9.) Vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye.
Komoly sajtó visszhangja volt az előterjesztésnek, még mielőtt tárgyaltak volna róla.

Dr. Sztantics Csaba:
A Képviselő-testület májusi döntése alapján készült a rendelet-tervezet, amikor a kiskorúak alkohol és drogfogyasztása kapcsán merült fel, hogy az önkormányzat szabályozza a szórakozóhelyek nyitvatartási idejét. Az előterjesztés két rendelet-tervezetet tartalmaz. Az első rendelet-tervezet magában foglalja az 1/1979. számú tanácsi rendeletet, mely a közterületen történő szeszesital fogyasztást szabályozza. A másik rendelet-tervezet csupán a vendéglátó egységek nyitva tartását szabályozná. Több bizottságnak voltak javaslatai, a bizottsági véleményekkel az előterjesztő egyetértett. A Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosításokat és az első változat elfogadását javasolta. A Művelődési és Oktatási Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság a második változat elfogadását javasolta, míg a Sportbizottság első olvasatként javasolta az ügy tárgyalását.
Kérte, hogy ezen véleményeket vegyék figyelembe. Leszögezte, hogy az előterjesztés elkészítésekor a Képviselő-testület határozati kötelezése irányított, üzleti érdekeket nem vehettek figyelembe, melyet az újságcikkek és a képviselők részére eljuttatott vállalkozó általi részletes indokolás is tartalmaz. A fentiek ismeretében hozható meg a döntés, mely meg fog felelni annak a célnak, melyet a Képviselő-testület tűzött ki maga elé az ifjúságvédelem terén.

Dongó László:
Az ifjúság alkoholizáló és dohányzással kapcsolatos szokásáról többször esett szó. Elmondta, hogy az ellenőrzéseket hatékonyabbá kell tenni, a bírságok nem jelentenek komoly visszatartó erőt. A tanítványai között beszélgetve kiderült, hogy 90 %-át a 14-15 éves tanulóknak kiszolgálják szeszesitallal. A vendéglátóhelyek nyitva tartására vonatkozóan a Sportbizottság véleményével ért egyet, legyen ez első olvasat. A végzős diákok körében folytatott beszélgetés kapcsán elmondták, hogy éjjel 11 óra körül indulnak el szórakozni és szeretnék, ha kifulladásig tartana nyitva a szórakozó helyiség. A környező településeken lesznek nyitva szórakozóhelyek és félő, hogy oda fognak menni a fiatalok, esetleg autóval is. Javasolta, gyűjtsenek még véleményt a fiatalok köréből és a javaslataikat figyelembe véve alkossák meg rendeletüket.

Kálmán János:
Csatlakozott a Sportbizottság véleményéhez, mert bármilyen döntéssel érdekeket sértenek. A jelenleg érvényben lévő törvényeket kellene betartatni a Rendőrséggel. Az előterjesztés 50 e Ft szankciót ír, melyet nem tart visszatartó erőnek. Visszaeső esetében az összeg emelése lenne szükséges. Felelősséggel tartozunk, hogy milyen lesz a jövő generációja. Amennyiben hoznak egy példás rendeletet, a környező település is követni fogja ezt.

Móra József:
A bizottság módosítási javaslatát indokolta. A 06 órás nyitást 05 órára javasolta, hogy a korán reggel utazók kávét tudjanak inni. Az előtte szóló képviselő a mi felelősségünkről beszélt, közben a Sportbizottság véleményével értett egyet. Véleménye szerint lépni kell, hiába van központi rendelet, mely szabályozza ezt. Az EU célja, hogy helyben dőljenek el a szabályozások. Azt kell betartatni a helyi szabályozásnak, amit a központi szabályozás előír.
Véleménye szerint az ifjúság jogkövető magatartásának kialakításával lehet előre lépni. Ez vonatkozik az eladóra is. A rendeletet meg kell alkotni, nem kell elhalasztani, mert a jövőben van lehetőség a módosítására - amennyiben súlyos érdekeket sért.

Halmai István:
Nem látja indokoltnak a szabályozást, mert a korai első busz indulásáig több "kuka" láthatja kárát a rendeletnek. Kifogásolta a bor- és pálinka ünnepet Szentesen. A fesztiválok városa lett Szentes. Nem kellene állandó fesztivált tartani, amely szintén alkalmat ad a fiataloknak, hogy hozzájussanak az alkoholhoz. Kifogásolta, hogy október 6. napján is lesz zenés rendezvény a városban. Kérte, hogy november 2. napjára ne szervezzenek ilyesmit. A Kereskedelmi és Iparkamara támogatta a rendelet megalkotását. Kíváncsi lenne, hogy a kereskedelmi cégek részéről kinek a támogatását bírja a rendelet-tervezet?

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Sok szó esett az ifjúság védelméről. Nem esett szó a szülők bevonásáról. Hol a szülői felelősség? Meg kell kérdezni az érintetteket, de a szülőket is. Sok esetben a szülők nem tudják visszatartani a gyermeküket, nem tudnak határt szabni az éjszakai szórakozásnak. Ezzel többet kellene foglalkozni. Kérte az ellenőrzés fokozását.

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Bejelentette, hogy Oltyán Lajos bizottsági tag szeretne szólni.

Sipos Antal:
Megkérdezte, hogy a vidékről érkező fiatalok hova fognak menni a szórakozóhely bezárását követően az első busz indulásáig?

Antal Balázs Tibor képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő.

Földvári Nagy István:
1990-ig volt egy rendelet, mely szabályozta, hogy nyilvános helyen 18 éven aluli gyermek nem tartózkodhat. Miért nem lehet ezt most megoldani, hogy bizonyos idő után csak felnőtt kíséretében tartózkodhat a fiatal.

Oltyán Lajos:
A Sportbizottság első olvasatnak javasolta a rendelet-tervezetet, mely több sebből vérzik.
Nem szól a fiatalok drogfogyasztásáról. Nem tesz különbséget a különféle szórakozóhelyek között, ahol felnőttek is szórakoznak. Mi lesz a bálakkal, a szalagavató bálakkal, az érettségi bankettekkel. Lakodalomról van benne szó.

Antal Balázs Tibor képviselő bejött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő.

Oltyán Lajos:
Kifogásolta, hogy az Ifjúsági és Diákönkormányzat véleménye sem szerepel az anyagban. Le kellene ülni a vendéglátóipar vezetőivel is, hol látják a megoldást.
Kérte, tekintsék első olvasatnak az anyagot.
A szülő kötelességére hívta fel a figyelmet.

Baranyi Imre:
Elmondta, hogy a rendelet alkotás hírére többen áldották a nevüket a szülők, mert a kamasz gyermeküket könnyebben tudnák fegyelmezni. Ezzel segítenénk a szülőknek. Megérti a kereskedők gondjait is. Többször tapasztalja szombaton reggel az Arany János utcán az éjjeli "szórakozás" következményeit. Az ilyen szórakozók mind nagyon fiatalok. Nagy felelőssége van az iskolának, de a szülőknek is.

Szirbik Imre:
Kérte, ne kerüljön a süllyesztőbe, ne söpörjék az asztal alá. Egyszer fel kell vállalni a döntést. Azt mondta, hogy nem a zárórával foglalkozna, hanem szabálytalanság esetén bezáratná az üzletet, de ezt nem teheti meg a mai jogszabályok alapján. Ha igaz, hogy a szórakozóhelyen nincs szesz, nincs drog, akkor vállalja a vállalkozó a kamera felszerelését, hogy rögzítse a teljes eladóteret. Ismertette a vállalkozók adóbefizetéseinek mértékét, mely %-ban még 1 % sincs. Az iparűzési és építményadó összege nincs 1 millió forint. Az éjszakák miatti helyreállítás többe kerül. Javasolta, hogy aki hajnalig szeretne nyitva tartani, szereljen fel kamerát, melyen minden látható. Disco baleset történhet reggel 5 órakor is, melyre a közelmúltban volt is példa.

