7.) A Gondozási Központ intézményvezetőjének megbízása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye.
Ismert, hogy az intézmény korábbi igazgatója nyugdíjba vonult. A pályázat kiírása megtörtént.

Lencséné Szalontai Mária:
A szociális intézmények esetében az igazgatói megbízásra vonatkozó jogszabály úgy rendelkezik, hogy a pályázat elbírálására pályázati bizottságot kell létrehozni. A bizottság létrejött. A Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről Hornyik László képviselő, a Gondozási Központ Közalkalmazotti Tanácsának Elnöke részéről Tököli Gyöngyi, a fenntartó részéről jómagam vettem részt a bizottság munkájában. A meghallgatást megelőzően Gálné Balázs Andrea pályázó visszalépett. A Bizottság meghallgatta Puskásné Halál Ágnest. Megállapította, hogy pályázata a kiírásnak megfelel és a következő határozatot hozta: "A Gondozási Központ intézményvezetői állásának betöltésére benyújtott pályázatot megtárgyalta, melyet nagyon jónak tart és az igazgatói állás betöltésére maximálisan alkalmasnak tartja Puskásné Halál Ánges jelenlegi megbízott intézményvezetőt."

Szirbik Imre:
Amennyiben Puskásné Halál Ágnes szólni kíván, lehetősége van rá.

Puskásné Halál Ágnes:
Megköszönte a lehetőséget, de nem kíván élni szóbeli kiegészítéssel.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Kérte, ha ilyen bizottsági vélemény alakul ki, akkor a képviselők kellő időben ismerjék meg.

Hornyik László:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag támogatja Puskásné Halál Ágnes kinevezését az intézmény vezetésére. 11 éve dolgozik a Gondozási Központban, 2006. szeptembere óta megbízott vezetőként tevékenykedett. Pályázatából kitűnik, tudja, hogyan működik az intézmény, tisztában van a fejlesztési lehetőségekkel, látja, hogy milyen feladatok várnak rá és az intézményre, van jövőképe. A pályázat széles körű, áttekinthető.

Ollai Istvánné:
Nagyon jól ismeri Puskásné Halál Ágnest. Sokat tanult az elődjétől. Kérte, hogy bízzák meg az intézmény vezetésével. Megválasztása esetén gratulál neki és jó egészséget kíván.

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy a döntés minősített többséget igényel.
Kérte a képviselőket, aki Puskásné Halál Ágnes kinevezésével egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

5/2007. (I.26.) Kt.
Tárgy: A Gondozási Központ igazgatójának megbízása

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet alapján

Puskásné Halál Ágnes
Szegvár, Mindszenti u. 55.

2007. február 1-től 2012. január 31-ig

megbízza a Gondozási Központ (Szentes, Horváth M. u. 10. sz.) magasabb vezetői teendőinek ellátásával.

Jelen magasabb vezetői megbízás a nevezett közalkalmazotti kinevezését nem befolyásolja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Puskásné Halál Ágnes - Szegvár, Mindszenti u. 55.
2.) Gondozási Központ Szentes, Horváth M. u. 10. sz.
3.) MÁK Csongrád Megyei Területi Igazgatósága - 6721 Szeged, Széchenyi tér 9.
4.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintettek


8.) "Szentes városközpont rehabilitációja" pályázathoz nyilatkozat

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A monitoring eljárásban egy nyilatkozat pótlására kérte fel az önkormányzatot a Regionális Operatív Programot felügyelő testület. A Kiss B. utca vonatkozásában nyilatkozni kell, hogy a megvalósult beruházást fenn fogják tartani.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A jelenlévő képviselők létszáma: 22 fő

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az előírt utánkövetési idő mennyi?

Szirbik Imre:
Az utánkövetési idő a műszaki átadás után 10 év.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (21 igen szavazattal) (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

6/2007. (I.26.) Kt.
Tárgy: "Szentes városközpont rehabilitációja" pályázathoz nyilatkozat

Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a ROP pályázat keretén belül felújított Kiss Bálint utca (helyrajzi száma: 22, 23) törzsvagyonban tartásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Városi területek rehabilitációja 1/2004/ROP2.2" intézkedés keretében - Szentes városközpont rehabilitációja, ROP-2.2.1.-2004-08-003/34 számú projekt megvalósítása során felújított Kiss Bálint utcát (helyrajzi száma 22, 23), mint a projekt által érintett vagyontárgyat a projekt befejezéséig (az előírt utánkövetési idő végéig) az önkormányzat törzsvagyonában tartja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ VÁTI KHT. - Szeged, Gogol u. 3.
2./ Szentes Város Polgármestere - Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintette osztály-és irodavezetők


9.) Szentes város területén fizető, kijelölt gépjármű várakozóhelyek létesítése

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
November 24-i ülésén döntött a Képviselő-testület, hogy bevezeti a fizető parkolási rendszert a parkoló automatás rendszerrel, amelynek kidolgozására utasították a Műszaki Osztályt. Áttekintették a környező települések ide vonatkozó megoldásait és javaslatot tettek arra vonatkozóan, hogy a város mely területei essenek bele a fizetős zónákba. Az a cél, hogy a szűkös parkolási kapacitás forogjon, minél kevesebb időt töltsenek a gépjárművek a parkolóban és a területet engedjék át másnak. A rendszernek ellenőrző feladata is van. Ma Magyarországon a parkolóórás rendszer tűnik a legjobbnak. Több 10 mFt-ról van szó. Egy befektetést olyan hitelből valósítanak meg, ami nem terheli a költségvetést, de visszajön a parkolási díjakból. A Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladatul kapta, hogy a Kossuth utca közlekedési rendjét vizsgálja felül. A tervek a zöldfelület és járófelület növelését, egy műszakilag elkülönített kerékpárút kiépítését tartalmazzák. Ha ezt a programot megvalósítják, akkor a parkolók száma csökkenni fog. Van lehetőség a Kossuth utcától távolabb parkolni pl. a régi posta épülete mögött, a Szabadság téren, a Somogyi B. utca elején és a Penny Áruház előtt, illetve a Jövendő utcán, a Klauzál utcai orvosi rendelő előtt is.

Visszajött a terembe: Hornyik László képviselő
A jelenlévő képviselők létszáma: 23 fő

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Hány olyan vállalkozó van, akik megváltották a parkolóhelyeket? Mennyit fizettek be parkolóhely megváltás címén? A pénzzel mi lett? Mi lesz ezekkel az emberekkel, ha újra parkolódíjat kell fizetniük a már megváltott helyekért? Kik kaptak felmentést a megváltási díj megfizetése alól? Kitől és mikor kapták a felmentést?

Hornyik László:
A Kossuth utcán lévő üzletek hátulról is megközelíthetőek. Az Ady E. és a Rákóczi utcán viszont nem. Az üzlettulajdonosok hogyan tudják átvenni az árut úgy, hogy ne fizessenek parkolási díjat? Kapnak-e valamilyen kedvezményt erre?

