5./ Beszámoló a Deák Ferenc általános Iskola 5 éve munkájáról

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, valamint a Gyermek- és Sportbizottság véleménye.

Móra József:
A beszámolóban szerepel, hogy Magyartés és Nagytőke településről járnak be a gyermekek. Magyartés nem önálló település, hanem Szenteshez tartozó közigazgatási terület.

Visszaérkezett a terembe: dr. Bácskainé Fazekas Márta képviselő
A Képviselő-testült létszáma: 23 fő

Móra József:
Zavaró, hogy Magyarés önálló irányítószámmal rendelkezik. A beszámolóban "Szentes-Magyartés" szövegezést kellene alkalmazni. A beszámoló szakmai részével egyetért. A Damjanich János Tagiskola a Deák Ferenc Általános Iskola tagiskolájává vált, de törekszik az önálló arculat megtartására. Egyetért a határozati javaslatban foglalt köszönetnyilvánítással. További eredményes, jó munkát kívánt.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta a beszámolót és köszönetét fejezte ki az igazgató asszonynak és a nevelő testületnek, valamint a beszámolót dicsérettel elfogadásra javasolta.

Horváth István:
A beszámolót színvonalasnak, nagyon jól strukturáltnak tartotta, melyhez gratulált. Jól áttekinthető, és megfelelő képet mutat az intézmény tevékenységéről. Példaértékűnek tartja a beszámolót.
Az egy pedagógusra jutó tanulólétszám alacsony és csökkenő volta nem az intézmény és intézményvezető felelőssége, hanem az önkormányzaté. A helyzet rendezése elodázhatatlan.
Sajnos a diákok kompetencia eredményei elmaradnak az országos átlagtól. A hátrányos helyzetű tanulók arányára hivatkozást nem fogadja el, mert vélhetően az országos referencia adatok mögött szintén vannak hátrányos helyzetű tanulók. Célkitűzésként javasolta megjelölni a kompetencia csoport mutatójának, értékének javítását.

Antal Balázs Tibor:
Magyartés közigazgatásilag Szenteshez tartozik, de a település gyermekeket és munkaerőt ad a városnak. Magyartés önálló életet él, diákjai a Deák Ferenc Általános Iskolába és a Damjanich János Tagiskolába járnak. Sajnos nem kapják meg azokat a lehetőséget, amint az Eperjesről behozott gyermekek, mert ők saját költségen, buszon közlekednek. Kérte, a települést hagyják meg jelenlegi formájában, hogy az épülni, szépülni tudjon.

Móra József:
A települések közigazgatásilag is önállóak. Eperjes rendelkezik az önálló települére vonatkozó közigazgatási feltételekkel. Mindkét település Szentesből szakadt ki, Eperjes élt a lehetőségekkel és tudott fejlődni. Magyartés Szenteshez tartozik, ezért nem önálló település.

Szirbik Imre:
Kérte, térjenek vissza a beszámolóhoz. A város részeként az önkormányzat mindent megtesz, hogy lakói mindazt megkapják, mint a többi településrész.

Kozák János:
Engedélyt kért, hogy a továbbiakban Szentes-Kisér, Szentes-Felsőpártnak nevezze a városrészeket.

Baranyi Imre:
A beszámolót tartalmasnak tartja. Az intézmény fejlődése töretlen, minden évben kezdeményeznek újításokat. Jónak tartja társ- és külföldi kapcsolatait. Próbálják a gyermekkel elsajátítani az élethosszig tartó tanulást, mely a mai világában nélkülözhetetlen.

Varga Sándorné:
A kompetenciamérés eredményei intézményi szinten nem érik el az országos szintet. A 2007. évi kompetenciamérés eredményeit követően megtették a szükséges intézkedéseket. 4., 6. és 8. évfolyamon vannak olyan tanulócsoportok, ahol a tanulók az országos átlag felett teljesítenek. A sajátos nevelési igényű tanulók felkészítése szakembert igényel, fejlődésük nem látványos, egy folyamat eredménye. Az intézmény és a tagiskola mindent megtesz annak érdekében, hogy a tanulók elérjék a kompetenciamérések átlagát.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot támogatja, és köszönetét fejezi ki az elvégzett munkáért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 22 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

121/2008.(V.23.) Kt.
Tárgy: A Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola ötéves munkájának véleményezése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola ötéves munkájáról szóló beszámolót. A végzett munkáért köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőségének, nevelőtestületének és valamennyi alkalmazottjának.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentes Város Polgármestere
2.) Szentes Város Alpolgármestere
3.) Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzője
4.) Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
5.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája
6.) Városi Intézmények Gazdasági Irodája


6./ A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása

Krajsóczki Sándorné:
A rendelet-módosítás azokat a változásokat tartalmazza, melyek az anyag készítésekor szükségessé váltak, elsősorban a szociális ellátás és a fejlesztési feladatok között megtervezett, későbbi időpontban benyújtásra kerülő pályázatok esetében.
A Pálmások Szövetsége és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentesi Kistérségi Elnökségének a Móricz Zsigmond Művelődési Házra vonatkozó észrevételével kapcsolatban elmondta, hogy az anyagban nem "örökre" határozták meg az előirányzat módosítást. A költségvetésben nem lehet kezelni azokat a döntéseket, melyek nem tartalmaznak határidőt. Az áprilisi ülésen hozott határozat alapján a Művelődési Ház működési költségeit az év végéig javasolják jóváhagyni. Amennyiben az ingatlan a tárgyévben értékesítésre kerül, akkor a fel nem használt előirányzat az intézmény költségvetéséből visszavonásra kerül.
A Vecseri foki úttal kapcsolatos kérdésre elmondta, hogy a költségvetés készítésekor becsült költségekkel számoltak, a jelen ülés 21./ sorszámú előterjesztése tartalmazza a pályázat benyújtásának adatait, mely összhangban van a rendelet-módosításban szereplő előirányzattal.
A buszvárók kialakításával kapcsolatban a költségvetés készítésekor 4 településsel számoltak, jelenleg a pályázat lehetőségével Szegvár, Árpádhalom és Derekegyház él. Fábiánsebestyén visszalépése miatt változtak a költségek.

Krajsóczki Sándorné:
A Kurca úszóműves levegőztető berendezésének beruházási összegében 3 szökőkút tervezése szerepel. A 2 kút telepítése 9.300 eFt-ba, a Liget felöli elektromos ellátás 42 eFt-ba az Ifjúsági Háznál lévőé 120 eFt-ba került.
A Központi Gyermekélelmezési Konyha felújításával kapcsolatos észrevételre elmondta, hogy a 4. sz. mellékletben a hivatal költségvetésében lebonyolódó beruházások szerepelnek, de ez a beruházás megvalósítható intézményi szinten is, és az áfa visszaigényelhető. A rendelet-módosítás a megvalósításhoz hitel felvételét javasolja. Amennyiben a Képviselő-testület lemond a közel 61 millió Ft-os áfáról, akkor a beruházás maradhat a Polgármesteri Hivatal beruházásai között.
A február 22-i testületi ülésen fogadták el a költségvetést, mely tartalmazza a Képviselő-testület által jóváhagyott feladatokat. Amennyiben a Képviselő-testület a költségvetést át kívánja alakítani és a feladatokról egyenként kíván dönteni, akkor az rendelet-módosítás keretében átvezethető.
Az elkövetkező időszak megköveteli, hogy az év végére null szaldós, hitel nélküli működési költségvetést érjenek el.
A 8.061 eFt létesítmény használati támogatás a sporttámogatási keretet nem terheli, a sportegyesületek támogatását a költségvetés 218. oldala tartalmazza. A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság a létesítményhasználat igényeinek figyelembevételével dönt a támogatásokról, mely összeggel a sportlétesítmények működési bevételét csökkentik.
Az idegenforgalmi- és sportlétesítmények működési költségei és bevételei közötti olló nyílásáról a félévi és a ? évi beszámolók kapcsán bemutatásra kerül az előző időszakhoz viszonyított bevételek alakulása. Jelenleg az előző időszak vendégforgalmát vették figyelembe.

Kiment a teremből: dr. Bácskainé Fazekas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Krajsóczki Sándorné:
A sportegyesületek támogatására elkülönített összeg a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, a 3. sz. mellékletben egy összegben szerepel, mely korrekcióval a működési költségvetés 1%-ának felel meg. A költségvetés elfogadását követően a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság a beérkezett igények alapján dönt, és elszámoltatja az egyesületeket a 2007. évi támogatásokról.

Szirbik Imre:
A 63. oldalon a 2008. évi költségvetésben tervezett tartalék előirányzat részletezése található. Az I. tömbben a 2008. évi jogszabályváltozás miatti korrekciókra 25,6 millió Ft-ot, a III. tömbben az energiaáremelés miatti bevételkiesés ellensúlyozására 75 millió Ft-ot tartalmaz. A null szaldós költségvetés számszakilag megoldható, de kérte, ne a "számológépes módszert" alkalmazzák. Az iparűzési adóbevallások ismeretében pontos képet fognak kapni a tervek megvalósulásáról.

Visszaérkezett a terembe: dr. Bácskainé Fazekas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy a költségvetés nullára állítását a félévi beszámolókor tegyék meg. A tartalék felhasználása a Képviselő-testület kompetenciájába tartozik, mely szükségessé teszi a biztonságos gazdálkodást. A költségvetés tartalmazza a null szaldóra állítást, mely a kötvénykibocsátás feltétele is.

Kozák János:
A 9. oldalon olvasható, hogy a Kunszentmártoni kerékpárút pályázat benyújtásra került, és a költségvetés módosítását igényli. Mikor hagyták jóvá a pályázat benyújtását? Ismertette a rendelet-módosítás 1.§-ának számadatait.

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Kozák János:
A számok nem 0 közeli állapotot mutatják. Erre kért magyarázatot.

Visszaérkezett a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Szirbik Imre:
A pályázat 2007-ben került benyújtásra az útkoordinációs igazgatóság által kiírt pályázatra, mely a Kunszentmártoni út mellett, a jelenlegi kerékpárútnak a Szentlászlói bejáratig történő meghosszabbítását jelenti. Az I. forduló sikeres volt, a II. fordulón nem nyertek, de 2008-ban ismét benyújtható lesz a pályázat. Az Ipartelepi út melletti kerékpárút beadásának határideje szeptemberben lesz, melyről a Képviselő-testület fog dönteni. Ezek jövő idejű feladatok.
A 22. oldali táblázat hitelek sora 70,7 millió Ft-os általános célú működési hitelfelvételt tartalmaz, melyhez hozzákapcsolható a kb. 305 millió Ft-os Központi Gyermekélelmezési Konyha felújításának költsége. A tartalékban szereplő tételek szűkítésével a 70 millió Ft nullára állítható.