Móra József:
Hangsúlyozta, hogy a műhelymunkát a bizottsági üléseken kell elvégezni. Ott kifejtheti mindenki az álláspontját. A bizottságoknak vannak állandó meghívott vendégei. Megkapják a testületi anyagot és az őket érintő előterjesztések tárgyalásán részt vesznek. Arról van szó, hogy rendeletet akar a Képviselő-testület alkotni, a bizottsági üléseken kell az anyagot előkészíteni.

Halmai István:
Egyetért azzal, hogy nem szabad teljesen a napirendről levenni. Megoldást kell találni, de az emberi leleményesség határtalan. Régen is volt szesztilalom, még is megoldották, és 9 óra előtt tudtak inni. Nem biztos, hogy a rendeletek fogják a negatív hatásokat kiszűrni. A családi háztól kell kiindulni.

Szirbik Imre:
Ír példát említett, ahol éjfélkor mindenki tudta, hogy záróra van és minden gond nélkül be is tartották ezt.

Horváth István:
Megjegyezte, hogy megoldási kulcsot senki sem mondott. Ajánlatot tett a kereskedői álláspont kialakítására. Csatlakozott a polgármesterhez, hogy, legyenek javaslatok. Kérjék fel Pásztor Lászlót - aki indokolta több oldalon keresztül, hogy miért ne legyen szabályozás - tegyen javaslatot a probléma megoldására.

Pásztor Antal:
Javasolta, hogy vegyék le napirendről, de ne véglegesen. Kevesen veszünk részt ilyen szórakozásban. Üljünk le, hallgassuk meg a feleket. A középúton szülessen megoldás.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A bizottság nevében nem azt kérték, hogy söpörjék a szőnyeg alá. Valóban szükség van változásra. Különbséget kell tenni a szórakozóhelyek minősége között is. A bezárás nemcsak a fiatalkorúakról szól, érinti a felnőtt lakosságot is. A legrövidebb időn belül egyeztetni kell az érintettekkel, hogy a legközelebbi, vagy a novemberi testületi ülésen döntés születhessen. Ezt majd a jegyző úr eldönti.

Kálmán János:
Ma ebben döntést nem tudunk hozni, alaposan körbe kell járni. Többször előfordult már, hogy egy anyagot első olvasatban tárgyaltunk. Ne vegyék le napirendről, hanem mindenki számára elfogadható rendeletet kell hozni, mely orvosolja a felvetett problémát.

Szirbik Imre:
Szavazásra bocsátja a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság javaslatát. Első olvasat legyen a mai tárgyalás, és az egyeztető folyamat induljon el Horváth István javaslatára.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

201/2007. (IX.28.) Kt.
Tárgy: Az ifjúságvédelem és a közrendvédelem egyes szabályairól, a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozásáról

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, melyet első olvasatnak tekint.
Kérte, hogy induljon el egyeztető folyamat az érintettek körében a probléma megoldására vonatkozóan.

Felelős: Közigazgatási Osztály
A határozatról értesítést kap:
1. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály és irodavezetők


10.) Főiskolai hallgatók támogatása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.
Évek óta 30eFt felső határ szerepel a rendeletben. Az átalakuló életviszonyok miatt javasolták ennek emelését. A Bursa Hungarica ösztöndíjhoz a város nem csatlakozott, mivel az ilyen ösztöndíjban részesülő hallgató kiesik a szociális támogatás rendszeréből. Ez a támogatás közvetlenül a hallgatóhoz juthat.

Kálmán János:
Módosító indítványt javasolt, ne csak a felső határt emeljék meg, hanem az alsót is. Legyen az alsó határ 30.000,- Ft.

Szirbik Imre:
A szigorú jövedelemhatár miatt kevés volt a támogatható tanuló. Az alsó határ megemelésével ismét csökken a támogatandók száma. Kérte, hogy az alsó határt ne változtassák meg, mert vannak olyan helyzetek, ahol arra van szükség.

Szavazásra bocsátotta a módosító indítványt.
Aki az alsó határt 15 eFt-ról 30 eFt-ra emelné, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 13 tartózkodással (4 fő nem szavazott) nem támogatta a módosító javaslatot.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztett változatot. Aki az előterjesztéssel egyetért, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

202/2007. (IX.28.)Kt.
Tárgy: Nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatók támogatásáról szóló szabályzat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 94/2003. (V.23.) Kt. számú határozatával elfogadott nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatók támogatásáról szóló szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

l. III. A támogatás forrása fejezet rendelkezése helye a következő rendelkezés lép:
Pénzügyi fedezetként az önkormányzat jóváhagyott éves költségvetésében elkülönített forrás szolgál.

2. IV. A pályázók köre fejezet (2) bekezdése hatályát veszti.

3. VI. A támogatás összege, folyósítása fejezet (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A támogatás összege: minimum 15.000,-Ft
maximum 50.000,-Ft.

4. A Képviselő-testület a szabályzatot a fenti módosításokkal, jelen határozat melléklete szerint egységes szerkezetben elfogadja.

Szentes Város Önkormányzatának szabályzata
a nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatók támogatásáról

Szentes Város Önkormányzata a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók támogatására a következő szabályzatot alkotja:

I.
A szabályzat célja

(1) A szellemi javakhoz való hozzáférés egyenlő esélyének megteremtése érdekében, mindazok számára segítséget nyújtani az első diploma megszerzéséhez, akiknek felsőfokú tanulmányaik folytatása szociális helyzetük miatt nehézségekbe ütközik.

II.
A szabályzat hatálya

(1) A szabályzat hatálya kiterjed a Szentes városban állandó bejelentett lakással rendelkező magyar állampolgárokra, akik felsőoktatási intézmények hallgatói.

III.
A támogatás forrása

(1) Pénzügyi fedezetként az önkormányzat jóváhagyott éves költségvetésében elkülönített forrás szolgál.

IV.
A pályázók köre

(1) A támogatásban tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik felsőoktatási intézményben, nappali tagozatos, első alapképzésben vesznek részt.
(2) Nem jogosultak a támogatásra, akiknek hallgatói jogviszonyuk fennáll ugyan, de tanulmányaikat a kérelem beadásakor nem folytatják (pld. halasztanak).
(3) Abban az esetben, ha a hallgató tanulmányait a támogatás felvétele után év közben szakítja meg, a következő évben nem igényelhet támogatást.

V.
Eljárási szabályok

(1) Az önkormányzati támogatási igényt az erre rendszeresített igénylő lapon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályához szeptember hónapban, a külön felhívásban megjelölt időpontig, mely határidő jogvesztő.
(2) Az igénylő laphoz mellékelni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek jövedelem-igazolásait, valamint a felsőoktatási intézmény igazolását a hallgatói jogviszony fennállásáról.
(3) A támogatás elbírálása kizárólag az igénylő szociális rászorultsága alapján történik.
(4) A szociális rászorultságot Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 24/1999.(IX.3.)KT. számú, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete alapján kell megállapítani.
(5) A szociális rászorultságon kívül elsősorban azokat kell támogatásban részesíteni, aki:
a) árva, félárva
b) valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg van,
c) eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
d) nem részesül kollégiumi ellátásban,
e) családjában az eltartottak száma három, vagy annál több.

VI.
A támogatás összege, folyósítása

(1) A támogatás egy összegben kerül megállapításra és ugyanazon időpontban kifizetésre.
(2) A támogatás összege minimum: 15.000,-Ft,
maximum: 50.000,-Ft.

VII.
Záró rendelkezés

(1) A szabályzat alapján hozott döntés ellen Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez lehet fellebbezni, a döntés kézhezvételtől számított 15 napon belül.
(2) A támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére.
(3) Ezen szabályzat elfogadásával egyidejűleg lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk.
jegyző polgármester


11.) Idősek Otthona alapítása (első olvasat)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Hosszú évek szívós munkájával előkészítettük, az elmúlt hónapokban elkezdtük építeni az Idősek Otthonát. A tavasz folyamán már lakókat is fogadhat. Ahhoz, hogy az otthon működése beinduljon, az intézmény alapításáról kell gondoskodni. Célszerű még a befejező munkálatok előtt, hogy az intézménynek vezetője legyen, aki át tudja venni a munkákat, a berendezési tárgyakat ki tudja választani, különféle technikai eszközök beszerzését tudja végezni. Felvetődik a kérdés, hogy a meglévő intézmény integrálódjon-e az új otthonhoz. Állást kell foglalni abban a kérdésben, hogy az intézményvezetői állásra kiírják a pályázatot.
A harmadik dolog, hogy végig kell gondolni, kistérségi módon működjön-e az intézmény. A községekkel konzultálni kell, esetleg így az intézmény magasabb támogatást kaphat, és a térítési díj vonatkozásában kedvezőbb helyzet alakulhat ki. Lényeges, hogy az intézmény ne terhelje a város költségvetését. Kb. 80 eFt körül lenne a térítési díj, ami sok. Azok számára, akik szociálisan rászorultak, akkor a város a szociális keret terhére személyre szólóan, differenciált módon tudná kiegészíteni a költséget.
Felvetette, hogy az előterjesztésben három név szerepel, de javasolta, hogy az intézmény neve Dr. Sipos Ferenc Idősek Otthona legyen.
Dönteni kell, hogy az intézményt létrehozza a Képviselő-testület és kiírja az intézményvezetői pályázatot. A többi egyeztetés kérdése.

Dr. Gyenes Ágota:
Tisztázta, hogy 100 bentlakásos és nappali ellátásban 50 főt tudna ellátni az intézmény. Az előterjesztésből az derül ki, hogy lesz nappali ellátásos része és demens része is az intézménynek. Jogszabályban nem látta, hogy szerepelne ilyen. A szükséges munkaköröket és a foglalkoztatottak létszámát is rendelet írja elő. Nem látta felsorolva a 4 illetve 6 órás orvosi állást, melyet a jogszabály előír. A gazdasági kiszolgáló létszámot meghatározza-e a jogszabály, vagy csak az ésszerűségen alapul az előterjesztésben.

Móra József:
Értelmezése szerint önálló intézményként kell, hogy működjön.

Szirbik Imre:
A javaslat egyezik a Pénzügyi Bizottság indítványával. Egyelőre önálló intézményként alakul, de később lehet térségi intézmény.

Lencséné Szalontai Mária:
Valóban, az intézményben 24 fős rehabilitációs és teljesen különváltan 24 fős demens részleg fog működni. A rehabilitációs részleg csak időszakos tartózkodást tesz lehetővé. A kidolgozott költségek között szerepel megbízási szerződés alapján orvos, logopédus, mozgástarapeuta.

Ollai Istvánné:
Örömét fejezte ki, hogy végre lesz Szentesnek Szociális Otthona. Körzetében nagyon sok idős lakik, de kevés embernek van 40 eFt felett a nyugdíja. Most a gyerekek nem tudják segíteni szüleiket. Polgármester úr eddig nem hagyta el a gyerekeket, időseket. Kérte, hogy segítse az ilyen kisnyugdíjasokat ahhoz, hogy bejussanak a Szociális Otthonba. Már régen kellett volna ez a Szociális Otthon.

Dongó László:
Nem látja betervezve a későbbi aktuális karbantartási költségeket.

Móra József:
Véleménye szerint ez az otthon azoknak készült, akik végigdolgozták az életüket, és idős napjaikat nyugodtan szeretnék eltölteni. Nem kellene hozzátenni azt, hogy idősek vagy öregek otthona, illetve szociális otthon. Szentesen, ha azt hallanák, hogy Dr. Sipos Ferenc Otthon, mindenki tudná, miről beszélnek. Felhívta a figyelmet, hogy a Dr. Sipos Ferenc elnevezést egyeztetni kell. A család részéről ne merüljön fel kifogás. A térítési díjakról elmondta, meg kell keresni minden esetben a megoldást arra, hogy aki akar, az be tudjon kerülni. A Pénzügyi Bizottság kiegészítésével javasolta elfogadni az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Az Együtt Szentesért Egyesület nevében kért szót. Korábban már az egyesület kérte, hogy amikor az otthon felépül Dr. Sipos Ferenc nevét viselje. Csatlakozott Móra József hozzászólásához, hogy ne szerepeljen az elnevezésben az idősek szó. Javaslata: Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon. Kérte a képviselőket, támogassák az Egyesület javaslatát.

Dr. Demeter Attila:
Jónak tartotta, hogy első olvasat az előterjesztés. Gondolkodni kellene a kistérségi működtetésen a finanszírozás miatt. Furcsának találja az 5. oldalon szereplő kifejezést: "idősek mobilizálása". Helyette javasolta, hogy az "elhelyezésük megváltoztatása" szerepeljen.
A 6. oldal utolsó bekezdésében a mellékletet pontosítani kellene: "amit jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmaz."
A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon elnevezést természetesen a családdal egyeztetni kell.
A TEÁOR számokat pontosította: a TEÁOR számot 03. számú toldattal kell ellátni.

Dr. Gyenes Ágota:
Az önállóan gazdálkodó intézményi módot javasolta, a kistérségi meggondolás megfontolandó. Kurca Parti Idősek Otthona Szentes elnevezést javasolta. Véleménye szerint az idősek kifejezés nem bántó.

Halmai István:
Kérte, hogy nézzék meg, hogy az országban személyről elnevezett idősek otthona van-e?
Megkérdezte, hogy milyen jellegű Dr. Sipos Ferenc munkássága. Erről kellene bővebb tájékoztatás.

Ollai Istvánné:
Megkérdezte, hogy a kisérben lévő II. Idősek Otthonába bejárók hova mennek a jövőben?
A Nagyörvény utcai otthonba lévőkkel is tovább kellene foglalkozni, nem kellene megszüntetni az intézményt. Az időseket ne zárják ki onnan. Ezt kérte a Dózsa György utcai otthonra vonatkozóan is.

Lencséné Szalontai Mária:
Az Ollai Istvánné által megkérdezettek, csak átgondolandóként szerepelnek az előterjesztésben. A későbbiekben kell ezt majd megfontolni, most szó sincs semmi bezárásról.

Szirbik Imre:
Tájékoztatásként közölte, az államháztartás sajátossága, hogy az intézményeken belül a felújítást nem tartalmazza, csak a karbantartást.
A térítési díjakkal kapcsolatban olyan megoldás lenne, hogy vagy minden lakót egyformán támogat a város a térítési díjban, vagy a lakó összes egyéni körülményeit tisztázza. Megvizsgálja, hogyan vesz részt a család az ellátásban, a térítési díjat ki tudja-e pótolni. Szükség esetén a közösségi pénzből személy szerinti kiegészítést ad szociális támogatásként a város. Ezért fontos a második megoldás.

Az elnevezéssel kapcsolatban kijelentette, hogy a család véleményét ki fogják kérni. Dr. Sipos Ferenc 1990. óta képviselő volt haláláig. 1994-ig megyei képviselő, alelnök. Szívügyének tekintette, hogy a városnak legyen ilyen idősek otthona.

Szavazásra bocsátotta a felmerült javaslatokat az intézmény nevére vonatkozóan:

Megmaradjon-e az idősek jelző az intézmény nevében. Igennel az szavazzon, aki azt szeretné, hogy ne szerepeljen az elnevezésben.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 9 nem szavazattal az idősek szót valamennyi elnevezésből törölte.
Javasolt elnevezések: A.) "Parkerdő" Otthon
B.) Szentesi Otthon
C.) Kurca parti "Naplemente" Otthon
D.) Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

Móra József:
Javasolta, úgy szavazzanak az elnevezésről, hogy a sorrendet megfordítják. Először az utolsó javaslatot szavazzák meg.

Szirbik Imre:
Ügyrendi kérdés merült fel, aki elfogadja Móra József képviselő javaslatát, hogy a névről fordított sorrendben döntsenek, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 8 nem szavazattal (2 fő nem szavazott) elfogadta a fordított sorrendben történő szavazást.

Szavazásra bocsátotta a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon elnevezést, mint javaslatot.
Aki ezzel a javaslattal ért egyet, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 6 tartózkodással és 1 ellenszavazattal elfogadta a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon elnevezést javasolta, a családdal történt egyeztetés után.

A költségvetési szerv neve helyére ez a név kerül.

A Pénzügyi és Szociális Bizottság az intézmény jogállására vonatkozóan az önállóan gazdálkodó intézmény jogállását támogatja. Ezt tartalmazza az alapító okirat is. Ennek elfogadásával elkezdődik az egyeztetés a kistérségi üzemeltetésre vonatkozóan.

Kérte, hogy aki az így kiegészített Alapító Okiratot elfogadja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal elfogadta az intézmény alapító okiratát.

Szirbik Imre:
A határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.

Kérte, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, annak 4. pontjával is mely szerint az intézményvezetői állásra a pályázat kiírásra kerüljön, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

203/2007. (IX. 28.)Kt.
Tárgy: Integrált Idősek Otthona

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Idősek Otthonával kapcsolatos előterjesztést, és a következő határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület az intézmény működését önállóan gazdálkodó költségvetési szerv keretében kívánja megvalósítani.

A Képviselő-testület támogatja az intézményi társulás formájában történő működtetést azzal, hogy ki kell kérni a kistérség településeinek véleményét, valamint a Társulási Tanács javaslatát.

2. A Képviselő-testület az Idősek Otthonának

"Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon" elnevezést adja, a család hozzájárulását követően.

3. A Képviselő-testület kimondja, hogy a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon nevű intézményt 2007. október 1-től megalapítja, és az Alapító Okiratát a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézményvezetői állására a pályázatot hirdesse meg.

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály-, illetve irodavezetők

1. számú melléklet

AZ IGÉNYBEVÉTELI ELJÁRÁS FOLYAMATLEÍRÁSA

2. számú melléklet

Alapító Okirat

Szentes Város Idősek Otthona

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. §-, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Szentes Város Idősek Otthona alapító okiratát a következők szerint határozza meg:

Költségvetési szerv neve: "Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon"

Költségvetési szerv székhely: 6600 Szentes, Csallány Gábor part 10.

Az alapító neve és az alapítás éve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007.

Működési terület: Elsődlegesen Szentes kistérség közigazgatási területe, és országos

Alaptevékenység:

TEÁOR 85.31 03 szociális ellátás elhelyezéssel (szakágazati szám: 853100)
TEÁOR 85.32 03 szociális ellátás elhelyezés nélkül (szakágazati szám: 853200)

Alaptevékenység keretében végzett feladatok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 57. § (1) bekezdés j) pontja, valamint a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatok.
Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolása, gondozása, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek.
A nappali ellátás elsősorban az idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

Gazdálkodási jogköre: Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló bérgazdálkodási jogkörrel.

Rendelkezési jog: Az intézmény használatában lévő vagyonnal való rendelkezés szabályait Szentes Város Önkormányzata rendelete határozza meg.

Fenntartó és felügyeleti szerv megnevezése: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete. A közvetlen irányítási feladatokat a Polgármester látja el.

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázat útján, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bízza meg az intézmény vezetésével.
A pályázati eljárás lefolytatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a végrehajtására kiadott 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet előírásai irányadóak.

Az Alapító Okiratot Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 203/2007. (IX.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá.

Az Alapító Okirat 2007. szeptember 28. napjától hatályos.

Szentes, 2007. szeptember 28.

Dr. Sztantics Csaba sk.
jegyző


12.) A Szentesi Csatornamű Társulat póthitelfelvétele

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Az előterjesztője Kocsis László. Kiegészítés, kérdés, vélemény van-e?

Mivel nem volt, szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

204/2007. (IX.28.) Kt.
Tárgy: A Szentesi Csatornamű Társulat póthitelfelvétele

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Csatornamű Társulat póthitelfelvételére vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Szentes Város Önkormányzata tudomásul veszi a Nagyhegyi városrész csatornázása érdekében a Szentesi Csatornamű Társulat által az OTP Nyrt-vel kötött hitelszerződés (mely mögötti készfizető kezességről a 13/2007. (I.26.) Kt. határozatában döntött) kamattámogatásos hitelösszegének 11.000 E Ft-os, a kamattámogatás nélküli hitel összegének 5.500 E Ft-os megemelését.

2. A hitelszerződések feltételeinek változatlanul hagyása mellett az önkormányzat a hitelösszeg 15 %-a erejéig készfizető kezességet vállal.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentesi Csatornamű Társulat
2.) Szentes Város Polgármestere
3.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők


13.) Szentes város csatlakozása az Alsó-Tisza vidék Fejlesztéséért Helyi Közösséghez

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Köszöntötte Gyömbér Ferencet, a helyi Vidékfejlesztési Iroda megbízott vezetőjét, témafelelőst.
Hozzátette, hogy folytatása a Leader programnak, amely három éve sikeresen folyt Szentes és Csongrád kistérség együttműködésében, kiegészülve Mindszent és Baks településekkel, de nem volt részese Szentes és Csongrád városa.

Szűcs Lajos alpolgármester kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő.

Szirbik Imre:
Az Európai Unió agrárfejlesztési programjának a része, mely lezárásra került. Elindult a Leader II. program, mely ennek magyarországi megfelelő változata a helyi vidékfejlesztési program. Annyival bővült, hogy a 100 fő /km2 népsűrűség alatti városok is részesei a programnak, így Szentes és Csongrád város is. Csongrádon megtartották az alapítói közgyűlést, mely arról szólt, hogy akkor lehet beadni a program pályázatát, ha legalább 20 alapító tagja van, 1/3-a a civil szférából, 1/3-a agrárvállalkozói-, 1/3-a önkormányzati szférából. A csatlakozási szándék megerősítéséhez, törvényességre emeléséhez kell a Képviselő-testület határozata. A települést a mindenkori Polgármester képviseli, de akadályoztatása esetén javasolta, hogy Kanász Nagy Gábor vidékfejlesztési tevékenységgel foglalkozó munkatárs helyettesítse.