Horváth István:
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kistérségi Elnöksége nevében is kérdezi, jól érhető-e, hogy jelen pillanatban még nincs érvényes építési engedély a Kossuth utca átépítésére. A parkolási hozzájárulásból - amely ismeretei szerint 300 eFt - az elmúlt 5 évben mennyi összeg folyt be? Mennyi új parkolóhely létesült?

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Gondoltak-e a korlátozott várakozási övezetben lakók parkolási lehetőségeire? Budapest egyik kerületében ingyen parkolhatnak, akik forgalmi engedéllyel igazolják, hogy a gépjármű a tulajdonukban van. Hogyan fognak parkolni, hogyan fogják tárolni a gépjárművet azok, akik azon a területen laknak?

Szirbik Imre:
Az érvényes építési szabályzat szerint normatíva tartalmazza, hogy milyen vállalkozáshoz és milyen üzletkörökhöz, milyen parkolómennyiséget kell a forgalom alapján építeni. A parkoló megváltás nem azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdonosa kizárólagos saját használatú parkolót építtet, hanem az üzletet felkereső vásárlók számára létesül parkoló.
Dr. Rébeli Sz. Tamás által kérdezett felmentéseket a Műszaki Osztály kigyűjti és a képviselő részére bocsátja.
A parkoló hozzájárulás és építési hozzájárulás azért fizetendő, hogy az üzletet megközelítő vevőkör számára a parkolási lehetőséget biztosítsa. A vállalkozónak érdeke, hogy minél közelebb parkoljon a vevő.
A Kossuth u. 8. egy üzletének kivételével ezen az utcán valamennyi üzlet hátulról is megközelíthető.
Ott, ahol a lakóingatlan előtt fizető parkoló van, hasonlóan mint más városokban, forgalmi engedélyre, gépkocsikra szabottan biztosítani kell a parkolás lehetőségét. Hasonlónak tekinti azon üzletek árufeltöltését, amelyek csak fizető parkolóból oldható meg, hogy a rakodási idő tartamára biztosítani kell az ingyenes lehetőséget.
Horváth István képviselő úrnak dr. Rébeli Sz. Tamással megegyező felvetésére a választ elfogja juttatni.

Dongó László:
Az anyag nem nagyon érthető, kapkodásnak tartotta. Még nincs kész a Kossuth utca közlekedési rendje. A lakosságot többletterhek érik és 2007-ben még parkolási díjat is be akarnak vezetni. Javasolta, kerüljön megfontolásra a díj bevezetése. Járják körbe a témát és nézzék meg jobban a kialakítható parkolóhelyeket. Az előterjesztés is pontosításra szorul. Ebben az évben mínuszos lesz a beruházás. Hosszabb távon eltudja képzelni, hogy bevezetik, de elkapkodottnak tartja a mostani bevezetést.

Janó Tibor:
A Képviselő-testület 2 éve foglalkozik az üggyel. Itt az ideje, megteremtsék annak a lehetőségét, hogy a városközpont megközelíthető, élhető legyen.

Kozák János:
Egyetértett azzal, hogy a városközpont megközelíthető legyen és a parkolóhelyek forogjanak. Egerben óra alakú kartonlapot lehet kapni a benzinkutakon, trafikokban 100 Ft-ért, amely 2 óra parkolásra jogosít fel. Amennyiben túllépi az időt, akkor büntetést kell fizetnie. A lakosságot nem terheli meg pénzügyileg, nem kell beruházni, beruházás nélkül is el lehet érni a célt. Nagy a sietség ebben az ügyben. A célokat más eszközökkel is el lehet érni. Az egész kérdést az egri példával meg lehetne oldani.

Halmai István:
Nem tudja, hogy Janó Tibor képviselő úr ebben az ügyben 2 évvel ezelőtt mivel foglalkozott, hiszen nem volt tagja a Képviselő-testületnek. Magyar szokás, hogy ameddig lehet, kerüljük a szabályok betartását. Véleménye szerint a fizetős zóna területe mellett lévő környező utcákban fognak parkolni, nem a fizető parkolókban. A környező utcák lakóinak parkolási lehetőségei csorbulni fognak.

Horváth István:
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentesi Kistérségi Elnöksége és a Szövetség Szentes Felemelkedéséért Egyesület jelezte írásban véleményét, amelyet kért a jegyzőkönyvhöz csatolni. Egyetértett azzal, hogy ne legyen bevezetve a parkolási díj. Amennyiben bevezetésre kerül, akkor javasolja, hogy a korábban elhangzott óratárcsás rendszer legyen. A fizetős övezetbe tartozzon bele az Erzsébet tér és a Polgármesteri Hivatal környéke, a Kiss Bálint és Petőfi utca mentesüljön a fizető övezet alól. Legyen megoldva az ottlakók parkolási helyzete. Legyenek negyedéves, féléves és éves bérletvásárlási lehetőségek, egységes legyen a vállalkozók és magánszemélyek parkolási díja. Ha parkolóórás rendszer bevezetésére kerülne sor, akkor a parkolóórák száma legyen magasabb.

Móra József:
A parkolók állandóan telítettek, a gyakorlatlan vezetők nem tudnak megfelelően parkolni. A kismotorosok elfoglalják a gépkocsik parkolóhelyét. A gyalogos forgalom is befolyásolja a forgalmat. Ez a szentesi valóság. A parkolási renddel azt szeretnék elérni, hogy a kaotikus állapotokat megszüntessék. Szeretnék azt a közlekedési kultúrát átvenni, amelyet Európa országaiban tapasztalnak.

Halmai István:
Kaotikus állapotok a Kossuth utcán vannak. A kijelölt fizetős zónákban hol van még kaotikus állapot? A Kossuth utca forgalomszabályozása még nincs eldöntve. Üdvözítőbb lenne egy kicsit várni.

Hornyik László:
Kaotikus állapotok az Ady E. utcán is vannak. A Generali Providencia Biztosító munkatársai reggel 6 autóval odaállnak a parkolóba és a kárfelméréseket is ott végzik. A kárfelmérés a Jövendő utcai parkolóban is megtörténhetne. Minél előbb változtatni kell. Régóta napirenden van. Egyetértett azzal, hogy a Kiss B. u. és a Petőfi u. ne legyen fizető parkolási terület, a bérleti díjak vonatkozásában egyetértett a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával.

Baranyi Imre:
Nem tartotta kapkodásnak. A Városrendezési Bizottság akkor tárgyalta először amikor még Halmai László volt az elnöke. Komolyabban 5 éve foglalkoztak a kérdéssel. Az lett a végső konklúzió, hogy először próbálják a feltételeket megteremteni. Az élet folytonosság. Ezeket a dolgokat fel kell építeni. Kialakításra került a Jövendő utcai parkoló.

