5.) Az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Pénzügyi Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye.
A polgármester tájékoztatásként közölte, hogy törvényi előírás szerint a Képviselő-testület megválasztását követő 6 hónapon belül módosítani kell az új Képviselő-testületnek az SZMSZ-t.

Dr. Sztantics Csaba:
Az 5. sz. előterjesztés a Közigazgatási Hivatal javaslata és a helyi tapasztalat alapján felmerült módosításokat tartalmazza. Az 5/1. sz. előterjesztés Dr. Rébeli Szabó Tamás képviselő javaslatait tartalmazza. Az 5/1/1 sz. előterjesztés a Jogi és Ügyrendi Bizottság felkérésére Dr. Rébeli Szabó Tamás képviselő által javasoltak pontosítására készült.

A Közigazgatási Hivatal felhívása alapján a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét, a melléklet 6. fejezetét, a Polgármesteri Hivatal SZMSZ függelékeként kell kezelni, ugyanis köztisztviselői törvény a jegyző hatáskörébe helyezi a vagyonnyilatkozatra kötelezett tisztségviselők körének megállapítását. Ennek megfelelően a mellékletek átszámozásra kerülnek.
A 217/1998. Korm. rendelet, mely az államháztartás működési rendjéről szól, arra kötelezi, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét a Polgármesteri Hivatal SZMSZ függelékeként kell csatolni.
Az előterjesztés 6. oldalán található a Műszaki Osztály létszáma és a fő feladatcsoportok felsorolása. Ezt kiegészíti a közbeszerzési eljárások lefolytatásával, a telepengedélyezési eljárások lefolytatásával. Az építési feladatok szövegrész megmarad.
Horváth István képviselő kezdeményezésére a gazdaságfejlesztés feladatot a Polgármesteri Iroda feladatai közé vegyék fel.
A Jogi Bizottság pontosítása alapján az előterjesztés 3. oldalán az 5. § értelmezését úgy kell figyelembe venni, hogy az a 39. § (1) bekezdését érinti.
Egyetértett a módosításokkal és a kezdeményezésekkel.

Dr. Demeter Attila:
Kijelentette, hogy a jegyző úr eleget tett a Jogi és Ügyrendi Bizottság felkérésének.
Az 5. sz. előterjesztés 3. oldalához tért vissza. Kérte, hogy 6. szakasz 40. § (12) bekezdését érintő módosítás, mely a kihirdetésről rendelkezik az alábbiak szerint módosuljon:
"Kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni!" Ez azért szükséges, mert az érvényesség egyik feltétele. Ha a kihirdetés nem történik meg, ekkor nem lenne érvényes az önkormányzati rendeletünk.
Az interpellációkra vonatkozóan kijelentette, hogy nem támogatja az eddigi rendtől eltérő változtatást.

Szirbik Imre:
Technikai javaslatnak minősítette a 2, 4, 5, 6. számú javaslatot.
Érdemi javaslatként említette, az interpellációkra vonatkozó javaslatot.
A technikai javaslatokat együttesen tette szavazásra.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal elfogadta a technikai javaslatokat.

Az 5/1/1. sz. előterjesztés 1/A pontját, mely szerint az interpellációra a polgármesteri beszámoló után kerüljön sor, javaslatot bocsátotta szavazásra.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 11 ellenszavazattal nem támogatta a javaslatot. A javaslat nem érte el a minősített többséget.

Az 5/1/1. sz. előterjesztés 1/B pontját bocsátotta szavazásra.

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 15 nem szavazattal nem támogatta a javaslatot.

Az 5/1/1. sz. előterjesztés 3. pontját bocsátotta szavazásra a hozzászólások korlátozására vonatkozóan.

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, 2 nem szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta a javaslatot, megkapta a minősített többséget.

Más módosító javaslat nem lévén Szentes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását bocsátotta szavazásra, kérte, aki a rendelet fentiekben felsorolt módosításával egyetért, "igen" szavazatával jelezze.
Hangsúlyozta, hogy a rendelet megalkotása minősített többségű szavazást igényel.

Szentes Város Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 5 nem szavazattal, minősített többséggel megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2007. (III.10.) számú rendelete
az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2003. (IV.04.) Kt. rendeletének módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.


6.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Korábban már tárgyalta a Képviselő-testület, de jelen ülésre új előterjesztés készült.

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera:
Az önkormányzati törvény megszületésekor a cél az lett volna, hogy az önkormányzat kapjon olyan vagyont, ami igazán dolgozik. Az önkormányzat a lakásokat lakottan kapta meg, és nagyon be volt határolva, hogy mit lehet velük tenni. Ebből kifolyólag ezek a lakások soha nem hoztak hasznot. 1993. évben született meg a lakástörvény. Ez a törvény tette kötelezővé egyes lakások, a lakók részére való nagyon kedvező feltételű értékesítését. Ez után az önkormányzat tulajdonában kb. 350 lakás maradt meg, mivel aki csak tehette, megvette a lakást. Természetes, ha az önkormányzatnak van vagyona, az dolgozzon, hozzon hasznot az önkormányzatnak, de ugyanakkor kötelező feladat a szociális ellátás. Ebből adódik, hogy a két dolog ellentétben van egymással. Jelenleg kétfajta bérlakás van, amely határozatlan időre van kiutalva kb. (60 %) és 1994. évtől kiutalt lakások. A bizottságok a kötelező feladatok ellátása mellett foglaltak állást, így alakult ki, hogy milyen mértékű legyen a lakbéremelés. Ezekben a lakásokban alacsony jövedelmű, rossz szociális helyzetű lakosok élnek. A lakástörvény alapján az anyagi helyzetükről felmérést nem lehet készíteni, csak akkor lehet az anyagi helyzetet vizsgálni, ha a lakos kér az önkormányzattól, célhoz kötötten.
Van olyan lakás, mely nem szociális bérlakásként került kiutalásra, hanem valamely munkáltató kérte a bérlő kijelölését.
A lakók lakásfenntartási támogatást kérhetnek, de a törvény konkrétan meghatározza, hogy milyen jövedelmű emberek kaphatják. Ez a kitétel ma, ha az egy fő jutó jövedelem a minimál nyugdíj 1,5 -szeresét nem éri el 40-41 eFt. Az állam által elismert lakásfenntartási támogatás négyzetméterenként 425, - Ft. Az előterjesztés 11. oldalán nevek kihagyásával valós adatokat közöltek az egy főre jutó jövedelmekről, mely lakók normatív támogatást kapnak.
A bizottságok véleményei eltérőek voltak: a Lakásügyi Bizottság az igénylők esetén a helyszínen vizsgálódik, és sürgősségi listát állít fel. Az előző előterjesztés alapján 10 %-os emelést javasolt.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztés "A" változatának elfogadását javasolta.
A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a jelen előterjesztés "B" változatát javasolta azzal, hogy minden lakáshoz 12,- Ft/m2 felújítási költség kerüljön. Az így befolyt lakbérek 30 %-át a szolgáltatótól kapja meg a Lakásügyi Bizottság, melyből támogatást tudjon adni azoknak, akik igazán rászorultak.