Szűcs Lajos alpolgármester visszajött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő.

Szirbik Imre:
Tájékoztatásként közölte, hogy az alapítók az ideiglenes vezetőséget is megválasztották. Elnöknek Forgó Henriket, Csanytelek község polgármesterét, alelnököknek Bedő Tamás csongrádi polgármestert és Harmati Albertet a Fábiáni Lovasklub elnökét. Kérte, hogy döntsenek a csatlakozásról a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével, mely szerint vállalják a tagsággal összefüggő jogok gyakorlását és az 1 millió forintos induló tőke ráeső részének a befizetését.

Dr. Gyenes Ágota:
Melyek azok a civil szervezetek, melyek részt vesznek?

Horváth István:
Jó-e az az információ, hogy október 4-ig lehet az irodához még csatlakozni bizonyos feltétellel? Erről kért információt.

Gyömbér Ferenc:
Tájékoztatásként közölte, mely civil szervezetek tagjai a közösségnek: Nagymágocsi Lovassport Egyesület, Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők Egyesülete, Csongrádi Sporthorgászok Egyesülete, Kurca Völgye Egyesület, Európai Csanytelekiek Közalapítvány, Csongrádi Kertbarát Klub. A csatlakozási lehetőséget FVM rendelet szabályozza, melynek határideje október 4. A rendelet azt is kimondja, hogy a szakasz lezárását megelőző 5. napig lehet csatlakozni a közösséghez.

Horváth István:
Ha a már csatlakozottak körében a vidékfejlesztésben érintett civil szervezeteknek a jogszabály alkotó szándéka szerint csatlakozási lehetősége van a közösséghez, akkor ezt közhírré kellett volna tenni. A regisztráltakat fel kellett volna világosítani. Megállapította, hogy ez teljesíthetetlen a civil szervezetek részéről és ebben nem ők a hibásak. Kifogásolta, a helyi közösségnek, a kistérségnek nincs egy egységes vidékfejlesztési stratégiája. Reméli, hogy ez a szervezet kimozdítja a holtpontról a kistérséget. Nincs 2007-2013 évre a térségnek stratégiája, egységes koncepciója. Reméli lesz belőle valami. A közösség azért jött létre, mert jelentős összegek megszerzésére nyílik lehetőség. Kifogásolta, hogy miért nincs kellőképpen, kellő módon és kellő időben helyzetbe hozva a kistérségi civil szféra?
A polgármestert, mint országgyűlési képviselőt kérte, tegyen lépéseket, hogy a határidő módosításra, meghosszabbításra kerüljön és az érintettek kapjanak megfelelő tájékoztatást, hogy csatlakozni tudjanak.

Dr. Demeter Attila:
Támogatta a csatlakozást, azonban nem értett egyet a polgármester helyettesítésével. Javasolta, hogy a polgármester az alpolgármestert, vagy a bizottságok elnökeit kérje fel a helyettesítésére, aki a Képviselő-testület részéről egy-egy ilyen ülés alkalmával elmondhatja véleményét, mivel több információt tud, mint egy köztisztviselő.

Szirbik Imre:
Kérte, aki a határozati javaslatot támogatja a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével.

A helyettesítésre vonatkozóan, kérte a polgármester, aki úgy fogadja el a határozati javaslatot, hogy a polgármestert az alpolgármester, annak akadályoztatása esetén valamely bizottság elnöke helyettesítse, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással (2 fő nem szavazott) elfogadta a helyettesítésre vonatkozó kiegészítést, és az alábbi határozatot hozta:

205/2007. (IX.28.) Kt.
Tárgy: Szentes város csatlakozása az Alsó-Tisza vidék Fejlesztéséért Helyi közösséghez

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes város Alsó-Tisza vidék Fejlesztéséért Helyi Közösséghez történő csatlakozásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:

1. Egyetért azzal, hogy Szentes Város Önkormányzata alapító tagként csatlakozzon a 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet alapján szerveződő Alsó-Tisza vidék Fejlesztéséért Helyi Közösséghez.

2. Vállalja a tagsággal összefüggő jogok gyakorlását és az 1 millió Ft-os induló tőke ráeső részének a befizetését.

3. Megbízza a polgármestert, hogy az Alsó-Tisza vidék Fejlesztéséért Helyi Közösség elnevezésű helyi közösségben Szentes várost képviselje.
A polgármestert az alpolgármester, annak akadályoztatása esetén valamely bizottság elnöke helyettesítse.

A határozatról értesülnek:
1.) Alsó-Tisza vidék Fejlesztéséért Helyi Közösség elnevezésű helyi közösség képviselője (székhelyén)
2.) Helyi Vidékfejlesztési Iroda (6600 Szentes, Kossuth tér 5.)
3.) Szentes Város Polgármestere


14.) Hozzájárulás a DAREH Társuláshoz történő csatlakozáshoz

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A Képviselő-testület korábban döntött arról, hogy a rendszerhez kíván csatlakozni. Most nem magunkról kell dönteni, további települések kívánnak csatlakozni a felsorolás szerint. Az alapszabály módosítása testületi hatáskör. Arról van szó, hogy Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul-e az újabb települések csatlakozásához.

Móra József:
A csatlakozás azt jelenti, hogy a másikból ki fogunk lépni?

Szirbik Imre:
Nem, ez két külön ügy. Korábban az Önkormányzat csatlakozott a Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez. Újabb önkormányzatok csatlakozása esetén a tag önkormányzat hozzájárulása szükséges.
Megkérdezte, hogy valakinek valamely településsel szemben kifogása van-e?

Kálmán János:
Megkérdezte, hogy mit jelent ez a város számára? Előnyt vagy hátrányt?

Szirbik Imre:
A város számára semmit nem jelent mást, mint hogy több tagja lesz a rendszernek.

Kérte, aki a felsorolt települések csatlakozásához hozzájárul, támogatja a határozatot, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, 2 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

206/2007. (IX.28.) Kt.
Tárgy: Hozzájárulás a DAREH Társuláshoz történő csatlakozáshoz

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Délkelet-alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagja:

1.) hozzájárul az alábbi 17. települési önkormányzat képviselő-testületének társuláshoz történő csatlakozásához:

1) Amprózfalva Község Önkormányzat
2) Apátfalva Község Önkormányzat
3) Bélmegyer Község Önkormányzat
4) Csanádalberti Község Önkormányzat
5) Csárdaszállás Község Önkormányzat
6) Ecsegfalva Község Önkormányzat
7) Földeák Község Önkormányzat
8) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
9) Hunya Község Önkormányzat
10) Kétegyháza Község Önkormányzat
11) Magyarbánhegyes Község Önkormányzat
12) Magyarcsanád Község Önkormányzat
13) Makó Város Önkormányzata
14) Maroslele Község Önkormányzat
15) Mezőkovácsháza Város Önkormányzat
16) Óföldeák Község Önkormányzat
17) Pitvaros Község Önkormányzat

2.) Felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak szerint módosított alapító okirat aláírására.

Felelős: jegyző, a határozat DAREH Társulás részére történő továbbításáért
Határidő: 15 nap


15.) A volt Gróf Széchenyi István Általános Iskola tornatermének a Sportközpont intézményhez történő használatba adása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Kozák János:
Megoldható-e, hogy a többletköltséget a többi intézmény átalakításával gazdálkodják ki, ami 623 eFt.

