3.) Településszerkezeti terv jóváhagyása, kiemelt része a közlekedés

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Köszöntötte a terv készítőit, akik jelen vannak az ülésen.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Felvetette, hogy eddig a város körforgalmi csomópontok kialakításában látta a forgalom csökkentésének lehetőségét. A jelenlegi anyagban jelzőlámpás csomópontok szerepelnek. Mi ennek a költsége? Zavarónak találja a mellékleteket, melyen nem szerepel dátum és aláírás sem.

Hornyik László képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 17 fő.

Horváth István:
Az anyaghoz csatolt mellékletben szerepelnek Távol-keleti befektetők. Erről szeretne információkat kapni.

Szirbik Imre:
Napirenden van annak az államközi megállapodásnak az aláírása, mely Magyarországra helyezi a Kínai Gazdasági Centrum megalakítását. Részben innen kívánják irányítani Európai üzletpolitikájukat. Ez ügyben keresték meg érdeklődés szintjén Szentest, mely távlatban biztosítaná a nagyvállalkozások magyarországi letelepítését. Amennyiben a tárgyalások úgy alakulnak, ne legyen akadály, hogy a rendezési terv szerint nem tudunk megfelelő területet biztosítani. Erről szól ez az előterjesztés rész. Bővebb információt nem tud ez ügyben.

Wettstein Miklós:
Közlekedéstervező, Ő készítette a rendezési terv közlekedésfejlesztési fejezetét. A konkrét kérdésre válaszolva elmondta, hogy egyik fő szempont volt a belváros forgalmának csillapítása. Ennek eszköze a csomópont típusának kialakítása. Erre javasolta a jelzőlámpás forgalomszabályozást. Előnye, hogy a programok megválasztásával szinte számszerűen meg lehet határozni az átmenő gépkocsik számát. Korábban készült terv körforgalmi csomópontokkal a Kossuth utcára. Forgalomtechnikai tanulmánytervet kellene készíteni a belvárosra vonatkozóan, amikor elkészül az É-D-i tehermentesítő útvonal. Felhívta a figyelmet, hogy a Településszerkezeti tervben forgalomtechnikai dolgokat nem fognak meghatározni, a Képviselő-testület dönt a kérdésben.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A válaszban elhangzott, hogy hatástanulmány kellene. Az előterjesztésben olyat határoznak meg, melyről már döntés van (parkolás, helikopter leszállópálya). Le kellene venni a napirendről és a hatástanulmányt el kellene készíteni, és annak megfelelően tárgyalni.

Móra József:
Idézni pontosan kell. Az É-D-i elkerülő utak megépítése után célszerű forgalomszámlálást végezni.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Nem kellene addig várni, haladni kellene az anyaggal, az anyag nem alkalmas most a megtárgyalásra.

Wittek Krisztina:
Felelős tervezője a tervnek. A napirend két részből áll: a közlekedésfejlesztés és a településfejlesztési döntés. A Településszerkezeti Tervet bemutatták február hónapban, akkor alkalmasnak ítélték a további egyeztetésre. Ezt bemutatták Szegeden, a Tervtanácsnál, melynek véleményét ismertette. Kérték a gazdasági területek bővítésének szükségességére vonatkozó igazolást, és bizonyítani kell minden olyan feltétel meglétét, melyet a törvény előír az új beépítésre szánt területek kijelölésénél. Megállapították, hogy nem volt igazolható a beépítésre szánt területek ilyen arányú bővítése. Ez azt jelenti, hogy a Településszerkezeti Tervet a településszerkezeti koncepcióban megfogalmazottak szerint kell fejleszteni. Mivel a bővítés a terv elkészülte után merült fel, erről szükséges lenne önálló fejlesztési döntést hozni.

Horváth István:
Javasolta, hogy a településfejlesztési döntésről szavazzanak, a forgalomtechnikai felmérést sürgősséggel készítsék el és az abban foglaltak alapján tárgyaljanak tovább.

Baranyi Imre:
A döntést sürgette. A döntés nélkül nem tudnak előrelépni.

Horváth István:
Hangsúlyozta, nem 1-2 évre készül a Településszerkezeti Terv, hanem legalább 20 évre. Nem kellene ad hoc döntést hozni.

Móra József:
Februárban, amikor tárgyaltak a településfejlesztési tervről, közöltek forgalomszámlálási adatokat. Nem tartja szükségesnek 2 hónap múlva ismételt számlálást tartani a döntéshez. Megismételte, hogy az É-D-i elkerülő út megépülte után kell újraszámolni a forgalmat.

Dr. Demeter Attila:
A hulladékkezelésről szólt. 2009. június 15. napjáig a műszaki paramétereknek megfelelő hulladéklerakó szükséges Szentes városban is. Ehhez számoltunk-e területtel. Ez a hulladéklerakó pillanatnyilag nem felel meg az előírásoknak, hogyan lesz ehhez hulladékégető. Esetleges hulladék átrakó is szükséges lehet a végső megoldásig.

Wettstein Miklós:
Most a város településszerkezeti tervének és a helyi építési szabályzatának megalkotása folyik. Ennek jóváhagyása adja meg a keretét annak, hogy a következő engedélyezési és kiviteli tervek elkészülhessenek. Egységében kellene a város közlekedésfejlesztési tervét tárgyalni, hogy egy-egy csomópont forgalma hogyan alakul. Engedélyezés előtt előírhatják egy-egy csomópont hatástanulmányának az elkészítését.

Wittek Krisztina:
Hulladékkezeléssel kapcsolatosan elmondta, hogy a településszerkezeti terv nem határozza meg a hulladékkezelés módját. Úgy tudja, hogy a városnak már vannak elképzelései ezzel kapcsolatosan, hulladékégető létesítésére. Mindenképpen gondolni kell erre a problémára, mert minden megoldás érinti a településszerkezeti tervet.

Szirbik Imre:
A Településrendezési terv a lehető legnagyobb mozgásteret adja a városnak. Nagyon hosszútávra gondolkodnak. Kérte, hogy az 1. sz. melléklettel a városfejlesztési koncepciót fogadják el.

A Közlekedési részhez kapcsolódóan elmondta, hogy az szélesíti a lehetőségeket. A koncepcióban megvalósuló feladatok távlati tervek. A Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "B" változat elfogadását javasolta. Jó szívvel meri ajánlani, mert hosszú távra gondolkodnak a tervvel kapcsolatosan.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Hangsúlyozta, hogy a parkolásról már döntöttek, az nem maradhat az előterjesztés szerint. Indítványozta, hogy a műszaki osztály keresse meg annak lehetőségét, hogy 2007. szeptemberi iskolakezdésre a Bíróság sarkánál a körforgalom létesítési feltételei megvannak-e?
A Bíróság sarkánál mobil körforgalom létesítésével megoldható lenne az iskola időszaka alatt a biztonságos közlekedés.

Szirbik Imre:
Szavazásra bocsátotta az 1. sz. melléklet szerint, aki a településfejlesztési döntéseket támogatja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület megtárgyalta Szentes Város Településszerkezeti Tervéhez kapcsolódó előterjesztést és 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

117/2007.(V. 25.) Kt.
Tárgy: Településszerkezeti tervvel kapcsolatos településfejlesztési döntés

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Város Településszerkezeti Tervével kapcsolatos településfejlesztési feladatokról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat melléklete szerinti településfejlesztési feladatokat.
Felkéri a tervezőket, hogy a döntést a településszerkezeti terv készítésekor vegyék figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kap:
1./ EUROIL Ipari és Szolgáltató Kft. (Budapest, Bartók B. u. 79.)
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal jegyzői Irodája és általa az érintett osztályok és irodák

Melléklet a 117/2007.(V.25.) Kt. számú határozathoz

Településfejlesztési Döntés

A település jövőképe szerint, Szentes vonzó, színvonalas életkörnyezetet nyújt, amely versenyképes gazdaságra épül. Működteti intézményeit, kapcsolatrendszerét és ezek mellett fenntartható életminőséget biztosít. Az életminőség fenntartásának, illetve fejlesztésének egyik eszköze a gazdaságfejlesztés, amelynek keretén belül a vállalkozók versenyképességének javulása közvetlen módon gyakorol hatást az életminőségre és végső soron a térség jövőjére.

2005-ben Szentes Város Képviselőtestülete jóváhagyta Szentes Város Településfejlesztési Koncepcióját. Jelenleg Szentes Város Településszerkezeti tervér készíti az Euroil Kft. és az Építész Bt. A Koncepció jóváhagyása óta eltelt időszakban új igények merültek fel, így a következő fejlesztésekről dönt a Képviselőtestület:

1. Kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kialakítása a 45. számú út várost nyugatról elkerülő szakasza mentén az út mindkét oldalán.

Indoklás: Az út menti területen már most is megtelepedtek kereskedelmi/gazdasági vállalkotások, és további beruházók jelezték szándékukat. A terület szervizútról feltárható, a lakóterülettő zöld sávval lehet elválasztani. A folyami szállításhoz is kapcsolódik (Tisza közelsége). Különösen fontossá vált a területnek a városi terület felosztási terv szerinti kibővítése, mivel az elmúlt hetekben több külföldi befektető keresett meg bennünket idegenforgalmi és kereskedelemfejlesztési befektetésekkel. Ezek a befektetések azokat a kínálkozó lehetőségeket kívánják felhasználni, amit az elkerülő út, mint közlekedési tengely, illetve a Tisza, mint természeti terület az aktív pihenésre és kikapcsolódásra biztosít.

2. Hulladékégető létesítése a jelenlegi hulladéklerakóhoz csatlakozóan.

Indoklás: A hulladékkezelést meg kell oldani az EU szabályai szerint.

3. Ipari-gazdasági terület - az ipari park keleti zónaként - kialakítása a meglévő ipari parktól keletre, az Árpád Zrt Nagynyomási telepéig. Itt elhelyezhető a Bioetanol üzem, illetve más megújuló energia termelését folytató vállalkozás, biomasszára épülő erőmű. Ezen a zónán belül elhelyezhető a "Vállalkozói Falu" projekt is.

Indoklás: A városban nem nagyarányú, de növekedő munkanélküliség csökkentésére és a város népességmegtartó-erejének növelése érdekében szükséges munkahelyek teremtése. Az EU által is támogatott megújuló energia kiaknázását folytató vállalatok környezetében a tapasztalat szerint megtelepszenek más gazdasági/ipari vállalkozások is. Hónapok óta folytatunk tárgyalásokat külföldi befektetőkkel a hivatkozott területre telepítendő bioetanol és bioenergetikai üzem létesítésére, valamint ezek által megtermelt energiát felhasználó beruházások megteremtésére. Távol-keleti befektetők megkeresése alapján, a bővítmény azért vált szükségessé, mert a telepíteni kívánt vállalkozói telep és falu első ütemű kiépítése 80-100, végső kiépítésében 250-300 ha területet kíván felhasználni. A terület felhasználási terv előírásai és elképzelései szerint.

4. Intenzív mezőgazdasági hasznosítású beépítésre szánt terület kialakítása a Kunszentmártoni és Fábiánsebestyéni út között.