Horváth István:
Megkérdezte, hogy az Önkormányzatnak van-e korlátozása, hogy milyen jogcímen milyen mértékű támogatásról dönthet a rászorulók esetében?

Szirbik Imre:
Saját pénzügyi forrásából rendelete alapján dönthet a Képviselő-testület.

Baranyi Imre:
Hangsúlyozta, nem tartható, hogy az önkormányzat fizesse még az esetleges közös költséget is a lakó helyett. A Városfejlesztési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "B" változatot + 12,- Ft/m2 összeget javasolta. Kisebbségi álláspont is megfogalmazódott, mely a 263 %-os emelést támogatta.

Antal Balázs Tibor:
Hangsúlyozta, hogy szociális bérlakásban élőkről van szó, nem piaci helyzetet kell teremteni, figyelembe kell venni a szociális helyzetet is. A Lakásügyi Bizottság véleményével ért egyet.

Horváth István:
Annak idején Ő kezdeményezte, hogy legyen üzleti alapon meghatározva a díj. Benne van, hogy nem fog befolyni a magasabb díj. Ezt a kockázatot vállalni kell. Albérlet 400-500,- Ft/m2 áron található. Fontolják meg, és folyamatosan léptessék fel a lakások bérletének az árát. Erre az évre a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által javasolt változat elfogadását kérte. A többletbevétel 30 %-a kerüljön vissza a Lakásügyi Bizottsághoz támogatásra. Aki lakhatási támogatásért folyamodik, annak igazolnia kell jövedelmi helyzetét, és így felmérhető a rászorultsága. Csak így zárkóztathatók fel az árak.

Ollai Istvánné:
Egyetért az emeléssel, de utalt a lakbérhátralékokra. Még több lakbérhátralék lesz.

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera:
A lakbérhátralék kb. 6 millió Ft, melynek fele az előző évről áthozott.

Hornyik László képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő.

Kozák János:
A lakásokban lakók egy része a várostól olyan méltányos támogatást élveznek, mely nem jogos, akik meg tudnák fizetni a magasabb díjat is. Vannak viszont sokan, akik rászorulnak. A jövedelmek rendkívül változóak. Kijelentette, nincs jó döntés. A FIDESZ frakció a Lakásügyi Bizottság javaslatát támogatta. Javaslata, osszák kétfele a lakásokat. Az "A" lakások és a támogatásban részesülők.

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera:
Lakástámogatást eddig ennyi család kért, nem tudják, hogy csak ennyi-e a jogosult.

Kozák János:
Eddig ők támogatást kértek és kaptak. Lesznek olyan bérlők, akik megkapják a magasabb díjat és kifizetik, de lesznek, akik nem tudják kifizetni. A Polgármesteri Hivatal megvizsgálja ezek helyzetét és dönt a támogatásról.

Baranyi Imre:
Az előbbi megoldás diszkriminációhoz vezet, nem kivitelezhető.
Amennyiben a többletbevétel 30 %-át visszaadjuk a Lakásügyi Bizottságnak támogatásra, akkor valóban csak a rászorultak fognak támogatást kapni.

Halmai István:
Megkérdezte, hogy hány lakás halmozta fel a 6 millió forint hátralékot. Válaszként kapta, hogy 12 család.

Szirbik Imre:
300 lakásban lakóról beszélnek. 10 ezer lakás van a városban, a többi lakó nem a lakásán, hanem személyén keresztül kapja meg a lakásfenntartási támogatást. Ne a lakást támogassuk, hanem a benne lakót, független attól, hogy milyen lakásban lakik. Felvetődik a helyzet, ha a támogatott lakásból elköltöznek, más anyagi helyzetű lakos költözik oda. A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata a legszociálisabb rendszerű.

Horváth István:
A jövedelmi viszonyokat a helyszínen meg lehet állapítani. Jövedelemigazolás nélkül is a helyszín magáért beszél, megalapozza a döntést.

Móra József:
Új lakás kiutalásánál a lakók dönthetnék el a lakbér mértékét. Aki a legmagasabb lakbért tudja fizetni, az kapja a lakást. Vannak olyan lakások, melyeket nem szociális alapon kellene kiutalni.

Halmai István:
Megkérdezte, hogy 1994. óta nem lehetett eladni ezekből a lakásokból. Kell-e a városnak cipelni ezt a terhet. Több olyan lakóról tud, aki szeretné megvásárolni a lakást.

Szirbik Imre:
Az elmúlt években büszkék voltunk, hogy tudtunk szociális bérlakást építeni. Kb. 200 olyan család van, aki jövedelmi viszonyai alapján képtelen önállóan megoldani lakhatási kérdéseit. A szociális gondoskodás kapcsán szükséges minél több lakás. A hátralékokat illetően több olyan család van, ahol önhibáján kívüli a dolog. Persze vannak felelőtlen emberek is. Éltek a kilakoltatás lehetőségével, de ahol kiskorú van, ott nem engedélyezi a kilakoltatást. Németországban külön van olyan lakórész, ahova a kilakoltatottak kerülnek, olyan lakásokba, amilyen már nincs is a városunkban.
A honvédségi lakásokról szólt. 16 ilyen lakás van a József Attila utcában, melynek megvásárlására többször volt már jelentkező. A törvény nem engedi ezek értékesítését.

Halmai István:
Nem arra gondolt, hogy a szociálisan rászoruló feje felől adják el a lakást, hanem aki jobb módú és határozatlan idejű kiutalása van, és nem rászoruló.

Szirbik Imre.
Egyetértett Halmai Istvánnal abban, hogy aki meg tudja oldani lakásproblémáját másként, az tegye meg, hogy a szociális lakást oda tudják adni olyannak, aki valóban rászoruló.

Szavazásra bocsátotta a módosítási javaslatokat. Aki a rendelet az előterjesztésben felsorolt módosításával egyetért, kérte "igen" szavazatával jelezze.
A rendelet megalkotása minősített többségű szavazást igényel.

"A" változatban 84 %-os mértékű lakbéremelést bocsátotta szavazásra:

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal 13 tartózkodással nem fogadta el a javaslatot.

"B" változat 108 %-os emelés és a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által javasolt + 12,- Ft/m2 mértékű emelést bocsátotta szavazásra.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal és 6 tartózkodással 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot (nem minősített többséggel).

"C" változatot 94 %-os mértékű emelést bocsátotta szavazásra.

A Képviselő-testület 10 tartózkodással, 7 ellenszavazattal (2 fő nem szavazott) nem fogadta el a javaslatot.

"D" változatot 97 %-os mértékű emelést bocsátotta szavazásra.

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 6 tartózkodással, 9 nem szavazattal (2 fő nem szavazott) nem fogadta el a javaslatot.

"E" változatot 263 %-os mértékű emelést bocsátotta szavazásra.

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 9 tartózkodással és 8 nem szavazattal (1 fő nem szavazott) nem fogadta el a javaslatot.

"F" változatként a Lakásügyi Bizottság javaslatát a 10 %-os emelést bocsátotta szavazásra.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 tartózkodással és 8 nem szavazattal (1 fő nem szavazott) nem fogadta el a javaslatot.

A polgármester szavazásra bocsátotta a legtöbb szavazatot kapott javaslatot ("B" változat + 12,- Ft/m2), ez alapján kérte a rendelet-tervezet elfogadását.

Szentes Város Képviselő-testülete 13 igen szavazattal 6. tartózkodással, minősített többséggel megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2007. (III.10.) számú rendelete
az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 19/1999. (VII.10.) KT. számú rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.


7.) A tanévindítási keretszámok meghatározása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi Bizottság és a Művelődésügyi és Oktatási Bizottság véleménye.

Szűcs Lajos:
A 2007. évi költségvetési koncepciónak megfelelően készítették el az előterjesztést, akinek kérdése van, szívesen válaszol.

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Felvetette, az anyagban az szerepel, hogy nem lehet felvenni az alapító okiratban meghatározott férőhelynél több gyermeket. A Damjanich utcai óvodában többen vannak, mint az Alapító Okiratban meghatározott létszám, de testvérgyermeket még szeretnének beíratni. Megkérdezte, hogy pedagógus létszámot érint-e?

Szűcs Lajos:
Kijelentette, hogy a Damjanich Utcai Óvodába a négy testvérgyermek természetesen felvehető.

Szirbik Imre:
Hangsúlyozta, hogy az Érdekegyeztető Tanács a 4/3. számú előterjesztésben elfogadásra javasolta az előterjesztést.

Ollai Istvánné:
Megkérdezte, van-e olyan pedagógus, akinek felmondanak?

Szűcs Lajos:
Természetesen tartják szavukat. A beíratások megtörténte után tud konkrét választ adni. Nyugdíjas illetve előnyugdíjas állást érinthet, de elbocsátani nem fognak senkit.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Szirbik Imre:
Kérte, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

27/2007. (II.23.) Kt.
Tárgy: A 2007/2008. nevelési évben, illetve tanévben indítható óvodai-és tanulócsoportok kialakításának feltételeit meghatározó és az iskolai felvételi körzetek módosításáról

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által fenntartott óvodákban és általános iskolákban a 2007/2008. nevelési évben, illetve tanévben indítható óvodai-és tanulócsoportok kialakításának feltételeit meghatározó és az iskolai felvételi körzetek módosításáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1./ a). Az önkormányzati fenntartású óvodai munkáltatói körzetek tagóvodáiban a 2007./2008. nevelési évben óvodai csoport azzal a feltétellel indítható, ha az adott óvodai csoport létszáma legalább 21fő. A csoportok létszáma azonban nem haladhatja meg a 25 főt.
Az óvodai csoportokban a sajátos nevelési igényű gyermekeket kettő illetve három gyermekként kell számításba venni. A tagóvodákban a gyermekek száma nem haladhatja meg az alapító okiratokban rögzített férőhelyszámokat. Kisebb létszámú óvodai csoport csak a jogszabály által megengedett esetben, illetve az eperjesi tagóvodában indítható. A csoportlétszámok számításánál a 3 éves gyermekek estében csak azok vehetők figyelembe, akik 2007. október 1-jéig betöltik ezt a kort.

b). A Kossuth utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Kossuth utcai Tagóvodájába három éves korú gyermek felvételét- a 2007. évi Költségvetési koncepcióban megjelölt indokok alapján- a Képviselő-testület nem engedélyezi.

c). Az "egész" csoportot nem alkotó gyermekek átirányítása más óvodába az óvodai munkáltatói körzetek vezetői és a Művelődési Iroda egyeztetése alapján történjen.
A 2007/2008. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról a Képviselő-testület végső döntését az óvodai felvételek után kialakult létszámadatok ismeretében hozza meg.

Felelős: Szentes Város Alpolgármestere
Óvodai Munkáltatói Körzetek Vezetői
Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda Vezetője
Határidő:2007. március 30.

2./Az önkormányzati fenntartású általános iskolákban a Képviselő-testület maximum 2-2 első osztály megszervezésének lehetőségét engedélyezi az egyes iskolák esetében azzal a feltétellel, hogy egy -egy osztály tanulólétszáma legalább 22 fő legyen. "Fél" osztályok indítását a Képviselő-testület nem engedélyezi. Az osztályok létszámának számításakor a sajátos nevelési igényű tanulókat két tanulóként kell számításba venni. Az "egész" osztályt nem alkotó tanulók átirányítása, elhelyezése a Művelődési Iroda koordinálásával történjen. Nem lehet felvenni azokat a tanulókat, akiknek nevelését-oktatását a szakértői bizottság gyógypedagógiai intézményben javasolja. Az intézmények igazgatói a beíratáskor vegyék figyelembe a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket A Deák Ferenc Általános Iskola Damjanich János tagiskolája esetében az elsős tanulókat illetően a beiratkozás a székhely intézményben történik.
A 2007/2008. tanévben az egyes általános iskolákban indítható első osztályok számáról a Képviselő-testület végső döntését az első osztályos tanulók beíratása után kialakult létszámadatok birtokában hozza meg.

Felelős: Szentes Város Alpolgármestere
Általános Iskolák Igazgatói
Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájának Vezetője

Határidő: 2007. április 13.

3./ A Képviselő-testület - a Gróf Széchenyi István Általános Iskola jogutód nélküli megszűnése következtében- indokoltnak tartja a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Klauzál Gábor Általános Iskola felvételi körzeteinek módosítását, azokat (a 3., 4. sz. mellékletek szerint) jóváhagyja.
A módosított felvételi körzeteket már a 2007/2008. tanévi beiratkozások esetében is figyelembe kell venniük az érintetteknek.

Felelős: Intézményvezetők
Határidő: 2007. április 13., illetve folyamatos

4./ A Képviselő-testület figyelemmel arra , hogy a körzethatárok kialakításánál a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók településen belüli elhelyezkedését is számba kell venni, jóváhagyja( 5. és 6. sz. mellékletek szerint ) , hogy a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János tagiskolájának beiskolázási körzetéből a Magyartési út, Magyartés és Kistőke telephely-települések a Koszta József Általános Iskola beiskolázási körzetébe kerüljenek. A körzetek módosításáról a Közoktatási Információs Rendszert a jogszabályi határidőn belül értesíteni kell.

Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzője
Határidő:2007. április 20.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentes Város Polgármestere
2.) Szentes Város Alpolgármestere
3.) Polgármesteri Hivatal Jegyzője
4.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintettek Helyben és székhelyükön


8.) Magasabb vezetői megbízások

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.
Az előterjesztés szintén a költségvetési koncepció részeként került elénk.

Dr. Demeter Attila:
Az előterjesztés 4. pontjából hiányzik a visszavonás.

Szirbik Imre:
Értelmezhető a nélkül is, mert az 5. pontnál többes számban szerepel a visszavonás.

Amennyiben nincs más észrevétel, kérte fogadják el a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 14 igen szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

28/2007. (II.23.) Kt.
Tárgy: Magasabb vezetői megbízások visszavonása

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 190/2006. (XII.15.) Kt. - Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési koncepciója - határozatában döntött a nevelési-oktatási intézmények és a Városi Gyermekkönyvtár átszervezéséről, illetve megszüntetéséről.

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§ (7) bekezdése alapján

1. Szűcs Ildikónak (lakás: Szentes, Kossuth L. u. 12. III/15.) a Városi Gyermekkönyvtár (Szentes, Petőfi S. u. 1.) igazgatójának 2003. szeptember 1-jétől 2008. augusztus 31-ig fennálló magasabb vezetői megbízását visszavonja 2007. március 31-i hatállyal.

2. Polyák Mihálynénak (lakás: Szentes, Drahos I. u. 12. II/4.) a Gróf Széchenyi István Általános Iskola (Szentes, Berekhát 13.) igazgatójának 2003. július 1-jétől 2008. augusztus 15-ig fennálló magasabb vezetői megbízását visszavonja 2007. június 30-i hatállyal.

3. Juhász Eszternek (lakás: Szentes, Zolnay K. u. 19/A) az Általános Iskolai Kollégium (Szentes, Ady E. u. 10.) igazgatójának 2004. szeptember 1-jétől 2009. augusztus 15-ig fennálló magasabb vezetői megbízását visszavonja 2007. június 30-i hatállyal.

4. Hornyik Lászlónénak (lakás: Szentes, Dózsa Gy. u. 179.) a Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet (Szentes, Köztársaság u. 2.) körzeti vezetőóvónőjének 2003. szeptember 1-jétől 2008. augusztus 15-ig fennálló magasabb vezetői megbízását visszavonja 2007. augusztus 15-i hatállyal.

5. Ternainé Fodor Mariann-nak (lakás: Szentes, Arany J. u. 3.) a Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet (Szentes, Kossuth L. u. 18.) körzeti vezető óvónőjének 2004. szeptember 1-jétől 2009. augusztus 31-ig fennálló magasabb vezetői megbízását visszavonja 2007. augusztus 15-i hatállyal.

Jelen megbízások visszavonása a nevezettek közalkalmazotti kinevezését nem befolyásolja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízások visszavonásával kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg és gondoskodjon a Központi és a Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzetek körzeti vezető óvónői állásának meghirdetéséről.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentes Város Polgármestere - Helyben
2.) Szentes Város Alpolgármestere - Helyben
3.) Az érintettek
4.) Az érintett intézmények
5.) Szentes Város Jegyzője és az általa érintettek - Helyben


9.) Személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulás létrehozása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Szociális és Egészségügyi és a Pénzügyi Bizottság véleménye.
A polgármester hangsúlyozta, hogy a kistérség folyamatosan veszi át a feladatokat a kistelepülésektől. Ez is egy ilyen átvett feladat.

Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő elment az ülésről.
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő.

Kérdés, vélemény?

Mivel nem volt, kérte fogadják el a határozati javaslatot.
Minősített többséget igényel a szavazás.

A Képviselő-testület 17 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

29/2007. (II.23.)Kt.
Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulás létrehozása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulás létrehozására irányuló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:

1. A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított kizárólagos jogkörében eljárva a Szentesi Kistérség Önkormányzatainak Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményi Társulása létrehozására és működtetésére irányuló megállapodást az előterjesztett szövegtartalommal jóváhagyja.
2. Hatályon kívül helyezi a 168/2006. (XI.24.) Kt. számú határozatának a Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítására vonatkozó 3. pontját és egyetért azzal, hogy a feladatellátás változása miatt a Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása a következőképpen módosul:

"A feladat- és hatáskör ellátás, az együttműködés lehetséges területei" című III. fejezet, 3. pontja kiegészül a következővel:

3.10. Szociális intézményi feladatok ellátása

Ugyanennek a fejezetnek "A feladatellátás módja" szövegezésű 4. pontjának 4.9. alpontja a következőképpen módosul:
4.9. A személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása
* házi segítségnyújtás
* jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
* közösségi ellátások
* nappali ellátás (hajléktalanok nappali ellátása)
közös fenntartásából eredő feladatokat a Többcélú Társulás a Szentesi Kistérség Önkormányzatainak Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményi Társulásán keresztül biztosítja.

"A feladat- és hatáskör ellátás, az együttműködés lehetséges területei" című III. fejezet, "A feladatellátás módja" szövegezésű 4. pontja kiegészül a következővel:
4.10. A személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján szociális intézményi feladatok ellátása
* hajléktalanok átmeneti szállása
közös fenntartásából eredő feladatokat a Többcélú Társulás a Szentesi Kistérség Önkormányzatainak Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményi Társulásán keresztül biztosítja.

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Kistérség Többcélú Társulása - Szentes, Kossuth tér 5.
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintettek


10.) Szentes városközpont rehabilitációja pályázathoz nyilatkozat

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi és a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Kérdése, véleménye van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban?

Mivel nem volt, kérte fogadják el a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

30/2007.(II.23.) Kt.
Tárgy: "Szentes Csongrád kerékpárút" pályázathoz nyilatkozat.

Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a ROP pályázat keretén belül megépített kerékpárút (Váradi L. u. és a Ligeti bejáró közötti út, a Strandfeljárótól a Csongrádi hídig kiépített szakasz) törzsvagyonban tartásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ROP/2004/1.1.5.- "Turisztikai vonzerők fejlesztése" intézkedés keretében -"Szentes város bekapcsolása a nemzetközi Euro Velo kerékpáros útvonalba, avagy a Szentes-Csongrád kerékpárút szentesi szakaszának kiépítése" című, ROP-1.1.5.-2004-20-0001/34 számú projekt megvalósítása során megépített kerékpárutat (Váradi L. u. és a Ligeti bejáró közötti út, a Strandfeljárótól a Csongrádi hídig kiépített szakasz), mint a projekt által érintett vagyontárgyat, a projekt befejezéséig (az előírt utánkövetési idő végéig) az önkormányzat törzsvagyonában tartja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes város Polgármestere Helyben
2./ Szentes város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Helyben és általa az érintett Iroda és Osztályvezetők
3./ VÁTI KHT Szeged, Gogol u. 3.


11.) Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyeréséhez

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.

Kérdés, vélemény?

Mivel nem volt, kérte fogadják el a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

31/2007. (II.23.) Kt.
Tárgy: Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyeréséhez

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyeréséhez tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1.) Szentes Város Önkormányzata részt kíván venni a 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet szerinti helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatását biztosító pályázaton.
Az önkormányzat a pályázaton való részvételhez 1.000 eFt önerőt biztosít a Szentesi Művelődési Központ (6600 Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.) műszaki eszközállományának és berendezési tárgyainak gyarapításához, a 2007. évi költségvetési rendeletében a céltartalékban elkülönített 1.000 eFt terhére.

Az önkormányzat a pályázaton való részvételhez 800 eFt önerőt biztosít a Szentes Városi Könyvtár Kht. telephelyének a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központnak (6600 Szentes, Kossuth tér 1. sz.) a műszaki eszközállománynak és a berendezési tárgyainak gyarapításához, a 2007. évi költségvetési rendeletében a céltartalékban pályázatokhoz elkülönített 4.600 eFt terhére.

2.) Szentes Város Önkormányzata biztosítja, hogy a pályázaton elnyert támogatást a rendeletben előírt célra használja fel, és az adott intézmények az elnyert összeghez legalább 8 banki napon belül hozzájusson, miután a támogatási összeg az önkormányzat számlájára megérkezett.

3.) A támogatásban részesülő intézményeknek a rendelkezésére bocsátott támogatást elkülönítetten kell kezelnie, és annak felhasználásáról tételes, analitikus nyilvántartást kell vezetni úgy, hogy a tényleges felhasználás ellenőrizhető legyen.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szentesi Művelődési Központ igazgatója
Szentes Városi Könyvtár Kht ügyvezetője

4.) Szentes Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy amennyiben támogatást nyer a pályázaton, annak felhasználásáról - december 31-ei határnappal - a zárszámadás keretében és annak rendje szerint köteles elszámolni.

A pályázat beadásának határideje: 2007. március 20.
Felelős: Művelődési Iroda vezetője

5.) Eredményes pályázat esetén a pályázati saját erőként figyelembe vett összeggel az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról gondoskodni kell.

Határidő: a pályázati döntést követő költségvetési rendelet módosításakor
Felelős: Közgazdasági Osztály
Tervezési Iroda vezetője

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentes Város Alpolgármestere
2.) Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály és irodavezetők
3.) Szentesi Művelődési Központ igazgatója
4.) Szentes Városi Könyvtár Kht. ügyvezetője


12.) A kispiacok helyzete

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága valamint a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Van-e kérdése, véleménye valakinek?

Halmai István:
Közölte, hogy az UNIÓ most is bővült két országgal. A közmeghallgatáson hallották, hogy a kispiacok összenőttek a várossal. Kijelentette, Őt nem zavarják, maradjon.

Szirbik Imre:
Két kispiacról van szó konkrétan a Klauzál utcai és a Köztársaság utcai kispiacról. Azok az emberek árulnak itt, akinek otthon felesleges termése, virága van. Ma már kapcsolódik hozzá egy profi kereskedői tevékenység, mely működésének feltételei vannak. Joggal irritálja azt a kereskedőt, aki tevékenysége után megfizet mindenféle járulékot stb. Egyetért, hogy hozzánőtt a városhoz. Azért, hogy megnyugtatóan dönthessenek, javasolta, kerüljön kiegészítésre az anyag, mi az a minimális követelmény, melyet teljesíteni kell. Lehetne a területet is korlátozni, hogy mekkora az a terület, ahol csak garabolynyi mennyiséget lehet árulni. Ezek megfontolására visszaadná az anyagot.

Móra József:
Sajnálja, hogy a polgármester úr nem eléggé tájékozott. Megkérték azokat a szabályokat, melyek szerint működhetnek a kispiacok. Megkérték a Városellátó Intézménytől, hogy mibe kerül ezen előírások betartása. A bizottság ez után javasolta a döntést.
Megjegyezte, hogy az elmúlt időszakban felmerült betegségek miatt egyre fontosabb az előírások betartása. A bizottság a megfelelő lépcsőfokokat végigjárta. Javasolta a környék lakóit kérdezzék meg, hogy kell-e pld. mozgó WC a piac fenntartásához. Javasolták, hogy egész nap legyen nyitva a Rákóczi utcai Piac, és esetleg kevesebb helypénzért a kispiacokról árulhassák a termelők a terményeiket.

Szirbik Imre:
Tiszteletben tartja a bizottság munkálkodását, csak gondolkodott.

Füsti Molnár Lajos:
A Móra József képviselő által elmondottak nem oldják meg a problémát. Javasolta a határozati javaslat "B" változatának elfogadását azzal, hogy kereskedelmi mennyiségű áru nem árusítható.

Antal Balázs Tibor:
Gondolata szerint azért ott alakult ki a piac, mert ott van vásárlói igény. Egyetért a polgármester javaslatával.

Földvári Nagy István:
Egyetért a mennyiség meghatározásával. Mivel minden hét végén ott vásárol, tapasztalta, hogy az árak nem alacsonyabbak, mint a zöldséges üzletekben. Ugyanolyan kereskedelmi tevékenység folyik, csak mindenféle higiénés követelmény betartása nélkül. Egyetértett Móra József képviselővel.

Ollai Istvánné:
Tizenkét éve ül itt, és már sokszor szóba került ez a téma. Mindig úgy döntöttek, hogy had áruljanak tovább az idősek. Nem zárná be a kispiacokat, vegyék le napirendről és gondolkodjanak rajta. Idős emberek árulnak, akiknek kevés a nyugdíja.

Hornyik László:
Komoly előírások vannak a piac működési feltételeiről. A kispiacon látható, hogy a vásárosok 60-70 %-át a kofák teszik ki. Az "A" változat elfogadását támogatja azzal, hogy a Piacot nyissák meg minden nap, és ott áruljanak a lakosok.

Szirbik Imre:
Kérte, döntsenek az előterjesztésről egyszerű többséggel, melynek feltétele a 10 igen szavazat.
Javasolta "C" változatnak a "B" változat kiegészítését azzal, hogy a Képviselő-testület megvizsgálja annak szabályozását, hogy akár időbeli, akár térbeli korlátozással hogyan lehet elválasztani a kereskedelmi tevékenységet az alkalmi árusítástól.

Szavazásra bocsátotta a javaslatokat.

"A" változatot bocsátotta szavazásra.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 9 nem szavazattal nem fogadta el a javaslatot.

"B" változatot bocsátotta szavazásra.

A Képviselő-testület 0 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 14 ellenszavazattal nem fogadta el a javaslatot.

"C" változatot bocsátotta szavazásra.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

32/2007.(II.23) Kt.
Tárgy: A kispiacok helyzete

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Szentesen, a Klauzál utca és a Kossuth utca sarkán valamint a Kertvárosban, az ABC-vel szemben működő kispiacokat fenn kívánja tartani, ezért vállalja, hogy megteremti azok jogszabályban előírt, minimális feltételeit.
A piacok működésével kapcsolatosan megvizsgálja annak szabályozását, hogy akár időbeli, akár térbeli korlátozással hogyan lehet elválasztani a kereskedelmi tevékenységet az alkalmi árusítástól.

A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintett osztály- és irodavezetők13.) Intézmények szolgáltatási díjának megállapításának módosítása (Dr. Rébeli Sz. Tamás indítványa)

Szirbik Imre:
Az indítvánnyal kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, az Ifjúsági és Sportbizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Az indítvány a Sportuszoda kísérő jegyének árváltozására vonatkozik.

Baranyi Imre:
A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem támogatta a javaslatot, mivel az új kártya aránytalanul sokba kerülne.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság támogatta a javaslatot.

Móra József:
Egyéni véleménye: amennyiben nem történt volna megtévesztés a bátor vállalkozók részéről a régi kártyákkal, nem kellene most ezt az előterjesztést tárgyalni, ugyanis a beléptető rendszert megtévesztették.

Horváth István:
Kérte, hogy a vállalkozókat módosítsa Móra József képviselő olyan bátor próbálkozókra, akik megtévesztették a rendszert.

Móra József:
Nem a szó szoros értelmében gondolta, arra vállalkoztak, hogy megtévesszék a rendszert.

Szirbik Imre:
Kérte, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 10 nem szavazattal nem fogadta el a határozati javaslatot.


14.) Sportuszoda (Dr. Rébeli Sz. Tamás indítványa)

Szirbik Imre:
Az indítvánnyal kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Kérdése, véleménye van-e valakinek?

Baranyi Imre:
Hangsúlyozta, hogy intézményvezetői feladat.

Szirbik Imre:
Mivel több hozzászólás nem volt, kérte aki egyetért az indítvánnyal az "igen"-nel, aki a Pénzügyi Bizottság és a másik két bizottság véleményével ért egyet az "nem"-mel szavazzon.

A Képviselő-testület 2 tartózkodással és 16 nem szavazattal az indítványt elutasította, ugyanakkor az intézményvezetőt felhívta arra, hogy szezonnyitásig a felmerült burkolati hibákat szakemberek bevonásával javíttassa ki.


18.) Koszta József Kossuth díjas festőművész földi maradványainak hazahozatala

Szirbik Imre:
Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kíván-e szólni?

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Indítvánnyal élt, Koszta József szentesi festőművész földi maradványának hazaszállítására. Lantos Imre a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület helybeli vezetőjének köszönhető, hogy kiderült, hogy a síremlék és a test hosszú ideig nem egy helyen voltak. Jelenleg a sírkövet visszahelyezték a holttest fölé, de az nem a festők parcellájában van.
Rendelkezésére áll a végrendelet, melyből felolvasott. Ebben rendelkezett festményeiről, azok elhelyezéséről. A 7. pontban ingatlant hagy a város lakóira. A város mindenkori polgármesterére bízta sírjának gondozását is.
Felmerült a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy lehetnek-e leszármazottai. A végrendeletből ítélve már nincs leszármazott, akinek aggálya lehet a végrendelettel kapcsolatosan.
A dokumentum és az elhangzottak birtokában kérte a Képviselő-testület támogassa a kezdeményezést. A Mécses 2001. Bt. felajánlotta a földi maradványok exhumálás utáni hazaszállítását, újratemetését a feleséggel együtt.
Olyan információról is tud, hogy szívesen adakoznának a költségekhez.

Móra József:
Olyan információval egészítette ki az előterjesztést, ha leszármazottak lesznek is, a feleség sírja csak azért maradhatott meg, mert dr. Széchenyiné dr. Csergő Judit közbenjárt, hogy Szeifert Anna sírja megmaradjon, mivel nem volt megváltva, mely a jogosítványokat biztosítja. Javasolta, hogy vállalják fel az előterjesztetteket, a városnak nem kell költségvetés módosítást folyamatba helyezni, mivel véleménye szerint a költségek közadakozásból össze fognak jönni. Elmondta, hogy még látta Koszta József tanyáját, ami már azóta a privatizáció áldozata lett. Szerinte tartozunk Koszta Józsefnek annyival, hogy ezt a kegyeleti lépést megtegyük.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Móra József képviselőnek teljesen igazat adott, örült, hogy megemlítette dr. Széchenyiné dr. Csergő Judit nevét, mert nagy szerepe van.

Szirbik Imre:
Kérte, aki az előterjesztést támogatja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

33/2007. (II.23.)
Tárgy: Koszta József Kossuth díjas festőművész földi maradványainak hazahozatala

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Koszta József Kossuth díjas festőművész földi maradványainak hazahozatalát és feleségével együtt a Szentes Kálvária temető díszsírhelyén történő elhelyezését.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A határozatról értesítést kap:
1. Polgármester
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők

Szűcs Lajos alpolgármester,
Antal Balázs Tibor képviselő
Hornyik László képviselő kiment a teremből
A Képviselő-testület létszáma: 15 fő.


15.) Interpellációkra adott válaszok

15.) Polgármester Iroda:
Szentes kiadvány adatainak helyessége (Halmai István)
Közigazgatási Iroda:
Hamburger Bár (Sipos Antal)
Műszaki Osztály:
Szent Anna templom melletti parkoló autók (Ollai Istvánné)
Veresházi buszmegálló közmegvilágítása (Sipos Antal)
Szentes helységnév tábla elhelyezésének módosítása (Horváth István)
Apponyi tér (Sipos Antal)
Vagyongazdálkodási Iroda:
Kisérben az útburkolat melletti kőzúzalékos padkák meghibásodása (Kozák János)
Városellátó Intézmény:
I. világháborús szobor kivilágítása (Baranyi Imre)
Farkas A. u. Mentő u. kereszteződésében kátyús útpadka (Ollai Istvánné)
Rozgonyi u. 3. sz. előtt járda javítása (Ollai Istvánné)
Árpád u. 5-7-9. sz. ingatlanok előtti járda felülvizsgálata (Ollai Istvánné)

Szirbik Imre:
Felkérte Dr. Sztantics Csaba jegyzőt, az interpellációk ismertetésére.


15. sz. előterjesztés Halmai István interpellációja

Dr. Sztantics Csaba:
Felolvasta a 15. számú előterjesztést Halmai István interpellált a "Szentes kiadvány"-ban szereplő távolságok pontatlansága miatt.

Halmai István:
Nem akar az ügyben többet szólni, így elfogadta az interpellációjára adott választ.


15/1. sz. előterjesztés a Hamburger Bár ügyével kapcsolatosan interpellált Sipos Antal képviselő.

Dr. Sztantics Csaba:
Kivonatosan ismertette az előterjesztést.

Sipos Antal:
Elfogadta az interpellációjára tett intézkedést.

Szűcs Lajos alpolgármester és Antal Balázs Tibor képviselő visszajött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 17 fő.


15/2. sz. előterjesztés

Dr. Sztantics Csaba:
Ollai Istvánné interpellációját ismertette a Szent Anna utcában lévő parkolás miatt.

Ollai Istvánné:
Elfogadta az interpellációra adott választ.

Szűcs Lajos alpolgármester kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 16 fő.

Dr. Sztantics Csaba:
Sipos Antal képviselő interpellációját ismertette a veresházi buszmegálló megvilágításával kapcsolatosan.

Sipos Antal:
Elfogadta az interpellációra adott választ.

Dr. Sztantics Csaba:
Horváth István interpellációját ismertette a szentes helységnév tábla elhelyezésével kapcsolatosan.

Horváth István:
Elfogadta az interpellációjára adott választ.


15/3. sz. Sipos Antal képviselő interpellációi

Dr. Sztantics Csaba:
Ismertette az előterjesztés 1. pontját az Apponyi tér "E" és "F" épület előtt a csapadékvíz elvezetést kifogásolta.

Sipos Antal:
Elfogadta az interpellációra adott választ.

Móra József képviselő kiment a teremből.
Hornyik László képviselő bejött a terembe.
Szűcs Lajos alpolgármester bejött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 17 fő.

Dr. Sztantics Csaba:
Ismertette a 2. pontban szereplő interpellációt a piachoz vezető járdaburkolattal kapcsolatosan.

Sipos Antal:
Elfogadta az interpellációra adott választ.

Dr. Sztantics Csaba:
Ismertette a 3. pontban szereplő interpellációt az "E" és "A" épületek közötti szerviz két végén forgalomlassító küszöbök létesítésére vonatkozóan.

Sipos Antal:
Elfogadta az interpellációra adott választ.

Dr. Sztantics Csaba:
Ismertette a 4. pontban szereplő interpellációt a kiszedett rózsatövekkel kapcsolatosan.

Sipos Antal:
Elfogadta az interpellációra adott választ.

Dr. Sztantics Csaba:
Ismertette a 5. pontban szereplő interpellációt a Bocskai utcai tízemeletes melletti játszótér felújításával kapcsolatosan.

Sipos Antal:
Elfogadta az interpellációra adott választ.

Dr. Sztantics Csaba:
Ismertette a 6. pontban szereplő interpellációt a Brusznyai Árpád sétány és a Bocskai utca közötti átlós járdaszakasz állapotával kapcsolatosan.

Sipos Antal:
Elfogadta az interpellációra adott választ.


15/4. sz. előterjesztés Kozák János interpellációja a Kisér városrész útszegély javítás ügye

Dr. Sztantics Csaba:
Ismertette az előterjeszt.

Kozák János:
A választ igazából elfogadta, de kifogásolta, hogy a munkát nagyon rossz minőségben végezték el. A kátyukat nem tömörítették. Továbbra is kérte, hogy jobb minőségben ismét végezzék el a munkát.

15/5. sz. előterjesztés 2007. január 26. napján elhangzott interpellációkra válasz

Dr. Sztantics Csaba:
Ismertette az előterjesztést.

Baranyi Imre:
Megköszönte az interpellációjára tett intézkedést.

Ollai Istvánné:
Nem kérte interpellációinak ismertetését, elfogadta a tett intézkedést.

Dr. Sztantics Csaba:
Ismertette Móra József képviselő interpellációjára időközben megérkezett választ a Bökény-nyel kapcsolatosan.

Móra József:
Nem fogadta el az interpellációjára adott választ, mivel a Telefonkönyv Kiadó Társaság fogalomzavarban szenved, ugyanis nem a városi telefonkönyvben a térképen kifogásolta - amire a választ kapta - , hanem Csongrád Megye 2007. évi Telefonkönyvében.
Méltatlannak tartja azt, hogy elődeink 1836.-ban Bökényért Cserebökény területét adták, amit most nem jelölnek meg a méltó helyen. Ezzel dezinformálja a lakosságot.

Ezért kérte jelezni, hogy a választ nem fogadja el.

Szirbik Imre:
Szavazásra bocsátotta az interpellációra adott választ.

A Képviselő-testület 2 tartózkodás és 12 nem szavazattal (3 fő nem szavazott) nem fogadta el az interpellációra adott választ.


Interpellációk:

Szirbik Imre:
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az interpellációk alapvető formája az írásbeliség, de halasztást nem tűrő ügyekben szóbeli előterjesztésnek is van helye.

Füsti Molnár Lajos:
A Köztársaság utcai Óvoda dolgozói hallani szeretnék interpellációját, ezért nem írásban nyújtotta be. Kérik, hogy az óvoda elé helyezzenek szemétgyűjtő edényt, mivel a környék nagyon szemetes, nem győznek takarítani.

Horváth István:
Az Ipari Parkban 12-13 cég működik, és több száz főt foglalkoztatnak. Véleménye szerint a külső feltételek nem méltóak az ottani tevékenységhez és az Ipari Park megnevezéséhez az alábbiak miatt:
A volt laktanya kerítése düledező, a közút és a kerítés közötti rész gondozatlan.
A kerítésen belüli közös használatú utak kátyúsak, az útszegély mellett sok a felgyülemlett levél, sár. A sár képződését az is segíti, hogy a terület csapadékvíz elvezetése nem megoldott, a gravitációs elvezetést szolgáló árkok nincsenek. E miatt vizesebb években az épület pincéjébe is betört a víz, károsítva ezzel annak állagát.
A területen van ugyan közvilágításra szolgáló villanyoszlopok, melyek a honvédség idejéből maradtak vissza, de nincs közvilágítás.
Az eladott, de még nem hasznosított épületek elhanyagoltak, koszosak. Az utak burkolata elhasználódott, kátyús, tele van lyukakkal.
Véleménye szerint annak az Ipari Parknak, ahova további befektetőket várunk, nem így kellene kinézni.
Gyors és hathatós intézkedést kért a helyzet mielőbbi és látványos javítása érdekében.

Ollai Istvánné:
Megkérdezte, kié az Ipari Park? Járt arra, és látta, hogy az nem mind az önkormányzaté. Nem a tulajdonosoknak kellene azt rendbe tenni?

Móra József:
Megköszönte Sípos Antal segítségét az interpellációjával kapcsolatosan. Amennyiben a fogadóóráján részt vett volna, több interpellációra lett volna lehetősége.

Baranyi Imre képviselő bejött a terembe.
A jelenlévő képviselők száma: 18 fő.

Sipos Antal:
A Petőfi Szálló fölött lévő fém torony nagyon dűlőfélben van, így életveszélyes.
Felvetette, hogy a Közterület-felügyeletnek nincs gépjárműve, így nem tudnak helyszínre menni.
Javasolta, hogy legalább robogót kapjanak.

Szirbik Imre:
Több hozzászólás hiányában megköszönte a nyílt ülésen való részvételt, elköszönt a rádióhallgatóktól, bejelentette, hogy a Képviselő-testület zárt ülés formájában folytatja munkáját.

K. m. f.

Szirbik Imre polgármester
Dr. Sztantics Csaba jegyző

Dr. Demeter Attila, Antal Balázs Tibor
jegyzőkönyv hitelesítők