Szirbik Imre:
Az összeg nagyságára vonatkozóan kijelentette, véleménye szerint igen.

Megkérdezte, aki a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével fogadja el a határozati javaslatot, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

207/2007.(IX.28.) Kt.
Tárgy: A volt Gróf Széchenyi István Általános Iskola tornatermének a Sportközpont intézményhez történő használatba adása. A Sportközpont Alapító Okiratának módosítása


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a volt Gróf Széchenyi István Általános Iskola tornatermének a Sportközpont intézményhez történő használatba adása, a Sportközpont Alapító Okiratának módosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Sportközpont Alapító Okiratának módosítását azzal, hogy az intézmény Alapító Okiratában a Telephelyei címszó alatt felsorolt intézmények köre bővüljön a "Tornaterem, Szentes, 6600 Berekhát 13/B" című telephellyel, továbbá az Alapító Okiratban a Feladatellátást szolgáló vagyon címszó alatt szerepeljen "6. a 4408 hrsz-ú ingatlanon lévő tornateremmel" kiegészítés.

Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzője
Határidő: 2007. október 1.

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a Határozat 2. sz melléklete szerint az intézmény feladatnövekedésének 2007. évre vonatkozó pénzügyi kihatását és biztosítja - a forráshiány terhére - a 623 eFt összegű önkormányzati támogatást.
Az előirányzat módosítását a 2. sz. melléklet alapján az alábbiak szerint kell a költségvetésben átvezetni: 623 eFt önkormányzati támogatás, 390 eFt egyéb saját bevétel, személyi juttatás 210 eFt
Járulékok 69 eFt
Dologi kiadás 726 eFt
Létszám növekmény 0,375 éves átlag létszám
(október 1-től december 31-ig.)

Felelős: Szentes Város Alpolgármestere
Határidő: 2007. december 31.

3. A Képviselő-testület engedélyezi a Sportközpont feladatnövekedésével összefüggésben az intézmény részére a Határozat 1. sz. Melléklete 2. pontja szerinti részletezés alapján, éves szinten az 1 fő létszámfejlesztést, továbbá 2008. január 1-jétől biztosítja az éves költségvetési koncepcióban jóváhagyott tervezési elvek figyelembe vételével az önkormányzati támogatást, de legfeljebb 274 eFt összegben.

Felelős: Szentes Város Alpolgármestere
Határidő: 2007. október 1.

A határozatról értesítést kapnak:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Szentes Város Alpolgármestere
3. Polgármesteri Hivatal Jegyzője
4. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintett osztály-, és irodavezetők

1. sz. melléklet

A megszüntetésre került Gróf Széchenyi István Általános Iskola tornaterme
Sportközpont használatába adásának pénzügyi vonzata

1. A tornaterem önálló, az iskola épületegyüttesétől független használata 2007. évben az alábbi egyszeri feladatok megoldását teszi szükségessé:
- drótkerítéssel történő leválasztás (150 eFt)
- a meglévő riasztórendszer átalakítása a megváltozott igényeknek megfelelően (30 eFt)
- a közüzemi szolgáltatások (gáz, víz, villany) mérésére önálló mérőórák felszerelése (120 eFt)
- Szegvári út felőli megközelítéséhez bekötőút felújítása (150 eFt)
Összesen bruttó 450 eFt.

Az egyszeri feladatok 2007. évi költségvonzata 375 e Ft + 75 e Ft Áfa, összesen 450 e Ft.

2 . Folyamatosan felmerülő üzemeltetési költségek:

A zavartalan működés érdekében - napi 8 órás nyitva tartással - 1 fő főfoglalkozású gondnok, valamint 2007. évben 1 fő részfoglalkozású takarítói állásfejlesztés szükséges. 2008. évben a takarítási feladatok ellátását a 2007. évi tapasztalatok alapján felül kell vizsgálni.
A személyi juttatások (2008. évi minimálbérrel számolva - Mt. 144/A. §. -
69 000,- Ft/hó) éves összege - az étkezési hozzájárulással együtt - 951 000,- Ft, a munkaadót terhelő járulékok 310 440,- Ft. A közüzemi díjak éves várható összege a megszűnt Gróf Széchenyi István Általános Iskola költségvetési adataiból kalkulált.
ezer Ft-ban
Nettó Áfa Bruttó

- fűtés 442 88 530
- villamos energia 208 42 250
- víz- és csatornadíj 150 30 180
Összesen: 800 160 960

A fenti működési költségek (bér és járulékok, valamint közüzemi díjak összesen 2 221 e Ft) részbeni fedezetét a terembérleti díjak teszik ki. Előzetes számítások szerint, optimális kihasználtságot feltételezve (a jelenleg érvényes terembérleti díjakkal számolva: tervezett heti 15 óra * 2 950,- Ft/óra * 44 hét) 1 947 e Ft saját bevétel várható, mivel a sportegyesületek létesítményhasználata részben vagy egészben támogatott.
Éves szinten 274 e Ft önkormányzati támogatási igény merül fel, 2007. évi adatok alapján (2 221 e Ft működési költség - 1 947 e Ft saját bevétel).

2. sz. melléklet

A tornaterem működtetésével bővülő feladatátvétel pénzügyi hatása
a 2007. október 1 - december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan

1. A személyi feltételek biztosításával a Sportközpont 2007. évi engedélyezett létszámkerete 0,375 fővel emelkedik (1,5 fő 2007. október 01-jétől történő 3 havi foglalkoztatása: 1,5 fő / 12 hó * 3 hó = 0,375).

2. 2007. évi többletkiadások

- személyi juttatás (1,5 fő okt-nov. havi illetménye,
65.500,- Ft/hó minimálbérrel számolva és okt-nov-dec.
havi étkezési hozzájárulás összege) 218 eFt

- munkaadót terhelő járulékok (időar.része: okt-nov. hó) 69 eFt
- Dologi kiadások
- Közüzemi díjak (2007. 10.01-2007.12.31)
- fűtés 150 eFt
- villamos energia 50 eFt
- víz- és csatornadíj 30 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja 46 eFt
- egyéb dologi kiadások
(egyszeri feladatok nettó összege az 1.sz. mell. 1. pontja szerinti
részletezéssel) 375 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja (egyszeri feladatok 20 % áfa-ja) 75 eFt
- kiadások összesen 1013 eFt

3. Forrás oldal

- Egyéb saját bevételek (terembérleti díjak) 390 eFt
- önkormányzati támogatási igény (1013 e Ft - 390 e Ft) 623 eFt
bevételek összesen 1013eFt


16.) A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséhez pályázat benyújtása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Kérdése, véleménye van-e valakinek?

Mivel nem volt, kérte, aki a pályázat benyújtásával egyetért, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

208/2007.(IX.28.) Kt.
Tárgy: A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséhez pályázat benyújtása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szentesi önkormányzati intézmények működésének racionalizálásához kapcsolódóan a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséhez benyújtásra kerülő pályázatokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1.) A 2006. évi CXXVII. költségvetési törvényben foglaltak alapján a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésével egyetért és elfogadja az önkormányzati intézmények működésével kapcsolatos racionalizálásra vonatkozó tervet (1. sz. melléklet).
Határidő a pályázat benyújtására: 2007. október 1.
Felelős: a polgármester

2.) Egyetért a racionalizálási tervben felsorolt indokokkal és az előterjesztés mellékletében részletezettek szerint
- a Szentesi Művelődési Központ (6600 Szentes, Tóth J u. 10-14. sz.) közalkalmazotti létszámát 1 fővel csökkenti, így az intézmény engedélyezett létszáma 19,5 főre változik éves szinten
- a Város Intézmények Gazdasági Irodája (6600. Szentes, Vásárhelyi út 12.) közalkalmazotti létszámát 3 fővel csökkenti, így az intézmény engedélyezett létszáma 34,30 főre változik éves szinten.
- a Klauzál Gábor Általános Iskola (6600 Szentes, Klauzál u. 12-18. sz.) közalkalmazotti létszámát 2 fővel csökkenti, így az intézmény engedélyezett létszáma 47,13 főre változik éves szinten.
- a Kertvárosi ÓMK (6600 Szentes, Rákóczi F. u. 46-48 sz.) közalkalmazotti létszámát 3 fővel csökkenti, így az intézmény engedélyezett létszáma 65 főre változik éves szinten.
- a Központi ÓMK (6600 Szentes, Klauzál u. 5-7. sz.) közalkalmazotti létszámát 3 fővel csökkenti, így az intézményi létszám 81 főre változik éves szinten.
- a Szentes Város Önkormányzat összesített létszámkeret 1032,18 főről 12 fővel csökken, azaz 1020,18 főre változik éves szinten.
Határidő: folyamatos
Felelős: a polgármester

3.) Kinyilvánítja, hogy a 2.) pontban megjelölt dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.

4.) Kinyilvánítja, hogy az önkormányzat a pályázatában olyan közalkalmazott korengedményes nyugdíjazásához nem igényel támogatást, aki után a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 10. pontja szerinti pályázat keretében támogatásban részesült.

5.) Az elfogadott racionalizálási tervben foglalt létszámleépítés tényét az Alapító okiraton és a Szervezeti és Működési Szabályzaton az év végéig át kell vezetni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzője és az érintett intézményvezetők

6.) Gondoskodni kell a racionalizálási intézkedés költségvetési rendeleten való átvezetéséről.
Határidő: A következő költségvetési rendelet módosítása
Felelős: Közgazdasági Osztály
Számviteli és Tervezési Iroda vezetője

7.) Az önkormányzat a támogatásról szóló döntést követő öt évig - az év végi elszámolás keretében - évente beszámol Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatóságának.

Határidő: Az év végi beszámoló
Felelős: Közgazdasági Osztály
Számviteli és Tervezési Iroda vezetője

8.) Felhívja a figyelmet, hogy a 2.) pontban megjelölt dolgozókat az intézményvezetők nem vehetik vissza, amennyiben ilyen eset mégis előfordul az ezzel járó bírság az érintett intézmény vezetőjét terheli.

Határidő: folyamatos
Felelős: valamennyi önkormányzati intézmény vezetője

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Az önkormányzati intézmények vezetői
2.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda általa az érintett osztály és irodavezetők helyben
3.) Irattár


17.) Interpellációkra válasz:

17.) Műszaki Osztály
- Tölgyfa, Bem és Gr. Teleki u. végén sebességkorlátozó táblák kihelyezése (Ollainé)
- A nagyobb játszótereknél mobil WC kihelyezése (dr. Rébeli Sz. T.)
- Uszodában játszótér felülvizsgálata, ivókút helyreállítása (dr. Rébeli Sz. T.)
- Kiss B. utcai kábel TV (Kálmán J.) Nagyhegyen kábel TV (Sipos A.)
- Nagygörgős utcában átmenő forgalom kitiltása (Kálmán J.)
- Bocskai utcában forgalomszabályozás (Kálmán J.)
- Veresházi buszmegállóban lévő lámpa helyrehozatala (Sipos A.)
- Horváth M. u. kiszélesítésének vizsgálata (Földvári N. I.)
- Veresházáról Szentesre, ill. vissza induló Volán járatok (Móra J.)

Műszaki Osztály
17/1.) Kozák J. parkolóalap képzés (Kozák J.)
Közigazgatási Osztály
Kertészeti Kutató Állomás permetezése (Kozák J.)
Sportközpont
Uszodai ivókút helyreállítása, több ivóvíz kút kialakításának lehetősége (dr. Rébeli Sz. T.)
Városellátó Intézmény
Kurca part tisztántartása (Kozák J.)

Dr. Sztantics Csaba:
Felhívta a figyelmet, hogy az SZMSZ nem írja elő az interpellációs válaszok felolvasását, kérte tekintsen el a Képviselő-testület ettől.

Ollai Istvánné a Tölgyfa utcán, a Bem József utcán és a Teleki László soron sebességkorlátozás bevezetését szorgalmazta.

A képviselő asszony elfogadta az interpellációjára adott választ.

Dr. Rébeli Szabó Tamás mobil WC-k kihelyezését kérte a nyári szünet idejére a város nagyobb játszóterein, valamint javasolta az uszodai játszótér felülvizsgálatát.

A képviselő elfogadta az interpellációjára adott választ.

Kálmán János a Kiss Bálint utcai ingatlanok kábel TV hálózatba való bekötési lehetőségéről kért tájékoztatást, valamint kérte a Nagygörgős és a Bocskai utca forgalomkorlátozását, az átmenő forgalom kitiltását, az utcák egyirányúsítását.

A képviselő abban az esetben fogadja el az interpellációjára adott választ, amennyiben a Nagygörgős utcába kihelyezik a táblát, hogy az átmenő forgalom minden irányból tilos, kivéve célforgalom, súlykorlátozás nélkül.

Szirbik Imre:
Szavazásra bocsátotta a válasz elfogadását.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 9 nem szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta az interpellációra adott választ.

Sipos Antal a veresházi buszmegállóban lévő lámpa kijavítását kérte, és a nagyhegy kábel TV hálózat kiépítési lehetőségéről kért tájékoztatást.

A képviselő kifogásolta, hogy a kábeltévére vonatkozóan a közeljövőre kapott pozitív választ. Megkérdezte mikor lesz az?

A képviselő nem fogadta el a választ.

Szirbik Imre:
Szavazásra bocsátotta a válasz elfogadását. Kérte, aki a képviselővel ellentétben elfogadja a választ, igen szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 12 nem szavazattal (2 fő ne szavazott) nem fogadta el az interpellációra kapott választ.

Móra József a TISZA Volán Zrt. Szentes - Veresháza útvonalon közlekedő két járatának megszüntetését kifogásolta.

A képviselő elfogadta az interpellációjára adott választ.

Földvári Nagy István a sportcsarnok kiszolgáló útjának szélesítését kérte, mert észrevétele szerint a Horváth Mihály utca egyirányúsítása után a gépjárműforgalom egy része ide terelődött át.

Földvári Nagy István:
Nem fogadta el a választ, mivel nem a kérdésére válaszoltak.

Szirbik Imre:
Szavazásra bocsátotta a válasz elfogadását. Kérte, aki a képviselővel ellentétben elfogadja a választ, igen szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 5 tartózkodással és 15 nem szavazattal (1 fő nem szavazott) nem fogadta el az interpellációra kapott választ.

Horváth István több témában sem fogadta el a korábbi interpellációjára adott válaszokat.
1. A Csongrádi út melletti Fodor tanya állapotával kapcsolatosan interpellált.

A képviselő nem fogadta el az interpellációjára adott választ.

Szirbik Imre:
Szavazásra bocsátotta a válasz elfogadását. Kérte, aki a képviselővel ellentétben elfogadja a választ, igen szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 tartózkodással és 16 nem szavazattal nem fogadta el az interpellációra kapott választ.

2. A Honvéd utca 1. számú ingatlanon tervezett vendéglátó egység miatt interpellált.

A képviselő elfogadta az interpellációjára adott választ.

3. A használaton kívüli telefonfülkék lebontása miatt interpellált.

A képviselő elfogadta az interpellációjára adott választ.

4. A DÉMÁSZ vasoszlopok állapota miatt interpellált.

A képviselő nem fogadta el az interpellációjára adott választ. Megkérdezte, hogy melyik az a hónap, melynek végéig fog befejeződni a vasoszlopok állapotfelmérése?

Szirbik Imre:
Szavazásra bocsátotta a válasz elfogadását. Kérte, aki a képviselővel ellentétben elfogadja a választ, igen szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 11 nem szavazattal (1 fő nem szavazott) nem fogadta el az interpellációra adott választ.

5. A Kunszentmártoni úton lévő helységnév tábla kintebb helyezésével kapcsolatosan interpellált.

A képviselő elfogadta az interpellációjára adott választ.

Dr. Demeter Attila a Táncsics Mihály utca és a Petrovics Soma utcai ingatlanok kábel TV hálózattal történő ellátása érdekében interpellált.

A képviselő nem fogadta el az interpellációjára kapott választ.

Szirbik Imre:
Szavazásra bocsátotta a válasz elfogadását. Kérte, aki a képviselővel ellentétben elfogadja a választ, igen szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 tartózkodással és 16 nem szavazattal nem fogadta el az interpellációra adott választ.

17/1.) Kozák János írásban interpellált a gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásáról érdeklődött.

A képviselő elfogadta az interpellációjára adott választ.

17/2.) Kozák János a Mariska utca mögötti házak lakóinak érdekében interpellált a Kertészeti Kutató Állomás növényvédelmi munkálatai miatt.

A képviselő elfogadta az interpellációjára adott választ.

17/3.) Dr. Rébeli Szabó Tamás az uszodában lévő ivókút helyreállítását kérte.
Az interpellációjára adott válasz e részét elfogadta, ellenben a régi öltözőnél, a tenisz pályánál lévő iható vizű kút helyreállítását kérte. A városban a legjobb ivóvize volt annak a kútnak, mely le lett fojtva.

Szirbik Imre:
Kérte, hogy az előző kérdést tekintsék új interpellációnak.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Egyetértett a polgármester javaslatával, az előző hozzászólását új interpellációnak tekintik.

17/4.) Kozák János írásban interpellált a Kurca parttal kapcsolatosan.

A képviselő elfogadta az interpellációjára adott választ.


Interpellációk:

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy az interpelláció alapvető formája az írásbeliség, de halasztást nem tűrő közügyben szóbeli interpellációnak is van helye. Átadta a szót a képviselőknek.

Ollai Istvánné:
Három hónappal ezelőtt a Csongrádi út miatt szólt, és azóta sem kapott választ. A Csongrádi úton ment motorral, és azt tapasztalta, hogy nagyon egyenetlen az úttest.

Füsti Molnár Lajos:
A Kertvárosban elhelyezett és soha nem használt "NET" pavilon ügyében interpellált. Életveszélyes, a cég felszámolás alatt áll. A pavilon teljesen tönkre van téve, ablakai ki vannak törve. A felszámoló biztos a műszaki osztály levelére nem válaszolt. Kérte mielőbbi eltávolítását.

Kálmán János:
Megkérdezte, hogy megismételheti-e az interpellációját, mivel az előbb nem fogadta el a rá adott választ.

Dr. Sztantics Csaba:
Megismételheti, ebben nem akadályozható meg, de valószínű interpellációja sorsa hasonló lesz mint az előző.

Dr. Gyenes Ágota:
A Kisérből nagyon sokan járnak az iskolába és gyér az Iskola utca világítása. Ennek felülvizsgálatát kérte.

Kálmán János:
Megismételte korábbi interpellációját. A Nagygörgős utcában kérte, hogy korlátozzák az átmenő forgalmat. Szeretné, ha mindkét irányból "behajtani tilos" táblát helyeznének ki, így csak célforgalmi közlekedés lenne. Erről volt szó, amit nem fogadott el a Képviselő-testület.

A Sima Ferenc utca - Batthyány utca sarkán - szokásjog alapján kialakult - parkoló felületét kérte, sármentesítsék.

Szűcs Lajos:
Felhívta a rádióhallgatók figyelmét is a következőkre:
A Horváth Mihály utca 6. szám alatt megépültek a lakások, elkészült a mélygarázs. Az autósok a mélygarázs bejárójánál mennek át a parkolóba. A mélygarázsból kijövet, senki nem figyel arra, hogy ott járnak át a parkolóba. Kérte, hogy a Városgondnokság találjon ki valamilyen szabályozást, hogy ne történjen baleset.

Móróné Tulipán Edit:
A Schweidel utcával kapcsolatban interpellált. A Schweidel utcai lakók kifogásolták, hogy a teherautók továbbra is a megszokott úton járnak. Igaz tábla jelzi a súlykorlátozást, de az éjjel-nappali teherforgalom nem szűnt meg.

A lapistói szemétszállítás problémáját vetette fel. Három utca zsákba gyűjtött szemetét kellene elszállítani. Szeretné, ha ez megoldódna.

Horváth István:
A március 30-i képviselő-testületi ülés határozatából idézett a parkolással kapcsolatosan.
"Az órák programozásánál biztosítani kell, hogy az első 10 percben ingyenes parkolást tegyen lehetővé"
A Képviselő-testület ezt a határozati javaslatot elfogadta, ezzel szemben a parkoló órák nem így lettek programozva. Az utolsó 10 perc az ingyenes parkolás.

Az Ipari Parkkal kapcsolatosan interpellált tavasszal és kapott is választ a közvilágításra vonatkozóan. Közölte, hogy a mai napig nincs közvilágítás.

Korábban szólt a Szent Anna utcai és a Rákóczi Ferenc utcai óvoda környéki parkolás veszélyéről. Nincs hely parkolni, rendkívül balesetveszélyes.

A bejövő utak állapotánál a Csongrádi útnál - a Fodor tanya kivételével - jelentős javulás következett be. A Szarvasi út esetében még nincs javulás.

A Vásárhelyi úton, az Erőtakarmánygyár környékén, a 10 évvel ezelőtt elültetett fákat ki kell cserélni, mert 2 évesnek néznek ki.

A Kertvárosi lakótelep szomszédságában katonai gyakorlótér működik. A kerítések mentén harckocsik járnak időnként. Kérte, hogy ez ügyben a város lépjen.

A befektetés ösztönzésről hozott döntés a mai napig nincs közzétéve a vállalkozók körében.

A DÉMÁSZ lomtalanítást végzett az elmúlt hónapokban. A vezetékek környékén levágták az ágakat, melyeket nem takarítottak össze.

A piac környékén a parkolással gondok vannak, nem lehet közlekedni. A Rákóczi utca, az Apponyi tér, az Árpád Agrár Rt. parkolója és volt piac területe is tele van autókkal.

Sipos Antal:
A Veresházi buszforduló világítását kifogásolta. A mai napig nincs megoldva. Hathatósabb intézkedést kért.

Szirbik Imre:
Megköszönte az értékes hozzászólásokat, elköszönt a rádióhallgatóktól. Bejelentette, hogy a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.

K. m. f.

Szirbik Imre polgármester
Dr. Sztantics Csaba jegyző

Füsti Molnár Lajos, Kálmán János
jegyzőkönyv hitelesítők