9.) Nem szakrendszerű oktatás bevezetése az általános iskolák 5-6. évfolyamain a 2008/2009. tanévtől. A Helyi Tantervek módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság véleményével támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

231/2007. (X.26.) Kt.
Tárgy: Nem szakrendszerű oktatás bevezetése az általános iskolák 5-6. évfolyamain a 2008/2009. tanévtől. A Helyi Tantervek módosítása


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a nem szakrendszerű oktatás bevezetése az általános iskolák 5-6. évfolyamain a 2008/2009. tanévtől, a helyi tantervek módosítása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája, a Koszta József Általános Iskola és a Klauzál Gábor Általános Iskola Helyi Tantervének a nem szakrendszerű oktatás bevezetését célzó, a 2008/2009. tanévtől alkalmazandó módosítását.

Határidő: 2008. szeptember 1. és folyamatos
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere
Intézmények vezetői

2./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kiköti, hogy a nem szakrendszerű oktatás a 2008/2009-es tanévben nem igényelhet többletköltséget.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Általános Iskolák Igazgatói
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája


10.) A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2008. évi teljesítményértékeléséhez kiemelt célok meghatározása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

232/2007. (X.26.) Kt.
Tárgy: A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2008. évi teljesítményértékeléséhez kiemelt célok meghatározása


Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság előterjesztését és a 2008. évre szóló teljesítménykövetelményekkel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. A Tűzvédelmi törvényben az önkormányzat részére meghatározott kötelező közszolgálati feladatokat jó felkészültségű, magas teljesítményt nyújtó, motivált, megfelelő létszámú, és kiegyensúlyozott összetételű, elkötelezett személyi állománnyal valósítsa meg. A készenléti szolgálati állomány - elmúlt három évben lezajlott nagymértékű fluktuációból adódó - megfiatalodása miatt, fordítson kiemelt figyelmet a kiképzésre, felkészítésre, gyakorlati képzésre, a munkavédelmi szabályok érvényesülésére.

2. A 2008. január1-től, - a mentő tűzvédelmi tevékenységet érintő - várható jogszabályváltozásra készüljön fel. Az operatív irányítást végző parancsnoki állományt a szer és létszám, valamint oltóanyag-takarékos hatékony beavatkozások vezetésére készítse fel.

3. A hatósági, szakhatósági, tűzvizsgálati feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az ügyfélbarát és a szolgáltatói szemléletet erősítve végezze el. A tervezők részére tartson felkészítést a szakhatósági munka eredményességének növelése érdekében.

4. Kezelje kiemelt feladatként a szélsőséges időjárási körülmények következtében bekövetkező káresemények felszámolására való felkészülést. Erősítse az együttműködést a Polgári-védelmi kirendeltséggel.

5. Fejlessze informatikai eszközeit, a külső és belső kommunikáció hatékonyabbá tétele érdekében. A tűzoltóságnál 2008-ban bevezetésre kerülő EDR-TETRA rendszerre történő átállást a személyi állomány gyors, célirányos felkészítésével segítse elő.

6. Kísérje figyelemmel a pályázati lehetőségeket, törekedjen a források felkutatására, célirányos kihasználására.

7. Az intézmény gazdálkodási feladatait a források optimális, takarékos, hatékony felhasználásával valósítsa meg.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Kajtár István tü. alez. parancsnok

A határozatról értesítést kap:
1./ Tűzoltóság - Szentes, Kossuth u. 47.


11.) A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek cseréjére, korszerűsítésére benyújtandó pályázat

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

233/2007. (X.26.) Kt.
Tárgy: A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek cseréjére, korszerűsítésére benyújtandó pályázat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának technikai eszközeinek a cseréjével, korszerűsítésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében közétett pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz a 20%-os saját forrást - a csatlakozó önkormányzatok Képviselő-testületi Határozataival elfogadott támogatással együtt - biztosítja, így a pályázat elkészíthető és benyújtható.

2. A vízszállító gépjármű tervezett bruttó 63.342.000,- Ft bekerülési költsége 20%-ának megfelelő 12.668.400,- Ft önrészt Szentes Város Önkormányzata a 2008. évi költségvetéséből 6.334.200,- Ft-ot, a 2009. évi költségvetéséből 6.334.200 Ft-ot biztosít. Az elnyerhető pályázati forrás így 50.673.600,- Ft.

3. Az 55 db tűzoltó védősisak, a 20 db kétrészes védőruha, a hidraulikus feszítő-vágó aggregát és az automatikus vészjelző (tűzoltó mozgását figyelő készülék) tervezett bruttó 10.886.028,- Ft bekerülési költsége 20%-ának megfelelő 2.177.205,- Ft önrészt a csatlakozó önkormányzatok 2008. évi költségvetésükből az alábbiak szerint támogatják:
Nagytőke 47.600,- Ft-
Nagytőke 190.400,- Ft
Szegvár 478.900,- Ft-
Fábiánsebestyén: 230.000,- Ft-
Derekegyház 176.500,- Ft-
Nagymágocs 336.100,- Ft-
Eperjes 58.800,- Ft-
Árpádhalom 55.600,- Ft-
Átvett pénzeszköz: 1.573.900,- Ft

Az önrészből fennmaradó 603.305,- Ft-ra a Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2008. évi tervezett saját bevétele nyújt fedezetet.

Az elnyerhető pályázati forrás így 8.768.823,- Ft.

Határidő pályázat benyújtására: 2007. október 31.
Felelős: Kajtár István tü. alez.