Indoklás: A jelenleg elszórtan elhelyezkedő üvegházas terület koncentrálása. A korszerű üvegházak nem helyezhetők el mezőgazdasági besorolású területeken.

5. A Termál tó növelés úgy, hogy evezős versenypálya is kialakítható legyen. Valamint ehhez kapcsolódóan üdülőházas üdülőterület kialakítása a Termáltó északi oldalán. Itt elhelyezhetők: szállodák, panziók, sport- és vendéglátó-létesítmények.

Indoklás: Szentes a "Nemzet Sportvárosa". Ehhez azonban biztosítani kell a feltételeket is.

6. Hétvégiházas üdülőterület kialakítása Nagyhegyen a Termál-tóhoz kapcsolódva.

Indoklás: A Kiskertes területen igény, hogy nyaralók épüljenek a Termáltó adta lehetőségekhez kapcsolódva.

7. Tematikus park elhelyezésére alkalmas terület kijelölése Hékéden.

Indoklás: Turizmushoz kapcsolódó nagyobb összefüggő terület jelenleg nem található a város területén.

8. Üdülőterület kialakítása a Tiszai strandhoz közel, az ártéren kívül.

Indoklás: A Tisza árterében beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A tiszai élethez kapcsolódó panzió, vendéglátóhely, horgásztanya stb. számára kell helyet biztosítani.

Szirbik Imre:
A közlekedésfejlesztési előterjesztés "B" változatát aki támogatja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület megtárgyalta Szentes Város Közlekedésfejlesztési Tervéhez kapcsolódó előterjesztést és 11 igen szavazattal, 6 tartózkodással és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

118/2007.(V. 25.) Kt.
Tárgy: Közlekedésfejlesztési javaslata

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Város Településszerkezeti Tervével kapcsolatos közlekedésfejlesztési javaslatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előzetes Bizottsági üléseken és a testületi ülésen jóváhagyott változtatásokkal, kiegészítésekkel hagyja jóvá a 2. számú melléklet szerinti Közlekedésfejlesztési javaslatot.
A tervező vizsgálja felül a Szentest Keletről elkerülő 45. sz. főközlekedési út tervezett nyomvonalát. Nézze meg annak lehetőségét, hogy a Vásárhelyi úttól tervezett szakasz a Kunszentmártoni úthoz ne a Termál tó nyugati oldalánál, hanem annak keleti oldalánál csatlakozzon a további szakaszhoz.
Felkéri a tervezőket, hogy a településrendezési tervek készítése során ennek megfelelően vegyék figyelembe az abban foglaltakat.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kap:
1./ EUROIL Ipari és Szolgáltató Kft. (Budapest, Bartók B. u. 79.)
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal jegyzői Irodája és általa az érintett osztályok és irodák

Melléklet a 118/2007.(V.25) Kt. számú határozathoz

Közlekedésfejlesztés

Országos közúthálózat

A Csongrád Megye Területrendezési Tervében szereplő közlekedésfejlesztési elemek képezik az alapját Szentes város fejlesztésének. Az ott szereplő fejlesztési elképzelések hálózati összefüggését és szerepét megtartva kerestük meg azok pontos helyét, nyomvonalát.

Új főúthálózati elem a 451 sz. főút kiépítése Szentes és Orosháza között. Ez a várost ugyan területileg nem érinti, de hálózati szerepe miatt mégis jelentős hatással lesz arra. A 4405 j. összekötőút nyomvonalán valósulna meg, Derekegyházat délről elkerülve. Ez része az ún. szögfelező útnak, mely az M5 és az M44 gyorsforgalmi utak által közrezárt területen vezet végig sugárirányban Kecskemét és Battonya - Arad között.

A 45 sz. II. rendű főútnak a várost keletről elkerülő nyomvonalát úgy jelöltük ki, hogy az iparterületet keletről lehatárolja. Északon a termál tó nyugati sarkánál csatlakozik az eredeti nyomvonalhoz. Délen az antenna miatt a csomópontot 300 m-rel áthelyeztük, ami a meglévő 451 sz. főút nyomvonalának módosításával is jár. A két főút fonódó szakaszán szükséges az út keresztmetszetét 2 x 2 forgalmi sávra bővíteni. A főút az orosházi vasútvonalat felüljáróval keresztezi.

Szentes két másodrendű főúttal kapcsolódik az országos főúthálózathoz. Annak érdekében, hogy a belső úthálózatot ne terhelje átmenő forgalom, megépült a 451 sz. főútnak a várost nyugatról és délről elkerülő szakasza. Hasonlóan ki kell jelölni a 45 sz. főútnak a várost keletről elkerülő nyomvonalát. A két elkerülő út között a várostól északra meg kell teremteni a kapcsolatot legalább összekötőút szinten, hogy az iparterület nehéz gépjármű forgalma a Tisza híd felé minél rövidebb úton el tudjon jutni.
A 451 sz. főútról a város belső részeinek jobb megközelíthetősége és az utak forgalmának egyenletes terhelése érdekében több új csomópontot terveztünk. Ezek a jelenleg is üzemelő rossz állapotú, szűk keresztmetszetű mellékutak kiépítésével valósulhatnak meg. A csomópontok egymás közti távolsága 1000 - 1200 m.

Az északi elkerülő út, mely egyben a megyei tervben szereplő Csongrádi híd - Fábiánsebestyén közötti út, a 451 sz. főút felől a jelenlegi honvédségi út nyomvonalán haladna a Kurca hídig, majd észara térve csatlakozik a Termáltótól északra az ún. Aradi út nyomvonalához, mely a 4445 j. országos közút.

Szentes külterületén vezet keresztül a Nagymágocs - Nagytőke - Csongrád közötti útvonal. Ennek része a 4402 j. jelenlegi összekötőút, majd nyugat felé a 451 sz. főút bokrosi csomópontjához csatlakozhat. Mind a Tiszán, mind a Körösön új hidat kell építeni. Az utóbbi a megszűnt bökényi komp átkelő helyén lenne, ezzel pótolva a korábbi összeköttetést.

Szentes délkeleti külterületén vezet keresztül a Derekegyház - Lapistó - Fábiánsebestyén közötti út, mely a 4405 és a 4449 j. összekötőutak között létesít kapcsolatot.

Helyi közúthálózat

Ki kell jelölni a helyi fő- és gyűjtőutakat, melyek a körgyűrű felől feltárják a várost, és levezetik annak forgalmát. Nemcsak a meglévő utak hierarchiáját kell megváltoztatni, hanem új nyomvonalon is kell utakat építeni, mely szükség esetén bontásokkal is jár.

Az elkerülő utak által bezárt területen lévő közutak önkormányzati kezelésbe kerülnek. Ez a kiváltott szakaszokon kívül érinti a 4516 (Rákóczi Ferenc utca - Apponyi tér - Attila út) és a 45321 (Baross utca) j. utakat is.

A közúthálózat fejlesztésének célja, hogy az országos közúthálózatról a város minden részét meg lehessen közelíteni, az egyes városrészek egymás közötti forgalmát egyenletesen szét lehessen osztani. Cél a belváros forgalmának csillapítása, az átmenő forgalom más útvonalra terhelése.

Javasoljuk minél több fő- és gyűjtőút által határolt területen a korlátozott sebességű övezetek kijelölését. Kisebb területi egységekre javasoljuk a lakó-pihenő övezet bevezetését.

Az övezeteken belüli kiszolgáló utak arculatát annak megfelelően kell kialakítani, mert nem elég a jelzőtábla, az út kiépítettségének is tükröznie kell annak forgalomcsillapított jellegét. (Különböző típusú burkolatok, zöldterületek, utcabútorok, stb.)

A város úthálózatában főútvonali szerepet az alábbi utak töltenek be:
* Rákóczi Ferenc utca - Mátyás király út - Temető utca - Béke utca
* Báthory utca - Teleki László utca
* Attila út
* Szarvasi út - Bajcsy-Zsilinszky utca - Arany János utca - Kurca híd - Hegedűs László utca
* Csongrádi út (Honvéd utca - Hegedűs László utca)
* Ipartelepi út - Szarvasi út
* Vásárhelyi út (Új utca - 451 sz. út)

Az alábbi útvonalak gyűjtőút szerepet töltenek be:
* Honvéd utca - Derzsi Kovács Jenő utca - Kiss Ernő utca
* Köztársaság út - Szalai utca - Nagyhegyen átvezető új út
* Batthány utca - Kiss Zsigmond utca - 451 sz. útig
* Váradi Lipót Árpád utca - Ilona parti út
* Nagyörvény utca - új út a 451 sz. útig
* Vecseri fok - Kurca part - Mentő utca
* Farkas Antal utca - Nyíri köz - Új utca
* Téglagyári út
* Mágocsi út
* Szegvári út
* Jókai utca - Kolozsvári utca - Baross utca
* Nagyhegyszéli út - északi határ út
* Az iparterületek új gyűjtőútjai

A várost keresztülszelő Kurcán kevés híd vezet át, azok sem mind felelnek meg keresztmetszetben és teherbírásban. Ezért nem csak új hidakat kell létesíteni, hanem néhány meglévőt is át kell építeni.

Új illetve átépítendő közúti hidak a Kurcán:
* Északi elkerülő út
* Honvéd utca - Derzsi Kovács Jenő utca
* Kiss Zsigmond utca
* Arany János utca - Hegedűs László utca
* Vecseri fok
* Kiskertek
* Teleki László utca

Forgalomtechnika, forgalomcsillapítás

A közlekedésfejlesztés célja, hogy a belvárosban a forgalmat csillapítsuk, az átmenő forgalmat a határoló utakra terheljük, és a területre irányuló célforgalom minél rövidebb útvonalat használjon. A forgalomcsillapításnak vannak területi és lokális eszközei. Az előbbibe tartozik a korlátozott sebességű, a lakó-pihenő, a gyalogos, a parkolási övezet valamint a súlykorlátozás. Az utóbbiba tarozik az egyirányúsítás, a zsákutca, a csomópontok forgalmi rendjének módosítása.

Ennek értelmében javasoljuk a Kossuth Lajos utcát és annak környékét a Széchenyi ligettől a Mátyás király útig forgalomcsillapított területté alakítani. Ezt északról az Arany János utca, délről az Új utca - Nyíri köz - Nagyörvény utca határolja. A Kossuth Lajos utca felé tartó forgalmat nagyrészt erre a két határoló útvonalra kell terhelni. Annak érdekében, hogy a forgalom mértékét befolyásolni tudjuk, a rávezető utak csomópontjait jelzőlámpás szabályozásúvá kell alakítani. A megfelelő programok alkalmazásával akár számszerűen is meghatározható a Kossuth Lajos utcán áthaladó forgalom.

Az említett területen javasoljuk a korlátozott sebességű övezet és a parkolási övezet kijelölését. Ez utóbbit a parkolási fejezetben ismertetjük. A forgalom csillapítása érdekében erre a területre a 3,5 t súlykorlátozás bevezetését is javasoljuk.

A javasolt jelzőlámpás csomópontok:
* Csongrádi út - Hegedűs László utca - Váradi Lipót Árpád utca
* Csongrádi út Kiss Zsigmond utca
* Vásárhelyi út - Új utca
* Vásárhelyi út - Báthory utca - Béke utca
* Kossuth Lajos utca - Mátyás király út
* Kossuth Lajos utca - Apponyi tér
* Rákóczi Ferenc utca - Arany János utca - Bajcsy-Zsilinszky utca
* Rákóczi Ferenc utca - Szalai utca

Körforgalmú csomópont kiépítését az országos főutak csomópontjaiban javasoljuk:
* 451 sz. út - Tesco
* 451 sz. út - Vásárhelyi út
* 451 sz. út - 45 sz. út
* Szarvasi út - 45 sz. út

A belváros forgalomcsillapított részén levő csomópontok kialakítását felül kell vizsgálni, hogy mely csomóponti típus felel meg leginkább e célnak.

A belvároson kívül több lakóterületi egységet ki lehet jelölni korlátozott sebességű övezetté. Ezeket mindig fő- és gyűjtő utak által határolt területre kell vonatkoztatni. A lakó-pihenő övezetek lehetnek önállóak, de lehet azt korlátozott sebességű övezeten belül is kialakítani.

A forgalomcsillapítás hatékony és költségkímélő módja az övezeten belüli csomópontokban az egyenrangúság, azaz a jobbkézszabály érvényesítése.

A súlykorlátozást a város egészére vonatkoztatva gyűrűs övezetekre bontva javasoljuk kijelölni. A várost körülölelő országos közúti gyűrűn belülre a 12 t feletti járművek csak célforgalomban hajthatnak be. A lakóterületekre 7 t, a belvárosra 3,5 t korlátozás vonatkozhat.

Forgalmi előrebecslés

A rendelkezésünkre álló forgalmi adatok feldolgozásával előre becsültük 10 év távlatra, azaz a 2017. évben várható forgalom nagyságát. Ezeket a Műszaki Előírásoknak megfelelően számított étékeket terheltük a javasolt úthálózatra. Tekintettel voltunk a belváros forgalomcsillapítására. Itt a számított forgalom 40 %-át terheltük a belvárosra, a többit a határoló utak, és más kerülő útvonalakra osztottuk szét.

Parkolás

A városnak minél előbb meg kell alkotnia a helyi parkolási rendeletet. Ebben részletesen, területi egységekre bontva lehet az OTÉK által előírt normákat a helyi viszonyokra alkalmazni.

Parkolási övezetet a belvárosban javasolunk kijelölni a már említett forgalomcsillapított területen. Ennek szabályozása lehet időbeli, díjfizetéses, vagy mindkettő együttesen. Az övezeten belül minden egyes parkolóhelyet ki kell jelölni burkolati jellel.

Az időbeli szabályozás bevezetése nem igényel infrastrukturális fejlesztést, elegendő csupán egy óvodások által használt műanyag óralap, amelyet a szélvédő alá kell helyezni beállítva rajta a parkolás kezdetének időpontját. A parkolási övezet határán kihelyezett jelzőtáblákon fel kell tüntetni a parkolás megengedett időtartamát. (Javasolt az 1 - 1,5 - 2 óra)

Második ütemben javasoljuk a díjfizetés bevezetését, melyet jegykiadó automaták telepítésével célszerű megoldani.

Lokális parkolás szabályozást ott javasolunk, ahol egy szűk, jól lehatárolható területen van nagy parkolási igény, és fontos a járművek cserélődése. Ilyen hely a belvároson kívül a pályaudvar, a kórház, a piac környéke.

A különösen nagy és folyamatos parkolási igény kielégítésére parkolóházat vagy mélygarázst kell építeni. Különösen ott, ahol a felszínt nem parkolónak, hanem más funkcióra akarjuk felhasználni. (Kossuth tér, Erzsébet tér)

Az új beépítések, funkció váltások esetén az előírt parkolóhely mennyiséget az ingatlan területén kell biztosítani.

Felszíni parkolóhelyek kialakítása a nagyobb forgalmat vonzó létesítmények környezetében indokolt:
* vasútállomás
* autóbusz pályaudvar
* kórház
* temetők
* sportlétesítmények
* strand
* áruházak
* Belváros (Klauzál ltp.)

Kerékpár közlekedés

A kerékpár közlekedés szempontjából fontos az országos hálózathoz való csatlakozás, és a kistérségi kapcsolatok kialakítása. Az előbbi a turizmust, az utóbbi a szomszéd településekkel való mindennapos kapcsolatot szolgálja.

A megyei tervben három térségi jelentőségű kerékpárút szerepel:
* Szentes - Nagymágocs - Orosháza
* Szentes - Hódmezővásárhely - Makó
* Szentes - Tiszasziget (a Tisza balparti árvízvédelmi töltésén)

A kistérségi kapcsolatokat szolgálják a Szegvár, Derekegyháza és Nagymágocs irányában tervezett kerékpárutak, melyek megépítése már a közel jövőben megvalósulhat. Külterületen minden fő- és összekötő út mellett kívánatos az önálló kerékpárút kiépítése.

Mivel a városban minden úton van kerékpárforgalom, ezért önálló kerékpárutat, vagy kerékpársávot csak a főútvonalak mentén javasolunk. A kerékpársávok kialakításánál célszerű azt burkolatváltással színében és anyagában is megkülönböztetni a forgalmi és a parkoló sávtól.

A javasolt lakott területen belüli hálózati jelentőségű kerékpárutak:
* Kossuth Lajos utca - Attila utca
* Vásárhelyi út - Szent Imre herceg utca - Csongrádi út
* Bajcsy-Zsilinszky utca - Arany János utca - Hegedűs László utca
* Rákóczi Ferenc utca
* Ipartelepi út

Tömegközlekedés

A meglévő járatok útvonalának módosításával, illetve új járatok indításával be kell kapcsolni az eddig ellátatlan városrészeket. Törekedni kell arra, hogy a város minél nagyobb területén 300 m-en belül elérhető legyen valamelyik autóbusz megállója.

Elsősorban a jelenleg ellátatlan Kisér városrész tömegközlekedését kell megoldani.

Az új járatok indítását az új lakó- és iparterületek kialakulásával kell összhangban végezni.

A különálló lakott területek ellátása a javasolt úthálózat fejlesztés figyelembe vételével történhet.

Vasúti közlekedés

A megyei terv besorolása szerint a Tiszatenyő - Kunszentmárton - Szentes - Hódmezővásárhely - Makó közötti vasúti pálya az országos fővonalhálózat része, a Kiskunfélegyháza - Szentes - Orosháza közötti pedig mellékvonal. Mindkét pálya esetében számolni kell a villamos vontatás bevezetésével.

A tervezett országos főutak a vasúti vágányokat külön szintben keresztezzék. Az összekötő- és bekötőutak a kisebb forgalmú vasúti pályát szintbeni közúti átjáróval is keresztezhetik.

A városi úthálózatra vonatkozóan új szintbeni közúti átjáró csak egy korábbi megszüntetésével létesíthető. Nagyhegy - Hékéd térségében a gyűjtőutak miatt kettő új közúti átjárót terveztünk, és helyette kettőt megszüntettünk, azaz gyalogos átjáróként tarjuk meg.

A Bajcsy-Zsilinszky utcai meglévő gyalogos átjáró közútivá történő átépítésének terveit a MÁV elkészítette.

Az új iparterület kiszolgálására tervezett iparvágány a meglévő téglagyári iparvágányból ágazik ki, és keleten csatlakozik az orosházi vonalhoz. Ez utóbbi megvalósítása feltételezi a pálya átépítését a megfelelő teherbírásra, illetve a biztonságos üzemhez szükséges egyéb beavatkozást. (Biztosító berendezések, többlet vágány)

Vízi közlekedés

A Tisza országos jelentőségű vízi út. Személyszállítás csak turisztikai céllal valószínű, menetrend szerinti járatok indítása nem várható. Közforgalmú térségi jelentőségű kikötőt a megyei terv Csongrádban jelöl ki. Ha ennek helyét a közúti híd közelében jelölik ki, azt mindkét város egyaránt használhatná.

Személyszállítás vonatkozásában a korábbi kikötő megfelelő felújítás után helyi jelentőséggel bírhat, különösen turisztikai szempontból.

Légi közlekedés

A megyei terv a szentesi repülőtérrel nem számol. A meglévő repülőtéren a helikopter valamint a magán- és sportrepülőgépek fogadásának lehetőségét meg kell őrizni. A helikopter leszállóhely alkalmas arra, hogy az a légi mentés dél-alföldi központja legyen.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Megkérdezte, hogy a határozat meghozatalával megvalósul a mobil körforgalom a Bíróság sarkánál?

Szirbik Imre:
Ez nem elvi-, hanem pénzkérdés.

Füsti Molnár Lajos képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő.


4.) Megállapodás közoktatási intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működtetéséről Szentes Város Önkormányzata és Derekegyház Község Önkormányzata között (8)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye.

Köszöntötte a teremben Szabó Istvánt, Derekegyház polgármesterét.

Kozák János:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy pénzügyi számítások készültek az előterjesztéssel kapcsolatosan. Kijelentette, hogy a városnak többletpénzébe nem kerül, a községnek pedig kifejezetten megtakarítást is jelent.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Ismertette a Művelődési és Oktatási Bizottság írásban kiadott módosító javaslatait.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság nevében egyetértett a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslataival.

Szabó István:
Megköszönte a hozzáállást, valamint Krajsóczki Sándorné és Hering Ferenc munkáját, hozzáállását az előterjesztéssel kapcsolatban.
Szülői és képviselői fórumot tartottak ez ügyben. Mindenki megelégedését tapasztalta.

Szirbik Imre:
Aki a Művelődési és Oktatási Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményével együtt elfogadja a határozati javaslatot, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület megtárgyalta az intézményfenntartó társulás létrehozására vonatkozó előterjesztést és 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

119/2007.(V.25.) Kt.
Tárgy: Megállapodás közoktatási intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működtetéséről Szentes Város Önkormányzata és Derekegyház Község Önkormányzata között

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Megállapodás közoktatási intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működtetéséről Szentes Város Önkormányzata és Derekegyház Község Önkormányzata között tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1./ A Képviselő-testület jóváhagyja Szentes Város Önkormányzata és Derekegyház Község Önkormányzata közötti a határozat Mellékletét képező Megállapodást közoktatási intézményfenntartó társulás létrehozására és működtetésére a Megállapodásban rögzített célok, feladatok és működtetés szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására és az abban foglaltak végrehajtásának figyelemmel kisérésére.

Határidő: 2007. június15. és folyamatos
Felelős: Szentes Város Polgármestere

2./ A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a tagintézménnyé váló derekegyházi általános iskola közalkalmazotti állományából 10 fő pedagógus és 2,5 fő technikai dolgozó a székhely intézmény, éspedig a szentesi Koszta József Általános Iskola személyi állományába átvételre kerüljön. A tagintézmény derekegyházi általános iskolában 1,5 fő technikai dolgozói álláshely megszüntetésre kerül azzal, hogy ebben az esetben a Kjt. szerinti intézkedéseket Derekegyház Község Önkormányzata teszi meg.

