1.) Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
Az elmúlt időszakban a majális rendezvénysorozatára került sor, melyen Skierniewice, Újszentes, Sankt Augusztin testvérvárosaink küldötteit üdvözölhette. Május 2. napján megtörtént a bírósági ülnökök eskütétele. Május 3. napján Szentendrén VI. Országos Tűzoltó szakmai Vetélkedőn vett részt Szentes Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 6 tagú csapata 3. helyezett lett. Gépkocsivezető kategóriában 1. helyezett lett Vida-Szűcs Sándor törzszászlós, egyéni irányítói kategóriában 4. helyezett lett Kálmán Rajmond százados, beosztotti kategóriában egyéni 5. helyezett lett Mészáros Tamás. A polgármester kijelentette, hogy a Parancsnok úrral egyeztetve az elismerésről gondoskodni kíván.
Május 15. napján a Kurca Fátyla Színjátszó Találkozóra majd francia estre került sor. Május 17-én alpolgármester úrral fogadónapot tartottak a lakosság részére. Május 18. napján Agrya Szeminárium a Fiatal Gazdák Szövetsége rendezésében került megrendezésre a Konferencia Központban, melyet sajtótájékoztató követett. 15 éves az Együtt Könnyebb Klub a rákbetegekért. Ezen a hétvégén került sor a Deák Diák Show megrendezésére, valamint a Szentes Expo megnyitására is. Május 19. napján Hungerit Családi Nap volt a strandon, közel 3000 résztvevővel, mely a város lakosságának 10 %-a. Május 22. napján a HEFOP Adj esélyt! Program Szakmai Napra került sor, melyen alpolgármester vett részt. 23-án szerdán ismét megrendezésre került a Kihívás Napja, ahol városunk a 4. helyezést érte el. Május 24. napján turisztikai külképviseleti DARIB rendezvényre került sor Szarvason. A külföldi képviselők is azokat a kitörési pontokat látják a városnak, mint amiről már eddig is beszéltünk, a gyógyászati és wellnes turizmus, a sport turizmus. A Hősök Napja alkalmából néhány perccel ezelőtt koszorúzásra került sor.
Tájékoztatásként közölte, hogy június 10. napján a 2. számú választókerületben választásra kerül sor az elhunyt Janó Tibor képviselő mandátuma helyére. Hét jelöltre lehet majd szavazni. Az egészségügyi miniszterhez intézett kérdésére a napokban megkapta a választ a helikopter leszállópályával kapcsolatban, melyben indokokat hozott fel a Szeged melletti döntésre vonatkozóan. Az elmúlt időben a riasztások kétharmada Szeged térségében volt és a szentesi betegek közül is sokat szállítottak Szegedre, valamint Szeged városa jelentős anyagi támogatást ajánlott fel. A döntés megváltoztatására nagy esélyt nem lát.

Kozák János:
Az elmúlt héten volt a Református Templom építésénél. Véleménye szerint több hónapra van szükség a befejezéshez. Nem tudják a határidőt teljesíteni. Mit teszünk annak érdekében, hogy határidő betartása mellett jó minőségben és a tervezett összegen belül befejeződjék a beruházás?

Szirbik Imre:
Kedden délután egyeztetés volt a Református Templom építésével kapcsolatosan. A Kozák János képviselő által említett feltételek közül - határidőben, a tervezett összegen belül, jó minőségben - a határidő már biztosan nem fog teljesülni. Az építkezésre vonatkozó minden határidő lejárt. A minőséggel kapcsolatosan bizonyos munkákat nem vettek át, mert a vakolat egy része is szabványba be nem sorolható minőségben készült el. A fővállalkozó erre hivatkozva nem fizette ki az alvállalkozókat, ezért azok levonultak a munkáról. Ennek a helyzetnek a tisztázása végett jött létre a keddi találkozó. Az alvállalkozók felé garantáltuk, hogy rendelkezésre áll a szükséges összeg. Kérte a POLIDOM Kft-től, hogy részletesen munkálják ki a határidő késés okait. Az Idősek Otthonánál végső határidőként június 30. napjáig, a templom esetében augusztus 15. napjáig vállalták a megfelelő minőségű teljesítést.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság felkérésére az óvodás gyerekek egészségi állapotáról felmérés készült. A felmérés alapján kiderült, hogy nagyon sok a feladat. Kiemelt fontosságú az egészségnevelés, de társadalmi feltételekről is kell gondoskodni. Legfőbb gond, hogy az intézményekben nincs megfelelő hely a gyerekek vizsgálatára. Megköszönte mindazon személyek munkáját, akik részt vettek a felmérés elkészítésében.

Szirbik Imre:
Több hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátotta a két ülés közötti tájékoztató tudomásulvételét.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal tudomásul vette a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatást.


2.) Önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok és kht.-k éves beszámolója

Szentes Városi Szolgáltató Kft. beszámolója (2)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Több társaság esetében a Felügyelő Bizottság megbízatása lejárt, ezért szükséges a mellékletek tárgyalása is. Van, ahol szükséges az Alapító Okiratok módosítása is.

Kiegészítés, kérdés van-e az anyaggal kapcsolatosan?

Horváth István:
Megkérdezte, hogyan alakul az egyes üzletágak jövedelmezősége?

Antal Balázs Tibor:
Az anyagban utalásokat talál a Szentesi Élet és a Szentes Rádió összevonására. Kérdése, hogyan tudja megőrizni függetlenségét a lap a továbbiakban?

Dr. Gyenes Ágota:
Marad-e pénzügyi lehetőség az önkormányzati bérlakások szennyvízcsatornához történő bekötésére?

Döbrőssy Iván:
Horváth István képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy a cégük önkormányzati kötelezettségű szolgáltatásokat végez, melyeket akkor is el kell végezni, ha az veszteséges, hisz az önkormányzat alapfeladatai közé tartozik. Ezen kívüli tevékenység a nyomda, melynek nincs eredménye. Eredményességet ezért nem szerepeltettek a beszámolóban.
A Szentesi Élet és a Rádió összevonására javaslatot tettek. Nem az Ő feladatuk ebben dönteni. Mindkét helyen kevés létszámmal dolgoznak, sokszor az újság megjelenése is veszélybe kerül.
Dr. Gyenes Ágota kérdésére közölte, hogy minden önkormányzati ingatlant, ahol megoldható, rákötnek a szennyvízvezetékre. Ezt a tevékenységet az idén is fogják folytatni.

Szirbik Imre:
Az anyaggal kapcsolatos bizottsági vélemények közül kiemelte a Pénzügyi Bizottság javaslatát, hogy az eredménytartalék és az eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményt osztalékként vonja el az önkormányzat és a forráshiány csökkentésére fordítsa.
Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek véleménye?

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság három esetben élt az említett javaslattal. Tette ezt azért, mert a forráshiány jelentős mértékben emelkedett, és a 2007. évi terv tárgyalásánál a forrásokat megnyirbálták az intézményeknél és ez alól az önkormányzat tulajdonában lévő cégek sem lehetnek kivételek, még akkor sem, ha önkormányzati feladatokat látnak el. Olyan magas a forráshiánya a városnak, hogy nem lehet szó nélkül elmenni mellette.

A Pénzügyi Bizottság javaslata az, hogy 2.827 eFt-ot vonjanak el és fizesse be a cég az önkormányzathoz és ezt a forráshiány csökkentésére használják fel.

Dr. Demeter Attila:
Nem értett egyet a javaslattal, így a Felügyelő Bizottságok hatáskörét vonják el. Javasolta, hogy egy későbbi alkalommal térjenek vissza arra, hogy mit tegyenek a forráshiány csökkentése érdekében.

Horváth István:
Mindegyik céggel kapcsolatosan elmondta, a számviteli törvény követelményeinek eleget tesznek a beszámolók, viszont üzleti követelmény szerinti dokumentumok hiányoznak, nem tartalmaznak üzleti tervet, üzleti értékelést vagy csak részben. Hiányoznak a társaságok vezetője számára meghatározott célkitűzések, ezek értékelése és a javadalmazással kapcsolatos javaslat. Ezek a dokumentumok fontosak, év végén a tényekkel össze kellene vetni. Értékelni kellene az ügyvezető tevékenységét is és dönteni a javadalmazásáról. Ellentmondás van a tulajdonosi jogok gyakorlása és a Felügyelő Bizottság feladatainak elvégzése között. A Felügyelő Bizottság tulajdonosi jogkört nem vonhat magához, erre vonatkozó döntést nem hozhat. Nem tisztázott a tulajdonosi jogkör, annak működtetése és a Felügyelő Bizottság hatáskörébe utalt döntések. A jelenlegi gyakorlat szerint a társaságok önkormányzati vagyonnal való gazdálkodása, a Felügyelő Bizottságok hatásköre nem felel meg a tulajdonosi szemléletnek. A jelen helyzet jogszerűségét meg kell vizsgálni, és a testületnek napirendre kellene tűzni, hogyan kívánja vagyonát hatékonyabban működtetni. Foglalkozzék ezzel a Képviselő-testület a későbbiekben. Erre önálló képviselői indítványt is fog tenni.

Baranyi Imre:
A Vízmű Kft. Gazdálkodását ismertette. Esős évben kevesebb vizet tud eladni a Kft, más tevékenysége nincs, hogyan értékelik ilyenkor a tevékenységét? Folyamatosan csökken a vízveszteség mértéke, mely a munkálatokhoz szükségesek, vezeték és toronytisztítás, elfolyás. Az a fontos, hogy a cég elvégzi a feladatát, biztosítja a város vízellátását és kezeli a szennyvizét. A szolgáltatás teljesen más gondolkodást kíván, mint a gazdálkodás más területe. Ahhoz, hogy nyereségesebb legyen a tevékenységük, magasabbra kellene emelni a vízdíjat és a szennyvízdíjat, de ezzel növelnénk a lakosság terheit.

Dr. Demeter Attila:
Horváth István képviselő jogszerűségi felvetésére elmondta, hogy konkretizálni kellene, mit ért jogszerűségen? Sértő a tulajdonosra és a Felügyelő Bizottságokra nézve. A könyvvizsgáló ellátta záradékkal mind a kilenc beszámolót, akkor a jogszerűség mely része az aggályos? Akkor, amikor az önkormányzati társaságban ügyvezetés van, annak meg van a feladata, a tulajdonos beavatkozását jogszabály szabályozza. Miért vonjunk ki pénzt? Vizsgáljuk meg a tevékenységi körök értékeit, de ezt egy külön bizottság végezze el. A jogköröket, hatásköröket ne vonjuk el. A Felügyelő Bizottság a gazdasági törvényből eredő kötelezettségét ellátja.

Horváth István:
Megkérdezte, hogy ki az önkormányzati társaságok tulajdonosa, és ki a tulajdonosi jogok gyakorlásának alanya?

Dr. Demeter Attila:
Ahol egyszemélyi vezetésről van szó, ott a Képviselő-testület, ahol társasági szerződés van ott a tagok beszélik meg és döntenek a kérdésekről. Kérte, hogy maradjanak határok között és tárgyalják meg a társaságok munkáját.

Horváth István:
Ismételten leszögezte, hogy a Képviselő-testület a tulajdonosi jogosultságot a Felügyelő Bizottságnak nem engedheti át. A tulajdonos érdeke, hogy a vagyona a legjobban működjék. Ez nem biztos, hogy így van. A közpénzek hasznosításáról van szó. Felelősséggel tartozik a Képviselő-testület az adófizetők felé.

Móra József:
Horváth képviselő előző mondatát folytatta, az adófizetők pénzéből a város lakossága érdekében működik a szolgáltató társaság. Emlékeztette Horváth képviselőt, hogy az év elején a díjmegállapításkor mindenki megkapta az üzleti tervet. A lakbérek emelésénél éppen ő volt az, aki szorgalmazta a magasabb lakbéremelést, hogy az üzleti tervben szereplő felújításokat el tudják végezni. Most több felszólalásában azt az üzleti tervet kéri, melyet három hónappal ezelőtt tárgyaltak.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Általánosságban elmondta, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok díjazását át kell értékelni, Figyelembe véve a megszorításokat, vagy kapjanak minden társaságnál, vagy nem. Javasolta, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság részére célszerű lenne az egységes szerkezetű Alapító Okiratot megküldeni, nem csak a változtatásokat.

Kozák János:
Horváth István megállapításaival egyetért. Kijelentette, hogy pénzelvonást csak most lehet javasolni. A nyereség egy részét kérik, hogy a tulajdonosnak fizessék ki osztaléknak. Hogyan akarják a forráshiányt megszüntetni? Minden esetben vigyáztak, hogy pénzügyi zavart ne okozzanak a cég életében. A cégvezetőkkel a bizottsági ülésen egyeztettek. Nincs kétség, hogy a cégek jogszerűen működnek. Egyetért azzal, hogy a Felügyelő Bizottság nem gyakorolhatja a tulajdonosi jogokat. Kérte, hogy vizsgálják felül az álláspontjukat, és hozzanak döntéseket a város érdekében.

Dr. Demeter Attila:
Bámulatos a kitanítás Kozák Úr részéről, de nem tudják elfogadni. Senki nem mondta, hogy a Felügyelő Bizottságok tulajdonosi jogokat vonnak el. Javasolta, hogy kerüljön eredménytartalékba az adózott nyereség, a Képviselő-testület majd dönt.

Szűcs Lajos:
Megállapította, hogy olyan dolgokról vitatkoznak, mely a jelentésben nem szerepel. Sehol nem vontak el tulajdonosi dolgokat. Nem tudja, miről beszélnek. Ismertette a Felügyelő Bizottságok feladatát. Ezt is tette a Felügyelő Bizottság. A független könyvvizsgálói jelentést ismertette. Az 5. oldalon szerepelnek a 2007. évi elképzelések, valóban a díjmeghatározáskor szerepelt az üzleti terv. Most a 2006. évről készült beszámolót tárgyalják.

Szirbik Imre:
Kijelentette, hogy a Képviselő-testület jelenleg a tulajdonosok közös gondolkodását képviseli. A kilenc gazdasági társaság közül kettőt kivéve szolgáltató típusú társaság, nem termelőüzem, ahol a tulajdonos legfőbb célja a bevétel. A képviselők kötelezettségükből kiindulva arra törekedtek, hogy minél kisebb kiadásokkal terheljék a lakosságot. Alacsony lakbér legyen, ne legyen magas a kéményseprési díj, stb. Nagyon kevés olyan kiegészítő tevékenység van, amely több pénzt hozna, mint a banki betét. A város azért teszi a pénzét a vállalkozásokba, hogy a lehető legolcsóbban tudja a lakosság számára biztosítani a szolgáltatásokat pld. ivóvizet, olcsón vigye el a szennyvizet, ne sok lakbért kelljen fizetni. stb. A hatékonysági mutató akkor dől el, amikor az önkormányzat megszabja a díjtételeket. A bevételi oldal csak az időjárástól függ, hogy milyen meleg van. A hatékonysági mutató a költség oldalon jelenik meg. Az osztalék kérdése tulajdonosi álláspont.

Sipos Antal:
Egy év alatt hány ülése volt a bizottságnak?

Szűcs Lajos:
Ügyrendje szerint nincs meghatározva, hogy hányszor kell ülésezni, amikor olyan beszámoló volt, melyet meg kellett tárgyalnia, akkor megtárgyalta.

Baranyi Imre:
Tájékoztatásként közölte, hogy a Vízmű Felügyelő Bizottsága 3 ülést tartott, mióta ez a Képviselő-testület fennáll. Nem ért egyet a nyereség tulajdonos részére történő fizetésével, mivel ebből a pénzből a szolgáltatást kell fejleszteni a lakosság felé, pályázathoz felhasználni vagy rekonstrukciót végrehajtani, nem a város forráshiányát csökkenteni. Ez az összeg még csökken, ha osztalékként visszafizetik az önkormányzatnak, mivel akkor osztalékadót is kell fizetni. Nem ért egyet a visszafizetéssel.

Móra József:
Furcsa gondolkodásnak tartotta a Pénzügyi Bizottság elnökének felvetését, hogy a szolgáltatási díjat - mely szolgáltatót a lakosság nem is tud megválasztani, mert ez az egy szolgáltató van - átcsoportosítsák a költségvetés hiányára. A díjak megállapításánál szem előtt tartották, hogy ne rójanak nagy terhet a lakosságra. Legközelebbi díjmegállapításnál magasra kell emelni a díjakat, és a keletkezett nyereséggel meg lehet szüntetni a forráshiányt. Véleménye szerint nem ez a Képviselő-testület mentalitása.

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy a mérlegre, a könyvvizsgálói véleményre vonatkozó kétely nem merült fel, a tárgyalásnak törvényességi akadálya nincs. Az osztalék kivételére bármikor dönthet a tulajdonos. Javasolta, hogy azokban a társaságokban, ahol az önkormányzat alapfeladatát látja el a társaság, az egész nyereséget helyezzék eredménytartalékba. Az eredménytartalék felhasználásáról az ügyvezetés, a következő ülésen önálló napirendként terjesszen be részletes felhasználási tervet a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület döntsön, hogy a nyereséget - az adó megfizetése után - a feladatok finanszírozására, vagy a forráshiány csökkentésére használják. Az a kérdés, hogy a Képviselő-testület mit ért hatékonyság alatt, ez fogja eldönteni a kérdést.

Horváth István:
Leszögezte, hogy nem kifogásolta a törvényességet, de hangsúlyozta, hogy a Felügyelő Bizottság nem gyakorolhatja a tulajdonosi jogokat. Szolgáltatásokat végeznek, de hogy lehetne-e olcsóbban azt nem tudják, mivel nincs üzleti terv. Nem tudják, hogy a kötelező feladatokat milyen gazdaságosan végzik, mert nem készült kimutatás. A nyereség felhasználásával kapcsolatosan nem tud dönteni, mert nem ismeri az üzleti tervet, az a díjemelésnél sem került bemutatásra, így nem tudni mire kívánja a Kft. felhasználni nyereségét. A számviteli részét a beszámolónak el tudja fogadni, de más vonatkozásban a meglévő információk alapján újra kellene tárgyalni.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Javasolta, hogy az ismételt tárgyalásnál kerüljön szóba a Felügyelő Bizottságok helyzete is, egyáltalán szükség van-e Felügyelő Bizottságra?

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy először a módosításokról szavazzanak, és ez után fogadják el a társaságok mérlegbeszámolóját. A hatékonyságra, a visszahagyott eredménytartalékra vonatkozóan javasolta, hogy a következő ülésen tárgyalják meg, hogy a cég mire kívánja a nyereségét felhasználni.

A Pénzügyi Bizottság álláspontját fogadják el úgy, hogy a teljes nyereséget eredménytartalékba hagyják azzal, hogy a Képviselő-testület kötelezi a cégvezetést arra, hogy az eredménytartalék felhasználására vonatkozó tervét a következő képviselő-testületi ülésre terjessze be.
Ekkor dönt a Képviselő-testület arról, hogy milyen mértékben von el eredménytartalékból osztalékot.

Kérte, aki egyetért azzal, hogy a cég jelenleg ismert 7.827 eFt eredménye eredménytartalékba kerüljön, egyben kötelezze a Képviselő-testület az ügyvezetést, hogy a következő ülésre ennek felhasználására vonatkozó javaslatát tegye meg, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a Szentes Városi Szolgáltató Kft. jelenleg ismert 7.827 eFt eredményét eredménytartalékba helyezi.

A Képviselő-testület megtárgyalta a Szentes Városi Szolgáltató Kft. beszámolójáról szóló előterjesztést és 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

92/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft. beszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2006. évi ügyvezetői beszámolóját, mérlegbeszámolóját a kiegészítő melléklettel, a Könyvvizsgáló jelentését és a Felügyelő Bizottság jelentését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1./ Szentes Város Önkormányzat, mint tulajdonos, a Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2006. évről szóló beszámolóját elfogadta.

2./ A 2006. évről szóló mérlegbeszámolóját a kiegészítő melléklettel és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadta. A 7.827 eFt adózott eredményt a Szentes Városi Szolgáltató Kft. eredménytartalékba helyezi.
A Képviselő-testület kötelezi az ügyvezetést, hogy a következő ülésre az eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslatát tegye meg.

3./ Szentes Város Önkormányzat, mint tulajdonos, a Szentes Városi Szolgáltató KFT Felügyelő Bizottságának 2006. évről szóló beszámolóját elfogadta.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Városi Szolgáltató Kft.
2./ Kocsis Ferenc könyvvizsgáló
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és az általa érintett osztály- és irodavezetők


Szentes Városi Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítása (2/0/1)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait kell megválasztani.
A Felügyelő Bizottság tagjainak Szűcs Lajost, Imre Andrást és Halmai Istvánt javasolta.
A javasolt személyek hozzájárultak, hogy az előterjesztést nyílt ülés keretében tárgyalják.

Dr. Demeter Attila:
Dönteni kellene arról, hogy a Képviselő-testület hozzájárul, hogy Szűcs Lajos alpolgármester lehet-e tisztségviselő a Szentesi Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságában.

Szirbik Imre:
Szavazásra bocsátotta Szűcs Lajos alpolgármester felmentését.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett a felmentvényt megadta Szűcs Lajos alpolgármesternek.