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Város Polgármestere Helyben
2. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeged
3. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda Helyben
4. Szegvár Nagyközség Polgármestere - Szegvár
5. Derekegyház Község Polgármestere - Derekegyház
6. Fábiánsebestyén Község Polgármestere - Fábiánsebestyén
7. Nagytőke Község Polgármestere - Nagytőke
8. Nagymágocs Nagyközség Polgármestere - Nagymágocs
9. Eperjes Község Polgármestere - Eperjes
10. Árpádhalom Község Polgármestere - Árpádhalom

Visszajött a terembe: Antal Balázs Tibor képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő


13.) Rádió Szentes Kht. elhelyezése (19)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A legutóbbi ülésen döntöttek arról, hogy a Petőfi Szálló építése kapcsán terület összevonásra kerül sor. Ebbe a területbe beleesik a Rádió Kht. jelenleg használt épülete, amely elbontásra van tervezve. A Képviselő-testület a Rádió Kht. helyének a Kossuth tér 5. sz. alatti ingatlanban a volt Vám- és Pénzügyőrség helyét határozta meg. A Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével, miszerint az Áfa kérdések kerüljenek tisztázásra.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság javaslata volt, hogy vizsgálják meg, az áfa rendeletek ezt hogyan befolyásolják. Van-e az önkormányzatnak lehetősége ingyenes szolgáltatást nyújtani bármelyik szervezete részére. A rendelet nem egyértelmű. A rendeletben lehet utalásokat találni, miszerint nem kell áfát fizetni, de nem egyértelmű. A helyiség ingyenes használatát azzal hagyják jóvá, ha a hatóságok a későbbiek során úgy döntenek, hogy áfa köteles, akkor kerüljön újra a Képviselő-testület elé.

Dr. Demeter Attila:
Az ingyenes használatba adás arról szól, hogy 0 érték, 0 Ft-nak 0 Ft az áfája.

Kozák János:
Nem ez a probléma. Ingyenes szolgáltatást van-e joga nyújtani az önkormányzatnak bármelyik szervezete részére? Adószakértők sem tudtak erre a kérdésre egyenes választ adni. Közgazdaságilag hasonló szolgáltatást nyújt az önkormányzat azoknak a sport kluboknak, akiknek a létesítményeket úgy adja ingyen bérbe, hogy számla alapján bérleti díjat szed tőlük, de ezzel a támogatás összegét megemelte. A támogatást odaadhatja, de a bérleti díjtól nem tekinthet el. Ha az adóhatóság beleszól, újra kell tárgyalni.

Móra József:
A Rádió Kht. az önkormányzatnak nem intézménye. Mivel közhasznú társaság, így az önkormányzat biztosíthatja számára. A sportegyesületek támogatása más ügy.

Szirbik Imre:
A Pénzügyi Bizottság álláspontja nem ellentétes azzal, amit akarunk, de egy megnyugtató helyzetet teremt.

Dr. Demeter Attila:
Az áfa törvény 9.§ /2/ bekezdés b.) pontja úgy szól, hogy nemcsak terméket, hanem szolgáltatást is lehet áfa nélkül nyújtani. Az áfa törvény magyarázata az 5.3.2.1.7.1 pont szerint közhasznú szervezet céljára való termék átadásról van szó.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, ha az áfa a későbbiekben az önkormányzat számára hátrányosan felmerülne, az kerüljön vissza a testület elé, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (23 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

234/2007. (X. 26.) KT.
Tárgy: Rádió Szentes Kht. elhelyezése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Rádió Szentes Kht. működéséhez szükséges helyiség ingyenes használatának biztosítására irányuló előterjesztést és az alábbiak szerint határoz:

A Képviselő-testület a szentesi 828/1/A/24. hrsz.-ú 111 m2 alapterületű, Szentes, Kossuth tér 5. sz. társasház első emeletén elhelyezkedő iroda és egyéb helyiségek megnevezésű önálló ingatlant, - a már többször módosított 13/2005. (V.14.) ÖR. 9.§ /2/ bekezdése szerint - közcélú adományként ingyenesen használatba adja a Rádió Szentes Kht. részére az alapító okirat szerinti működésig. A használatba adás ÁFA fizetése alól mentes.
A döntést a Képviselő-testület azzal a kitétellel hozta meg, ha áfa fizetési kötelezettség merülne fel az önkormányzatot hátrányosan érintően, az ügy kerüljön vissza a testület elé.

Határidő: - A Kossuth tér 5. sz. alatti ingatlan használatba adására azonnal,
- A Kossuth tér 5. sz. alatti ingatlan új rendeltetésének megfelelő használatra való alkalmassá tételére, és a jelenleg használat ingatlan kiürítésére és leadására legkésőbb 2007. december 31.
Felelős: Besenyei Gábor, Rádió Szentes Kht. igazgatója
Döbrőssy Iván, Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója

A határozatról értesítést kap:
1./ Rádió Szentes Kht. Besenyei Gábor
2./ Szentes Városi Szolgáltató Kft. Döbrőssy Iván - Szentes, Vásárhelyi út 12.
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája


14.) Biomassza kiserőmű beruházás (első olvasat) (21)

Szirbik Imre:
A CO-VER Kft. 1 évvel ezelőtt kereste meg az önkormányzatot. A prezentációt többen megtekintették, az idő folyamán előrehaladtak a tárgyalások. A CO-VER Hungary a Hungerit csoporttal kívánja megvalósítani a beruházást. A cég jelezte, hogy ilyen erőművek hol találhatók és felajánlotta, hogy az önkormányzat küldöttsége megtekintheti. Észak-Olaszországban működnek ilyen erőművek, lehetőség van a megtekintésére.

Kozák János:
Kik a bejegyzett tulajdonosai a CO-VER Kft.-nek? Milyen szaghatások érik a várost, ha elkezd üzemelni?

Földvári Nagy István:
A szagtényezők kapcsán megkérdezte, hogy készletezés és a deponálás hogyan megy? Kérte, hogy a delegáció nézze meg. Ha takarás nélküli külső deponálás van, akkor a szél a város felé fújja a szagot, mert a város észak-keleti széljárású. A beszállításnál milyen szórásmennyiség kerülhet? A beszállított nedves trágya szárításából keletkező gőz és abból kifolyó víz hogyan lesz kezelve?

Bocskay István:
A tulajdonos a CO-VER, vagyis anyacég, illetve a Hungerit csoporthoz tartozó egyik vállalkozása. A CO-VER Kft. nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezik, de pontosítani fogják.

Szirbik Imre:
Zárt technológia. Úgy gondolta, az a megnyugtató, ha megnézik és megszagolják. Lássák a helyszínen és érezzék. Annak a településnek a vezetőjével is találkozni szeretnének, ahol már működik ilyen erőmű. Megköszönte a CO-VER Kft.-nek, hogy megszerveznék a delegáció kiutazását, de véleménye szerint a függetlenség megőrzése érdekében a Képviselő-testületnek saját költségén kell megoldani, az elkötelezettlenségét meg tudja őrizni.