Határidő: 2007. július 02.
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere
Koszta József Általános Iskola Igazgatója

3./ A Képviselő-testület módosítja 45/2007.(III.30.) Kt.sz. határozat 1. pontjában megfogalmazottakat és jóváhagyja, hogy a derekegyházi Általános Iskola 2007. július 1-jétől működjön a szentesi Koszta József Általános Iskola tagintézményeként.

Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Alpolgármester
Jegyző
Intézményvezető

4./ A közoktatási intézményfenntartó társulás létrejötte és működtetése indokolja a Koszta József Általános Iskola Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és egyéb belső és szakmai szabályzatainak módosítását, átdolgozását és a fenntartó által történő jóváhagyását. Mivel a derekegyházi illetékességű tanulók kötelező felvételét biztosító iskola fenti időponttól a szentesi Koszta József Általános Iskola, szükséges a szentesi intézmény felvételi körzetének módosítása is.

Határidő: 2007. június 30. és október 1.
Felelős: Alpolgármester
Jegyző
Intézményvezető

5./ A Képviselő- testület felkéri a Jegyzőt, hogy az új közoktatási intézményfenntartó társulás megalakulásáról további intézkedések megtétele céljából tájékoztassa Szentes Kistérség Többcélú Társulást és annak Társulási Tanácsát.

Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Jegyző

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Derekegyház Község Polgármestere
3./ Társulási Iroda Vezetője, Szentes
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintettek Helyben


5.) Beszámoló az önkormányzati gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (4)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi Bizottság és Sportbizottság véleménye.

Bejelentette, hogy június 1. napjától a hiányzó gondnoki állás betöltésre kerül, ennek összefüggésében tárgyaljanak.

Kérdés, vélemény?

Hornyik László:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta. Szükségesnek tartja a plusz 1 fő gondnok alkalmazását.

Dongó László:
Az anyagból kiderül, hogy sok a problémás gyerek. Nagy szerepe van a városban a sportnak, ezért javasolta támogatását. Példának említette, hogy az uszodában naponta mennyi gyermek fordul meg, akikkel nincs probléma.

Móra József:
Javasolta a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a Képviselő-testület köszönje meg a gyámhivatal munkatársainak áldozatkész munkáját.

Szirbik Imre:
Mivel több hozzászólás nem volt, aki egyetért a Móra József javaslatával és e kiegészítéssel elfogadja a határozati javaslatot, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület megtárgyalta a gyámhivatal 2006. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól szóló előterjesztést és 17 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

120/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2006. évi intézkedéseiről és feladatairól

Határozat

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése értelmében megtárgyalta a Gyámhivatal 2006. évi intézkedéseiről és feladatairól szóló tájékoztatót és a feladatok 2006. évi ellátását megfelelőnek értékeli, egyben megköszöni a gyámhivatal munkatársainak áldozatkész munkáját.

Erről értesülnek:
1.) Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala
2.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - és általa az érintett osztály- és irodavezetők


Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról (4/1)

Kozák János:
Örömmel állapította meg, hogy 2006. évben a 0-3 éves korú gyermekek száma nőtt. Csökkent a támogatásban részesültek száma. Erről kért magyarázatot.

Dr. Gyenes Ágota:
A Bölcsőde ügyében szólt. Lehet-e, kell-e bővíteni. Nyári nyitva tartásra is lenne igény. Ezt meg tudjuk-e oldani.

Antal Balázs Tibor:
Az előterjesztés 17. oldalán olvasható a Terney Béla Középiskolai Kollégiumnál a drogfogyasztásról, alkoholfogyasztásról. Ez a kollégiumban történik? Azt gondolta, hogy az intézményeken kívül, vendéglátóhelyeken történik a drogfogyasztás. Elszomorítónak tartotta.

Lencséné Szalontai Mária:
2006. augusztus 31. napjáig volt lehetőség gyermekvédelmi támogatás folyósítására. A törvény változása miatt többen kiestek a támogathatók köréből. A családi pótlék összegébe épült be a támogatás összege. A családi pótlékot jövedelemként kellett figyelembe venni, így jogosulatlanná vált sok támogatott. Ez azért folyamatosan növekszik, sokan visszakerülnek a támogatási körbe.
Dr. Gyenes Ágota kérdésére válaszolva elmondta, hogy már megkapták a Bölcsőde működési engedélyét 70 férőhelyre. A személyi és tárgyi lehetőségek ennyire adtak lehetőséget. Mivel kisgyerekekről van szó, nagyon fontosak a személyi feltételek. Több pályázati lehetőség van kilátásban, megpróbálnak minél többön indulni. Egyre nagyobb az igény, mivel GYES mellett is lehet már dolgozni, ezért erre egyre többen igényt tartanak. A nyári zárással kapcsolatosan szükséges a tisztasági meszelés, javítások elvégzése, ezért július hónapban bezár. Nagy igény van a folyamatos nyitva tartásra. Egyeztetést kezdeményezte, hogy csak az intézmény egyik felét zárják be, hogy a másik részben el tudják látni a feladatokat.
Antal képviselő kérdésére elmondta, hogy a 17. oldal a Gyermekvédelmi Tanácskozás összefoglalását tartalmazza. A kollégiumra vonatkozóan a rendőrségi beszámoló része volt. A Kollégiummal inkább más problémák vannak. Nagyon jól működő kollégiuma van a városnak, inkább az épülettel vannak gondok, szükséges lenne az épület rendbetétele, ablakcserék. Véleménye szerint jól érzik ott magukat a gyerekek.

Füsti Molnár Lajos képviselő visszajött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Szűcs Lajos:
A 17. oldalon leírtakkal már néhány ülésen foglalkoztak, hogyan alakul a városban a drogfogyasztás. Nem a kollégiumra utalnak itt, hanem a problémára. Az épület felújítását szükségesnek tartja. Egyetért Dongó László képviselővel, milyen fontos a gyerekeknek a sport. E célból a Pollák Antal Szakközépiskola tornatermét és udvari pályáját is igénybe lehet venni. Az 5. pontban szerepelnek a szűrővizsgálatok, melyen a kiszűrt gyerekek nem vesznek részt. Véleménye szerint a pedagógus, ha egy órán elviszi a gyerekeket szűrővizsgálatra, a tananyagot be tudja pótolni. Nem szabad, hogy pénz kérdése legyen. A megelőzés sokkal olcsóbb, mint a betegséget ápolni. Nem véletlen rendezték meg a Gyermekvédelmi Tanácskozást, célja volt a közös megoldások megtalálása.

Antal Balázs Tibor:
Az előterjesztés 5. pontjában szerepel, hogy a tanárok nem viszik el a gyerekeket a szűrővizsgálatokra. Úgy tudja, azért nem viszik el, mert nem fizetik ki az órájukat.
A másik amire felhívta a figyelmet, hogy sok tanuló azért hiányzik, mert dolgozik. Elszomorítónak tartja.
A Középiskolai Kollégium után szereplő három problémát kezelni kellene, az intézkedéseket szigorítani kellene, hogy visszaszorítsuk a drogfogyasztást.

Szűcs Lajos:
Az anyagban az szerepel, hogy le kell vonni a fizetésből a tanárnak a meg nem tartott órák díját. Negyven éves pedagógusi munkája alatt nem fordulhatott elő, hogy a gyerekeket azért ne vigyék szűrővizsgálatra, mert nem fizetnek érte. A pedagógusnak van erre órája. Az a szerencsésebb, ha délelőtt viszik a vizsgálatra, mert akkor felügyelet alatt van a gyerek. Kijelentette, hogy gyerekpárti, a pedagógusnak ott kell lenni a gyerekkel a szűrővizsgálaton.

Móra József:
Csodálkozott, hogy a pedagógusi hivatás ide jutott.
Rendkívül tanulságos dolgok vannak az anyagban, ilyen a veszélyeztetett gyerekek száma a városban. Száz gyerek közül hat gyerek a veszélyeztetett. Felvetette, hogy a városban a felnőtt lakosok ennyire tartoznak felelősséggel a gyerekek iránt? A 2006. évben végzett ellenőrzések során megállapítható volt, hogy a városban a szakmai tevékenység kifogástalan.
Felhívta a szülők figyelmét a felelősségükre, és megállapította, hogy megfelelő a szociális háló kiépítése, mert akkor is észreveszik a problémát, ha nem jelzik azt. Támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Közoktatási Törvény szerint új elszámolási rendszer működik az intézményekben. Kéthavi időkeretben számolnak, ami azt jelenti, ha a fenntartó nem adta hozzájárulását a szűrővizsgálaton való részvételre, akkor a pedagógus elveszíti ezt az órát. A Képviselő-testület mondhatja, hogy hozzájárul, ezért a pedagógust ne érje sérelem. A kollégiummal kapcsolatban kijelentette, hogy közösségi nevelésnek kell folyni az épületben, de nincs közösségi tér. A droggal és alkohollal kapcsolatosan kijelentette, hogy nem helyi specialitás, társadalmi problémáról van szó. Megoldást keresnek a helyzet javítására.

Dr. Gyenes Ágota:
Nem sokáig fognak a szűrővizsgálatok problémájáról beszélni, mivel nem lesz orvos, aki ingyen és bérmentve elvégezze a szűrővizsgálatokat. Nagyrészt megszüntették a szűrővizsgálatok finanszírozását. A beszámolóban vád éri a gyermekorvosokat, hogy támogatják a gyerekek lógását. Elnézést kért a gyermekorvosok nevében, mert valószínű, hogy ekkor Őt is átvágják. Kérte, jelezzék az iskolák az eseteket, együttműködést ajánlva.
Vannak iskolaorvosok, akik elvégzik a feladatokat. Szívesen látta volna az iskolaorvosok megjegyzéseit az alkohol- és drogfogyasztással kapcsolatosan. Javasolta, hogy a következő beszámolónál kérjék ki az iskolaorvosok véleményét is.

Móra József:
Felvetette, hogy a nyári szünetben nincsenek az iskolában a pedagógusok. Ebből az időből nem lehetne szűrővizsgálatra vinni a gyerekeket?
Nem az a probléma, hogy nem végzik el az orvosok a szűrővizsgálatokat. Az anyagban az szerepel, hogy a kiszűrt diákok nem jelennek meg a szakrendelésen, ami nekik ingyenes. Ez a nagyobb probléma. Felháborítónak tartja, hogy a szorgalmi időszakban nem lehet találni pedagógust aki elvigye a gyerekeket a szűrővizsgálatra, de a nyári szünetben viszont nem lehet bent az iskolában pedagógust találni.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Kijelentette, hogy a pedagógusnak is jár a szabadság. A szabadsága terhére nem tervezhet programokat.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Javasolta, hogy a 2007. évi cselekvési program része legyen az előterjesztésben felsorolt 1-12 pont teendői. Javasolta, hogy nyári munkát szervezzenek a diákoknak, és a mostani, pünkösdi hosszú hétvégén a Strandfürdőt a gyerekek ingyen használhassák. Felvetette a Bölcsőde melletti terület telekegyesítéssel való csatolását a Bölcsödéhez, mert a későbbiek során szükség lehet rá, ha értékesítésre kerül akkor beszűkül a Bölcsőde területe.

Kozák János:
Részletet olvasott fel az előterjesztés 7. oldalának közepéről: "Nagyfokú a gyermekek elhanyagolása,.." bekezdést. Felháborítónak tartotta az abban foglaltakkal. Felvetette, hogy a gyerekek azért hiányoznak az iskolából, mert dolgoznak. Szükség lenne nyári munkahelyek teremtésére. Olyan gazdaságpolitikára lenne szükség, mely munkahelyet teremtene, így segítenék a családok boldogulását. Kifogásolta az anyagban a 10. oldalon, hogy a 3 évesnél idősebb gyermeknek zsebpénz biztosítása szükséges. 11. oldalon olvasta, hogy azokban a családokban jobb a helyzet, ahol mindkét szülő dolgozik. Ezt tartotta nagyon fontosnak, ezért kellene munkahelyeket biztosítani. Felhívta a figyelmet, hogy a középiskolák WC-iben is terjesztik a drogot, azt is kellene ellenőrizni. Örült annak, hogy a 0-3 éves korú gyerekek létszáma növekedett.

Szirbik Imre:
Véleménye szerint az anyag kendőzetlenül feltárja a problémákat. Hangsúlyozta, hogy először mindenki saját maga körül vizsgálja meg, hogy meg tesz-e mindent a problémák megszüntetése érdekében. Hangsúlyozta, hogy a pedagógus nem csak a munkaidejében pedagógus, de ez más hivatásra is vonatkozik (orvos, köztisztviselő).

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Megdöbbenve tapasztalták, hogy a drogkiállítást - mely 2 millió forintba került - a középiskolás diákok mellett csak 54 felnőtt látogatta meg. Felvetette, ha már a tanár nem viszi el a diákokat a kiállításra, Ő maga miért nem ment el megnézni ezt a tájékoztató jellegű kiállítást.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Oka van annak, hogy nem mentek el nagyobb számban a pedagógusok. Nem volt rugalmas a szervezés, és tanítási idő után nem volt lehetőség a kiállítás megtekintésére. Egy egész osztályt nem tudtak vállalni, így az osztályok nem tudtak együtt elmenni, nem volt iskolabarát a szervezés. Az érettségi vizsgák miatt óra helyett nem lehetett elmenni, és egyébként az osztály felét nem tudták volna kire bízni.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Nagyon fontos programok vannak az iskolában, de ez ide jött hozzánk, nem kellett volna elutazni. Délután 5-ig lehetett megtekinteni a kiállítást. Az a tény, hogy csak 54 felnőtt látta a kiállítást.

Szirbik Imre:
A vitát lezárta, kérte aki egyetért a határozati javaslattal, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

121/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról

Határozat

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése értelmében megtárgyalta a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról szóló tájékoztatót és a feladatok 2006. évi ellátását megfelelőnek értékeli.

A Képviselő-testület felkéri az illetékes szakosztályt, hogy a Terney Béla Középiskolai Kollégium épületének állapotát vizsgálja meg, és tegyen javaslatot annak rendbetételére.

A Képviselő-testület felkéri az illetékes szakosztályt, hogy vizsgálja meg a családterápiás szolgáltatás Családsegítő Központ keretein belül történő működtetésének, valamint legalább még 1 fő gyógytornász szakember alkalmazásának lehetőségét.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintett osztály- és irodavezetők


6.) Javaslat a 4/2007. (III.10.) rendelet módosítására (5)
A 10 mFt bizottsági keret felosztása (5/1)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság, a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye.

Kijelentette, hogy az önkormányzati rendelet módosítása technikai jellegű, átvezetéseket tartalmaz.

A Csongrád Megyei Közgyűlés Tulajdonosi Bizottsága pályázatot írt ki helyi intézményi felújítási és fenntartási költségek kiegészítésére. A pályázat beadási határideje május 30. A pályázat az önkormányzati tulajdonú épületek állagának megőrzését szolgálja. Tetőszigetelésről, tornaterem szigetelésről szól. A bizottságok ezt nem tudták tárgyalni. Adják meg a felhatalmazást, hogy a támogató nyilatkozatot, mely a 20 % vállalásáról szól 6 intézményre vonatkozóan, 10 millió forint erejéig a polgármester írhassa alá. Kérte az állásfoglalást.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Javasolta a gyermeknapra való tekintettel, hogy az uszodát nyissák meg Pünkösd hétfővel bezárólag a gyerekek előtt.
A 10 millió forint felosztásával kapcsolatban kérte, hogy a Képviselő-testület vegye figyelembe a múltkor tárgyalt felosztások közül azt, hogy az egyik javaslat 6, a másik 7 millió forintot javasolt a Gyermek- Ifjúsági és Sportbizottság számára.
Különböző elveket fel lehet állítani az elosztással kapcsolatban. Ismertette az előző évek támogatási összegeit, mely mind magasabb a mostaninál. Minimálisan 6 millió forintot kért a Képviselő-testülettől, mivel csak így tudják a sportvárosban biztosítani a működést. Nagyon visszafogott támogatásként az 57 millió forint igény helyett 34 millió forintot tudtak szétosztani a sportegyesületek között. Működésre kell a jelzett összeg.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Szomorúnak tartja, hogy hetek óta nem tudnak megegyezni a 10 millió forint felosztásáról. Nem lehet kijelenteni, hogy az egyik ügy fontosabb, mint a másik.

Szűcs Lajos alpolgármester kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő.

Demokratikus döntést kellene hozni, de ez nem sikerült. Szokásjogra nem kellene hivatkozni. Tudni kell kompromisszumot kötni. Mindenki arra törekszik, hogy megegyezés szülessen, de ez sem jött létre. Ne vonja senki kétségbe a kultúra fontosságát, az ezzel kapcsolatos programok biztosításának fontosságát. Kompromisszumkészséget kért a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottságtól, mert mindkét fél számára fontos, hogy megállapodás szülessen.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Kijelentette, hogy a kompromisszumkészség mindenkiben megvan. A számokat nézve Szociális és Egészségügyi Bizottság 800 eFt-tal, az Oktatási és Kulturális Bizottság 300 eFt-tal kap kevesebbet, mint a tavalyi évben. A Gyermek- Ifjúsági és Sportbizottság viszont 5 millió forinttal kap kevesebbet, mint a tavalyi évben.

Horváth István:
Véleménye szerint meg kellene hallgatni az adófizetőket, segíthetnének a döntésben.
Az előző napirend előterjesztésében látható, hogy 220-230 fővel csökkent a 18 év alatti népessége a városnak. Igaz, a születések számának csökkenése egy kicsit megtorpant. Elgondolkodtató, hogyan fog fogyni a város lakossága, mi lesz az ami itt tartja a fiatalokat, ha az infrastruktúra fejlesztésére 3 %-ot költ az önkormányzat.

Hornyik László:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén megbeszélték a polgármester által javasolt előterjesztést. A bizottság támogatta a határozati javaslatban szereplő 5-2,5-2,5 mFt arányú elosztást.

Móra József:
Az előző képviselő-testületi ülésen döntöttek, hogy a bizottság elnökei egyezzenek meg május 15. napjáig. Amennyiben nem, akkor a 10 millió forintot a forráshiány csökkentésére fogják felhasználni. Ez a vita az előző határozat szerint alaptalan.

Dr. Sztantics Csaba:
Valóban így van, a Képviselő-testület úgy döntött, amennyiben május 15. napjáig a bizottsági elnökök nem egyeznek meg egymás között, akkor a költségvetési hiány csökkentésére szolgál az elosztandó összeg. A polgármester úr nem mondta, de az előterjesztéssel szeretné ezt az előző határozatot módosítani, mivel a Képviselő-testület megváltoztathatja döntését. Dr. Demeter Attila az előző ülésen felhívta a figyelmet, hogy ez egyben rendeletmódosítást is igényel, a Képviselő-testület rendeletében a módosítás 7. §-ába be kell építeni.

Szirbik Imre:
Külföldi tartózkodása miatt a május 15. időpont csúszott. Mind a három bizottság nagyon fontos feladatot lát el, ezért tett még egy kísérletet az elosztásra.

A határozati javaslat pontjai alternatívákat tartalmaznak. Fontos a költségvetési hiány csökkentése is, de fontos a támogatás is.

Kozák János:
Javasolta, hogy szavazzák meg az alternatívákat.
Közölte, hogy a jelenlegi forráshiány már 487 millió forintra nőtt, melyet nagyon magas összegnek tart. Rendkívül fegyelmezett gazdálkodásra van szükség minden területen. A 10 millió forint felosztásának vitája számára nehezen emészthető. Dr. Rébeli Szabó Tamás javaslatával ért egyet, és nem ért egyet azzal, hogy a múlttal nem kell foglalkozni.

Szirbik Imre:
Kérte, hogy a határozati javaslat minden pontját külön szavazzák meg, és a legtöbb szavazatot kapott megoldást foglalják majd határozatba.

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 1. pontját, mely szerint a forráshiány csökkentésére fordítják a 10 millió forintot.

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 16 nem szavazattal nem fogadta el a javaslatot.

A módosító indítványként szereplő változatot bocsátja szavazásra, a határozati javaslat 3. pontját, a 6-2-2 arányú elosztást.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 3 nem szavazattal minősített többséggel elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

122/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: 10 m Ft bizottsági keret felosztása

Határozat

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottsági keretek céljára biz tosított 10 mFt-ot az alábbiak szerint bocsátja a bizottságok rendelkezésére.

- Ifjúsági és Sportbizottság 6 m Ft
- Művelődési és Oktatási Bizottság 2 m Ft
- Szociális és Egészségügyi Bizottság 2 m Ft

A határozatról értesítést kap:
1.) Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testület érintett bizottságai
2.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály és irodavezetők

A polgármester kérte döntsenek az intézmény-felújítással kapcsolatos támogató nyilatkozat kiadásáról.
Aki egyetért azzal, hogy a megyei fenntartású, de városi tulajdonban lévő intézmények pályázatának támogatására felhatalmazza a polgármestert, hogy maximum 10 millió forint erejéig a pályázatok 20 %-áig kiadhatja a támogató nyilatkozatot utólagos elszámolási és beszámolási kötelezettség mellett, szavazatával jelezze. Az összeg forrása a forráshiány növelése.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal 4 nem szavazat mellett a felhatalmazást megadta.

123/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Felhatalmazás támogató nyilatkozat kiadásához

Határozat

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a megyei fenntartású, de városi tulajdonban lévő intézmények pályázatának támogatására - maximum 10 millió forint erejéig, a pályázatok 20 %-áig - kiadhatja a támogató nyilatkozatot utólagos elszámolási és beszámolási kötelezettség mellett. Ennek forrása a forráshiány növelése.

A határozatról értesítést kap:
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők

Szirbik Imre:
Kérte fogadják el ezek alapján az önkormányzati rendelet módosítását, mely minősített többségi szavazatot igényel.

Dr. Sztantics Csaba:
Az önkormányzati rendelet módosítását ismertette az alábbiak szerint:
A 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: az (1) bekezdésben biztosított keretet a Képviselő-testület a következőképpen osztja fel:
- Ifjúsági és Sportbizottság 6 m Ft
- Művelődési és Oktatási Bizottság 2 m Ft
- Szociális és Egészségügyi Bizottság 2 m Ft

Szirbik Imre:
Kérte, aki a módosított szövegű rendeletet elfogadja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület megtárgyalta a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet és 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással - minősített többséggel - megalkotta az alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2007. (VI. 08.) rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 4/2007. (III.10.) rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

Hornyik László képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő.


7.) Pályázat benyújtása belterületi belvíz-elvezetési célok támogatására a 13/2007. (V.03.) ÖTM rendelet alapján Szentes város belvízvédekezése és csapadékvíz elvezetése érdekében (6)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Kilenc településnek van lehetősége pályázni a város teljes területén a belvíz- és csapadékvíz-elvezetés rendszer felújítására. Most lehetőség van arra, hogy a város összes belvízelvezető közművét felújítsuk. Felmerült, hogy törekedjünk a zártszelvényű csatornák kialakítására. Nem tartja jó megoldásnak, mert szikkasztó szerepe elmarad, a zöldterület csökken. A talaj vízutánpótlása nem lesz megfelelő. A nyílt csatorna esetében a kapubejáró mellett 1-1 m széles betonműtárgy került beépítésre. Pontosan beszintezve a csatorna képes lesz a csapadék elvezetésére. Az ingatlan tulajdonosa karba tudja tartani, hogy a lejtésviszonyok megmaradjanak. Látni kell, hogy a kapubejárók átépítésére is sor kerül. Egységesíteni kell, az azonos keresztmetszetű vízátfolyást biztosítani kell. Vissza nem térítendő állami támogatásként mintegy 200 M Ft igénybe vehető. Kérte, hogy a pályázat benyújtásához járuljanak hozzá.

Horváth István:
Megkérdezte, hogy van-e kimutatás arra, hogy a zárt és a nyitott csatornaépítésnek milyen beruházási költségei lennének?

Törőcsik Zoltán:
Megkérdezte, hogy ezek után megengedhető-e, hogy a saját háza előtt, saját erőből zárt rendszerű csatornát építhessenek?

Hornyik László képviselő bejött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő.

Szirbik Imre:
Horváth képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy az összegre vonatkozóan nincs információja. Biztosan a zárt rendszerű költsége magasabb.
Törőcsik Zoltán kérdésére nem tudott érdemi választ adni, magánvéleménye, hogy a műszaki osztály mérlegeli, hogy a lakó akarata szerinti kivitelezés gátolja, vagy nem a vízelvezetést. Amennyiben mindent leburkolunk, eltűnik a zöldfelület, amely a komfortérzetet csökkenti.

Dr. Demeter Attila:
Megkérdezte, hogy mi indokolta az előterjesztésben szereplő ütemezést? Először az alsó részen, a mélyebben fekvő területek megvalósítását javasolná. A Váradi L. utcától kezdődően javasolta folytatni a beruházást.

Dr. Rébeli Szabó Tamás képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő.

Móra József:
Tudják, hogy az ereszcsatornák össze vannak kötve a csapadék-vízelvezető árokkal. A nyitott árokkal úgy fogunk járni, mint a mirhókkal, hogy csak kézi erővel lehet tisztítani. Hat-nyolc év múlva nem lehet rá embert, vagy vállalkozót találni. Nem helyes, hogy a nyitott csatornák szikkasztóként működnek. Ahol a talaj lazább, már most is burkolt csatorna kialakítása lenne célszerű. Soós utca keskeny utca. A burkolt csatornával sokkal jobban járnánk, mint ahogyan most kinéz a környezete. A belvíz-elvezetésnél figyelembe kell venni olyan műszaki tényezőket, amikor mérlegelni kell, hogy mely kivitelezési forma lenne megfelelőbb. A Szalai utcán balesetveszélyesnek tartja a mély csatornát. Itt burkolt csatorna esetében a közlekedés szemponjából is kedvezőbb lenne a helyzet.

Szirbik Imre:
Aki a pályázat benyújtásával egyetért, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület megtárgyalta a pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést és 17 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

124/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Pályázat benyújtása belterületi belvíz-elvezetési célok támogatására a 13/2007. (V.03.) ÖTM rendelet alapján Szentes város belvízvédekezése és csapadékvíz elvezetése érdekében

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a belterületi belvíz-elvezetési célok támogatására a 13/2007. (V.03.) ÖTM rendelet alapján kiírt pályázat benyújtását - Szentes város belvízvédekezése és csapadékvíz elvezetése érdekében - és az alábbiak szerint határozott:

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 13/2007. (V.03.) ÖTM rendelet alapján - Szentes város belvízvédekezése és csapadékvíz elvezetése érdekében - pályázat benyújtását.

2./ Vállalja, hogy a pályázathoz szükséges önerőt a 2007. évi költségvetésben 47.360 eFt összegben biztosítja a fejlesztési hitelkeret terhére.

3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el és gondoskodjon határidőben történő benyújtásáról.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintett osztály- és irodavezetők
3./ MÁK Csongrád Megyei területi Igazgatósága Szeged (pályázat útján)


8.) Intézményi Minőségirányítási Programok kiegészítése (7)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.

Baranyi Imre képviselő kiment a teremből.
Dr. Rébeli Szabó Tamás képviselő bejött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő

Szűcs Lajos:
Jelentős változások előtt áll a minőségirányítás. Néhány nappal ezelőtt angol vendégeket fogadott, akik elmondták, hogy ott nagyon komolyan veszik a minőségirányítást, nem megfelelő működés esetén az intézményt is bezárják.

Baranyi Imre képviselő bejött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő.

Hering Ferenc:
2008. februárjában változott az oktatási törvény. A 4-6-8 osztályokban felmérést kell végezni. 2007. év szeptemberében új helyi tanterv kidolgozása szükséges, mely 2008. évben kerül bevezetésre. Elkészült az intézmények minőségirányítási rendszere, valamint a dolgozók teljesítményértékelésének szempontjai. Az intézmények minőségfejlesztési rendszert hoztak létre. Ez érinti a fenntartót is, hiszen az intézményi minőségirányítási program végrehajtása során a jövőben figyelembe kell venni az országos mérés értékelés eredményeit is. A 2008/2009. tanévet követően az értékelést el kell végezni az előírtak alapján és a eredményét nyilvánosságra kell hozni. Az előterjesztés mellékletében szereplő teljesítményértékelési pontok nem fontossági sorrendet, hanem csak szempontokat jelent.

Dongó László:
Megkérdezte, hogy mi a tapasztalat a beérkezett programokkal kapcsolatosan, mennyire vannak összhangban az önkormányzati minőségirányítási programokkal? Mennyire vannak tisztában, hogy nagyon súlyos következményei vannak, ha a mérések kapcsán súlyos hiányosságokat tárnak fel.

Kozák János képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő.

Hornyik László:
A Képviselő-testület döntött arról, hogy az óvodai körzeteket átszervezi és összevonja. A határozati javaslatban kötelezzük az intézményeket minőségirányítási programjainak átdolgozására. Szükséges ezt még megcsinálniuk?

Hering Ferenc:
Március 31-ig kellett elkészíteni a minőségirányítási programokat, melyeket a Képviselő-testület jóváhagyhat szakértői véleményezés nélkül. A minőségirányítási programok megfelelnek a törvényi előírásoknak.
A teljesítményértékelésre miért van szükség: az intézményekben az alkalmazottak bérköltségei és járulékai a legnagyobb kiadás, a teljesítményértékelés kapcsán döntéseket lehet és kell hozni az intézményekben és a rendszer működése fejlődést is eredményezhetnek. Tapasztalatokról még nem tud beszélni. Augusztus 15-ig még négy munkáltatói körzet létezik, el kell készíteniük a minőségirányítási programjukat. A programokat majd összedolgozzák.

Kozák János képviselő bejött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő.

Szűcs Lajos:
Amikor értékelik az intézmények működését, láthatók lesznek a különbségek, azt a Képviselő-testület elé fogják hozni.

Szirbik Imre:
Aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület megtárgyalta az Intézményi Minőségirányítási Programok kiegészítésére vonatkozó előterjesztést és 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

125/2007.(V.25.) Kt.
Tárgy: Intézményi Minőségirányítási Programok kiegészítése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Intézményi Minőségirányítási Programok kiegészítése tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint döntött:

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő- testülete megállapítja, hogy az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményei Intézményi Minőségirányítási Programjainak kiegészítései megfelelnek az 1993. évi LXXIX. a közoktatásról szóló törvény 40.§ (11) bekezdésében foglalt kötelező előírásoknak. Az intézményi minőségirányítási programok összhangban állnak az Önkormányzati Minőségirányítási Programban megfogalmazott fenntartói elvárásokkal. Mindezek alapján a Képviselő-testület jóváhagyja:

az Apponyi téri Óvodai Munkáltatói Körzet
a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet
a Köztársaság utcai Óvodai Munkáltatói Körzet
a Kossuth utcai Óvodai Munkáltatói Körzet
a Koszta József Általános Iskola
a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich J. Tagiskolája
a Klauzál Gábor Általános Iskola
a Petőfi Sándor Általános Iskola
a Terney Béla Középiskolai Kollégium
az Általános Iskolai Kollégium
a Pedagógiai Szakszolgálat
a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola

kiegészített intézményi minőségirányítási programjait. Kötelezi a Képviselő-testület az intézmények vezetőit, hogy az Intézményi Minőségirányítási Programot az intézményi honlapon, honlap hiányában, a helyben szokásos módon hozzák nyilvánosságra.

Határidő: 2007. június 1.
Felelős: Intézményvezetők

2./ Az intézményátszervezéseknek megfelelően kötelezi a Képviselő-testület a Központi Óvodai Munkáltatói Körzet, a Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet, a Terney Béla Középiskolai és Általános Iskolai Kollégium, a Koszta József Általános Iskola és Derekegyház Általános Iskola tagintézménye vezetőit az eddigi önálló intézményi Minőségirányítási Programok egységes szerkezetbe való foglalására és ezek nyilvánosságra hozatalára.

Határidő: 2007. október 1.
Felelős: Intézményvezetők

3./ A Képviselő-testület jóváhagyja a közoktatási intézmények magasabb vezetői teljesítményértékelésének a határozat mellékletében részletezett szempontjait, azzal, hogy az értékelésékre minden nevelési-, illetve tanév kezdetén kerüljön sor.

Határidő: 2007. szeptember 15. és folyamatos
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintettek Helyben


9.) Alapító Okiratok módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság és a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Igazából technikai átvezetésről van szó. Aki a módosítást támogatja, jelezze.

A Képviselő-testület megtárgyalta az intézmények Alapító Okiratainak módosítására vonatkozó előterjesztést és 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

126/2007.(V.25.) Kt.
Tárgy: Alapító Okiratok módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Alapító Okiratok módosítása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Alapító Okiratának módosítását azzal, hogy az okiratban a székhely cím 6600 Szentes, Köztársaság u. 4. sz. helyett, 6600 Szentes, Köztársaság u. 2. sz.
Határidő: 2007. május 31.
Felelős: Jegyző

2./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítását azzal, hogy az intézmény okiratában az OM azonosító 090031 helyett a helyes OM azonosító: 900008.
Határidő: 2007. május 31.
Felelős: Jegyző

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Intézményvezetők és általuk a Magyar Államkincstár
3./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája
4./Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintettek Helyben


10.) Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Az előterjesztőnek nincs szóbeli kiegészítése.

Dr. Demeter Attila:
Az előterjesztés 3. oldalán hangsúlyozzák, hogy első számú prioritásként kell kezelni a Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás tényét. Milyen megoldást terveznek, amennyiben a hulladéklerakó betelik és pályázat hiányában nem tudjuk teljesíteni a megfelelő feltételeket a további hulladék elhelyezésére?

Szirbik Imre:
Sejtései alapján kb. 2011-2013-ra lesz pályázat a megoldásra. A város hulladékát a környező engedéllyel rendelkező hulladéklerakókhoz kell szállítani. Az, hogy ennek mi az ára, azt nem tudja. Hulladéklerakó építéséhez nem lát lehetőséget. Ajánlatokat kért Hódmezővásárhelyről, Szelevényből, Felgyőről. Békéscsaba és Szeged még, ahol van ilyen lerakó. Hódmezővásárhelyről kapott árajánlatot az elhelyezésre vonatkozóan. Arra kell odafigyelni, hogy a lakosságnak ez ne jelentsen nagy terhet.

Dr. Demeter Attila:
A válasz pesszimistává tehet bárkit. Megoldást kell találni, mert bele fogunk fulladni a saját szemetünkbe. Hatalmazza fel a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az ajánlattevővel kezdje meg a tárgyalásokat. Az Uniós támogatások miatti csúszás reális tény, ezért már most lépni kell, mert alkotmányos jogunk a tiszta környezethez való jog. Érdemes lenne látogatást szervezni és megnézni egy szabályosan működő hulladéklerakót, és látnánk nálunk milyen siralmas a helyzet.

Horváth István:
Csatlakozik az előtte szólóhoz. A hulladéklerakó ügyével a probléma közepén vagyunk. Legalább véderdő kialakítása lenne szükséges, hogy ne lássa aki elmegy az elkerülő úton. Reménytelen új lerakó nyitása? Környékben, közel kellene tájékozódni, de az önálló megoldás lenne a megfelelő. Az olyan alakulat, ahol kb. 50 tag van és csak egyhangú döntés születhet, és mindenkinek egyenlő szavazata van a lakosságszámtól függetlenül, működésképtelen véleménye szerint. Ebből nem lesz semmi.

Móra József:
Nem kellene saját hulladéklerakó. A jelenlegi jogszabályok szerint ez gondot okoz. Újabb lerakó létesítése önerőből ekkora városban nem lehetséges gazdaságosan. Arra kellene törekedni, hogy minél előbb megállapodjanak, szeméttömörítő rendszert idetelepíteni és 2009-ben nem ér meglepetésszerűen az ügy. Nem lehet garantálni, hogy hasonló anyagi körülmények között ezt meg tudjuk valósítani. Emelkedni fog az ára. Már a lakásokban szelektíven kellene gyűjteni a hulladékot. A szelektív gyűjtést úgy kellene megvalósítani, hogy később ne kelljen átválogatni. Így lehetne csökkenteni a költségeket. A felgyői lerakónak is meg kell találni az üzemeltetőjét. Fontos, hogy társulni tudjunk.

Szirbik Imre:
Az a munka folyik, mely biztosítja 2009-ben a biztos hulladék-elhelyezést. Felgyő esetében a közvetlen beszállításnak van lehetősége a távolság miatt. A munka folyik. Az biztos, hogy depóniák létrehozására újabb engedélyt nem fogunk kapni. Ameddig ennek élettartama van - lehet, hogy hosszabbítható - de új létesítésére nincs lehetőség. Terület lenne hozzá, de a környezetvédelmi szabályozás miatt nem lesz lehetőség. Felmerült a hulladékégető ügye, de gazdaságosan nem telepíthető a hulladék mennyisége miatt. Regionális hulladéklerakó mellé lehetne esetleg telepíteni.

Leszögezte prioritásként, hogy meg kell oldani a város hosszú távú hulladék-elhelyezésének ügyét. Ennek határidejének 2007. december 31. napját határozta meg.

Ennek a módosításnak a figyelembevételével kérte, fogadják el a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület megtárgyalta a Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést és 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

127/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Önkormányzata Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálata

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatára irányuló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Szentes Város Önkormányzatának Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálata a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 37.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján megtörtént és azt, az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület kéri, hogy az éves költségvetések elkészítése során az elfogadott akció tervben foglalt feladatok az anyagi lehetőségek függvényében kerüljenek figyelembe vételre.

Felelős: Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája és Műszaki Osztálya, Városellátó Intézmény
Határidő: 2008. évi költségvetés elkészítése

3. A Képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy a cselekvési programok megvalósításához a pályázati támogatások lehetőségeinek kihasználása megtörténjen.

Felelős: Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya, Városellátó Intézmény
Határidő: Folyamatos

4. Meg kell oldani a város hosszú távú hulladék-elhelyezésének ügyét.
Határidő: 2007. december 31.

A határozatról értesítést kapnak:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Szentes Város Jegyzői Irodája általa az érintett osztályok, irodák
3. Városellátó Intézmény
4. Csongrád Megyei Önkormányzat
5. Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség


11.) Ifjúságvédelem az iskolán kívül: kiskorúak alkohol-, drogfogyasztása a városi szórakozóhelyeken

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság és a Sportbizottság véleménye.
A határozati javaslat 8. pontja okafogyottá vált, mivel már döntött a Parlament, a Büntetőtörvénykönyv szigorítása hétfőn átment a Parlament előtt, és egy éven belül nem tárgyalják újra.

Hornyik László:
A szülői felelősségre hívta fel a figyelmet.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Művelődési és Oktatási Bizottság a határozati javaslatot megtárgyalta és kiegészítette azzal, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat szervezze meg az ellenőrzéseket a megfelelő szervek bevonásával.

Baranyi Imre:
A határozati javaslat 6. pontjának "A" változatával ért egyet azzal a kiegészítéssel, hogy a szórakozóhelyek nyitvatartási idejének szabályozásánál a lakodalmak legyenek kivételek, a családi események idejét ne korlátozzák.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A 2. és 6. pont "A" és "B" változata nem zárja ki egymást, mindkettő elfogadható. Töröljék ki a változatokat és egységesen meg kell szavazni.

Szirbik Imre:
Megkérdezte, hogy a módosító indítványokkal és a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatával együtt, aki támogatja a határozati javaslatot, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület megtárgyalta az ifjúságvédelemre vonatkozó előterjesztést és 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

128/2007.(V.25.)Kt.
Tárgy: Ifjúságvédelem az iskolán kívül: kiskorúak alkohol-, drogfogyasztása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az "ifjúságvédelem az iskolán kívül: a kiskorúak alkohol- és drogfogyasztása" tárgyában készült előterjesztést. Megállapította, hogy kiemelt feladatnak kell tekinteni a prevenciót, valamint azon fiatalok segítését, akik valamilyen egészségkárosító szenvedéllyel élnek.

Meg kell keresni a helyi közösség problémáira és szükségleteire épülő megoldásokat, hatékonyabbá kell tenni a településen érintett szociális szférában dolgozó szakemberek, valamint a pedagógusok, szervezetek, intézmények együttműködését. Rá kell mutatni azokra a területekre, ahová több forrást és szakértelmet kell rendelni. Ennek érdekében:

1. Szakemberek bevonásával szervezzék meg az érintett intézmények a család, a szülők és a fiatalok rendszeres tájékoztatását és képzését a szenvedélybetegségek megelőzése témakörben. Ebben a tevékenységben kiemelt szerepet töltsenek be a pedagógusok, mivel a jelzőrendszer fontos pillérei.
Felelős: Szociálpolitikai Osztály

2. A Képviselő-testület felkéri a Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályát, hogy tekintse kiemelt feladatának a szenvedélybetegségek elleni küzdelmet, és lehetőség szerint dolgozzon ki olyan tervet, amely folyamatos ellenőrzést biztosít a veszélyeztetett helyeken is, valamint az alkohol- és dohánytermékek értékesítésével kapcsolatos ellenőrzést is folytassák.
Felelős: jegyző

A Gyermekjóléti Szolgálat szervezze meg az ellenőrzéseket közigazgatási területén a megfelelő szervek bevonásával.
Felelős: jegyző

3. A fenntartó kötelezi az oktatási intézményeket, hogy a szenvedélybetegségek megelőzésével kapcsolatos munkáról minden tanév végén számoljanak be a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület felkéri a városban működő középiskolák, valamint az egyházi fenntartású általános iskolákat, hogy ezt a nem önkormányzati fenntartású intézmények esetében is tegyék meg. A prevenciós tevékenységben működjenek együtt a Városi Diákönkormányzattal, a kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, és ösztönözzék a kortárs segítő program bővítését.
Felelős: Művelődési Iroda

4. Ki kell használni a média lehetőségeit, állandó rovatokon keresztül be kell mutatni a szenvedélybetegségek káros hatásait, akár elrettentő példák bemutatásával is.
Felelős: Szociálpolitikai Osztály és Drogambulancia

5. Meg kell keresni az ÁNTSZ Szervezetét, hogy fokozottan és folyamatosan végezzen ellenőrzéseket a veszélyeztetett helyeken, lehetőségükhöz mérten hétvégi rendezvények időpontjaiban is.
Felelős: jegyző

6. Fel kell hívni minden vállalkozást - ami a lakosság felé dohány- és italértékesítéssel foglalkozik -, valamint a szórakozóhelyek vezetőinek figyelmét negyedévente, hogy szabálysértést követnek el, ha kiskorúak részére alkoholt, valamint dohányárut szolgálnak ki, meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat helyi rendeletben hogyan szankcionálhatja a szabálysértést. Helyi rendeletben határozzák meg a szórakozóhelyek nyitvatartási idejének egységesen hajnal 3 óráig történő engedélyezését. A meglévő törvényi szabályozás betartása érdekében minden hathatós eszközt tegyenek meg az érintett hatóságok.

Az önkormányzat a jogszabályokat tartassa be, szerezzen ennek érvényt, amennyiben szükséges, alkosson helyi rendeletet.
Felelős: jegyző

7. Ki kell dolgozni egy elismerési rendszert azon pedagógusok, valamint az egyéb területeken dolgozó szakemberek részére, akik aktív résztvevői a prevenciós munkának.
Felelős: Művelődési és Oktatási, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság

8. A város két országgyűlési képviselője terjesszen be módosító javaslatot a parlamentben a Büntetőtörvénykönyv kiskorúak veszélyeztetéséről szóló fejezetének módosítására, a szülői felelősség hangsúlyosabbá tétele érdekében.

9. Az egészségmegőrzés érdekében kapjon kiemelt figyelmet a tömegsport, amely a szabadidő hasznos eltöltését segíti.

10. A Képviselő-testület felhívta a figyelmet a szülői felelősség megkerülhetetlenségére. Kérte a Civil Tv-t, készítsen riportokat, Szentesi Élet c. városi hetilapban jelenjenek meg cikkek e témákban.

A határozatról értesítést kapnak:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Szentes Város Alpolgármestere
3. Szentes Város Jegyzője
4. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintettek osztályok, intézmények


INTERPELLÁCIÓKRA VÁLASZ

Városellátó Intézmény:
- Damjanich u. - Dózsa Gy. u. kereszteződésében bokor
- Örvény soron az Eszperantó hídtól a Kutatóig szemetes gyűjtő elhelyezése
- Rákóczi u. páros oldala, Vörösmarty u., Szalai u. szakaszon a csapadékvíz árkok rossz állapota
- Kossuth téri parkoló kitakarítása, fák pótlása

Műszaki Osztály:
- Hékédi lakópark, Kiss E. utcában engedély nélküli melléképületek (+ Igazgatás)
- Tóth J. utcában megállni tilos tábla, 30 km/h sebességkorlátozás
- Homokzsákok elhelyezése
- Bocskai és Vásárhelyi úti óvoda szennyvízcsatorna hálózatra való rákötése (+ Vagyon)
- Parkolással kapcsolatos kimutatás
- Berki I-es dűlő út helyreállítása, az út menti tanya és istálló épület megrepedezése
- Ligetnél az út süllyedésének vizsgálata
- Ideiglenes vízjogi engedélyek kiadása
- Szentes-Szarvas autóbuszjárat Kajánújfalunál való megállása
- Bercsényi utca végén lévő tér rossz állapota
- Örvény soron jobb kéz felőli terület gondozatlansága
- Nagy F. utcán biciklisek áthajtása
- Farkas Antal utcai vízmű gépház lebontása

Vagyongazdálkodási Iroda:
- Bocskai és Vásárhelyi úti óvoda szennyvízcsatorna hálózatra való rákötése (+ Műszak)
- Csongrádi úti kerékpárút megvilágítása
- Lőrincz Márton tér burkolatfelújítása
Igazgatás:
- Díszburkolatnál a felragasztott plakátoktól a ragasztó lefolyik
- Hékédi lakópark, Kiss E. utcában engedély nélküli melléképületek (+ Műszak)

Dr. Sztantics Csaba:
Ismertette az írásban kiadott interpellációs válaszokat.

- Hornyik László: Damjanich u. - Dózsa Gy. u. kereszteződésében lévő bokor (12) miatt interpellált. A választ a Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye adta meg a képviselőnek.

A képviselő elfogadta interpellációjára adott választ.

* Kozák János: Örvény soron az Eszperantó hídtól a Kutatóig szemetes gyűjtő elhelyezésével kapcsolatban (12) interpellált.

A képviselő elfogadta az interpellációjára adott választ, de megjegyezte, hogy két interpellációjára nem kapott választ és nem is történt intézkedés.

* Horváth István: Kossuth téri parkoló kitakarítása, fák pótlása kapcsán (12) interpellált.

A képviselő nem fogadta el a választ, a parkoló takarítása megtörtént, de az Ő igényszintjét az nem elégíti ki.
Kifogásolta, hogy az 5 db kóró meddig lesz még ott. Véleménye szerint ki lehet cserélni, és garanciális igényként érvényesíteni.

Szirbik Imre:
Kérte, aki ennek ellenére elfogadja a választ, szavazatával jelezze.

A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 13 nem szavazattal nem fogadta el az interpellációra adott választ.

Dr. Sztantics Csaba:
Folytatta az interpellációk és az adott válaszok ismertetését.

- Halmai István: Rákóczi u. páros oldala, Vörösmarty u., Szalai u. szakaszon a csapadékvíz árkok rossz állapota miatt (12) interpellált. Jelenleg hiányzik az ülésről, de írásban jelezte, hogy elfogadta az interpellációra adott választ.

* Hornyik László: Hékédi lakópark, Kiss E. utcában engedély nélküli melléképületek ügyében (12/1) interpellált. Az interpellációra a választ Csányiné Dr. Bakró Nagy Vera igazgatási osztályvezető adta meg.

A képviselő az interpellációra adott választ elfogadta.

- Horváth István: Szentes díszburkolattal fedett közterületeinek megóvása érdekében (12/2) interpellált.

A képviselő az interpellációra adott választ elfogadta.

* Dr. Rébeli Sz. Tamás: Bocskai és Vásárhelyi úti óvoda szennyvízcsatorna hálózatra való rákötése (12/3) kapcsán interpellált, melyre Szilvássy Árpádné vagyongazdálkodási irodavezető válaszolt.

A képviselő az interpellációra adott választ elfogadta.

* Dr. Rébeli Sz. Tamás: Tóth J. utcában megállni tilos tábla, 30 km/h sebességkorlátozás (12/5) bevezetése iránt interpellált.

A képviselő az interpellációra adott választ elfogadta, de megjegyezte, hogy korábban sem kérték ki a a szülők véleményét.

* Dr. Rébeli Sz. Tamás: Homokzsákok elhelyezése (12/5)
A választ nem fogadta el, mert ha ott kell hagyni a homokzsákokat, akkor valamilyen környezetkímélő megoldást válasszanak.

Szirbik Imre:
Megkérdezte a Képviselő-testületet, hogy aki ennek ellenére elfogadja szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 0 igen szavazattal, 4 tartózkodással és 14 nem szavazattal nem fogadta el az interpellációra adott választ.

Dr. Sztantics Csaba:
Ismertette a további interpellációkat és a válaszokat.

* Dr. Rébeli Sz. Tamás: Parkolással kapcsolatos kimutatásról (12/5) interpellált.

A képviselő az interpellációra adott választ elfogadta.

* Ollai Istvánné: Berki I-es dűlőút helyreállítása, (12/5) iránt interpellált.

A képviselő-asszony jelenleg már nincs jelen az ülésen, de korábban közölte, hogy abban az esetben fogadta el a választ, hogy a helyreállítás 2007. július 15. napjáig megtörténik. Amennyiben nem, újból interpellálni fog.

* Ollai Istvánné: Ligetnél az út süllyedésének vizsgálata (12/5) iránt interpellált.

A képviselő az interpellációra adott választ elfogadta.

* Ollai Istvánné: A Berki dűlőút menti tanya és istálló épület megrepedezése miatt interpellált. (12/5)

A képviselő az interpellációra adott választ elfogadta azzal a kitétellel, hogy a kivitelező ígérete szerint vegye fel a kapcsolatot az érintettekkel.

* Ollai Istvánné: Nagy F. utcán biciklisek áthajtása (12/5) miatt interpellált.

Amennyiben a Képviselő-testület a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontját megerősíti, elfogadja a választ.

Szirbik Imre:
Megkérdezte, hogy a Képviselő-testület megerősíti-e a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontját.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal megerősítette a bizottság álláspontját

Dr. Sztantics Csaba:
Folytatta az interpellációkra adott válaszok ismertetését.

* Móra József: Ideiglenes vízjogi engedélyek kiadása (12/5) kapcsán interpellált. Interpellációjának felolvasását nem kérte, az interpellációra adott választ elfogadta.

* Móra József: Szentes-Szarvas autóbuszjárat Kajánújfalunál történő megállása (12/5) iránt interpellált.

A képviselő ebben a formában nem fogadta el a választ, mivel a korábbi időszakban megállt a járat, utasforgalom is volt. Nem értették az ott lakók, mért történt a változtatás, mert ők Szegedről hazáig tudtak utazni. Most csak az utána követő járattal tudnak hazautazni, ami várakozásra készteti őket. Kéri vegyék figyelembe az utasok kérését.

Szirbik Imre:
Megkérdezte a Képviselő-testületet, hogy aki ennek ellenére elfogadja, "igen"-nel szavazzon.

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 16 nem szavazattal nem fogadta el a választ.

* Baranyi Imre: Bercsényi utca végén lévő tér rossz állapota (12/5) miatt interpellált. Interpellációjának felolvasását nem kérte.

A képviselő az interpellációra adott választ elfogadta.

* Kozák János: Örvény soron jobb kéz felőli terület gondozatlansága és a Farkas Antal utcai vízmű gépház lebontása (12/5) miatt interpellált.

Interpellációjának felolvasását nem kérte, az interpellációra adott választ elfogadta.

* Dr. Rébeli Sz. Tamás: Lőrincz Márton tér burkolat-felújítása (12/6) érdekében interpellációjára Szilvássy Árpádné vagyongazdálkodási irodavezető válaszolt.

A képviselő az interpellációra adott választ elfogadta.


INTERPELLÁCIÓK:

Szirbik Imre:
Elmondta, hogy az interpelláció alapvető formája az írásbeliség, de halasztást nem tűrő közügyekben szóbeli interpellációnak is van helye. Van-e ilyen?

Dr. Demeter Attila:
A Dr. Uhlár utca, Táncsics Mihály utca és a Petrovics Soma utca lakói megkeresték, hogy a kábel tv műsorát nem tudják nézni. A kábelezést nem tudja megvalósítani a cég bizonyos légvezetékekkel. Szeretné, ha megoldást találnának problémáikra.

Kozák János:
A Teleki László utca forgalmát kifogásolta. Az utcában igaz, hogy ki van téve a 30 km/h sebességkorlátozó és a 7,5 tonnás súlykorlátozó tábla, de az ott közlekedők ezt nem veszik figyelembe. Igaz a forgalom nem túlzottan nagy, de nagy sebességgel és a 7,5 tonna feletti járművek is bemennek az utcába. Az ott lakók ismételten kérik, hogy szabályozzák műszaki megoldással az ottani közlekedést és büntessék meg, az ezt megszegőket.

Sipos Antal:
Ősz óta ígérik a kábel tv-t a Nagyhegyi városrészben. Szeretné, ha megkérdezné a város a szolgáltatót, hogy mikorra tudja biztosítani a szolgáltatást?

Törőcsik Zoltán:
Kiss Ernő utcából keresték meg. A nyári meleg megérkezésével a Kistőkei Sertéstelep felől bűz áramlik a városrészre. Kérték, próbáljon meg oda hatni, tegyen technológiai intézkedést a pankotai társaság a sertéstelepen, hogy emberségesebb, tiszta levegőt tudjanak biztosítani az ottani lakosságnak.

Szirbik Imre:
Több hozzászólás hiányában megköszönte a nyílt ülésen való részvételt, elköszönt a rádióhallgatóktól, bejelentette, hogy a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.

K. m. f.

Szirbik Imre polgármester
Dr. Sztantics Csaba jegyző

Földvári Nagy István, Varga Árpád
jegyzőkönyv hitelesítők