1.) Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
Közölte, hogy döntés született a Légimentő Bázis kialakítására, melyet a Kormány határozata biztosít. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése folyik, mely október végén-november elején zárul.
Több fordulóban történtek egyeztetések a Petőfi Szálló felújításával kapcsolatban. A Pendola Kft. november 29. napra nyílt napot szervez, itt kívánják ismertetni a terveket.
Július 6. napján Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter látogatott a városba, akit alpolgármester fogadott. Négy témakörben, a termálvíz hasznosítása, illetve visszasajtolása, a Kurca ügye, a szennyvíztisztító fejlesztése és Derekegyház-Szegvár-Mindszent települések csatornázása ügyében tárgyaltak.
Kapolcson a kistérség bemutatkozott, mely olyan jól sikerült, hogy a jövő évi rendezvényre is meghívást kaptak.
Augusztus 18. napján a Strandon megrendezésre került a "Hurrá nyaralunk" elnevezésű fürdő road-show.
Augusztus 20-án lezajlottak az ünnepi rendezvények.
Megtörtént a középiskolák összevonása. Név szerint köszönetet mondott az 5 érintett intézményvezetőnek: Dr. Bácskainé Fazekas Mártának, Dr. Demeter Attilánénak, Bugyáné Bakó Veronikának, Nagy Gyulánénak és Pádár Zoltánnénak igazgatói és pedagógiai munkájukért.
Lezajlott a Lecsófesztivál, mely remekül sikerült.
Szeptember 14. napján sor került a Legrand 15. születésnapjának megünneplésére. A város tiszteletbeli polgára lett Gilles Schnepp.
Szeptember 20. napján fogadónapot tartottak az alpolgármesterrel.
Sajtótájékoztatót tartottak a civil szervezetekkel és az önkormányzattal közösen üzembe helyezett hínár és nádvágó kapcsán. Kísérlet indult iszapfaló baktérium telepítésével.
Szeptember 26. napján Vadai Ágnes politikai államtitkárt fogadta.
Az elmúlt napokban a négy nemzetiségű Tisza Zászlóalj gyakorlata Szentesen zajlott, majd novemberben Szerbiában lesz hasonló együttműködés.

Röviden ennyit szólt az elmúlt időszak eseményeiről.
Kérdés?

Kálmán János:
A július 29-i ülésen kérdést tett fel a kínai kolóniával kapcsolatban. Akkor olyan választ kapott, hogy szó nincs ilyen betelepülésről. Azóta más információt hallott a Civil Tv-ben. Mi a helyzet valójában?

Füsti Molnár Lajos:
Téves információt olvasott a Kurca rehabilitációjával kapcsolatban az újságban, mely szerint az anyagi fedezetet a három önkormányzat biztosította. Helyesbítette, és megköszönte az önkormányzatoknak, hogy társul fogadták a Horgász Egyesületeket, de közölte, hogy az anyagi terheket nem az önkormányzatok, hanem a horgászegyesületek viselik.

Dr. Demeter Attila:
Tájékoztatásként közölte, hogy a Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. cégeljárása eredményes volt. Megalakult a Felügyelő Bizottság, meghatározta ülései rendjét, megállapították juttatásaikat. Igényként merült fel, hogy minden ügyben, mely a Képviselő-testület elé kerül, tárgyaljon a Felügyelő Bizottság. Hasonlóan történt a Liget Kft-nél is. Megalakult a Felügyelő Bizottság, alakuló ülést tartott, meghatározta üléseinek rendjét, tiszteletdíjat viszont nem állapított meg.

Horváth István:
Megkérdezte, hogy az Aldi és a mellette lévő beruházással mi a helyzet? A Somogyi Béla és az Új utca sarkán lévő lakóépület együttes hogyan áll?

Szirbik Imre:
Nincs, nem is volt olyan tárgyalás, egyeztetés, hogy kínai kolónia telepítéséről szó lenne.
Több kínai befektetői delegációt fogadtak, kínai működő tőkének keresik a helyet, mely a helyi embereknek munkahelyet biztosítana. Debrecenben is járt az a delegáció, mely városunkban. A világon minden cégnél természetes, hogy a cég felsőbb vezetőjét abból a körből kérik fel, ahonnan a tőke általában jönni szokott. Reméli egyszer erre városunkban is sor kerül. Olyan cég települne ide, amely ezer ember foglalkoztatását biztosítja és 40 fő onnan jönne, ahonnan a tőke jön.
Aldi: Jelenleg a rendezési tervben a nyomvonal módosítása folyik. A munkát már az idén nem tudják megkezdeni. A két létesítmény parkoló helyét egyben kell megépíteni.
A Somogyi Béla utcai építkezést augusztus 22. napján kellett volna megkezdeni a vállalkozónak. Október 15-i munkakezdést jelölt meg a cég vezetője a Műszaki Osztály felé.

Horváth István:
Megköszönte a válaszokat. A Képviselő-testület dokumentumainak interneten való megjelentetésével kapcsolatban szólt. A jegyzőkönyvek tartalma nem teljesen fedi le az ülés tartalmát. A jegyzőkönyv elején nem az összes napirend van feltüntetve, hanem csak a meghívóban szereplő. Amit később fogadtunk el, az nem szerepel. A jegyzőkönyvben - amennyiben vannak hivatkozások - a mellékletben nem lehet megtalálni. Az írásban beadott hozzászólás nincs csatolva. A zárt ülések döntései szintén nem szerepelnek a jegyzőkönyvben. A döntéseknek meg kellene jelenni. Minden előterjesztés fel kell, hogy kerüljön az internetre. Az utólag kiadottakat nem lehet megtalálni az adott ülés dokumentumai között. A Képviselő-testület által jóváhagyott rendeletek szövegei nem aktualizáltak a város honlapján. A parkolási rendelet szövege és a Képviselő-testület által hozott határozat nincs szinkronba. Az első 10 percet kell díjmentessé tenni - ez nem jelenik meg a rendelet szövegében - azonban a parkolóórák úgy vannak programozva, hogy az utolsó 10 perc a díjmentes. Kérte, hassanak oda az illetékesek, hogy az interneten lévő információk, a helyi rendeletek és határozatok aktuálisak legyenek.

Szirbik Imre:
Kérte, aki a két ülés közötti tájékoztatást tudomásul veszi, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) tudomásul vette a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatást.


2.) Szentes Város Bölcsődéje intézményvezetői megbízása

Szirbik Imre:
Megkérdezte a jelölteket, hozzájárulnak-e a nyílt ülésen való tárgyaláshoz:

Csendes-Merza Ágnes: igen
Makai Lajosné: igen
Szabó Péter: igen

Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.
Kérdése kinek van?

Kozák János:
Megállapította, hogy teljes mértékben egyik pályázó sem rendelkezik a megfelelő előírt képesítéssel. Javasolta, hogy vegyék le napirendről, írjanak ki új pályázatot, vagy módosítsák a pályázati feltételeket.

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy utólag nem lehet a pályázati feltételeken módosítani.

Szűcs Lajos:
Felhívta a figyelmet, az előterjesztésben szerepel, hogy a képesítési előírás alól felmentés adható, ha a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy vállalja a képesítés megszerzését a pályázó.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Kifogásolta, hogy a különböző pályázatokat nem megfelelően tudták véleményezni, mert nem állt rendelkezésre a pályázat. Javasolta, halassza el döntését a Képviselő-testület.

Szirbik Imre:
Összegezte a javaslatokat.

Kozák János:
Visszavonta javaslatát, a halasztás mellett döntött.

Szirbik Imre:
Kérte a Képviselő-testületet, az szavazzon, aki azzal ért egyet, hogy ne döntsön most a Képviselő-testület, napolja el döntését.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 7 nem szavazattal a halasztás mellett döntött.


3.) A Rádió Szentes Kht. ügyvezetőjének megválasztása

Szirbik Imre:
Két pályázat érkezett a kiírásra. Megkérdezte a pályázókat, hozzájárulnak-e a nyílt ülésen való tárgyaláshoz?

Besenyei Gábor: igen
Hortobágyi Éva: nem

A polgármester kijelentette, zárt ülésen fognak dönteni a pályázatokról. Értelemszerűen a 3/1 számú előterjesztést is zárt ülésen tárgyalják.


4.) Szentes Város Önkormányzata 2007. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Kijelentette, a város egész évben gazdálkodását forráshiányosan végezte. Kötelezettségeit időben, teljes egészében tudta teljesíteni. A fejlesztési területen jelentős átrendezésre került sor. A pályázatok egy részének jelent meg a kiírása. Rendkívül feszült munkával, de egyensúlyi költségvetést tudtak tartani. A likviditási hitel 2007. I. félévében mindkét oldalon 1.260-1.280 eFt, tehát gyakorlatilag nullszaldós. Ebből az is következik, hogy a Képviselő-testületnek hosszú távú gondolkodása kapcsán napirendre kell tűznie, hogy ezt a likviditási helyzetet kívánja tartani, vagy elképzelései között szerepel más jellegű hitelfelvétel, esetleg kötvénykibocsátás lehetősége, és így kívánja a költségvetés egyensúlyát biztosítani. Ezt meg kell vizsgálni, és a különféle lehetőségeket a szakbizottságok elé terjeszteni.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről kérdések merültek fel, melynek megválaszolását megosztottuk az irodavezetővel.
Első kérdések között szerepelt, hogy mennyire volt reális a költségvetés. Ez mindig a helyi adókban csúcsosodik ki. Megállapítható, hogy jelenleg az 50 %-os teljesítést nem értük el a helyi adóbevételekből. Szeptember 15. napjával lejárt a fizetési határidő, így a bevétel összege változik. Hosszú távon nehéz megtervezni a konkrét adóbevételeket, mert a nagyobb vállalkozásoknál adó átmentéssel is számolni lehet.

Pásztor Antal képviselő megérkezett.
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő.

Szirbik Imre:
A kérdések között szerepelt, hogy a Központi Gyermekélelmezési Konyhával és a Berki Hulladéklerakóval mi van?
A Hulladéklerakó ügyét kedden rendkívüli ülésén tárgyalja a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és ezután kerül a Képviselő-testület elé. Leglogikusabb megoldás más hulladéklerakóhoz való csatlakozás, de egyetlen megoldás sem történhet beruházás nélkül.
Gyermekélelmezési Konyhával kapcsolatosan elmondta, hogy saját beruházás útját látják a legbiztonságosabbnak. A város étkeztetésének csak az egyharmadát tudták volna lefedni. A meglévő vállalkozások nem tudnák ellátni az egész várost, nincs annyi kapacitásuk.
Megyeházával kapcsolatosan jobb lenne, ha mögötte szálláshely is van. Az intézmény dolgozói megfeszített munkát végeznek a bevételek növelésére. Nagyon sok önkormányzati rendezvénynek ad helyet. Ősztől megoldásnak látszik, ha kiterjesztik a tevékenységet a magánszemélyek irányába, terembérleti bevételre számítanak.
A Szentes-Csongrád kerékpárúttal kapcsolatban elmondta, hogy a repedések ismertek, garanciális bejárás ebben a hónapban aktuális. Ez vonatkozik a Gólyásházra is.
Belvízrendszerrel kapcsolatosan a város 250 mFt-os beruházási pályázatot nyújtott be. 200 mFt támogatást és saját erőt biztosítottak. Megkérdőjelezte a szakmai tárca a kapubejárók átépítésének olyan nagyszámú szükségességét. A kivitelező megfelelő árajánlatot tett, így valamennyi kapubejáró átépítése megoldható, a közszükségleti átépítésről is gondoskodni fognak.
Gazdaságfejlesztés, marketing és ifjúságvédelem. Konkrét számokkal nem tud válaszolni, mert ehhez a város fél millió forinttal járult hozzá, ehhez pályáztak több millió forintot. Nem tudja szétválasztani, hogy az összes ráfordított összegből mire mennyi jutott. A 2007-2013 év munkálatait személy szerint minél hamarabb szeretné beindítani, ahogyan ezt korábban tervezte. Dátumot pontosan nem tudott mondani, mihamarabb. Ehhez mindenki segítségét kérte, akár szakmait, akár politikait. A Petőfi Szálló ügyében elkezdődött egy hosszútávú konkrét munka, mely bizonyítja, hogy nem politikai indíttatású, hiszen véghezviteléhez egy ciklus nem elegendő.

Krajsóczki Sándorné:
A beszámolót a bizottságok tárgyalták, az ott felmerült kérdésekre igyekezett válaszolni. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve Horváth István által feltett kérdéseire az alábbiakat válaszolta. Az anyagban szereplő adóbevételek kapcsán elmondta, hogy az év folyamán három időpontban keletkezik jelentős helyi adóbevétel. Tájékoztatásként közölte, hogy az önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló június 30-i adatokat tartalmaz. A március 15-i adófizetési határidőre befolyt adóbevételeket veszi figyelembe a táblázatrendszere. A második időpont a szeptember 17. napja, mely az I-III. negyedéves beszámolóban fog látszódni. Ismertette a kiemelt három adónem szeptember 27-ig befolyt adóbevételeit. Iparűzési adó 663.447 eFt, ami 82,2 %-os teljesítésnek felel meg a 2007. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva. Gépjárműadó esetében 164.085 eFt, 97,2 %-os a teljesítés. Az építményadó 68.217eFt. A leghatékonyabb munka során sem lehet az adókat 100 %-osan behajtani. Leszögezte, hogy a terv megalapozott volt. Nem látja, hogy 200 m Ft alultervezett bevétel lenne, mint ahogyan a véleményben szerepel. Az eltérés nem lesz még akkora összegű sem, mint az előző évi.
A jövedelemadó mérséklése kapcsán elmondta, hogy a tervezési metodikát a költségvetési törvény részletesen leírja. A tervezett előirányzat a jogszabályi előírások figyelembevételével történt. A 2006 évi bevallásokra alapozva a megállapított összeg visszautalásáról kell gondoskodni. Jövedelemadó kapcsán jogszabályváltozás következett be, 1,6 eFt-tal növekedett az előirányzat. Az októberi normatíva felülvizsgálatát megkezdték és 49 m Ft az az összeg, melynek visszafizetésével számolni kell. A 2007. májusi adóbevallások közül - mivel sok nem érkezett meg - az összeg változni fog.
Az adatok pontosságára vonatkozóan elmondta, hogy értelmezhetjük részben a normatív támogatással kapcsolatos információval. Gyakorta előfordul, hogy több fordulóban kell az adatokat pontosítani. Elszámolásával kapcsolatosan elmondta, hogy a Képviselő-testület a 2006. évi zárszámadással elfogadta a normatív támogatás elszámolását is. Szinte minden intézménynél voltak eltérések, melyek abból adódtak, hogy a normatív támogatások a 2006. évi statisztikákra épültek. Ezt pontosan nem lehet kiszámolni, mert a létszámok változnak. Ezért előfordult, hogy az önkormányzat nem igényelte meg a teljes normatívát, mert nem voltak megfelelők a létszámadatok. 2007. június hónapban a Kincstár ellenőrzéseket végzett több intézménynél és a 2006. évi létszámadatok alapján ellenőrzött. Több helyen eltérés jelentkezett. Felhívták az intézmények figyelmét, hogy a létszámokra pontosabban figyeljenek oda, mert ami bevétel nem folyik be, azt likvidhitelből kell finanszírozni.
A 2007. évi likvidhitel állomány 243.877 eFt volt, június 30-i állomány 520.934 eFt. A likvidhitel alakulását megvizsgálva megállapítható, hogy a fejlesztési célokat szolgáló likvidhitel 2007. évi nyitó állománya 427 mFt volt, melynek rendezésére menet közben az elnyert pályázatok megelőlegezésével, illetve azok segítségével sor került (városközpont rehabilitáció, kerékpárút, Szent Miklós tér II. ütem befejezése). Így a hitelállomány június 30. napján 41.422 eFt. A működési célra igénybe vett hitelállomány nyitó egyenlege 93.544 mFt, ami visszavezethető arra, hogy 2006. év végére nem sikerült a forráshiányt nullára visszavezetni.
Hosszú lejáratú hitelekre nem szándékozik részletesen kitérni.
A tanulók, pedagógusok, iskolai alkalmazottak létszámát ismertette 2000/2001-es tanévben, illetve a 2006/2007. tanévhez viszonyította. Megállapítható, hogy ezek az adatok nagyon kevés információt nyújtanak. Az iskoláinkban a pedagógus, illetve a technikai létszám a törvény szerint biztosított.
Az intézmények között kitért a Művelődési Ház gazdálkodására, veszteségére. Az intézmény gazdálkodására ugyanazok az elvek vonatkoznak, mint más intézményekre. Igyekezni kellene a bevételi terv teljesítésére. Intézményvezetői hatáskörben kell megtenni az intézkedéseket arra, hogy a vállalt feladat biztosított legyen. A 2008. évi feladatokat úgy kell meghatározni, hogy a kért adatok és feladatok megfelelő strukturálásával tudjunk szolgáltatni olyan adatokat, melyek megfelelően, kiemelten vannak kezelve. Ezeket év közben nem lehet átrendezni.
Várnak javaslatokat, melyeket a 2008. évi költségvetés kidolgozásánál fognak figyelembe venni. A Polgármesteri Hivatal megjelenő számadataihoz mondott kiegészítő információkat. Ismertette a különféle rendezvények lebonyolításának költségeit pld. karnevál, az év sportolói elismerése, a március 15-i ünnepség stb.
Nagyon nehéz a városi marketinget számszerűsíteni. Ismertetett adatokat a nemzetközi kapcsolatok, civil kapcsolatok vonatkozásában.

Kozák János:
Megkérdezte, hogy a Képviselő-testület SzMSz-e szerint kérdéseket kik tehetnek fel? Mi határozza meg, hogy a válasz milyen sorban érkezik? Ugyanis, még egyetlen képviselő sem tett fel kérdést, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara benyújtott kérdéseire a válaszadás már több mint fél órája folyik. Az SzMSz-ben szabályozva van, hogy a képviselő mikor, mennyi időre szólalhat fel, tehet fel kérdéseket.

Hornyik László képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő.

Dr. Sztantics Csaba:
Érdekes kérdést feszeget, a Képviselő-testület SzMSz-e úgy fogalmaz, hogy a napirendhez kérdéseket lehet feltenni, majd véleményt alkotni. A kérdések módját nem szabályozza az SzMSz. Vannak tanácskozási joggal felruházott szervezetek, melyeknek joguk van kérdéseket feltenni. A kérdések mennyiségét nem szabályozza az SzMSz. Lehet, hogy szerencsésebb lenne ilyen esetben először a képviselők kérdéseit feltenni, esetleg lennének azonos kérdések is. A jövőben igyekszünk ezt a működési formát kialakítani. Mivel a kérdések írásban érkeztek, az előterjesztők a kiegészítésük során már érintik a kérdések megválaszolását is. A jelenlegi formában talán a kérdések köre is szűkíthető.

Kozák János:
Az eddigi ülések nem adtak okot ennek vizsgálatára, csak a mai nap fordult elő, hogy rendkívül hosszasan válaszoltak egy szervezet kérdéseire.
Úgy gondolja, ha a képviselőnek korlátozva van 10 percben a hozzászólása, akkor a szervezetek kérdés feltevését is szabályozni kellene. Egyensúlyt kellene teremteni.

Hornyik László képviselő bejött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő.

Halmai István:
Reméli nem lesz tendencia a következő:
Idézett a 2006. novemberi képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből, ahol a csongrádi szennyvízcsatorna építéséről volt szó. Megkérdezte, hogy talán ekkor a polgármestert félre informálták, mivel megjelent a 34/2007. (III.07.) Korm. rend. a helyi önkormányzatok által jogtalanul igénybe vett támogatásokról, melyben Szentes 22.365.464,- Ft összeggel szerepel.

Kozák János:
Megkérdezte, hogy az előzőekben elhangzott esetről, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke miért nem tud? Miért nem tájékoztatták, hogy ekkora összeget vissza kell fizetni?

Szirbik Imre:
Tájékoztatásként közölte, hogy a tendencia folyamatot jelent, a tendenciózus viszont a folyamat bizonyos elferdített beállítását jelenti. Vállalja a novemberben elmondott szavait. A Pénzügyi Bizottság szó szerint megkapta az Állami Számvevőszék valamennyi vizsgálatát. Célvizsgálata volt az Állami Számvevőszéknek.
A szentesi és a csongrádi modell abban tér el, hogy a csongrádiak magánalapítványon keresztül, míg Szentesen a magánszemélyek részére került kifizetésre a közműfejlesztési támogatás, melyet az ÁSZ nem kifogásolt. A városban semmi elmarasztalás, büntetés nincs. Jogszabály értelmezési eltérésről van szó. A Somogyi Béla utca és a Nagyhegyi rész kapcsán minden szentesi lakos megkapta a 15 % közműfejlesztési visszatérítést. A lakástakaréki befizetés 2010-2011-ben fejeződik be, ekkor telik le a 86 hónapos lejárati idő. A jelzett összeg közel 5 ezer állampolgárnak lett kiutalva. Ez tendencia, nem tendenciózus.

Dongó László képviselő megérkezett.
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő.

Horváth István:
Reagált a felszólaláshoz. Mindenkinek jogában áll előre beadni írásban kérdéseit, véleményeit, hogy az előterjesztő megfogalmazza válaszait. Megköszönte a teljeskörű válaszokat. Kérdéseit korábban eljuttatta, így nagy segítség volt az előterjesztőnek annak megválaszolásában. A válaszok hosszára vonatkozóan elmondta, a válaszadó dolga, hogy röviden számokkal, vagy hosszasan válaszol. Arról nem tehet, hogy a feltett kérdésekre adott válaszok a képviselőket nem érdeklik.
Véleménye: az adóbevételek mértékéhez kapcsolódóan elmondta, hogy várhatóan év végére az adóból befolyt árbevétel közel lesz az általa elmondotthoz. A hosszabb távú tendenciára vonatkozóan fontos, hogy rátérjen a város, hosszú távon tervezzen. A Gyermekélelmezési Konyhával kapcsolatosan másként látja a dolgokat. Nagy, szabad kapacitással rendelkező vendéglátó egységek vannak a városban. A beruházások minőségével kapcsolatosan nem azzal intézné el a választ, hogy lesz bejárás. Komoly problémák vetődtek fel. Gyanús az az ajánlat, mely 40-50 millió forinttal alacsonyabb összegből ugyanazt a minőséget ígéri. Kifogásolta a Kiss Zsigmond utcától a szegélykő lerakását, mivel véleménye szerint ezek a szegélykövek nem ilyen úthoz valóak. Kifogásolta, hogy a kerékpárút szegély- és betonalap nélkül készült el, nem csoda, ha repedezik. Igényesebb és drágább beruházásra kellene koncentrálni.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Az intézmények átszervezéséről szólt. Mindenhol biztosított az átszervezés után is a működés. 43 főt érintett az átszervezés, melyből senki nem került az utcára, 2 dolgozó kérte saját felmentését. Mindenki kapott munkát. Megköszönte a humánus megoldást, mely példaértékű.

Kozák János:
Az I. félévi beszámolóval kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság javaslatokat fogalmazott meg, mely mindenki előtt ott van.
A FIDESZ frakció nevében az alábbi megállapításokat tette: magas forráshiánnyal tervezett a költségvetés, nagy az eladósodás, ami el volt bagatelizálva. A baloldali frakció segítségével megszavazásra került a költségvetés. A forráshiány összege 500 millió forintra tehető, mely az I. félév folyamán állandósult. Drasztikusan növekszik az elmúlt három évben a hitelállomány. Jelenlegi likvidhitel 400 millió forint körül van, a helyi adó miatt csökkent az összeg. A forráshiány a féléves zárásig nem csökkent, az átszervezésnek erre az évre nincs hatása. Jelentősen növekedett a városban a szociális ellátottak száma. A város lakosainak elszegényedése folyamatosan nő. Minimális összeg jut az intézmények karbantartására. A polgármester mondott javaslatot pénzügyi konstrukcióra a városi kötvények kibocsátására vonatkozóan. Előbb utóbb ezt is ki kell fizetni.
2009. év elejétől probléma lesz a város hulladékának elhelyezésével is. Nem látszik, hogyan fogjuk ezt megoldani. Gond van a Konferencia Központ működésével is, hiánnyal küzd. A Művelődési Központ helyzete sem jó, kevés a bevétel, elfogyott a pénz. Az intézményvezető részéről nincs javaslat, hogyan próbálja megoldani a problémát. A városközpont rehabilitációja során a Református Templommal kapcsolatban későn kezdtünk el intézkedni. Már fél évvel ezelőtt látszott, hogy a POLIDOM KFT-vel gondok lesznek. A megoldatlan problémák közé sorolta a Gyermekélelmezési Konyha ügyét is. Jónak vette, hogy van javaslat arra, hogy a fejlesztési hitel terhére valósítsák meg a felújítást. Felvetette a Móricz Zsigmond Művelődési Ház ügyét. A pályázók visszaléptek, és nem foglalkozunk a kultúrházzal. A létesítményt hasznosítani lehetne, foglalkozni kellene az eladásával. Horváth képviselő helyesen kérdezett a Mozival kapcsolatban. Meg kell vizsgálni a felújítás milyen feltételeket ír elő, mert gazdaságtalan a működtetése, 14 főnek vetítik a filmet.
Kijelentette, hogy a jelenleg beterjesztett beszámolót a fent említett okok miatt a FIDESZ frakció nem tudja támogatni.

Dr. Gyenes Ágota:
A Pénzügyi Bizottság véleményét ismertette, melynek kapcsán felhívta a figyelmet, hogy a lakbéremelés csak az 5. hónaptól következett be, így a beszámolóban még nem emeli a bevételt. Kérte, hogy a határozati javaslatba ne kerüljön bele a bizottsági vélemény, a lakbérek tárgyalásánál térjenek erre vissza.

Szirbik Imre:
Lezárta a vitát, reagált a hozzászólásokra. Kijelentette, hogy az átszervezéseknél szem előtt tartották a dolgozók és a diákok érdekeit. Ennek költségvetési következménye ezévben nem érezhető, a költségvetési egyensúlyt alapvetően befolyásoló hatása nincs. Ami az intézményeket illeti - akiknek van lehetőségük a költségvetésen kívül árbevételre szert tenni, ne arra törekedjenek, hogy az önkormányzat másik zsebéből vegyenek ki, hanem árbevételüket kell racionálisan növelni, bevételi forrásokat kell keresni.
A felújításokkal kapcsolatosan leszögezte, hogy valamennyi munkát nyílt közbeszerzési eljáráson ítéltünk oda. Nehéz a megfelelő megoldást kiválasztani. A szakmai tudást nem lehet megkérdőjelezni. Igyekszünk megfelelő minőségű, megfelelő garanciát nyújtó cégekkel dolgoztatni. A hosszú távú hitelekre vonatkozóan elmondta, hogy a környező településen is azonos a tendencia. Mi a 8 % tájékán vagyunk. Nem tudunk kibújni alóla. A város fejlődése szempontjából szükséges. Először a kötelező feladatokat kell ellátni, oktatás, szociálpolitika, egészségügy. Eredmény, hogy a város működőképessége, fejlődése ilyen körülmények között is biztosított.

Kérte, aki egyetért Dr. Gyenes Ágota javaslatával, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményének 1. pontja ne most kerüljön döntésre, hanem később térjenek ki rá, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület dr. Gyenes Ágota módosító indítványát 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

Kérte, aki a Pénzügyi Bizottság jelen szavazattal nem érintett kiegészítéssel együtt fogadja el a pénzügyi beszámolót, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 9 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

198/2007. (IX.28.) Kt.
Tárgy: 2007. I. félévi költségvetési beszámoló

Határozat

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2007. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbiak szerint dönt:

1./ A Képviselő-testület a beszámolót a csatolt mellékletek alapján (korrekciós tételek nélkül) 3.143.124 eFt teljesített bevétellel 2.996.590 eFt teljesített kiadással elfogadja.

2./ Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az Önkormányzat gazdálkodása részben a 2006. évi negatív pénzmaradvány, részben a 2007. évi forráshiány miatt visszafogott volt, azonban a folyamatos folyószámlahitel igénybe vételével a működőképességét megőrizte, fizetőképességét biztosította.

3./ A Képviselő-testület egyetért a beszámolóban megfogalmazott főbb megállapításokkal, és kéri, hogy az év hátralévő részében is folytatódjon a feladatok folyamatos figyelemmel kísérése, a költségvetési egyensúlyt biztosító gazdálkodási elvek mentén a kötelezettség vállalásokra vonatkozó szabályok szigorú betartásának következetes ellenőrzése.
Határidő: folyamatos
Felelős: önkormányzati gazdálkodó szervek vezetői

4./ A forráshiány enyhítése valamennyi területen kiemelt feladat, ezért a többlet bevételek és a kiadás megtakarítások elsősorban a forráshiány csökkenését kell, hogy szolgálják.

5./ Felhívja a Képviselő-testület a gazdálkodó szervek vezetőinek figyelmét a takarékos, felelős gazdálkodás elveinek betartására, a kötelezettség vállalások szigorú kontrolljának érvényesítésére, a gazdálkodási fegyelem javítására.
Határidő: folyamatos
Felelős: önkormányzati gazdálkodó szervek vezetői

6./ Szükségesnek tartja a Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés megalapozása érdekében a feladatok újbóli áttekintését, a források növelése érdekében a saját bevételeket meghatározó helyi szabályok teljes körű felülvizsgálatát, a költségvetési koncepció benyújtásával egy időben a változtatásokra vonatkozó megalapozott javaslatok kidolgozását.
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: jegyző

7./ A Művelődési Központnál várható 20 %-os bevétel kiesés miatt, kéri a bizottság az intézmény vezetőjét - az újabb hiányok elkerülése érdekében -, hogy a szakmai programot igazítsa a csökken bevételhez, illetve tegyen intézkedést annak érdekében, hogy a jóváhagyott költségvetési előirányzatok a működéshez elegendőek legyenek.

8./ Az Őze Lajos Filmszínház fenntarthatóságát - minden szempontot figyelembe véve - meg kell vizsgálni. A vizsgálat térjen ki az Art-mozi pályázat feltételeinek elemzésére is.

9./ A jövő évi költségvetési koncepció kialakításánál kerüljön sor a működési és a fejlesztési feladatok kialakult arányainak elemzésére, az Uniós pályázatokat figyelembe véve, elsősorban olyan fejlesztések kerüljenek támogatásra, amelyeknek hozadéka van, és csak a pénzügyi megerősödést követően kerüljön sor az új fejlesztési feladatok meghatározására.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és az általa érintett osztály és irodavezetők
3./ A költségvetési rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek vezetői


4/1.) Beszámoló a Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás keretében 2006. évben és 2007. I. félévben végzett ellenőrzések tapasztalatairól

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Kinek van kérdése a 4/1. számú anyaghoz?

Kálmán János:
Megkérdezte, hogy a feltárt hibákat nem minden intézmény javította ki? Az anyagból nem derül ki, hogy kik és mit hibáztak, és milyen intézkedések történtek, hogy a hibák helyrejöjjenek.

Gyovainé Némedi Anna:
Az ellenőrzések során a feltárt hiányosságokat minden esetben az ellenőri jelentésben rögzítik. A feltárt hiányosságokat a következő évben utóvizsgálattal ellenőrzi a belső-ellenőrzés. Az anyagban szereplő hiányosságokat az utóvizsgálat idejére nem javították ki. Az intézményvezetők intézkedési tervet készítenek a hibák kijavítására vonatkozóan a felelősök megjelölésével.

Kálmán János:
A Képviselő-testületet konkrétan kellene tájékoztatni a felmerülő problémákról, nemcsak általánosságban. A jövőben szeretnének konkrétabb tájékoztatást kapni.

Gyovainé Némedi Anna:
Az ellenőri jelentésből a Pénzügyi Bizottság kap, így folyamatosan tájékoztatva van.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót. Valóban tájékozódnak a kapott jegyzőkönyvekből. Az anyag valóban általánosságban fogalmaz. Javasolta, hogy konkrétabb legyen a tájékoztatás.
A belső-ellenőrzés szerepe kisebb jelentőségűvé vált, kevesen vannak. Nagyobb tekintéllyel kellene az ellenőrzést vezényelni. Javasolta, hogy a belső-ellenőrzéskor az illetékes osztály vezetője jelenjen meg az ellenőrzés kezdetekor, beszéljék meg az ellenőrzés célját, majd az ellenőrzés végén közösen értékeljék a tapasztaltakat. Fontos a visszaellenőrzés, nem teljesítés esetén szankcióval kell élni.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Mi a belső ellenőrzés célja? Az, hogy szankciókat alkalmazzunk, vagy a hibák feltárása és megszüntetése?

Szirbik Imre:
A képviselőnő megadta kérdésére a választ. Alapvető feladata, hogy a rossz gyakorlatot megakadályozva a jó gyakorlatot folytassák. Ahol szükséges a szankcióra is tegyen javaslatot.

Ollai Istvánné:
Évekkel ez előtt az ellenőrzéskor a képviselők közül felkértek valakit, és kiment az ellenőrrel az intézményhez. Nincs egyedül az ellenőr.

Kálmán János:
Egyetértett azzal, hogy a vizsgálat célja a hibák feltárása. Szükség esetén szankcionálni is kell.

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével fogadják el a határozati javaslatot azzal, hogy az illetékes bizottságokat értesítik az ellenőrzés alkalmával, és a bizottság tagjai eldöntik, hogy részt kívánnak-e venni az ellenőrzésen.
Kérte, döntsenek.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 9 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

199/2007. (IX.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás keretében 2006. évben és 2007. I. félévben végzett ellenőrzések tapasztalatairól

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás keretében 2006. évben és 2007. I. félévében Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél végzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót a Pénzügyi Bizottság javaslatával kiegészítve fogadja el az alábbiak szerint:
- A vizsgálatok megkezdésekor, illetve befejezésekor legyen jelen a Polgármesteri Hivatal részéről az ellenőrzésben érintett, a szakmai felügyeletet ellátó osztály-, illetve irodavezető.
- Készüljenek visszaellenőrzések, ahol a megkezdéskor és a befejezéskor szintén legyen jelen az érintett szakmai vezető, aki az ismételten feltárt hibák esetén tegyen javaslatot, esetleges lépéseket azok kiküszöbölésére.
- A Képviselő-testület, illetve a bizottságok elé terjesztett beszámolóban konkrétabban kerüljenek megfogalmazásra az ellenőrzések során megállapított hibák, hiányosságok.
- Az illetékes bizottságokat értesítsék az ellenőrzés alkalmával, és a bizottság tagjai döntsék el, hogy részt kívánnak-e venni az ellenőrzésen.

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Szentes Város Jegyzője
3. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének bizottságainak elnökei
4. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintett Osztály- és Irodavezetők

Móra József képviselő megérkezett.
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő.


4.) Javaslat a 4/2007. (III.10.) rendelet módosítására

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi, a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye.

A költségvetés módosítása a szükséges átvezetések, és a korábbi képviselő-testületi döntésekből adódik, illetve az intézményen belüli átcsoportosítások miatt.
Kérte, hogy a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével tekintsék az előterjesztést.

Kozák János:
Az anyag foglalkozik a lakbérből származó többlet-árbevétellel. Mennyi ez az összeg? 2 vagy 9 millió. Nem egyértelmű a fogalmazás. Ezt az összeget már részben felajánlották a Lakásügyi Bizottság részére. Ennél jóval nagyobb összegre számoltak. 9 millió forintot a Szolgáltató Kft. két lakás felújítására kívánja fordítani. Megkérdezte, hogy miért utólag került a Képviselő-testület elé engedélyezésre? Kérte, hogy a jövőt illetően a gazdasági esemény megkezdése előtt kerüljön erre sor.

Dongó László:
A REHAB Kht-val kapcsolatos pénzügyi problémáról is szól a rendelet-módosítás. Ez nagyon sokba fog kerülni a városnak. A 19 millió forint most 22,8 millió forint. Felvetette, hogy a könyvvizsgáló júniusban még úgy nyilatkozott, hogy minden rendben van, júliusban viszont fény derült a hibákra. Javasolta, hogy az önkormányzati társaságoknál a könyvvizsgáló választásakor az önkormányzat nagyobb körültekintéssel járjon el, mert komoly veszteség érte az önkormányzatot.

Kálmán János:
Az előterjesztésben olvasta, hogy a Civil Tv-nek 1,2 millió forintot szánt az önkormányzat. Ez nem segíti elő a verseny kialakulását. Meg kell gondolni, hogy hova adunk pénzt a nagy forráshiány miatt.

Kozák János:
A REHAB Kht-val mikor foglalkozunk?

Szirbik Imre:
Zárt ülésen.
A felvetésre elmondta, hogy a Civil Tv. 6 db képviselő-testületi ülés közvetítésére kapta a jelzett támogatást.

Mivel nincs több hozzászólás, kérte, hogy aki a rendelet-módosítást támogatja szavazatával, jelezze. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet módosítása minősített többségű szavazatot igényel.


A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 9 nem szavazattal minősített többséggel elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2007. (X.12.) rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló
4/2007. (III.10.) rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.


5.) Szentes Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye.

Dr. Sztantics Csaba:
Két jogszabályi kötelezettséget kell érvényesíteni a rendeletben. A belső-ellenőrzési kötelezettséget érintően, valamint a 4-5. számú mellékletének módosítása szükséges. A halálesetek miatt változtott a Képviselő-testület összetétele, ebből következően a bizottságok összetételében is változások történtek. A 6/1 számú előterjesztés tartalmazza ezt. Azon bizottsági tag, aki még nem tett esküt a napirend lezárása után megteheti.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Kérte, hogy nevében teljesen kerüljön kiírásra a Szabó név.

Szirbik Imre:
Megkérdezte a Képviselő-testületet, aki a rendelet módosításával egyetért és bizottságok összetételének listájával együtt elfogadja "igen" szavazatával jelezze.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet-módosítás elfogadása minősített többségű szavazást igényel.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2007. (X.12.) rendelete
az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2007. (IV.04.) Kt. rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.

Szirbik Imre:
Felkérte Barát Lászlót a Lakásügyi Bizottság nem képviselő tagját, a Képviselő-testület előtt tegyen esküt.

Dr. Sztantics Csaba:
Előolvasta az eskü szövegét.

ESKÜ

Barát László nem képviselő bizottsági tag a Képviselő-testület előtt letette az esküt.


7.) Az Önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye.

Dr. Sztantics Csaba:
Az előterjesztés két részre bontható, az egyik része az alkotmánybírósági határozat következtében az önkormányzat elővásárlási jogát szünteti meg. A másik része: a vagyonrendeletben az önkormányzat 20 millió forintig eltekintett a pályáztatás lehetőségétől. A módosítás arra vonatkozik, hogy a rendelet értékhatárra tekintet nélkül tegye lehetővé bizonyos esetekben az értékesítés módjának meghatározása mellett a város számára legkedvezőbb értékesítési mód kiválasztását.

Halmai István:
Javasolta a rendelet szövegénél az 1. § kiegészítését az alábbiak szerint:
".az elővásárlási jog és a gazdasági társaságban."

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Javasolta, hogy a bekezdésből készítsenek két mondatot.
".elővásárlási jog gyakorlását a polgármesterre bízza. A gazdasági társaságban."
Kérte, hogy erről a polgármester az ülés elején a beszámolójában számoljon is be.

Kálmán János:
Az átruházott jogokról a polgármester a két ülésszak között történtekről szóló tájékoztatóban számoljon be.

Dr. Sztantics Csaba:
Ismertette a módosított rendelet szövegét. Megkérdezte, hogy a behelyezett "és" szó nem okoz-e értelmezési problémát. A módosítás alapján a második mondatra is az 5 millió forint értékhatár vonatkozik? Az egy mondatban való szabályozásban az "és" szó nem okoz zavart ennek értelmezésében? Javasolta, hogy maradjon hatályban az előterjesztett formában ez a rendelkezés, és a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja meg a következő ülésén.

Szirbik Imre:
Kijelentette, hogy 5 millió forint felett nem kíván a Képviselő-testület nevében döntést hozni.

Megkérdezte, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

200/2007. (IX. 28.) Kt.
Tárgy: Önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásáról szóló határozat hatályon kívül helyezése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 136/A. § alkotmány ellenességének - 31/2007. (V.30.) AB határozat - megállapítása miatt az 5/2006. (I.27.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.

A határozatról értesítést kap:
1. Szirbik Imre polgármester
2. Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintett Osztály- és Irodavezetők.

Szirbik Imre:
Megkérdezte a Képviselő-testületet, aki a rendeletet az előterjesztés formájában elfogadja, "igen" szavazatával jelezze.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet-módosítás elfogadása minősített többségű szavazást igényel.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással minősített többséggel elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2007. (X.12.) rendelete
az Önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló
13/2005. (V.14.) ÖR. rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.


8.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 19/1999. (VII.10.) KT számú rendeletének módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, valamint a Lakásügyi Bizottság véleménye.

Báthory István:
Az idén lényeges változás történt a lakbértámogatásban. A családok összjövedelmének 15 %-át kellett, hogy elérje a lakbérre fordított összeg. Ezt módosítva fix összegű támogatás került bevezetésre, havi 2500,- Ft felső határ megállapításával. A 15 %-os költséghányadot felemelték 30 %-ra. A változásokról értesítettük a bérlőket, felmértük jövedelmi viszonyaikat. 124 kérelem érkezett be, melyből 65 esetben nem lehetett megállapítani lakbértámogatást. Az előző jogszabály alapján megállapított támogatás kifutása ez évben várható. 19 család az új díjak közlésével egyidejűleg kérelmet nyújtott be a lakbértámogatásra. A Képviselő-testület a Lakásügyi Bizottság hatáskörébe utalta a havi 2.500,- Ft lakbértámogatás odaítélését, mely az elmúlt időszakban 22 esetben volt. Ennek a mértéknek a megemelésére javaslat van a Képviselő-testület előtt. A %-os lakbér-támogatási rendszert szeretnék visszaállítani azzal a kitétellel, hogy a mindenkori minimál nyugdíj 27.130,- Ft duplájában kerülne meghatározásra az értékhatár, és a család össz- jövedelmének 15 % -os költséghányadát vennék figyelembe a támogatás lehetőségénél.

Dr. Sztantics Csaba:
Kérte módosítani a rendelet-tervezet 3. §-át az alábbiak szerint. "E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2007. április 3. napjától érkezett lakbér-támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni."

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy dr. Gyenes Ágota korábban elhangzott indítványát itt vegyék figyelembe.

Dr. Gyenes Ágota:
A Lakásügyi Bizottság hosszasan tárgyalta az előterjesztést, számításokat is végzett. Az év végi bevétel a lakbérekből a régi szabályzat szerint 9 millió forint. Az 5. hónaptól - amikor megemelték a lakbéreket - az év végéig 37,7 millió forint, összesen 46 millió forint.
A Képviselő-testület erre az évre kb. 6 millió forintot fordít lakbértámogatásra. A korábban tárgyalt 2 millió forint a támogatásra kevés lenne. Kérte, hogy a bevételt figyelembe véve tárgyaljanak a támogatás összegéről. Azért bonyolult a rendszer, mert az 5. hónaptól nő a bevétel.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és megtárgyalásra alkalmasnak tartotta. A bizottsági ülésen felvetődött - de nem kapott támogatást -, hogy a 2. § /1/ bekezdése ekképp kezdődjön: " A lakbértámogatás maximális mértéke." Megfontolásra ajánlja a "maximális" kifejezés beszúrását.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság támogatta a javaslatot. Megkérdezte, ha a költségvetésnél tárgyalt 9 millió forint többletbevételt a Szolgáltató Kft. 2 db lakás kialakítására kívánja fordítani, akkor miből lesz lakbértámogatás?
A várható bevétellel kapcsolatban vita van, mert az I. félévi teljesítések alapján nem látszik, hogy többletbevétel lesz a lakbérekből. Javasolta, hogy a következő ülésen térjenek vissza a lakbérbevételre, akkor már jobban látszanak a számok. Az ellentmondást fel kellene oldani.

Szirbik Imre:
Döbrőssy Ivánnak a Szolgáltató Kft vezetőjének adta át a szót.

Döbrőssy Iván:
Augusztus 31. napjával a bérleti díj emelkedéséből származó bevétel 13 millió forint. A két db lakás kialakítása nem a jelzett összegből történt, hanem volt tavalyi évi maradvány 3,9 millió forint és ehhez jött hozzá az ez évi felújítási tervnek egy része. Leszögezte, hogy nincs összefüggés a többlet árbevétel és a két darab lakás kialakítása között.

Kozák János:
Elfogadja, amit Döbrőssy Iván mondott, de az anyag nem erről szól, ennek megfelelően kellene szövegezni az anyagot.

Szirbik Imre:
Csatlakozott dr. Demeter Attila javaslatához, egyetért a "maximális" szó beszúrásával.

A módosító indítványt bocsátotta szavazásra. Kérte, aki egyetért a "maximális" szó beszúrásával, szavazzon.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal egyetértett a módosítással.

Megkérdezte a Képviselő-testületet, aki az így módosított rendeletet elfogadja, "igen" szavazatával jelezze.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet-módosítás elfogadása minősített többségű szavazást igényel.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 24 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2007. (X.12.) rendelete
az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérletéről szóló
19/1999. (VII.10.) KT. rendeletének módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.