Móra József:
Az anyag a részletekre nem adhat választ, de tudni kell, hogy IPPC - egységes környezethasználati engedély - engedéllyel rendelkező engedélyes tervnek kell lennie. Minden olyan feltételt kiköt az illetékes hatóság, amelyik jelenleg az eu szabályaival megegyező hazai szabályozásban le van írva. Az engedély kiadásakor a lakosságnak lehetősége van a véleményük kifejtésére, amelyet a felügyeletnek figyelembe kell venni. A közigazgatási eljárásról szóló törvény a hatásterületen élőknek az eljárásban lehetővé teszi az ügyfélként való szereplést. Azt a döntést kell meghozni, hogy az erőmű tervezéshez szükséges területet a későbbiek során biztosítani fogja, a további hatósági engedélyezési, tervezési munkákat a beruházó cég tudja végezni.

Baranyi Imre:
Olyan szakmai tájékoztatást kaptak a cég magyarországi képviselőitől, miszerint ez egy pirolízis elv alapján működik, ami azt jelenti, hogy 1000 fokon elgázosítja az anyagot, és a gázt égeti. Az anyagot zárt konténerben szállítják és tárolják.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület első olvasatban kifejezi szándékát az együttműködésre, a végleges döntését a helyszíni vizsgálatok után hozza meg, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (23 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

235/2007. (X.26.) Kt.
Tárgy: Biomassza erőmű beruházás - első olvasat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést első olvasatban megtárgyalta és kifejezi szándékát a CO-VER Energia Szentes Erőműfejlesztő és Üzemeltető Kft.-vel biomassza erőmű beruházás együttműködésére, azonban végleges döntését a helyszíni vizsgálatok után hozza meg.

A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda


15.) Aktív turizmus fejlesztési lehetőségei a DAOP pályázatok tükrében (22)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Gyermek, Ifjúsági és Sport, a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Az idegenforgalmi koncepcióban az álláspont az volt, hogy Szentes idegenforgalmi kitörési pontja az egészség- és sportturizmus. A Képviselő-testület júniusi ülésén olyan határozatot hozott, hogy a pályázatokat kísérjék figyelemmel. A Dél-Alföldi Regionális Tanács a programokat különböző pályázatok keretében írta ki. Ezek részei az Új Magyarország Fejlesztési Tervnek. A célok, célkitűzések, költségvetési és támogatási feltételek az Európai Unió által elfogadottak. Az első két év operatív programjait írták ki, a pályázati kiírások tartalmi részeiben 2013-ig jelentős változás nem lesz. Rögzítettnek tekinthetőek a támogatási intenzitások. Az aktív turizmus esetében 80%-os támogatás mellett 20%-os önerőre van szükség, a fürdőfejlesztési SPA programoknál 50-50%. Javasolta, hogy egyes műszaki megoldásoknál legyenek figyelemmel arra, hogy költségvonzatai és lehetőségei mit bírnak. Távlatokban gondolkodva kérte, azt vegyék figyelembe, hogy ezek a pályázati kiírások nagy valószínűséggel 2013-ig nem változnak.

Domokos Andrea:
A Pénzügyi Bizottság javaslatára felülvizsgálatra került a Kurca parti sétány meghosszabbítása. Amennyiben a Kurca hídtól az Eszperantó hídig, illetve a bal parton a Kertészeti Kutatóig meghosszabbítják a térburkolat lerakását, valamint a jobb parton az emlékműtől az Eszperantó hídig is kiépítésre kerül a burkolat, akkor a költség megközelítőleg 12 mFt-tal növekszik.

Kálmán János:
Figyelembe kellene venni egyéb szempontokat is. A Kurca jobb partján az Ifjúsági Háztól a kórházig is ki kellene alakítani a sétányt. A Kiss Zs. utcai hídnál olyan állapotok vannak, amelyek nem méltóak a mai városkörnyezethez. A legtöbb idegen a kórháznál, a sürgősségi osztálynál és az SZTK-nál fordul meg. Ez a környezet méltatlan a városhoz. Ha fejlesztésekben gondolkoznak, akkor ezt a problémát is be kellene építeni. Meg kellene oldani a Kiss Zs. utcai híd végleges kialakítását. A pályázatba be kellene építeni ezeket a fejlesztési lehetőségeket is.

Horváth István:
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben az első kétéves akciótervben milyen terv elképzelései vannak a városnak? Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2013-ig terjedő időszakára milyen fejlesztési elképzelései vannak a városnak, milyen nagyságrendűek a beruházási összegek? Gondolt itt a Széchenyi Ligetre, a sportpályákra és a tiszai strandra.

Domokos Andrea:
Az Ifjúsági Háztól a Kórházig történő sétány kialakításának lehetőségét meg kell vizsgálni, hogy ebbe a pályázatba belefér-e.

Szirbik Imre:
A Széchenyi Liget kapcsán aktív turizmus pályázatra további lehetőség ebben a pillanatban nincs. Jelen pályázati kiírásba a sportcélú beruházásokat taxatíve tiltja a pályázati kiírás, illetve olyan mértékbe engedi bele, amibe bele lehet magyarázni az aktív turizmust, ezért szerepel a liget területén a futópálya kialakítása, illetve erdei tornapálya elemeknek az elhelyezése. Amennyiben a pályázat lehetővé teszi, akkor a Pusztai László Sporttelep fejlesztésére is sor kerül. A tiszai strand fejlesztését illetően elmondta, jelenleg a strand attraktivitását lehet pályázni, de az oda vezető út már nem pályázható.

Horváth István:
Úgy gondolta, hogy rossz módszertan mentén dolgozik a város. Felfogásában a fejlesztéseket olyan módon kell csinálni, hogy hosszú távú célt tűznek ki, majd ennek mentén kell dolgozni. Azért ezeket a programpontokat szerepeltetik az előterjesztésekben, mert ezek férnek bele a pályázati kiírásba. Kérdésére, hogy milyen egyéb fejlesztési programpontok vannak még 7 évre előre, nem kapott választ, mert nincsenek. Márciusban javaslatot tett, hogy a Képviselő-testület tűzze napirendjére ennek a komplexumnak - Széchenyi Liget, sportpályák, strand, parkerdő, termáltó környéke - a hosszú távú fejlesztési koncepcióját, valamint az ehhez kapcsolódó akciótervét és megvalósítási programtervét. Ennek napirendre vételét nem szavazták meg. Szeptemberben a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság meghívójában szerepelt a "strandfejlesztési koncepció" napirend, de nem került napirendre. Mondanivalója a 23. sorszámú előterjesztésre is vonatkozik.
Ez a módszertan alapvetően hibás. El kell dönteni a városnak, hogy mit akar, milyen lépéssorozatokat kell megvalósítani és ennek megfelelően kell figyelni a pályázatokat. Azokat a pályázatokat kell kihasználni, amelyhez illeszkedik az akcióterv. Készen lévő akcióprogramokkal és projekttervekkel kell rendelkezni.
Javasolta, hogy a 22. és 23. számú előterjesztések első olvasatúak legyenek, barátkozzanak a gondolattal. Nem turisztikai és strandfürdő fejlesztésellenes, csak a munkamódszert nem tartja elfogadhatónak, mert nem biztosítja a legoptimálisabb megoldást. A pályázati határidő kényszer ereje nyom bennünket, ahelyett, hogy átgondolt koncepció mentén, előre kidolgozott akciótervvel dolgoznának. Javasolta, hogy mindkét előterjesztést vegyék le napirendről.

Szirbik Imre:
Az idegenforgalmi koncepció kapcsán a város kialakította hosszú távú álláspontját. Számolni kell azzal, hogy a pályázati beadási időszakok dolgoznak, "aki lemarad, az kimarad".

Horváth István:
Már márciusban kezdeményezte ennek tárgyalását. Hangsúlyozta, hogy nem fejlesztésellenes, csak módszerellenes. Nem kapott választ arra a kérdésére, hogy "milyen programpontok vannak még a fejlesztési koncepcióban a tarsolyban?". Ezek szerint nincsenek.

Szirbik Imre:
4 hónappal ezelőtt a Képviselő-testület elfogadta az idegenforgalmi koncepciót.
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés napirendről való levételével, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 11 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Móra József:
A Nemzeti Fejlesztési Terv Szentest érintő programját megtárgyalták, illetve képviselő-testületi határozatban fogadták el. Az előterjesztés táblázatában ki voltak emelve azok a nemzeti fejlesztésben szereplő témakörök, amelyekben a város pályázni kíván. Tárgyalt arról a Képviselő-testület, hogy a településfejlesztési koncepcióban mit szeretne megvalósítani, az idegenforgalmi koncepciót is elfogadták. Képviselőtársa a módszertanba hiányolja, hogy hosszú távú tervek nincsenek. Munkarészekkel a pályázatot alá kell támasztani. Ha képviselőtársa nem fejlesztésellenes, akkor miért várunk arra, hogy ezt vagy azt dolgozzák ki, ha megvannak azok, ami alapján pályázni tudnak? Haladás ellenesek vagyunk? A pályázat támogatási intenzitása különböző. Miért kell arról lemondani, hogy nyertes pályázat alapján a város gyarapodjon? Azt kell tartalommal megtölteni, ami megvan.

Visszajött a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Kálmán János:
Egyetértett Horváth István felvetésével. Ezek nem fejlesztések, hanem egy részük rekonstrukciós munka. A 33 és 50 m-es medencék felújítása elodázhatatlan. Ezeket fejlesztés címen besorolják, de valójában rekonstrukciós munkák. A város szempontjából olyan fejlesztéseket kellene végrehajtani, ami a jövőbe mutat, a városnak gazdaságos az üzemeltetése. A strand esetében olyan megoldás kellene, ami végleges, négy évszakos megoldás. Magyarországon a fürdővárosok fejlődnek, gazdagodnak az emberek. A fejlesztést úgy tudja támogatni, ha a jövőbe mutat és a város érdekeit szolgálja.

Szirbik Imre:
Az idegenforgalmi koncepció tételesen felsorolja, hogy mit akarunk. Ezek között szerepel a vízi turizmus eszközrendszerének fejlesztése, mólók, eszközök beszerzése, tározó, wc stb. A Képviselő-testület ezt júniusban tételesen megfogalmazta. Széchenyi Liget és Kurca parti sétány fejlesztése, tájékoztató elemek kihelyezése, horgászcentrum kialakítása a Zsoldos tavakon, lovasturizmus feltételének fejlesztése, zöld turizmus és ökoturizmus fejlesztése. Gyakorlatilag a további évekre is hagyott feladatokat. Most a Széchenyi Liget aktív turizmusára koncentráltak. A Képviselő-testület a koncepcióban elfogadta a "fedett uszoda építése a strandfürdőben, a strandfürdő melletti parkolók, valamint út kialakítása, sportszálló mellett egy fiatalos gördeszka-bmx pálya, squash, tekepálya stb" kialakítását. A sportpályák revitalizációját a pályázati kiírás ezt olyan mértékben engedi meg, ami az akcióterületen belül van, önálló létesítményként nem teszi lehetővé. Saját termálkút fúrása benne van az anyagban. A 33 m-es és 50 m-es medence teljes rekonstrukciója funkcióváltással van előterjesztve. A sporttelep öltözőinek rekonstrukciója nem témája a pályázatoknak.

Szirbik Imre:
Egy fedett uszoda építése 1,7 milliárd forintba kerül, a medence és gépészeti része 5-600 mFt, a többi építészeti kialakítás. A pályázati források azt teszik lehetővé, hogy a SPA turizmusba maximum 1 milliárd forintig lehet pályázni, amelynek felét önerőbe kell letenni. Az idegenforgalmi koncepciót egyhangúlag fogadták el. Ezt hogyan akarják megvalósítani? Ebben kéri a gondolkodást.

Baranyi Imre:
Az idegenforgalmi koncepció ezeket a dolgokat tartalmazza. A fedett uszodát már 10 éve szeretnék. A Széchenyi Liget és a Kurca part fejlesztésében egyetértenek. Elérhető cél a vízi turisztikai szolgáltatások fejlesztése a strandfürdő területén. Mi a fejlesztés és rekonstrukció? A mérték dönti el, hogy valami karbantartás vagy felújítás. Törvény tiltja, hogy a tiszai szabad strandon bármilyen építészeti jellegű fejlesztés történjen. Ez a fejlesztés a tiszán infrastrukturális fejlesztés és szolgáltatásfejlesztés. Jó szívvel szavazza meg a határozati javaslatot. Véleménye szerint az előterjesztés nem sért hosszú távú koncepcióbeli gondolkodást.

Kozák János:
Jól értette, hogy a sétány kialakítása az Ifjúsági Háztól a kórházig nem magyarázható bele a programba, de a kőhídtól a Kutatóig a Kurca bal partján a sétány kialakítása 12 mFt? Javasolta, hogy ezt vegyék bele a programba.

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy az indítványt elfogadva a sétánynak a Széchenyi Ligettel szemben a Csongrádi úttól a Kutatóig, míg a Széchenyi Liget oldalában a Csongrádi úttól az Eszperantó hídig történő kiépítésével kiegészítve döntsenek. Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslat kerüljön kiegészítésre, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

236/2007. (X. 26.) Kt.
Tárgy: Aktív turizmus fejlesztési lehetőségei a DAOP pályázatok tükrében

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az aktívturizmus fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Széchenyi-liget, Szabadidő és Sportközpont, Kurca part és Tiszai szabadstrand fejlesztést, a sétánynak a Széchenyi Ligettel szemben a Csongrádi úttól a Dél-Alföldi Bio Innovációs Centrum Kht.-ig (volt Kertészeti Kutató), míg a Széchenyi Liget oldalában a Csongrádi úttól az Eszperantó hídig történő kiépítésével az előterjesztésben ismertetett leírás szerint. Ennek alapján nyertes pályázat esetén saját forrást biztosít a program megvalósításhoz a 2008. évi költségvetésben.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az engedélyes terveket és tanulmányterveket készítesse el, és a pályázat határidőben történő benyújtásról gondoskodjon.

Kéri a Képviselő-testület, hogy az aktívturisztikai fejlesztéseket az engedélyes tervek és tanulmánytervek alapján készített pontos költségvetést a pályázat benyújtása előtt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 2007. december 31.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli- és Tervezési Irodája


16.) Strandfürdő fejlesztési lehetőségei a DAOP pályázatok tükrében (23)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Gyermek, Ifjúsági és Sport, a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Baranyi Imre:
A 33 m-es medence korszerűsítését, felújítását az idegenforgalmi koncepció tartalmazza, elérhető cél. Az 50 m-es medence átalakításával az uszoda szépülne. A téli fedett folyosó kialakításával kapcsolatban vitatkoztak bizottsági ülésen Horváth István képviselővel, hogy nem tudja elképzelni az átmeneti megoldást. Ugyanennek a folyosónak a megépítését folytatnák a medencéig, elegáns, egyszerű. Nem tudja elfogadni azt, hogy nyáron ezek a folyosók zártak legyenek, azonban padlófűtést lehetne bele tenni. Az 50 m-es medence lefedésével kapcsolatban elmondta, nem tudja elképzelni, hogy nyáron a medencét lefedve kelljen használni. A medencét sátras megoldással lehetne lefedni, amit nyáron levesznek. Megfontolandó, hogy az előterjesztésben foglalt megoldással kellene-e ezt megtenni. Ha acélszerkezettel oldják meg, amely ugyanúgy leszedhető, akár a lelátó egy része is fedett lenne. Az acélszerkezet rajzait néhányan áttekintették. Ez lehetővé teszi, hogy egy olyan világítási megoldást helyezzenek el rajta, amely mellett tévéközvetítés is elképzelhető és a játékosokat sem zavarja. Ilyen csarnokok vannak Lengyelországban. Pár fős delegációval ki lehetne menni megtekinteni. A csecsemőúszásra alkalmas medence kis, esztétikus medence lenne. Termálkútra szükség van rá, kevés a melegvíz. 1,7 milliárd forint fedett uszodára nincs.
Horváth István képviselőnek volt egy javaslata, hogy a 33 m-es medencével merőlegesen elfér egy 50 m-es fedett uszoda, a végébe egy 25 m-es medencével és közös gépészettel lehetne megoldani a 3 medence kiszolgálását. Időtálló megoldásokra a közeljövőben nem lesz pénz.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Fontossági sorrendet állítottak fel. Első helyen a termálkút fúrása, második helyen az elektromos rekonstrukció és harmadik helyen az 50 m-es medence átalakítása áll. A minimális program, amit pályázni lehet 450 mFt.
Fedett uszoda esetében ha 50%-os pályázati támogatással lehet megvalósítani, akkor ebbe nem tudnak belevágni. Ha a pályázatok módosulnak a koncepciót felül lehet bírálni. Nem ismerik a Baranyi Imre képviselő által felvetett konstrukciót, de nézzék meg valahol. Olyan fedett létesítménynek kell lennie, amely tévéközvetítésre is alkalmas.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Lehetőséget lát arra, hogy 400 mFt-ból fedett uszodája legyen a városnak. Zsohár Árpád úr olyanokat mutatott fel lehetőségként, amit referenciaként lehetne elvégezni bizonyos cégek érdekében, amely jelentősen tudná csökkenteni a beruházás költségeit. Ne az ár legyen a legfontosabb tényező, mert sok esetben az igényesség rovására ment. A pályázat célja a sportturizmus is. A város tegyen meg mindent a jövő évi költségvetés tervezésekor, hogy a tenisz- és futballpályák megfelelő fejlesztést kapjanak.

Szirbik Imre:
Egyetértett azzal az indítvánnyal, hogy két részre bontsák az előterjesztést. Abban a minimálprogramban - amit a fedett uszoda kivételével - tartalmaz az előterjesztés, döntést tudnak hozni. Az igényességet illetően egyetértett dr. Rébeli Szabó Tamás képviselővel. A folyosókkal kapcsolatban elmondta, hogy először Bükfürdőn látott ilyet. A termál kút járulékos kiadásként pályázható, ami azt jelenti, hogy az összberuházási költség 10%-ánál a járulékos költség nem lehet több.
Fedett uszoda kérdését illetően kételyei vannak. Az egyik a hőtechnikája, mennyire zár a rendszer és mennyire energiapazarló. A másik a statikai része. Az ajánlattevő cég 20 évet garantál a burkolatra. Mivel kétfordulós a pályázat, így november végéig a programot kell benyújtani, számok nélkül. Varsóban működik ilyen uszoda, vár egy utazás egy delegációra.
Egyetértve Kozák János képviselő javaslatával a világításra vonatkozóan, fogadják el és adjanak zöld utat a munka továbbfolytatásához.

Baranyi Imre:
Gyakorlatilag egy 48,7 m széles és 96 m hosszú szerkezet ezzel a megoldással 125 mFt-ba kerül.

Horváth István:
Bizonyos kérdésekben távol áll a gondolkodásmódjuk. Mennyit kíván a város fejlesztésre fordítani az elkövetkezendő 7 évben? Ebből mennyit kíván iparfejlesztésre, egészségügyi, oktatásfejlesztésre, sportturisztika fejlesztésre fordítani? Ugyanazt a választ kapná, mint amikor megkérdezte, hogy milyen programpontok vannak. Következtetésképpen úgy gondolta, hogy rövid távon dolgoznak és hoznak adhoc döntéseket. A képviselőtársak itt érveltek azon műszaki megoldások mellett, amelynek több hónapos előkészítő munka során kellett volna kikristályosodnia.
A fejlesztések egy része olyan szabadidős, élményfürdős megvalósítás, amelyeket a Széchenyi Terv keretében a környező városokban már 5 éve megvalósítottak, mi most akarjuk. A vonzerővel kapcsolatban vannak kételyei. Júniusban jó koncepciót kaptak, de akcióterv nem volt hozzá csatolva. Felfogásában az akcióterv az, hogy mit, hol, mennyiért csinálnak, kik a felelősök. Ha ez meglenne, akkor választ tudnának adni, hogy hány millió forint fejlesztési forrást prognosztizál a város, ehhez mennyi saját és mennyi pályázati forrást prognosztizál? Ha a várostól 25 km-re van egy világszínvonalú fedett uszoda, akkor azt kell megfontolni, hogy ilyet vagy színvonalasabbat akarnak építeni. Egy ponyvával lefedett uszodát nemzetközi versenyre nem fognak akkreditálni. Ha valamit csinálnak, lehetőség szerint a maximumot célozzák meg, vagy ne csináljanak semmit. Mi ennek a fedett uszodának a küldetése? Ha a lakosság és turisták igényeit igyekszik kiszolgálni, akkor igen, de sok rá a pénz. Ha Szentes, mint nemzeti sportváros színvonalas minőségi sportban szolgáltató város akar lenni, akkor nem a ponyvával fedett uszoda a célkitűzés.
Mi a cél a fedett uszodával? Középszerű szolgáltatást nyújtó, tömegigényeket kielégítő vagy nemzetközi színvonalú sportversenyekre alkalmas létesítmény legyen? Műszakilag egészen más kategória egy szilárd, mint egy bontható héjazatú. Nem a zárt folyosókról beszélt, csak a technikai megoldások máskéntiségéről. Egy felrakható, leszedhető, polietilén oldalú, esztétikus, hőszigetelt, eltolható, de fix, merev, keretben elrendezett üvegezésű folyosóról beszélt.

Horváth István:
Először a célt kell megfogalmazni és meghatározni. Jövőkép és cél, utána stratégia és koncepció. Nem a fejlesztés ellen van, hanem a módszer ellen, ahogy csinálják. Azt lássák világosan, hogy mit akarnak csinálni, és ennek a jegyében dolgozzanak. Nincs jóváhagyott II. Nemzeti Fejlesztési Terve a városnak és a kistérségnek. Az évi költségvetésben fel van sorolva fejlesztési feladat, de nincs közöttük semmiféle prioritás sorrend, nincs alárendezve a Nemzeti Fejlesztési Terv struktúrájának. Egy prioritás sorrendet, egy forrásfelosztási stratégiát meg kellene határozni, akkor tudnák, hogy mit kell csinálni, ha nyer vagy nem nyer a pályázat. Iparfejlesztésre milyen pályázatok fognak megjelenni és mekkora összeget fognak önerőben ráfordítani? A Képviselő-testület melyik dokumentumában lehet megnézni?

Szirbik Imre:
A Képviselő-testület 25/2007. (II. 23.) Kt. számú határozatában.

Földvári Nagy István:
A 2. sz. melléklet egy térképet tartalmaz. Az 50 m-es medencét fednék le, vagy fedett uszodáról lenne szó? Vagy a kettő teljesen eltér egymástól?

Szirbik Imre:
Két önálló ügyről van szó. A fedett uszodának - egy 50 m-es medencével - két változata van. Vagy egy könnyűszerkezetes ponyvával zárt, vagy ugyanennek a fedéstechnikával az 50 m-es átalakított medencének a téliesített lehetősége. A zárt folyosóknak akkor van szükségessége, ha az öltözőből a fedett részre fedetten el lehet jutni. Ez két önálló ügy.

Földvári Nagy István:
Ahhoz, hogy azt a bizonyos fajta 10%-ot, ahhoz a fedettre is pályázni kell?

Szirbik Imre:
El lehet jutni a termálkútig a fedett nélkül is, de akkor 45 mFt maximális beruházási költséget lehet alapul venni. A hiányzó részt, a többi 15 mFt-ot a városnak kell letenni, ahhoz állami támogatást nem igényelhet.

Kozák János:
Egyetértett azzal, hogy el kell dönteni, mi a cél a fedett uszodával. Azzal azonban nem értett egyet, hogy szoros összefüggésben lenne a két megoldás. Lehet, hogy az 500 mFt-os megoldás is megfelel a céljainknak. Kevés az információ, meg kell nézni a létesítményt. Lehet, hogy a ponyvás létesítmény is megfelel a nemzetközi szabványnak. Ha Kanadában megfelel, akkor lehet, hogy jó. 1,7 milliárd forintból a 850 mFt-os önrészt miből teremtik elő? 450 mFt-os "csomagról" azonnal lehet dönteni. Először is termálvíz kell, elektromos rekonstrukció nélkül nem lehet üzemeltetni az uszodát.

Szirbik Imre:
Egyetértését fejezte ki az elhangzottakhoz. Járulékos beruházásként valósítható meg a Pénzügyi Bizottság által megfogalmazott valamennyi prioritás. Ahhoz, hogy a termálkútfúrás megvalósuljon, kell egy szolgáltatás fejlesztést csinálni. Nem az dönti el a nemzetköziséget, hogy mi az anyaga, hanem, hogy mi a szolgáltatása. A strand fejlesztése mellett ott van egy gyógyfürdő is, az a szerencsétlenség, hogy nem egy telken van. Hozzák meg az operatív döntést abban, amiben lehet és a fedett uszoda technikai megtekintését gyorsítsák fel.

Halmai István:
Nemrég járt a kehidakustányi élményfürdőben, amely korábban ismeretlen falu volt. Mindig tele van. Ugyanezt tudja elmondani Sárvárról, amely megközelítőleg akkora, mint Szentes.

Halmai István:
A közelmúltban nyílt élményfürdő Szentgotthárdon, Szigetváron, Egerszalókon, Debrecenben. Ha nagyot mernének álmodni, akkor nem olyan hosszú távon megtérülne. Nem sok település büszkélkedhet azzal, hogy ilyen termálvíz kincse van, mint Szentesnek.

Szirbik Imre:
A 23. sorszámú előterjesztést azzal bocsátja szavazásra, hogy a megvalósítandó programot bontsák két részre.
Az első része a fedett uszoda kialakítását illetően, az anélküli fennmaradó részeket, mint minimális programot, aki azzal egyetért, hogy ez alkalmas és ez alapján a pályázat kerüljön kidolgozásra. A második része lesz az, aki azzal is egyetért, hogy a fedett uszoda kérdésében a Képviselő-testület megvizsgálva a számba vehető ajánlatokat, a következő ülésen döntsön, és akkor alakuljon ki a végleges program.
Kérte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki a fedett uszoda kérdésében az ajánlatok műszaki tisztázása után hoz döntést a Képviselő-testület, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot.

237/2007. (X. 26.) Kt.
Tárgy: Strandfürdő fejlesztési lehetőségei a DAOP pályázatok tükrében

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a szentesi Strandfürdő fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja

1. a.) A Szentesi strandfürdő 33 1/3 és 50 méteres medencéjének teljes körű felújítását, valamint az ehhez kapcsolódó termálkút fúrását és az elektromos munkálatokat az előterjesztésben ismertetett látvány terv és műszaki leírás szerint. Ennek alapján saját forrást biztosít a program megvalósítása érdekében.

b.) A fedett folyosó kiépítését, valamint a felújításra kerülő 50 méteres medence sátras fedését az előterjesztésben ismertetett látvány terv és műszaki leírás szerint. Ennek alapján saját forrást biztosít a program megvalósítása érdekében.

c.) A csecsemőúszásra alkalmas medence kialakítását.

d.) Új hullámmedence létesítését a megadott műszaki leírás és költségkalkuláció alapján, melyhez biztosítja a saját forrást.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az engedélyes terveket készítesse el, és a pályázat határidőben történő benyújtásról gondoskodjon.

2. Fedett uszoda létesítésével kapcsolatban az ajánlatok műszaki tisztázása után hoz döntést.

Kéri a Képviselő-testület, hogy a fedett uszoda vonatkozásában a paraméterek és az ehhez kapcsolódó költségbecslést a pályázat benyújtása előtt terjessze a Képviselő -testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 2007. december 31.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda
3./ Sportközpont - Szentes


18.) A Klauzál Gábor Általános Iskola alapító okiratának módosítása (26)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Dongó László:
Javasolta, hogy a maximális befogadóképesség 410 fő helyett 450 főben legyen meghatározva. Amennyiben van valamilyen más magyarázata, akkor kérte.

Szirbik Imre:
A DAOP pályázat általános iskolák felújításánál van minimális kihasználási arány és van egy normatíva szempontjából. A kettőnek a matematikája ezt a számot hozza ki. Ha magasabbra emelik, akkor nem lehet benyújtani a pályázatot.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (23 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

238/2007. (X. 26.) Kt.
Tárgy: Klauzál Gábor Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Klauzál Gábor Általános Iskola alapító okiratának módosítása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A Képviselő-testület jóváhagyja a Klauzál Gábor Általános Iskola alapító okiratának módosítását azzal, hogy az okiratban a maximális befogadóképesség 400 fő helyett 410 főben kerüljön meghatározásra.

Határidő: 2007. november 1.
Felelős: Jegyző

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
3./ Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója és általa a Magyar Államkincstár
4./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája


19.) Szentes Város Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2008. évi belső ellenőrzési terve (27)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi Bizottság véleménye.
A Pénzügyi Bizottság ülésén kérdésként merült fel, hogy a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ellenőrzését miért nem végzi?
A Polgármesteri Hivatal ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi. Jelenleg is folyik a számvevőszéki ellenőrzés. Ez biztosítja azt, hogy független ellenőrzés folyjon.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (23 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

239/2007. (X. 26.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2008. évi belső ellenőrzési terve

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján Szentes Város Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2008. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja a melléklet szerint.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája

A határozat mellékletét jelent jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.


Interpellációkra válasz (12-12/3)

Műszaki Osztály

- Kertvárosi NET pavilon eltávolítása (Füsti M. L.)
- Iskola utca közvilágításának felülvizsgálata (dr. Gyenes Á.)
- Nagygörgős u. forgalomkorlátozása (Kálmán J.)
- Batthyány u. és Sima F. u. torkolatánál kialakult parkoló sármentesítése (Kálmán J.)
- Horváth M. u. 4-6. mélygarázsának rosszul szabályozott forgalmi viszonyai (Szűcs L.)
- Schweidel J. u. teherforgalma (Móróné T. E.)
- Szent A. u. és Rákóczi F. u. óvodák környékén való parkolás (Horváth I.)
- Rákóczi F. u.-i piac körül kialakult parkolási viszonyok (Horváth I.)
- Erőtakarmány gyárnál és szemben lévő gömbjuharfák cseréje (Horváth I.)
- Katonai gyakorlótér működése (Horváth I.)

12/1.)
- Szarvasi út állapota (Horváth I.)
- DÉMÁSZ lombtalanítás
Sportközpont

12/2.)

- Uszodai régi öltözőnél, a teniszpályánál lévő iható vizű kút helyreállítása (dr. Rébeli Sz. T.)

Szirbik Imre:
Megkérdezte Füsti Molnár Lajos képviselőt, hogy a kertvárosi NET pavilonnal kapcsolatos interpellációjára a 12. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Füsti Molnár Lajos:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Gyenes Ágota képviselő asszonyt, hogy az Iskola utca közvilágításának felülvizsgálatával kapcsolatos interpellációjára a 12. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Dr. Gyenes Ágota:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Kálmán János képviselőt, hogy a Nagygörgős utca forgalomkorlátozásával kapcsolatos interpellációjára a 12. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Kálmán János:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki Kálmán János képviselővel egyezően nem fogadja el a választ, nemmel szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 10 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Szűcs Lajos képviselőt, hogy a Horváth M. u. 4-6. sz. ingatlan mélygarázsának forgalmi viszonyaival kapcsolatos interpellációjára a 12. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Szűcs Lajos:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki Szűcs Lajos képviselővel egyezően nem fogadja el a választ, nemmel szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 3 igen szavazattal, 17 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Móróné Tulipán Edit képviselő asszonyt, hogy a Schweidel J. utca teherforgalmával kapcsolatos interpellációjára a 12. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Móróné Tulipán Edit:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki Móróné Tulipán Edit képviselő asszonnyal egyezően nem fogadja el a választ, nemmel szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 2 igen szavazattal, 16 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Horváth István képviselőt, hogy a Rákóczi óvoda környékén való parkolással kapcsolatos interpellációjára a 12. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Horváth István:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Horváth István képviselőt, hogy a Szent Anna utcai óvoda környékén való parkolással kapcsolatos interpellációjára a 12. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Horváth István:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki Horváth István képviselővel egyezően nem fogadja el a választ, nemmel szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 4 igen szavazattal, 15 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Horváth István képviselőt, hogy a Rákóczi F. utcai piac környékén való parkolással kapcsolatos interpellációjára a 12. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Horváth István:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Horváth István képviselőt, hogy az Erőtakarmány gyár oldalában és azzal szemben lévő fákkal kapcsolatos interpellációjára a 12. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Horváth István:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Horváth István képviselőt, hogy a kertvárosi lakótelep mellett lévő katonai gyakorlótér működtetésével kapcsolatos interpellációjára a 12. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Horváth István:
Úgy gondolta, hogy nem lakókörzet tőszomszédságában kell gépfegyveres gyakorlatot végezni. Az interpellációra adott választ elfogadta azzal, amennyiben a következő évi költségvetés tárgyalásakor napirendre kerül valamiféle védőzóna kialakítása, erdősávval, zajvédővel.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Horváth István képviselőt, hogy a Szarvasi út állapotával kapcsolatos interpellációjára a 12/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Horváth István:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Horváth István képviselőt, hogy a DÉMÁSZ Rt. által végzett lomtalanítás miatti ágak el nem takarításával kapcsolatos interpellációjára a 12/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Horváth István:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el. A fanyesedékek a mai napig nincsenek eltakarítva.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki Horváth István képviselővel egyezően nem fogadja el a választ, nemmel szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 1 igen szavazattal, 20 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Rébeli Szabó Tamás képviselőt, hogy a teniszpályánál lévő iható vizű kút helyreállításával kapcsolatos interpellációjára a 12/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Horváth István képviselőt, hogy az Ipari Park közvilágításával, illetve a befektetések ösztönzését elősegítő határozat közzétételével kapcsolatos interpellációjára a 12/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Horváth István:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szűcs Lajos:
Helyesbítésül elmondta, hogy interpellációjára a 12. sorszám alatt adott választ elfogadja. Időközben kiderült, hogy kihelyezésre került a tábla.


Interpellációk

Kálmán János:
A Csongrádi úton a Szentes településjelző táblát ki kellene helyezni a körforgalomig. Bevezették, hogy a kerékpárosoknak fényvisszaverő mellényt kell használniuk lakott területen kívül, amelynek használata kerékpárúton is kötelező. Sokan járnak kerékpárral a Tescoba, ami a várostáblán kívül esik.

A Klauzál utcai kispiacon árusítók szemétgyűjtő edény kihelyezését kérik.

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Ollai Istvánné:
A Szent Anna utca végénél a Kurca partnál lévő kanyarban a vendéglő előtt és a túloldalon gépjárművek állnak. Korábban megállni tilos tábla volt, amelyet elloptak. Kérte, hogy egyirányúsítsák az utcát, mert keskeny. Minél hamarabbi intézkedést kért.

Antal Balázs Tibor:
A magyartési lakosok kérését tolmácsolja. Az iskolai tanév szeptember 1-jével elkezdődött. Az iskolába bejáró gyerekeknek nem biztosított fedett buszjáró. A Damjanich J. Általános Iskolánál, a Rákóczi utcára beérkezvén két buszvárót kellene fedetté tenni. Kérte ennek megoldását.

Móróné Tulipán Edit:
Az elmúlt ülésen interpellált a lapistói lakosok szemétszállításával kapcsolatban, amelyre nem kapott választ.

Örömmel tapasztalta, hogy DARFT pályázati támogatásból a Németh L. - Hétvezér - Mágocsi út - Nádasdy utcákban felújítások fognak kezdődni. A felújítás mikor kezdődik el és milyen mélységig számíthatnak a felújításra?

Visszajött a terembe: Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Hornyik László:
A Damjanich utcai lakosok jelezték, hogy áldatlan állapotok vannak az utcában. A Rákóczi utcától a Munkás utcáig a Damjanich utcában nincs sebességkorlátozó tábla és figyelemfelkeltő tábla kihelyezve. Azonban a táblák felhívják a figyelmet szarvasmarhacsorda-járásra, amely már 4-5 éve megszűnt. Fekvőrendőrben is lehetne gondolkodni.

Felhívta a figyelmet, hogy a díszteremben lévő Sarkadi Nagy Mihály festmény kerete meghibásodott. Meg kellene csináltatni.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Korábban már tárgyalták a Honvéd utca kivilágításának folytatását a helységtáblától a körforgalomig. Kérte, hogy a Honvéd utca világítása a körforgalomig oldódjon meg.

Visszajött a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Sipos Antal:
Megkérdezte, hogy a Szarvasi úton a Nagybani piac mellett lévő kerékpárúton mikor lesz világítás?

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésben folytatja.

K.m.f.

Szirbik Imre polgármester
Dr. Sztantics Csaba jegyző

Varga Árpád - Móróné Tulipán Edit
jegyzőkönyv-hitelesítő