Baranyi Imre:
Egyetértett azzal, hogy a komplex megoldások a jók, de ha mindig arra várnának, hogy egy-egy dolgot komplexen megtudjanak oldani, akkor nem tudnának előre lépni. Folyamatosan szépítik a várost. A Vásárhelyi kerékpárút kialakítása kényszermegoldás, amely nem jó és hosszú távon valódi kerékpárutat kell építeni, de ez pénz kérdése. Baleset miatt kellett kiépíteni a kerékpárutat. A Kiss B. utca fizető parkolóvá tételét azért nem támogatja, mert része ennek az ingyenes parkolási rendszernek. Az üzletekre és lakókra megoldást kell keresni. Ha fejleszteni és fejlődni akarnak, ezzel a pénzzel teremtik meg újabb parkolók kialakításának az önerő részét.

Kozák János:
Javaslatot tett, amely alacsonyabb beruházási költséggel járna. Megvannak a technikai megoldások, hogy ne lehessen csalni az óratárcsás megoldással. Nem hiszi, hogy helyénvaló megjegyzés volt a szentesi állampolgárok parkolási szokásával kapcsolatos megjegyzés. A Képviselő-testület nem válthatja le a város polgárait. Nem az a dolguk, hogy bírálják a lakosságot, hogyan közlekednek és parkolnak. Ha két óra múlva lejár a tárcsa, akkor vesz egy másikat. Tekintettel a város rossz költségvetési helyzetére, fontolják meg a javaslatát. Bevételre is szert tehetnek, mert a tárcsás óra 100,- Ft-ba kerülne.

Szirbik Imre:
A tárcsás rendszerrel kapcsolatban korábbi ismeretei szerint egy állampolgárnak egy tárcsája van addig, amíg el nem kopik. Külön szervezet kell, aki ellenőriz. Ha kétóránként venne tárcsát, akkor az olyan, mintha parkolójegyet venne, amely hasonlít a szegedi rendszerre.

Kozák János:
A megoldás az lenne, hogy önhatalmúlag, csalás jelleggel ne lehessen átállítani a tárcsát. A technikai megoldásnak erre kell vonatkoznia.

Szirbik Imre:
A tárcsa egyszer használatos tárcsa lenne?

Kozák János:
Igen.

Szirbik Imre:
Magyarul egy tárcsa alakú parkolójegy.

Kozák János:
Nevezzék annak.

Móra József:
Megkérdezte, hogy a képviselő úr mikor járt Egerben? Nyáron már oszlopos parkolóórák voltak, amely pénzbedobás után jegyet adott.

Janó Tibor:
Arról van szó, hogy merünk-e ebben a kérdésben állást foglalni. A baloldal nevében azt gondolja, hogy merünk. Egy folyamatszabályozó rendszert próbálnak megvalósítani.

Sipos Antal:
Megkérdezte, hogy az egy órára szóló jegyek megbonthatók lesznek-e rövidebb időre? Ha valaki a postán akar feladni egy levelet, pár perc alatt megjárja.

Szirbik Imre:
Több megoldás van, az automata programozásán múlik. Van olyan automata, amely a 15 perces jegyet térítésmentesen adja ki. Utána amennyi pénzt bedobnak az automatába, annyi időre szóló jegyet ad ki. A szabályozás részletkérdés. Úgy érzik, hogy most itt van az ideje. Hosszú vitát folytattak le. Járható útnak tartja, hogy a részletkérdéseket még gondolják át és a hatálybaléptetés később valósuljon meg, de a fizetőrendszerről már döntöttek. A rendeletet első olvasatnak tekintsék. A bérletekkel kapcsolatban elmondta, ha általános bérlet, akkor semmit sem értek el azzal kapcsolatban, hogy a parkolóhelyek mozogjanak. Ha bevezetik, akkor minden perc legyen elszámolt perc, de elfogadja azt, hogy 15-20 perc legyen ingyenes ha bemegyek a postára levelet feladni.

Baranyi Imre:
Volt egy javaslata, hogy a Kiss B. utcát vegyék ki, a Petőfi utcában lakók számára találjanak megoldást.

Horváth István:
Baranyi Imre képviselő felvetésére elmondta, ha jól megvizsgálják, akkor nincs alternatíva. Nincs szabad parkoló a Petőfi utcán, a régi posta mögötti és a Rádió Szentes melletti parkolóban. Nem gondolja, hogy kulturált megoldás lenne, ha valaki a csavarboltba akar bemenni, az a Kiss B. utcán parkoljon. A Petőfi utca környékén reális alternatíva nincs, ezért merült fel a mentesítése.

Szirbik Imre:
Ha a rendszerbe bele tudják tenni azt, hogy az első 15-20 perc 0 Ft-os legyen, akkor meg lehet állni a csavarbolt előtt.

Törőcsik Zoltán:
Van-e arra garancia, hogy biztos ilyen óra lesz, amely tudja ezt?

Szirbik Imre:
Az órákat programozni lehet.
A következő döntést kéri a képviselőktől. A Képviselő-testület alapmodellként elfogadja a mellékelt térképet azzal, hogy felhatalmazza a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság azokban a kérdésekben, amelyek módosítást jelentenek - törölni a Kiss B. utcát és Petőfi utcát a fizetős zónából, felvételre kerüljön az Erzsébet tér és környéke - a finomítást végezze el, illetve a parkoló órák programozására vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Vélemény szerint az Erzsébet tér problémás lesz. A Bíróságon dolgozók sem ott állnak meg, ahol egyéb emberek nem állhatnak meg, mert ki van téve a megállni tilos tábla. Az Erzsébet térnél az iskolának kell felmentést adni. Adhoc jelleggel bizottságot megbízni, hogy döntsön a testület helyett nem szerencsés.

Szirbik Imre:
Azt kérte, hogy a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság vizsgálja meg és terjessze a Képviselő-testület elé. Megerősítve a novemberi határozatot, amelyben a fizetőparkolót bevezették, órával történő parkolást vezettek be és alapkonstrukcióként a mellékelt vázrajzot, amiben annyi módosítás van, hogy a felvetett módosító indítványokat vizsgálja meg és terjessze a Képviselő-testület elé és ezáltal kerül kialakításra a pontos behatárolása a fizető zónának.

Szirbik Imre:
Szintén a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot kéri fel, hogy tekintse át az automaták rendszerét és olyan programozási javaslatot készítsen, amely a várakozási idő első időszakában 0 Ft-os jegyet biztosít.
A rendelet-tervezet első olvasatú, ezért módosító indítványaikat, javaslataikat juttassák el a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére.
Kérte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

7/2007.(I.26.) Kt.
Tárgy: Szentes város területén fizető, kijelölt gépjármű várakozóhelyek létesítése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Város területén bevezetendő fizető, kijelölt gépjármű várakozóhelyek üzemeltetésének szabályozásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Képviselő-testület alapmodellként elfogadja a mellékelt térképet azzal, hogy felkéri a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság azokban a kérdésekben, amelyek módosítását javasolták - törölni a Kiss B. utcát és Petőfi utcát a fizetős zónából, felvételre kerüljön az Erzsébet tér és környéke - a finomítást végezze el és javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

2.) Felkéri a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy tekintse át az automaták rendszerét és olyan programozási javaslatot készítsen, amely a várakozási idő első időszakában 0 Ft-os jegyet biztosít.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály-és irodavezetők


10.) Szentes Rehab Kht. alapító okiratának módosítása (20/1)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Csányiné dr. Bakró N. Vera:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító véleménye, hogy a határozati javaslat 1.) pontjában szereplő "Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete" szövegrészből kerüljön törlésre a "Képviselő-testület". Ugyanez a módosítás az alapító okirat bevezető részében is.

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki az alapító okirat módosítását támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

8/2007. (I.26.) Kt.
Tárgy: Szentes Rehab Kht. Alapító Okiratának módosítása

Határozat

1. Szentes Város Önkormányzata mint alapító, a Szentes Rehab Kht. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Mely létrejött a Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság által 06-14-000130. cégjegyzékszám alatt bejegyzett Szentes Város Önkormányzata, mint alapító által SZENTESI REHAB Gyártó és Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosítása tárgyában.

1./ A társaság az alapító okirat bevezető részét a SZENTESI REHAB Közhasznú Társaság Alapító Okiratában rögzített ("közhasznú minősítés nélkül") megjelölés törlésére tekintettel, illetve társaság kiemelten közhasznú minősítésének kezdeményezésére az alábbiak szerint módosítva fogadják el:

"KIEMELTEN KÖZHASZNÚ MINŐSÍTÉSSEL Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. tv. (továbbiakban: Ptk.) 57-60. §-a, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. Rendelkezéseinek hatálya alá és ennek megfelelően az alapító okirat rendelkezéseit átdolgozza, módosítja szükség szerint az alábbiak szerint:."

2./ A társaság az alapító okirat 1./ pontját tekintettel a kiemelten közhasznú minősítésre, mivel állami közfeladatot lát el, az alábbiak szerint kiegészítve fogadják el:
1. A társaság feladata, célja
A közhasznú társaság az alapító támogatásával Szentesen az Inkubátorházban elsősorban csökkent munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását kívánja lehetővé tenni.
A Közhasznú Társaság (a továbbiakban: Kht.) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. év CLIV. Törvény (a továbbiakban: Khtv.) 5. §-ban megjelölt kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mivel állami közfeladatot lát el. A Khtv. 26. §. C./ pontjában 11. 17. és 18. alpontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatja, és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból:
a./ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
b./ rehabilitációs foglalkoztatás,
c./ munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése.

3./ A társaság az alapító okirat 3./ pontját tekintettel az egyik bérelt telephely törlésére az alábbiak szerint kiegészítve fogadják el:
"3. A társaság székhelye
3.1. 6600 Szentes Szarvasi u.14 INKUBÁTORHÁZ

3.1.1 Bérelt telephely
6600 Szentes, Ipartelepi út 14. "LEGRAND Rt."

4./ A társaság az alapító okirat 6./ pontját az alábbiak szerint módosítva fogadják el:
"6. A társaság vagyona
6.1. A társaság törzstőkéje:
3.000.000 (Három-millió) Ft, amely kizárólag pénzbeli betétből áll.
6.2. Az alapító a teljes pénzbetétet már befizette a társaság számlájára."

5./ A társaság az alapító okirat 5. pontját az alábbi 5.5, 5.6, 5.7 bekezdésekkel egészíti ki:
"5.5 A Kht. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
5.6 A Kht. közhasznú tevékenysége során az alábbi állami feladatokat látja el:
- Az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. Törvény 17. §-a szerint a Magyar Köztársaság a rászorulókról kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodik, a 70/A §-a szerint a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti.
- A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006.(VII.28.) Korm. Rendelet 1. §. a./ pontjában meghatározottak szerint a miniszter felelős a foglalkoztatáspolitikáért, h./ pontja szerint a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért. Ugyanezen felelőssége körében a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatására lehetőség biztosítása.
5.7 A Kht. tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai a helyi (Szentesi Élet) vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza."

6./ A társaság az alapító okirat 7. fejezetének 7.2. pontját az alábbiak szerint módosítva fogadja el, illetve a 7.3-7.6 bekezdésével egészíti ki:
"7.2 Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás;
- a mindenkori hatályos Gazdasági Társasági törvényben foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása;
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b) pont) köt;
- az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése;
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- a társasági szerződés módosítása;
- a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodásról.

7.3 A társaság egyszemélyes társaság, így ennek értelmében a Gt. 168.§ (1) alapján a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító dönt. Az alapító döntése meghozatalakor az Önkormányzati törvény és a Ptk. Jogi személyekre vonatkozó rendelkezései alapján jár el.
7.4 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az alapító a döntéshozatalát megelőzően előzetesen az ügyvezető, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét írásban kikéri, majd a meghozott döntéséről a Gt. 168.§(1) alapján köteles a vezető tisztségviselőket írásban értesíteni.
7.5 Az ügyvezető olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapítható a döntések időpontja, tartalma, hatálya. A hozott döntéseket az érintettekkel haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban kell közölni. A döntések nyilvánosságra hozatalát a Kht. székhelyén történő kifüggesztéssel kell biztosítani. A működéssel kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésre bárki jogosult, kivéve, ha a betekintés személyiségi vagy adatvédelmi jogokat sértene. A betekintést szóbeli kérelem alapján is biztosítani kell. A közhasznú szervezet működése, szolgáltatási igénybevétele, beszámolói nyilvánosak (5.7), melyek az éves beszámoló alapítói jóváhagyását követően interneten is hozzáférhetőek.
7.6 A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg, a vonatkozó jogszabályok alapján közhasznúsági jelentést készíteni. A Kht. éves beszámolóját az ügyvezető - Felügyelő Bizottság írásos véleményének csatolásával - tárgyévet követő május 30-ig köteles az alapító elé jóváhagyás céljából benyújtani."

7./ A társaság az alapító okirat 8./ fejezetének 8.1. pontját az alábbiak szerint kiegészítve fogadják el:
"8.1. A társaság ügyvezetője:
Név: Sipos Jánosné (szül.: Boda Margit)
Lakcím : 6600 Szentes, Wesselényi u. 62.
Az ügyvezető megbízása 2005. május hó 15. napjától 2008. év május hó 15. napjáig terjedő időtartamra szól, mely meghosszabbítható."

8./ A társaság az alapító okirat 10./ fejezetének 10.1. pontját az alábbiak szerint kiegészítve fogadják el:

10.1. A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. Az első felügyelő bizottság tagjait öt évre jelöli ki az alapító.
Név: Geréné Dunaháti-Vas Márta (an.: Zsoldos Eszter)
Lakcím: Szentes, Nagyhegy 244/A
Név: Hornyik László (an.: Honfi Márta)
Lakcím: Szentes, Dózsa Gy. u. 179.
Név: Kaiser Szilárd (an.: Kis-Dékány Ilona)
Lakcím: Szentes, Vásárhelyi út 15/4. Megbízatásuk 2005. év május hó 15. napjától 2010. május hó 15. napjáig terjedő időtartamra szól.

9./ A társaság az alapító okirat 11./ fejezetét az alábbiak szerint módosítva fogadják el:
"11. A könyvvizsgáló
11.1. Az alapító által 5 év időtartamra kijelölt könyvvizsgáló: Tímárné Staberecz Teréz
adószáma : 45672903-2-26
(Könyvvizsgálói igazolvány száma : 000619, székhely: 6600 Szentes Tóth J. 13..)
Könyvvizsgálói Kamarai sorszáma : 004987
Név: .Tímárné Staberecz Teréz (an.: Oláh Terézia )
Lakcím: 6600 Szentes Kiss B. u 4 sz.
A könyvvizsgáló újraválasztható."

8./ A alapító a társasági szerződés 13. fejezet 13.3 pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"13.3 A jelen alapító Okiratba nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Szentes Város Önkormányzata, mint alapító a 8/2007. (I.26.) Kt. számú határozatával jelen Alapító Okiratot módosította."

Az alapító az alapító okirat egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal megerősítette és az okiratok elkészítésére, valamint azok ellenjegyzésére dr. Jelenfi Anna ügyvédnek adott megbízást.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító alapító okirat aláírására, egyben felkéri a közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújtsa be a Csongrád Megyei Cégbírósághoz "kiemelkedően közhasznú" fokozatban történő nyilvántartásba vétel érdekében.

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Város Polgármestere - Helyben
2. Szentes Rehab Kht. ügyvezetője
3. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők


11.) Együttműködési megállapodás a Cigány és Görög Kisebbségi Önkormányzattal (10)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Csányiné dr. Bakró N. Vera:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésen felmerült a kérdés, hogy a kisebbségi választáson hány fő vett részt. Ismertette, hogy a cigány kisebbségi névjegyzéken 116 fő szerepelt, melyből 49 fő szavazott. A görög kisebbségi névjegyzéken 33 fő szerepel, melyből 19 fő szavazott.

Szirbik Imre:
Ismertette, hogy törvény rendelkezik az együttműködési megállapodás megkötéséről.
Kérte a képviselőket, aki az együttműködési megállapodás jóváhagyásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (23 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

9/2007. (I.26.) Kt.
Tárgy: Együttműködési megállapodás a Cigány és Görög Kisebbségi Önkormányzattal

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetés tervezete összeállításának és a költségvetési rendelet megalkotásának részletes szabályaira és eljárási rendjére vonatkozó, a Cigány és a Görög Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentesi Cigány és Görög Kisebbségi Önkormányzat elnöke
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintettek


12.) Lóverseny fogadóiroda kialakítása (11)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A koncessziós törvény írja elő, hogy abban az esetben, ha a koncessziót nem az önkormányzat, hanem más szervezet írja ki, akkor annak az önkormányzatnak a hozzájárulása kell, amelynek a területét a koncesszió érinti. A döntés képviselő-testületi hatáskör.

Csányiné dr. Bakró N. Vera:
A lóverseny fogadóiroda megnyitása esetén az önkormányzatnak iparűzési adó bevétele lesz. Az irodát iparűzési adó fizetési kötelezettség terheli, amely az adóalap 2%-a.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Épület igénye van-e? Hogyan oszlik meg a fogadóirodák között az adózási kötelezettség?

Szirbik Imre:
Nincs épület igénye. Több önkormányzat területén működő vállalkozások esetén a vállalkozásnak adómegosztási szabályzatot kell a számviteli rendjébe kialakítani, ennek alapján kell az egyes települések között megosztani a fizetendő adót.

Móra József:
Nagy félreértések vannak. Nem arról van szó, hogy az önkormányzat rendelkezésre bocsát egy helyiséget, ahol a fogadásokat meg lehet kötni. Arról van szó, hogy Szentes város területén a Szerencsejáték Rt. koncessziót ír ki ennek a fogadóirodának a működtetésére. A Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság támogatta a koncesszió kiírását.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat A.) változatát támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

10/2007. ( I.26.) Kt
Tárgy: Lóverseny fogadóiroda kialakítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy a pénzügyminiszter lóversenyfogadás és bukméker rendszerű fogadás szervezésére vonatkozó olyan tartalmú koncessziós pályázatot írjon ki, amelynek keretében Szentes Város Önkormányzatának területén fogadóiroda kialakítására lehetőség nyílna.

Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera aljegyző

A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály-és irodavezetők


13.) Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági rendeltetésű földek hasznosítása (12)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a díjtételek ne változzanak.
Kérte a képviselőket, aki támogatja az előterjesztést, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (21 igen szavazattal) (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

11/2007. (I.26.) Kt.
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonban lévő, mezőgazdasági rendeltetésű földek hasznosítása


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő, mezőgazdasági rendeltetésű földek haszonbérleti díját 2007 február 1-től az alábbiak szerint határozza meg:

* a nagyhegyi és a nagynyomási szántó és kert művelési ágú
földterületek haszonbérleti díja 4.- Ft/m2 /év
* az egyéb területen lévő szántó és kert művelési ágú
földterületek haszonbérleti díja 2.- Ft/m2./év
* 1500 m2 -nél nagyobb, összefüggő, külterületi, mezőgazdasági
hasznosítású, szántó művelési ágú földterületek haszonbérleti
díja 12.000.- Ft /ha/ év
* 1500 m2 -nél nagyobb, összefüggő, külterületi, mezőgazdasági
hasznosítású, legelő és gyep művelési ágú földterületek
haszonbérleti díja 8.000.- Ft /ha/ év

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az eddig parlagon hagyott területek bérlői - a terület művelésre alkalmassá tételéért - az első évben mentesüljenek a haszonbérleti díj megfizetése alól.

Felelős: Csányiné dr.Bakró-Nagy Vera osztályvezető
Határidő: azonnal és folyamatosan

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa
- Polgármesteri Hivatal közigazgatási Osztálya
- Polgármesteri Hivatal Számviteli Irodája
- Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája


14.) A Központi Gyermekélelmezési Konyha üzemeltetése (13)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, a Szociális és Egészségügyi, az Ifjúsági és Sport, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Az önkormányzat koncessziós ajánlatot vár. Nem arról van szó, hogy vállalkozásba adja, hanem körbenéz a piacon, hogy jobbak-e az ajánlatok annál, amit mi most konyhafenntartásként a költségvetésben rá kell fordítani, akár a beruházás kapcsán a felújításra be kell invesztálni. Ennek a feltételrendszerét tartalmazza a határozati javaslat 1-2. pontja, a 3. pont szerint pedig nem kívánja az önkormányzat elvégezni a vizsgálatot, és ebben az intézményrendszerben kívánja fenntartani a konyha működtetését.

Ollai Istvánné:
Június 15-én a konyha bezár. Mi lesz az idősek ebédjével?

Szirbik Imre:
A Konyha, mint teljes kapacitással bíró üzem a tanév végével "bezár". A két konyha között megosztva folyamatos a működés, amely a szociális étkeztetéseket és a nyári tábori étkeztetést biztosítja. Lesz nyáron étkeztetés.

Ollai Istvánné:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság kihelyezett ülést tartott a Hajléktalan Szállón. Megkérdezte, hogy az ülésre Báyer Károlyt miért nem hívták meg, hogy tájékoztassa a bizottságot?

Szirbik Imre:
A Bizottság hatáskörébe tartozik, hogy az ülésre kit hív meg.

Hornyik László:
A bizottsági ülésen sok kérdés felmerült, melyekre részben kaptak választ. Meddig van érvényes ÁNTSZ által kiadott működési engedélye a Központi Gyermekélelmezési Konyhának?

Mihály Béláné:
A konyhának 2007. november 30-ig van érvényes engedélye.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az Ifjúsági és Sportbizottsági ülésen kérte, hogy minden képviselő kapja meg a szakértői anyagot. Jó lenne, ha látnák a fényképeket, hogy milyen állapotú konyhákban főztek éveken keresztül a gyermekeknek. A tanulmány 4. oldalán szerepel, hogy "ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik, a felújításra adott végső határidő 2006. november 30."

Ollai Istvánné:
Kérte, hogy Polgármester Úr mentse meg a konyhát. Már 10 mFt-ot adtak a tervek elkészítésére. Ne azon gondolkozzanak, hogyan lehetne kiadni. Ne zárják be a konyhát és ne adják vállalkozásba.

Hornyik László:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy döntött, hogy az elkülönített tartalékból a konyha felújítására minél hamarabb kerüljön sor. A bizottsági ülésen érzelmi alapon tette meg javaslatát, ugyanis sok kérdésre nem kaptak választ. A bizottsági ülés óta változtatott az álláspontján és támogatja a határozati javaslatot. A hitelfelvétel ellehetetlenítené az önkormányzatot. Ugyanez a helyzet állna fenn, ha a testület hozna létre egy saját gazdasági társaságot a konyha üzemeltetésére, mert a pénzügyi feltételeit biztosítani kellene. A koncessziót azért javasolja, mert a felújítás 30 évre megoldaná a problémát. A vállalkozásba adás megfelelő szerződési feltételekkel biztosítaná az ott dolgozók további foglalkoztatását. A város nyerne egy biztonságtechnikai feltételeknek megfelelő középületet. A víz,- gáz- és elektromos rendszer elavult. Racionálisan mérlegeljenek és ne az érzelmek befolyásolják a döntést.

Janó Tibor:
A határozati javaslat 1.) pontja kifejezi a szándékot, miszerint az önkormányzat ajánlatot vár. A 2.) pont a koncesszió szándékát jelzi, a 3.) pont pedig biztosítja, hogy mi van, ha nem jön be a terv. A Szarvasi úti konyha és a Deák Ferenc Általános Iskola konyhája alkalmas arra, hogy az étkezési igényeket ellássa a felújítás ideje alatt. Kérte, hogy támogassák az előterjesztést.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság a következő módosítással javasolja elfogadásra: a rezsi kulcsra vonatkozó javaslat kerüljön kihagyásra, a határozati javaslatnak legyen egy új pontja, ami nem tartalmazza a tálalókonyhákat, vagyis a tálalókonyhák nélkül kérne javaslatot a működtetésre, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói készítsenek egy pályázati anyagot, amely tartalmazza a szerződési és működési feltételeket, ezt a tervezetet a bizottságok tárgyalják meg. A konyhán katasztrofális állapotok vannak. Az előterjesztésben 300 mFt felújítási költség szerepel. A korábbi anyagokban 180-200 mFt-ot jelöltek meg a rekonstrukció költségeként. Az összegre vonatkozóan a tájékoztatás nem volt megfelelő.

Dr. Demeter Attila:
A határozati javaslat a koncessziós törvényből lett levezetve vagy a közbeszerzési törvény szolgáltatási koncessziójának szabályaiból? Keverednek a dolgok. Mivel a koncessziós törvény hatálya alá nem tartozik a konyha működtetése, csak a közbeszerzésből vezethető le.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Ismerve a konyha állapotát és az önkormányzat anyagi helyzetét azt javasolja, hogy a határozati javaslat 2. pontját fogadja el, vagyis a vállalkozásba adást az 1. pontban szereplő feltételekkel, megfelelő garanciákkal. Javasolja, hogy készüljön intézkedési terv arra vonatkozóan, ha a közétkeztetési szolgáltatást mégis önkormányzati intézmény fenntartásával kellene biztosítani.

Szirbik Imre:
Nem törvényből lett levezetve. Az érdekeinket igyekeztünk megfogalmazni. Nem akarják bezárni és megszüntetni, hanem revitalizálni és korszerűsíteni kívánják azért, hogy hosszú távon szolgálhassa a gyerekek és idősek érdekeit. A variációk korrekt elemzése alapján lehet kiválasztani a legjobbat, amely a célt szolgálja úgy, hogy a közpénzek leghatékonyabban legyenek felhasználva. Olyan megoldás kell, amely nem az önkormányzat pénzét használja, de a befektető is vissza akarja kapni a pénzét, amelyre leteszi a javaslatát. Elfogadta, hogy ne a rezsi %-ot, hanem az árat szabják meg.
A nyersanyagnormát a szülő, a rezsit az önkormányzat fizeti. A személyi kiadást, az energiát a város fizeti közpénzből. Nézzenek körbe. A szakértő tévedése lehet, a 34. oldalon a belső építészeti kialakítás 100 mFt, 50 mFt a technológia és 30 mFt a tálalókonyha, valamint most adott egy 120 mFt-os ajánlatot. Véleménye szerint a két összeg összeadásra került.

Kozák János:
A bizottsági ülésen 300 mFt hangzott el, sőt lehet, hogy ki sem futja.

Baranyi Imre:
Aki a konyhát 120 mFt-ból felújítja az varázsló.

Ollai Istvánné:
A Kórház konyháját 15 évre adták vállalkozásba, amit bánnak és a szerződést nem tudják felbontani. Ha vállalkozásba adják, a vállalkozónak nem az lesz az érdeke, hogy az embereken segítsen, hanem nyereséget akar.

Szirbik Imre:
Olyan dologról vitatkoznak, amit nem látnak.

Antal Balázs Tibor:
Amióta képviselő, nem hall mást, csak bezárást, összevonást, megemelést, parkolási díj bevezetését.

Horváth István:
Az önkormányzatnak is jogában áll egy olyan vállalkozást létrehozni, amely ajánlatot tesz. Nem szabad elfelejteni, hogy az a forint, amely a vállalkozó zsebében van, annak ugyanolyan forintnak kell lenni az önkormányzat zsebében is. Az önkormányzat nincs felhatalmazva arra, hogy az adófizetők pénzéből származó pénzzel kevésbé hatékonyan gazdálkodjék.

Janó Tibor:
A vállalkozó érdeke az, hogy talpon maradjon, a szentesi embereknek munkát adjon, megfelelő minőségben állítson elő élelmiszert. Legyen verseny a kórház és a központi konyha között, mert a verseny végén a fogyasztó van.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A pályázati anyag 5. oldalán található, hogy "a Szamos utcai főzőkonyha dolgozóinak bérszámfejtését is itt végzik." Véleménye szerint ez a rész másik pályázatból maradhatott benne. Ki kellene javítani.
A tálaló konyhák mindegyikénél azt írja, hogy "mérő órákkal nem rendelkezik (egybekötve az iskolával)". Nincs iskolákkal egybekötve mérőóra. Nem lenne szerencsés, ha így maradna. Komplexen kellene kezelni, a tálalókonyhákat is fel kellene újítani. Meg kellene oldani, hogy az óvodások ne a csoportszobában étkezzenek.

Móra József:
Kérte, hogy a szakértői anyagot bocsássák a képviselők rendelkezésre.

Szirbik Imre:
A szakértői anyag bárki rendelkezésére állt.

Dr. Demeter Attila:
Az előző felszólalásában két jogszabályra hivatkozott, a közbeszerzési és a koncesszióról szóló törvényre. Koncessziós törvény hatálya alá nem tartozhat. A határozati javaslatban azt látja, hogy a jegyző a felelős a koncesszió kiírására. Ha nem koncesszió hatálya alá tartozik, akkor közbeszerzésről beszélünk. Ha közbeszerzésről van szó, akkor a koncessziós törvény ide vonatkozó szövege, miszerint "pályázaton elnyert hosszú távú, max. 20 éves szolgáltatási szerződés.." nem jó. A határozati javaslatban olyan kitételek vannak, amely nem illeszkedik a közbeszerzési törvényhez. A közbeszerzési törvény szolgáltatási koncessziója másról szól. Nem látja tisztán. Pl. a Petőfi Szálló felújítását a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozónak mondták. Ugyanaz a helyzet. Nem lehet pusztán koncesszió.

Szirbik Imre:
Kérte, hogy a koncessziót és az arra vonatkozó részeket töröljék.
Figyelemmel a közbeszerzési törvény szabályaira, a Képviselő-testület kérjen ajánlatot a határozati javaslat 1-2. pontja szerint, egyetértve azzal a módosítással, amely nem rezsi kulcsot, hanem a Pénzügyi Bizottság megfogalmazása szerinti árkérdést veti fel, illetve a kiírás tartalmazzon opcionális elemet a tálalókonyhákra vonatkozóan. Kérte a képviselőket, aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.
Természetesnek tekinti, hogy ezzel párhuzamosan az a felkészülés is megvalósul, amely azt tartalmazza, ha érvénytelen lenne a kiírás, akkor milyen módon oldják meg.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

12/2007.(I.26.) Kt.
Tárgy: A Központi Gyermekélelmezési Konyha üzemeltetése


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Központi Gyermekélelmezési Konyha üzemeltetése tárgyban készített előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) Szentes Város Önkormányzata ajánlatot vár az alábbi feltételekkel:
- Az ajánlatkérés tárgya a Központi Gyermekélelmezési Konyha (Szentes, Jövendő u. 6. sz.) által eddig nyújtott szolgáltatások ellátása, a mindenkor érvényes közegészségügyi, élelmezés-egészségügyi, a közétkeztetésnek megfelelő táplálkozás-egészségügyi előírásoknak és normáknak megfelelően.

- Az egyes ellátási formák nyersanyagnormáját Szentes Város Önkormányzata jogosult megállapítani, s annak mennyiségi, minőségi betartását folyamatosan ellenőrizni.
- Azonos feltételek mellett anyag és szolgáltatás beszerzésnél a helyi beszállítókat előnyben kell részesíteni. Ár esetén 5%-on belüli ajánlat azonos feltételnek minősül.
- A folyamatos ellátást biztosítani kell. Esetleges zavarok áthidalására, illetve a vállalkozó bármilyen teljesítésbeli akadályoztatásának áthidalására köteles biztosítékot nyújtani. A biztosítéknak minimum 30 napi szolgáltatással egyenértékűnek kell lennie.
- Szavatolni kell a kifogástalan anyagok és termékek felhasználását, s ezt megfelelően, ellenőrizhető módon dokumentálni kell.

2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete a városi közétkeztetési szolgáltatás ellátására ajánlatot kér (közbeszerzési törvény szabályai szerint) azzal a feltétellel, hogy a konyha épületének felújítását a vállalkozó, (illetve konzorciuma) finanszírozza. A vállalkozó feladata, hogy biztosítsa a jó színvonalú városi közétkeztetést a jelenlegi 3600 adag kapacitásnak megfelelően. A beruházás ellenértéke bérleti díj beszámítással kerül megtérítésre a vállalkozó részére. Ezáltal a fejlesztési költségek ráterhelhetőek a szolgáltatás későbbi üzemeltetőjére, aki a ráfordításait az üzemeltetés racionalizálásából és a közbeszerzési pályázaton elnyert hosszú távú (max. 20 éves) szolgáltatási szerződésből adódóan képes kigazdálkodni. A konyha épületének felújítása idejére a közétkeztetési szolgáltatások ellátásáról a vállalkozó köteles gondoskodni. A felújítás magában foglalja a központi konyha épületének, a tálalókonyháknak, illetve a hozzájuk kapcsolódó éttermeknek a teljes körű rekonstrukcióját, a tervezési, engedélyeztetési tevékenység teljes körű ellátásával együtt.
Az önkormányzat ajánlatot vár a tálalókonyhák nélküli felújításra is.
Komplett épületszerkezeti, épületgépészeti és épületvillamossági, valamint konyhatechnológiai felújítást a bontási, építési, szerelési és beüzemelési résztevékenységek ellátásával, biztonságtechnikai, szabványossági ellenőrző mérésekkel, beleértve az ebédlőt és annak szociális blokkját is:

Felelős: Jegyző
Határidő: azonnal

3.) Elő kell készíteni egy intézkedési tervet arra az eshetőségre, ha a gyermekélelmezés ellátása továbbra is önkormányzati intézmény fenntartásával valósul meg. Ebben meg kell határozni a beruházás és felújítás tartalmát, időbeli ütemezését, teljes forrását, a felújítás időszaka alatt az étkeztetés megoldási lehetőségeit.

Felelős: Jegyző
Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:
1./ Központi Gyermekélelmezési Konyha Szentes
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Alpolgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintettek


15.) A Szentesi Csatornamű Társulat hitelfelvétele (21)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi Bizottság véleménye. Nem az önkormányzat veszi fel a hitelt, hanem a Csatornamű Társulat. A Pénzügyi Bizottság az OTP Bank NyRt. ajánlatát támogatja.

Dr. Demeter Attila:
A Közbeszerzési Bizottság is megtárgyalta az anyagot és az OTP Bank NyRt. ajánlatát javasolja elfogadásra.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot az OTP bank kiegészítésével fogadja el, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (21 igen szavazattal) (2 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

13/2007. (I.26) Kt.
Tárgy: A Szentesi Csatornamű Társulat hitelfelvétele

Határozat

Szentes Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Csatornamű Társulat Hitelfelvételére vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Szentes Város Önkormányzata a Nagyhegyi városrész csatornaépítéséhez felveendő legfeljebb 10 éves futamidejű, maximum 33.200 eFt kamattámogatásos és 16.600 eFt kamattámogatás nélküli társulati hitel mögött készfizető kezességet vállal a hitelszerződés szerinti mértékben, de legfeljebb a felvett hitel 15 illetve 20 %-a erejéig.
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a Szentesi Csatornamű Társulatnak, hogy a Nagyhegyi városrész csatornaépítéséhez szükséges hitelről szóló döntésnél az OTP Bank NyRt. ajánlatát fogadja el.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentesi Csatornamű Társulat
2.) Szentes Város Polgármestere
3.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa érintett osztály- és irodavezetők


16.) Céljellegű likvid hitelkeret engedélyezése (22)

Szirbik Imre:
A Református Nagytemplom építésével az egyösszegű nagyobb kifizetések kapcsán a jelenlegi hitelkeret nem elégséges. Az előterjesztés arról szól, hogy a Képviselő-testület kizárólag erre a célra a maximum 200 mFt hitelkeretet engedélyezze. A hitelhez tartozó kamatteher 1,1 mFt/hó, ha mind a 200 mFt felvételre kerülne.
Kérte a képviselőket, aki az indítványt támogatja, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

14/2007. (I.26.) Kt.
Tárgy: Céljellegű likvid hitelkeret engedélyezése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság által beterjesztett, a városközpont rehabilitáció finanszírozásához kapcsolódó előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1.) Engedélyezi a Képviselő-testület a 200 millió Ft likvid hitelkeret igénybe vételét, - február-június 30-i időszakra - de kizárólag a feladathoz kapcsolódóan, abban az esetben, amennyiben a költségvetési rendelet szerint jóváhagyott hitelkeretből a feladat nem finanszírozható.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Irodája

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő


17.) Interpellációkra válasz (14, 14/1, 14/2)

Műszaki Osztály:
Démász villamos távvezetékek festése
Használaton kívüli megrongálódott telefonszekrények eltávolítása
Iskolák környékén csikkek eldobására szolgáló szemetes elhelyezése
Nagyhegyi kissorompó javítása
Kaján-Veresháza 10.30 órás buszjárat megszüntetése
Vagyongazdálkodási Iroda:
Hékédi temetőnél fedett buszmegálló létesítése
Városellátó Intézmény:
Utak melletti fák metszése

Szirbik Imre:
Megkérdezte Sipos Antal képviselőt, hogy a Hékédi temetőnél fedett buszmegálló elhelyezésére vonatkozó interpellációjára a 14. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Sipos Antal:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Napokon belül megjelenik a Dél-Alföldi Regionális Operatív Program részeként a közlekedés fejlesztés fedezetében buszvárók létesítéséhez pályázati lehetőség. Szeretnének azzal élni, hogy a város kül- és belterületén valamennyi buszmegálló fedett legyen.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Horváth István képviselőt, hogy a város területén lévő közép- és magasfeszültségű villamos távvezetékek oszlopainak lefestésével, valamint a használaton kívüli telefonszekrények és megrongálódott telefonfülkék eltávolításával kapcsolatos interpellációjára a 14/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Horváth István:
Az interpellációra adott választ elfogadta, azonban figyelemmel fogja kísérni.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Halmai István képviselőt, hogy a város középiskoláinak környékén cigarettacsikkek gyűjtésére alkalmas hulladékgyűjtők elhelyezésével kapcsolatos interpellációjára a 14/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Halmai István:
Az interpellációra adott választ elfogadta. Örömmel tapasztalta, hogy a hulladékgyűjtők kihelyezésre kerültek.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Sipos Antal képviselőt, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcai vasúti átjáró burkolatának felújításával kapcsolatos interpellációjára a 14/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Sipos Antal:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Sipos Antal képviselőt, hogy a Kajánúfalu-Veresháza vonalon megszüntetett 10.30 órás autóbuszjárat visszaállítására vonatkozó interpellációjára a 14/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Sipos Antal:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Horváth István képviselőt, hogy a városba bevezető utak és az elkerülő út környékén lévő fák nyesésével, az árokpartok takarításával kapcsolatos interpellációjára a 14/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Horváth István:
Az interpellációra adott választ elfogadta.


18.) Interpellációk, bejelentések

Ollai Istvánné:
A Szent Imre herceg utcán a katolikus templomnál 30 km/h sebességkorlátozású tábla van kihelyezve. A templomtól az óvoda bejáratáig autók állnak. Megállni tilos táblát kellene kihelyezni. Nem lehetne a Kísér utcába parkolni?

Baranyi Imre:
Az Erzsébet téren az I. világháborús szobor eddig ki volt világítva. Mostanában miért nem világít?

Móra József:
Az önkormányzat ügyrendje szerint az interpellációra bizonyos határidőn belül válaszolni kell. A novemberi ülésen interpellált, hogy a Csongrád Megyei Telefonkönyvben lévő térképen Cserebökény nem jó helyen szerepel. Az önkormányzat hívja fel a válaszadó figyelmét, hogy kötelezettsége van az interpellációra válaszolni.

Janó Tibor:
Értesítette a jelenlévőket, hogy az elmúlt évben elkezdődött HEFOP program keretében a "probléma érzékenységi tréning" folytatódik. Három irányban lehetőség van ingyenes háromnapos tréningen részt venni. A projektet a szakmai szervezetek részéről dr. Demeter Attiláné fogja össze, a civil érintett szervezetek programhoz való csatlakozást Koromné Seri Anikó. A harmadik az "önkormányzati döntéshozók problémaérzékenységi" tréningje. Kérte a képviselőket és bizottsági tagokat, hogy menjenek el és képviseljék a várost.

Kozák János:
A csatornázás után a Kísérben az útburkolatok felújításra kerültek. Az útburkolat mellett a szegélyt kőszórással helyettesítették. Ez a kőszórás sok helyen meghibásodott, kikátyúsodott. Kérte az intézkedést arra vonatkozóan, hogy a kátyúk a lehető legrövidebb időn belül kijavításra kerüljenek. Az aszfalt burkolat erodálódása is megkezdődött.

Halmai István:
Megkérdezte, hogy a Szentes Város Önkormányzata által kiadott "Szentes kiadványt" ki lektorálta? Az 1. oldalon szereplő távolságok közül egyik adat sem igaz. Sportrepülővel sem 49 km a román határ.

Sipos Antal:
A Veresházi buszmegállóban a közvilágítás nem működik. Mivel nem Szentes körzetéhez tartozik, de ha kap telefonszámot, felhívja az illetékeseket.

Szirbik Imre:
A TITÁSZ telefonszámát Sipos Antal képviselő rendelkezésére bocsátják.
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésben kívánja folytatni.

K.m.f.

Csányiné dr. Bakró N. Vera aljegyző
Szirbik Imre polgármester

Geréné Dunaháti-Vas Márta - dr. Gyenes Ágota
jegyzőkönyv-hitelesítő