjen. A Kistérségi Többcélú Társulás hozzon létre erre egy turizmusfejlesztési irodát vagy projektmenedzsmentet. Ha és amennyiben úgy dönt, hogy élni kíván ezeknek az attrakcióknak a hasznosításával, mint lehetőség."
A határozati javaslatnál vannak alternatívák. A Pálmások Szövetsége a határozati javaslat B.) változatát támogatja. Az 1.) pont "A Képviselő-testület a dokumentummal kapcsolatosan az alábbi véleményt/javaslatot fogalmazza meg: elfogadja az anyagot, de azokkal a kiegészítésekkel, módosításokkal, amelyek a következők: - a szentesi kistérségben még nem települt, évtizedes hagyományokkal rendelkező gyógy- és wellness turizmus a termálkincsre, de ennek a természeti adottságai rendelkezésre állnak. - a szentesi strandfürdő még nem a kistérség kiemelkedő turisztikai attrakciója, de azzá fejleszthető. - a kistérség a 9-12. oldalon ismertetett számos attrakcióval rendelkezik, beleértve a termál tavat is, amit módszeresen hasznosítani kell. A 2.) pontot változatlan szöveggel támogatják.

Dr. Demeter Attila:
Nemleges határozatokat miért kell meghozni? Nem tudja később végrehajtani.

Horváth István:
A határozati javaslat B.) változatát egészítette ki. Fenntartja, hogy a Képviselő-testület foglaljon egyértelműen állást.

Kozák János:
Dr. Rébeli-Szabó Tamás képviselő javaslatához csatlakozott. Háttérbe szorult a sportturizmus. A turisztikai koncepcióban egyértelműen a sportturizmust jelölték meg Szentes "vezérhajójaként". Az attrakciókat lehet látni, a sportnál csak töredék van felsorolva. A leglényegesebb, hogy a legtöbb turistát a városba a vízilabda vonzza.

Törőcsik Zoltán:
A 12. oldalon szerepel, hogy az alföldi kék túra 4 községet köt össze. 34 éve lakik a kék túra vonalán, de még senkit nem látott ott túrázni. Derekegyházon megvalósították a zöld útvonalat. Hagyják ezeket a messze lévő dolgokat, a sajátunkat fejlesszék, bővítsék.

Móra József:
Lovasturizmus részben olvasható Fábiánsebestyén nóniusz lovas tenyésztése, ez megszűnt. Fel lehetne azt a lehetőséget tárni, hogy nemcsak helyben lévő dolgokat, hanem kistérségi dolgokat is meg lehetne látogatni lóval. Ilyen lehet a szelevényvadasi kocsimodell feltalálásának a helye, Kajánújfalu határában a szkíták kocsija. 2008-2009 a vizek éveként van a turizmusban elnevezve, Szentesen komoly hagyományai vannak. A bökényi duzzasztó az első olyan vízi létesítmény volt, amelyet vasbeton szerkezettel építettek. A szentesi szivattyútelepen található az a vízügyi gyűjtemény, amely figyelmet érdemel.
Elgondolkodtató az anyagban, hogy 2 település - Fábiánsebestyén és Szentes - rendelkezik turizmusfejlesztési koncepcióval. A határozati javaslat A.) változatának elfogadását javasolta.

Szűcs Lajos:
Felhívta a témafelelős figyelmét, hogy a vélemények kerüljenek beépítésre.
Horváth István javasolta, hogy hozzanak létre turizmusfejlesztési irodát, ehelyett vizsgálja meg a lehetőségét.
A határozati javaslat B.) változatát Horváth István kiegészítéseivel és indítványával fogja feltenni szavazásra.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat A.) változatát támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

144/2009. (VI. 26.) Kt.
Tárgy: A Szentesi kistérség turizmusfejlesztési stratégiája

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi kistérség turizmusfejlesztési stratégiáját és a következő határozatot hozza:

A Képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező területi tervezési dokumentumot a vélemények beépítésével elfogadja és a Kistérségi Fejlesztési Tanácsnak elfogadásra javasolja.

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Kistérség Többcélú Társulása elnöke
2. Kistérségi Társulási Iroda
3. Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
4. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda


8.) Termál tó és környéke vízgazdálkodási, pihenő-, üdülő-, vízi sport- és idegenforgalmi célú hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata (6)

Szűcs Lajos:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Pásztor Antal:
Az előterjesztés 3. oldalán szerepel, hogy az önkormányzati tulajdon 0,6%, magántulajdonosok száma 47 fő. Meg lettek-e keresve a magántulajdonosok és milyen arányban jeleztek vissza, hogy hajlandók eladni a területet vagy finanszírozni a fejlesztést?

Kozák János:
Miért nem alkalmas a víz fürdésre?

Szigetiné Mészáros Zsuzsanna:
Minden tulajdonost kigyűjtöttek, de nem keresték meg őket. Ez egy "Lehetőségek vizsgálata" c. anyag. A tulajdoni lapokat átvizsgálták, az északi részen lévő összes terület magántulajdonban van. Az önkormányzat tulajdonában kisebb út és csatornaszakaszok vannak. A hasznosítható terület magántulajdonban van. Fürdőzésre azért nem alkalmas, mert a tározó tó egy mezőgazdasági tározó tó, a csurgalékvizek tározására alkalmas. Ez a csurgalékvíz nem tudja hozni azt a vízminőséget, amely fürdésre alkalmas. Az ATIKÖVIZIG munkatársával többször egyeztetett ebben az ügyben, bármikor vizsgálták a vizet, egyszer sem volt alkalmas fürdésre. Sok vízzel kellene frissíteni, évente két alkalommal, amelyik több, mint 10 mFt lenne alkalmanként. A fürdésre alkalmassá válás előtt szükséges volna egy mederkotrás, mert törmelékek vannak benne.

Varga Árpád:
A fejlesztés irányát legfőbb lehetőségként a turizmusfejlesztésben keresték, ezen belül több alágazatot vizsgáltak. A kémiai vízminőség nem megfelelő, másodosztályú víz, amely kissé szennyezett, fenolokban és nátriumokban gazdag. A biológiai vízminőség sem megfelelő, a talaj iszapos, törmelékes, a medermélység alacsony. Natura 2000 természetvédelmi oltalom alá esik, ami nehezíti a helyzetet. A kémiai vízminőség részben alkalmas a horgászatra, magas a ph tartalom, ammóniumiumban, fenolokban és nátriumokban gazdag. Emellett pozitív hatás, hogy szerves anyag tartalomban gazdag, amely a halakra jótékony hatással van, de az oxigénhiány a haltenyésztéssel ellentétes. Az oxigéndúsítás költséges. 2 x 10 mFt-ba kerülne évente, hogy horgászásra alkalmas legyen a víz. Vízi sportoknál a vízminőség fontos, meder és vízszint hol alkalmas, hol nem. A Natura 2000 determinálja a felhasználás lehetőségét és a gyenge infrastrukturális kialakítás is hátráltatja az egészet. Egyedüli lehetőség a téli sportok, ezen belül a korcsolya, ami a szentesiek körében felkapott hely. Nagy az érdeklődés, nagy a vízfelület, korcsolyázásra kiválóan alkalmas. Véleménye szerint nem sok keresgélni való van a termáltó környékén, nincs infrastruktúra, mindent ki kellene építeni. A 47 magántulajdonossal meg kellene állapodni. Az eredeti funkcióját fenn kellene tartani, hiszen csurgalékvíz gyűjtő és tározó tó. Rövid és középtávon nem látja az esélyét ennek a tónak a fejlesztésére, felesleges komoly anyagi forrást rászánni. Ha vannak erőforrások, akkor a meglévő turisztikai vonzerőbe invesztálják és gyarapítsák.
Kérte, foglaljanak állást abban, hogy nem érdekeltek a termáltó rövid és középtávú fejlesztésében, további konkrét intézkedéseket nem kívánnak tenni, illetve sem időt, sem anyagi ráfordítást nem kívánnak a projektre áldozni.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás:
A határozati javaslatot módosítaná, amely úgy szólna, hogy a "hasznosítási lehetőségeinek vizsgálatáról szóló anyagot megtárgyalta." A továbbiakban csatlakozott a Varga Árpád képviselő által elmondottakhoz.

Törőcsik Zoltán:
Megkérte a témafelelőst, hogy a fenolokat felejtsék el. A Szentes térségi vizek elviekben nem fenolosak.

Kozák János:
Egyetértett Varga Árpád képviselő által elmondottakkal, logikus és helyes következtetés. Törőcsik Zoltán képviselő felvetésére elmondta, hogy vannak fenolok a vízben, mert a strandra bevezetett termálvizekben is megtalálhatóak.

Móra József:
Véleménye szerint rendkívüli jó anyagot készített az előterjesztő. A 2. oldal "Helyzetelemzés" alcím 4. bekezdésében az "állami" szó helyébe a "szövetkezeti" szó kerüljön. Ha a tó fejlesztésével kapcsolatban gondolkodnak, akkor felhívta a figyelmet, hogy a tó tározó tó, ami a felszín felett tározza a vizet. Ahová az üdülőterületet tervezték ott 2 m-es gáttal van a vízfelület elzárva.

Horváth István:
Örül, mert elérte, hogy a Képviselő-testület egyértelmű határozatot fog hozni ebben a kérdésben.

Szűcs Lajos:
Javasolta, hogy az alábbi határozatot fogalmazzák meg: A Képviselő-testület leszögezi, hogy a Termál tó sport és egyéb szabadidős programra alkalmatlan, ezért a továbbiakban a kérdéssel nem foglalkozik.
Kérte a képviselőket, aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

145/2009. (VI. 26.) Kt.
Tárgy: Termál tó és környéke vízgazdálkodási, pihenő-, üdülő-, vízi sport- és idegenforgalmi célú hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező a Termál tó és környéke vízgazdálkodási, pihenő-, üdülő-, vízi sport- és idegenforgalmi célú hasznosítási lehetőségeinek vizsgálatáról szóló anyagot megtárgyalta.
A Képviselő-testület megállapította, hogy a Termál tó rövid és középtávú fejlesztésében nem érdekelt. További intézkedéseket nem kíván tenni, sem gazdasági, sem idő, sem anyagi ráfordítást nem kíván a projektre áldozni.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály

3./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda
4./ Szentes Város főépítésze