2.) Szentes város településszerkezeti terve (1)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Felkérte a tervezőket, hogy ismertessék az anyagot.

Kiment a teremből: Ollai Istvánné képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Wittek Krisztina:
Tisztelettel köszöntötte a polgármester urat és a képviselőket.
Szeptember eleje óta folyik a munka. Szentes rendezési tervét készítik el, amelyre törvényi kötelezettsége is van a városnak.
Bemutatta kollégáit: Wettstein Miklós közlekedéstervező, Nemes Zoltán tájtervező, Szél Sándor környezetvédelemmel foglalkozó munkatárs.
A munka több részből áll, a településszerkezeti terv, a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat összeállításából. A szerkezeti terv megadja a város fejlődésének irányait, területeinek felhasználását. A szabályozási terv építési jogokkal foglalkozik, megadja a telkek beépíthetőségét, nagyságát, magasságát, paramétereit.
A Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal többször egyeztették az elképzeléseket, a felmerült ötletek beépítésre kerültek.
A képviselő-testületi ülés után a következő lépés a területi főépítésznél a Tervtanácsnál kell bemutatni a tervet, amelyet véleményeznek. 2005-ben jóváhagyták a településfejlesztési koncepciót, amely ennek a munkának az alapja lehet. Azzal foglalkozik, hogy mit szeretnének és miből, 15 év távlatában adja meg a település elképzeléseit. A településrendezés azzal foglalkozik, hogy ezeket az elképzeléseket a település szerkezetén belül hol lehet megvalósítani. A rendezési tervvel alkalmazkodni kell az országos és a megyei terület rendezési tervhez is. A Tervtanács véleményezése után sokszorosítják az anyagot és az államigazgatási szerveknek továbbküldik, akiknek az a feladatuk, hogy a saját ágazati szempontjaikat érvényesítsék, illetve javaslatokat tegyenek. A tervezés menetét leírta.
A munka elején Szentes történetével és környezetével foglalkoztak. A városban az 1880-as évek után épült a legtöbb középület, amely ma is példaértékű korszaka a városnak.
Az országos területrendezési tervből egy kinagyított képet, illetve a megyei tervet mutatta be. A megyei terv tartalmazza a keleti és északi elkerülő utat, amelyet beépítettek a tervbe. A kerékpáros úthálózatot tovább szeretnék fejleszteni. A térségi kikötőnél a terv több változatot tartalmaz, miszerint a Tisza melyik partján valósulhatna meg előnyösebben.
A településfejlesztési koncepció elhatározásait rögzítették a tervlapon, amely tartalmaz egy olyan igényt, hogy a városba beérkezve a városkapu kialakításával megfelelő fejlesztések alakuljanak ki. Felmerült a belváros gépkocsiforgalomtól való mentesítése, a felsőpárti városrész és a Csongrádi út összekötése. A Kurcán kevés átkelési lehetőség van, és nem mindegyiknek megfelelő a keresztmetszete. A tervben szerepel a Kurca partjának a fejlesztése különös tekintettel a strandra és az attól lefelé elterülő területen. Az önkormányzat programja bérlakásépítés, ehhez próbálnak területeket keresni. Az egyeztetéseken felmerült fejlesztéseket mutatta be. Kérés volt, hogy a Csongrádi út mentén lévő területekkel foglalkozzanak. Alközpontok kialakítását tervezik a különböző városrészekben, amely részben tehermentesíti a belvárost.

Visszajött a terembe: Ollai Istvánné képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Wittek Krisztina:
A városnak számos részletes rendezési terve van, amelyet áttanulmányoztak és nagyrészt beépítettek a tervbe. Vizsgálták a népességet. Látható, hogy a város népessége fogyott. A tendenciák megfelelnek az országos tendenciáknak. A népességszámra többféle becslést találtak. A 1996-os rendezési terv népesség emelkedést prognosztizál, 2010-re 33 ezer főre saccolja. A területrendezési terv stagnáló népességgel számol, a településfejlesztési koncepció átveszi a statisztikai hivatal akkori prognózisát, amely népességcsökkenéssel számol. A városnak komoly térségi szerepe van. Személy szerint azzal számolna, hogy a népesség növekedni fog.

Wittek Krisztina:
Bemutatta a tanyagondnoki szolgálat térképét. A városnak komoly külterületi lakossága van, a településfejlesztési koncepció ezt a problémát mellékesen kezeli. A tanyákon élő népesség az utóbbi időben stagnál.
Már említésre került, hogy Szentesnek komoly térségi szerepe van. Csongrádhoz közel van, számos problémát együtt kell megoldani. A távolabb lévő kapcsolat Szeged felé mutat.
A kistérség többi településén a kisebb települések egymással próbálnak szorosabb kapcsolatot tartani, de Szentes a központ, ahol iskola, orvosi ellátás és munkahely van.
Próbálták ábrázolni Szentes környékének területhasználatát. Meghatározó elem a Tisza és a Kurca, amelyek a táji elemet meghatározzák. A Tisza és a Kurca közötti területet - kivéve az elkerülő út mentét - hagyományos mezőgazdasági területnek kellene megtartani. Az ipari, gazdasági fejlesztéseket - pl. üvegházak - a várostól keletre meg lehetne valósítani.
A Nagyhegyen lévő lakótelkek, illetve kiskertek maradnának mezőgazdasági termelésre alkalmas területnek.
Foglalkoztak az önkormányzati területekkel. A rendezési terv során fontos, hogy megfelelően gazdálkodjanak vele és az elképzeléseket eszerint alakítsák. A Honvédség meghatározó eleme a városnak. Különféle hírek vannak arról, hogy leépülnek-e vagy sem.
Vizsgálták a város intézményellátottságát. Számolni kell azzal, ha a település szélén komoly lakóterület fejlesztések indulnak, akkor humán infrastruktúra fejlesztések is szükségesek. Meg kell oldani az óvoda, iskola, orvosi ellátás, kereskedelem kérdését.
A lakótelepek jó állapotban vannak. Különbség, hogy a meglévő településszerkezetbe ékelődnek be, míg a Kertváros üres területre épült. A lakótelepről való kiköltözést illetően nem tapasztaltak népességmozgást.
A településszerkezeti terv a város egész területéről készült, beleértve a kül- és belterületet. Területi kimutatást is készítettek, hogy milyen típusú területből mennyi van. A belvárosban az intézmények megmaradnak.
Forgalomcsillapítással sokkal élhetőbb lesz a város. A Kossuth utcáról a forgalmat teljesen nem tiltják ki.
A kékkel jelölt részek városközponti területek, a piros jelölés a különböző lakóterületeket mutatja. Bemutatásra került a Kurca partjának fejlesztése. A strand mellett épül az idősek otthona. Itt lenne olyan összefüggő terület némi lakóterület fejlesztéssel, amely helyet adna nagy zöldterületet igénylő intézményfejlesztésnek, pl. közép,- vagy felsőfokú oktatás, szálloda, szanatórium, a gyógyvíz egészségügyi felhasználása.
A 19. sz. végén a város keleti oldalán alakult ki az iparterület. Ezt próbálták meg továbbfejleszteni. Fábiánsebestyén felé vezető úton északra képzeltek el olyan területet, amely az iparszerű mezőgazdaság számára adhat otthont. A déli részben az energiaipar és az általános ipar számára jelöltek ki helyet. Az elkerülő út mentén kereskedelmi, gazdasági szolgáltatás számára jelöltek ki területet, pl. autószalon és különböző kereskedelmi létesítések építésére adhat helyet.
A hékédi lakótelek alakítást kész ténynek vették. Egy zöld elválasztó sáv után ezt a területet beépítésre szánt területnek gondolják.
Komoly lakóterület fejlesztés van a Kertvárosban, amely élhető lakóterület. Ennek a fejlesztésére gondoltak részben a Csongrádi út felé és részben az északi területre. Ehhez tartozna egy központi terület és egy park.
A Csongrádi útnak a Tesco-val ellentétes oldalán is jelöltek ki gazdasági területet.
Bemutatta a bereklaposi területet, amelyet új úttal lehetne feltárni, nagy része önkormányzati tulajdonú. Egy park és egy központ köré szervezve kertvárosi lakóterület fejlesztést képzeltek el.
A Nagyhegyi területtel kapcsolatban egy alközpont és egy park fejlesztés lenne.

Wittek Krisztina:
A főutak menti területet intenzívebb lakóterület fejlesztéssel képzelik el, a többi része falusi lakóterület maradna. A Nagyhegy termáltó felöli területére hétvégi házas üdülőterületet gondoltak. A Nagyhegy kiskertes része megmaradna úgy, ahogy jelenleg is van.
A Felsőpárt beállt lakóterület a geometrikus utca vezetésével. A központnak kerestek helyet, amelyet az iskola környékén, vagy a két templom között tengelyként tudnak elképzelni.
Foglalkoztak Magyartéssel is, de különösebb fejlesztési elképzelésük nem volt. A meglévő területen látható, hogy sok üres telek van.
Kajánújfaluban a meglévő út másik oldalát is lakóterületté avanzsálták, így újabb házhelyeket lehet kialakítani.
Lapistón a meglévő út menti területen lehetne kialakítani néhány telket.
A jelenlegi tiszai strandnál lévő út túloldalán igény jelentkezett üdülőterület kialakítására. Alkalmas lenne panzió, vendéglő, horgásztanya kialakítására.

Kiment a teremből: dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Wettstein Miklós:
Szentes két országos, a 45-ös és a 451-es számú főútvonal metszéspontjában található, valamint az 5-ös és a tervezett 44-es autópálya nyomvonala közötti szögfelezőben van.
A 451-es út továbbvitele Derekegyház-Orosháza irányába menne tovább. A szögfelező út a 451-es út után a 4405-ös jelenlegi mellékutat érintené. A fejlesztési terv fő szempontja, hogy a várost mentesítsék az átmenő forgalomtól, amelynek érdekében elkerülő utakat jelöltek ki. A 45-ös főút számára keleti irányba egy új nyomvonalon vezetett főutat láthatnak, másodsorban kelet-nyugati irányú átkötéseket. Az egyik a 4402-es út meghosszabbítása Nagytőke felé, felhasználva a meglévő mellékutat, majd a bökényi egykori kompátkelőnél híd építésével Csongrádot északon megkerülve egy Tisza-híddal a bokrosi csomópontnál csatlakozna a 451-es számú főúthoz. A másik északi elkerülő út az ún. "aradi út", amely jelenleg földút. Ennek az igénye a helyiek részéről felmerült. A Kht. is támogatja az elképzelést.
A bemutatott térképen található piros pöttyös vonalak a tervezett új nyomvonalú utak. A város közepét szeretnék olyan forgalomcsillapított övezetté nyilvánítani, ahol a sebességet, a parkolást és súlyt is korlátozzák.
A Kossuth utca átmentő forgalmát más nyomvonalra kell helyezni. Az új nyomvonal a Bajcsy Zsilinszky u. - Csongrádi út összekötése. A Bajcsy Zsilinszky utca végén található vasútátjáró csak gyalogos és kerékpáros forgalomra alkalmas. Elkészült a tanulmányterv, amely alapján közúti átjáróvá lehetne alakítani. Déli oldalon egy új nyomvonalon a meglévő hídnak a megerősítésével, kiszélesítésével terveznek egy új főutat, amely által kikerülik délről és északról a belvárost.
Fontos a megkezdett Új utca végig vitele a Mátyás király utcáig. Kék jelzéssel láthatóak a helyi főutak és barna jelzéssel a helyi gyűjtőutak.
A főutakon belül közepes súlykorlátozás, míg az elkerülő úton 12 tonnás súlykorlátozás bevezetését tervezik. A Kurcán újabb hidak építését tervezték. A Honvéd utcánál a Kertváros és Hékéd között lenne átkelési lehetőség, a sportpályánál, illetve a Nagyörvény utca folytatásban a 451-es út felé terveztek hidakat. A vasútfejlesztés kapcsán megemlítette az új átjárókat. Igény jelentkezett az iparterület kiszolgálására, van lehetőség, hogy a jelenlegi iparvágányhoz csatlakozva vagy a fábiánsebestyéni-orosházi vasútvonal felé egy iparvágány csatlakozást ki lehessen építeni.

Nemes Zoltán:
Szentes külterületi részeinek jelentős részét fedi a természetvédelem valamelyik kategóriája, amely jelentősen korlátozza a fejlesztéseket.

Nemes Zoltán:
Ez azt jelenti, hogy a külterületek túlnyomórészt a jelenlegi állapotukban maradnak meg. A fejlesztések elsősorban azokra a koncentrált területekre szorítkoznak, ahol az üdülés és idegenforgalom lehetőségei nyílnak meg.
Visszafogott erdősítés lehetséges, hiszen a természetvédelem a jelenlegi táji adottságoknak a megőrzését kell, hogy jelentse. Ennek ellenére azt a zöld gyűrűt, amit a városfejlesztési koncepció tartalmaz, a tervben szükségesnek tartottak szerepeltetni.
Térképen mutatta be a természeti védettségnek az ökológiai hálózat és a tájképvédelmi területekkel való lefedettségét. Térkép segítségével ismertette a Natura 2000 hálózat és a természetvédelem szigorúbb kategóriákkal takart felületeit.
Megőrzendő elem a Tisza-völgyi ökológiai zóna, a cserebökényi tájvédelmi körzet és a Natura 2000 területek.
A termáltó és térsége a Natura 2000 zónába tartozik. A termáltavat, mint a szentesi üdülő és idegenforgalmi fejlesztés egyik alapvető lehetőségét tekintik.
Ábrán mutatta be a termáltó térségének javasolt új terület felhasználását. A tó a mezőgazdasági területek fűtésére használt termálvizek befogadója, ezért ma is kettős tórendszerként működik. Az észak-keleti kisebb tóba engedik a termálvizeket, utána kerül a másik tóba leeresztésre. Ha a felmerült igényeknek megfelelően vízisport célokra kívánják használni, akkor a keresztgátat el kell bontani, mert így alakítható ki a 2500 m-es hossz. Javaslatuk szerint csak észak-keleti irányba lehet az új előtározó tófelületet létrehozni. A tó észak-nyugati oldalán üdülőházas üdülőterületet, a déli és dél-nyugati végében egy hétvégi házas üdülőterületet lehet létesíteni.
A tiszai strand árterületbe esik. A szabályozási terv készítése során akarják azokat az építési és korlátozási feltételeket előírni, amely a strand használatát a természeti ökológiai adottságokkal összevetve biztosítja. A belterületi zöld felületek fejlesztésénél a fő alapelvek a következők: legnagyobb értéknek a Kurca vonalat és az azt kísérő sétány parkot, kerékpárút rendszert tartják. A Széchenyi liget, a kemping, a strand és a kórház területet jelentős zöldfelületi intézményrendszerrel bővítenék déli irányba. A Kurca melletti sétányt a beépítésre szánt területekig végigvinnék. Jelentős adottságnak tekintik azt a kiterjed vízfelület adottságot, amely a téglagyári tavak térségében adódik. Javaslatuk szerint a régi téglagyári zónánál kellene egy olyan idegenforgalmi funkciót találni, amely egy zöldbe ágyazott intézménnyel a közúthálózathoz kapcsolható. A vízfelületek mennyiségét kiszámolták. Jelentős tórendszer található.
Zöldfelületi rendszer fejlesztés utolsó elemének a lakóépületekhez kapcsolódó parkfejlesztést tartják. A 2-4 hektár körüli lakóterület fejlesztéshez léptékében illeszkedő parkhálózat létesítését tartják szükségesnek. Szentes gazdag fasorokban, de hosszú távú egységesítése szükséges. Az új úthálózatnál olyan szabályozási szélességek kialakítását tartják szükségesnek, hogy az új utak kettős fasorral kísérhetők legyenek.

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szél Sándor:
A megépült nyugati elkerülő út a Natura 2000 területen megy át, amely nem madárvédelmi élőhely, hanem egyéb típusú. Az e terület mentén való logisztikai fejlesztés további nagyobb területen érintené a Natura 2000 területet. A hatósági egyeztetésen azoknak a területhasználati korlátozásait kell pontosítani. A Kurca vízminőségét irányelv megvalósítása miatt meg kell tartani. Az ökológiai vízminőség állapotát, mélységi állapotát meg kell őrizni, mert büntetések származhatnak belőle, ha rosszabb állapotban van a Nemzeti Jelentésben lévő állapotokhoz képest.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, hogy először a kérdések hangozzanak el. A tervezők csoportosítják a kérdéseket, utána válaszoljanak rá.

Kozák János:
Az előterjesztést megismerve nagyvonalakban egyetért vele. Véleménye szerint a zöldfelületű intézményi terület olyan területre lett tervezve, amely a Kurca vonalát követi a Kisér mögötti részen. A Kurca a város egyik legszebb része, sokan szeretnének oda házat építeni. Ez az elképzelés a Kurca további ilyen célú hasznosítását kizárja, mert csak intézményeket lehet ide építeni.
Véleménye szerint kevés az esély arra, hogy főiskola épülne. Gondolkozzanak azon, hogy a terület valamennyi részét oldják fel vagy tegyék vegyes használatúvá és az igényeknek megfelelően alakítsák. Ezek alapján lehet, hogy csak a funkcióját kellene egy kicsit módosítani.

Visszajött a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Horváth István:
A Berki hulladéklerakó környékére a hulladékhasznosítás érdekében ipari területet jelöltek ki. Ez elfelejtődött, vagy valami oka van?
A termáltó tervezetével kapcsolatban a tó 1/3-ánál átmenő út elbontásra kerül?
A Csongrádi út Arany J. utcára való átvezetése a sportpálya szélénél menne el. Az elképzelt nyomvonal mennyit venne el a sportterülettől?
Mi a racionális magyarázata annak, hogy a Magyartési útról a Felsőpártra bevezető út fekete szaggatott vonallal van tervezve, amely a Wesselényi utcába torkollik be. A Wesselényi utca másik végén nem vezet sehova. Ezzel szemben van egy Felsőpárt tengelyt jelentő Jókai utca, amely a vasútállomásig behozná a forgalmat. Mi ennek a választásnak a magyarázata?

Dr. Gyenes Ágota:
Hódmezővásárhelyről Szentesre bevezető szakasz a tervekben piros szaggatott vonallal jelölve másodrendű főútként szerepel. Ez a főútvonalnak a kiszélesítését jelenti?
Van-e lehetőség a későbbi tervekben vagy itt befejeződik a tervezés a város bel- és külterületi kerékpárutak fejlesztésével kapcsolatban?

Wittek Krisztina:
Sokat beszéltek arról, hogy mi legyen a Kurca sorsa. A város részéről igény volt, hogy az intézmények ne legyenek beszorítva. Az idősek otthonától nyugatra lévő terület is ezt a célt szolgálná. Nagy kérdés, hogy a Kurca partját kiosszák lakótelkeknek vagy megpróbálják közösségi funkció számára fenntartani a területet. Szentes sportváros, ezért sportra, üdülésre, egészségturizmusra, szanatóriumra, panziókra gondoltak. Nem javasolná a Kurca part lakóterületkénti beépítését.
Horváth István képviselő hulladéklerakóval kapcsolatos kérdésére a térképen bemutatta a területet, amelyet egy zöldterülettel választanának el észak felől a város felől. Különleges területnek van jelölve. A 20 ha-os terület szándékaik szerint ezt a szolgálja.
A termáltavakat összekötő útszakasz elbontásra kerülne.
A forgalom Csongrádi útról az Arany J. utcára való átvezetésével kapcsolatban elmondta, ha tehermentesíteni akarják a Kossuth utcát, akkor ki kellett találni, hogy hol menjen át a forgalom.

Wettstein Miklós:
A kistérségi kerékpárút hálózat feltüntetésre került. Az országos közutakon külön kerékpárutakat javasolnak. A városi úthálózaton csak fontosabb főút mellett, mint pl. a Vásárhelyi út, Csongrádi út, Rákóczi utcán javasolnak önálló kerékpárutakat vagy kerékpársávot.

Visszajött a terembe: dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Wettstein Miklós:
Lakó- és pihenőövezeten belül nincs értelme önálló kerékpárút kijelölésére.
A 451-es út 45-ös csatlakozásától a Derekegyházi úti elágazásig kétszer két sávos bővítést jelentene. Úgy oldanák meg, hogy kétszeresére növelik a keresztmetszetét.
Kérdésként merült fel, hogy a Csongrádi úti összeköttetés mennyi területet vesz el a sportterületből. Az ívekre előírt útparamétereket fogják betartani. Törekednek a lehető legkisebb területveszteségre.

Baranyi Imre:
A Bubor Zoltán féle tervet a tervezők bevették a tervbe.

Wittek Krisztina:
A telekalakítási engedélyek is megvannak.

Baranyi Imre:
Így lakópark, hogy nincs rajta átmenő forgalom.

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban megnyitotta a vitát.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Többször javasolta már, hogy ne a Honvéd utcára engedjék a Felsőpárt, Hékédi rész forgalmát, hanem a meglévő Honvédség útját kellene megerősíteni és a hidat megépíteni. Ezt megfontolásra javasolta.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztésben foglaltakkal és a határozati javaslattal egyetért. A rendelet tervezet 2.§-át a következő /2/ bekezdéssel javasolták kiegészíteni: "A változatási tilalom az önkormányzati tulajdonú területekre is kiterjed. Ha a fejlesztési elképzelések az önkormányzat fejlesztési céljaival egyeznek, akkor a Képviselő-testület egyedi felmentést adhat a változatási tilalom alól."

Kozák János:
A zöldfelületű intézményi területekkel kapcsolatban az a véleménye, hogy változtatni kellene az eredeti koncepción. Ha igény van, meg kell adni a lehetőséget, hogy a Kurca partot szép házak övezzék, amely biztosítaná a sétány további építését. Ha intézményeknek jelölik ki a területet, akkor nem lesz meg a lehetőség, hogy a szép sétányban gyönyörködhessenek. Panziót a város bármelyik részén fel lehet építeni. A területet meg lehet osztani. Az idősek otthona után lehet további intézményeket építeni. A Kurcánál olyan sétány kialakítására kellene lehetőséget adni, amely nagy mértékben növelné a város kulturális és idegenforgalmi értékét.

Móra József:
A Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága egyetért a célkitűzésekkel. Ha ezek megvalósulnak a város javát fogják szolgálni. Az előterjesztésben szereplő egyik térkép szerint a Kurca parton végig van olyan terület tervezve, amely a sétány kialakítását szolgálná.

Baranyi Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatával egyetértett. A Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Ha sétányt alakítanak ki, golfpályát, kempinget és sok minden mást is el tud képzelni. Maradna a terv által javasoltaknál. Aki a hékédi lakóparkot tervezte, megfontolt és határozott céllal tervezte a lakópark kijáratát. Semmi nem indokolja, hogy a lakóparkban átmenő forgalom legyen a Jókai utcára. A kerékpárutakkal egyetért, a főutak mellé kellenek. Egyéb területen sávokat kell kijelölni pl. más színű térburkolattal. Az előterjesztésben a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményei szerepelnek.

Horváth István:
Úgy gondolkodjanak, hogy 20-50 éves távlatokról hoznak döntéseket.
Az Alsóréti gazdasági, kereskedelmi övezettel kapcsolatban elmondta, hogy azt az elhelyezkedést, amely a jelenlegi vázlaton lila színnel van ábrázolva, részben támogatja. Véleménye szerint fel kellene csúsztatni északra, abba a háromszögbe, amelyet az elkerülő út és a Tisza képez. A Natura 2000 által védett részről el kellene vetni a fejlesztési koncepciót, elképzelést, amelyet azzal indokolt, hogy abban a háromszögben megkezdődött a fejlesztés, egy építőanyag vállalkozás működik. A Tisza, mint hajókikötő és átkelőhely olyan közelségben van, amely logisztikai, kereskedelmi hasznosítását indokolná szembe a Tescóval egészen a gázos kövesútig. Onnan lefelé egy szép természeti terület, nem javasolná így a hasznosítást.
Keleti ipari parkkal kapcsolatban egyetért a fejlesztéssel azzal, hogy az iparvágány nyomvonalát megfontolná, a jelenlegit használná és azzal párhuzamosan csinálná.
Berki hulladéklerakó lilával legyen jelölve, amely a térképen ipari,- általános és energiaövezetet mutat.
A 45-ös elkerülő út keleti nyomvonalát meg kellene próbálni keletebbre tolni, az Árpád Agrár Rt. Szent Lászlói telepéhez csatlakozzék be, a Fábiáni úton az almáskert és a félig beépített út közötti részen jöjjön a Nagymágocsi útról át.
A Kossuth utca átmenő forgalom alóli mentesítését javasolta.
A Wesselényi utcával kapcsolatban elfogadta Baranyi Imre képviselő érvelését. Ha azt akarják, hogy ne legyen a lakóparkon átmenő forgalom, akkor a szaggatott fekete vonallal jelölt, a repülőtéren átmenő utat húzzák le. Ha a Honvéd utca átkötése híddal átmegy a volt Ruhagyárhoz, onnan becsatlakozik és feltárható lesz a Felsőpárt felső része, onnan a lakóparkba be lehet menni. Problémája, hogy miért akarják ezt a forgalmat a lakóparkba bevinni, azon keresztül rávinni a Wesselényi utcára, ami a volt temetőbe vezet be. Ha a Jókai utcát tengelynek tekintik és abba felülről akarnak bekötni, akkor oda kellene bekötni. Ha nem akarnak bekötni, akkor nem kell a repülőtéren lévő átvezető út.
Úgy gondolta, hogy a Kertvárosban, a hékédi lakóparkban, Nagyhegyen, a bereki területen számos sok lehetőség adódik lakóházak építésére. Legyen a Kurca parton megfelelő szélességű védőövezet. Lakóépületes beépítését nem támogatja.

Móra József:
Lehet 50 évre előre tervezni, azonban a törvény előírja, hogy 10 évenként felül kell vizsgálni. A felsőpárti lakópark tulajdonosa, elképzelője külön kérte, hogy legyen ott is átkötés.
Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőnek elmondta, hogy az ún. libatelepi út átkötés benne van az elképzelésben. A források ismeretében a későbbiek során fogják kialakítani a sorrendiséget. Arról kell dönteni, hogy ehhez az elképzeléshez a szakhatósági állásfoglalásokat betudják szerezni a tervezők.

Horváth István:
Bubor Zoltán azt az átkötést kérte, amely a volt Ruhagyár alatt megy át. A felső repülőtéri utat nem nagyon preferálja. Tisztában van azzal, hogy a terveket felül kell vizsgálni, de olyan irányt ne szabjanak, amely utána már megjavíthatatlan.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Javaslatát továbbra is fenntartja. A Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatában pontosabban kellene megfogalmazni a felmentést.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság már megtette javaslatát.

Szirbik Imre:
Időtávlatokban és közösségi érdekekben kell gondolkodni. Azért vannak itt, hogy Szentes város hosszú távú érdekét képviseljék. Amikor a konkrét döntések születnek - út- és hídépítés - akkor a sorrendet kell felállítani. A rendezési terv, mint rendelet az építéshatósági ügyintézés alapvető dokumentuma. Ha a későbbi döntéshozók mást szeretnének, mint amit a terv tartalmaz, akkor a procedúrát végig kell járniuk. Ebbe a döntési szabadságba azokat az elemeket építsék be, amely a hosszú távú gondolkodását is lehetővé teszi.
Azokkal ért egyet, akik a Kíséri területen kisebb lakásépítés, nagyobb közösségi területet gondolnak. Ez legyen egy nagy közösségnek a lehetősége. Legyen közpark, közintézmény, nyitott terület, ahol sétálni lehet.
Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő felvetésére elmondta, hogy a lehetőségek maradjanak meg. Mindkét útvonalnak van logikája. Hagyják meg azt a választási lehetőséget, amely az ún. libatelepi úti átkötést és a Honvéd u. - Kiss Ernő utcai átkötést lehetővé teszi.
Logisztikai centrum tekintetében a hosszú távú lehetőségeket hagyná. Nyitva hagyná a kérdést a terv szerint, hogy a teljes területen gondolkodhasson a Képviselő-testület. A Tisza gátnak vannak biztonsági területei, amely az árvízi védekezés miatt szükséges.
A 451-es út keletebbre történő eltolásával egyetértett.
A Kossuth utca legyen széles utca, amely sok városban olyan tengely, ahol nemcsak üzletek vannak, hanem találkozópontok is. Azzal ért egyet, hogy a terv tartalmazza és fogalmazza meg, hogy közép- és hosszútávon a város célja ennek a tengelynek a forgalommentesítése és sétáló zónává alakítása, lépésről lépésre érje el a forgalomcsillapítás útján, azzal, hogy a hozzá tartozó megkerülési lehetőséget is biztosítja.
Megköszönte a tervezők munkáját és prezentációját. A Képviselő-testület döntése után megkezdődik az a folyamat, amely a szakhatósági egyeztetést jelenti. Olyan hatósági indítványok keletkezhetnek, amely a terv módosításához, pontosításához vezethetnek. A folyamat nem lezárt folyamat.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatát az előterjesztő elfogadta.
Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő indítványa szerint a Honvéd utca folytatásában ne kerüljön sor átkelési híd tervezésére.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Indítványát visszavonta.

Szirbik Imre:
Kozák János képviselő indítványa szerint a Kiséri területen zöldfelület jellegű intézményi területről lakóterület kijelölésére kerüljön sor.

Kozák János:
Indítványát visszavonta.

Szirbik Imre:
Az A.) változat Horváth István képviselő javaslata, miszerint a Gázos kövesútnál, déli irányban az első piros keresztcsíktól délre eső területek ne legyenek logisztikai és vállalkozási területek, hanem déli irányba, a Gázos kövesút irányába fejeződjön be, északi irányba a Tiszához a lehetőségekhez mérten bővüljön ki.
A B.) változat az eredeti, miszerint a teljes terület maradjon meg logisztikai területnek.
Kérte a képviselőket, aki Horváth István képviselő javaslatával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, 11 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre:
A 451-es út keletebbre helyezése tervezői feladat. A Wesselényi utca vonatkozásában tett javaslatot a tervező megvizsgálja.
Horváth István képviselő indítványozta, hogy a Kossuth utca átmenő forgalomtól mentes terület legyen.
A módosító indítvány, miszerint távlatban úgy szerepeljen, hogy a Képviselő-testület forgalommentes területként kívánja kezelni a Kossuth utcát, de lépésről lépésre rövid- és középtávon a forgalom csillapítását próbálja megvalósítani.

Horváth István:
Indítványát visszavonta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a rendelet tervezetet a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatával, valamint az a kihirdetés napján lépjen hatályba, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (23 igen szavazattal) elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2007. (III.01.) rendelete

a településrendezési feladatok megvalósulása érdekében történő
változtatási tilalom elrendeléséről

(A rendelet teljes szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (23) igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

21/2007. (II.15.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Településszerkezeti Terve

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Város Településszerkezeti Tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Településszerkezeti Tervvel kapcsolatos egyeztetési anyagban foglaltakkal.
Felkéri a tervezőket, hogy készítsék elő a véleményeztetési eljáráshoz a dokumentációt és működjenek közre annak eredményes lefolytatása érdekében.

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kap:
1./ EUROIL Ipari és Szolgáltató Kft. (Budapest, Bartók B. u. 79.)
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály-és irodavezetők

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésben kívánja folytatni.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester

Hornyik László - Dr. Bácskainé Fazekas Márta
jegyzőkönyv-hitelesítő