Halmai István:
A 6. oldal alján az "Egyéb módosításokkal" kapcsolatban elmondta, hogy Szentesen szinte minden napra jut egy fesztivál, pedig nincs ok az ünneplésre. A hagyományos ünnepek összefolynak az év folyamán szervezett ünnepségekkel. Gazdasági megfontolást javasolt.
Büszkeséggel töltötte el, hogy az interneten a mohácsi busójárással kapcsolatban Szentes neve is felmerült. Mohácson ismerik a naptárat, mert a busók farsang végén temetik a telet, nem nagybőjt idején, mint Szentesen. Kérte a szervezőket, ha nem tudják mikor van vége a farsangnak, kérdezzék meg.

Hotváth István:
A kérdéseire kapott válaszokat elfogadta. A Vecseri fokkal kapcsolatban a közel 20%-os becslési pontosságot nem tartja kielégítőnek.
Továbbra is hangsúlyozta, hogy nem szerepelhet a költségvetésben olyan tétel, melyről korábban nem döntöttek.
A Kurca levegőztetésére a Képviselő-testület elfogadta a 10 millió Ft-os keretet. Soknak tartotta a néhány km-es szakasz levegőztetését biztosító szökőkút költségét.
A költségvetésben szerepel a null szaldó, mely szerint a működési hitel 0 Ft. Amennyiben nem tartalmazná, akkor nem a 0 elérése lenne a cél, hanem amit a költségvetés tartalmaz. A kiadási és bevételi adatok "kikényszerítik" a nullát.
A kötvénykibocsátást támogatja a kamarai véleményben szereplő határozati javaslat kiegészítésével, melyet ismertetett.
Nem kapott választ arra, hogy a demográfia tendenciák megfékezésére, mérséklésére, megállítására, esetleges megfordítására a város tett-e nyilvános akciókat.
Az idegenforgalmi- és sportlétesítmények működésével kapcsolatban nem az osztályvezető asszonytól várta a választ, hanem a szakemberektől. Nem tapasztal olyan átütő akció-, marketingtervet, mely fellendítené az idegenforgalmat és az olló zárulna.

Kozák János:
Ne olyan határozatot hozzanak, mely megköti a következő testület "kezét" és munkáját egy vonalra irányítja. Jó gondolatnak tartja annak meghatározását, hogy a futamidő alatt a működési költségvetés null szaldós legyen.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Örömmel konstatálta, hogy a Honvéd utca világításának megvalósítását tartalmazza az előterjesztés.

Krajsóczki Sándorné:
Amennyiben a tartalékban szereplő összegek nem lennének célhoz kötve és nem kerülne felhasználásra, akkor a működési költségvetés egyensúlyban lenne. Erre törekednek, de ehhez több olyam testületi döntésre van szükség, mely megköti a végrehajtók kezét. A kötvény futamideje alatt is forráshiány nélküli működési költségvetés szükséges, mely szigorú, takarékos, feladatra irányuló finanszírozás és gazdálkodás mellett megvalósítható.

Horváth István:
Ezt szorgalmazza folyamatosan. Vannak olyan határozatok, melyek nem kerültek végrehajtásra, és voltak túlköltekezések is. Hangsúlyozni kell a null szaldós költségvetést.
A kötvényből működési hiányt nem lehet finanszírozni. Kapott már olyan választ, hogy az előző testület által hozott döntés nem változtatható meg. Minden döntés megváltoztatható. Másként állnak a költségvetéshez, ha a nullához való közeledés van kitűzve benne.

Móra József:
Valóban van lehetőség a korábbi döntések módosítására. Zsinórmértéket akarnak kialakítani az alkalmazkodás érdekében. A következő Képviselő-testület döntéseit a város érdekében, annak előrehaladásáért fogja meghozni. A Képviselő-testület nem akarja senkinek megkötni a kezét. Javasolta, hogy a rendelet-módosítást a bizottsági állásfoglalások alapján támogassák.

Szirbik Imre:
A lakosságnak van képviselő-testülete, nem fordítva. A Képviselő-testület a maga kompetenciájában hozott döntései a megbízatásuknál hosszabb távra irányulnak. Kimondható a nullás költségvetés, melyet jó tanácsként megfogadhat a következő képviselő-testület, de a kötvénykibocsátás visszafizetéséről gondoskodnia kell. A tervben megjelölték a forrásokat, mely fedezi a kötvénykibocsátással kapcsolatos költségeket. A nullás költségvetést jelenti az, hogy a költségvetés további forrásigényt a kötvénykibocsátás terhére nem tehet. Törekednek a közpénzek felhasználásának áttekinthetőségére. A nullás cél a sarokszámokkal is elérhető. Az a cél, hogy a városnak 2008. év végére valóban nullát tartalmazó költségvetése legyen.
Halmai István képviselő által említett rendezvényeket a város polgárainak örömére szervezik. A rendezvények piártevékenységéhez szükséges propaganda is költséget eredményez, de ettől várható az idegenforgalom növekedése.
Európa valamennyi országa öregszik, nem a gyermeknevelés, hanem a nyugdíj és szociális rendszer kerül előtérbe. Fontosnak tartja a biztos megélhetést biztosító munkahelyeket, melyben a városnak csak közvetett lehetőségei vannak. A kisebb, nem látványos lépésektől nem lesz holnap több a város lakosságának száma, de lassabban csökken.
Kérte a képviselőket, aki Horváth István képviselő határozati javaslatával kapcsolatban egyben kíván dönteni, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Horváth István képviselő kamarai véleményben szereplő 4. pontos határozati javaslatával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 17 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet-módosítás elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2008.(VI.06.) rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéből szóló 2/2008.(III.07.) rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.)


7./ Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Jegyző úr "7-hez" kiegészítő anyaga a képviselők részére kiosztásra került.
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi, Szociális, Pénzügyi, valamint a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Báthory István:
Az írásban kiadott módosítást az indokolja, hogy egyértelművé kellett tenni az előző ülésen elfogadott határozatában megfogalmazott támogatás mértékét. Amennyiben lakásonként a támogatási összeg kevesebb lenne, mint 400 eFt, akkor egyenlő arányban oszlana meg a kamatmentes kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás összege.
Az előző ülésen elfogadott egycsatornás gyűjtőkéményekre vonatkozó határozattal kapcsolatos módosítást az élet hozta változások miatt tette meg. Kérte, hogy a 100 lakásra vonatkozó limitált 6 millió Ft-os összeget emeljék meg, ha a beadott pályázatok darabszáma a meghatározott összeget csak kismértékben lépi túl. Az egycsatornás gyűjtőkémények nem felelnek meg a kor követelményeinek és az elavult gázkészülékek esetén füstvisszaáramlás történhet, mely közvetlen életveszélyt okozhat.

Hornyik László:
Nem értette a hozzászólást. Kérte, röviden tájékoztassák mihez kérte a témafelelős a Képviselő-testület jóváhagyását.

Szirbik Imre:
A témafelelős a "7-hez" kiegészítés részletes indokolását ismertette.

Kozák János:
Többletkiadásról van szó, mely a forráshiányt növeli. A Pénzügyi Bizottságon támogatták a kiegészítést. Nincs olyan képviselő, aki a támogatás hiánya miatt a lakásban bekövetkező halálos balesetet felvállalná. Kérte támogassák a kiegészítést.

Baranyi Imre:
A Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi bizottság is egyhangúlag támogatja a módosítást.

Kálmán János:
Az előző ülésen nem értettek egyet a támogatási összeggel, melyet továbbra is fenntartanak, mert több mint 50%-kal csökkent az önkormányzati támogatás összege. A jelen rendeletmódosítás a szociális részre vonatkozik, melyet jónak tartanak és támogatnak.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A 4. bekezdés utolsó mondata hibás, mert az APEH nem nyugtát, hanem okiratot pecsétel le.

Szirbik Imre:
Az okirat neve: az okmány átvételéről szóló nyugta.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot a "7-hez" kiegészítő anyaggal elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (23 igen szavazattal) elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2008.(VI.01.) rendelete
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 28/2001.(XI.09.)Kt. rendelet
módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.)


8./ Távhőszolgáltatásról szóló helyi rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, valamint a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal pontosítást kért a szolgáltatói hőközpont vonatkozásában, hogy a fogalom meghatározása kerüljön bele a rendeletbe. A kiegészítés az igénybevevők számára nem bír jelentősséggel.
Kérte a képviselőket, aki támogatja a rendelet módosítását, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal elfogadta (2 fő nem szavazott) és megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2008.(VI.01.) rendelete
a távhőszolgáltatásról szóló 38/2005.(XII.13.)ÖR rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.)


9./ Személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulási megállapodás módosítása

Lencséné Szalontai Mária:
A Képviselő-testület az Idősotthon megalapításakor kérte, vizsgálják meg a kistérség keretében történő működtetés lehetőségét, hogy lehetőség legyen forrás lehívására. Megkeresték a kistérségi településeket, és az áprilisi tanácsülésen döntöttek a megállapodás-javaslat elkészítéséről. A kiegészítő támogatásra való jogosultsághoz a megállapodást legalább 5 településnek jóvá kell hagynia, részt kell vennie a közös feladatellátásban. Május 26-án, hétfőre összehívták a kistérségi településeket, hogy az anyaggal kapcsolatban felmerült kérdéseket tisztázzák.
Előre láthatólag 2008-ban változni fognak a szabályozások, melynek következtében a város a szociális területen eddig megszerzett kiegészítő normatívákat el fogja veszíteni. A 2008. évi költségvetési törvény tartalmazza a kiegészítő normatívákat, de 2009. január 1-jétől a közösségi ellátást nem lehet figyelembe venni a támogatási ellátások között. A jelenleg alkalmazott 3 fajta szociális ellátásból egy ki fog esni.

Antal Balázs Tibor:
2009-ben a normatív támogatás kiegészítő része meg fog szűnni. 2008-ban történt-e jogszabályváltozás a szociális intézményekbe való bejutással kapcsolatban? A változásról tájékoztatást kért.

Lencséné Szalontai Mária:
A bentlakásos intézménybe jutás szabályai 2008. január 1-jétől megváltozott. A rendelkezés alapján ápolást és gondozást nyújtó intézményben való elhelyezésre akkor van lehetőség, ha az Országos Orvosszakértő és Rehabilitációs Intézet a gondozási szükségletet legalább napi 4 órában állapítja meg. A bejutás nem a jövedelemtől függ.

Dr. Demeter Attila:
Az osztályvezető asszony eleget tett a Jogi és Ügyrendi Bizottság kérésének, ezért az előterjesztést a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki támogatja a társulási megállapodás módosítását, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta (23 igen szavazattal) és meghozta az alábbi határozatot:

122/2008.(V.23.)Kt.
Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulási megállapodás módosítása


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulási megállapodás módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:

1./ A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított kizárólagos jogkörében eljárva a Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását a 2. pont szerint, a Szentesi Kistérség Önkormányzatainak Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményi Társulása módosított megállapodását a 3. pont szerinti szövegtartalommal jóváhagyja.

2./ Egyetért azzal, hogy a feladatellátás változása miatt a Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása a következőképpen módosul:

"A feladat- és hatáskör ellátás, az együttműködés lehetséges területei" című III. fejezet, "A feladatellátás módja" 4. pontjának 4.9 alpontja Eperjes község feltüntetésével egészül ki:
* házi segítségnyújtás (Szentes, Árpádhalom, és Eperjes vonatkozásában)

"A feladat- és hatáskör ellátás, az együttműködés lehetséges területei" című III. fejezet, "A feladatellátás módja" szövegezésű 4. pontjának 4.10. alpontja a következővel egészül ki:
* időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

3./ A Személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulás létrehozására és működtetésére vonatkozó megállapodás I. fejezet 5. pontja a következőképpen egészül ki:

- időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona.

A Személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulás létrehozására és működtetésére vonatkozó megállapodás II. fejezet 1. pontja az alábbiak feltüntetésével egészül ki:
- házi segítségnyújtás (Szentes, Árpádhalom, Eperjes vonatkozásában),
- az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona
feladat ellátását a szentesi székhelyű Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon (Szentes, Csallány Gábor part 10.) keretein belül biztosítják.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Kistérség Többcélú Társulása - Szentes, Kossuth tér 5.
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintettek


10./ Javaslat a KEOP-1.1.1. "Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" c. kiírásra történő pályázat benyújtására

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását javasolta. Az ülésen felmerült, hogy a pályázat a korábban beterjesztett költségeknél magasabb finanszírozást tartalmaz. A jövőben arra kell törekedni, hogy pontosabban, nagyobb figyelemmel és szakértelemmel készítsék elő a pályázatokat.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal elfogadta (2 fő nem szavazott) és meghozta az alábbi határozatot:

123/2008.(V.23.) Kt.
Tárgy: Javaslat a KEOP- 1.1.1. "Települési szilárd hulladék - gazdálkodási rendszerek fejlesztése" c. kiírásra történő pályázat benyújtására

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes Város Önkormányzata által a KEOP- 1.1.1. "Települési szilárd hulladék - gazdálkodási rendszerek fejlesztése" c. kiírásra benyújtani javasolt pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1./ Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Szentes Város Önkormányzata által a KEOP- 1.1.1. "Települési szilárd hulladék - gazdálkodási rendszerek fejlesztése" c. kiírásra benyújtandó pályázatot. A beruházás teljes pénzügyi fedezetét Szentes Város Önkormányzata 413.000 eFt+ÁFA összeghatárig, valamint ezen belül a szükséges önerőt 123.900 eFt+ÁFA összeghatárig a 2009. évi költségvetésében biztosítja.

2./ Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatás elnyerése esetén a projekt előkészítésére, valamint a már előkészített projekt támogatása esetén a projekt megvalósítására kötelezettséget vállal.

3./ KEOP 1.1.1. rendszer első fordulójára benyújtandó pályázati anyaghoz kapcsolódóan a projekt-előkészítéshez szükséges önerő pénzügyi fedezetét Szentes Város Önkormányzata maximum bruttó 3.798 eFt összeghatárig, valamint a feltételezett támogatás megelőlegezett mértékét bruttó 8.862 eFt-ot a 2008. évi költségvetésében biztosítja.

4./ Felhatalmazza a Képviselő-testület a Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye vezetőjét az önkormányzat nevében a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására, és kéri, hogy a határidők figyelembe vételével a pályázat elkészítéséről és megvalósításáról gondoskodjon.

5./ A Képviselő-testület a 29/2008.(II.22.) Kt számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézmény vezetője
Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Önkormányzat Polgármestere
2./ Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézmény vezetője
3./ Szentes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály 3./ Számviteli és Tervezési Iroda
4./ Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője és általa az érintettek


11./ A 2008/2009. nevelési évben, illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok számának meghatározása és egyéb oktatási intézkedések megtétele

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsoltban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, a Pénzügyi, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.
A 11/1 sorszámú anyag az egyes intézkedések 2008/2009. évi költségvetési hatásait taglalja. Az utolsó oldalon összefoglaló táblázat tartalmazza a költségvetési változást.
A 11/2 sorszámú anyag az Érdekegyeztető Tanács véleményét, a "11-hez" kiegészítő anyag számszaki adatokat tartalmaz.

Szűcs Lajos:
Az előkészítés során beérkezett vélemények egy része beépült az előterjesztésbe. Az anyagok nem egyéni kezdeményezéseket, hanem a Képviselő-testület döntéseit tartalmazzák.
A Pálmások Szövetsége, valamint a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményében olvasható, hogy a "keményebb" alternatíva is csak a gyermekszám csökkenését követi. Felhívták a figyelmet, de nem tudták meggyőzni a szülőket az adott iskolákba való beiratkozásról. Nem teheti meg, hogy ennek ellenére a gyermeket másik intézménybe irányítsa. Az oktatásban nem lehet néhány hónap alatt eredményt elérni, évekre van szükség.
Olyan felmérési rendszer létrehozására pályáznak, mely a kompetencia felmérést újra fogja tárgyalni, és javaslatot tesz a felmerült hibákra. A felmérésből az önkormányzatnak kellett levonni a következtetéseket, melyet szakemberek bevonásával szélesebbé tehetnek.
Többször elhangzott az egy pedagógusra jutó gyermeklétszám. Magyarországon az óraszámra határozzák meg a pedagógus létszámot. Az országos átlagtól eltérnek, de vannak sajátos helyzetek, amikor mégsem lehet eltérni. Kérte, vegyék figyelembe a szülők, gyermekek, pedagógusok érdekeit, akaratát. A csoport- és osztálylétszámmal kapcsolatos döntés alapján alternatívát tartalmaz a határozati javaslat.

Dongó László:
Nem lehet a beiratkozási adatokkal "takarózni", mert az általános iskolákba a várt tanulólétszám lett beíratva. Az eredeti elképzelésekhez képest mi történt az elmúlt 2 hónap alatt?

Kiment a teremből: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Szűcs Lajos:
A határozati javaslat alternatívákat tartalmaz, melyben szerepel a korábbi döntés végrehajtása is. Az élet a döntéssel ellentétben mást hozott. A gyermekek másik iskolába történő átirányítása nem volt sikeres, mert a szülők fellebbezéssel éltek. Az iskolákban kialakult létszámok szerepelnek az előterjesztésben.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslat 1./ pontjával kapcsolatban megállapították, hogy a csökkenés ellenére a gyermeklétszám megfelelő, és elfogadásra javasolták.
A 2./ ponttal kapcsolatban 3 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett nem foglaltak állást. Az előterjesztés 2 fő óvodapedagógus elbocsátása mellett 1 fő gyógypedagógus álláshely kialakítását is tartalmazza.
A 3./ ponttal kapcsolatban egyhangúlag döntöttek. Az egyik óvónő nyugdíjba vonul, a másik óvónő szerződése lejár, a dajka pedig előrehozott nyugdíjba vonul.

Visszaérkezett a terembe: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Dr. Bácskainé Fazekes Márta:
A 4./ ponttal kapcsolatban nem született döntés. A Koszta József Általános Iskolában 2 osztály indítására van lehetőség, de az iskola túlvállalta magát. Az a./ pont alapján két párhuzamos osztály indítása lenne 31-32 fővel, melyhez fenntartói engedély szükséges. A b./ pont engedményt tartalmaz, mert a 3 osztály indítása ellentétes a korábbi döntéssel.
A 4/2./ pontban a Klauzál Gábor Általános Iskolában 29 fővel történő 1 első osztály indítása engedélyhez kötött, mert túllépi az engedélyes határt.
A 3./ pontban a Petőfi Sándor Általános Iskolában 17 tanuló iratkozott be. A februári ülésen az osztályok számát meghatározták, de a felvehető létszámot nem maximálták, ezért nem lehet számon kérni az intézményvezetőn a többletfelvételt. Elkerülhető lett volna ez a probléma ha az intézményvezetők jobban odafigyelnek a társintézményekre.
A 4/2./ pontot a Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta.
Az 5./ ponttal egyetértenek, mert a HEFOP konzorciumi szerződés alapján kötelezettséget vállaltak a program 5 évig történő működtetésére.
A 6/2/b./, valamint a 7./ pont elfogadását javasolta a Művelődési és Oktatási Bizottság. Megnyugtató, hogy 1 fő nyugdíjazás, 1 fő prémium évek program keretében távozik, csak a technikai álláshely felmentése válik szükségessé.
A 8./ pont a napközis csoportok létszámát 25, illetve akörüli létszámban határozza meg, mellyel egyetértettek.
A 9./ pont az iskolák túlórakeretét szabályozza, mely a korábbiakhoz viszonyítva csökkent. A város a nehéz helyzet ellenére a kötelező finanszírozáson túl plusz órákat tud nyújtani a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra.
Ismertette a Művelődési és Oktatási Bizottság 10./ ponttal kapcsolatos javaslatát.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Ismertette a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleményét.

Dongó László:
Az óvodai beiratkozásnál az óvodavezetők egymás iránt szolidaritást mutatnak, mely nem tapasztalható az általános iskolák vezetőinél. Az indítható osztályok számát a Képviselő-testület, az osztályok létszámát az oktatási törvény határozta meg, melyet az iskolavezetőknek tudomásul kellene venniük. Az alternatívák kimerítik a "zsarolás" fogalmát. Nem szívesen vállalja fel a 32 fős osztálylétszámú osztály indítását, de 2 osztály indítására van engedélye a Koszta József Általános Iskolának.

Dongó László
A Damjanich János Tagiskolába beíratott 14 gyermek a meghatározott létszámnak a -10%-ánál is kevesebb. Az iskolákban osztályfinanszírozás és nem gyermekfinanszírozás van, ezért kevesebb normatívát kapnak ugyanannyi óraszám biztosítása mellett. A pedagógusok örülnek a kevesebb létszámnak. A város nem tett semmit annak érdekében, hogy az 1 pedagógusra jutó gyermeklétszámot a megyei és az országos átlagnak megfelelően alakítsa ki. Javasolta, hogy aki az osztálylétszámot meghatározó határozatot megszegi, fegyelmi felelősséget eredményezzen. Sajnos ez évek óta fennálló probléma.

Kálmán János:
Ez évek óta visszatérő probléma. A februári határozatban foglaltakhoz nem sikerült alkalmazkodni, ezért meg kell határozni, mi alapján szelektálhatnak az iskolák a körzetükbe felvehető gyermekek számát illetően. A Jobboldali Frakció a felmerült anomáliák miatt a 4-5-6./ pontok szavazásában nem vesz részt.

Szirbik Imre:
Érdekesnek tartotta Kálmán János képviselő indokolását, mert ki akar bújni a döntés felelőssége alól. Szigorításról beszél, melyet szavazatával nem mer felvállalni. A Képviselő-testület februárban hozott egy "bölcs" döntést. A polgárok döntési szabadását olyan keretek közé kell terelnie, hogy az ne sértse meg a szabad iskolaválasztást. A szülőnek vannak racionális és érzelmi érvei. A szülő, ha a Koszta József Általános Iskolába akarja íratni gyermekét, azt is megteszi, hogy a Kertvárosban lakó nagyszülők lakcímére jelenti be a gyermeket.
A nagy hagyományú Petőfi Sándor Általános Iskolába történő alacsony beíratott gyermekszám mindenki számára meglepetést okozott.
A Damjanich János Tagiskola lehetőséget kapott a beíratásra. A Koszta József és a Deák Ferenc Általános iskola esetében alternatívát tartalmaz a határozati javaslat, mellyel a város konzekvens tud maradni a korábbi döntéséhez, az iskolákhoz és a szülők akaratához.
A választópolgárok döntési felelősséggel ruházták fel a képviselőket.

Kozák János:
Visszautasítja, hogy a Polgári Frakció nem meri felvállalni a döntést. Az általuk elmondott érveket nemcsak meghallgatni, hanem értelmezni is kellene. A fennálló problémát nem a Képviselő-testület teremtette, hanem a döntés végre nem hajtása. A Művelődési Iroda és az iskolák igazgatói felelősek a kialakult helyzetért. Amennyiben a Koszta József Általános Iskola csak 50 főt vesz fel, a gyermekek a többi iskolába kerültek volna felvéve. Két rossz lehetőség közül kellene most választani, ezért nem vesznek részt a szavazásban. A döntések végrehajtása azért csúszik, mert a rendszer gyenge kézben van tartva, engedményeket tesznek. A helyzetet tarthatatlannak tartja. Felmerik vállalni a döntést, de nem kívánnak a rossz irányba elment folyamatba továbbra is részt venni.

Szirbik Imre:
A határozati javaslat 4./1./a. pontja, valamint a 4/1. pont a korábbi döntés konzekvens magatartását tükrözi.

Horváth István:
A legkeményebb alternatíva esetén is megmarad a korábbi évekhez hasonló 1 pedagógusra jutó gyermeklétszám. A most elmondott érvek és vélemények jövőre is fel fognak merülni. A Képviselő-testület februárban hozott határozatát a szakterületnek kellene végrehajtania. A kialakult probléma visszakerült a Képviselő-testülethez. Javasolta, hogy az előterjesztést vegyék le napirendről, és készüljön új előterjesztés a februári döntésnek megfelelően.

Móra József:
Tudomásul kell venni a szülők döntését. A következő ülésre halasztott döntés sem fog a problémán változtatni. Mindenki számára a lehetőségek szerinti legjobb lehetőséget szeretnék biztosítani. A választóknak van Képviselő-testülete, nem fordítva. A probléma akkor válna megoldottá, ha komolyan vennék a beiskolázás szabályait. Időben fel kell hívni a szülők figyelmét az iskolák adottságaira, hogy minden intézményben megfelelően történjen a beíratás. Fel kell vállalni azokat a döntéseket, melyek a szülők akaratát érvényesítik.

Törőcsik Zoltán:
A Damjanich János Tagiskolába való kevés beíratást az indokolja, hogy elterjedt a hír az iskola bezárásáról. Mérlegelés esetén a Tagiskolába való fél osztály indítását támogatná, nem pedig az ebből származó megtakarítás beruházásba történő fordítását.

Hornyik László:
A Képviselő-testület lebegtette a hírt a Tagiskola bezárásáról, ezért kevesebb gyermeket írattak oda. A Petőfi Sándor Általános Iskolával kapcsolatban is hallatszottak olyan hírek, hogy összevonják a Klauzál Gábor Általános Iskolával, esetleg megszüntetik, illetve a Zsoldos Ferenc Műszaki Szakiskola B. épületét helyezik át. Ebben a képviselők is felelősek.

Ollai Istvánné:
Korábban erős volt az Erzsébet téri, ma Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola. A felsőbb iskolákban a Petőfi Sándor Általános Iskolából érkező gyermekek gyengébben szerepeltek. Oka van annak, hogy a szülő a kiválasztott iskolába íratja gyermekét. Kiszivárgott a hír, hogy a Damjanich János Tagiskolát és a Petőfi Sándor Általános Iskolát bezárják. Kérte, vegyék figyelembe a szülők döntését. A gyermek saját magának tanul, ezért döntse el ő és a szülő, melyik iskolát válasszák.

Szirbik Imre:
Kérte, ne minősítsék az iskolák színvonalát. Elmondta, hogy ő is a Petőfi Sándor Általános Iskolába járt.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Az okokat az elterjedt híresztelésekben kell keresni. Konzekvensnek kell lenni, ezért a jövőben előzetes felméréseket kell készíteni, hogy az iskolákba mennyi gyermeket kívánnak a szülők beíratni. A Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatát el kell vetni, mert javaslatának egy részét törvény szabályozza. A város megtesz mindent, amire lehetősége van.

Dr. Gyenes Ágota:
A kommunikációra kellene odafigyelni. Dönteni kell, hogy tovább működtetik az iskolát, vagy nem. Alternatívát kell adni a szülőnek, ha oda nem jut be a gyermek, jelöljön meg másik iskolát.

Szűcs Lajos:
Egyetért a Művelődési és Oktatási Bizottság azon javaslatával, hogy az indítható osztályok mellett a beíratható gyermekek számát is meg kell határozni.
Jogosnak és megvalósíthatónak tartja a felvételi elvek kidolgozását.
A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság javaslatával kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg is van lehetőség a mindennapos testnevelésre, nem kell határozatot hozni a bevezetéséről.
Egyetért Dongó László képviselő fegyelmi felelősségre vonási javaslatával.
Kálmán János képviselő felvetése a jelen döntés következménye lesz.
Törőcsik Zoltán és Ollai Istvánné képviselők által felvetettek miatt szólt néhány szót az előterjesztés tárgyalásának elején. A bezárásra csak döntést követően kerülhet sor. A következő tanévben még kevesebb gyermek várható. Konzekvenseknek kell lenni, de az élet hozta szituációkban szükség van ennek feladására.
Egyetért azzal, hogy időben kell elkezdeni a szülők tájékoztatását.

Szirbik Imre:
A 6./ pont az alternatívák döntésének következménye.

Horváth István:
Korábban javasolta az előterjesztés napirendről való levételét.

Szirbik Imre:
A tanévet el kell indítani, a gyermekek be vannak íratva.
Kérte a képviselőket, aki egyetért Horváth István képviselő javaslatával, mely az előterjesztés napirendről való levételére vonatkozik, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a 4./1./a. pont elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el (10 fő nem szavazott).

Dr. Sztantics Csaba:
A Polgári Frakció a kérdésben nem foglal állást, a határozatképesség adott, 12 egynemű érvényes szavazat szükséges a döntéshez.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a 4./1./b. változat elfogadásával, szavazzon,

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében nem fogadta el (10 fő nem szavazott).

Szirbik Imre:
Az iskolába beírattak 63 gyermeket. A testültnek nem volt érvényes a döntése, ezért a februári határozat maradt érvényben, mely szerint a Koszta József Általános Iskolában 2 osztály indítható. Az iskola igazgatója határozza meg a gyermekek osztályonkénti megosztását.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a 4/1. változatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 2 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett (9 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a 4/2. változatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében (9 fő nem szavazott) elfogadta.

Szirbik Imre:
A Koszta József Általános Iskolába beíratott gyermekek lehetőséget kaptak, hogy a Damjanich János Tagiskolába iratkozzanak be.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az alternatívákat követően a módosított határozatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadta (9 fő nem szavazott).

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Dongó László képviselő javaslatával, miszerint a 2009/2010. tanévre vonatkozó beiratkozás kapcsán a létszámok kerüljenek meghatározásra és annak átlépése fegyelmi felelősségre vonást eredményezzen, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta (1 fő nem szavazott).

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a Művelődési és Oktatási Bizottság kiegészítő javaslatát támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta (4 fő nem szavazott) és meghozta az alábbi határozatot:

124/2008.(V.23.) Kt.
Tárgy: A 2008/2009. nevelési évben illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok számának meghatározása és egyéb oktatási intézkedések megtétele

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008/2009. nevelési évben, illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok számának meghatározása és egyéb oktatási intézkedések megtétele tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1./ Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 2008/2009. nevelési évben:

a.) A Kertvárosi Óvoda Tagóvodáiban meghatározott gyermeklétszámok szerint összesen 18 óvodai csoport indítására kerüljön sor.

b.) A Központi Óvoda Tagóvodáiban meghatározott gyermeklétszámok szerint összesen 22+1 (SNI gyermekek) csoport indítására kerüljön sor.

2./ 2008. szeptember 1-jétől a Kertvárosi Óvodában, 37 óvónő, 1 fő gyógypedagógus, 18 dajka és 6,5 fő technikai dolgozó foglalkoztatását engedélyezi a Képviselő-testület a kialakult gyermeklétszámok és a jóváhagyott óvodai csoportszámok alapján. Ennek megfelelően 2 fő óvodapedagógus álláshely és 1 fő dajka álláshely szűnik meg.

3./ 2008. szeptember 1-jétől a Központi Óvodában 46 óvónő, 24 dajka és 8 fő technikai dolgozó foglalkoztatását engedélyezi a Képviselő-testület a kialakult gyermeklétszámok és a jóváhagyott óvodai csoportszámok alapján. Ennek megfelelően 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka álláshely szűnik meg.

Felelősök: Szentes Város Alpolgármestere
Intézményvezetők
Határidő: 2008. augusztus 31.

4./ A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a 2008/2009. tanévben az önkormányzati fenntartású általános iskolák az alábbiak szerint szervezzék az első osztályos tanulócsoportokat:

1.) A Klauzál Gábor Általános Iskolában 1 első osztály indítható. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a Klauzál Gábor Általános Iskolában az első osztály 29 fő létszámmal induljon.

2.) A Petőfi Sándor Általános Iskolában 1 első osztály indulhat, 18 tanulóval.

3./ A Deák Ferenc Általános Iskolában engedélyezi a Képviselő-testület 1 első osztály indítását 22 fő létszámmal. A Deák Ferenc Általános Iskola Damjanich János Tagiskolában 1 első osztály indítását engedélyezi a Képviselő-testület 14 fő tanulólétszámmal.

5./ A Képviselő-testület engedélyezi 1-1 fő gyógypedagógus alkalmazását (HEFOP konzorcium keretében) a Deák Ferenc Általános Iskolában és a Klauzál Gábor Általános Iskolában a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének és fejlesztésének céljából.

Felelős: Szentes Város Alpolgármestere
Deák Ferenc Általános Iskola és Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója
Határidő: 2008. augusztus 31.

6./ A Képviselő-testület engedélyezi, hogy:
1.) A Koszta József Általános Iskola és Derekegyházi Tagintézmény esetében a székhely intézményben 2008/2009. tanévben 2 első osztály, az összevonásokat figyelembe véve összesen 22 osztály induljon az 1-8. évfolyamokon. A pedagógus létszám ebben az esetben 55 fő, a technikai dolgozói létszám 16 fő lehet.
Az intézményvezető gondoskodjék a Kjt-nek megfelelően 4 fő pedagógus álláshely és 1,5 fő technikai álláshely megszüntetéséről.

2.) A Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola intézményben 2008/2009. tanévben a székhely intézményben 1 első osztály indulhat 22 fővel, a tagiskolában 1 első osztály indulhat 14 fővel. Az intézményben indítható osztályok száma az 1-8. évfolyamokon - az összevonásokat is figyelembe véve összesen 18 osztály, a pedagógus létszám ebben az esetben - 1 fő gyógypedagógus alkalmazását is engedélyezve - 45 fő, a technikai dolgozói létszám 14 fő lehet.
Az intézményvezető gondoskodjék a Kjt-nek megfelelően 3 pedagógus álláshely és 2,75 technikai álláshely megszüntetéséről.

3.) A Klauzál Gábor Általános Iskolában a 2008/2009. tanévben 1 első osztály indulhat 29 fővel. Az intézményben indítható osztályok száma az 1-8. évfolyamokon összesen 13 osztály, a pedagógus létszám ebben az esetben - 1 fő gyógypedagógus alkalmazását is engedélyezve - 30,3 fő, a technikai dolgozói létszám 10,1 fő lehet.
Az intézményvezető gondoskodjék a Kjt-nek megfelelően 2 pedagógus álláshely és 1,73 technikai álláshely megszüntetéséről.

4.) A Petőfi Sándor Általános Iskolában a 2008/2009. tanévben 1 első osztály indulhat 18 fővel. Az intézményben indítható osztályok száma az 1-8. évfolyamokon összesen 13 osztály, a pedagógus létszám ebben az esetben 25,52 fő, a technikai dolgozói létszám 9,1 fő lehet.
Az intézményvezető gondoskodjék a Kjt-nek megfelelően 2 pedagógus álláshely és 0,52 technikai álláshely megszüntetéséről.

Felelős: Szentes Város Alpolgármestere
Szentes Város Jegyzője
Intézményvezetők
Határidő: 2008. július 01.

7./ A Terney Béla Kollégiumban a 2008/2009. tanévben a pedagógus létszám 12 fő, a technikai dolgozói létszám 12 fő lehet.
Az intézményvezető gondoskodjék a Kjt-nek megfelelően 2 pedagógus álláshely és 1 technikai álláshely megszüntetéséről.
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere
Szentes Város Jegyzője
Intézményvezető
Határidő: 2008. július 01.

8./ Az intézményvezetők a 2008/2009-es tanévtől a napközis csoportok szervezése esetén törekedjenek arra, hogy ezekben a létszámok a teljesítménymutatók által megkövetelt létszámokhoz közeledjenek (1-4. és 5-8. évfolyamokon 25 fő/csoport).

9./ A Képviselő-testület módosítva a 95/2001. (VI. 25.) Kt. határozatát a Koszta József Általános Iskolának 15 óra, a Klauzál Gábor Általános Iskolának 13 óra, a Petőfi Sándor Általános Iskolának 10 óra plusz órakeretet biztosít felzárkóztatásra és tehetséggondozásra, a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája számára 12 órát biztosít felzárkóztatásra és tehetséggondozásra, és plusz 14 órát az első osztály csoportbontásához (amennyiben az intézményben csak 1 első osztály indítására kerül sor).

Felelős: Intézményvezetők
Határidő: 2008. szeptember 1. és folyamatos

10./ Kötelezi a Képviselő-testület a nevelési-oktatási intézmények vezetőit, hogy a beiratkozásokat követően megállapított csoport- és osztályszámokhoz rendelt pedagógus és nem pedagógus létszámszükséglet szerinti kereteket tartsák be. Az ebből adódó megtakarítások másra nem használhatóak és a 2008. évi költségvetési rendelet módosításával azok összege a forráshiány csökkentését szolgálja. A tényleges osztály-, tanulószámoknak, pedagógus- és nem pedagógus létszámoknak a 2008. évi költségvetési adatokhoz képest változó költségvetési tényezőket az intézményi költségvetésekben érvényesíteni kell.
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere
Számviteli és Tervezési Iroda Vezetője
Intézményvezetők
Határidő: 2008. augusztus 31.

11.) A Képviselő-testület a 2009/2010. tanévre vonatkozó beiratkozás kapcsán az osztályok létszáma is meghatározásra kerül, melynek átlépése fegyelmi felelősségre vonást eredményez.

12.) A Képviselő-testület a 2009/2010. tanév előtt nem csak az osztályok számát, hanem a felvehető első osztályos létszámokat is meghatározza az egyes önkormányzati fenntartású általános iskolákra vonatkozóan.
Kidolgozásra kerül, hogy milyen elvek szerint vehetik fel, illetve szelektálhatják a beiratkozókat az intézmények.
A leépítésre kerülő álláshelyeken dolgozók elhelyezéséről a lehetőségekhez képest gondoskodik az önkormányzat.
A határozatról értesítést kapnak:

1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda
4./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
5./ Koszta József Általános Iskola igazgatója
6./ Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója
7./ Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója
8./ Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója
9./ Terney Béla Kollégium igazgatója
10./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája
11./ Központi Óvoda vezetője
12./ Kertvárosi Óvoda vezetője

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő


12./ Pályázathoz támogatás kérése - Gondozási Központ

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi, a Pénzügyi, valamint a városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Lencséné Szalonta Mária:
A 12./, 13./, 14./ és 15./ sorszámú előterjesztésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a pályázatok beadásával eleget tudnának tenni a korábbi testületi döntéseknek. Meg kellett keresni a Családsegítő Központnak a megüresedett Általános Iskolai Kollégium helyére történő költözésének pályázati lehetőségét. A márciusi ülésen, az ifjúsági cselekvési terv kapcsán döntöttek arról, hogy vizsgálják meg, van-e lehetőség a Dózsa-ház és környékén egy ifjúsági centrum kialakítására. A vizsgálat határideje május 30. volt. Az áprilisi ülésen a gyermekvédelmi beszámoló tárgyalásakor is felmerült ennek szükségessége.
Kiosztásra került a Bölcsőde pályázatának költségvetési kiegészítése. A Képviselő-testületnek döntenie kell, hogy a benne foglalt önerővel támogatja-e a pályázat benyújtását. Sikeres pályázat esetén a Gondozási és Családsegítő Központ esetében nem kell külön működési költséggel számolni, mert az épület teljes felújítása energiamegtakarítást eredményez. A Bölcsőde esetében a személyi feltételeket a megvalósítást követően kell biztosítani.
A közösségi tér működtetése pályázati forrásból megvalósítható lesz.
A Családsegítő Központtal kapcsolatban az előterjesztés két alternatívát tartalmaz. Nem kapták meg az állásfoglalást, hogy indulhat-e az intézmény a kedvezőbb, első alternatívában szereplő feltételekkel.
Lencséné Szalontai Mária:
Folyamatosan kérték a tájékoztatást, de a pályáztató kijelentette, hogy külön Szentesnek nem fognak állásfoglalást adni. A határozati javaslat A. alternatíváját azzal támogassák, hogy amennyiben a Családsegítő Központ nem indulhat ezen feltételekkel, akkor a B. alternatíva szerint nyújtsák be a pályázatot.

Visszaérkezett a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Lencséné Szalontai Mária:
A Bölcsőde és a Családsegítő Központ esetében kétfordulós pályázatról van szó, az első forduló beadási határidő június 17. Információja szerint ezt június 23-ra módosítják. Kérte, támogassák a pályázatok benyújtását.

Horváth István:
A fűtési rendszer miért egyedi és nem táv- vagy termálfűtéssel szerepel?

Lencséné Szalonta Mária:
A Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén is elhangzott a kérdés. Átvizsgálásra kerültek a lehetőségek, de a pályázatban erre van lehetőség. Amennyiben az önkormányzat koncepciót készít az intézmények fűtéskorszerűsítésére, akkor a pályázat fűtésre vonatkozó részét ki fogják venni.

Baranyi Imre:
Egyetért Horváth István képviselővel abban, hogy ahol megvalósítható a távfűtés, ott az kerüljön kiépítésre. A Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a mai ülésén az előterjesztést megtárgyalásra alkalmasnak tartotta, hétfői ülésén annak átdolgozását javasolták. Alternatív fűtésként megmaradhat a gázfűtés, de keresni kell a lehetőséget a távfűtés kialakítására.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki támogatja a pályázat benyújtását, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (23 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

125/2008.(V.23.) Kt.
Tárgy: Pályázathoz támogatás kérése - Gondozási Központ


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-alföldi Operatív Program DAOP-2008-4.1.3. pályázatával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint határoz:

1./ A Képviselő-testület egyetért Szentes Város Gondozás Központja, mint szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény épületei felújításának szükségességével.

2./ A felújítás megvalósítása érdekében a Képviselő-testület hozzájárul, hogy a DAOP-2008-4.1.3. pályázati felhívás "Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése" című pályázaton Szentes Város Önkormányzata részt vegyen, melynek elkészítésével és határidőre történő benyújtásával megbízza Szentes Város Gondozási Központja vezetőjét
3./ Sikeres pályázat esetén biztosítja a 10 %-os önrészt, amely a Horváth Mihály utca 10. számú épület felújítása esetében becsült bruttó 3.500 eFt, a Dózsa György u. 86/a számú épület felújítása esetében becsült bruttó 1.734 eFt.

Felelős: Puskásné Halál Ágnes intézményvezető
Határidő: a pályázat beadásának határideje

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Jegyzője
3./ Gondozási Központ Vezetője
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
5./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya
6./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda


13./ Pályázathoz támogatás kérése - Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi, a Művelődési és Oktatási, a Pénzügyi, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Horváth István:
Miért nem az Ifjúsági Házban valósítják meg a művelődési jellegű, a Sportközpontban a sportjellegű programokat? Mi indokolja a párhuzamos objektum létrehozását?

Lencséné Szalontai Mária:
A pályázatkészítés előtt megtörtént az egyeztetés. Az a vélemény alakult ki, hogy a feladatok és programok megszervezése a Családsegítő Központ profiljába tartozik. Jelenleg a Dózsa-házban működik a Pepita Macska klub is. A Művelődési Központ profilja a nyereségtermelés, nem biztos, hogy a közösségi teret folyamatosan biztosítani tudná a fiatalok számára. A közösségi térnek a nap minden időpontjában elérhetőnek kell lennie. Nem a Családsegítő Központ akarta magának ezt a feladatot, de az ifjúsággal kapcsolatos problémák hozzájuk kapcsolódnak. Sikeres pályázat esetén a Képviselő- testület dönthet, hogy a teret miként és melyik intézményhez integráltan fogja működtetni.

Halmai István:
Az anyag 2. oldalán olvasható, hogy a mai fiatalok önállóbbak. Gyermekkorában nem volt Családsegítő Szolgálat. Minden tisztelete a fiataloké, de ne emeljék a régiek fölé. Véleménye szerint nagyon sok alapszolgáltatást határoztak meg a Közösségi Térrel kapcsolatban, melyet nem tud majd teljesíteni. Az éjszakai sporttevékenységgel kapcsolatban kérdezte, hogy szükség lesz éjszakai sportra? Véleménye szerint az éjszaka alvásra való. Nem támogatja az előterjesztést.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Ismertette a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleményét. Más alternatívák megvizsgálását is javasolták.

Horváth István:
Az Ifjúsági Ház rivális objektumát alakítanák ki. A szabadidő, élménypark kialakítása hogyan illeszkedik a Liget és a sportpályák komplex elképzeléseihez? Jelenleg 200 m-en belül két mobilszínpad is van. Racionális lesz egy újabb felállítása? Elfogadja, hogy azért kerül a Családsegítő Központhoz, mert "más", de rivalizálást lát a meglévő intézmények feladatkörébe tartozó tevékenységekben. A sporttevékenységeket a Sportközpontnak kellene ellátnia, a művelődési feladatokat pedig a Művelődési Központnak. Két státuszt kellene biztosítani, melynek forrása a Dózsa-ház bérleti bevétele lenne. Tudomása szerint az ingatlan az önkormányzat tulajdonában van. Ki szedi be a bérleti díjat? Az üzemeltetés forrása pályázatból lenne biztosítva. Amennyiben nem lesz pályázati kiírás, az üzemeltetést önkormányzati támogatásból kell megvalósítani.
Nem javasolja az új létesítmény létrehozását, a probléma megoldása a meglévő objektumokkal történjen. Javasolta, hogy az objektum "gazdája" az egységes fűtési rendszerbe kapcsolódjon be.

Elment az ülésről: Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság javaslatával, miszerint az előterjesztést első olvasatként fogadják el, és vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a Közösségi tér a Móricz Zsigmond Művelődési Házban kialakítható-e, melyre a következő testületi ülésre készüljön előterjesztés, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta (1 fő nem szavazatot) és meghozta az alábbi határozatot:

126/2008.(V.23.) Kt.
Tárgy: Pályázathoz támogatás kérése - Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-alföldi Operatív Program DAOP-2008-4.1.3.A.B pályázatnak a "Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése" című B komponensével kapcsolatos előterjesztést, melyet első olvasatként fogadott el.

A Képviselő-testület kéri az előterjesztés átdolgozását és annak megvizsgálását, hogy a közösségi teret ki lehet-e alakítani a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.

Határidő: 2008. júniusi testületi ülés

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Jegyzője
3./ Szentesi Családsegítő Központ Vezetője
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
5./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya
6./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda
7./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája


14./ Pályázathoz támogatás kérése - Családsegítő Központ (Szentes, Ady E. u. 10.)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi, a Pénzügyi, valamint a városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Kérte a képviselőket, aki az osztályvezető asszony felvezetése alapján támogatja a pályázat beadását, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal elfogadta (1 fő nem szavazott) és meghozta az alábbi határozatot:

127/2008.(V.23.) Kt.
Tárgy: Pályázathoz támogatás kérése - Családsegítő Központ (Szentes, Ady E. u. 10.)

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-alföldi Operatív Program DAOP-2008-4.1.3. pályázatával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint határoz:

1. sz. alternatíva:
1./ A Képviselő-testület egyetért Szentes, Ady Endre u. 10 sz. alatti, jelenleg funkcióját vesztett épület átalakításával és felújításával, valamint a felújított épületbe a Szentesi Családsegítő Központ, mint a településen szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat biztosító intézmény átköltözésével
2./ Ennek érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a DAOP-2008-4.1.3. pályázat "D" komponensének "A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének komplex és/vagy térségi szintű fejlesztése" című pályázatán Szentes Város Önkormányzata részt vegyen, mely pályázat elkészítésével és határidőre történő benyújtásával megbízza a Szentesi Családsegítő Központ vezetőjét.

3./ Sikeres pályázat esetén a Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat tulajdonában álló, Szentes, Ady Endre u. 10 sz. alatti ingatlan és az ahhoz tartozó terület pályázat szerinti átalakításához, melyhez a bruttó becsült 118.312 eFt-os projektköltségből pályázati önerőként becsült bruttó 18.312 eFt-ot bankhitel formájában biztosít.

4./ Az átalakítást és felújítást követően a Szentesi Családsegítő Központot ezen épületben helyezi el, egyúttal az ingatlant az intézmény használatába adja.

5./ Hozzájárul ahhoz, hogy a Szentesi Családsegítő Központ az épület és a szolgáltatásai fejlesztésének második ütemét előkészítse, annak megvalósításához pályázati forrásokat kutasson fel.

Felelős: Gál Antal intézményvezető
Határidő: pályázat beadásának határideje

2. sz. alternatíva:
1. A Képviselő-testület egyetért Szentes, Ady Endre u. 10 sz. alatti, jelenleg funkcióját vesztett épületbe cél szerinti átalakításával és felújításával, valamint a felújított épületbe a Szentesi Családsegítő Központ, mint a településen szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat biztosító intézmény átköltözésével.
2. Ennek érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a DAOP-2008-4.1.3. pályázat "A" komponensének "A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése" című pályázatán Szentes Város Önkormányzata részt vegyen, melynek elkészítésével és határidőre történő benyújtásával megbízza a Szentesi Családsegítő Központ Vezetőjét.
3. Sikeres pályázat esetén a Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat tulajdonában álló, Szentes, Ady Endre u. 10 sz. alatti ingatlan és az ahhoz tartozó terület pályázat szerinti átalakításához, melyhez a becsült bruttó 74.089 eFt-os projektköltségből pályázati önerőként a becsült bruttó 24.089 eFt-ot bankhitel formájában biztosít.
4. Az átalakítást és felújítást követően a Szentesi Családsegítő Központot ezen épületben helyezi el, egyúttal az ingatlant az intézmény használatába adja.

Felelős: Gál Antal intézményvezető
Határidő: pályázat benyújtásának határideje

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Jegyzője
3./ Szentesi Családsegítő Központ Vezetője
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály
5./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály
6./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda


15./ Pályázathoz támogatás kérése - Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése"

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi, a Pénzügyi, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Ismertette a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleményét. A Bölcsőde melletti területet nem értékesítették, ezért erre a célja hasznosítható. Üdvözítette a pályázati kiírást. Soknak tartja a műszaki ellenőrzésre, lebonyolításra és menedzsmentre megjelölt 10 millió Ft-ot.

Szirbik Imre:
A pályázati kiírás ezt tartalmazza, lehetőség szerint nem fognak vele élni.
Kérte a képviselőket, aki a pályázat benyújtását a "15-höz" kiegészítő anyagban szereplő határozati javaslattal támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal elfogadta (1 fő nem szavazott) és meghozta az alábbi határozatot:

128/2008.(V.23.) Kt.
Tárgy: Pályázathoz támogatás kérése - "Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése"


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-alföldi Operatív Program DAOP-2008-4.1.3. pályázatával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint határoz:

1. A Képviselő-testület egyetért Szentes Város Bölcsődéje, mint gyermekjóléti alapellátásokat biztosító intézmény fejlesztésével, amellyel biztosítható a jelentkezők teljes körű ellátása.
2. Ennek érdekében a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a DAOP-2008-4.1.3. pályázat "C" komponensének "A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése" című pályázatán Szentes Város Önkormányzata részt vegyen, melynek elkészítésével és határidőre történő benyújtásával megbízza Szentes Város Bölcsődéje vezetőjét.
3. Sikeres pályázat esetén biztosítja az épület átalakításához szükséges becsült bruttó 214.080 eFt-os projektköltségből a becsült bruttó 21.408 eFt-os pályázati önerőt bankhitel formájában.

Felelős: Csendes-Merza Ágnes intézményvezető
Határidő: a pályázat beadásának határideje

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Bölcsőde Vezetője
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
4./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya
5./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda


16./ Szentes, Vecseri foki út és parkoló építés DAOP-3.1.1/B-2007-0204 jelű pályázati forrás igénybevétele (21)

Szirbik Imre:
A Dél-alföldi Operatív Program keretében 3 pályázatot nyújtottak be a Vecseri foki, a Nagyhegy-széli és a Szegvári út közlekedésinfrastruktúra fejlesztésére. A DAOP zsűrije a Vecseri foki út építését támogatta, a Nagyhegy-széli út forráshiány miatt nem került támogatásra. A Szegvári úttal kapcsolatos kifogások a pályázat átdolgozását teszik szükségessé. A Nagyhegy-széli út ősszel ismét benyújtásra kerül, addig a közlekedés feltételeinek biztosításához szükséges kátyúzásokat fogják elvégezni.
A Vecseri foki úttal kapcsolatos döntést az előzőt megelőző Képviselő-testület hozta meg. A Csongrádi úttól a fahíd felé kb. 30 m kerülne burkolásra, mert élővé tételét csak mesterséges vízpótlással tudnák biztosítani. A kétirányú forgalomra alkalmas út kialakításának egyik műszaki megoldása csak az út kiépítését tette volna lehetővé, parkolókét nem. Az út az Idősotthont közvetlenül összekötné a Csongrádi úttal. Elképzeléseik szerint a Liget forgalmát is ide szeretnék kivezetni. A Dél-alföldi Regionális Tanács a pályázat megerősítését kéri a Képviselő-testülettől. A Képviselő-testület megadhatja a felhatalmazást a támogatási szerződés aláírására, illetve lemondhat a megnyert pályázatról azzal, hogy később, más módon valósítja meg a beruházást. Kérte, hogy a Képviselő-testület a város fejlődése, fejlesztése érdekében éljen a pályázat megvalósításával.

Horváth István:
Mi a magyarázata a korábbi 400 millió Ft-tal szembeni 340 millió Ft-os beruházásnak? A Vecseri fok be nem temetéséből marad fenn a 60 millió Ft-os összeg?

Szirbik Imre:
A tervhez tervezői költségvetés készült, melyet a pályázat benyújtásához árszakértővel kellett "beáraztatni". A beruházás tényleges költségvetése 340 millió Ft.

Horváth István:
Az előző testületi ülésen Móra József képviselő tájékoztatta, hogy a pályázat 10%-os önrésszel fog megvalósulni. Az előterjesztés alapján 40%-os önrész szükséges a 60 millió Ft-tal kevesebb támogatáshoz. Nem szükségszerű, hogy az előző Képviselő-testület döntését végrehajtsák. Lehetőség van a pályázat műszaki tartalmának megváltoztatására. Véleménye szerint sikeresebb lehet a pályázat, ha a beruházást nem a Vecseri fok betemetésével valósítják meg. Javasolta, hogy kerüljön beterjesztésre a műszaki terv teljes tartalma, annak kalkulációja. A pályázatot a műszaki tartalom felülvizsgálatának fenntartásával nyújtsák be.

Szirbik Imre:
Műszaki tartalommódosítás kezdeményezésre akkor van lehetőség, ha aláírt szerződése van a pályázatnak, valamint a pályázat benyújtását követően változás következett be. Az önkormányzatnak nincs aláírt támogatási szerződés. Az opció jelzése azt jelenti, hogy az önkormányzat visszavonja pályázatát és később, új műszaki tartalommal nyújtja be a pályázatot.

Móra József:
Az áprilisi ülésen azért mondta a 10%-os önerőt, mert ennyire emlékezett. A műszaki tervek elemzése nem a Képviselő-testület feladata, hanem a szakbizottságé. A képviselő úrnak lehetősége lett volna a pályázatban megnézi a műszaki és engedélyezi terveket. Javasolta, hatalmazzák fel a Polgármester urat a támogatási szerződés aláírására, mert elképzelhető, hogy később az ilyen jellegű fejlesztésekre nem lesz lehetőség. A városközpont már nem az Erzsébet tér sarkánál kezdődik, ezért a XXI. századnak megfelelően kell azt a területet is rendezni. A Polgármester úrtól kérte, hogy biztosítson nyílt napot a képviselőknek az Idősotthon megtekintésére. Véleménye szerint a színvonalas intézményhez szükség van az előterjesztésben szereplő színvonalas út és parkoló kiépítésére.

Horváth István:
Nem azt mondta, hogy ne valósuljon meg a beruházás és ne legyen Európa színvonalú az a terület. Elveti a középszerű megoldásokat, a jövőbe mutató és kiváló, professzionális megoldások híve, melyet racionálisan, pénzpazarlás nélkül javasol megvalósítani.
Megnézte volna a műszaki terveket, ha a 21./ sorszámú anyagot időben megkapta volna. A költségvetés tartalmazta a számváltozást, de nem gondolta, hogy a pályázat benyújtásáról is döntenek az ülésen. Fenntartja indítványát, hogy a műszaki tartalommal terjesszék be az új előterjesztést. Kivitelezés közbeni pályázat módosítására is volt példa a DARF-nál.

Szirbik Imre:
A tél folyamán átadta a képviselő úrnak a tervdokumentációt.
Kérte a képviselőket, aki egyetért Horváth István képviselő javaslatával, miszerint a pályázat benyújtását a műszaki tartalom módosítás fenntartásával támogassák, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal, 16 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellet elfogadta (1 fő nem szavazott) és meghozta az alábbi határozatot:

129/2008. (V.23.) Kt.
Tárgy: Szentes, Vecseri foki út és parkoló építés DAOP-3.1.1/B-2007-0204 jelű pályázati forrás igénybevételével

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a "Szentes, Vecseri foki út és parkoló építés a 100+50 fő-s Idősek Otthonához" című nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vecseri foki út és parkoló építés a 100+50 fő-s Idősek Otthonához című pályázat támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos előterjesztést és a munkák elvégzéséhez a szükséges saját forrást biztosítja (amit a költségvetési rendelt is tartalmaz), az alábbiak szerint: a kivitelezés költsége: 339.684.849,Ft, melyből a megítélt támogatás összege: 202.935.942,- Ft és így a szükséges saját forrás: 136.748.907,- Ft.

A fentiek alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Szeged
2./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda


17./ KEOP-6.3.0 környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban című pályázat beadása (22)

Szirbik Imre:
Köszöntötte Szirbik Zoltánt, a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat képviselőjét.
Az előterjesztés alapján Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas, Szentes, Szegvár és Algyő regionális környezetvédelmi adatbázist hozna létre, mely konzorciumi szerződés alapján Hódmezővásárhely gesztorságában működne. Megköszönte Lázár János előkészítő munkáját. A pályázat 100%-os állami támogatásból valósul meg, 5 évig kell gondoskodni a fenntartásáról. Az éves fenntartási díj 2,6 millió Ft lesz, melyet sikeres pályázat esetén 2010-től kell megfizetni.

Móra József:
Az MJV a megyei jogú várost jelenti?

Szirbik Imre:
Igen.

Dr. Demeter Attila:
Miét csak most kapták meg az anyagot? A pályázat benyújtásának határideje június 15. Szentes nagy hátrányban van Hódmezővásárhellyel szemben. A Ket. hatályba lépésekor kérte a város honlapjának frissítését, mert az Ön Hivatala spiccen van, és nem található meg az önkormányzat. Aktualizálni kell a honlapot. Az előterjesztésben a célzott személyek a megyei jogú város munkatársai. A Polgármesteri Hivatal van a Képviselő-testületért, vagy fordítva? Véleménye szerint a Képviselő-testületnek segít a Polgármesteri Hivatal. Örömét fejezte ki a pályázattal kapcsolatban. Sajnálja, hogy nem Szentes készítette el az anyagot. Nemcsak a Polgármesteri Hivatal számítógéprendszerét, hanem a papíralapú előterjesztéseket is elektronikusan kellene biztosítani a képviselők számára.

Szirbik Imre:
Elfogadta a város honlapjával kapcsolatos kifogást.
A pályázatban 6 település vesz részt. Reméli, hogy ez az összefogás elősegíti a két város további együttműködését is.
Kérte a képviselőket, aki támogatja az előterjesztést, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

130/2008. (V.23.) Kt.
Tárgy: KEOP-6.3.0 környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban című pályázat beadása

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a pályázati koncepció tartalmát megismerte.

2./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testület úgy dönt, hogy csatlakozik a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács által benyújtásra kerülő KEOP-6.3.0 környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban című pályázathoz kedvezményezettként.

3./ A pályázat benyújtója a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás.

4./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az első fordulós pályázat sikeressége estén konzorciumi megállapodást kell kötnie a pályázatban résztvevő többi kedvezményezettel.

5./ A pályázat beadásához önrész biztosítása nem szükséges, de sikeres pályázat esetén a Képviselő-testület vállalja az 5 éves üzemeltetést, melynek első éve 2010-re esik.

6./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

7./ A határozat mellékletei:
* 1. számú melléklet: A beszerzésre javasolt eszközök és adatok felosztásának tervezetét tartalmazza
* 2. számú melléklet: A rendszer szolgáltatásainak javasolt rendelkezésre állását tartalmazza
* 3. számú melléklet: A beruházási éték, illetve költségek önkormányzatok szerinti megoszlásának tervezetét tartalmazza

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Önkormányzata
2./ Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás
3./ Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
4./ Irattár


18./ Interpellációkra válasz (16./, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5)

16.) Közigazgatási Osztály
- Wesselényi u. 8. galambtartás (Törőcsik Z.)
16/1.) Műszaki Osztály
- Szent Anna utca templom melletti szakaszán reggeli közlekedés (Ollainé)
- Szent I. hg. utcán lévő kiemelt gyalogos-átkelőhely sebességkorlátozása (Halmai I.)
- Nagy S. u. és Kiss E.u. szakaszon járdajavítás (Hornyik L.)
- Vérellátó Állomás mellett kitaposott útpadka helyreállítása (Móra J.)
- Vásárhelyi úti benzinkút mögötti terület elhanyagolt állapota (Törőcsik Z.)
- Nádasdy u. végén a vasúti átjáró melletti ing. telekhatárán lévő növényzet akadályozza a közlekedést (Móróné)
- Fodor tanya (Horváth I.)
- Közutak menti fák gallyazása után a gallyak elszállítása (Horváth I.)
16/2.) Vagyongazdálkodási Iroda
- Wesselényi és Vörösmarty utcák csomópontjában szennyvízcsatorna betonakna fedlapja (Törőcsik Z.)
16/3.) Rendőrkapitányság Szentes
- Színesfém felvásárló helyek ellenőrzése (Hornyik L.)
16/4.) Sportközpont
- Strand területén 2 fa kivágása (Kálmán J.)

Szirbik Imre:
Törőcsik Zoltán képviselőt kérdezte, hogy a Wesselényi u. 8. sz. alatti ingatlanon történő galambtartással kapcsolatos interpellációjára 16./ sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kiment a teremből: Baranyi Imre, Kozák János képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Törőcsik Zoltán:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Ollai Istvánné képviselőt kérdezte, hogy a Szent Anna utcai parkolással kapcsolatos interpellációjára 16/1 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációjára adott választ elfogadta. Szeretné, ha a táblát ki is helyeznék, mert a válaszban május 23. van megjelölve.

Szirbik Imre:
Halmai István képviselőt kérdezte, hogy a Szent I. herceg u. forgalomkorlátozásának feloldásával kapcsolatos interpellációjára 16/1 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Halmai István:
Az interpellációjára adott választ elfogadta. A táblát már kihelyezték.

Szirbik Imre:
Hornyik László képviselőt kérdezte, hogy a Nagy Sándor és Kiss E. u. közötti szakaszon lévő járda javításával kapcsolatos interpellációjára 16/1 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Hornyik László:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Móra József képviselőt kérdezte, hogy a Kiss Zs. utcával kapcsolatos interpellációjára 16/1 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Móra József:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Törőcsik Zoltán képviselőt kérdezte, hogy a Vásárhelyi út mellett lévő benzinkút mögötti területtel kapcsolatos interpellációjára 16/1 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Törőcsik Zoltán:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Móróné Tulipán Edit képviselőt kérdezte, hogy Nádasdy u. végén lévő növényzettel kapcsolatos interpellációjára 16./ sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Móróné Tulipán Edit:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Horváth István képviselőt kérdezte, hogy a Fodor tanyával, a városba bevezető utak állapotával, valamint a Mentett réti úton bevezetett súlykorlátozással, fanyesedék elszállításával kapcsolatos interpellációjára 16/1 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Horváth István:
A fanyesedékkel kapcsolatos interpellációira adott választ elfogadta. A fanyesedéket augusztus óta most szállították el.
A bevezető utak állapotával kapcsolatos választ nem fogadta el, mert az állapotuk változatlan. Az út bal oldalán a laktanya sarkától a Kurca-hídig 8 db kiszáradt fa található. A Ligetben két hete nyírják a füvet, de a bejárattól nem értek még el a hátsó részig, ahol már térdig ér a gaz.
A Fodor tanyával kapcsolatos választ sem fogadta el. Milyen az az ország, ahol a Polgármesteri Hivatal kérdésére a területileg illetékes hatóság többszöri megkeresés ellenére sem válaszol?

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki Horváth István képviselő bevezető utakkal és a Fodor tanyával kapcsolatos interpellációjára adott választ elfogadja, igennel, aki a képviselővel egyezően nem fogadja el, nemmel szavazzon.

A Képviselő-testület a választ 16 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester,
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Szirbik Imre:
Törőcsik Zoltán képviselőt kérdezte, hogy a Wesselényi és Vörösmarty utcák csomópontjában lévő szennyvízcsatorna betonakna fedlapjával kapcsolatos interpellációjára 16/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Törőcsik Zoltán:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Visszaérkezett a terembe: Kozák János képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
Hornyik László képviselőt kérdezte, hogy interpellációjára a Rendőrkapitányság által 16/3 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Hornyik László:
Kérte az interpellációra adott válasz felolvasását.

Dr. Sztantics Csaba:
Ismertette a választ.

Szirbik Imre:
Hornyik László képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára adott választ elfogadja-e?

Hornyik László:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Kálmán János képviselőt kérdezte, hogy a strand területén kivágott fákkal kapcsolatos interpellációjára 16/4 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Törőcsik Zoltán képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára a Szentes-Víz Kft által 16/5 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Törőcsik Zoltán:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Visszaérkezett a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szirbik Imre:
Dr. Rébeli Szabó Tamás képviselőt kérdezte, hogy a TESCO-GLOBÁL Zrt. szentesi áruházánál lévő buszmegálló lefedésével kapcsolatos interpellációjára 16/6 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Kérte az interpellációjára adott válasz felolvasását.

Dr. Sztantics Csaba:
Ismertette a választ.

Szirbik Imre:
Dr. Rébeli Szabó Tamás képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára adott választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.


INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

Szirbik Imre:
Az interpelláció alapvető formája az írásbeliség, de halasztást nem tűrő közügyekben lehetőség van szóbeli interpellációra is.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Ollai Istvánné:
Megköszönte a "nagymama virágjait", melyet május 10-én osztottak ki. A virágokból egy keveset Magyartésnek is adtak.
A Szent Anna utcán megépült a parkoló, de a tábla ellenére továbbra is parkolnak az autók. A Műszaki Osztály felé a problémát már jelezte és kérte, kérjék fel a rendőröket az útszakasz fokozottabb ellenőrzésére. A tábla a kanyaron túl van elhelyezve. Kérte, a Rendőrség, illetve a Közterület Felügyelet gyakrabban ellenőrizze a Szent Anna utcai parkolást.

Dr. Demeter Attila:
A 22./ sorszámú előterjesztésnél elmondott felvetését tekintsék interpellációnak. Kérte, hogy a honlapon történjen meg a frissítés, az önkormányzat is legyen feltüntetve és végezzék el a szükséges tagolást. Ennek következtében a kölcsönös együttműködést vállaló képviselők szerepelhetnének a város honlapján.
Az elektronikus közigazgatás figyelembevételével kérte, vizsgálják meg annak lehetőségét, milyen módon és költséggel lehetne a Képviselő-testület tagjainak neetbookot vásárolni. Készítsenek árkalkulációt, vagy egyéb elképzelést, hogyan tudnák az előterjesztéseket elektronikusan kezelni.

Kozák János:
A Kurca sétányon a Kertészeti Kutatóállomás és az Eszperantó-híd között 1 db szemetes van kihelyezve. Szükség lenne még egy szemetes elhelyezésére. Korábban az Eszperantó-híd és a kőhíd között minden pad mellett fel volt állítva szemetes, jelenleg a szakaszon csak 1 db van. A kőhíd és az Ifjúsági Ház közötti területen is csak 1 db szemetes található. Sajnos a hiányok nem lettek pótolva. Kérte, vizsgálják meg, van-e lehetőség az Örvény sori szakaszon még egy szemetes kihelyezésére.

Sipos Antal:
A Szentes felé vezető oldalon a kajánújfalui buszvárót megrongálták. Kérte ennek javítását. Jó lenne, ha a "jó erőben lévő emberek" nem a buszvárókat rongálnák.

Móróné Tulipán Edit:
Lapistón, a Kalász u. végén megrongálódott elsőbbségadási tábla cseréjét kérte.

Kálmán János:
Tavaly ősszel megkereste a Műszaki Osztályt azzal, hogy a Makai-híd és a kórházi híd közötti Kurca szakaszon a fürdőből befolyó víz aknái nincsenek lefedve. Hajléktalanok költöztek oda. A fürdő vagy a város kötelessége az aknák oly módon való lefedése, hogy azt illetlenek ne nyithassák ki? Kérte az intézkedést.
A Kurca-part azon szakaszán, ahol horgászversenyeket szoktak szervezni, van-e lehetőség horgászhelyek kialakítására?

Visszaérkezett a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Halmai István:
A 6./ sorszámú előterjesztés 73 olyan lapot tartalmaz, melynek egyik oldalán nincs semmi. Olyan nyomtatót kellene a Közgazdasági Osztályra vásárolni, amely a lap mindkét oldalára tud nyomtatni. Elbírják a terhet, de "sírnak az erdők".

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A Csongrádi útra való biztonságos feljutás a Csongrádi híd végénél nincs biztosítva, pedig a nyár folyamán egyre több kerékpáros fog arra közlekedni. A híd felvezető részén nincs záróvonal és sebességkorlátozó tábla sem. Ennek biztosítását kérte.
A Szeged felé vezető utat a Közútkezelő Kht. "kipofozgatta", de továbbra is vannak veszélyes kátyúk, "teknők". Kérte jelezzék a Kht-nak, hogy újra mérjék fel a problémát és javítsák ki a hibákat, mert csapadékos időjárás esetén balesetveszélyes az út.

Füsti Molnár Lajos:
A Kertvárosban 2 betonmedencét balesetveszélyesnek tart. Kérte ezek megvizsgálását. Véleménye szerint faborítással barátságosabbá lehetne tenni, és nem okozna a gyermekeknek sem balesetveszélyt.

Törőcsik Zoltán:
Kérte, hogy a MÁV-állomás előtti parkban évente legalább egyszer vágják le a füvet. A területen többször lenyírta a füvet.

Horváth István:
Kérte, hrsz. szerint határozzák meg az Ipari Parkba azokat a területeket, melyeken szolgáltató tevékenységet lehet folytatni. Egy vállalkozó szeretné szolgáltató tevékenységét kitelepíteni a városból, de azt az információt kapta, hogy az Ipari Parkban csak termelő tevékenység folytatható. Tudomása szerint más, megfelelő infrastruktúrával ellátott alternatív lehetőség nincs az önkormányzat tulajdonában. Amennyiben van, konkrétan jelöljék meg.
A fábiánsebestyéni úti körfogalomnál önfelszedős fűnyíróval kezdték meg a munkát, majd rövid időn belül fűkaszával vágták a füvet. Sajnos a levágott fű nem lett eltakarítva. Egy hónappal ezelőtt a bevezető utakkal kapcsolatos interpellációs válaszában azt az ígéretet kapta, hogy a körforgalmaknál virágok lesznek telepítve. Ez sajnos még nem történt meg.
A Posta melletti terület kinek a tulajdonában van? Nagyon magas a gaz. Kérte, az illetékes tegye meg a szükséges lépéseket.

Kiment a teremből: Antal Balázs Tibor képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
Megköszönte az érdeklődők figyelmét. Bejelentette, hogy a Képviselő-testület munkáját a továbbiakban zárt ülésen folytatja.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester

Pásztor Antal - Móróné Tulipán Edit
jegyzőkönyv-hitelesítők