Kérte, aki elfogadja a Szentes Városi Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak Szűcs Lajos, Imre András, Halmai István személyét, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület a Szentes Városi Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

93/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24. §, 36. § (3) bekezdése alapján Szentes Városi Szolgáltató KFT Felügyelő Bizottságába

Szűcs Lajos Szentes, Horváth M. u. 5. szám alatti lakost,
Imre András Szentes, dr. Négyesi L. u. 3. szám alatti lakost,
Halmai István Szentes, Vásárhelyi út 45. szám alatti lakost választja meg 2007. június 01. napjától 2011. május 31. napjáig.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szűcs Lajos alpolgármester tisztségviselő legyen a Szentesi Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságában.

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Városi Szolgáltató Kft.
2. Szentes Város Polgármestere
3. A határozatban megjelölt személyek

Szirbik Imre:
A Szentes Városi Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítását bocsátotta szavazásra.
Aki egyetért az alapító okirat módosításával, kiegészítve a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatával, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület a Szentes Városi Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

94/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Városi Szolgáltató KFT alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat címe:

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Szentes Város Önkormányzata - mint alapító - 1992. évben a Szentesi Városgazdálkodási Vállalat átalakulása folytán létrehozta az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú Szentes Városi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot.

Az alapító okiratot 1992. december 31-én Szentes Város akkori Polgármestere Dr. Rébeli Sz. József, és az átalakuló vállalat igazgatója Döbrőssy Iván írta alá.

A Szentes Városi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot - továbbiakban Kft - a Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság a 06-09-002175 szám alatt a cégjegyzékbe bejegyezte.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 336.§.(2) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépése előtt a cégjegyzékbe már bejegyzett Kft alapító okiratát legkésőbb 2007. szeptember 01-jéig e törvény rendelkezéseihez igazítva módosítani kell.

A kiigazító módosítással egyidejűleg kerül sor a Kft működéséhez szükséges időszerűvé vált egyéb módosítások végrehajtására is az alábbiak szerint.

1./ Az alapító okirat bevezető első mondatából törlésre kerül az alábbi szövegrész :"többször módosított 1988. évi VI. törvény (GT)"

(Az alapító okirat 2005. május 24-i, illetve 2005. július 08-i módosításokkal egységes szerkezetű változatában gépelírás következtében szerepel 1998. évi VI. törvény.)

A törölt szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
"2006. évi IV. törvény (Gt.)"

A fentiekre tekintettel az alapító okirat bevezető első mondata a következő:
"Szentes Város Önkormányzata - mint alapító - a Szentesi Városgazdálkodási Vállalat átalakulása folytán létrehozza az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú Szentes Városi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései alapján."

2./ Az alapító okirat 6./ pontjához beiktatásra kerül:
"Az alapító KSH azonosítója (számjele) : 15354752-7510-321-06" szövegrész

A fentiekre tekintettel az alapító okirat 6./ pontja helyébe a következő meghatározás kerül:
"6./ Az alapító neve és székhelye:
Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz.
Az alapító KSH azonosítója (számjele): 15354752-7510-321-06"

3./ Az alapító okirat 7./ pontjában felsorolt tevékenységi körök közül törlésre kerülnek a következők:
- 7121'03 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
- 7140'03 Fogyasztási cikk kölcsönzése

Fentiekre tekintettel az alapító okirat 7./ pontjának szövege a következő:
" 7./ A társaság által ellátott tevékenységi körök :
- 4030'03 Gőz-, melegvízellátás (f ő t e v é k e n y s é g)
- 2222'03 Máshova nem sorolt nyomás
- 2223'03 Könyvkötés
- 2224'03 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 2225'03 Kisegítő nyomdai tevékenység
- 4533'03 Víz-, gáz-, fűtésszerelés
- 4534'03 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 7020'03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7032'03 Ingatlankezelés
- 7412'03 Számviteli, adószakértői tevékenység
- 7470'03 Takarítás, tisztítás
- 7487'03 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás"

4./ Az alapító okirat 9./ pontjából törlésre kerülnek az alábbi szövegrészek:
"az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása"
" a cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása"

Fentiekre tekintettel az alapító okirat 9./ pontjának szövege a következő:
" 9./ Az alapító kizárólagos hatásköre:
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának az elhatározása, más társaságba tagként való belépésről való döntés;
- az alapító okirat módosítása;
- a mérleg megállapítása és a nyereség felhasználása;
- az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásának megállapítása;
- a szokásos üzletmeneten kívüli szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke 5.000.000,- Ft-ot azaz Ötmillió forintot meghaladja, illetőleg amelyet a társaság az ügyvezetővel, vagy annak közeli hozzátartozójával köt, kivéve ha az utóbbi szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik;
- az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseletéről;
- a törzstőke felemelése, leszállítása."

5./ Az alapító okirat 10./ pontjában szereplő az ügyvezető lakcíme szerinti:
"6600 Szentes, Dr. Brusznyai sétány 12. sz. A. lh. II/9. sz." szövegrész (lakcímváltozásra tekintettel) törlésre kerül.

A törölt szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
"6600 Szentes, Új u. 8/2. sz."

Az alapító okirat 10./ pontjában szereplő alábbi mondat:
"Nevezett Döbrőssy Iván ügyvezetői megbízatása 2007. október 15. napjáig tart." - törlésre kerül.

A törölt mondat helyébe az alábbi mondat lép:
"Döbrőssy Iván (an.: Zádori Borbála) 6600 Szentes, Új u. 8/2. ügyvezetői megbízatása 2007. június 1. napjától határozatlan időre szól."

Az alapító okirat 10./ pontjába szereplő alábbi mondat:
"Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja." - törlésre kerül

A törölt mondat helyébe az alábbi mondat lép :
"Az ügyvezetőt az alapító bízza meg, és az ügyvezetői megbízás a megbízásnak az ügyvezető részéről történő elfogadásával jön létre."

Az alapító okirat 10. pontjának utolsó mondata "Az ügyvezető jogait és kötelezettségeit egyebekben a GT. tv. 197-207.§-ai tartalmazzák, míg a megbízatásának megszűnését a jelen alapító okiraton túlmenően a GT. tv. 38.§.(1) bekezdése szabályozza." törlésre kerül.

A törölt 10. mondat helyébe az alábbi mondat lép:
"Az ügyvezetőre vonatkozó szabályokat, illetve az ügyvezető jogait és kötelezettségeit a Gt. 21-30.§-ai, 149-151. §-ai tartalmazzák, míg megbízatásának megszűnését a jelen alapító okiraton túlmenően a Gt.31.§. szabályozza."

Az alapító okirat utolsó tizedik mondatát követően a következők kerülnek beiktatásra:
"Az alapító az ügyvezetőt feljogosítja a társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok végzésére, a szervezet irányítására, amelyet munkaviszonyban, munkaszerződés alapján, az ott megállapított munkabér ellenében végezhet. A munkaszerződést az alapító köti meg."

Fentiekre tekintettel az alapító okirat 10./ pontjának szövege a következő:
"10./ A társaság ügyvezetése:
A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét az ügyvezető látja el.
Az alapító a társaság első ügyvezetőjéül:
Döbrőssy Iván (an: Zádori Borbála) 6600 Szentes, Új u. 8/2. sz. alatti lakost jelölte ki.
Nevezett Döbrőssy Iván ügyvezetői megbízatása határozatlan időre szól.
Az ügyvezetőt az alapító bízza meg, és az ügyvezetői megbízás a megbízásnak az ügyvezető részéről történő elfogadásával jön létre.

Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségeinek megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelős.
Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül saját nevében nem folytathat a társaság tevékenységi körébe eső gazdasági tevékenységet, nem lehet korlátlanul felelős tagja a társaságéhoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságnak, és nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző gazdasági társaságban.
Az ügyvezetőre vonatkozó szabályokat, illetve az ügyvezető jogait és kötelezettségeit a Gt. 21-30.§-ai, 149-151. §-ai tartalmazzák, míg megbízatásának megszűnését a jelen alapító okiraton túlmenően a Gt.31.§. szabályozza.
Az alapító az ügyvezetőt feljogosítja a társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok végzésére, a szervezet irányítására, amelyet munkaviszonyban, munkaszerződés alapján, az ott megállapított munkabér ellenében végezhet. A munkaszerződést az alapító köti meg."
6./ Az alapító okirat 11./ pontjában szereplő következő szöveges rész törlésre kerül :
"A társaság felügyelő bizottságának tagjai:
- Imre András (an: Zanka Irén) 6600 Szentes, Dr. Négyesi L. u. 2. szám alatti lakos
- Szűcs Lajos (an: Csinos Mária) 6600 Szentes, Horváth M. u. 1-5. III/78. szám alatti lakos
- Lakatos Attila (an: Malkócs Karolina) 6600 Szentes, Kéreg u. 14/a. szám alatti lakos
Imre Andrásnak, Szűcs Lajosnak és Lakatos Attilának a felügyelő bizottságba történt kijelölése 2007. május 31. napjáig tart."

A törölt szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
A társaság felügyelő bizottságának tagjai:
Szűcs Lajos Szentes, Horváth M. u. 5. szám alatti lakost,
Imre András Szentes, dr. Négyesi L. u. 3. szám alatti lakost,
Halmai István Szentes, Vásárhelyi út 45. szám alatti lakost választja meg 2007. június 1. napjától 2011. május 31. napjáig tart."

Az alapító okirat 11./ pontjában szereplő következő mondatában a "dolgozója" szó helyébe a "munkavállalója" szó lép.

A módosított mondat szövege:
"A most kijelölt felügyelő bizottsági tagok egyike sem munkavállalója a társaságnak, és a jövőben sem lehet az."

Az alapító okirat 11./ pontjának utolsó mondata: "A felügyelő bizottsági tagság megszűnését az alapító okiraton túlmenően a GT.tv. 38.§.(1) bekezdése szabályozza." törlésre kerül.

A törölt mondat helyébe az alábbi mondat lép:
"Egyebekben a felügyelő-bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a Gt. 23-24.§. és
31.§-át, a jogviszony tartalmára a Gt. 25.§. és 27.§.(1) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell."

Fentiekre tekintettel az alapító okirat 11./ pontjának szövege a következő:

"11./ A felügyelő bizottság :
A felügyelő bizottságot a gazdasági társaság általános ellenőrző szerveként az alapító hozza létre.
Az alapító háromtagú felügyelő bizottságot hoz létre, melynek tagjait négyévi meghatározott időre jelöli ki azzal, hogy a felügyelő bizottság tagjai közül maga választ elnököt.
A felügyelő bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, melyet az alapító hagy jóvá.

A társaság felügyelő bizottságának tagjai:
Szűcs Lajos Szentes, Horváth M. u. 5. szám alatti lakost,
Imre András Szentes, dr. Négyesi L. u. 3. szám alatti lakost,
Halmai István Szentes, Vásárhelyi út 45. szám alatti lakost választja meg 2007. június 1. napjától 2011. május 31. napjáig tart.

A most kijelölt felügyelő-bizottsági tagok egyike sem munkavállalója a társaságnak, és a jövőben sem lehet az.
Ez a kitétel a jövőben kijelölésre kerülő felügyelő-bizottsági tagra nézve is kötelező.
A felügyelő bizottság az ügyvezetőtől és a társaság vezetőállású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a vagyonmérleget és a vagyonkimutatást.

Az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az ügyvezető ellen indítandó perben a társaságot a felügyelő bizottság erre kijelölt tagja képviseli.

A felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek.

Egyebekben a felügyelő-bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a Gt. 23-24.§. és 31.§-át, a jogviszony tartalmára a Gt. 25.§. és 27.§.(1) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell."

7./ Az alapító okirat 12./ pontjának (A könyvvizsgáló) első mondatából
"A GT. tv. 39.§.(2) bekezdés alapján könyvvizsgáló kijelölése kötelező, erre tekintettel" szövegrész törlésre kerül.
A törölt szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
"A Gt. 40-44.§-aiban foglaltak alapján"
A könyvvizsgálatért felelős személyre vonatkozó mondat kiegészül az alábbi szövegrésszel: "aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, igazolvány száma: 000542"

Erre tekintettel a kiegészített mondat teljes szövege a következő:
"A könyvvizsgálatért személyében is felelős Kocsis Ferenc (an.: Horváth Etelka) 6600 Szentes, Köztáraság u. 1/6. sz. a. lakos, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, igazolvány száma: 000542."

Az alapító okirat 12./ pontjának következő mondata
"A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, az ügyvezetőtől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit, bankszámláját megvizsgálhatja." törlésre kerül,

A törölt mondat helyébe az alábbi mondat lép:
"A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthet, az ügyvezetőtől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja."

Az alapító okirat 12./ pontjának következő mondata
"Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, tagja, vezető tisztségviselője, felügyelő-bizottsági tagja és ezek közeli hozzátartozója (PTK. 685.§. b.), valamint a társaság dolgozója e minőségük megszűnésétől számított 3 évig." törlésre kerül.

A törölt mondat helyébe az alábbi kettő mondat lép:
"Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelő-bizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§.b./ pont), élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig."

Fentiekre tekintettel az alapító okirat 12./ pontjának szövege a következő:
"12./ A könyvvizsgáló:
A Gt. 40-44.§.-aiban foglaltak alapján az alapító a társaság könyvvizsgálójául 2010. május 31. napjáig az ÖKONOMIA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (ügyvezető igazgató: Dr. Márton Sándor) 6600 Szentes, Ifjúság sétány 1. sz., cégjegyzék száma: 06-09-000718, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyt. 000998 jelöli ki.
A könyvvizsgálatért személyében is felelős Kocsis Ferenc (an.: Horváth Etelka) 6600 Szentes, Köztársaság u. 1/6. sz. a. lakos, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, igazolvány száma: 000542.
A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthet, az ügyvezetőtől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
A könyvvizsgáló jelen lehet a felügyelő bizottság ülésein.
A könyvvizsgáló az alapító elé terjeszthet jelentéseket, különösen a mérleget és vagyon kimutatást megvizsgálhatja abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak.
Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely az ügyvezető, vagy a felügyelő bizottság tagjainak felelősségét vonják maguk után, köteles erről a felügyelő bizottságot, illetve az alapítót tájékoztatni.
Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, illetve az választható, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.
Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelő-bizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§.b./ pont), élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.
A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, kötelezettségeinek megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelős."

8./ Az alapító okirat 13./ pontja szerinti vegyes rendelkezések címszó alatti második mondatában szereplő "március 31. napjáig" szövegrész törlésre kerül.
A törölt szövegrész helyébe: "május 31. napjáig" szövegrész kerül.
Az alapító okirat 13./ pontja szerinti vegyes rendelkezések címszó alatti részéből az alábbi mondat
"A jelen alapító okiratban nem szabályozott egyéb kérdésekben az 1988. évi VI. törvény, az 1992. évi IV. törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók." törlésre kerül.

A törölt mondat helyébe az alábbi mondat lép:
"A jelen alapító okiratban nem szabályozott egyéb kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, az ott nem szabályozott egyéb kérdésekben pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni."

Az alapító okirat 13./ pontja szerinti vegyes rendelkezésekhez beiktatásra kerülnek az alábbiak:
"A társaság honlapja : www.szentesinfo.hu/szvsz
A társaság e-mail címe: szvsz@vnet.hu"
Fentiekre tekintettel az alapító okirat 13./ pontjának szövege a következő:
"13./ Vegyes rendelkezések:
A társaság első üzleti éve 1993. január 01-én kezdődik, ezután az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
Az üzleti év végével az ügyvezető a társaság gazdálkodásáról mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást és nyereség-felosztási javaslatot köteles készíteni és azokat a felügyelő bizottságnak és a könyvvizsgálónak haladéktalanul megküldeni, majd legkésőbb az üzleti év végét követő év május 31. napjáig az alapító elé terjeszteni.
Az eredmény felhasználásáról, a veszteség kezeléséről az ügyvezető, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló javaslata alapján az alapító dönt.
A társaság megszűnik:
- az alapító döntésével;
- más társasággal való egyesüléssel, beolvadással, szétválással, vagy más társasággá történő átalakulással;
- a cégbíróság döntésével;
- felszámolással.
A jogutód nélküli megszűnés esetén - a hitelezők kielégítése után - a vagyon az alapítóra száll vissza.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott egyéb kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, az ott nem szabályozott egyéb kérdésekben pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Amennyiben a jelen alapító okirat egyes rendelkezései hatálytalanná válnak, úgy ez nem érinti a többi rendelkezés hatályosságát. A hatálytalanná vált rendelkezés helyébe a jogilag és tartalmilag legközelebbi hatályos rendelkezéseket kell helyezni.
A társaság a Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által 06-01-000064 szám alatt bejegyzett Szentesi Városgazdálkodási Vállalat általános jogutóda.
A társaság honlapja: www.szentesinfo.hu/szvsz
A társaság e-mail címe: szvsz@vnet.hu"

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az alapító okirat módosítása érdekében.

Felhatalmazza a Polgármestert és az ügyvezetőt az alapító okirat módosítás aláírására.

Felelős : Szirbik Imre polgármester
Döbrőssy Iván a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetője

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Városi Szolgáltató Kft. Döbrőssy Iván ügyvezető
2. Szentes Város Polgármestere


Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. beszámolója (2/1.)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi és a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye.

Dr. Demeter Attila:
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a 2006. évi tevékenységről szóló beszámolót. A mérlegbeszámolót megtárgyalásra és elfogadásra javasolta. A Felügyelő Bizottság javasolta, hogy az 1.557 eFt eredménytartalékba kerüljön.

Hornyik László képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő.

Kozák János:
Megkérdezte, hogy jól értelmezte-e, hogy ez a kft. volt kiszemelve, hogy a Petőfi Szálló beruházását végig lebonyolítsa?

Szirbik Imre:
Leszögezte, hogy a Petőfi Szálló ügyét zárt ülésen tárgyalta a Képviselő-testület.
Amennyiben olyan döntés születne, hogy egy meglévő társulást bízzanak meg a beruházás lebonyolításával, akkor ez a társaság látszana leginkább alkalmasnak erre a feladatra. Ebben a kérdésben később lesz döntés.

További kérdés, vélemény:

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy az eredménytartalék és az eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményt osztalékként az önkormányzat vonja el a forráshiány csökkentésére, így csak 3 millió forint maradna, mely a tevékenység megkezdéséhez elegendő lenne.

Hornyik László képviselő bejött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő.

Szirbik Imre:
Kérte, aki a Pénzügyi Bizottság előbb ismertetett álláspontját támogatja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 4 nem szavazattal (2 fő nem szavazott) a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. eredményét és az eredménytartalékot elvonja a forráshiány csökkentésére.

Megkérdezte, hogy az így módosított Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. mérlegét elfogadja-e?

A Képviselő-testület megtárgyalta a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. beszámolójáról szóló előterjesztést és 18 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

95/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. beszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. 2006. évi ügyvezetői beszámolóját, mérlegbeszámolóját a kiegészítő melléklettel, a Könyvvizsgáló jelentését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1./ Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetőjének 2006. évről szóló beszámolóját elfogadta.

2./ A 2006. évről szóló mérlegbeszámolót a kiegészítő melléklettel és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadta. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. az eredményt és az eredménytartalékot az önkormányzat forráshiányának csökkentésére használja fel.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft.
2./ Váriné Kádár Margit könyvvizsgáló
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és az általa érintett osztály- és irodavezetők


A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. alapító okiratának módosítása (2/1/1)

Szirbik Imre:
A Felügyelő Bizottság tagjaira két javaslat érkezett, Dr. Demeter Attila és Szeleczkei Antal Zoltán személyére.

Dr. Demeter Attila:
Felhívta a figyelmet, hogy mulasztásos jogsértés lesz, ha nem választanak harmadik személyt a Felügyelő Bizottságba.

Horváth István:
Elnézést kért, de nem volt alkalma egyeztetni, a következő testületi ülésig haladékot kért.

Szirbik Imre:
Egyetértett, de a Kft. ügyvezetéséről dönteni kell.

Móra József:
Véleménye szerint, minden olyan társaságnál, ahol az önkormányzat a tulajdonos, két tag alkalmas arra, hogy a megfelelő döntéseket meghozza.

Szirbik Imre:
Ügyrendi indítványt tett. Döntsenek az ügyvezető személyéről, és kérte, hogy a testületi ülés végéig egyeztessenek és a döntés meglétekor térjenek vissza, hogy a három tag minden Felügyelő Bizottságban meglegyen.

Kérte, aki Döbrössy Iván ügyvezető mandátumának meghosszabbításával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetőjének megbízásáról készült előterjesztést megtárgyalta és 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

96/2007. (V. 25.) Kt.
Tárgy: Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetőjének megbízása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24. §-a alapján megbízza Döbrőssy Iván (an.: Zádori Borbála) 6600 Szentes, Új u. 8/2. szám alatti lakost a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetői teendőinek ellátásával 2007. június 1. napjától határozatlan ideig.

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Városi Szolgáltató Kft.
2. Szentes Város Polgármestere
3. Döbrőssy Iván Szentes, Új u. 8/2.

Szirbik Imre:
Kérte, hogy a Kft. alapító okiratának módosításáról döntsenek a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának kiegészítésével, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására az ülés végén visszatérnek.

A Képviselő-testület a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 19 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

97/2007. (V. 25.) Kt.
Tárgy: Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. alapító okiratának módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. alapító okiratát módosítja az alábbiak szerint:

Az alapító okirat címe:

"EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA"

Szentes Város Önkormányzata - mint alapító - 2001. évben hozta létre a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban Kft.).

Az alapító okiratot 2001. szeptember 07. napján Szirbik Imre Polgármester, és a Kft. első ügyvezetője Döbrőssy Iván írta alá.

A Kft.-t a Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság a 06-09-007507 szám alatt a cégjegyzékbe bejegyezte.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 336.§ (2) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépése előtt a cégjegyzékbe már bejegyzett Kft alapító okiratát legkésőbb 2007. szeptember 01-jéig e törvény rendelkezéseihez igazítva módosítani kell.

A kiigazító módosítással egyidejűleg kerül sor a Kft. működéséhez szükséges időszerűvé vált egyéb módosítások végrehajtására is az alábbiak szerint.

I./ Az alapító okirat bevezető első mondatából törlésre kerül az alábbi szövegrész:
"1997. évi CXLIV. törvénynek (a továbbiakban törvény)"

A törölt szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

"2006. évi IV. törvénynek (továbbiakban Gt.)"

A fentiekre tekintettel az alapító okirat bevezető első mondata a következő:

"melyet a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek (továbbiakban Gt.) tárgyat érintő előírásai alapján az alapító, az alább jelzett helyen és időpontban azzal a céllal bocsátott ki, hogy nyilatkozatával korlátolt felelősségű társaságot hozzon létre a következőkben részletesen ismertetett feltételek szerint."

II./ Az alapító okirat 3./ pontjához beiktatásra kerül:
"Az alapító KSH azonosítója (számjele): 15354752-7510-321-06" szövegrész
A fentiekre tekintettel az alapító okirat 3./ pontja helyébe a következő meghatározás kerül:

"3./ Az alapító neve és székhelye:
Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz.
Az alapító KSH azonosítója (számjele) : 15354752-7510-321-06"

III./ Az alapító okirat 4. pontja szerinti, a társaság tevékenységi köreit tartalmazó felsorolást összhangba kell hozni a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal, a következők miatt:
Az alapító okirat tartalmazza ugyan a társaság tevékenységi köreinek a KSH által kiadott hatályos nomenklatúra szerinti felsorolását, viszont a TEÁOR számok után nincs feltüntetve a KSH közleményben szereplő évszám (annak utolsó két számjegye). Ezen túlmenően a "74.84 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági Tevékenységet segítő szolgáltatás" szövegrész annak pontatlansága miatt törlésre kerül.
A törölt szövegrész helyébe lép:
"7487'03 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás"
Fentiekre tekintettel az alapító okirat 4. pontja szerinti felsorolás a következő:
"7011'03 Ingatlanberuházás, -eladás
főtevékenység
7012'03 Ingatlanforgalmazás
7020'03 Ingaltan bérbeadása, üzemeltetése
7032'03 Ingatlankezelés
7420'03 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
7487'03 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás"
A fenti pontosítás változás-bejegyzési eljárást nem igényel, mivel a cégnyilvántartásban a 9/1-9/6 számok alatt a helyes adatok szerepelnek.

IV./ Az alapító okirat 7./ pontja (A társaság első ügyvezetője címszó) teljes egészében törlésre kerül.

A törölt rész helyébe az alábbi, új 7./ pont kerül:

"7./ A társaság ügyvezetése:
A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét az ügyvezető látja el.
Az alapító a társaság első ügyvezetőjéül Döbrőssy Iván (an: Zádori Borbála)
6600 Szentes, Új u. 8/2. sz. alatti lakost jelölte ki.

Nevezett Döbrőssy Iván ügyvezetői megbízatása 2007. június 1. napjától határozatlan időre szól.
Az ügyvezetői megbízás a megbízásnak az ügyvezető részéről történő elfogadásával jön létre.

Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni.

Kötelezettségeinek megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelős.

Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül saját nevében nem folytathat a társaság tevékenységi körébe eső gazdasági tevékenységet, nem lehet korlátlanul felelős tagja a társaságéhoz hasonuló tevékenységet folytató más gazdasági társaságnak, és nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző gazdasági társaságban.

A társaság ügyvezetője önállóan jogosult a társaság ügyeiben és képviseletében eljárni.

Az ügyvezetőre vonatkozó szabályokat, illetve az ügyvezető jogait és kötelezettségeit a Gt. 21-30.§-ai, 149-151. §-ai tartalmazzák, míg megbízatásának megszűnését a jelen alapító okiraton túlmenően a Gt.31.§ szabályozza."

V. Az alapító okirat 9. pontja (A könyvvizsgáló) törlésre kerül.

A törölt 9./ pont helyébe az alábbiak lépnek:

"9./ A könyvvizsgáló:

A társaság könyvvizsgálója: V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Korlárolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6640 Csongrád, Csemegi Károly u. 6.
Cégjegyzékszám: 06-09-003613
Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási szám: 000999
A könyvvizsgálatért személyében is felelős:
Név: Váriné Kádár Margit
Anyja neve: Pozsár Mária
Lakcím: 6640 Csongrád, Csemegi Károly u. 6.
Kamarai tagsági száma: 000630

A könyvvizsgáló megbízatása 2011. június 30. napjáig szól.
A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthet, az ügyvezetőtől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló jelen lehet a felügyelő bizottság ülésein.
A könyvvizsgáló az alapító elé terjeszthet jelentéseket, különösen a mérleget és vagyon kimutatást megvizsgálhatja abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak.

Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely az ügyvezető, vagy a felügyelő bizottság tagjainak felelősségét vonják maguk után, köteles erről a felügyelő bizottságot, illetve az alapítót tájékoztatni.

Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, illetve az választható, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelő-bizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b./ pont), élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, kötelezettségeinek megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelős."

VI./ Az alapító okirat 10./ pontja (A felügyelő bizottság) törlésre kerül.
A törölt 10./ helyébe az alábbiak lépnek:

"10./ A felügyelő bizottság:
A felügyelő bizottságot a gazdasági társaság általános ellenőrző szerveként az alapító hozza létre.
Az alapító háromtagú felügyelő bizottságot hoz létre, melynek tagjait négyévi meghatározott időre jelöli ki azzal, hogy a felügyelő bizottság tagjai közül maga választ elnököt.
A felügyelő bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, melyet az alapító hagy jóvá.
A társaság felügyelő bizottságának tagjai:
......... Szentes, ....... szám alatti lakost,
......... Szentes, ....... szám alatti lakost,
......... Szentes, ....... szám alatti lakost
a felügyelő bizottságba történt kijelölése 2007. június 1. napjától 2011. május 31. napjáig tart.

A most kijelölt felügyelő-bizottsági tagok egyike sem munkavállalója a társaságnak, és a jövőben sem lehet az.

Ez a kitétel a jövőben kijelölésre kerülő felügyelő-bizottsági tagra nézve is kötelező.
A felügyelő bizottság az ügyvezetőtől és a társaság vezetőállású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a vagyonmérleget és a vagyonkimutatást.

Az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az ügyvezető ellen indítandó perben a társaságot a felügyelő bizottság erre kijelölt tagja képviseli.

A felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek.

Egyebekben a felügyelő-bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a Gt. 23-24.§ és

31.§-át, a jogviszony tartalmára a Gt. 25.§ és 27.§(1) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell."

VII./ Az alapító okirat 4. oldala második bekezdése szerinti következő mondat:

"A jelen alapító okiratban nem szabályozott bármely további kérdésben irányadóak a Gazdasági Társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. sz. törvénynek a tárgyat érintő előírásai." - törlésre kerül.

A törölt mondat helyébe az alábbi mondat lép:
"A jelen alapító okiratban nem szabályozott egyéb kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, az ott nem szabályozott egyéb kérdésekben pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni."

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

Döbrőssy Iván ügyvezető a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél munkaviszonyban áll. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felmentését megadta ahhoz, hogy a Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-nél ügyvezetői minőségben tevékenykedhessen.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az alapító okirat módosítása érdekében.

Felhatalmazza a Polgármestert és az ügyvezetőt az alapító okirat módosítás aláírására.

Felelős : Szirbik Imre polgármester
Döbrőssy Iván a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetője

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Városi Szolgáltató Kft. Döbrőssy Iván ügyvezető
2. Szentes Város Polgármestere

Szirbik Imre:
Mivel több mint egy órája ülésezik a Képviselő-testület 10 perc szünetet rendelt el.

A szünet után kérte, térjenek vissza a Szentes Városi Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztására, mivel van javaslat a harmadik személyre.

Földvári Nagy István:
A Szövetség Szentes Felemelkedéséért Egyesület nevében Horváth István személyét javasolta a Felügyelő Bizottságba.

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy a Felügyelő Bizottságba Dr. Demeter Attila, Szeleczkei Antal és Horváth István személyét javasolták.

Van-e más javaslat?

Mivel nem volt, kérte fogadják el a javasolt személyeket a Felügyelő Bizottság tagjának.

A Képviselő-testület a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 18 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

98/2007. (V. 25.) Kt.
Tárgy: Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24. §, 36. § (3) bekezdése alapján a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottságába

Dr. Demeter Attila Szentes, Muskátli u. 5. szám alatti lakost,
Szeleczkei Antal Szentes, Deák F. u. 9/a. szám alatti lakost,
Horváth István Szentes, Móricz Zs. u. ?. szám alatti lakost

választja meg 2007. június 01. napjától 2011. május 31. napjáig.

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Városi Szolgáltató Kft.
2. Szentes Város Polgármestere
3. A határozatban megjelölt személyek

Baranyi Imre képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő.


Szentes-Liget Kft. beszámolója (2/2.)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság véleménye.
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy a Liget Kft. eredménye ne kerüljön elvonásra, abból a Kft. az önkormányzat felé fennálló kötelezettségeit kezdje meg teljesíteni.

Dr. Demeter Attila:
A Felügyelő Bizottság május 8-án tárgyalta a beszámolót és megtárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartja. A Felügyelő Bizottság javaslata, hogy a 429 eFt adózott eredmény kerüljön eredménytartalékba.
A Kereskedelmi és Iparkamara véleményében alacsonynak tartja a bérleti díjat. Kérte, hogy minden képviselő vizsgálja meg a hasznosítás lehetőségét, és rá fognak jönni, hogy nem alacsony a bérleti díj.

Baranyi Imre képviselő visszajött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő.

Szavazásra bocsátotta a Szentes Liget Kft beszámolóját.

A Képviselő-testület megtárgyalta a Szentes - Liget Kft. beszámolójáról szóló előterjesztést és 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

99/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Szentes-Liget Kft. beszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Szentes Liget Kft. a 2006. évi ügyvezetői beszámolóját, mérlegbeszámolóját a kiegészítő melléklettel megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1./ Szentes Város Önkormányzat, mint tulajdonos a Szentes-Liget Kft. ügyvezetőjének a 2006. évről szóló beszámolóját elfogadta.

2./ Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos a Szentes-Liget Kft. 2006. évről szóló mérlegbeszámolóját a kiegészítő melléklettel együtt elfogadta.

3./ A 429 eFt mérleg szerinti eredményt a Szentes-Liget Kft. eredménytartalékába helyezi, abból osztalékot nem fizet. Egyben megkezdi az önkormányzat felé fennálló kötelezettségeinek teljesítését.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes-Liget Kft.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és az általa érintett osztály- és irodavezetők

Kozák János:
Kifogásolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata nem került megszavaztatásra, vagy az alapján született a határozat?

Szirbik Imre:
Igen.


Szentes -Liget Kft. alapító okiratának módosítása (2/2/1)

Szirbik Imre:
A Felügyelő Bizottság tagjainak Dr. Demeter Attila, Ollai Istvánné, Budjosó Tamás személyeket javasolták.
Van-e más indítvány?
Mivel nem volt, szavazásra bocsátotta a javaslatot.

A Képviselő-testület megtárgyalta a Szentes-Liget Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést és 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

100/2007. (V. 25.) Kt.
Tárgy: Szentes-Liget Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24. §, 36. § (3) bekezdése alapján a Szentes-Liget KFT Felügyelő Bizottságába

Dr. Demeter Attila Szentes, Muskátli u. 5. szám alatti lakost,
Ollai Istvánné Szentes, Mentő u. 32. szám alatti lakost,
Bujdosó Tamás Szentes, Horváth M. u. 5. szám alatti lakost
választja meg 2007. június 01. napjától 2011. május 31. napjáig.

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes-Liget Kft.
2. Szentes Város Polgármestere
3. A határozatban megjelölt személyek

Szirbik Imre:
A Szentes-Liget Kft alapító okiratának módosításával kapcsolatosan van-e kérdés, vélemény?
Mivel nem volt, kérte hozzák meg határozatukat.

A Képviselő-testület megtárgyalta a Szentes-Liget Kft. alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

101/2007. (V. 25.) Kt.
Tárgy: Szentes-Liget Kft. alapító okiratának módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szentes-Liget KFT alapító okiratát módosítja az alábbiak szerint:

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Melyet egyrészről SZENTES VÁROS ÖNKORÁNYZATA (HU 6600 Szentes, Kossuth tér 6., törzsszáma: 15354752., képv.: Szirbik Imre polgármester),-

SZENTES VÁROSI SZOLGÁLTATÓ Kft. (HU 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. a Csongrád megyei Bíróság mint Cégbíróságnál 06-09-002175. cégjegyzékszámon van bejegyezve, képv.: Döbrőssy Iván ügyvezető)

között az alábbiak szerint:

Szerződő felek rögzítik, hogy a SZENTES-LIGET Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaságot a Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság a 06-09-005860 szám alatt a cégjegyzékbe bejegyezte.

Szerződő felek a társasági szerződést az alábbiak szerint módosítják, figyelemmel a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire is.

1.) A felügyelő bizottság tagjai 4 éves időtartamra 2007. június 1-től, 2011. május 31-éig:
Dr. Demeter Attila Szentes, Muskátli u. 5. szám alatti lakost,
Ollai Istvánné Szentes, Mentő u. 32. szám alatti lakost,
Bujdosó Tamás Szentes, Horváth M. u. 5. szám alatti lakos.

2.) A társasági szerződés abból a célból került megkötésre, hogy szerződő felek a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései szerint üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására korlátolt felelősségű társaságot alapítanak.

A társaság időtartama: határozatlan.

3.) Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét 135. § kivéve - szabadon átruházható. Üzletrészt harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben lefizette kivéve a 138. §-ban, valamint a 120. § (3) bekezdésében foglalt esetet. A tagot, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.

4.) A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg. A nyereséget a törzsbetétek arányban kell a tagok között felosztani.

5.) A taggyűlést az ügyvezető a társaság székhelyére hívja össze. A taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha a társaság érdekében egyébként szükséges. (Gt. 143. § (2) és (3) bekezdés).

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a Gt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott kérdések.

6.) A cégjegyzés módja önálló.

Az ügyvezető: Dr. Mikecz Miklósné (sz: 1954. an.: Kádár Zsuzsanna) Szentes, Béke u. 15. szám alatti lakos 2005. március 1-től 2010. március 1. napjáig.
Az ügyvezető feladatait a Gt. 22. § (2) bekezdésében foglaltak szerint látja el.

7.) A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 2006. évi IV. rendelkezései az irányadóak.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az alapító okirat módosítása érdekében.

Felhatalmazza a Polgármestert és az ügyvezetőt az alapító okirat módosítás aláírására.

Felelős : Szirbik Imre polgármester
Dr. Mikecz Miklósné a Szentes-Liget KFT ügyvezetője

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes-Liget Kft. Dr. Mikecz Miklósné ügyvezető
2. Szentes Város Polgármestere


Rádió Szentes Kht. beszámolója (2/3.)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Dongó László:
Megkérdezte, hogy mikor lesz kiírva pályázat a Rádió Szentes Kht. vezetésére? Javasolta, hogy pályáztassák meg és nevezzenek ki igazgatót.

Sipos Antal:
Megkérdezte, mit tesz Besenyei Gábor, hogy kevesebb támogatást kapjon az önkormányzattól?

Besenyei Gábor:
Közölte, hogy már 2 millió forinttal kevesebb a támogatás, mint az előző évben, az árbevételük 3 millióval magasabb az előző évinél.

Szirbik Imre:
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rádió Szentes Kht. 2006. évi beszámolójáról szóló előterjesztést és 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

102/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Rádió Szentes Szolgáltató Közhasznú Társaság beszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos a Rádió Szentes Kht. 2006. évi ügyvezetői beszámolóját, az egyszerűsített éves mérlegbeszámolóval, a közhasznú társaság eredmény-kimutatásával és a könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelő Bizottság jelentését a 2007. évi üzleti tervével együtt megtárgyalta és elfogadta.

A határozatról értesítést kap:
1./ Rádió Szentes Kht.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és az általa érintett osztály- és irodavezetők


Rádió Szentes Kht. alapító okiratának módosítása (2/3/1)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye.

A Felügyelő Bizottság tagjainak Mészáros Júlia, Tímárné Staberecz Teréz és Sinka Henrietta tagokat javasolta.

Van-e más javaslat?
Mivel nem volt, kérte fogadják el az alapító okirat módosítását a Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozóan.

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rádió Szentes Kht. alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és 19 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

103/2007. (V. 25.) Kt.
Tárgy: A Rádió Szentes Kht. Alapító okiratának módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Rádió Szentes Kht. (Szentes, Kossuth L. u. 1. sz.) Alapító okiratának módosításával kapcsolatos előterjesztést, és azt az alábbiak szerint módosítja:

- Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rádió Szentes Kht. (Szentes, Kossuth L. u. 1. sz.) Felügyelő Bizottságába 2007. június 1-től 2011. május 31. napjáig az alábbi tagokat választja meg:

1./ Tímárné Staberecz Teréz Szentes, Kiss B. u. 4.

2./ Sinka Henrietta Szentes, Klauzál u. 10. B. lh.

3./ Mészáros Júlia Szentes, Apponyi tér F. ép. B. lh. 3/11.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Alapító okirat módosítása érdekében. Felhatalmazza a Polgármestert és az ügyvezetőt az Alapító okirat módosítás aláírására.

Felelős: Szirbik Imre polgármester
Besenyei Gábor ügyvezető

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere - Helyben
2./ Rádió Szentes Kht. - Helyben
3/ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők

Szirbik Imre:
Közölte, hogy a könyvvizsgáló megbízatása lejár. Kérte, hogy a Képviselő-testület a könyvvizsgáló mandátumát 2010. július 1-ig hosszabbítsa meg.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

104/2007. (V. 25.) Kt.
Tárgy: A Rádió Szentes Kht. könyvvizsgáló megbízása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rádió Szentes Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával megbízott ÖKONÓMIA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (Szentes, Ifjúsági sétány 1. Cg. 06-09-000718. Adószám: 10457355-3-06.
Magyar Könyvvizsgáló Kamara nyt. 000998.) megbízatását 2010. július 1. napjáig meghosszabbítja.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere - Helyben
2./ Rádió Szentes Kht. - Helyben
3./ ÖKONÓMIA Kft.
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők

Szirbik Imre:
Dongó László képviselő indítványt tett a Szentes Rádió ügyvezető igazgatói állás pályázatának kiírására.

Aki ezzel egyetért, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal 4 tartózkodással 2 nem szavazattal a kiírás mellett foglalt állást és az alábbi határozatot hozta:

105/2007. (V. 25.) Kt.
Tárgy: A Rádió Szentes Kht. ügyvezető igazgatói pályázat kiírása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Rádió Szentes Kht. ügyvezetői igazgatói állásának betöltésére pályázatot ír ki.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város polgármestere
2./ Rádió Szentes Kht.
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők

Ollai Istvánné képviselő távozott az ülésről.
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő.


Szentes Városi Könyvtár Kht. beszámolója (2/4.)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Kérdés, vélemény?

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság javasolta, az éves támogatás csökkenése miatt a nyereség eredménytartalékba helyezését.

Szirbik Imre:
Mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a Szentes Városi Könyvtár Kht. beszámolójának elfogadását.

A Képviselő-testület megtárgyalta a Szentes Városi Könyvtár Kht. 2006. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést és 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

106/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Szentes Városi Könyvtár Kht. 2006. évi mérlegbeszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Szentes Városi Könyvtár Kht. 2006. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az egyszerűsített mérlegbeszámolóval, a kiegészítő melléklettel, a független könyvvizsgálói jelentéssel és a Felügyelői Bizottság jelentésével, valamint a 2007. évi üzleti tervével együtt elfogadta.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Városi Könyvtár Kht.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája - Helyben


Szentes Városi Könyvtár Kht. Alapító okiratának módosítása (2/4/1)

Szirbik Imre:
A Felügyelő Bizottság megbízatása lejárt, új Felügyelő Bizottság választása szükséges. Tagjainak javasolta Oltyán Lajos, Szűcs Lajos, Horváth Ilona személyeket. Egyben kérte, a Képviselő-testület járuljon hozzá Szűcs Lajos alpolgármester felmentvényéhez.

Szavazásra bocsátotta Szűcs Lajos alpolgármester felmentvényét.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal 6 tartózkodás (1 fő nem szavazott) mellett a felmentvényt megadta Szűcs Lajos alpolgármesternek.

A polgármester kérte fogadják el az alapító okirat módosítását a Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozóan.

A Képviselő-testület megtárgyalta a Szentes Városi Könyvtár Kht. alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

107/2007. (V. 25.) Kt.
Tárgy: A Szentes Városi Könyvtár Kht. Alapító okiratának módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Városi Könyvtár Kht. (Szentes, Kossuth L. u. 33-35. sz.) Alapító okiratának módosításával kapcsolatos előterjesztést, és azt a határozat melléklete szerint módosítja:
- Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Városi Könyvtár Kht. (Szentes, Kossuth L. u. 33-35. sz.) Felügyelő Bizottságába 2007. június1-től 2011. május 31. napjáig az alábbi tagokat választja meg:

1./ Oltyán Lajos Szentes, Sima F. u. 4.

2./ Szűcs Lajos Szentes, Horváth M. u. 5.

3./ Horváth Ilona szentes, Szent A. u. 11/A. szám alatti lakost.

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felmentvényt megadta Szűcs Lajos alpolgármesternek.

- Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 52/2007. (III. 20.) sz. határozatával megszüntette a Városi Gyermekkönyvtárat (Szentes, Petőfi S. u. 1. sz.). A megszűnő költségvetési intézmény feladatait 2007. április1-től a Szentes Városi Könyvtár Kht. (Szentes, Kossuth L. u. 33-35. sz.) látja el. A közhasznú társaság további telephelyét az Alapító okiratban szerepeltetni kell.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Alapító okirat módosítása érdekében. Felhatalmazza a Polgármestert és az ügyvezetőt az Alapító okirat módosítás aláírására.

Felelős: Szirbik Imre polgármester
G. Szabó Lenke ügyvezető

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere - Helyben
2./ Szentes Városi Könyvtár Kht. - Helyben
3/ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők

Szirbik Imre:
A könyvvizsgáló megbízatása itt is lejár. Kérte, hogy fogadják el a megbízatás meghosszabbítását 2010. június 1. napjáig.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

108/2007. (V. 25.) Kt.
Tárgy: A Szentes Városi Könyvtár Kht. könyvvizsgáló megbízása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Városi Könyvtár Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával megbízott Váriné Kádár Margit (MKK tagsági ig. sz. 000630) bejegyzett könyvvizsgáló megbízatását 2010. június 1. napjáig meghosszabbítja.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere - Helyben
2./ Szentes Városi Könyvtár Kht. - Helyben
3./ Váriné Kádár Margit
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők

Szirbik Imre:
A Városi Gyermekkönyvtár és a Szentes Városi Könyvtár összevonásával kapcsolatosan az Oktatási és Kulturális Miniszter hozzájárulását adta, mely a 2/4/2. számú előterjesztés.
A Képviselő-testületnek tudomásul kell venni a hozzájárulást.

Kérte, aki az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi, szavazzon:

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal tudomásul vette a Szentes Városi Könyvtár és a Városi Gyermekkönyvtár összevonásával kapcsolatos miniszteri hozzájárulást.


Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. beszámolója (2/5.)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Kozák János:
Megkérdezte, hogy miért van ilyen nagy különbség az ivóvíz és a szennyvíz árbevétele között? Korábban ez fordítva volt, a víz volt a nyereséges és a szennyvíz a veszteséges.

Horváth István:
473 e m3 a vízveszteség. Miért keletkezik ez?

Kocsis László:
A cég gazdaságvezetője a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a kb. 3 milliárd forint értékű szennyvízberuházás megvalósítása miatt változott a Vízmű eredményessége. A város a Vízmű működtetésébe adta át a megépült szennyvízvezetéket, mely után bérleti díjat kell fizetni. A bérleti díj 90-100 millió forint. A korábban használatba vett vezeték bérleti díja jóval alacsonyabb. Ezért változott az utóbbi években az eredménystatisztika. 1994. év óta a város próbálta ösztönözni a szennyvízvezeték-hálózatra való rákötést, melyet figyelembe vett a díjemelésnél, visszafogta azt.
A vízveszteséggel kapcsolatosan elmondta, hogy a művek működtetésének van technológiai vízigénye. Ilyenek a vezetékek mosása, mely vízfelhasználással jár. Az elmúlt néhány évben folyt a csatorna beruházás, mely vízfelhasználással jár. Ennek mennyiségét a kivitelező nem mindig jelenti be. A legnagyobb veszteséget az jelenti, hogy a vezeték nyomás alatt áll, így ha törés lesz a vezetéken, a nyomás miatt nagy mennyiségben elfolyik a víz. Abban az esetben, ha ez nem jön föl, nagyon nehéz észrevenni. Ez a legnagyobb mennyiség. Még mindig vannak vasvezetékek, melyeket próbálnak folyamatosan cserélni. A csőtörés észlelését az is nehezítette, hogy az előző télen nem volt hó, és nehezen volt észrevehető a szivárgás. Az elfolyt vízveszteségnek jelenleg csak elektromos áram vesztesége van, mely néhány milliós tétel.

Kozák János:
Elfogadta a veszteség indoklását. Az EU csatlakozás során meghatározták az ivóvíz paramétereit. Megkérdezte, hogy a szentesi víz milyen minőségű, mennyi az arzéntartalma?

Kocsis László:
Közölte, hogy az arzén meghatározott határértéke 50 mikrogramm. A szentesi víz 10 mikrogramm környékén van. Eperjesen 150 mikrogrammos vizet isznak. Igyekeznek az értékeket 10 mikrogramm alá szorítani, ehhez az országban vízminőségi program lesz 2009. év környékén.

Dr. Demeter Attila:
A Képviselő-testület március 30. napján határozatot hozott a Kft. alapító okiratának módosítására. Közölte, hogy a változtatás a cégbíróságon átvezetésre került, a módosítás bejegyzése megtörtént.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolta, hogy az adózott eredményből osztalékként 3.290 eFt-ot vonjon el az önkormányzat a forráshiány csökkentésére. Mivel az önkormányzat minden intézményére vonatkoznak a megszorítások, így nem tekinthettek el a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. esetében sem.

Baranyi Imre:
Nem értett egyet a Pénzügyi Bizottság javaslatával, mert veszélyezteti a rekonstrukciók végrehajtását. A jelzett összeget a lakosság biztonságos vízellátására kellene használni.

Szirbik Imre:
Mindkét érv elfogadható. Javasolta, hogy a jelzett összeg maradjon eredménytartalékba, és a következő képviselő-testületi ülésre a Kft. ügyvezetése terjessze be, milyen célokra kívánja felhasználni.

Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi Bizottság javaslatát, a 3.290 eFt osztalék kerüljön át az önkormányzat számlájára.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 tartózkodással és 8 ellenszavazattal nem fogadta el a Pénzügyi Bizottság javaslatát.

Kérte, aki azzal ért egyet, hogy eredménytartalékba maradjon az összeg, az ügyvezetés a következő ülésre terjesszen be javaslatot felhasználására, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 1 nem szavazattal egyetértett azzal, hogy az összeg eredménytartalékba marad, és az ügyvezetés a következő ülésre javaslatot terjeszt be felhasználására.

Az éves beszámoló elfogadását bocsátotta szavazásra.

A Képviselő-testület megtárgyalta a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2006. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést és 17 igen szavazattal, (2 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

109/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2006. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2006. évről szóló éves beszámolóját (mérlegét), a kiegészítő melléklettel, üzleti jelentéssel, a könyvvizsgálói jelentéssel és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt 528.441 eFt mérleg-főösszeggel elfogadta. A 8.290 eFt adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.
A Képviselő-testület kötelezi az ügyvezetést, hogy a következő ülésre az eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslatát tegye meg.

A határozatról értesítést kap:
1.) Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetése
2.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők

Csányiné dr. Bakró Nagy Veronika
aljegyző

Dr. Sztantics Csaba jegyző megérkezett.


SZENTESTERV Kft. beszámolója (2/6.)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Hangsúlyozta, hogy itt kisebbségi tulajdonos az önkormányzat, taggyűlés fog dönteni.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Bejelentette, hogy nem kíván részt venni a szavazásban.

Megkérdezte, aki tudomásul veszi a mérlegbeszámolót - mint kisebbségi tulajdonos - az szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület megtárgyalta a SZENTESTERV Kft. 2006. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést és 17 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

110/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: SZENTESTERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft. 2006. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata, mint résztulajdonos, a SZENTESTERV Kft. 2006. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadta.

A határozatról értesítést kap:
1./ SZENTESTERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft.
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők


Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány beszámolója (2/7.)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Kérdése, véleménye van-e valakinek?

Mivel nem volt, kérte aki a beszámolót elfogadja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület megtárgyalta a Szentesi Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány 2006. évi munkájáról készült beszámolót és 17 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

111/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány 2006. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági jelentése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító, a Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány 2006. évről szóló Közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét), a kiegészítő melléklettel, a közhasznúsági jelentéssel, a könyvvizsgálói jelentéssel és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt 2.968 eFt mérleg-főösszeggel, 1.374 eFt eredménnyel elfogadta.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők

A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó indítványt terjesztette a Képviselő-testület elé. Javasolta, hogy az 5 fős Felügyelő Bizottságot 3 főre állapítsa meg, alapító okiratát e szerint módosítsa. Javaslatát alátámasztva elmondta, hogy Molnár Tamás lemondott bizottsági tagságáról, Komjáti Sándor pedig elhalálozott.

Kérte, aki az indítványt támogatja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta az indítványt, és az alábbi határozatot hozta:

112/2007. (V. 25.) Kt.
Tárgy: A Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos előterjesztést, és azt az alábbiak szerint módosítja:
- Az Alapító Okirat Közalapítvány szervezete c. III. fejezete 17/a. pontjának második mondatát a következők szerint módosítja:
"A Felügyelő Bizottság háromtagú, egy elnökből és két tagból áll."
- Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának 2007. június 1. napjától 2011. május 31. napjáig az alábbi tagokat választja meg:

Felügyelő Bizottság:
1./ Dr. Verók Attila (elnök)
2./ Mészáros Zoltán (tag)
3.) Dr. Varga László (tag)

A Képviselő-testület felkéri a kuratórium elnökét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Alapító okirat módosítása érdekében. Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító okirat módosítás aláírására.

Felelős: Szirbik Imre polgármester
Dr. Kicska Zoltán a kuratórium elnöke

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere - Helyben
2./ Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány - Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők


Szentes Városért Közalapítvány beszámolója (2/8.)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Kérdés, vélemény?
Mivel nem volt, szavazásra bocsátotta a közhasznú jelentés elfogadását.

A Képviselő-testület megtárgyalta a Szentes Városért Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és 18 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

113/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Szentes Városért Közalapítvány beszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Városért Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről szóló jelentést és a pénzügyi beszámolót elfogadta.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Városért Közalapítvány
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők

Szirbik Imre:
Gidófalvi György kuratóriumi tagságáról való lemondása folytán a Képviselő-testület dr. Bácskainé Fazekas Márta Szentes, Petőfi u. 1. sz. alatti lakost javasolta a kuratóriumba. Javasolta, hogy Gidófalvi György eddigi munkáját köszönje meg határozatában a Képviselő-testület. Bucsány György is jelezte, hogy nem tud részt venni a kuratórium munkájában a továbbiakban, helyette Dongó László képviselőt javasolta a feladat ellátására.

Van-e más indítvány?

Mivel nem volt, kérte fogadja el a Képviselő-testület a fenti módosításokat.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal 3 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

114/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Szentes Városért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

Határozat

- Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Városért Közalapítvány Kuratórium tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

1.) Labádi Lajos Szentes, Bocsai u. 6.
2.) Dr. Bácskainé Fazekas Márta Szentes, Petőfi u. 1.
3.) Dongó László Szentes, Móra F. u. 11/3.
4.) Móra József Szentes, Móricz Zs. u. 3/3.
5.) Tabajdi György Szentes, Kossuth tér 5.

Gidófalvi György és Bucsány György kuratóriumi tagok lemondása következtében dr. Bácskainé Fazekas Márta Szentes, Petőfi u. 1. szám és Dongó László Szentes, Móra F. u. 11/3. szám alatti lakosokat, települési képviselőket választotta a feladat ellátására.
Szentes Város Képviselő-testülete megköszöni Gidófalvy György és Bucsány György kuratóriumi munkáját.
A Képviselő-testület felkéri a kuratórium elnökét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Alapító okirat módosítása érdekében. Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító okirat módosítás aláírására.

Felelős: Szirbik Imre polgármester
Szentes Városért Közalapítvány Kuratórium elnöke

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere - Helyben
2./ Szentes Városért Közalapítvány - Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők


Szentes Rehab Kht. beszámolója (2/9.)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Kérdés, vélemény?

Kozák János:
A beszámolót áttanulmányozva komoly problémát tapasztaltak. Az önkormányzat által befektetett vagyont a Kht. felélte, két éve veszteségesen gazdálkodik. Egyetértenek a Kht. alapításának céljaival, de az elmúlt két év azt bizonyítja, hogy rosszul mennek a dolgok. Ezt a problémát valamilyen szinten kezelni kell. Egyik megoldás, hogy azonnal fel kell számolni a céget, másik megoldás, hogy mentőövet dobunk a Kht.-nak. Javasolta a bizottság, hogy nevezzenek ki egy szakembert, aki megkezdi a vizsgálódást a Kht-nál. Lehetőséget kell keresni, hogy meg lehet-e fordítani a folyamatot, a személyi felelősséget is meg kell állapítani. Üzleti terv kell a kilábalásról. A személyi konzekvenciák levonása mellett támogatást kell adni a Kht-nak. A javaslatnak a szeptemberi képviselő-testületi ülésre el kellene készülni.

Móra József:
Véleménye szerint a javaslat alapján kétszer kell fizetni. Javasolta másik önkormányzati ingatlan igénybevételét a bérleti díj kiváltására. Ettől már változna a folyamat. Elgondolkodtatónak tartja a felszámolás lehetőségét, mert 80-90 ember munkahelye szűnne meg.

Szirbik Imre:
Kérte, egyértelműen és pontosan fogalmazzanak. Nem gondolná, hogy a teremben azt szeretnék, hogy az üzem szűnjön meg. Megoldást kell találni, hogy a 90 ember megélhetése biztosított legyen.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Nem az emberek munkahelyét kell megszüntetni. 2005. áprilisában már felvetődött, hogy nem kell beavatkozni, hogy ne jussanak oda, mint a Liget Kft. esetében. Kifogásolta, hogy a társaság ügyvezetője 3 millió 39.000,- Ft-ot biztosított a Kht-nak, és 6.390 eFt-os tétel is egyéb támogatásként szerepel. Ebből már 2005. évben önálló Kft-t lehetett volna alapítani. A Felügyelő Bizottság munkájáról kérdezett, mit tett, hogy a Kht. ide jutott?

Szűcs Lajos:
A Pénzügyi Bizottság ülésén jelen volt, szó nem volt arról, hogy meg kell szüntetni a Kht-t. Véleménye szerint föl kellene még futtatni, hogy még több személyt tudjon foglalkoztatni.

Földvári Nagy István:
Közölte, hogy az ügyvezető egész évben hiteleket biztosított a Kht-nak. Minek az alapján, kinek az engedélyével tehette ezt, mivel nem tulajdonosa a Kht-nak. Ez évben is már több mint 2 millió forint a vesztesége. Korábban már önkormányzati biztost kellett volna kijelölni. A városban szabadulnak fel ingatlanok, melyet üzemcsarnokká lehetne alakítani és a város átadhatná ezt a feladatát külső vállalkozónak, nem neki kellene ezzel foglalkozni és a városban még is megoldódna a csökkent munkaképességűek foglalkoztatása.

Hornyik László:
A Rehab Kht. Felügyelő Bizottsága 3 alkalommal ült össze az elmúlt időszakban. Az ügyvezető asszony nem jelezte, hogy ilyen problémák vannak. A legutolsó ülésen május 2. napján talákoztak először a problémákkal. Ekkor Szűcs Lajos megbízta Döbrössy Ivánt és Mikecz Miklósnét a Szentesi Szolgáltató Kft. dolgozóit a belső ellenőrzés elvégzésére. Meglepően tapasztalták például, hogy az ügyvezető asszony bérleti szerződést kötött az EU-FOCUS 2000. Kft-vel a tulajdonos beleegyezése nélkül. A Kft. különös módon számlázza a közüzemi díjakat. Javasolja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság vizsgálja meg a közüzemi számlákat, jogos-e a követelés.
A Szabóipari Szövetkezet épülete felszabadul, tisztasági meszelés után lehetőséget lát új üzemcsarnok kialakítására. Fontosnak tartja az emberek munkahelyének megtartását.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Bérleti szerződés megszüntetését jó dolognak tartja, de meg kell vizsgálni az egyoldalú megszüntetés lehetőségét. A Felügyelő Bizottságok működését meg kell vizsgálni a Képviselő-testületnek. Véleménye szerint negyedévente ülésezni kell, mert így tudják csak folyamatában felügyelni a működést. Megfelelő embereket kell delegálni a bizottságokba.

Antal Balázs Tibor:
Nem érti a bérletet, kitől bérelnek, ki a Kft. ügyvezetője?

Hornyik László:
Pontosan nem tudja ki a tulajdonosa az EU-FOCUS 2000. Kft.-nek. Ezért is kellene megvizsgálni a szerződést.

Horváth István:
Tájékoztatásként közölte, hogy az EU-FOCUS 2000. Kft-ben Ő is érdekelt néhány százalékban. A Progressz Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a fő tulajdonos és még 3 magánszemély. A társaság ügyvezetője szegedi illetőségű személy.
Bejelentette, hogy a szavazásban érintettsége miatt nem kíván részt venni.

Törőcsik Zoltán:
Javasolta, hogy a 2006. évi beszámolóról szavazzanak, fogadják el. A 2007. évben több változás lesz az ez évi gazdálkodást vizsgálják felül.

Szirbik Imre:
A 2006. évi beszámoló a törvényesség tartalmi elemének megfelel.
A 2007. évre vonatkozóan információ hiányban szenvednek. 2005. évben adott mentőövet az önkormányzat, kb. 60 emberről volt akkor szó. Bő másfél év alatt 6-7 millió forintból 90 ember létbiztonságát tudták biztosítani, ez jó üzlet volt. Ezek az emberek a költségvetés kiadási oldalát növelnék. Más szociális segélyből élni, vagy minden nap saját munkájukkal biztosítani megélhetésüket. Ez a legnemesebb szociálpolitika. A Képviselő-testületnek nem kell megbánnia, hogy a Kht-t létrehozta. A problémákat meg kell oldani és a rendbehozás irányába tevékenykedni.

Megkérdezte a Képviselő-testületet, hogy aki a Rehab Kht. 2006. évi beszámolóját elfogadja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 6 tartózkodással és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

115/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Szentes Rehab Kht. 2006. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata a Szentes Rehab Kht. 2006. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadta.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Rehab Kht.
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők

Szirbik Imre:
Kérte a Képviselő-testületet, hogy aki a 2006. évi problémák elemzése és a további út kialakítására vonatkozóan a Pénzügyi Bizottság indítványát támogatja - tulajdonosi megbízottként javasolja, hogy a Szolgáltató Kft. szakembereit bízzák meg, és ha szükséges külső szakember igénybevételére is kerüljön sor a vizsgálatok elvégzésére - szavazzon.

Először a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a Pénzügyi Bizottság javaslatát.

A vizsgálat elvégzésére a Szentes Városi Szolgáltató Kft-t bízza meg, aki 2007. július 1-ig folytassa le a vizsgálatot. Amennyiben rendkívüli képviselő-testület összehívását látja szükségesnek, akkor kezdeményezze, egyebekben a Pénzügyi Bizottság által megadott határidőt vegye figyelembe.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a fenti javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

116/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Szentes Rehab Kht. 2007. évi gazdálkodása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata a Szentes Rehab Kht. 2007. évi problémák elemzése és a további út kialakítására vonatkozóan a Pénzügyi Bizottság indítványát elfogadva megbízza a Szentes Városi Szolgáltató Kft. -t a vizsgálatok elvégzésével.

Felelős: Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Határidő: 2007. július 1.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Rehab Kht.
2./ Szentes Városi Szolgáltató Kft.
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők

A Felügyelő Bizottság mandátuma lejár, tagjainak Geréné Dunaháti-Vas Márta, Hornyik László és Kaiser Szilárd személyeket javasolta.

Kozák János:
Javasolta, hogy a Felügyelő Bizottságot meghatározott időre válasszák meg, míg a Kht. sorsáról nem döntenek. A döntéskor személyi döntéseket is kell majd hozniuk.

Szirbik Imre:
Javasolta a Felügyelő Bizottság megválasztását, mivel a tulajdonosnak bármikor jogában áll a tisztségviselők visszahívása.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A Felügyelő Bizottság mandátuma 2005. május 15. napjától 2010. június 15. napjáig szól. Nincs döntési kényszer, nem kell kinevezni a Felügyelő Bizottságot.

Füsti Molnár Lajos képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő.