1.) Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
Történtek a városban olyan események, amelyek indulatokat kavartak, de szigorúan a tényszerűséghez kíván ragaszkodni.
Május 24-én a Szentesi Birkózók Egyesülete Lőrincz Márton Birkózó Emlékversenyt rendezett.
Május 25-én üzleti és államigazgatási szakemberekből álló kínai delegációt fogadott.
Május 27-én megtartották a Leader alakuló ülését. Az európai unió agrár és vidékfejlesztési operatív programjához kapcsolódó helyi programok elindítása a kistérségben megkezdődhet.
Május 30-án a Munkaügyi Központtal állásbörzét tartottak. Megköszönte a II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóaljnak a "Kétéltű katonák" c. könyvét, amelyet a képviselők számára eljuttatott. Azoknak a munkanélkülieknek próbálták felajánlani a katonai szolgálatot, akik elhivatottságot éreznek, szakmailag, egészségileg alkalmasak a haza védelmére.
Május 30-án rendkívüli Jogi és Ügyrendi ülést tartottak a Pedusc Kft. ügyével kapcsolatban. Az azonnali inkasszó lehívása megtörtént, a további késedelmi kamatokra az igényt bejelentették.
A Díszpolgárok társaságának találkozóját megtartották.
Megrendezésre került a VI. Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja.
A Pedagógus Napi rendezvényt két részben tartották meg. Május 31-én a pedagógusokat köszöntötték, majd június 7-én a tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elérő tanulókat ismerték el.
Május 31-én senior úszóversenyt tartottak.
A Magyar Vágta keretében szentesi lovas képviselte a várost.
Varga Árpád képviselő nyitotta meg a testvérvárosok fotóiból készült fotókiállítást.
Jegyző úr működött közre az ifjúsági közéleti díj átadása kapcsán.
Június 1-jén a Szabadidős Sportklub 20 éves fennállását jubilálta.
Június 5-én a Műemléki Felügyelőség szemlét tartott a Petőfi Szállóban. Áttekintették az eddigi feltárási és bontási munkákat, amelyet a felügyelőség jóváhagyott. A színházon belül a feltáró munka megkezdődött, majd keddtől a cukrászda területén is. A feltárások alapján módosított engedélyes tervek benyújtására várhatóan nyár közepén kerül sor, utána az építési tevékenység is megkezdődhet.
Június 6-án a Sportcsarnokban rendezték meg a VIII. Nemzetközi Küzdősport Fesztivált.
Június 10-én megalakult a Senior Tanács és részt vett a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola év végi hálaadó gáláján.
Június 12-én a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács és közbeszerzési tanács ülésén vett részt, amely a szentesi kórház számára juttatott 120 mFt-os pályázati pénznek az építésre vonatkozó tender felhívásait tartalmazó megbeszélés volt.
Június 14-én megyei rendőrnapot szerveztek a városban.
Június 19-i megyegyűlésen több szentesi téma szerepelt. Szigorúan a tények ismertetésére szorítkozott. Az intézményvezetői pályázatok esetében az összevont Horváth Mihály Gimnázium és Boros Sámuel Szakközépiskola élére 2, a Zsoldos Ferenc és Pollák Antal Szakközépiskola esetében 3 érvényes pályázatot nyújtottak be. Az utóbbi iskolánál 1 fő visszalépett. A személyi ügyeket zárt ülésen tárgyalták. A zárt ülés elrendelését egyik szentesi pályázó sem kérte. A Horváth Mihály Gimnázium élére Magyar Lászlónét nevezték ki 22 igen szavazattal, míg Tóth Tibor 17 igen szavazatot kapott. Ugyanez az arány alakult ki Pintér Etelka vonatkozásában, aki Dongó Lászlóval szemben kapta meg az igazgatói megbízást.
Ugyanezen az ülésen tárgyalták a négy megyei középiskola átadásáról szóló előterjesztést. Június 4-én tárgyaltak Magyar Annával és Kovács Kálmánnal. A tárgyaláson felvázolta a város kérését, egy hét tárgyalási szünetet kértek. Ezután kompromisszumos javaslatot nyújtott be, melynek lényege, hogy intézmény fenntartó társulást hozzon létre a megye, a kistérség és város részvételével. A javaslat nem kapta meg a többséget. Azóta több település is nyújtott be indítványt visszavételre.
A kórházzal kapcsolatos 120 mFt-os közbeszerzés megindult, eddig csak bizottsági ülést tartottak a tender kiírásáról. Előminősítés alapján két pályázó nyújthat be konkrét kiviteli ajánlatot, melynek határideje még nem járt le.
A Képviselő-testület korábban kérte, hogy a kórház beszámolója most történjen meg. Alpolgármester úr hivatalos levelet küldött a kórháznak, többszöri kérésre tegnap délután érkezett meg az anyag. Az indítvány a Szociális és Egészségügyi Bizottságtól indult, melyben a bizottság nem tudott véleményt kialakítani az anyag késése miatt, ezért a mai ülésre nem engedte beterjeszteni, mert a képviselőknek nem lett volna lehetőségük kellőképpen felkészülni.
A SPA pályázat a fedett uszoda létesítése kapcsán eredménytelen lett, amelynek oka, hogy a SPA pályázat keretében csak olyan pályázat támogatható, amely az OEP által finanszírozott intézményfejlesztését szolgálja. Ez a strandon nincs meg, ezért került a megyéhez a kérés, hogy a fürdő visszahozatalával és a stranddal való egyesítéssel működhessék. Olyan döntés született, hogy induljanak benne tárgyalások.
Kérte a képviselőket, aki a tájékoztatást tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (18 igen szavazattal) elfogadta.


2.) A Szentesi Művelődési Központ igazgatójának kinevezése

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.
A Képviselő-testület tette közzé az intézményvezetői pályázatra való kiírását, amelyre egy érvényes pályázat érkezett, érvénytelen nem volt. Megkérdezte Varróné Szabó Ildikót, hogy hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.

Varróné Szabó Ildikó:
Hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.

Ollai Istvánné:
A fiatalok szórakoztatásával kapcsolatban bizottsági ülésen elmondta problémáját. A fiatalokat valamilyen formába össze kellene fogni az Ifjúsági Házba, ahol 2-3 hetente diszkót vagy valamilyen műsort, rendezvényt tartanának. Dolgozzák ki, hogyan lehetne az Ifjúsági Házba a fiatalokat összekovácsolni.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a pályázót meghallgatta. Kérte, hogy támogassák Varróné Szabó Ildikó kinevezését. A munkáját ismerik, amelyet évek óta felelősségteljesen végez. A dolgozók támogatják. A pályázót a szakértő is alkalmasnak tartja.

Törőcsik Zoltán:
Véleménye szerint Varróné Szabó Ildikó a város művelődéséért már dolgozott annyit, hogy támogassák kinevezését.

Földvári Nagy István:
A Pálmások Szövetsége a kinevezést támogatja, de kéri a követelményrendszer, elvárások megjelölését, hogy a későbbi ellenőrzések során szakmai munkája mérhető legyen.

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy az érvényes döntéshez 13 igen szavazat szükséges.
Kérte a képviselőket, aki Varróné Szabó Ildikó kinevezésével egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (18 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

144/2008.(VI.27.) Kt.
Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ igazgatójának megbízása

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) és 10.§ (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében, a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§-a és a 83/A§ (1) bekezdése, továbbá a 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet alapján

Varróné Szabó Ildikót
(lakás: Szentes, Bartók B. u. 9.)

2008. július 1-től 2013. június 30-ig

megbízza a Szentesi Művelődési Központ (Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.) magasabb vezetői teendőinek ellátásával.

Jelen magasabb vezetői megbízás a nevezett közalkalmazotti kinevezését nem befolyásolja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Megbízott igazgató
2.) Szentesi Művelődési Központ
3.) Magyar Államkincstár Csm-i Területi Igazgatósága 6721 Szeged, Széchenyi tér 9.
4.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája

Szirbik Imre:
Gratulált a kinevezett intézményvezetőnek, jó munkát kívánt.


3.) Szentes város helyi építési szabályzata és szabályozási terve (5)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Móra József:
A Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (18 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

145/2008. (VI.27.) Kt.
Tárgy: Szentes város helyi építési szabályzata és szabályozási terve

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes város helyi építési szabályzata és szabályozási terve napirendről történő levételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete leveszi a 2008. júniusi ülésének napirendjéről a Szentes város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének megtárgyalását és napirendre veszi azt a 2008. novemberi ülésén.
Felkéri a tervezőket, hogy a megjelölt határidő figyelembe vételével folytassák a munkát, és készítsék elő az OTÉK alóli felmentés dokumentációját a véleményeztetési eljáráshoz, továbbá működjenek közre annak eredményes lefolytatása érdekében.

Felelős: főépítész
Határidő: 2008. november 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ EUROIL Ipari és Szolgáltató Kft. (Budapest, Bartók B. u. 79.)
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
4./ Szentes város főépítésze
5./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya


4.) A közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi, köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló r. módosítása (6)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Móra József:
A Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati javaslatot és a rendelet módosítását elfogadásra ajánlotta.

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy rendelet módosítása minősített többséget igényel.
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosítását támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2008. (VII.14.) rendelete

a közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi,
köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló
27/1993. (XII. 17.) KT. rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.)


Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

146/2008. (VI. 27.) Kt.
Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi, köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló 27/1993. (XII. 17.) KT. rendelet módosítás előkészítése


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi, köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló 27/1993. (XII. 17.) KT. rendelet előírásait a polgári jog keretében szabályozza.
Felkéri a Jegyzőt a rendelet-tervezetet készítse el a 2008. szeptember 26-i soros képviselő testületi ülésre.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2008. szeptember 26.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Jegyzője
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda


5.) A környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása (7)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Dr. Sztantics Csaba:
Kiosztásra került a 7-hez sorszámú előterjesztés, amely a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Idegenforgalmi Bizottság egybehangzó javaslatát tartalmazza, ennek támogatását kérte. A Kereskedelmi Bizottság az "engedélyezett" szót a módosító javaslatába nem tette bele, de kérte, hogy ezzel együtt támogassák.

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy a döntés minősített többséget igényel.
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosítását támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2008. (VII.14.) rendelete

a környezetvédelem helyi szabályairól szóló
8/2008. (V.1.) KT. rendelet
módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 2. számú melléklet tartalmazza.)


6.) Szociális rendelet módosítása (8)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Az előterjesztés a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon térítési díjainak megállapításáról, illetve a gondozás feltételeiről szól. A rendelet két módon határozza meg a térítési díjat, városi és kistérségi fenntartású intézményként. Kistérségi fenntartású intézményként a 88 eFt-os díjtétel lép életbe a nagyobb városi díjtétellel szemben.

Antal Balázs Tibor:
Az idősek otthona épülésekor előszámítások készültek. Kérte, hogy kapjanak tájékoztatást a bejutás feltételeiről, lehetőségeiről, hogyan változott a szociális rendelet.

Kozák János:
Emlékezete szerint, amikor a pályázat elindításáról döntött a Képviselő-testület, mintha lett volna gazdasági számítás arra vonatkozóan, hogy az üzemeltetési költségek mibe kerülnek. Tájékoztatást kért az illetékesektől, hogy a pályázat benyújtásakor milyen költségekkel számoltak, és mennyi városi támogatásra volt szükség az akkori számítások szerint. A későbbiek során ez jelentőséggel bír.

Földvári Nagy István:
Az anyagból nem derül ki, hogy az önkormányzat működési költségeit mennyire terheli az intézmény működtetése. Ez az intézmény még nem szerepel a rendeletben. 1 főre mennyi önkormányzati támogatás terhelődik?

Szirbik Imre:
Kozák János képviselő felvetésére elmondta, nem emlékszik, hogy gazdasági számítások történtek-e a működtetésre vonatkozóan.

Lencséné Szalontai Mária:
Amikor a pályázat készült, akkor gazdasági számítások nem készültek, mert nem tudták, hogyan lehet működtetni. Tavaly szeptemberben, amikor megalapították a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthont, akkor készültek kalkulációk arra vonatkozóan, hogy 100%-os működtetés esetén milyen költségek várhatók, amely január 1-jével megdőlt. A törvényi változás miatt nem lehetséges emelt szintű térítési díjat szedni, csak egyfajta térítési díjat lehet megállapítani. Az anyag nem tartalmaz működési költségre vonatkozóan számítást, mert nincsenek olyan adatok, amely alapján ki tudják számolni. A 2. sz. kimutatás a megyei intézményekre vonatkozó díjakat tartalmazza. Azt próbálták bemutatni, hogy egy-egy otthonhoz a fenntartónak személyenként mennyivel kell hozzájárulni. Ez lehet az alapja, ami a városra is vonatkozhat. Ennek sok összetevője van. Elsődlegesen a kérelmező vagyoni és jövedelmi helyzetét kell vizsgálni. Ha az nem fedi a megállapított térítési díjat, akkor következik a tartásra köteles és képes hozzátartozó vizsgálata. Ha ez sem vezet eredményre, akkor a fenntartó fogja kiegészíteni az ellátáshoz szükséges díjat.
Antal Balázs Tibor képviselő úrnak a bizottsági ülésen már elmondták, hogy január 1-jétől egy bentlakásos intézménybe a szociális törvény szerint úgy lehet bekerülni, ha az ellátásra szoruló beadta az ellátásra az igényét a szükséges iratokkal együtt - jövedelemigazolás, vagyoni nyilatkozat, orvosi papírok -. A beadott jövedelemigazolás és vagyonnyilatkozat alapján a városi jegyző állapítja meg a kérelmező jövedelmi helyzetét. Az egy főre eső jövedelem alapján kerül meghatározásra a személyi térítési díja. Ha az intézményvezető a papírokat megkapta, akkor jövedelemvizsgálat céljából a jegyzőt keresi meg, közben elkezdi a kérelmező előgondozását.

Lencséné Szalontai Mária:
Ez azt jelenti, hogy az intézmény dolgozói felkeresik az idős embert az otthonában, majd következik az orvosi vizsgálat, amely az Országos Rehabilitációs Szociális Szakértő Intézet keretén belül működik. Ha minden együtt adott, akkor kerülhet sor az intézményben való elhelyezésre.

Szirbik Imre:
Kozák János felvetésére elmondta, hogy megközelítőleg 50 személy előgondozása folyik. Ha az átlagjövedelmeiket tekintik, akkor átlag 53-55 eFt az, amit a nyugdíj arányában tudnak fizetni. Tehát 33-35 eFt-ot kell az önkormányzatnak hozzátenni az ellátás kiegészítésére. Ha 100%-os feltöltés mellett végzik, akkor évente 40-42 mFt-os többletterhet jelent a városnak. Jelezte, hogy a 2008. évi költségvetés tartalékában ennek fedezetére 50 mFt elkülönítésre került.

Antal Balázs Tibor:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén már kifejtette aggodalmát. A városban már épült egy idősek otthona, amely a Református Egyház és az önkormányzat tulajdonában van, ahol az önkormányzat részére 10 férőhely van biztosítva.

Megérkezett az ülésre: Dr. Gyenes Ágota képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Antal Balázs Tibor:
Az otthon emelt szintű ellátást biztosító intézményként épült, de mire az építkezés befejeződött a törvény megváltozott. A református idősek otthonába 22 fő van. A dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon feltöltöttségével kapcsolatban fejezte ki aggodalmát, honnan lesz meg az előkalkulált 80-100 %-os feltöltöttség? Nappali ellátás esetén nem jelentős összeg. Ha nem tudják feltölteni, akkor a többi intézmény rovására fog a feltöltés megtörténni, például a Gondozási Központ, illetve a nappali ellátással foglalkozó szociális intézmények rovására. Aggódott, hogy sikerül-e az idősek otthonát feltölteni.

Ollai Istvánné:
Reméli, hogy a dolgozók felvételekor a munkanélkülieket részesítik előnyben. Vagy az intézményvezető asszony másként döntött? A városban három idősek otthona és egy pszichiátriai otthon működik. Örül, hogy megépült az idősek otthona, de szerényebben is építhették volna, maradt volna pénz is. Az idős embereknek legyen otthona, ne otthon egyedül haljon meg. Az időseknek havonta 26-33 eFt-juk marad. Látható, hogy a szociális otthonokba emelkedtek a térítési díjak. Az idős emberek nyugdíjának 20%-át biztosítani kell részükre. A különbözetet az önkormányzat biztosítja? Mivel járul hozzá? Hogyan fogják tudni működtetni? Sok ember nem fog tudni bekerülni. Van, ahol a gyerek se tud segíteni az idős szülőnek. Mi lesz velük? Reméli, hogy a három idősek otthonát nem zárják be. Az idősek ezekbe az intézményekbe be tudnak járni beszélgetni, társaságban lenni és ebédelni. A Hajléktalan Szállót se zárják be. Ezekre az intézményekre a szegény embereknek szüksége van.

Szirbik Imre:
Nincs tudomása arról, hogy bármelyik szociális intézményt beakarnák zárni. A Hajléktalan Segítő Központ és a pszichiátriai otthon teljesen más ellátási formát biztosít. Az idősek napközi otthonának bezárását az dönti el, hogy az emberek igénybe fogják-e venni. Ha ezek az otthonok elnéptelenednek, akkor értelmetlenné válik a fenntartása. Ma ilyen gondolata nincs senkinek.

Szirbik Imre:
Az emelt szint egy ellátási formát jelent, miszerint a lakhatás feltételei milyenek az adott intézményben. Vannak 1-2 ágyas apartmanok, illetve 4-6 ágyas szobák is. Az általános ellátás azt jelenti, hogy az ellátási szintek különbözete megmarad, de a térítési díjak a törvény erejénél fogva egységessé váltak. Az emelt szintbe kérhető többletek nincsenek meg. Nem a szegényeknek jelent rosszabb feltételt.

Megérkezett az ülésre: dr. Rébeli Szabó Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
A személyzet nagyságrendje, hány ápoló, kisegítő, adminisztrátor kell, az az ellátottak számától függ. Annyival olcsóbb egy új épület, hogy nem kell a karbantartására költeni. A másik nagy rész a közüzemi és étkezési díj. Drágítja-e az új épület a gondozást? Nem drágítja.
Ez a díj azt tükrözi, hogy az állami támogatást levonva a tényleges bekerülési költségből, ami marad azt elosztják 100 felé. Így jön ki a 88 eFt. Az állami támogatás az állami költségvetési törvényben egy adott szám, amely az ország teljes területére érvényes, függetlenül attól, hogy megyei vagy városi fenntartású otthon, Szentesen van vagy Budapesten van, egyházi vagy önkormányzati intézmény, a normatíva ugyanaz. A bekerülési költség kétféleképpen számolható. Ha nincs meg a 100%-os feltöltés, akkor egy emberre jutó díjtétel növekszik. Az intézmény vezetésének, menedzsmentjének, valamint a Szociálpolitikai Osztály munkatársainak feladata, hogy megcélozza a 100%-os feltöltést.
Szegény ember be tud-e kerülni az intézménybe? Igen. A támogatás Szentes város költségvetésén keresztül adódik. A térítési díj megállapítási sorrend úgy történik, hogy van az induló térítési díj, és ha ez a térítési díj magasabb, mint az ellátott nyugdíjának 80%-a, akkor az átlagszámokat tekintve 33-35 eFt hiányzik. Megvizsgálják, hogy az ellátott személy családja a különbözetből mennyit tud vállalni. Ha semmit, akkor meg kell nézni, hogy az ellátottnak van-e felhalmozott vagyona. Ha nincs, akkor kell a városnak a fennmaradó részt biztosítani. Ha csak a város tud helytállni, akkor jelent 40-42 mFt-os évi többletet, amelynek fedezete tartalékként a költségvetésben szerepel.

Ollai Istvánné:
Megköszönte a választ, elfogadta, hogy a kisnyugdíjas is befog tudni kerülni az otthonba.

Bolyánné Szamosközi Gabriella:
Tájékoztatásul elmondta, hogy a pályázatok kiírása folyamatban van. A dolgozói létszámot az ellátotti létszám alapján tervezik, amelyet rendelet határoz meg. A pályázatok elbírálásához bizottságot fognak létrehozni, ahol a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. Az idősek érdekében azt szeretné, ha a legtapasztaltabb munkatársak kerülnének kiválasztásra.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Ki kell jelenteni, hogy a Parlament keresztülhúzta az önkormányzat számítását, amikor az emelt szintű szolgáltatás helyett egy alacsonyabb szolgáltatást és kevesebb anyagi lehetőséget biztosított a fenntartóknak, az önkormányzatoknak. Rossz, hogy nem tudnak előre tervezni.

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet módosítása minősített többséget igényel.
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosítását támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (20 igen szavazattal) elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
16/2008. (VII.14.) rendelete

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
24/1999. (IX.3.) KT. rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 3. számú melléklet tartalmazza.)


7.) Sportrendelet megalkotása (9)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet-tervezet első olvasatú.

Szűcs Lajos:
A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság ülésén megvitatták az előterjesztést. A rendelet tervezet 4.§ (1) bekezdésében helytelenül szerepel a d.) pont, ennek kijavítását kérte. Egyetértett a Sportbizottság felvetésével, a javaslatokat az első olvasatba elfogadta.

Dr. Demeter Attila:
A Pálmások Szövetségének véleménye között kérdésként szerepel a 2.§-hoz, hogy "a nem jogi személyiségű, de sporttevékenységet folytató szervezetekre nem terjed ki a rendelet? Pl. alapítványokra, egyesületekre?" Az alapítványok és egyesületek a polgári jog szabályai szerint a bíróság nyilvántartásába vétellel jogi személyiséget kapnak.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet.
A 7.§-ban szerepel, hogy a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egy jogszabálynak vannak feltételei. Az egyik, hogy az erre feljogosított szervnek kell alkotnia, a másik feltétel, hogy magasabb szintű jogszabályba nem ütközhet. A rendelet-tervezet jogi aggályt nem vet fel. Együttható feltétel, hogy eljárásjogi szempontból is megfelelő legyen, illetve ki legyen hirdetve. Akkor lesz kihirdetve, amikor kifüggesztésre kerül, és ekkor lép hatályba.

Móra József:
A rendelet-tervezet 3.§ (2) bekezdés c.) pontjában szerepel "az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartása, működtetése". Apró hiányosságot észlelt, miszerint vannak olyan sportlétesítmények, amelyek nemcsak az önkormányzat tulajdonába vannak, hanem az adott sportegyesület, illetve más szervezet tulajdonában. Ezeknek a sportlétesítményeknek a fenntartásához az önkormányzat nem járul hozzá? Olyan sportlétesítmény, amelyet csak kimondottan arra a célra szakosodott sportegyesület használ, és az önkormányzat fenntartja, de semmilyen együttműködési megállapodás, szerződés nincs az egyesülettel arra, hogy a sportlétesítmény az önkormányzat tulajdona. Milyen jogosítványai és kötelezettségei vannak az egyesületnek az önkormányzattal szemben? Ezt is szabályozni kellene, mert ezek a sportszervezetek önálló gazdálkodó egységek. A sporttámogatás címén kapott létesítményhasználatot úgy gondolják, hogy ingyenesen kapják a várostól. A rendeletben pontosan szabályozni kellene. A sport a városnak többe került, mint amennyi a költségvetésben erre el van különítve.

Földvári Nagy István:
Dr. Demeter Attila képviselőtársa felvetésével kapcsolatban jelezte, hogy az anyagot az Egyesület készítette, Horváth István képviselő állította össze. A 2.§-al kapcsolatosan egyetértett a képviselőtársa által elmondottakkal.
Javasolta, hogy a rendelet tervezet 3.§ (2) bekezdésének c.) pontja egészüljön ki a "létesítése" szóval. Nagyobb jelentőségű sportlétesítményt általában önkormányzatok és nem sportegyesületek hoznak létre.
A 4.§ (1) bekezdésében szereplő "bruttó módon szereplő tételekkel korrigált összeg" mit jelent?

Dr. Demeter Attila:
A rendelet első olvasatú. Móra József képviselő által említettek a felfogásában polgári jogi jogviszony kategóriájába tartoznak, nem rendeletben kell szabályozni. Ha vannak olyan sportlétesítmények, amelyek az önkormányzat tulajdonába tartoznak, akkor a hatály ezekre terjed ki. Ha van más tulajdonú, akkor a Képviselő-testület eldöntheti, hogy polgári jogi jogviszonyt létesít-e? A mindennapokban a polgári jogi jogviszony keretei között maradjanak.

Szirbik Imre:
Kérte, hogy a képviselők a rendelethez a módosító javaslataikat írásban juttassák el az előterjesztőhöz. Indítványaikat pontosan tegyék meg, hogy a következő soros ülésen végleges döntést hozhassanak.

SZÜNET


8.) A sportintézmények tevékenységének, működésének, irányításának, gazdálkodásának átvizsgálása (11)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Az előterjesztés tartalmi részeivel a Képviselő-testület korábban már foglalkozott.

Szűcs Lajos:
Az előterjesztés 2. oldalán a telephelyek között szerepel a "Volt Gróf Széchenyi István Általános Iskola tornaterme". Kérte ennek a következők szerinti módosítását: "Tornaterem Szentes, Berekhát 13/B".

Pásztor Antal:
Melyik változat érintené hátrányosan az úszósportot?

Földvári Nagy István:
Tudomása szerint a Pálmások Szövetsége által feltett kérdésekre az előterjesztő válaszolt, amelyeket kért ismertetni.

Szűcs Lajos:
Nem arról van szó, hogy melyik fogja hátrányosan érinteni, hanem melyik fogja jobban szolgálni a sportlétesítmény használatát.

Tomcsányi Ferenc:
A téma felhozatala olyan álláspontból indult ki, hogy a körülményeket jobbá tegyék. Az előterjesztés arra próbál összpontosítani, hogy a jelenlegi erőforrásokat a legjobb kapacitás mellett próbálják hasznosítani. Nem gondolta, hogy az új működési forma vagy a régi fenntartása bármiféle módon befolyásolná az uszodát használó egyesületeket.

Szirbik Imre:
Földvári Nagy István képviselő általi kérdésekre röviden reagál.
Kifogásolták, hogy a januári anyag óta nem sokat fejlődött az anyag. A januári értékelés 11 oldal volt, a mostani 32 oldalas. Az előterjesztés táblázatokkal, grafikonokkal, számos adattal próbál a megalapozott döntéshez segítséget adni. A 3 változattal szemben 4 változat került kidolgozásra.
Az önköltségre vonatkozóan több kérdés is felmerül. A táblázatok erre adnak választ.
Önkormányzati támogatás és szabad bevételek hogyan alakulnak? Az uszodáról van szó, mert a többi intézménynél nagyságrendekkel nagyobb az önkormányzati támogatás, mint az elérhető bevétel. Az uszoda esetében a sima jegyár bevétel az uszoda költségeinek 1/3-át fedezi, 1/3-át az a sporttámogatás, amely a sportegyesületek által befizetett uszodahasználat, melynek forrása költségvetési támogatás, további 1/3 az általános költségvetési támogatás.
Az intézmény érdemben nem tud válaszolni azokra a kérdésekre, hogy mik azok a kötelező szolgáltatások, amelyeket egyes sportágak számára a létesítménynek adnia kell. Ennek tartalma kétoldalú megállapodás, amelynek az intézmény és a sportkör között kell létrejönnie.
A sportkoncepcióban kell eldönteni, hogy melyek a kiemelt sportágak egy-egy létesítmény használatánál.
Kapacitás kihasználtsági adatokat a táblázatok biztosítanak, miszerint egyes létesítmények milyen mértékben vannak igénybe véve.
Kérdésként merült fel, hogy egyes létesítmények bevétele hogyan alakult? A teniszpálya 2008. évi tervezett bevétele 1.058 eFt, amely a 2007. évi tényadatok alapján került megtervezésre. Támogatott létesítményhasználat 1.338 eFt. A Dózsa-ház tornatermének igénybevételére 1.114 eFt-ot fizetett be a Horváth Mihály Gimnázium, a Szent Jupát SE., és más sportkörök, támogatott létesítményhasználat 2.738 eFt, egyesületek által fizetett létesítményhasználati díj 59 eFt.
A Silver TSE önálló jogi személy.
A Sportszálló havi 70 eFt-os bérleti díját a 249/2007. (XI.30.) Kt. határozatában a Képviselő-testület hagyta jóvá.
Felmerült, hogy milyen az uszoda látogatottsága más fürdőkhöz képest. A mórahalmi fürdőben sporttevékenység nem folyik, míg a szentesi uszodában igen. Az üdülőházak nyereségesek, kihasználtságát összehasonlítva más adatokkal a szentesi 36%-os, a dél-alföldi 25%-os.
Az új konstrukcióval kapcsolatban kérdezi a Szövetség, hogy szükséges-e a többletlétszám a gazdasági tevékenység miatt vagy vállalkozásba adással lehet egyensúlyozni. Példaként hozza fel az outsourcing megoldást, amely tevékenységek kiszervezését jelenti.
Gondnoki és takarítói munkakörök szükségessége is felmerül. A közvetlen foglalkoztatás híve, melynek oka, hogy a napi munkavégzés sokkal operatívabb munkát tesz lehetővé. Ha gazdaságilag nem rosszabb a saját munkavállalóval való ellátás, akkor érdemes előnyben részesíteni.

Kozák János:
A legnagyobb probléma a gazdasági szervezet változása során, az érdekeltségek úgy alakulhatnak, hogy a kinevezett vezető, adott esetben bizonyos korlátozásokat vezet be a vízilabda sport és úszósport számára, amely nem egyeztethető össze azzal, hogy Szentes nemzeti sportváros.

Kozák János:
A cél az, hogy az önkormányzati támogatás mértéke csökkenjen a létesítményhasználat során, amellyel egyetértett. Az uszoda összes bevételének részletezéséről szóló táblázat arról győzi meg, hogy az utóbbi 3 évben az uszodahasználatban a bevételek aránya növekedett és az önkormányzati támogatás összege évről évre csökken. Ez azzal függ össze, hogy olyan szolgáltatásai vannak az uszodának, ami vonzó az idelátogatók számára. Az uszoda megfelelő működtetésével több vendéget tudnak csábítani, ezáltal tovább csökkenthető az önkormányzati támogatás.
Az ott dolgozók eddig közalkalmazotti státuszban voltak. A D.) változat elfogadásával hátrányos helyzetbe kerülnek, pl. nem lenne 13. havi bér.
Hozzá szabad-e nyúlni a jelenlegi szervezeti felálláshoz? Nem szabad, hogy olyan önálló gazdálkodó szervezetté váljon, amibe a vezető abban érdekelt, hogy minél több megtakarítást érjen el, minél gazdaságosabban működjön. Meg lehet követelni tőle egyébként, ha nem teszi, le lehet váltani.

Móra József:
Nemcsak a vezetőtől függ egy intézmény gazdaságos, jó működése, hanem az uszoda használóitól is. Az edzéseknek van kezdő és befejező időpontja, ami nem azt jelenti, hogy a sportolóknak 7-21.00 óráig az uszodába kell a szabadidejüket eltölteniük. Ha az úszóvendég bemegy a medencébe kikapcsolódásra vágyik, nem pedig labdazáporra. Ezt a sportklubnak valamilyen módon szabályozni kellene. A sportolói bérletet időponthoz lehetne kötni. A sportolóknak úgy kellene használni az uszodát, hogy ne tegyék tönkre. A 33-as medencénél lévő öltözők rossz állapotban vannak. Az intézmény munkatársai nem győzik cserélni a zárat az ajtókon. Ilyen változtatással valószínűleg sok olyan érdek sérülne, ami jelenleg "népnemzeti ajándékként" jár. Az uszoda használatát a fizetővendég fizeti meg. Azok a sportolók, akik ajándékba kapják, mennyire felelősek az intézmény használatáért? Szükség van a változtatásra, főként a nyári időszakban. Van néhány olyan sportturizmusra utaló próbálkozás, hogy vendégül látnak csapatokat. Ebből mekkora bevétele van az intézménynek? Ha ajándékba adják, legyen nevesítve, hogy az önkormányzat a sportegyesületnek mit biztosított a testvérvárosi kapcsolatok ápolására, szerepeljen a sporttámogatások között. A változtatásnak azért is híve, mert intézményként működik és a Képviselő-testület meghatározza a vezetőre kötelező pénzügyi mozgásteret. Ha átalakítják más gazdálkodási egységbe, akkor vannak olyan lehetőségek, hogy a többletbevételből többletszolgáltatást tud biztosítani, pl. napozóágyak. A fizetővendégek sokszor azért hagyják el az uszodát, mert a zavaró körülmények nem teszik lehetővé számukra a nyugodt pihenést. A kettős célt megfelelő arányban egymás mellett kell kezelni, amelyre akkor van lehetőség, ha az uszodavezetés bevételorientált. A D.) változat elfogadását javasolta.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Képviselőtársa olyan problémákat vetett fel, ami előfordul, de nem jellemző. A problémákat az úszómesternek kell rendbe tennie, nem az úszóklubnak, nem a városnak. Nem támogatta, hogy a sportolók csak az edzések időpontjában legyenek az uszodában. Ismert, hogy milyen következményei lehetnek, ha a gyerekek az utcán vannak. Szentes nemzeti sportváros.

Szirbik Imre:
A cél az, hogy ez az intézmény a lehető legtöbbet hozza ki magából. A sportcsarnok, a labdarúgópályák, a berekháti tornaterem, a teniszpálya, az uszoda a város közönsége számára létesített vagyon. Egyes sportintézmények nemigen termelnek bevételt. A Képviselő-testület a strand fejlesztésével olyan üdülési és pihenési sportcentrumot hozott létre, amelynek kétféle alaprendeltetése lehet.

Szirbik Imre:
Idegenforgalmi rendeltetése, amely bevételt céloz meg, valamint sport rendeltetése. Az előterjesztés arra próbál választ adni, hogy ezt hogyan lehet olyan módon működtetni, hogy a város közönségének kiszolgálása megfelelő legyen.
Joggal elvárható, hogy a legjobb gazdálkodást végezzék.
A határozati javaslat A.) változata azt tartalmazza, hogy maradjon minden úgy, ahogy van. A B.) és C.) változat arról szól, hogy az egészet továbbra is egybetartva két különféle gazdálkodási formába vigyék. A D.) változat a rendszer kettéválasztásáról szól.
Az, hogy Szentes sportlétesítményeit a sportklubok hogyan használják, megállapodás kérdése. Ezáltal lehet biztosítani, hogy a város sportolói milyen feltételek mellett használhatják, ezt a város ki is fizeti, ami költségvetési támogatás. Mi van, ha nincs a strandon annyi vendég, amennyi lehetne. Erre szolgálna a gazdasági társaság, amely annyival több a költségvetési intézménynél, hogy a menedzsment számára ki lehet pontosan tűzni a feladatokat. A dolgozók esetében a többletteljesítményt lehet preferálni. A térség valamennyi fürdője gazdasági társaságként működik, pl. Mórahalom, Gyopárosfürdő, Szolnok. Dinamikusan fejlődő sportközpont legyen, használják ki a lehetőséget. Az ebből származó jövedelem szolgálja a város fejlődését. Javasolta, hogy a D.) változatot fogadják el.

Szűcs Lajos:
A határozati javaslat 2.) pont D.) változatánál kerüljön törlésre a "teniszpályák nélkül" szövegrész.

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy a döntés minősített többséget kíván.

Dr. Sztantics Csaba:
Nem minden esetben szükséges a minősített többség, csak a C.) és D.) változat esetében szükséges.

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy a változatokat C.) D.) B.) A.) sorrendben teszi fel szavazásra.
Kérte a képviselőket, aki a C.) változatot támogatja, igennel szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 0 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, 15 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Kérte a képviselőket, aki a D.) változatot támogatja, igennel szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

147/2008. (VI.27.) Kt.
Tárgy: A sportintézmények tevékenységének, működésének, irányításának, gazdálkodásának átvizsgálása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a sportintézmények tevékenységének, működésének, irányításának, gazdálkodásának átvizsgálása tárgyú előterjesztést, és a következő határozatot hozza:

1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Sportközpont (Szentes, Csallány G. part 4. sz.) költségvetési szerv gazdálkodási formában történő működése során a sportintézmények az Alapító Okiratban meghatározottak szerint végezték tevékenységüket. Az önkormányzat biztosította a sportintézmények és sportlétesítmények folyamatos működtetéséhez szükséges fedezetet, az intézmény ellátta a szolgáltatási szerződés szerint az uszoda és az üdülőházak üzemeltetését is.

2.) A Képviselő-testület a Sportközpont (Szentes, Csallány G. part 4. sz.) további működtetését illetően az alábbiak szerint dönt:
A Képviselő-testület a szabadidős létesítmények (uszoda, üdülőházak, teniszpálya) üzemeltetésére 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. alapít, változatlanul hagyva a sportlétesítmények szervezetét mint a Polgármesteri Hivatal részben önálló intézményét.

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a döntést követően szükséges, jogszabályoknak megfelelő szakmai, munkaügyi, vagyoni, pénzügyi dokumentációs intézkedéseket tegye meg.

Felelős: a polgármester
Határidő: folyamatos és 2009. január 1.

A határozatról értesítést kapnak:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Szentes Város Alpolgármestere
3. Polgármesteri Hivatal Jegyzője
4. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
5. Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda
6. Sportközpont Igazgatója
7. Irattár


9.) A Sportuszoda éves bérleti díjának módosítása (12)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság javaslata.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Az intézmény átalakítása nem hozhat-e olyan változást, hogy a Képviselő-testület felfüggeszti a belépőkre vonatkozó korlátozását? Az elkövetkezendő fél évre szükségtelennek látja a kedélyeket szítani. A nonprofit kft. 2009. januárjától megalakul és a jövőre vonatkozó feltételeket meghatározza. A bérletesek jogosultsága július 1-jén jár le. A testület abban hozzon döntést, hogy ennek a költségvetési rendeletnek a végrehajtását függessze fel addig, amíg az új szervezet nem alakul meg. Maradjon a korlátlan belépés a bérletesek vonatkozásában.

Szirbik Imre:
A képviselő úr javaslatát ez év végéig érti? Ha valaki júliusban éves bérletet vált, annak a bérletre szóló korlátlansága az év végéig vonatkozna.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Ez a dolog kevés személyt érint. Azt is kezelni kell, aki fél évre vett. A bérletesek 99%-a most fogja megvásárolni.

Szirbik Imre:
2009. július 1-jéig.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Aki most veszi meg az éves bérletet, az korlátozás nélkül vehesse meg és maradjon meg az a rendszer, ami eddig is volt, 2009. június 30-ig maradjon így.

Szirbik Imre:
Az új szervezet január 1-jétől fog működni.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Kérte, módosuljon úgy, ahogy a 130 aláíró kérte.

Pásztor Antal:
Egyetértett az előtte felszólalóval, így lenne korrekt.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Sportbizottsági ülésen elhangzott, hogy 5 olyan bérletről van szó, amelynek használója túllépheti a korlátozást. A napijeggyel ki-be lehet járni az uszodába. Ha a bérletes a kabinba felejt valamit és visszamegy érte, az újabb belépésnek számít. Vannak olyan települések, ahol városkártyák vannak és 10-15%-os kedvezményt biztosítanak.

Pásztor Antal:
Pár főről van szó. Egy személlyel beszélt, aki 6 napig járt a tiszai strandra azért, hogy beleférjen a 360 alkalomba.

Móra József:
Azt gondolta, hogy a Képviselő-testületnek elé kellene mennie a problémának. A 360 alkalomra szóló bérlet esetén egy belépés 92,- Ft-ba kerül. Az uszodába ki mehet be ennyiért? Látható, hogy a felnőtt éves bérlet nem a legnagyobb bevételt realizálja. Nem tévedett a Képviselő-testület, amikor az "éves bérlet" és nem a "360 alkalomra szóló bérlet" elnevezést használta, amely január 1-jétől december 31-ig érvényes? Nem tévedett, amikor nem névre szólóan adta ki, hanem sorszámozottan? Az a gond, hogy visszaélnek a bérletekkel, mert nem egy ember használja, hanem kézről kézre jár. A napijegy 870,- Ft-ba kerül. Az uszoda nem átjáróház. A Képviselő-testület tartsa fenn korábbi álláspontját. Furcsának tartotta, hogy az éves bérlet nem január 1-jétől december 31-ig szól, hanem a vásárlástól számított 1 évig érvényes.

Pásztor Antal:
Móra József képviselő úrnak sok mindenben igaza van, de a kiszűrés most is adott. Pár főről van szó. A napi belépő is korlátlan. Az intézmény 1000 darab éves, felnőtt, szentesi diák bérletet adott ki. Ha nincs 100,- Ft a belépés, akkor az 1000 bérletből miért csak 81-en vettek éves bérletet?

Szirbik Imre:
Kompromisszumos indítványa egyszeri alkalomként a következő:

Szirbik Imre:
A Képviselő-testület helyezkedjen arra az álláspontra, hogy az ezévben lejáró bérleteket időarányos térítési díj mellett - tehát az egy évre jutó bérleti díj 1/12-ed része szorozva a hátralévő hónapokkal - december 31-ig lehessen meghosszabbítani. Ebben az évben 2009-re átnyúló bérletet már ne lehessen vásárolni. Az így meghosszabbított bérletek esetében a korlátozást oldja fel. Ezáltal a bérletek periódusai szinkronba fognak lépni a költségvetés periódusával. Innentől kezdve a bérletek januártól januárig lesznek érvényesek.
A Képviselő-testület egyszeri alkalommal járuljon hozzá, hogy az eddig érvényes bérletek 50% ráfizetéssel december 31-ig meghosszabbíthatóvá válnak korlátozás nélkül.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Ezt a javaslatot elfogadhatónak tartotta, amelyet megköszönt. Más az éves bérlet és más a kabinbérlet.

Szirbik Imre:
A Képviselő-testület hozzájárul-e ahhoz, hogy időarányos ráfizetéssel az ezévben lejáró éves bérletek december 31-ig meghosszabbításra kerüljenek. Olyan bérletet nem adnak ki, amelyik 2009-re érvényességgel bír.
Kérte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Javasolta, hogy az így meghosszabbított bérletek esetében korlátozás nélküli belépést biztosítsanak 2008. december 31-ig.
Kérte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

148/2008. (VI.27.) Kt.
Tárgy: Sportuszoda éves bérleti díjának módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sportuszoda éves bérleti díjának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyszeri alkalommal hozzájárul ahhoz, a 2008. évben lejáró éves bérletek időarányos térítési díj mellett - az egy évre jutó bérleti díj 1/12-ed része szorozva a hátralévő hónapokkal - 2008. december 31-ig meghosszabbításra kerülhetnek. Az ily módon meghosszabbított bérletek korlátozás nélküli belépést biztosítanak.

A határozatról értesítést kap:
1./ Sportközpont - Szentes
2./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája


10.) Tájékoztató az ÁSZ közbeszerzési rendszer működésének ellenőrzéséről (14)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Felhívta a figyelmet, hogy Szentes közbeszerzési eljárásaira vonatkozóan eredményes jogorvoslat nem volt. Egy esetben került bíróság elé, de a bíróság a városnak adott igazat a Közbeszerzési Tanáccsal szemben.
Az ÁSZ megállapításai két csoportra oszthatók. Az egyik a belső ellenőrzésnek a kiterjesztésre vonatkozó javaslata a közbeszerzések vonatkozásában. A másik a közbeszerzésekhez kapcsolódó szabályzatok aktualizálását, kiegészítését tartalmazza.
A Pénzügyi Bizottság javaslatával egyező módon szeretné megköszönni azok munkáját, akik a közbeszerzési eljárásokban részt vesznek.

Dr. Demeter Attila:
A polgármester úr megbízásából évek óta ellátják a feladatot. Az előterjesztéssel maximálisan egyetértett. Az ÁSZ jelentés az ellenőrzés célját és értékelését olyan módon határozta meg, hogy Szentes Város Önkormányzata a közbeszerzései során érvényesíti-e azokat a jogszabályi előírásokat, amelyek az uniós szabályokból és a hazai jogalkotásból fakadnak, illetve a korrupció ellenes küzdelemben megfelelő módon érvényesülnek-e az eljárásbeli dolgok. A vizsgált időszak azt igazolta, hogy vannak kisebb hiányosságok, mégis olyan eljárásrendet sikerült a gyakorlatban kialakítani Baranyi Imre, Kozák János képviselőkkel, valamint a Vagyongazdálkodási Iroda munkatársaival Szilvássy Árpádnéval és dr. Kerekes Valéria jogtanácsossal, amely elismerésre méltó. Az ellenőrzés elérte célját, megállapításai helytállóak. Az összegző megállapításban olvasható, hogy "az önkormányzat közbeszerzési gyakorlata, jogorvoslati rendszerének működése megfelelően szolgálta az Európai Közösség és nemzeti közbeszerzési célkitűzések érvényesülését". A célkitűzések között megjelölte azt is, hogy a korrupció elleni küzdelem hatékonysága is cél volt, amelyet sikerült teljesíteni. A fentebb felsorolt kisebb hiányosságok ellenére biztosított volt a közpénzek célszerű és gazdaságos felhasználása. A vizsgált időszakban nőtt az eljárások hatékonysága. A szerződések határidőben kerültek megkötésre. Az eljárási formák meghatározásánál a szakértők, a Polgármesteri Hivatal dolgozói olyan módon jártak el, hogy nem lehetet kifogást emelni e vonatkozásban az eljárás rendje ellen. Vitathatatlan, hogy a közbeszerzési törvény valamennyi szakasza alkalmazva volt. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a kialakított értékelési rend, ami a Közbeszerzési Bizottság gyakorlatában érvényesült, a célszerűséget, a határidőre történő megvalósítást és összességében a legelőnyösebb ajánlat szempontjainak az alkalmazását figyelembe véve történtek meg.
Hiányosság a közbeszerzés ellenőrzése. A jelentés kitér arra, hogy milyen módon lehet ezeket helyretenni. A határozati javaslatban szereplő intézkedések célravezetők lehetnek az elkövetkezendő időszakban. A közbeszerzéseknek vannak felelősei. A közbeszerzési szabályzatot ki kell egészíteni a határidők és felelősök személyével. Megköszönte a Vagyongazdálkodási Iroda munkatársainak és képviselőtársainak az együttműködését, illetve a Képviselő-testülettől és a polgármester úrtól kapott bizalmat.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a tájékoztatást és az intézkedési tervet elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

149/2008. (VI.27.) Kt.
Tárgy: Tájékoztató a Számvevőszék által végrehajtott Szentes Város Önkormányzata közbeszerzési rendszer működésének ellenőrzéséről


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Önkormányzata közbeszerzési rendszer működésének ellenőrzéséről szóló Állami Számvevőszéki jelentést megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:

1.) A Képviselő-testület az önkormányzati közbeszerzési rendszer működésének ellenőrzéséről készült számvevői jelentés alapján megállapítja, hogy a gyakorlatban folytatott szabályozottság és a belsőellenőrzés, a rendszer kontrollja nem kellően érvényesült. A feltárt hibák súlya alapján szankció alkalmazása nem indokolt. A hiányosságok megszüntetése érdekében a határozat mellékletét képező "Intézkedési terv"-et jóváhagyja.

2.) A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását folyamatosan ellenőriztesse.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Jegyző

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Jegyzője
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetője
4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
5./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda vezetője
6./ ÁSZ Csongrád Megyei Ellenőrzési Irodája Szeged
7./ Közbeszerzési Bizottság Elnöke


11.) VIII. Télbúcsúztató Karnevál (15)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi a Városrendezési-, fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Pásztor Antal:
Az előterjesztésben olvasható, hogy a karnevál jelentős turisztikai bevételt hoz. Felmérés történt-e?

Szirbik Imre:
A bevételek közvetlenül nem az önkormányzathoz folynak be, hanem a hozzá tartozó kiegészítő tevékenységre. Az önkormányzat az árusoktól bérleti díjat kap, az önkormányzat így indukál a vállalkozások felé bevételt.

Halmai István:
Nagy örömmel támogatják a karnevált. De kéri, hogy a jövő évi karneválok, fesztiválok számában a város gazdasági lehetőségét figyelembe véve némi önmérsékletet tanúsítsanak. Ne fakítsák el a nemzeti ünnepeket. Összpontosítsanak a több turistát vonzó, jelentős bevételt elérő rendezvényekre. Olvasható, hogy a kétnapos program több ezer turistát vonz a városba, amely népszerűsíti településünket. Több száz turistának is örülne. Reméli, hogy jelentős turisztikai bevételt hoz.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a pályázat benyújtásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

150/2008. (VI. 27.) Kt.
Tárgy: VIII. Télbúcsúztató Karnevál


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az VIII. Télbúcsúztató Karnevál megrendezésére vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a "VIII. Télbúcsúztató Karnevál" c. pályázat benyújtását a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett térség- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált keretének szakmai programjára.
Ennek alapján saját forrást kíván biztosítani a program megvalósítása érdekében.
2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázathoz szükséges önerőt 2009. évi költségvetésében az alábbiak szerint biztosítja:

Pályázati támogatás 2.000.000,- Ft
Önerő 2.000.000,- Ft
Összesen 4.000.000,- Ft

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készítesse el, és a határidőben történő benyújtásról gondoskodjon.

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. július 15.

A határozatról értesítést kap:
1./ DARFÜ - Szeged
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda
4./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda

SZÜNET


12.) Közoktatási Intézkedési Terv (16)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Dr. Sztantics Csaba:
A tervhez be kell szerezni a Csongrád Megyei Közgyűlés Hivatalának véleményét arról, hogy az intézkedési terv nem ütközik-e a megyei fejlesztési tervvel. Alpolgármester úr június 12-én megkérte, azonban még nem érkezett meg a vélemény. Javasolta, hogy az intézkedési terv tárgyalását folytassák le. Szentes kistérsége közoktatási intézkedési tervet készít a közoktatási törvény kötelező rendelkezése értelmében, amelynek tárgyalására augusztusban rendkívüli ülést kell tartani. Ott, ahol kistérségi közoktatási intézkedési tervet fogadnak el, nem kötelező a településnek közoktatási intézkedési tervet elfogadni. A kistérségi intézkedési tervbe be kell épülnie a szentesi tervnek. Amennyiben a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatalának véleménye szerint ütközik a szentesi fejlesztési terv a megyei fejlesztési tervvel, akkor a kistérségi fejlesztési terv tárgyalásakor ezek a módosítások átvihetők.

Szűcs Lajos:
Az előterjesztés 11. oldalán szereplő "nem teszi kötelezővé sem az óvodavezetői-helyettes, sem pedig a tagóvoda-vezetői munkakör betöltését" szövegrészt kérte törölni.
A 22. oldalon az "ingyenes étkeztetés és ingyenes tankönyvellátás" rész kerüljön törlésre, mert az ingyenes ellátás nem önként vállalt feladata az önkormányzatnak, hanem kötelező. Az anyag a márciusi ülésen már szerepelt a testület előtt, most konkrét javaslatokat tettek az előterjesztésbe. Az eljutatott javaslatok beépítésre kerültek. A Pálmások Szövetségének javaslatát nemrég kapták meg. Véleményük szerint az intézkedési terv komplex, kellően átfogó, a dátumokkal kapcsolatban tettek észrevételeket. Ezeket a dátumokat nem kellene változtatni, mert a különböző bővítéssel, feladatfinanszírozással kapcsolatosak, amelyek fél éven belül nem biztos, hogy megoldhatók lennének. Sok pályázati lehetőség is rejlik benne, amelyet ilyen rövid idő alatt nem lehetett lebonyolítani. Kéret, hogy az intézkedési tervben lévő dátumokat a leírtak szerint szíveskedjenek jóváhagyni. Javaslat volt, hogy 2014 helyett 2010-re készítsék el. A tervet kétévente felül kell vizsgálni. Ha változás van, a határidőt meg lehet változtatni. Ezt a periódust hagyják meg. Ha előbb történnek változások, az intézkedési terven bármikor lehet változtatni.

Antal Balázs Tibor:
Miért van szükség nem szakrendszerű oktatásra? Mit jelent? Ezt bővebben kérte kifejteni. Felkészültek az önkormányzati iskolák a nem szakrendszerű oktatásra? A szegedi szakértő véleménye szerint 2008 szeptemberétől az iskoláknak rá kell állni a nem szakrendszerű oktatásra. Az önkormányzati iskolák a nem szakrendszerű oktatásra még nem álltak át. A pedagógusoknak tanfolyamot kell elvégezniük. A fedezet megvan-e a költségvetésben? A volt Gr. Széchenyi István Általános Iskolából kikerült gyerekek sorsáról tudnak-e valamit, melyik iskolákba kerültek, beilleszkedésük hogyan sikerült?
A 32. oldalon olvasható, hogy az esélyegyenlőségi terv adatai szerint a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyerekek aránya az egyházi iskolákban alacsonyabb, azonban a 16-17. oldalon nincs semmilyen utalás az egyházi iskolákban mennyi ezeknek a gyerekeknek a száma.

Halmai István:
Eddig lehetett pedagógus szakvizsga nélkül oktatási intézményt vezetni?
A 21. oldalon olvasható, hogy "A fejlesztésre szoruló gyerekek, tanulók létszámának folyamatos növekedése az intézmény folyamatos, további, hosszútávú működtetését indokolja."

Halmai István:
Ha ez igaz, akkor a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám ellenére a fejlesztésre szoruló gyerekek létszámának folyamatos növekedésével 10 év múlva minden gyerek fejlesztésre fog szorulni? Olyan érzése van, hogy létjogosultságuk vagy további létszámbővítésük érdekében olyan gyerekeket is fejlesztésre szorulónak minősítenek, akik normál, virgonc gyereknek számítanak.

Kozák János:
A 3. oldalon a "Szentes város népesség kiemelt mutatói" elnevezésű táblázatban látható, hogy 2008. év végére a lakosság nem biztos, hogy eléri a 30 ezer főt. A táblázat 2005-2006-2007. években nem mutat elköltözőt. Létezik, hogy ezekben az években nem volt elvándorlás a városból?

Földvári Nagy István:
Képviselőtársa az általa készített anyagban a határidők módosítását javasolta. 1 éves határidőt meg lehet indokolni. 2010. szeptember 1. a határideje a gyógytestnevelés mellett a gyógyúszás szakszolgálat keretében való megszervezésének és lebonyolításának. A mindennapos testnevelés, az óvodai- és az általános iskolai úszásoktatás helyzetének vizsgálatára, az ezekkel kapcsolatos intézkedések megtételére 2011. szeptember 1-i határidőt javasolnak. Esélyegyenlőség 2013. Az egyszerű dolgokra miért kell 2-5 évet várni?

Szűcs Lajos:
Felkérte a témafelelőst, hogy a nem szakrendszerű oktatással kapcsolatos kérdésre válaszoljon.

Kovács Zsuzsanna:
A szakrendszerű oktatásra felkészültek a pedagógusok az általános iskolákban, továbbképzéseken vettek részt. Lényege, hogy az órák egy szakrendszerű és egy nem szakrendszerű oktatásból állnak. Az iskolák a helyi tantervükben határozták meg, hogy milyen %-ban kívánják ezt teljesíteni. Erre teljes mértékben felkészültek.

Szűcs Lajos:
Hogyan illeszkedtek be a volt Gr. Széchenyi István Általános Iskolából kikerülő gyerekek? El kell ismerni, hogy a gyerekek beilleszkedése nem egyszerű dolog. Ezek a gyerekek hozzászoktak egy szűkebb csoporthoz, akik a saját környezetükben másként viselkednek. A problémák megoldásban, a beilleszkedésben a pedagógusok tudnak segíteni, amely nem 1-2 év eredménye lesz, hanem hosszabb folyamat. A pedagógusok türelmével és szakértelmével meg fog oldódni. A halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek adatai azért nem szerepelnek az egyházi iskoláknál, mert elhanyagolható a létszámuk. Hogyan lehetne ezeket a gyerekeket egyenletesen elosztani? Az egyházi iskoláknak nincsenek beiskolázási területei. Az együttműködési megállapodást, miszerint az egyházi iskolák is foglalkoztatnak bizonyos %-ban hátrányos helyzetű gyerekeket, nekik is tartani kellene. Nem lehet pedagógus szakvizsga nélkül vezető.
Durva megfogalmazásnak tartotta, hogy néhány év múlva minden gyerek fejlesztésre fog szorulni. Úgy gondolta, hogy a csökkenő gyereklétszám ellenére csökkenni fog a hátrányos helyzetű gyerekek száma. Ez fordítva van. Ennek társadalmi, urbanizációs és egyéb okai vannak. A fejlesztésekbe olyan kollégák vannak, akik a legkisebb észlelhető hibát fejlesztik.
Sajnos a lakosság száma csökken. Az elköltözés adatai felülvizsgálásra kerülnek, megköszönte az észrevételt.
Földvári Nagy István a határidőkre vonatkozó kérdésére elmondta, hogy ezek rugalmas határidők, hamarabb is el lehet végezni, de addigra meg kell lennie. Ha a pénzügyi és egyéb feltételek megvannak, akkor hamarabb is meg lehet csinálni.

Földvári Nagy István:
Más esetekben a "folyamatos" szó is ott van.

Dr. Sztantics Csaba:
Halmai István kérdésére adott választ kiegészítette. Nem szabad összekeverni a pedagógus szakvizsgát a pedagógus végzettséggel. A pedagógus szakvizsga 2010-től szükséges ahhoz, hogy valaki intézményvezetői feladatokat elláthasson. Jelenleg ez még nem előírás.

Szirbik Imre:
A törvény úgy rendelkezik, hogy a 2010. előtt szakvizsgával rendelkező pályázót előnyben kell részesíteni.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Kérte, vizsgálják felül a távoli időpontokat. A gyógyúszás és gyógytestnevelés időpontja ne 2010 szeptembere legyen, a mindennapos testnevelés, az óvodai- és az általános iskolai úszásoktatás helyzetének vizsgálata 2008. szeptember 1-ig valósuljon meg, utána folyamatosan.

Dr. Gyenes Ágota:
Ha esélyegyenlőségről beszélnek, akkor tehetséggondozásról is beszéljenek. Vannak különös tehetséggel megáldott gyerekek is. A tehetségeseknek is helyüknek kell, hogy legyen a városban. A 35. oldalon leírt feladatok kitűzésével maximálisan egyetértett. A 34. oldalon, ahol az akcióprogramok vannak, az esélyegyenlőség miatt kérte kiegészíteni, hogy az óvodákban, az iskolákban a gyermek és ifjúsági felelősöket bevonva fokozni kell a felderítő tevékenységet a szülők körében, a halmozottan hátrányos helyzetű és a különösen tehetséges gyerekek nyomán is. A tehetségeinkkel élni kell. Példa értékű, hogy az iskolák az évvégi záróünnepségen a kiemelkedő tanulókat jutalmazzák.

Antal Balázs Tibor:
A szakértői véleményben szerepel, hogy "a közoktatási intézkedési tervben az oktató-nevelő munka színvonalának emelésére készített tervek reálisak és megalapozottak. Mindössze annyi hiányosság róható fel, hogy az anyag csak egyetlen helyen említi meg a nem szakrendszerű oktatás bevezetését, pedig erre az iskoláknak már fel kellett készülniük és fel kellett rá készíteni a pedagógusokat, hiszen 2008. szeptemberétől felmenő rendszerben kötelező bevezetni az ország valamennyi 5. osztályában."
A nem szakrendszerű oktatást bővebben fejtené ki. Arról van szó, hogy a pedagógusoknak 120 órás tanfolyamot kell elvégezni, amely arra jogosítja fel őket, hogy az 5. évfolyamokon is taníthassanak. A kompetencia alapú oktatásnál az óvodától az általános iskoláig megvan az átmenet, de az általános iskolától a középiskolákig nincs meg az átmenet. A középiskoláknak is át kellene térni erre az oktatási módra.

Szirbik Imre:
A 120 órás tanfolyamot a pedagógusok elvégezték.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, amely 2014-ig tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek szükségeltetnek ahhoz, hogy az intézmények működőképesek legyenek. Fontosnak tartotta, hogy az intézményvezetők, a véleményezésre jogosult szervezetek javaslatokkal éltek, amelyek beépíthetők voltak, beépítésre kerültek. Ijesztő a helyzet, ha országos adatokhoz hasonlítják az adatainkat. Nem fedik a valóságot. Azt szabad megnézni, hogy az adott gyerek saját magához képest mennyit fejlődött. Nagyon fontos a tehetséggondozás. A pedagógus odaadó munkája megfigyelhető.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Az egy tanulóra jutó pedagógus létszám értékelése is furcsa adatokat jelenthet. Az összevetendő adatok nem azonos módon készültek, más-más számítási alapja volt. Nem rossz a helyzet Szentes városban. A Művelődési és Oktatási Bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

Kozák János:
A szemének vagy a fülének higgyen? Tiszteli a pedagógusokat. A számok ellene vannak a védőbeszédnek. Szembe kellene nézni a problémákkal. Oka van annak, hogy egyre több a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek. Szentesen 4-5 tanulóval kevesebb jut egy pedagógusra, mint máshol. Azt tanácsolta a pedagógus társadalomnak, hogy nézzenek szembe a problémákkal. Ha egy termelő vállalatnál kevés a munka, elbocsátanak embereket, ha kevés a gyerek, meg kell vizsgálni, mi a helyes intézkedés. Tovább védjék ezt a helyzetet és a város költségvetéséből jelentős összegeket áldoznak, vagy próbálnak elmozdulni abba az irányba, hogy a mutatók javuljanak, az oktatás színvonala pedig emelkedjék. Reálisan szembe kell nézni a problémákkal, fel kell mérni a helyzetet.

Földvári Nagy István:
Kozák János képviselő által elmondottakkal egyetértett. A szakértői vélemény alátámassza képviselőtársa észrevételeit. Jelenleg a pedagógusok kontroll nélkül tanítanak. Régen volt tanfelügyelői rendszer, amely kontrollálta a pedagógus társadalmat és inspirálta őket a folyamatos felkészültségre. Ma nincs értékelés. Ebbe az akcióprogramba áldozzon a város. Amire megérkezik a megyei vélemény az előterjesztéshez, dolgozza ki, hogyan tudná a pedagógiai munka színvonalát emelni, valamiféle ellenőrzési kontrollal.

Antal Balázs Tibor:
Javasolta, hogy azokba az intézményekbe, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekek száma magas, ott egy főállású gyógypedagógust kellene foglalkoztatni.
A tehetséggondozást a Pedagógiai Szakszolgálatra kellene bízni.

Móra József:
Képviselőtársai valószínű, csak a szakértői véleményt olvasták el. A 36. oldalon a "Humánerőforrás" címszó alatt a feladatok meghatározásába és határidőbe megtalálják a választ arra, amit elmondtak. Az intézkedési tervben benne van. Látják a problémát, látják, mit kell tenni. A Képviselő-testületnek az a feladata, hogy ezt a munkát segítse. Fogadják el az intézkedési tervet az alpolgármester által javasolt módosításokkal.

Szirbik Imre:
Más a statisztikai adat és más, ami mögötte van. A pedagógus munka nehezen mérhető. A társadalmi hátrány nemcsak a nagycsaládosokat, a szegényeket jelenti, hanem a relatív hátrányt, vagyis a család ad-e megfelelő hátteret. Az emberi agy véges számú idegsejttel jön a világra. Ezeknek az idegsejteknek 3-5 év türelmi idejük van, ha nem kapnak megfelelő ingert, akkor megszűnnek létezni és nem pótolhatók. A gyermek első 5 évében eldől, hogy mi lesz belőle. Kérte, támogassák az indítvány elfogadását.

Szűcs Lajos:
A pedagógus más szemmel nézi a dolgokat. Minden iskolában az évvégi záró ünnepségen elismerik a kiemelkedő eredményt elérő tanulókat, díjazzák őket és a város is kitüntetést ad nekik.
A tanfolyamokon a pedagógusok részt vettek. A kompetencia alapú oktatás a középiskolákba nem megy át.
Szűcs Lajos:
Ezért kellett volna megérkeznie a megyei véleménynek, hogyan épül bele a megyei közoktatási tervbe a mi tervünk, az átmenetet hogyan lehet biztosítani. Amint megkapják, felülvizsgálásra kerül.
Szembenézünk a problémával. A számok nem a saját mérőeszközei a szentesi pedagógusoknak, hanem központi mérőeszközök. Óriási különbségek vannak a budapesti és vidéki iskolák között. Az a lényeg, hogy honnan indulnak, hova jutnak és ezt hogyan tudják megcsinálni.
Földvári képviselő úrnak elmondta, hogy a pedagógusok nem kontroll nélkül dolgoznak. Nem tartotta helyesnek a felügyelői rendszer visszaállítását. A színvonal emeléssel egyetértett, a pedagógusok is foglalkoznak ezzel.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki Földvári Nagy István és dr. Rébeli Szabó Tamás indítványát támogatja azzal, hogy a dátumok a legvégső határidők legyenek, szavazzon.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Ragaszkodott a 2008. szeptember 1. dátumhoz, ezeket a felméréseket, intézkedéseket meg lehet csinálni. 2008. szeptember 1. után folyamatos legyen a gyógyúszás, gyógytestnevelés, a mindennapos testnevelés óvodai és általános iskolai úszásoktatás vonatkozásában.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határidőkre vonatkozóan dr. Rébeli Szabó Tamás képviselő indítványát támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki az így módosított határozatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

151/2008. (VI.27.) Kt.
Tárgy: Közoktatási Intézkedési Terv

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes Város Önkormányzata 2008-2014. időszakra vonatkozó Közoktatási Intézkedési Tervét és a következő határozatot hozza:

1.) A Képviselő-testület a 2008-2014. évekre vonatkozó, aktualizált, egységes szerkezetbe foglalt jelen határozat mellékletét képező Önkormányzati Közoktatási Intézkedési Tervét jóváhagyja azzal, hogy a mindennapos testnevelés óvodai és általános iskolai úszásoktatás vonatkozásában a gyógyúszás és gyógytestnevelés határideje 2008. szeptember 1.

Határidő: folyamatos és 2014. június 27.
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere

2.) A Képviselő-testület a Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtását a jogszabályi előírásoknak megfelelően kétévenként - legközelebb 2010. évben - értékeli és szükség szerint felülvizsgálja.

Határidő: 2010. június 27., 2012. június 27., 2014. június 27.
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Alpolgármestere
2./ Szentes Város Jegyzője
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája
6./ Nevelési-oktatási Intézmények vezetői
7./ Társulási Iroda vezetője (6600 Szentes, Kossuth tér 5.)

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő