1.) Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
A két ülés között történt fontosabb események közül január 29-én "Aktív gazdaság" című vállalkozói Fórum volt a Megyeházán, melynek célja a vállalkozók tájékoztatása volt. Ennek írásos formája a Vállalkozói Hírlevél az Interneten, egyéb az ilyen jellegű fórumok tartása. Nyitott a vállalkozások számára és ezt kívánták ismertetni. Február 1. napján Projekt egyeztetésen vett részt Makón. Erről több szó fog esni a mai ülés 2. napirendje kapcsán. Folyamatosan történnek a projekt egyeztetések a kistérségben. Ilyen egyeztetés volt a TISZA Volánnal. Regionális ismertetés volt a közlekedési infrastruktúráról. Alpolgármester Úrral fogadónapot tartottak február 8. napján. Részt vett a Csongrád Megyei Területfejlesztési Bizottság ülésén. A források feletti rendelkezés a régió szintjére került át. A Helyi Védelmi Bizottság ülésén tájékoztatás hangzott el a madárinfluenza helyzetéről illetve a várható árvízhelyzetről. Megállapítható volt, hogy rendkívüli esőzések bekövetkezése nélkül az idén nem kell árvízre számítani.
Megtörtént az Idősek Otthona alapkő letétele, sor került a norvég nagykövet látogatására. Ennek két célja volt, a vidéken való tájékozódás, az ország vidéki részének megismerése, valamint norvég alap pályázatokról tartott tájékoztatást a vállalkozóknak.
Február 17-én részt vett az Év sportolói díjazásán, valamint különféle családi rendezvényeken az alpolgármester úrral. Ilyen volt az 50 éves házassági évforduló, 105 éves néni köszöntése.
Február 20. napján részt vett a Rendőrség munkaértekezletén. Leszögezte, hogy nyugodtan, biztonságban élhetünk a városban. Dél-alföldi egyeztetések történtek a DARFT - workshop - Városfejlesztés prioritás kapcsán.

Dr. Sztantics Csaba:
Nem a két ülés között történtekhez szeretne szólni, hanem a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatát ismertette, mely a 2007. évi munkatervet érinti. A bizottság kéri a Képviselő-testületet, járuljon hozzá, hogy ne a márciusi ülésre, hanem az áprilisi ülés napirendjére tűzze az Ifjúságvédelem az iskolán kívül: kiskorúak alkohol- és drogfogyasztása a városi szórakozóhelyeken témáját. Kérte, hogy a jelzett szakemberek bevonásával a Szociális Osztály készítse el az előterjesztést és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság Dongó László képviselőt delegálja a munkabizottságba.
Kérte a Képviselő-testület munkatervének ilyen módon történő módosítását.

Szirbik Imre:
Kérdése, véleménye van-e valakinek?

Mivel nem volt, kérte az indítvány elfogadását.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással a Művelődési és Oktatási Bizottság kezdeményezését elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

24/2007. (II.23.) Kt.
Tárgy: Képviselő-testület munkatervének módosítása


Határozat

Szentes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Képviselő-testület 2007. évi munkatervében március hónapban szereplő Ifjúságvédelem az iskolán kívül: kiskorúak alkohol- és drogfogyasztása a városi szórakozóhelyeken napirendet nem az előre meghatározott márciusi ülésen, hanem április hónapban tűzi napirendre. Az érintett 3 bizottságból 1-1 főt delegáljanak az anyag elkészítésére hozandó munkabizottságba, ahol az érintett szakemberek bevonásával a Szociálpolitikai Osztály irányításával készüljön el az előterjesztés.
A Művelődési és Oktatási Bizottság ebbe a munkabizottságba Dongó Lászlót delegálja.

Szirbik Imre:
Kérte a Képviselő-testületet, fogadja el a két ülés között történtekről szóló tájékoztatóját.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal a polgármester két ülés között történtekről szóló tájékoztatóját tudomásul vette.

Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő megérkezett.
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő.


2.) A 2007-2013. évekre vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Tervből adódó feladatok, a 2006-2010. évi ciklus gazdasági programja

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

A fejlesztési program 7 évre szól, két polgármesteri ciklust foglal magába, de hosszú évek után sem fog lezárulni. Ez a terv mintegy 8 ezer milliárd forintnak megfelelő forrást biztosít Magyarország céljainak megvalósítására, 7 évre elosztva. Nincs az országnak véglegesen lezárt nemzeti fejlesztési terve. Jelentek már meg pályázatok és fogalmazódnak meg pályázati kiírások. A dokumentumban arról van szó, hogy saját céljainknak megfelelően minél többet szeretnénk felhasználni a rendelkezésre álló forrásokból. Ehhez próbáljuk igazítani az országnak, illetve a régiónak a szükséges forrásokat. Ez a dokumentum úgy készült, hogy 2006. évben az országban két választás történt, ahol személyek és szervezetek indultak el. Összegyűjtötte a két választás során az induló személyek elképzeléseit. Megkereste a közös részeket: Szentes és térségében munkahelyteremtés, oktatás színvonalának erősítése, a lakhatás feltételeinek javítása, az életkörülmények javítása, konkrét beruházási elképzelések megvalósítása. Valamennyiben közös a munkahely biztosítása és teremtése. Az anyag a 2. oldalán megfogalmazza, hogy mit szeretnénk magunk elé cé-
lul tűzni. A kor színvonalának megfelelő életkörülményeket biztosítsunk az itt élőknek, megőrizzük elért eredményeinket, erre építve fejlesszünk, s azokon a területeken, ahol hátrányaink vannak, csökkentsük az elmaradást az ország fejlettebb régióihoz képest, erősítsük városunk és a kistérség népességmegtartó erejét. A célok közös alapja az, hogy emberhez méltó életet csak az tud élni, akinek megbízható jövedelme van, mely alapot ad a jövő számára. Ez a foglalkoztatás bővítése, a biztos munkahelyek teremtése, melynek eszköze a gazdaság fejlesztése. A fő célok az emberek életében jobb életet hozhatnak. A célok a vállalkozásokban valósulnak meg.
A közvetlen fejlődésnek feltétele az infrastruktúra fejlesztése, az Ipari Park fejlesztése, a befektetési program ösztönzése. Meg kell határozni, mi a jó, amit vigyünk tovább. A gazdaság erősítése érdekében hozzunk új befektetőket.
A közvetett fejlesztés már távolabb áll ettől. Legyen olyan személyi háttere a dolognak, akik a vállalkozásokban meg tudják valósítani az elképzeléseket. Ezért szerepel a programban az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Megfelelően megalapozott tudás nélkül nem lehet további oktatást végezni. A szakképzésen belül a modern szakmák oktatásának meghonosítását, elsősorban a modern gépészeti szakmák oktatására helyezi a hangsúlyt.
Fontos része a gazdaságfejlesztésnek az idegenforgalom. Nagy hangsúlyt szeretne fektetni a sportturizmus fejlesztésére, a termálvíz és a szép környezet hasznosítására. A szaktudások erejét is kívánjuk hasznosítani, mely már felgyülemlett a különféle szakterületeken. Tervezzük sport- és játszóterek építését, a Liget bővítését, a fedett uszoda bővítését, és tartalmazza az egészség megújításának részét, amely a Kórház rekonstrukciójának a része.
Az életkörülmények javításánál két nagy területre koncentrálunk. Az emberek számára munkát, jövedelmet biztosítson a térség. A gazdasági fejlesztéshez kapcsolódik, de az életkörülményeket is befolyásolja a közlekedésfejlesztés. A gyorsforgalmú utak fejlesztése, Csongrád elkerülő út megépítése, a 451. sz. út rekonstrukciója azért, hogy Szentes kistérsége az autópályához közelebb kerüljön. A kistérségen belül cél több út felújítása pl.: Szentes-Szegvár, Zalota-Nagytőke-Magyartés irányába.
Ezeket a célokat pályázatok útján lehet elérni. A pályázatot először elő kell készíteni, hibátlanul megírni, mert csak a hibátlan pályázat lehet nyertes.. Az előterjesztésben szereplő több színű táblázatok tartalmazzák a leendő pályázati kiírásokat, a program oszlopban szerepelnek az elképzelések, feladatok.

Hornyik László képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő.

Vannak olyan pályázati lehetőségek, melyek csak a hátrányos helyzetű településekre vonatkoznak. Szentes és térsége 2006. december 31-től kikerült a hátrányos helyzetű kistérségek közül. Ebben szomorúság az, hogy e miatt sok pályázattól elestünk.
Ismertette az előterjesztésben szereplő táblázat oszlopait.
Felsoroltak a táblázatban mindent, melyek a mai információk alapján rendelkezésre álltak, de ez folyamatosan változni fog az idők során. Folyamatos pályázati kiírásokra kerül sor.

Hornyik László képviselő bejött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő.

Források: Egyes pályázatok között más és más az elérhető összeg és a saját erő aránya, más és más a saját erő igény. Ha a teljes programot meg szeretnénk valósítani 2,5-3 milliárd forint összeget kell hozzátenni. Ennyi szabad pénzeszköz a hét év alatt nem lesz. Nagy valószínűség szerint fejlesztési hitelekből kell letenni ezt az összeget. Meg kell gondolni, hogy mikor, melyik pályázatot visszük végig, milyen lépést teszünk. Lehetőséget sem szeretnénk elszalasztani. Ez az anyag egy indító anyag, fogadják el azzal, hogy egy folyamatos gondolkodás része, melyet most vitára bocsátott.

Horváth István:
Hány db projekt van konkrétan előkészítve, hány db van közbeszerzési szinten, és hánynak van kész hatástanulmánya? Mennyi ezekhez a szükséges saját erő, és sikeres pályázat esetén mennyi a pályázat összege?
A kistérségi kerékpárúttal kapcsolatban megkérdezte, van-e a települések közötti kerékpárhálózatnak hatástanulmánya, mit mutat a várható használati intenzitás.

Kozák János:
A tervek között szerepel az Esze Tamás Laktanya rendbehozatala annak érdekében, hogy vállalkozások betelepülhessenek. A tervezett összeg 600 millió forint. Eddig hány vállalkozás került oda, mit várunk, mennyire tudja megmozgatni a vállalkozókat, ha rendbe hozzuk a laktanyát. Véleménye szerint nem lesz meg a befektetett összeghez a várt eredmény. Csak kisebb vállalkozások fognak ide jönni, csak korlátozott lehetőségeket kínál.

Dr. Demeter Attila:
Az előterjesztés 3. oldalon szerepel, hogy a pályázati kiírások alapján komoly lobbymunkát igényel a pályázati feltételek módosításának elérése. Ki a felelőse annak, aki kijárja, hogy a módosítások bekerülhessenek a pályázati kiírásokba?

Szirbik Imre:
Horváth István kérdésére válaszolt. Ilyen projektek a meglévő összekötő utak felújítása. Nem engedélyköteles egy sor intézmény felújítása sem. Közbeszerzésre nincs pályázat előkészítve, csak a pályázatok elbírálása után lehet, de a pályázatokat még ki sem írták. Az ez évben induló pályázatok között nincs olyan, mely hatástanulmány köteles. A saját erőre vonatkozóan, ahol ismereteink vannak, ott a költségvetés fejlesztési feladataiban már szerepel. Sok még nincs is kiírva. Az összes idegenforgalmi pályázat egyeztetés alatt áll. A fedett uszodára vonatkozóan ismereteink szerint 85 %-os lesz a pályázható összeg, de már 50 % is hallható. Ez nyilván átértékelődik, másként kell majd terveznünk. Csak a kiírás után tud válaszolni a kérdésre.
Kistérségi kerékpárút: Lehet, hogy nem sokan fogják használni, a Képviselő-testület tárgyalta, a községek indították el. A város külterületét érintő kerékpárutakról van szó. A tervezési munka közbeszerzési eljárás alatt van.
Esze Tamás laktanya: A honvédség kivonulásával az inkubátorház mögötti épületet is visszakaptuk. A finanszírozás részénél nem biztos, hogy mindent az önkormányzat pénzéből kell megvalósítani. Az Esze Tamás laktanyában 200 fő dolgozik 10-12 vállalkozás keretében.
Dr. Demeter Attila kérdésére válaszolva elmondta a gazdasági operatív programban három pályázat került kiírásra. A térségben a kiemelten hátrányos és hátrányos helyzetű települések pályázhatnak. Szentes Kistérsége két éve átmenetileg hátrányos helyzetű kistérség volt, 2006. december 31-ig. A lobby munka arra irányul, hogy azok a települések, ahol a munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlagot, azok kerülhessenek bele a pályázók körébe. Az itt élő vállalkozások nyújthassák be a munkahelyteremtő pályázatokat.

Dr. Demeter Attila:
Megköszönte a polgármester válaszát, teljes körű volt. Valóban oda kell figyelnünk arra, hogy a pályázati feltételek hogyan alakulnak. Ha lehet, a pályázati feltételek megfogalmazásában partnerek legyünk bármely minisztérium irányában.

Dongó László:
A FIDESZ frakció támogatni fogja az előterjesztést.
A Kiss Zsigmond utcánál a Kurca híd nagyon rossz állapotú, felújítására lehetőséget kellene találni.

Horváth István:
Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett és támogatja azokat, azonban néhány hiányosságot említett.
A beterjesztett anyag nem a 2007-2013. időszak egészére koncentrál, nem jelöli meg konkrétan a prioritásokat. A célkitűzések nincsenek időrendbe sorba szedve, nem épülnek logikusan egymásra. A pályázatokhoz szükséges saját források és a pályázati úton megszerezni kívánt források nincsenek meghatározva. A saját forrás szűkössége miatt indokolt lenne a célok közötti elosztása, időbeli üzemezése. Az előterjesztést első olvasatnak tekinti, egy elképzelés gyűjteménynek és nem fejlesztési programnak. A későbbiekben kezdeményezni fogja konkrét képviselői indítványként a 2007-2013. évre vonatkozó gazdaságfejlesztési program és akcióterv tárgyalását, mely konkrétumokat kell, hogy tartalmazzon, de ezt majd később fogja megtenni. Nem támogatja, hogy a 44-es út nyomvonalát nem próbálják Kunszentmártontól délre áttetetni, valamint a szálláslehetőségek bővítése kapcsán nem a ligeti övezetben kívánják ezt megtenni. Véleménye szerint a Petőfi Szálló felújításával létrehozott szálláshelyek száma már meg fogja haladni azt a szintet, amennyi vendégre tartósan számítani lehet. Az előterjesztés 5. oldalán szereplő aláhúzott szövegrész véleménye szerint nem jól van megfogalmazva, szerinte helyesen: "Valamennyi gazdaságfejlesztési feladat alapvető követelménye, hogy lehetővé tegye, hogy a vállalkozások kiszámíthatóan és stabil módon tudjanak növekedni, és így bővíteni tudják a foglalkoztatást, a közösségi kiadások forrását jelentő városi bevételeket."
Lesz majd indítványa a városközpont közlekedésének felülvizsgálatára is, de ezzel most itt nem kíván foglalkozni.
Szeretné megismerni a Kórház és a szakrendelő felújításának programját. Jó lett volna, ha a Településszerkezeti Terv már kész lenne, több kérdést megválaszolt volna. Nem találta az anyagban a befektetés ösztönzését és a városmarketing tevékenységet. A további fejlődésnek, sikeres pályázatoknak olyan hátrányai vannak, amelyeket el kellene hárítani. Véleménye szerint a legutóbbi pályázat is azért nem lett sikeres, mert a helyszínen nem látták az innovációs fejlődést.

Ollai Istvánné:
Megjegyezte, hogy a kórházigazgató választásakor a Képviselő-testületnek nem volt beleszólása az igazgató választásba. A Kórház felújítására pályázunk, támogatjuk azt és még sem szólhatunk bele az igazgató választásába.

Szirbik Imre:
Véleménye szerint a megye és a város között meg kell keresni az összhangot. 1992. évben a Képviselő-testület jól döntött, hogy a megyének átadta a Kórházat. Ma sem tenne másként. A kórház az ország 40 kiemelt kórháza közé tartozik. Országos pályázat lesz, csak a 10 %-ot kell letennünk. Fel kell osztani a célokat, hogy lépésről-lépésre el lehessen érni. Az igazgató személyével kapcsolatosan biztosan lesz olyan megoldás, mely a város és a megye igényét kielégíti. Bizalommal van a Megyei Közgyűlés iránt.
Dongó László képviselőnek válaszolva: az anyagnak folyamatosan figyelembe kell venni a rendezési terv adta feladatokat.

Kérte a 2007-2013. évekre vonatkozó ÚMFT-ből adódó feladatokat és a 2006-2010. évi gazdasági programot fogadja el a Képviselő-testület

A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta és 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

25/2007. (II.23.) Kt.
Tárgy: A 2007-2013. évekre vonatkozó UMFT-ből adódó feladatok és a 2006-2010. évi ciklus gazdasági programja

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért a 2007-2013. évekre vonatkozó, az Új Magyarország Fejlesztési Tervből adódó feladatokkal, valamint 2006-2010. évi ciklus gazdasági programban meghatározott célokkal.
A megvalósítás érdekében él a pályázat adta lehetőségekkel és a város éves költségvetéseinek összeállítása során az abban foglaltakat figyelembe veszi.

A határozatról értesítést kapnak:
Szentes Város Jegyzője és általa az érintettek


3.) Az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Jogi és Ügyrendi, Pénzügyi, az Ifjúsági és Sportbizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye.

Ez a rendeletmódosítás technikai jellegű.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, jogilag nem merült fel probléma, elfogadásra javasolta.

Horváth István:
Év elején 4,8 milliárd főösszeg volt tervezve és lett 5,1 milliárd. Pesszimistább bevételt feltételez. A város valóban egy szigorú, jól kézbenntartott költségvetés mentén dolgozott, ami pozitívum. Elfogadásra javasolta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte a Képviselő-testületet, aki a rendelet módosításával egyetért, "igen" szavazatával jelezze.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet-módosítás elfogadása minősített többségű szavazást igényel.

Szentes Város Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 6 nem szavazattal, minősített többséggel elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2007. (III.10.) számú rendelete
az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2006. (III.11.) ÖR rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.


4.) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi és a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.
A polgármester hangsúlyozta, hogy nem lesz mindig ilyen nagy anyag az éves költségvetés, de új Képviselő-testület lévén szükségesnek látták, hogy a képviselők kapjanak tájékoztatást a város intézményhálózatáról. Nemcsak kilóra nehéz, de a feladat sem egyszerű, megfelelő információra van szükség. Bevételi oldalon a lakosságot nem kívánták tovább terhelni, kiadási oldalon igyekeznek minél többet teljesíteni. Nem hiszi, hogy van olyan költségvetés, mely mindent tud teljesíteni. Ez a költségvetés megalapozó költségvetés, mely a működtetés fenntartása mellett a fejlesztések lehetőségét alapozza meg. Ehhez intézménystruktúrát alakítottak át. Az oktatási intézmények a tanév végéig változatlanul fognak működni, a változás, a költségvetési megtakarítás csak az év utolsó negyedében jelenik meg. 2008. évben érezhető egész évi hatása. A működési költségvetési hiány 296 millió forint. Megköszönte a képviselő-társaknak a részvételét a folyamatban. A költségvetés elkészítése nagyon komoly számszaki munkán alapult. Természetesen a 6,65 %-os bérfejlesztéssel nem számolt a költségvetés, de benne vannak a személyi kiadások, melyek a jelenleg érvényes törvények alapján biztosítottak, a 13. havi munkabérjuttatással együtt. Az adók vonatkozásában a tervezés inkább pesszimista. Amit megtervezünk, arra bizton számíthassunk. A költségvetés döntően az intézményekben valósul meg. Azok vállalnak kötelezettséget, fizetnek munkabért, közüzemi számlákat. Az intézmények tényleges bevételei a központi költségvetés soraiban realizálódik. Sokkal kiszámíthatóbb, ha van pluszforrás. A működési költségvetés a közel 300 millió forintos forráshiánnyal korrekt költségvetés. Nincs benne tartalék, ezek alátámasztott számok. Az intézmények működési feltételei biztosíthatók. Szigorú gazdálkodással a költségvetés teljesíthető.
Fejlesztések: Jelentős munkák fognak befejeződni, melyek pénzügyileg rendezettek. Szerződés szerint műszakilag be kell fejeződnie az Alsóréti Idősek Otthonának. Az idén befejeződik a csatornaépítési program, mely 5 év hatalmas munkája. A lakosságot közvetlenül érintően valamennyi utcában kerüljön felújításra csapadékelvezető rendszer, járdarész. Valamennyi buszmegállón fedett buszváró legyen. A Schweidel utca felújítását is be tudjuk fejezni és komoly részt tettünk félre az iskolák és óvodák megújítására, pályázati önerőre. Ezért fogalmazott úgy, hogy megalapozott költségvetés.
Összefoglalva elmondta, hogy a működési költségvetés hiánya alatta van a 300 millió forintnak, a fejlesztési hitel felvétel összege alatta van a 600 milliós keretnek. Leszögezte, hogy a város eladósodása ettől a költségvetéstől nem nő. A korábbi döntések vannak benne. A kiadási oldal már tartalmazza azt a felkészülést, ha a konyha vállalkozásba adása nem lesz sikeres, akkor a költségvetés tervezi a felújítás egy részének költségét.
Vitára bocsátotta az anyagot.

Dr. Demeter Attila:
Dr. Rébeli Szabó Tamás képviselő indítványával kapcsolatosan kérdezte, hogy minek a terhére indítványozza a 47 millió forint emelést. Meg kell jelölni a forrást is.

Szirbik Imre:
A költségvetéshez kapcsolódik a 4/1 sz. előterjesztés, mely a könyvvizsgálói vélemény, a 4/2. sz. előterjesztés, mely Dr. Rébeli Szabó Tamás indítványa, a 4/3. sz. előterjesztés, mely az Érdekegyeztető Tanács véleménye és a 4/4. sz. előterjesztés, mely a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Kozák János:
Megkérdezte, mi indokolja, hogy a Polgármesteri Hivatal költségeinek 113 %-os emelkedését tervezte a költségvetés? Hogyan tervezi a költségvetés a 6,65 %-os béremelés kifizetését a közalkalmazottaknak. Normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-át ígéri a Korm. rendelet, mely több szempontból korlátozott. Hogyan tudjuk ezt kezelni. A KEOP tervezi a termálkutak csurgalékvíz elvezetését. Milyen megoldást takar ez? A Megyeházával kapcsolatos pert említi az anyag. A visszatartott összeget a költségvetés tartalmazza. A Délépítő Zrt-vel kapcsolatos perben, amennyiben a Délépítő Zrt. nyeri a pert, miből fogjuk kifizetni, mivel nem szerepel a költségvetésben?
A jegyzőtől kérdezte: a családok támogatására döntést kell hozni. Hogyan oldják meg ezeknek a feladatoknak az ellátását?
A Liget Uszodába szaunát építettek, mely nem váltotta be a várt reményeket. Csökkentette nyitvatartási idejét a kevés látogató miatt. Az útburkolati jelek felfestésére lényeges összeget tartalmaz a költségvetés. Ilyenre a Vásárhelyi úti kerékpárút felfestésekor volt szükség. Megkérdezte, hogy nem gondolja a polgármester úr, hogy akkor az nem volt jó döntés?
A Móricz Zsigmond Művelődési Házzal kapcsolatosan 19 millió forintot nyertek agrármarketing centrummá való alakítás céljára. Mi lesz ezzel az összeggel?

Ollai Istvánné:
A költségvetésben nem talált olyat, hogy a Kisér városrészben járdafelújításra van összeg. Nagyon szükséges lenne a javítás, mert meg van süllyedve a járda. 2006. évben többször interpellált, hogy az út melletti padkát nem töltötték fel, így az út széle töredezik. Tavaly háromszor mondta el.
A decemberi bizottsági ülésen elhangzott, hogy 1 fő hivatásos gondnokra lenne szükség. Január 1-től megnőtt a gondnokoltak száma. A gondnokok nyugdíjasok, alig kapnak munkájukért 30 eFt-ot. Egyre nagyobb szükség lenne rájuk. Kérte, szavazzák meg, hogy 1 fő gondnokot vegyenek fel a Gyámhatósághoz.

Antal Balázs Tibor:
Február 21. napján Magyartésen lakossági fórumot tartott. A lakosok kérdezték, hogy mikor kapják meg a Művelődési Házat, mikor tudják elfoglalni, mikor lesz rendben a fűtése. A költségvetésben nem talált erre vonatkozót.

Halmai István:
Elismerte a költségvetés készítésében kifejtett munkát. A költségvetésből kiolvasható, hogy 2006. évben minden negyedik szentesi gyerek kap gyermekvédelmi támogatást. 2007. évben ez csökkenő tendenciát mutat. Minek köszönhető ez, amikor az erre fordított összeg viszont nagyobb az előző évinél. A hajléktalan ellátás -9,21 %-os csökkenést mutat, mi lesz az önkormányzati támogatás sorsa? Az adósságkezelés támogatására kifizetett összeg 9 millió forint, közel négyszerese az előző évinek. Megkérdezte, hogy ezek alapján hogyan lett a 2007. évi terv 7 millió forint?

Szirbik Imre:
Megosztják a válaszokat a tervezési irodavezetővel.

Krajsóczki Sándorné:
Kozák János képviselő kérdésére válaszolva közölte, hogy a 65. oldalon a 3. számú melléklet több év adatát hasonlítja össze. Az látszik, hogy 2007. évi terv a 2006. évi eredeti előirányzathoz viszonyítottan mennyi százalékkal növekszik, illetve a 2005. évi eredeti előirányzathoz viszonyít. A tervezés kapcsán az eredeti előirányzathoz hasonlít. 2006. évben a személyi juttatás kiadásai területén a legnagyobb kiadás a választások kiadása volt. A 66. oldal csak a Polgármesteri Hivatal és a Képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza, míg a 66-67. oldal már a részben önálló intézmények kiadásait is figyelembe veszi. Amennyiben a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait vesszük figyelembe, nem éri el a növekedése az intézményeknél kimutatott ütemet. Az átszervezéssel érintett intézményeknél az év végi megmaradt költség céltartalékba kerül. A dologi kiadások növekedésénél figyelembe kell venni az Áfa kulcs változását is. A 6,5 %-os béremelés kifizetésére ez a költségvetés nem tartalmaz fedezetet, ezt nem tudták előre tervezni.
Halmai István kérdéseire válaszolva közölte, hogy a szociális ellátó rendszer folyamatosan átalakul. Ezt a létszámoknak is követnie kell. A szociális kiadások többsége olyan, hogy az eredeti előirányzatba nem szabad betervezni az év közbeni elszámolásokon alapuló központi támogatások összegét.
Hajléktalan Ellátó Központtal kapcsolatosan elmondta, hogy a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési koncepcióban megfogalmazott elvek valamennyi területen egyformán érvényesítésre kerültek.
A szociális területet érintő dolgok szakmai részét Lencséné Szalontai Mária osztályvezető tudja elmondani. Az adósságkezeléssel kapcsolatosan közölte, hogy az adósságkezelésben részt vevő ügyfélnek is közre kell működnie.

Lencséné Szalontai Mária:
A gyermekvédelmi törvény a gyermekeknek juttatott ellátást 23 éves korig biztosítja. Kijelentette, senki nem fog ellátás nélkül maradni. Eddig a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás terhére történtek a kifizetések. A helyi rendeletünkben mindenki, aki rászoruló, bele kerül a támogatási rendszerbe és a jövedelemhatár a biztosíték arra, hogy minden rászoruló kap támogatást.

Halmai István:
163. oldalon olvasható, hogy 3,4 fős várható jogosultságot figyelembe véve 22 %-os a kifizetés növekménye. Ezt nem érti.

Lencséné Szalontai Mária:
A szociális rendelet szinte havonta változik, de határozottan kijelentette, hogy aki rászoruló, az támogatásban részesül.

Szirbik Imre:
Kozák János képviselő kérdezte a 6,5 %-os béremelés forrását mi teremti meg. Valószínűsíti, hogy a központi költségvetés erre fog összeget biztosítani, de jelenleg még nem ismeri a megállapodást. A megállapodásra vonatkozóan nem tartalmaz a költségvetésünk semmit.
A KEOP 15 éves átfutási határidővel a felszíni vizek használatát szabályozza. Jelenleg engedélyezés alatt áll új kút fúrása. Az engedélyezési eljárás 2006 évben kezdődött. Egységes tervet készít a város 2015-ig a termál csurgalékvíz elvezetéséről.
A jegyzői és a polgármesteri munkáról szólva elmondta, hogy a munkát a kollégák végzik, természetesen nem személy szerint Ők számolják ki a szociális támogatások összegét stb. Eddig még nem csalódott bennük.
A szauna látogatottságával kapcsolatosan elmondta, hogy nagyon hullámzó. Vitatkozni lehet, hogy jó döntés volt-e, de a szolgáltatás teljességéhez hozzátartozik.
Vásárhelyi kerékpárút kérdése: véleménye szerint is jobb lett volna, ha fizikailag is elkülönített kerékpárút épülhetett volna, de már a jelenlegi helyzet is biztonságosabb az elődjénél. Tény, hogy lelassult a forgalom.
Interreg pályázat: tanulmány készül a Móricz Művelődési Ház agrármarketing centrummá alakításáról. Valószínűleg más épület kerül felajánlásra, de nem befolyásolja a pályázat forrását.
Ollai Istvánnénak válaszolta, hogy közmunkásokkal a járdafelújítások elkészülnek közmunka pályázattal.
Az útjavítás a csatornaépítés garanciális munkálataihoz tartozik, ezért nem tartalmazza külön a költségvetés.
A Gyámhatósághoz az 1 fő gondnok felvétele: a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a költségvetés függvényében megvizsgálja a lehetőséget. Nincs elfelejtve.
A Magyartési Művelődési Házzal kapcsolatosan a költségvetésben a feladat szerepel, a pénzmaradvány elszámolásakor visszatérnek rá. A feladat nincs elfelejtve.

Megnyitotta a költségvetés felett a vitát.

Halmai István:
A 4/3. számú előterjesztésben az Érdekegyeztető Tanács véleményében szerepelt, hogy az intézmények rendelkezésére álló költségvetés nagyon szűkös. Az intézmények nehéz helyzetben vannak, kevesebb pénzből kell gazdálkodniuk, mint korábban. Az intézmények és civil szervezetek támogatásának mértéke a költségvetési tervezet szerint jelentősen csökkent. A szigorú feltételeknek meg kell felelniük. Ennek ellenére az Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldala is áldását adja minden egyes negatív dologra. Nem tudja, hogy a munkavállalói oldal képvisel-e valamit?

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Dr. Rébeli Szabó Tamás képviselő indítványával kapcsolatban mondott véleményt. Kifogásolta, hogy nem jelölte meg a forrást, hogy honnan támogassák magasabb összeggel a sportot. Attól fél, hogy a kultúrától szeretnék elvenni ezt az összeget. Hangsúlyozta a kultúra fontosságát, a Nyári Színház szerepét, a Tükör Alapítvány indítványát. Országos hírnevet visz a gimnázium drámai tagozata. Kérte, ne gondoljanak arra, hogy a kultúra terhére támogassák a sportot. Egyetért azzal, hogy a támogatás elosztásának rendszerén változtatni kellene.

Kozák János:
Hangsúlyozta, senki nem gondolt arra, hogy a kultúrától vegyék el a kért összeget. A Pénzügyi Bizottság elfogadott egy javaslatot, mely szerint a sportvezetők tegyenek meg mindent, hogy külső forrásokat vonjanak be. Azért van erre szükség, mert a támogatók köréből kivonult a Legrand. A polgármester segíti ebben a munkában a klubot, és már sikerült is 3 millió forint támogatást szerezni, igaz nem egy összegben. A Képviselő-testület az év második felében egyszeri rendkívüli támogatásként nyújthat segítséget az életben maradáshoz a tartalékokból vagy a hitel terhére. A Polgármesteri Hivatal sportvezetésért felelős munkatársa segítségével dolgozzanak ki új támogatási koncepciót a sportklubok támogatására. Akik saját egészségük érdekében sportolnak, elégedjenek meg azzal, hogy az önkormányzat biztosítja a sportoláshoz a szükséges létesítményeket. Azok, akik komolyabban Szentes hírnevét öregbítve, sok mindenről lemondva sportolnak, kapjanak támogatást.
Javasolta, hogy a beruházások lebonyolítására illetve annak felügyeletére nevezzen ki a Polgármesteri Hivatal egy-egy felelős személyt, akik a pályáztatástól kezdve végig követik az egész beruházást felelősen, és minden mozzanatról tudnak, egyeztetnek. Legyen egy felelőse minden beruházásnak. Összeghatárt is lehet megszabni, hogy mennyire komoly beruházástól.
Említi a tervezet, hogy nincs biztosítva a fizető parkoló megépítésére összeg, de módosító rendelettel ezen változtatni lehet. Javasolta, hogy ebben az évben ne valósuljon meg a fizető parkoló.
Következő javaslata, hogy a Kurca partot sorolják át a gondozott zöldterület I. kategóriába, az ehhez szükséges költségeket a Városellátó Intézmény gazdálkodja ki.
Javasolta még, hogy a jövőben útburkolatot csak szegéllyel építsenek. Ez vonatkozzon a járdafelújításokra is. Komoly járdarekonstrukciót szegéllyel, beton alappal, tartós szerkezettel készítsenek.
Leszögezte, hogy a költségvetés készítésekor a Polgármesteri Hivatal dolgozói szakmailag kiváló munkát végeztek. Megállapítható, hogy az állami bevételek évről évre csökkennek, és növekednie kell a saját forrás előteremtésének. A személyi költségek és a dologi kiadások emelkedtek. A bevétel és a kiadás közötti különbség 1287.893 millió forint, ami hatalmas összeg. Saját forrás arányát a szolgáltatási díjak emelésével, a hitel emelkedésével, intézményi szerkezetátalakítással és létszámleépítéssel lehet növelni.
A FIDESZ frakció nem támogat olyan költségvetést, mely a lakosság terheit tovább növeli, így nem tudja megszavazni a költségvetést.

Dongó László:
Kozák János képviselő felszólalásának bevezető részéhez csatlakozott. A költségvetés 10. oldalán szerepel, hogy költséget növelő döntést egyetlen bizottság sem hozhat. A sport támogatása évről-évre radikálisan csökkent. Az ott szereplő 1 %-ot 1,2 %-a javasolta növelni, mely megadná a jogi alapját annak , hogy a Képviselő-testület a kérdéssel foglalkozhasson.

Hornyik László:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság jelentős többséggel támogatta és elfogadásra javasolta a 2007. évi költségvetési rendelet tervezetet, mely a jóváhagyott koncepció alapján készült. Biztosítja a város intézményeinek működését és esélyt ad a fejlődésre. Elkezdődött a 100+50 férőhelyes Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építése, mely a néhai Dr. Sipos Ferenc képviselő nagy álma volt. Megkezdődött a Kórház rekonstrukciója, mely négy ütemben valósul meg. A rendelőintézetnél a lapos tető helyén Konferencia Központ, irodák és szociális helyiségek kialakítására kerül sor. Az új felvonó megépítésével az épület akadálymentessé tehető. A rekonstrukció keretében lehetővé válik a traumatológiai épületben központi műtőblokk, intenzív és gyermekosztály egy épületben történő kialakítása. Sokan nem tudják, hogy ilyen mértékben támogatja az önkormányzat a Dr. Bugyi István Kórházat. Ezért alakulhatott ki, hogy a város nem szólhatott bele a Kórház igazgatójának választásába.
Szociális rendeletünk lehetővé teszi, hogy a kifizetett különféle támogatások, járadékok 90 %-át a központi költségvetésből elszámolás alapján vissza tudjuk igényelni. A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formát szociális intézményeken keresztül gyakorolja az önkormányzat. Az intézményekben példaértékű munka folyik. Az egyeztető tárgyalásokon az intézményvezetők elmondták, hogy az ország több településéről is érkeztek hozzájuk a szociális szférában dolgozó szakemberek, hogy tanulmányozzák az itt folyó munkát. Kozák János több módosító indítvánnyal élt, annak ellenére, hogy azt nyilatkozta, hogy a FIDESZ frakció nem szavazza meg ezt a költségvetést. Megkérdezte, hogy olyan előterjesztéshez nyújt be módosító indítványt, melyet meg sem akar szavazni?

Horváth István:
Köszönetét fejezte ki az anyagért. Párját ritkítja Magyarországon.
Az előző napirendhez jelezte az alultervezést. A sarokszámokat ismertette, mely a fő arányokat érzékelteti. Kijelentette, a fejlesztés pályázat függő.

Móra József képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő.

Véleménye szerint a költségvetés kb. 300 millió forinttal alultervezett. Nincs figyelembe véve az infláció mértéke. Csak a tényleges, biztos bevétellel számol, nem tervezi az esetleges többletbevételt.

Hornyik László képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő.

Javasolta indítványként, kerüljön megszavaztatásra, hogy a többletbevétel 25 %-a a gazdaság fejlesztésére fordítódjék - az Ipari Park és a a városmarketingre koncentrálva -és a maradék 75 %-nak a rendeltetése forrás lehet a kultúra stb. támogatására.

Móra József képviselő visszajött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő.

A fejlesztési tervekkel kapcsolatban elmondta, hogy sorrendet kellene felállítani. A gazdaság fejlesztésére szánt összeget nagyon alacsonynak találta. A turisztikai fejlesztésre szánt összeg szintén nem található a költségvetésben, holott nagyon fontos lenne. Sporttámogatással kapcsolatban elmondta, hogy át kellene gondolni az egész támogatási rendszert. Nem tartja szükségesnek támogatni azokat a sportegyesületeket, melyek osztódással szaporodnak személyi ellentétek miatt. Nem ért egyet a FIDESZ programbeszédével, konkrétumok kellenének. Kozák János javaslatával kapcsolatosan a források megnevezéseit még a vállalkozói adókkal is kiegészítené. Fontosnak tartja a gazdaság fejlesztését, mert abból lehet többletbevételre számítani.
Ismételten javasolta, hogy a többletbevétel 25 %-a a gazdaság fejlesztésére fordítódjék - , a maradék 75 % egyéb támogatásokra legyen felhasználva.

Hornyik László képviselő visszajött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Halmai István:
A demokráciában úgy működik, hogy az ellenzéket leszavazzák. Elment 3 ciklus úgy, hogy nem hallotta, hogy a Képviselő-testület a megyével foglalkozott volna.

Szirbik Imre:
Kérte, keressék azt, hogy hol tudnak segíteni a dolgokon. Próbálják alakítani. Egyébként Csongrádon az ellenzék is megszavazta a költségvetést.

Móra József:
Az előterjesztő 4.153 eFt többletet kér a sportegyesületek kiegészítéséhez. Nem gondolja, hogy Szentes sportját ez fogja felemelni. A költségvetésnek nem az a feladata, hogy az egyesületeknek a személyi juttatásait finanszírozza. Az a feladata az önkormányzatnak, hogy a különféle meccsek anyagi hátterét biztosítsa. Nem ért egyet azzal, hogy nem kell minden sportot támogatni. Ez sokkal jobb, mint új egészségügyi intézményeket felépíteni. A sport az egészséges életmód része. A költségvetés célkitűzései egyértelműek. Vannak apróbb hiányosságok, de ezeket a későbbiek során ki kell küszöbölni. A célok integrálva vannak a Polgármesteri Hivatal munkájában, a város előre haladását szolgálják. Kérte, hogy a költségvetést szavazataival támogassák, a rendelet megalkotását segítsék.

Dr. Demeter Attila:
Visszatért a 4/2 sz. előterjesztéshez. A Képviselő-testület dönt a támogatás mértékéről és a forrásáról. A Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 4/2 számú előterjesztést, jogi aggály nem merült fel, tárgyalásra alkalmasnak tartja a rendelet-tervezetet és az előterjesztést is. Felhívta a figyelmet a független könyvvizsgálói jelentésre. Osztja a véleményt, mely szerint a költségvetési rendelet-tervezet megfelel a könyvvizsgálói jelentésben foglaltaknak, az érvényes jogszabályoknak megfelelően készült, rendeletalkotásra alkalmas.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Művelődési és Oktatási Bizottság is megtárgyalta a rendelet-tervezetet és a Képviselő-testületnek elfogadásra alkalmasnak találta.

Baranyi Imre:
Nagyon korrekt a költségvetés, szép, tartalmas munka. Sok mindenről tájékoztatja a Képviselő-testületet. Sok megfontolandó gondolat van Horváth István képviselő hozzászólásában, de nem javasolja a főösszegek módosítását, mert ezt törvények szabályozzák. Javasolta, hogy a féléves beszámoló függvényében térjenek vissza a Sportklub támogatására. Félegyháziné Somogyi Éva volt képviselő asszony ezen a területen a példaképe. Azt mondta, ha valami jó Szentes városának, akkor azt meg kell szavazni, ha nem, akkor ne szavazzák meg. Ő is így fog tenni.

Horváth István:
Tisztázni szeretné, hogy nem szervezet felállítását preferálná, hanem a költségvetésben olyan fejezetet keres, ahol koncentráltan megtalálható, hogy a város milyen erőforrásokat biztosít a célok megvalósítása érdekében. Javasolta elvként elfogadni, amennyiben képződik többletbevétel, annak 25 %-át a gazdaságfejlesztésre, a többi részét más egyebekre fordítsák. A zöld területek besorolására I. kategóriába javasolta a Széchenyi Ligetet, és II. kategóriába a bevezető utakat és a Kurca partot.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyről véleményét írásban is kiadta, mely a 4/4. sz. előterjesztés.
Megköszönte a baloldali képviselőknek, hogy mindig megmondják, hogy a jobboldalnak mit kell csinálni, kérte, hogy továbbra is tegyék ezt.

Szűcs Lajos:
Az Érdekegyeztető Tanácsot ért kritikához elmondta, hogy a véleményben látható, hogy miért javasolta elfogadásra a költségvetést, csak tovább kellett volna olvasni.
Kijelentette, hogy nem a koncepciót kell felülvizsgálni, hanem azt, hogy hogyan támogassák a sportot. Véleménye szerint is új alapokra kellene fektetni az elosztás elvét. Javasolni fogja, hogy az Ifjúsági és Sportbizottság vizsgálja felül a támogatás rendszerét.

Kozák János:
Nem képviselő Pénzügyi Bizottság tagja szeretne szólni.

Törőcsik Zoltán:
Jónak tartotta, hogy a polgármester bevezetőjében bejelentette, hogy mennyire támogatjuk az oktatási intézmények fejlesztését. Amikor a középiskolákat átadták a megyének, arról volt szó, hogy a kezelésükben maradt intézményeket fejlesztik, több-kevesebb sikerrel. Most az intézmény bezárások esetében kérte, hogy a megmaradt intézményeket fejlesszék úgy, hogy az ott lévők találják meg az optimális megoldást, hogy az ott dolgozók és tanulók jól érezzék magukat.

Móróné Tulipán Edit:
A panel programról szólt, a Képviselő-testület segítse a házmestereket, hogyan tudnak ehhez a támogatáshoz hozzájutni.
Az iparűzési adó a költségvetés jelentős részét képezi. A kisebb vállalkozásokkal komolyabban kellene foglalkozni, mert később ezek felfejlődve iparűzési adót fognak fizetni, gépjárműveket üzemeltetni, mely utáni adó értéke 100 %-ban az önkormányzaté marad.

Dr. Demeter Attila:
A panelprogrammal kapcsolatosan elmondta, hogy folyamatosan mennek a közbeszerzések és ajánlati felhívások, melyről tudomást szereznek a házmesterek.

Szirbik Imre:
A költségvetés feletti vitát lezárta. Megköszönte az alkotó munkát, a vitát, melyet a költségvetés kapcsán hallott. Megelégedéssel töltötte el, hogy kulturált vitát tudtak folytatni Szentes Város költségvetéséről. Kozák János úgy fogalmazott, hogy a túlélés költségvetése az ez évi. Több polgármestertől ennél sokkal rosszabbakat hallott, csőd költségvetésről beszéltek. Amennyiben nem tudja megszavazni, az szíve, joga. Kijelentette, hogy a költségvetés 1,- Ft-tal sem növeli a lakosság terheit. A korábban megszavazott díjtételek emelése beépült a költségvetésbe. A sporttámogatás ügyében egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával. Látható, hogy a vízilabda kivételével az összes klub önkormányzati támogatásból él. Az előzőekben meghatározott a költségvetés költségvetési hiánnyal csökkentett 1 %- a mostani támogatás matematikai megfelelője, de egyetért azzal, hogy félévkor térjenek erre vissza. Egyetért azzal, hogy ezt a fejlesztési hiteltömeget fel kellene venni. Ezt megelőzték fájdalmas döntések, intézmény átalakítások.
Az adókkal kapcsolatosan leszögezte, hogy két adóalany van, a vállalkozó, és a lakosság.
Van olyan Csongrád megyei település, ahol 12.000,- Ft a kommunális adó. Ezt nem szeretnék. Nehéz költségvetési év, de megalapozhatja a fejlődést, és biztosítja a működést. A túlélés és a fejlesztés költségvetése.

Összefoglalta a módosító indítványokat:
- A beruházás lebonyolításának felelőse indítvány benne szerepel a rendeletben a 17. oldalon. Annyival bővítené ki, hogy a nem pályáztatott beruházások esetében is.
- A parkolóórákra vonatkozóan a Képviselő-testületnek van határozata. Erre vissza fogunk térni. Leszögezhető, hogy ezzel elsődleges cél a városban a racionális magatartás megvalósítása, a Kossuth utca forgalom-mentesítése.
- A kertészeti besorolással kapcsolatosan annak költségkihatását nézzük meg, melyre a következő képviselő-testületi ülésen térjünk vissza.
- Elfogadta Kozák János indítványát az út- és járdaszegélyekre vonatkozóan.
- Elfogadta Horváth István indítványát a 25-75 %-os arányra vonatkozóan. Többletbevételnek azt a bevételt tekintjük, melyek nem céllal kerülnek az önkormányzathoz és a költségvetési hiány leküzdése után szabad többletbevétel. Így javasolta elfogadni, hogy ezen többletbevétel 25 %-át fordítsuk gazdaságfejlesztésre.
- A gazdaságfejlesztés, a városmarketing, az idegenforgalom önálló értékelhető költségvetési bemutatása történjen meg.

A polgármester szavazásra bocsátotta a parkolóórák létesítését.
Aki most a költségvetésben nem kívánja szerepeltetni a parkolóórák létesítését az "igen"-nel, aki szerepeltetni kívánja az "nem"-mel szavazzon.

A javaslat 7 igen szavazattal, 12 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem kapta meg a szavazati többséget.
Erről akkor fognak dönteni, ha ismételten a Képviselő-testület elé kerül az előterjesztés.

Rébeli Szabó Tamás képviselő indítványát bocsátotta szavazásra.
Aki a Pénzügyi Bizottság indítványával ért egyet az "igen"-nel, aki nem, az "nem"-mel szavazzon.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta a Pénzügyi Bizottság indítványát és az alábbi határozatot hozta:

26/2007. (II.23.) Kt.
Tárgy: Sportszervezetek támogatása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Rébeli Szabó Tamás jelen ülésre beterjesztett 4/2. számú sportszervezetek támogatására vonatkozó indítványát nem támogatta, és az alábbiakat javasolta:
A Szentesi Vízisport Klub vezetői tegyenek meg minden szükséges lépést külső források bevonására, majd ezt követően ha félévkor is szükséges a klub támogatása a Képviselő-testület döntése alapján egyszeri rendkívüli segély kerüljön kiutalásra.
A Polgármesteri Hivatal és a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság dolgozzon ki egy új sporttámogatási koncepciót, elosztási rendszert - figyelemmel arra, hogy a korlátozott lehetőségek miatt a források elosztását differenciálni szükséges - és terjesszék a Képviselő-testület elé.

A határozatról értesítést kap:
1./ Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság Elnöke
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája, és általa az érintett osztály- és irodavezetők

Szirbik Imre:
Az ezen kívül felsorolt javaslatokat elfogadta, így azt nem terjeszti szavazásra.
Aki az Önkormányzat 2007. költségvetési rendeletének megalkotásával egyetért, kérte "igen" szavazatával jelezze.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotása minősített többségű szavazást igényel.

Szentes Város Képviselő-testülete14 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, minősített többséggel megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2007. (III.10.) számú rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.

Dongó László képviselő távozott az ülésről.
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő.