16.) A fizető parkolóhelyek működtetésének és igénybevételének előírásairól szóló rendelet módosítása (13)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A parkolóórák oszlopai lassan elhelyezésre kerülnek, a parkolóhelyek felfestésre kerültek.
A lakosság tájékoztatása érdekében rádiós fogadóórát tartottak. A különféle lakossági fórumokon felmerülő kérdéseket tartalmazza az előterjesztés. A pontosítások egyértelműbbé, kezelhetőbbé teszik az ügyet. A rendelet-tervezet 6.§-ában szereplő díjtételek nettó értékek, a mindenkori áfával növelt. A mai áfa törvény szerint ez 120,- Ft.

Kálmán János:
Az első 10 perc ingyenessége hogyan lehetséges? Ha valaki 10 perc alatt elintézi az ügyet, akkor hogyan kapja meg a 10 perc ingyenességet?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A bíróság előtt, ami az IM, BM-nek ad parkolási lehetőséget, továbbra is megfog maradni? 3 parkoló ki lesz vonva?

Czirok Jánosné:
3 parkolóhely ki lesz alakítva.

Hornyik László:
A rendeletben hogyan lesz szabályozva, hogy az Ady E. és a Kossuth utcán lévő olyan üzletek, amelyek hátulról nem közelíthetők meg, azoknak fizetni kell, míg az árut kirakodják, vagy milyen módon kapnak mentességet?

Varga Sándor a Városellátó Intézmény vezetője:
A parkolási időből 10 perc ingyenes. Ha valaki 30 percre vált parkolószelvényt, az 40 percig érvényes. A parkolóóra nem tudja azt kezelni, hogy az első 10 perc ingyenes. A parkolóőr sem tudja ellenőrizni, hogy a 10 percet mikortól vette igénybe a gépkocsivezető. Sok város parkolási rendjét tekintették át. A városokban úgy van, hogy a rakodási időre nem kell parkolószelvényt váltani.

Hornyik László:
Látható, hogy az autó árut rakodik, bemegy az üzletbe leszámlázni, ekkor megy a parkolóőr, látja, hogy nincs az autón parkolószelvény és büntetni fog.
Javasolta, hogy minden olyan üzlettulajdonosnak vagy bérlőnek adjanak ki parkolási kártyát, amelyik üzlet nem közelíthető meg hátulról. Amikor az árurakodó megérkezik, a kártyát kiteszi, amikor az árut leadja, a kártyát visszaadja.

Varga Sándor:
Meggyőződése, hogy munkatársai lesznek annyira rugalmasak, hogy ezt parkolási kártya nélkül is fogják tudni kezelni. A parkolási kártya kiosztása visszaélésre adhat alkalmat.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Sipos Antal:
Korábbi ülésen már felvetette, ha valaki a postára megy levelet feladni és 15 percnél nincs bent tovább, akkor ne kelljen fizetnie. Amikor felvetette, azt mondták, hogy végrehajtható, beállítható az óra.

Szirbik Imre:
Az automata így nem állítható be. Türelmi idő mindenhol van. A parkolószelvény a lejáratáig érvényes.

Halmai István:
A bizottsági véleményeket a legvégén mondják el, vagy az elnökök a vitában hozzák fel, vagy a végén a szavazáskor kerül szóba?

Szirbik Imre:
A bizottsági véleményeket szavazásra szokta bocsátani. A Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványát az előterjesztő elfogadta. A Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító indítványát bocsátja szavazásra, melynek lényege, hogy a Katolikus Plébániához biztosítsanak díjmentes parkolást egy parkoló erejéig.

Baranyi Imre:
Az ott lakó személy számára rendszámra szóló parkolást biztosítsanak, nem pedig bárki számára.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával és Baranyi Imre képviselő által elmondott pontosítással, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (19 igen szavazattal) elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a módosítással egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2007. (VI.29.) rendelete

A fizető parkolóhelyek működtetésének és igénybevételének előírásairól szóló
11/2007. (IV.16) rendeletének
módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 5. számú melléklet tartalmazza.)


17.) A Rádió Szentes Kht. ügyvezető igazgatói állására pályázat kiírása (15)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.

Dongó László:
Javasolta, hogy a pályázati felhívás "Előnyök" bekezdése közé kerüljön bele a "felsőfokú szakirányú végzettséggel - pl. média szak - rendelkező" szövegrész.

Szirbik Imre:
Felsőfokú iskolai végzettség lehetőséget biztosít. Akinek van média végzettsége, annak a pályázatában meg is kell, hogy látszódjon.
Kérte a képviselőket, aki egyetért Dongó László képviselő javaslatával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Kérte a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti szövegezéssel egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében 2 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

151/2007.(VI.29.) Kt.
Tárgy: A Rádió Szentes Kht. ügyvezető igazgatói állására pályázat kiírása

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja a Rádió Szentes Kht. ügyvezető igazgatói állásának betöltésére irányuló pályázati kiírást.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a helyi és a megyei napilapban a Rádió Szentes Kht. ügyvezető igazgatói állásának meghirdetéséről.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa érintett osztály- és irodavezetők


18.) Személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulás létrehozása; Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása (16)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a megállapodás módosítását támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

152/2007. (VI.29.) Kt.
Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulás létrehozása; Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulás létrehozására és a Kistérségi Társulási Megállapodás módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:

1. Hatályon kívül helyezi a 29/2007. (II.23.)Kt. számú határozatának intézményi társulása létrehozására és működtetésére vonatkozó 1. pontját és a Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított kizárólagos jogkörében eljárva a Szentesi Kistérség Önkormányzatainak Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményi Társulása létrehozására és működtetésére irányuló megállapodást az előterjesztett szövegtartalommal jóváhagyja.

2. Egyetért azzal, hogy a feladatellátás változása miatt a Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása a következőképpen módosul:
"A feladat- és hatáskör ellátás" című III. fejezet, 3. pontja kiegészül a következővel:
3.10. Szociális intézményi feladatok ellátása

Ugyanennek a fejezetnek "A feladatellátás módja" szövegezésű 4. pontjának 4.9. alpontja a következőképpen módosul:
4.9. A személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása
* házi segítségnyújtás (Szentes és Árpádhalom vonatkozásában)
* jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szentes, Derekegyház,
Fábiánsebestyén, Nagytőke, Szegvár vonatkozásában)
* közösségi ellátások
* nappali ellátás (hajléktalanok nappali ellátása)
közös fenntartásából eredő feladatokat a Többcélú Társulás a Szentesi Kistérség Önkormányzatainak Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményi Társulásán keresztül biztosítja.

"A feladat- és hatáskör ellátás" című III. fejezet, "A feladatellátás módja" szövegezésű 4. pontja kiegészül a következővel:
4.10. A személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján szociális intézményi feladatok ellátása
* hajléktalanok átmeneti szállása
közös fenntartásából eredő feladatokat a Többcélú Társulás a Szentesi Kistérség

Önkormányzatainak Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményi Társulásán keresztül biztosítja.

3. Egyetért azzal, hogy a kistérségi közoktatási feladatellátás változása miatt a Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

"A közoktatás terén vállalt egyes feladatok ellátása a Szentes-Nagytőke, Szentes-Eperjes, Árpádhalom-Fábiánsebestyén-Nagytőke és a Szentes-Derekegyház települések önkormányzatai képviselő-testületei által létrehozott intézményi társulási megállapodások alapján történik."

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
2./ Szentes Kistérség Többcélú Társulás Társulási Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett intézmény-, osztály- és irodavezetők

Visszajött a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő


19.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása (38)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye.

Dr. Demeter Attila:
Bejelentette, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és a Képviselő-testületnek megtárgyalásra alkalmasnak tartja.

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel. Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosítását támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (20 igen szavazattal) elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2007. (VI.29.) rendelete

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
24/1999. (IX.3.) KT. sz. rendeletének
módosításáról

(A rendelet teljes szövegét az 6. számú melléklet tartalmazza.)


20.) Területrészek cseréje önkormányzatok között (17)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Köszöntötte az ülésen megjelent Nagytőke Község polgármesterét, Staberecz Ferencet.

Staberecz Ferenc, Nagytőke polgármestere:
Az előterjesztésben hiba van. A dátum helyesen 2007. június 30. Megköszönte, hogy az előterjesztést a Képviselő-testület tárgyalja.

Dr. Demeter Attila:
Megkérdezte, hogy mi indokolja egy egységes terület szétválasztását.

Földvári N. István:
A körjegyzőség kapcsán Szentes felmerült-e? Miért nem partner?

Staberecz Ferenc:
A földrajzi helyzet nem teszi lehetővé, hogy más településsel körjegyzőséget alakítsanak ki, csak Szentes várossal. Törekvésük lett volna, hogy hasonló nagyságrendű településsel alkossanak körjegyzőséget. Ha Szentes városa partner benne, akkor szeretnék Fábiánsebestyén felé határossá tenni Nagytőke közigazgatási területét. Ez Szentes közigazgatási határát két részre tagolná. Megkeresték az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati főosztályának vezetőjét. A telefonos egyeztetés során elmondta, hogy két darabra tagolódik Szentes közigazgatási területe, de az nem jogszabályellenes.
Földvári N. István képviselő úrnak elmondta, hogy volt rá hajlandóság. A Polgármesteri Hivatal létszámát szeretné megtartani. Nagytőkén az önkormányzat rendelkezik munkáltatói jogkörrel. Az első szempont az volt, hogy a munkahelyeket megőrizze. Ha Fábiánsebestyénnel sikerülne a körjegyzőség kialakítása, akkor erre módjuk lenne.

Kozák János:
Sokat hallanak arról, hogy a kistelepüléseknek sanyarú a sorsuk. Az önállóságukat lassan elveszítik. Ha próbálják magukat belegondolni a helyzetbe, akkor megérthetik, hogy félnek Szentestől. Ha az önállóságuknak az az ára, hogy egy földutat elcserélnek egy másik területre, amely nem jogszabályellenes, az megoldja a dolgokat és olyan problémát nem okoz, hogy kettészakad a terület, akkor támogatni kell. Kérte a képviselőket, hogy támogassák az előterjesztést.

Dr. Gyenes Ágota:
Nagytőkén 20 óvodás van, ha nem Fábiánsebestyénnel alkotnak körjegyzőséget, akkor Szentesre kell behozniuk a gyerekeket óvodába.

Móra József:
A Képviselő-testület a kistérséget támogató javaslatokat elfogadja, valamint vállalják a kistérség centrum szerepét. A nagytőkeiek nagy része szentesi vállalkozásoknál dolgozik. Nagy nehézségek árán sikerült elérni, hogy Cserebökény és Szentlászló ide tartozzon. Lesz egy Szentes alsó és Szentes fölső? Dunántúlon több olyan önkormányzat van, amelynek területe nem határos egymással, mégis körjegyzőséget alkotnak. Meg kellene találni annak a módját, hogy területcsere nélkül hogyan lehet körjegyzőséget kialakítani.

Baranyi Imre:
Nem támogatja az előterjesztést. A nagytőkeiek ide járnak általános- és középiskolába, kórházba. Sok szállal kötődnek egymáshoz. Nem tud támogatni egy olyan előterjesztést, amely Szentes város területét megbontja.

Dr. Sztantics Csaba:
Staberecz polgármester úr fontosnak tartja, hogy a Polgármesteri Hivatal változatlan létszámmal működjön tovább. Az önkormányzati törvény 39.§-ából kiolvasható, hogy "a körjegyzőség fenntartásához, költségeihez az érdekelt képviselő-testületek eltérő megállapodás hiányában a településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá". Kerüljük ki a lakosságszámarányos hozzájárulást, kössenek megállapodást, amelynek értelmében megmaradhat a nagytőkei polgármesteri hivatalban dolgozó hivatalnokok köztisztviselői jogviszonya azzal, hogy Nagytőke viseli annak terheit.

Staberecz Ferenc:
Igaz, hogy a nagytőkei lakosok nagy része Szentesre jár dolgozni, illetve a diákok a városba járnak iskolába. Az egészségügyi körzetet miért nem Szentes látja el? Miért van Cserebökény és Magyartés egészségügyi körzetként Nagytőkéhez csatolva?

Móra József:
Cserebökény és Magyartés azért van Nagytőkéhez csatolva egészségügyi ellátás szempontjából, mert Nagytőke egy orvost nem tud úgy foglalkoztatni, ha Szentes nem biztosítja a területet.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat A.) változatát támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat B.) változatát támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

Szirbik Imre:
A Képviselő-testület kinyilváníthatja, hogy minden törvényes megoldásban Nagytőke Község Önkormányzatával a körjegyzőség kialakítására nyitott, olyan szerződés előtt is nyitott, amelynek kérdéseit a törvénytől eltérő módon rendezi.

153/2007. (VI.29.) Kt.
Tárgy: Területrészek cseréje önkormányzatok között

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testületének kezdeményezését önkormányzatok közötti területrészek cseréjére vonatkozóan.

A Képviselő-testület nem támogatja a kezdeményezésben érintett területrészek cseréjét.

A határozatról értesítést kap:
1./ Nagytőke Község Polgármestere
2./ Szentes Város Polgármestere


21.) Közterület elnevezése Rózsa Gáborról (18)
Az utcanév és településrésznév megállapításának, továbbá létesítmények elnevezésének általános szabályairól szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Művelődési és Oktatási, a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Móra József:
Felhívta a figyelmet, akinek bővebb információra van szükséges az a www.szentesinfo.hu/mozaik honlapon tartalmasabb anyagot olvashat.

Földvári N. István:
A Pálmások Szövetsége és jómaga nem javasolja egy téren belül egy másik tér elnevezését. Az Iskola utca sarkán lévő polgárház Rózsa Gáborhoz kötődik. A Pálmások Szövetsége indítványozza, hogy az Iskola utca legyen átnevezve Rózsa Gábor utcává.

Hornyik László:
Rózsa Gábor mikor halt meg? Van-e olyan kritérium arra, hogy valaki halála után mennyivel lehet közterültet elnevezni.

Dr. Sztantics Csaba:
A helyi rendelet nem tartalmaz ilyen kitételt. Felhívta a figyelmet, hogy jelölő szervezetnek nincs joga indítványt tenni. Képviselőként tehet indítványt.

Visszajött a terembe: dr. Bácskainé Fazekas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Földvári N. István:
Előző indítványát a Pálmások Szövetsége tagjaként és önkormányzati képviselőként újra beterjeszti.

Oltyán Lajos, a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság tagja:
Ebben az évben másodjára tárgyalnak közterület elnevezésről. Véleménye szerint közterületet elnevezni fajsúlyosabb dolog, mint egy díszpolgári cím adományozása.

Kiment a teremből: dr. Demeter Attila képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Oltyán Lajos:
Nem volna szerencsésebb, ha a közterület elnevezéseket a Városi Kitüntetések Odaítélését Előkészítő Bizottság véleményezné. Sorba venné a közterület elnevezésekre vonatkozó javaslatokat és az életmű teljes ismerete alapján terjesztené a Képviselő-testület elé. Úgy gondolta, hogy akiről száz évre közterületet neveznek el, arról a teljes életművet ismerni kell, és annak ismeretében kellene dönteni.

Kozák János:
Az előterjesztésben szerepel, hogy Rózsa Gábor a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán szerzett oklevelet. Felhívta a figyelmet, hogy diplomát az egyetemen építőmérnöki karon lehet szerezni. Egyet lehet érteni Oltyán Lajos felszólalásával, de akkor el kellene gondolkozni azon, hogy miért nevezték el a sétányt Janó György sétánynak.

Szirbik Imre:
Képviselői minőségében javasolta, hogy az eredeti indítvány szerint a Szent Miklós tér és a Kossuth u. 8. sz. által határolt, jelenleg névvel nem rendelkező területet nevezzék el. Az Iskola utcát nem javasolta. Az Iskola utca a Gimnáziumhoz kapcsolódó történelmi név. Ha területbe gondolkodnak, akkor a Fényírda melletti területnél maradjanak. A Fényírda megmentése, történelmi kutatása a Péter Pál Ház mellett Rózsa Gábor egyik legnagyobb munkásságát jelenti. Egyetértett Oltyán Lajos felvetésével. Elgondolkodtató, hogy ciklusonként egyszer kellene közterület elnevezésekkel foglalkozni.

Halmai István:
A 18-hoz sorszám alatt az utcanév és településrésznév megállapításának, továbbá létesítmények elnevezésének általános szabályairól szóló rendelet módosítása szerepel. Korábban tárgyaltak arról, hogy a rendelet 8.§-a hibázott. A rendelet 8.§ /1/ bekezdését úgy módosítanák, hogy csak az a.) pont maradna meg belőle.

Dr. Sztantics Csaba:
Korábban a rendelet módosítása a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részéről merült fel. Azonban erről nem történt szavazás. A Jogi és Ügyrendi Bizottság megismerte a felvetést, amelyet támogatott.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosítását támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2007. (VII.16.) rendelete

az utcanév és településrésznév megállapításának, továbbá
létesítmények elnevezésének általános szabályairól szóló
6/1977. (X.14.) T.sz. rendeletének
módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 7. számú melléklet tartalmazza.)

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az Iskola utca kerüljön átnevezésre Rózsa Gábor utcára, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 2 igen szavazattal, 13 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Szent Miklós tér melletti területet Rózsa Gábor térnek nevezzék el, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

154/2007. (VI.29.) Kt.
Tárgy: Közterület elnevezése Rózsa Gáborról

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § h) pontjában biztosított jogkörében, maradandó emléket állítva a 62 évesen elhunyt kiváló mérnök-muzeológus szakembernek, és a Fridrich-fényirda múzeum és a Szent Miklós tér közötti teret Rózsa Gáborról nevezi el.

2./ Felkéri a jegyzőt a közterület elnevezésével kapcsolatos további intézkedések megtételére.

Határidő. Folyamatos
Felelős: dr. Sztantics Csaba jegyző

A határozatról értesítést kap:
1./ Móra József képviselő
2./ Team Számítástechnika - Szentes, Tóth J. u. 13.
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők


22.) A Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet megszüntetése (19)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

155/2007. (VI. 29.) Kt.
Tárgy: A Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet megszüntetése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 190/2006. (XII.15.) Kt. határozata alapján a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ /3/ bekezdésében foglaltak szerint 2007. augusztus 15. napjával jogutódlással megszünteti. A költségvetési szerv megszüntetésére a hivatkozott törvény 90. §. 1/c. pontja alapján került sor. A jogutód intézmény 2007. augusztus 16-tól a Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet.

A megszüntetésre kerülő intézmény neve: Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet
Székhelye: Szentes, Rákóczi F. u. 46-48. sz.
Felügyeleti szerve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
A megszüntető szerv neve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: A Szentes Város Önkormányzata vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet, Szentes Város Önkormányzata költségvetési rendelete, valamint más hatályos jogszabályok előírásai szerint.
A dolgozók foglalkoztatására a hatályos jogszabályok az irányadók.

A megszüntetésre kerülő intézmény által ellátott közoktatási feladat az önkormányzat által fenntartott napköziotthonos óvodákban biztosított.

A határozatról értesítést kap:
1./ Magyar Államkincstár Csm-i Területi Igazgatósága
6720 Szeged, Széchenyi tér 9. sz.
2./ Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet - Helyben
3./ Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet - Helyben
4./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája - Helyben
5./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály-és irodavezetők


23.) Az Apponyi téri Óvodai Munkáltatói Körzet megszüntetése (20)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

156/2007. (VI. 29.) Kt.
Tárgy: Az Apponyi téri Óvodai Munkáltatói Körzet megszüntetése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 190/2006. (XII.15.) Kt. határozata alapján az Apponyi téri Óvodai Munkáltatói Körzet elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ /3/ bekezdésében foglaltak szerint 2007. augusztus 15. napjával jogutódlással megszünteti. A jogutód intézmény 2007. augusztus 16-tól a Központi Óvodai Munkáltatói Körzet. A költségvetési szerv megszüntetésére a hivatkozott törvény 90. §. 1/c pontja alapján kerül sor.

A megszüntetésre kerülő intézmény neve: Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet
Székhelye: Szentes, Apponyi tér G. épület
Felügyeleti szerve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
A megszüntető szerv neve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: A Szentes Város Önkormányzata vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet, Szentes Város Önkormányzata költségvetési rendelete, valamint más hatályos jogszabályok előírásai szerint.
A dolgozók foglalkoztatására a hatályos jogszabályok az irányadók.

A megszüntetésre kerülő intézmény által ellátott közoktatási feladat az önkormányzat által fenntartott napköziotthonos óvodákban biztosított.

A határozatról értesítést kap:
1./ Magyar Államkincstár Csm-i Területi Igazgatósága
6720 Szeged, Széchenyi tér 9. sz.
2./ Apponyi téri Óvodai Munkáltatói Körzet - Helyben
3./ Központi Óvodai Munkáltatói Körzet - Helyben
4./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája - Helyben
5./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály-és irodavezetők


24.) A Kossuth utcai Óvodai Munkáltatói Körzet megszüntetése (21)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

157/2007. (VI. 29.) Kt.
Tárgy: A Kossuth utcai Óvodai Munkáltatói Körzet megszüntetése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 190/2006. (XII.15.) Kt. határozata alapján a Kossuth utcai Óvodai Munkáltatói Körzet elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ /3/ bekezdésében foglaltak szerint 2007. augusztus 15. napjával jogutódlással megszünteti. A költségvetési szerv megszüntetésére a hivatkozott törvény 90. §. 1/c. pontja alapján került sor. A jogutód intézmény 2007. augusztus 16-tól a Központi Óvodai Munkáltatói Körzet.

A megszüntetésre kerülő intézmény neve: Kossuth utcai Óvodai Munkáltatói Körzet
Székhelye: Szentes, Kossuth L. u. 18. sz.
Felügyeleti szerve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
A megszüntető szerv neve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: A Szentes Város Önkormányzata vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet, Szentes Város Önkormányzata költségvetési rendelete, valamint más hatályos jogszabályok előírásai szerint.
A dolgozók foglalkoztatására a hatályos jogszabályok az irányadók.
A megszüntetésre kerülő intézmény által ellátott közoktatási feladat az önkormányzat által fenntartott napköziotthonos óvodákban biztosított.

A határozatról értesítést kap:
1./ Magyar Államkincstár Csm-i Területi Igazgatósága
6720 Szeged, Széchenyi tér 9. sz.
2./ Kossuth utcai Óvodai Munkáltatói Körzet - Helyben
3./ Központi Óvodai Munkáltatói Körzet - Helyben
4./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája - Helyben
5./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály-és irodavezetők


25.) A Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet megszüntetése (22)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

158/2007. (VI.29.) Kt.
Tárgy: A Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet megszüntetése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 190/2006. (XII.15.) Kt. határozata alapján a Köztársaság utcai Óvodai Munkáltatói Körzet elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ /3/ bekezdésében foglaltak szerint 2007. augusztus 15. napjával jogutódlással megszünteti. A költségvetési szerv megszüntetésére a hivatkozott törvény 90. §. 1/c. pontja alapján került sor.
A jogutód intézmény 2007. augusztus 16-tól a Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet.

A megszüntetésre kerülő intézmény neve: Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet
Székhelye: Szentes, Köztársaság u. 2. sz.
Felügyeleti szerve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
A megszüntető szerv neve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: A Szentes Város Önkormányzata vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet, Szentes Város Önkormányzata költségvetési rendelete, valamint más hatályos jogszabályok előírásai szerint.
A dolgozók foglalkoztatására a hatályos jogszabályok az irányadók.

A megszüntetésre kerülő intézmény által ellátott közoktatási feladat az önkormányzat által fenntartott napköziotthonos óvodákban biztosított.

A határozatról értesítést kap:
1./ Magyar Államkincstár Csm-i Területi Igazgatósága
6720 Szeged, Széchenyi tér 9. sz.
2./ Köztársaság utcai Óvodai Munkáltatói Körzet - Helyben
3./ Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet - Helyben
4./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája - Helyben
5./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály-és irodavezetők


26.) Az Általános Iskolai Kollégium megszüntetése (24)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

159/2007. (VI.29.) Kt.
Tárgy: Az Általános Iskolai Kollégium megszüntetése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 190/2006. (XII.15.) Kt. határozata alapján az Általános Iskolai Kollégium elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ /3/ bekezdésében foglaltak szerint 2007. június 30. napjával jogutódlással megszünteti. A jogutód intézmény 2007. július 1-től a Terney Béla Középiskolai Kollégium (Szentes, Jövendő u. 6. sz.). A költségvetési szerv megszüntetésére a hivatkozott törvény 90. §. 1/c pontja alapján kerül sor.

A megszüntetésre kerülő intézmény neve: Általános Iskolai Kollégium
Székhelye: Szentes, Ady E. u. 10. sz.
Felügyeleti szerve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
A megszüntető szerv neve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: A Szentes Város Önkormányzata vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet, Szentes Város Önkormányzata költségvetési rendelete, valamint más hatályos jogszabályok előírásai szerint.
A dolgozók foglalkoztatására a hatályos jogszabályok az irányadók.

A megszüntetésre kerülő intézmény által ellátott közoktatási feladat az önkormányzat által fenntartott Terney Béla Középiskolai Kollégiumban (Szentes, Jövendő u. 6. sz.) biztosított.

A határozatról értesítést kap:
1./ Magyar Államkincstár Csm-i Területi Igazgatósága
6720 Szeged, Széchenyi tér 9. sz.
2./ Általános Iskolai Kollégium - Helyben
3./ Terney Béla Középiskolai Kollégium - Helyben
4./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája - Helyben
5./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály-és irodavezetők


27.) A Gróf Széchenyi István Általános Iskola megszüntetése (24)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

160/2007. (VI.29.) Kt.
Tárgy: A Gróf Széchenyi István Általános Iskola megszüntetése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 190/2006. (XII.15.) Kt. határozata alapján a Gróf Széchenyi István Általános Iskola elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ /3/ bekezdésében foglaltak szerint 2007. július 1. napjával jogutód nélkül megszünteti. A költségvetési szerv megszüntetésére a hivatkozott törvény 90. §. 1/c. pontja alapján kerül sor.

A megszüntetésre kerülő intézmény neve: Gróf Széchenyi István Általános Iskola
Székhelye: Szentes, Berekhát 13. sz.
Felügyeleti szerve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
A megszüntető szerv neve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: A Szentes Város Önkormányzata vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet, Szentes Város Önkormányzata költségvetési rendelete, valamint más hatályos jogszabályok előírásai szerint.
A dolgozók foglalkoztatására a hatályos jogszabályok az irányadók.

A megszüntetésre kerülő intézmény által ellátott közoktatási feladatok az önkormányzat által fenntartott általános iskolákban biztosítottak.

A határozatról értesítést kap:
1./ Magyar Államkincstár Csm-i Területi Igazgatósága
6720 Szeged, Széchenyi tér 9. sz.
2./ Gróf Széchenyi István Általános Iskola - Helyben
3./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája - Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály-és irodavezetők


28.) Közoktatási Intézmények Alapító Okiratai
Alapító Okiratok módosítása (25)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

161/2007. (VI.29.) Kt.
Tárgy: Közoktatási Intézmények Alapító Okiratainak módosítása


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító okirata, alapító okiratok módosítása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Koszta József Általános Iskola (melléklet szerinti), a Központi Óvodai Munkáltatói Körzet (melléklet szerinti), a Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet (melléklet szerinti) és a Terney Béla Kollégium (melléklet szerinti) egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okiratát.

Határidő: 2007. június 30. és 2007. augusztus 15.
Felelős: Jegyző

2./ A Képviselő-testület kötelezi fenti intézmények vezetőit, hogy a jóváhagyott alapító okiratok szerint, és a megváltozott intézményi struktúráknak megfelelően készítsék el, és nyújtsák be jóváhagyásra a fenntartóhoz az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatukat.

Határidő: 2007. október 1.
Felelős: Jegyző, Intézményvezetők

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Derekegyház Község Polgármestere
3./ Eperjes Község Polgármestere
4./ Intézményvezetők
5./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája
6./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintettek Helyben


29.) Városi Intézmények Gazdasági Irodája Alapító Okiratának módosítása (26)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

162/2007.(VI.29.) Kt.
Tárgy: Városi Intézmények Gazdasági Irodája Alapító Okirata módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Intézmények Gazdasági Irodája (Szentes, Vásárhelyi út 12.) alapító okiratának módosítási javaslatát, és azt a jelen határozat mellékleteként egységes szerkezetben elfogadja.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály-és irodavezetők
2./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája


30.) A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása (27)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az előterjesztés 1. oldalán megszüntetendőként a Petőfi u. 1. sz. szerepel. Az alapító okiratban telephelyként szerepel a Petőfi u. 2. szám. Ez nem elírás?

Szirbik Imre:
Elírás lehet, a javítást elvégzik.

Dongó László:
Ha kiveszik a Művelődési Központból a Gyermekkönyvtárat, akkor miért marad ott a telephelyeknél a Petőfi u. 2. szám?

Szűcs Lajos:
A gyermekkönyvtár helyileg ott marad.

Dongó László:
A gyermekkönyvtárat integrálták a Könyvtár Kht.-hoz. Az előterjesztés pedig a Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról szól.

Szűcs Lajos:
Javasolta, hogy kerüljön törlésre a Petőfi u. 2.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a törléssel együtt az alapító okirat módosításával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

163/2007.(VI.29.) Kt.
Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okirata módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Művelődési Központ (Szentes, Tóth J. u. 10-14.) alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, és azt a jelen határozat mellékleteként egységes szerkezetben elfogadja.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály-és irodavezetők
2./ Szentesi Művelődési Központ


31.) Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása (28)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (20 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

164/2007. (VI.29.) Kt.
Tárgy: Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Gondozási Központ módosított Alapító Okiratát a melléklet szerint elfogadja.

A határozatról értesítést kapnak:
1. Szentes Város Jegyzője
2. Gondozási Központ Vezetője
3. Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintettek

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő


32.) A Szentes, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012/1, 4012/2, 4013, 4014/1 hrsz-ú belterületi ingatlanok felmentése a változtatási tilalom alól (29)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (19 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

165/2007.(VI. 29.) Kt.
Tárgy: A Szentes, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012/1, 4012/2, 4013, 4014/1 hrsz-ú belterületi ingatlanok felmentése a változtatási tilalom alól

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012/1, 4012/2, 4013, 4014/1 hrsz-ú belterületi ingatlanok változtatási tilalom alóli felmentéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Az IMT-FORTIS Kft. képviseletében Horváth Istvánné ügyvezető kérelmére Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felmentést ad a Szentes, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012/1, 4012/2, 4013, 4014/1 hrsz-ú belterületi ingatlanokat terhelő változtatási tilalom alól. A felmentés a tárgyi ingatlanok telekösszevonására vonatkozik, amely szerint a telekalakítás után kettő önálló ingatlan keletkezik:

4007/1 hrsz-ú, tó művelési ágú, 3 ha 4131 m2 területű, és
4007/2 hrsz-ú, beépítetlen terület művelési ágú, 1 ha 6458 m2 területű ingatlanok.

A határozatról értesítést kap:
1./ IMT-FORTIS Kft.- 6600 Szentes, Szarvasi út 14.
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztályok és irodák


33.) A Terney Béla Kollégium pályázatának benyújtása szálláshelyek fejlesztésére (37)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (19 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

166/2007. (VI.29.) Kt.
Tárgy: A Terney Béla Kollégium pályázatának benyújtása szálláshelyek fejlesztésére

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Terney Béla Kollégium (Szentes, Jövendő u. 6. sz.) szálláshelyeinek fejlesztésére irányuló, az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 17/2007.(V.3.) SZMM rendelete alapján meghirdetett pályázati lehetőségről szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete indokoltnak tartja a Terney Béla Kollégium két vizesblokkjának felújítását és az erre vonatkozó pályázat benyújtásával megbízza a Terney Béla Kollégiumot.

Határidő: 2007. július 18.
Felelős: Nyári Józsefné

2. Sikeres pályázat esetén a pályázati kiírásban szereplő 25%-os önrészt biztosítja, illetve az I. és a II. emeleti vizesblokkok teljes felújításához még szükséges 3.166.000,-Ft-ot is a pályázó rendelkezésére bocsátja.
Nyertes pályázat esetén a fenntartó összesen 5.500.000,-Ft-ot Terney Béla Kollégium rendelkezésére bocsát ahhoz, hogy az I. és a II. emeleten található vizesblokk felújításra kerüljön.

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Város Alpolgármestere
2. Terney Béla Kollégium
3. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintettek


34.) Központi Gyermekélelmezési Konyha üzemeltetése (39)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Ollai Istvánné:
Nem érti az előterjesztést.

Szilvássy Árpádné:
A Képviselő-testület korábban már két határozatot hozott. A mostani előterjesztés a két határozatnak az összeolvasztása. Van lehetőség pályázati úton a hasznosításra, ahogy a Képviselő-testület döntött közbeszerzési törvény szabályai szerint, és időközben lehetőség nyílt a vagyonkezelői jog létesítésével egy pályáztatásra. Ezt az Iroda a bizottság közreműködésével elvégezte. A pályázati feltételeket meghatározták. Több érdeklődő volt, de ajánlat nem érkezett. Nem biztos, hogy továbbra is vagyonkezelői jog létesítésével lesz célszerű meghirdetni a hasznosítást, hanem a közbeszerzési törvényt is célszerű figyelembe venni. A határozati javaslat arról szól, hogy a bizottságot felhatalmazza a Képviselő-testület, hogy vagyonkezelői jog létesítésével vagy közbeszerzési törvény szabályai szerint történjen a hasznosítás.

Pásztor Antal:
A Prometeus cég szeptembertől nem hajlandó aláírni a kazán működését. Ez mennyiben érinti a szeptemberi kezdést? Nehogy kifussanak az időből.

Visszajött a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Ollai Istvánné:
Tudomása szerint a költségvetésben van 1 mFt. Ez nem lenne elég a kazán rendbehozatalára? Maradhatna minden úgy, ahogy van.

Szirbik Imre:
Az alapvető kérdés nem a kazán, hanem a többi technológiai rész is. A kazánt működőképessé kell tenni, ha úgy jön ki.

Ollai Istvánné:
Nincs arra lehetőség, hogy valamilyen formában pályázzanak a konyha felújítására, azért, hogy a város fenntartásában maradjon?

Szirbik Imre:
A konyha a város tulajdonában marad. A konyhát az önkormányzat nem privatizálja. A Képviselő-testület továbbra is fenntartja a jogát, hogy a térítési díjakat megállapítsa. A Képviselő-testület dönt, hogy a felújítást a saját pénzéből végzi, vagy egy vállalkozással oldja meg. Közgazdaságilag a dolog nem hátrányos a tanulókra és a szociális étkezőkre. Sem kockázatot, sem pénzügyi többletet számukra nem jelent. A városnak olyan előnyt jelenthet, hogy nem kell hitelt felvenni a munka elvégzésére.

Ollai Istvánné:
Maradjon így, ahogy most van és hozzuk rendbe ahogy tudjuk.

Kiment a teremből: Törőcsik Zoltán képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

167/2007. (VI.29.) Kt.
Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha üzemeltetése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Központi Gyermekélelmezési Konyha üzemeltetésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Az 59/2007. (III.30.) Kt. határozat első mondata helyébe a következők lépnek:
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a városi közétkeztetési szolgáltatás ellátását a közfeladat ellátására fenntartott intézmény útján; közfeladat ellátásának átadásához kapcsolódóan a közbeszerzési törvény szabályai szerinti eljárás lefolytatásával, vagy pedig a közfeladat ellátásának átadásához kapcsolódóan vagyonkezelői jog létesítésével látja el.
A feladat ellátásának módjának kiválasztásához szükséges döntés előkészítésével külön bizottságot bíz meg, melynek tagjai: a feladatban érintett bizottságok

- Jogi és Ügyrendi Bizottság,
- Művelődési és Oktatási Bizottság,
- Pénzügyi Bizottság,
- Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság,
- Szociális és Egészségügyi Bizottság,
- Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Elnökei, vagy általuk megbízott bizottsági tag.

A feladat ellátásának módjára vonatkozó döntés, a feladat ellátásának módja a korábbi határozatokban előírt feltételeket nem változtatja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

A határozatról értesítést kap:
1.) Központi Gyermekélelmezési Konyha - Szentes
2.) Szentes Város Polgármestere
3.) Szentes Város Alpolgármestere
4.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály-és irodavezetők


35.) Közoktatási intézmények feladatellátásának átszervezése (41)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, valamint a Gyermek,- Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Visszajött a terembe: Törőcsik Zoltán képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
A Csongrád Megyei Közgyűlés legutóbbi ülésén több olyan döntést hozott, amely Szentest is érinti. Az előterjesztés módosult a közgyűlés ülésén, amelynek lényege, hogy Makó esetében kiemelte a József Attila Gimnáziumot, mely önálló intézményként működne tovább, csak a szakképző intézményeket vonja össze.
Szentes esetében a Gimnázium önállóságát nem támogatja a közgyűlés, ezért javaslata, hogy a Horváth Mihály Gimnázium és a Boros Sámuel Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola egy intézményt alkotna, Horváth Mihály Gimnázium és Szakiskola elnevezéssel, míg a Pollák Antal és a Zsoldos Ferenc Szakközépiskolák kerülne összevonásra. Ettől a megoldástól megközelítőleg 50 mFt megtakarítást várnak, amelyet semmiféle számítás nem támaszt alá. Módosító indítványként benyújtották, hogy a Horváth Mihály Gimnázium és a Boros Sámuel Szakközépiskola is önálló intézmény maradjon. A másik indítvány az volt, hogy a Rigó Alajos és a Kozmutza Flóra intézmény összevonásával, Rigó Alajos iskola néven működne tovább, ez maradjon a megye törvényhatósági területén, azaz Szentesen, ez is leszavazásra került.

Szűcs Lajos:
Nem érti, hogyan gondolták, hogy döntés után kérik ki a Képviselő-testület véleményét. A gazdasági kérdések befolyásolják. Megkérdezte, hogy az 52 mFt-os megtakarítást hogyan jön ki, de konkrét választ senkitől nem kapott. Mondják meg iskolánként, hogy mennyi pénzt takarítanak meg. Hivatkozik az előterjesztés a munkaerő gazdálkodásra.

Szűcs Lajos:
Mi ebben a munkaerő gazdálkodás? Szabad kapacitás elméleti órákban nincs. A különbözőségek miatt sem pedagógiailag, sem szakmailag semmilyen érv nem mutat arra, hogy ezeket az iskolákat össze kellene vonni. Javaslata az volt, hogy a Gimnázium maradjon gimnázium a hagyományaival együtt, a Boros Sámuel Szakközépiskola is maradjon önálló. Arról lehet beszélni, hogy a Pollák Antal és a Zsoldos Ferenc Szakközépiskolákat bizonyos szempontból lehetne közös irányítás alá vonni.
Az előterjesztésben szerepel, hogy "a kiadások további csökkentése az egyetlen lehetséges útja az irányítás koncentrált megszervezése". Milyen koncentrált megszervezés az, hogy lesz egy igazgató és minden iskolában lesz egy igazgatóhelyettes. Egy 500-600 fős intézményt ma sem lehet egy helyettessel irányítani. Az előterjesztés jól leírja, hogy kivel kellett volna egyeztetni. Iskolaszékek már nem működnek, érintett intézmények közalkalmazotti közösséget össze kell hívni, már aki nem ment el szabadságra. A szülői szervezetek és iskolai diákönkormányzatok már nem úgy működnek. Sorolhatná azokat az érveket, amelyek ellentmondanak annak, hogy ezt az anyagot támogatni tudják. A megye a városait külön-külön veszi és nem egységesen. Különféle alkuk köttettek. Kérte, hogy az előterjesztést ne támogassák. Hozzák a közgyűlés tudomására, hogy az anyagnak döntés előtt kellett volna megérkeznie. Sem szakmailag, sem gazdaságilag nem elfogadható az előterjesztés.

Hornyik László:
A város visszatudná-e venni a középiskolákat és fenn tudná-e tartani?

Baranyi Imre:
Valóban van olyan szentesi képviselő, aki nem Szentes érdekeit képviseli?

Szirbik Imre:
Nem tud korrekt választ adni. Hivatalosan nem ismeri, hogy az intézmények normatív finanszírozottsága milyen mértékű és azt, hogy a normatíván felül a megyei közgyűlés mennyi saját forrásból képződött támogatást tesz az iskolákhoz. Kérte az alelnöktől, reméli hamarosan megkapja. Az iskoláktól kapott információk alapján 50-80 mFt közötti számról lehet szó. Zsoldos Ferenc Szakközépiskola esetében 0 Ft az eltérés, a Gimnázium esetében 40 mFt nagyságrendű a differencia, a többi intézményeknél 10-20 mFt. A forráshiányt ez az összeg növelné. A mostani forráshiány 20%-ával növekedne meg a város forráshiánya. A dolog arról szólhat, hogy a városokat ráirányítsák arra, vegyék vissza az intézményeket, amellyel a megye mozgásterét javítanák. A középiskolák fenntartása a megyei közgyűlés kötelező feladata. A szavazási lista előtte van, bárki előtt nyilvános. A szentesi lakcímmel rendelkezők voksai előtte vannak. Nem tekinti szentesinek azt a képviselőt, aki Szentes ellen szavaz. A listát nem olvassa fel, bárki megnézheti.

Baranyi Imre:
Ha egy költségvetést a város elkészít, abba intézményenként minden benne van, a bevétele, kiadása, létszáma. Ilyen tájékoztatást nem kapnak a megyei képviselők?

Szűcs Lajos:
Van ilyen. A probléma az, hogy a megyei vezetés úgy döntött, az iskoláit ilyen szinten, ilyen formában nem kívánja tovább fenntartani. Problémájuk az, hogy nem látják, hogyan jön ki az 52 mFt. Ha bebizonyítják, hogyan jön ki az 52 mFt, akkor világosan látja, miről van szó.

Móra József:
Az előterjesztést "eső után köpönyegnek" nevezte. Elgondolkodtató, hogy a felsorolt egyeztetések nem történtek meg. Egy iskola működéséhez szükség van Szervezeti és működési szabályzatra, házirendre.

Móra József:
Amikor a város átadta a megyének a középiskoláit, a megállapodásban van egy olyan klauzula, hogy minden olyan változás, amely az iskolák szervezetében történik, azt előre egyeztetni kell a Képviselő-testülettel. Ez az előterjesztés ezt szolgálná oly módon, hogy már elfogadta a Csongrád Megyei Közgyűlés? Javasolta, hogy fogalmazzanak meg egy határozatot, melyben Szentes Város Önkormányzata kéri a Közigazgatási Hivatalt, hogy vizsgálja meg, a szerződés hogyan teljesül, amikor később kapják meg az előterjesztést, később tudnak véleményt nyilvánítani. Gyakorlatilag az önkormányzatot a döntés előkészítésébe be sem vonták.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Nem tudja megítélni, hogy a fúzió milyen gazdasági előnyökkel járna. Ha valamelyik iskolában gyermekhiány lenne és a másik iskola befogadná, az épület felszabadulna, akkor lenne megtakarítás. De nem erről van szó. Iskoláink jól működőek. A Gimnázium 100%-os beiskolázással bír. Személyi kérdésben az igazgatóhelyettesek személye lehet némi megtakarítás. Az iskolák különböző típusúak. Nem talált olyan várost, ahol a gimnáziumot szakközépiskolával vonták volna össze. Mindkét iskolának más a profilja. Az iskolában teljes kihasználtsággal dolgoznak a tanárok, áttanításra nem lát semmilyen esélyt. Augusztusban kell elkészíteni a szervezeti és működési szabályzatot, a házi rendet, a minőségirányítási programot. A 147 éves Horváth Mihály Gimnázium óriási presztízst vívott ki magának. Össze lehet vonni, lehet közös neve, de hogy a kooperáció hogyan tudna létrejönni, azt jelen pillanatban nem látja. Azt szeretnék, ha önálló intézményként működhetnének tovább.

Földvári N. István:
Tapasztalja, hogy kettős a világ, ami nem tetszik, de tudomásul kell vennie. Jó lenne együtt gondolkozni.

Dongó László:
A probléma ott van, hogy az oktatási intézmények alulfinanszírozottak. A pedagógusok évek óta nem kaptak fizetésemelést. Ezek a kormányzat drasztikus megszorító intézkedéseinek a következménye. Ezek kényszerítették a fenntartót arra, hogy változtasson. A megyei fenntartónak és a városnak jobban együtt kellene működnie és megtenni mindent annak érdekében, hogy a minőségirányítási programok az iskolában reális lehetőségként kínálkozzanak.

Baranyi Imre:
Amikor átadták az iskolákat, kötöttek egy megállapodást a megyével. Szeretné tudni a szerződés tartalmát.

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Baranyi Imre:
Egyetértett azzal, hogy keresni kell azokat a lehetőségeket, hogyan lehetne költségeket megtakarítani. Megértené akkor, ha korrekt számadatok, számítások alapján zajlik az átszervezés. Halmai László úgy áll bosszút Szentesen, hogy ellene agitál és szavaz. Nem érti volt képviselőtársát.

Visszajött a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
Makó Város Képviselő-testülete az általános iskolák vonatkozásában szerdán hozta meg a döntését. A makóiakat "kiosztotta" a megyei közgyűlés pénzügyi bizottságának elnöke, hogyan gondolják azt, hogy az intézményeiket összevonják. Másnap ez a bizottsági elnök engem "osztott ki", hogy miért agitálok az intézmények különállósága mellett. Megérti azt, hogy a megyei közgyűlésnek időnként fájdalmas döntéseket kell hoznia.
Az anyagokhoz úgy jut hozzá, hogy internetről letölti, mert nem kapja meg. Ha információt kér, akkor a hivataltól azt a választ kapja, hogy a megyei közgyűlés elnökasszonya engedélyezi, mit kaphat meg. Megyei képviselőként jogai nem túl nagyok, de országgyűlési képviselőként az államtitkot sem lehet előtte megtagadni. Bármelyik hivatalba, bármilyen információt megkaphat, saját felelőssége, hogy az információkkal él vagy visszaél, de az eskü és a jogszabályok köteleznek. Ha azt akarják végrehajtani, hogy az intézmények élén van egy igazgató és minden intézményből elküldik az igazgató helyetteseket, akkor Szentesen a csúcsmegtakarítás 17 mFt. A határozati javaslat 2.) pontja azt tartalmazza, hogy "a koncepció alapján tegye meg a megyei közgyűlés elnöke a szükséges jogi, munkajogi stb. intézkedéseket." Egy koncepció alapján nem lehet sem felmenteni, sem kinevezni valakit.
Nem forintokról, nem oktatási reformról van szó. Lefejezésről, cserékről van szó.

Kiment a teremből: Móra József
Törőcsik Zoltán képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő

Kozák János:
Az indulatoktól fűtött felszólalásokat hallgatja. Miért kell óvodákat bezárni, iskolákat összevonni. El kellene gondolkozni, hogy miért. Volt egy kormány, amely 4 éven keresztül "elszórakozta" a pénzt. Majd elfogadtatott egy olyan konvergencia programot és megszorító intézkedéseket, amely alapján a megye kevesebb pénzt kapott. Ez az egész hatalmi harcról szól. Nincs elég pénz, ezért mindenhonnan megvonják.

Szirbik Imre:
A megyei közgyűlés költségvetését odaadja. Eddig elnöki mecenetúra nem volt. A megyei elnök 20 mFt-ot kapott, hogy tetszés szerint osztogasson. Ez fele, amit a középiskolákból kapni akar. 70 mFt-ot rakott a megyei közgyűlés oda, hogy települési pályázatokat támogasson. Nem pénzről, hanem hatalomról szól a dolog, csak be van öltöztetve az iskolákba.

Baranyi Imre:
Miért nem lehet gazdasági számításokkal alátámasztani? Ha a döntés a megtakarításról szól, akkor le kell rakni a számításokat.

Szűcs Lajos:
A megyei közgyűlésen a szemünkre vetették, hogy Szentes is bezárt óvodákat. Azért zárták be, mert elfogyott a gyerek, nem pedig azért, mert gazdasági problémák voltak. Az iskolát erején felül fenntartotta az önkormányzat.

Visszajött a terembe: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Szűcs Lajos:
Azt hiányolta, hogy miért nem beszéltek előtte róla? Másnak más a véleménye, amelyet tiszteletben tart, de ha közös dologról van szó, amely mindenkit érint, abban miért nem tudnak egyeztetni?

Visszajött a terembe: Törőcsik Zoltán képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő
Kiment a teremből: Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Halmai István:
Kikéri magának testvérére, Halmai Lászlóra vonatkozó kijelentéseket. Amikor vízdíj emelést szavaznak meg, akkor a város ellen vannak. Bízzák az emberek megítélésére, hogy ki van a város ellen.

Baranyi Imre:
Ha egyeztetnek, beszélgetnek, megvitatják, akkor megérti. Ne mondják, hogy a Képviselő-testületbe a másik oldal képviselőinek javaslatát nem veszik figyelembe. Tisztelik a tapasztalatot.

Kálmán János:
Szentes város tanuló ifjúságát milyen hátrány éri az átszervezésből?

Szirbik Imre:
Dr. Bácskainé Fazekas Márta képviselő asszony elmondta. A Horváth Mihály Gimnázium történelmi tartozéka a városnak. Olyan generációk nőttek fel benne, akik csak 4 évig voltak szentesiek, de lelkükben szentesiekké váltak. Az irodalmi-drámai tagozat országos hírű, amely összevont intézményként veszélybe fog kerülni.
A Boros Sámuel Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola a megyében egyedülálló intézmény. Olyan gazdasági képzései vannak, amellyel nemzetközi tekintélyt vívott ki, nemzetközi intézményekkel áll kapcsolatban. Mindkét intézmény a maga nemében egyedülálló, tiszteletre méltó. Összevonásukban benne van a kockázat. Benne van egy szűk látókörű gazdasági érdekre való hivatkozással a visszafejlesztés esélye és benne van egy szűk látókörű személyi érdek alapján történő mozgatás. A megyei közgyűlés másik oldalán ülő meghatározó személyiségeit megkereste. Hajlottak egy kompromisszumra, miszerint egységesen a városokban a gimnáziumok kerüljenek ki és a szakképző intézmények valamilyen profilazonosság mellett működjenek. Legközelebb azt mondta, hogy nem tudja tartani a szavát, mert a frakcióban lévő szentesiek egyértelműen kizárják a gimnázium önállóságát. Másnap a módosító javaslatban szerepelt a makói gimnázium önállósága, de a szentesi gimnázium önállóságáról hallani sem akarnak. Emögött nem gazdaság van, hanem előre eltervezett dolog van, amelytől félti az intézményt.

Visszajött a terembe: Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Móra József:
A képviselői esküben van olyan szövegrész, hogy "pártatlanul Szentes érdekét képviselem". Lehetne keresni, hol van a pártatlanság. Miért kell tűzön-vízen keresztül olyan véleményt képviselni, amely nem az előrehaladást, a törvények tiszteletét, hanem különféle személyi érdekeket képvisel.

Szűcs Lajos:
Erről kell beszélni. A középiskolák átadásával kapcsolatos megállapodásban szerepel, hogy "Az átvevő vállalja, hogy az átvett feladatok jövőbeni ellátásában tervezett jelentősebb módosításokat a fejlesztési tervvel összehangoltan, az átadó előzetes állásfoglalása figyelembevételével hajtja végre. Az átvevő az intézmény pedagógiai programjának jóváhagyásához megkéri az átadó egyetértését." Egy pedagógiai programot nem lehet 2 hét alatt kidolgozni. Ilyen dolgokban konszenzusra kellene egymással jutni. Kérte, hogy az előterjesztést ne hagyják jóvá. Sérelmezzék, hogy nem történt egyeztetés. Figyelmeztetni kell a megyei közgyűlést, hogy a megállapodásokat tartsa be. Szakmailag gondolja azt, hogy elfogadhatatlan. Tiltakozzanak az efajta összevonások ellen.

Szirbik Imre:
A Művelődési és Oktatási Bizottság írásban fogalmazta meg álláspontját, amely lehet a Képviselő-testület álláspontja is.

Baranyi Imre:
Ügyrendi javaslata, hogy a polgármester úr rendeljen el névszerinti szavazást.

Szirbik Imre:
Határozatnak javasolja a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét, valamint Szentes Város Önkormányzata úgy ítéli meg, hogy az ismert előterjesztés megalapozatlansága miatt az a város számára elfogadhatatlan, ugyanakkor egy megalapozott előterjesztésben tárgyalási készségét és megegyezési szándékát kinyilvánítja. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kéri a Csongrád Megyei Közgyűlést, hogy a Rigó Alajos iskola székhelyét ne tegye kívül a megye törvényhatósági határain, az továbbra is maradjon Szentesen.

Kérte a képviselőket, aki a névszerinti szavazással egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

Szirbik Imre: igen Hornyik László: igen
Szűcs Lajos: igen Kálmán János: nem
Baranyi Imre: igen Kozák János: nem
Dr. Bácskainé Fazekas Márta: igen Móra József: igen
Dongó László: nem Ollai Istvánné: igen
Földvári N. István: igen Pásztor Antal: igen
Füsti M. Lajos: igen dr. Rébeli Sz. Tamás: nem
Geréné Dunaháti-Vas Márta: igen Sipos Antal: nem
Dr. Gyenes Ágota: nem Törőcsik Zoltán: igen
Halmai István: nem Varga Árpád: igen

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében a javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

168/2007. (VI. 29.) Kt.
Tárgy: Közoktatási intézmények feladatellátásának átszervezése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a közoktatási intézmények feladatellátásának átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhamarkodottnak, előkészítetlennek tartja a középfokú közoktatási intézmények átszervezéséről szóló előterjesztést. Megvalósíthatósága a 2007/2008-as tanév elejére rendkívül kétséges, mert a véleményezésre jogosultak javaslatait, észrevételeit az iskolai nyári szünetre tekintettel nehéz megfelelő módon beszerezni, továbbá az iskolai dokumentumok egységesítése ilyen rövid idő alatt felelősséggel nem teljesíthető.

A Képviselő-testület a Csongrád Megyei Közgyűlésnél kezdeményezi a gyógypedagógiai intézmények, illetve a középiskolák összevonására vonatkozó koncepciójának és az ezekkel kapcsolatos döntések meghozatalának későbbi időszakban való tárgyalását.

2.) Szentes Város Önkormányzata úgy ítéli meg, hogy az előterjesztés megalapozatlansága miatt az a város számára elfogadhatatlan, ugyanakkor egy megalapozott előterjesztésben tárgyalási készségét és megegyezési szándékát kinyilvánítja.

3.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kéri a Csongrád Megyei Közgyűlést, hogy a Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon székhelyét ne tegye kívül a megye törvényhatósági határain, az továbbra is maradjon Szentesen.

A határozatról értesítést kap:
1./ Csongrád Megyei Közgyűlés - 6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Alpolgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály-és irodavezetők

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő


36.) Interpellációkra válasz (30, 30/1, 30/2)

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy Horváth István és Dr. Demeter Attila képviselő úr nincs jelen az ülésen, ezért az interpellációikra adott válasz a szeptemberi ülésen kerül ismertetésre.
Megkérdezte Kozák János képviselőt, hogy a Teleki utca forgalmával kapcsolatos interpellációjára a 30/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kozák János:
Az interpellációra adott választ elfogadta. A probléma megoldódott, azonban kéri, hogy fessék le.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Törőcsik Zoltán képviselőt, hogy a Kiss E. utcai lakóépületeket a kistőkei sertéstelep felől elárasztó bűzzel kapcsolatos interpellációjára a 30/1. sorszám alatt elfogadja-e?

Törőcsik Zoltán:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Gyenes Ágota képviselőt, hogy a Nyíri köz forgalmának felülvizsgálatával kapcsolatos interpellációjára a 30/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Gyenes Ágota:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Móra József képviselőt, hogy a Borsod Volán délutáni járatának megállóhelyeivel kapcsolatos interpellációjára a 30/1. sorszám alatt elfogadja-e?

Móra József:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt, hogy a Tisza gáton visszamaradt homokzsákokkal kapcsolatos interpellációjára a 30/1. sorszám alatt elfogadja-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Gyenes Ágota képviselőt, hogy a Sáfrán M. u. 7. sz. alatti mirhó kitisztításával kapcsolatos interpellációjára a 30/2. sorszám alatt elfogadja-e?

Dr. Gyenes Ágota:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Gyenes Ágota képviselőt, hogy a József A. u. 4. sz. előtti közterületi pad eltávolításával kapcsolatos interpellációjára a 30/2. sorszám alatt elfogadja-e?

Dr. Gyenes Ágota:
Az interpellációra adott választ elfogadta.


Interpellációk, bejelentések

Ollai Istvánné:
A Tölgyfa, a Bem és a Gróf Teleki utcák végén sebességkorlátozó táblák kihelyezését kérte. Ezekben az utcákban sok a gyermek, a gépjárművek gyorsan hajtanak.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Jelezte, hogy a város nagyobb játszótereinél a nyári szünetre mobil wc-ket kellene kihelyezni.
Az uszodában lévő játszótér felülvizsgálatát javasolta.
Kérte az uszodában lévő ivókút helyreállítását. Meg kellene keresni annak a lehetőségét, hogy az uszodában több ivóvíz kút legyen.

Visszajött a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Földvári N. István:
Más városokban jelentős a parkolóórák feltörése. Javasolta, hogy a parkolóőrök 17.00 óra után ürítsék ki az automatákat. Így kevesebb kárt okoznak majd a berendezésekben.
A polgármester úr kezdeményezze, hogy a járőrök a parkolóórás területeket ellenőrizzék.

Kozák János:
Az Örvény soron és az Ifjúsági sétányon - az Arany János utcáról a Kurca partra leérve - lévő táblákkal kapcsolatban ígéretet kapott, hogy a táblákat leszedik, de eddig ez nem történt meg.
Az Örvény soron a szeméttároló edény kihelyezése megtörtént, amelyet megköszönt. Azonban kérte, hogy a Kurca parti sétányon a Kurcába bedobált szeméttárolókat helyezzék vissza a helyére. Ezek a szeméttároló edények nem kerültek visszahelyezésre. Csak ígéretek voltak.
A Mariska utca mögött a háza közvetlen szomszédai a Kertészeti Kutató volt intézményének, ahol sok üvegház van. Ezekben az üvegházakban időnként gépi permetezést végeznek nyitott ajtók mellett. Ezeken a napokon elviselhetetlen füstgáz kerül át a lakóterületekre, a lakóházakhoz. Kérte a probléma megvizsgálását és megoldását.

Kálmán János:
A Kiss Bálint utcában nincs kábel TV csatornahálózat kiépítve. Az ott lévő ingatlanokba hogyan lehetnek a szolgáltatást bekötni?
A Nagygörgős utcai lakosok kérik, hogy az átmenő forgalmat tiltsák ki az utcából. Jelenleg korlátozó tábla van kihelyezve. Az utca szűk, keskeny. El kellene gondolkozni hasonló megoldásban - egyirányúsítás felülvizsgálata - a Bocskai utcában is, tekintettel az utca keskenységére.

Sipos Antal:
Interpelláció nélkül kérte a Veresházi buszmegállóba lámpa helyrehozatalát. Ígéretet már kapott, de egyre rosszabb állapotban van.
Ősz óta ígérgetik a kábel tv-t Nagyhegyen, de még semmilyen eredmény nincs. Nemrégen azt a választ kapta, hogy számításokat végeznek, Nagyhegyen kiépül-e vagy sem.

Móra József:
A Tisza Volán Rt. két járatot kíván megszüntetni. A Veresházáról Szentesre induló 5.30 órait, illetve a Szentesről Veresházára induló 18.40 órait. Miért kell a külterületi lakosságot a munkalehetőségektől és más lehetőségektől elzárni? Véleménye szerint nem elégséges szolgáltatás a 6.30-as és a 17.15-ös járat, főleg ha valaki 6.00 órára jár dolgozni.

Kiment a teremből: Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Vannak olyan szentesi és vidéki kollégái, akik gépkocsival érkeznek az iskolába. Jelenleg nem látják a lehetőségét a Gimnázium környékén ingyenes parkolási lehetőségre. Szíveskedjenek átgondolni, milyen módon lehetne megoldani ezt a problémát.

Földvári N. István:
A Horváth Mihály utca egyirányúsítása után a Sportcsarnok mögé be lett terelve a forgalom. A lakosság panaszkodik, hogy annyira leszűkül a Sportcsarnok sarkánál az út, hogy többen használják a két épület közötti salakos utat. Itt viszont két személygépkocsi nem fér el. Meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogyan lehetne azt az utat kiszélesíteni.

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy a Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet vezető óvónői megbízásával kapcsolatos titkos szavazásra visszatérnek.

SZÜNET

Szirbik Imre:
Felkérte dr. Rébeli Sz. Tamást, a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagját, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A titkos szavazás 20 óra 35 perckor megkezdődött. Az urna üres volt, lezárták. A szavazás 20 óra 45 perckor befejeződött. Hornyik László Károlyné 7 igen szavazatot, Geréné Dunaháti-Vas Márta 6 igen szavazatot kapott, míg 5 szavazat érvénytelen volt. A szavazás jegyzőkönyvét melléklet tartalmazza.

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy mindkét szavazás eredménytelen volt. A következő tanévre gondoskodni kell vezetőóvónői megbízásról, amelyet hamarosan a Képviselő-testület elé fog terjeszteni.
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésben folytatja.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester

Füsti Molnár Lajos - Halmai István
jegyzőkönyv-hitelesítő