3.) A gazdálkodás 2007. évi átmeneti szabályai

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Szociális és Egészségügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Az Államháztartási törvény azt tartalmazza, hogy az ország költségvetését követő 60 napon belül kell benyújtani. A költségvetés végszavazása december 21-én lesz a Parlamentben. Az előterjesztés szövege az előző évekéhez hasonló.

Visszajött a terembe: Ollai Istvánné képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy a rendelet tervezettel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a rendelet tervezetet elfogadja, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2006. (XII.15.) rendelete

a 2007. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról

(A rendelet teljes szövegét a 2. számú melléklet tartalmazza.)


4.) A közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi, köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Az előző ülésen már tárgyalták a rendelet módosítását, azonban két új közterület használati díjfajta pontosítását kérték, a hangosító berendezéssel történő hirdetési tevékenység és a járműről történő árusítással kapcsolatban, valamint dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő az építkezésekkor használt védőhálókon lévő reklámok esetében díjtétel megállapítását javasolta.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a rendszám nélküli üzemképtelen személygépjármű és egyéb rendszám nélküli üzemképtelen gépjármű kiemelt területen történő tárolása legyen tilos, egyéb területen pedig 6.300 Ft/gk/nap díjtétel kerüljön megállapításra.

Ollai Istvánné:
Ha a gépjárművön van rendszám, de mindig a közterületen áll pl. füvön az szabad?

Szirbik Imre:
Ez a Közterület Felügyelet feladata.

Dongó László:
A Pénzügyi Bizottság előtt volt egy javaslata. A Műszaki Osztály vezetőjével történt egyeztetés után megállapítható, hogy törvényességi okok miatt nem állja meg a helyét, ezért visszavonta.

Szirbik Imre:
A bizottság véleményét a képviselő nem vonhatja vissza, csak a bizottság jogosult erre.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság írásbeli javaslatát Dongó László tette, ezért visszavonja a Pénzügyi Bizottság véleményét.

Móra József:
A demokráciával van problémája. A Pénzügyi Bizottság határozatát hogyan vonhatja vissza az elnök?

Csányiné dr. Bakró N. Vera:
Rendszám nélküli gépjárművet nem szabad közterületen tárolni. Ez az összeg azért van meghatározva, ha valaki a tilalom ellenére rendszám nélküli gépjárművet tárol, a Közterület Felügyelet dolgozói felszólítják, majd a járművet elszállíttatják. Ezért vonta vissza az elnök úr a Bizottság határozatát.

Földvári Nagy István:
Tekintettel arra, hogy ma a gépjárművek rendszáma személynek a tulajdona, ezért senki nem szedi le a járművéről, így 3-4 évig is az utcán állhat a rendszámmal ellátott autó, legfeljebb nincs rajtuk érvényesítő címke. Ha mindenki rajta hagyja, akkor ez a meghatározás a 13. pontban felesleges, mert senki nem fogja levenni és tárolhatja az utcán.

Szirbik Imre:
A szabályozás irányulhat-e olyan módon, hogy "érvényes rendszámmal" és az érvényességnek feltétele a címke rajtaléte.

Földvári Nagy István:
Javasolta, hogy "érvényes címke nélkül" szövegrész szerepeljen a rendeletben.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki Földvári Nagy István képviselő szövegmódosító javaslatával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal, 2 fő nem szavazott) elfogadta.

Szirbik Imre:

Kérte a képviselőket, aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát hatályában fenn kívánja tartani, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 1 igen szavazattal, 18 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki Földvári Nagy István képviselő szövegmódosító javaslatával együtt a rendelet tervezettel egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2006. (XII.30.) rendelete
a közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi,
köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló
többszörösen módosított 27/1993.(XII.17.)KT.
rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 3. számú melléklet tartalmazza.)


5.) Állatok tartásáról szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Csányiné dr. Bakró N. Vera:
Az előterjesztett módosítások technikai jellegűek. 30 éves köztisztviselői pályafutása során Szentes városban ilyen mély indulatokat nem kavart semmilyen ügy, mint az állattartás. Az emberek 2007. január 1-jén hatályba lépő, de már 2003-ban elfogadott döntésről vitáznak, amely azt mondja ki, hogy haszonállatot a családi szükségleten felül - árutermelési céllal - a város belterületén nem lehet tartani. Felhívta a figyelmet, hogy a póniló nem haszonállat, hanem kedvtelésből tartott állat. A rendelet úgy került elfogadásra, hogy a családi szükségleten felül belekerült az a szövegrész, hogy "és azok nem ivarérett szaporulatai". Sertés 80-100 kg-osan ivarérett. Ha az említett szövegrész bennemarad a rendeletben, akár 50 sertés is a város belterületén maradhat. Nagyon nehéz az államigazgatási ügyeket elhatárolni az önkormányzati igazgatási ügyektől. A helyi állattartási rendelet önkormányzati igazgatási ügy, ebben a Képviselő-testület és a polgármester úr bír hatáskörrel. A jegyzőnek csak magasabb szintű jogszabály adhat hatáskört. A haszonállatokra meghatározott épületektől való védőtávolságot nemcsak a haszonállatra, hanem a kedvtelésből tartott állatra is lehessen használni.

Dr. Demeter Attila:
Kérte az aljegyző asszonyt, hogy hívja fel a Közigazgatási Hivatal figyelmét, hogy a levelében szereplő XXVII. tv. a géntechnológiáról és nem az állatok védelméről szól. A hivatkozott jogszabály 20.§, 24.§-aiba ütközik véleménye szerint a veszélyes állatok tartására vonatkozó 17.§. Kérte, hogy következő alkalommal vizsgálják meg. A helyi rendelet 17.§-a szerint "Bármely előírás megszegése esetén az állat kártérítés nélkül állatkertbe szállítható vagy kiírtható." Az állatok védelméről szóló törvény ezt így tiltja. Az önkormányzatnak elhelyezési kötelezettsége van.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 7 tartózkodással elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
38/2006. (XII.30.) rendelete

az állatok tartásáról szóló
20/2003. (IX.19.)KT rendelet
módosításáról


(A rendelet teljes szövegét a 4. számú melléklet tartalmazza.)


6.) A távhőszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Sok településen, így Szegeden 50%-os, Pécsett 70%-os, míg Budapesten 45%-os emelésről döntöttek. Nálunk kisebb az emelés mértéke. A termálvíz hasznosítása kapcsán olyan rendszert hoztak létre, hogy a távhőszolgáltatás döntően nem földgázon, hanem termálvízen alapulni. A földgáz, amely részleges felhasználású ebben a rendszerben kisebb emelést jelent. A hődíjak a 93.905,- Ft felett rendelkező jövedelem kivételével, Szentes esetében nominálisan is csökkenni fognak.

Döbrőssy Iván:
A 3. oldalon lévő második táblázatban a "nettó fizetendő" szó helyett "fizetendő" szó a megfelelő. Kettő felnőtt és kettő gyermek esetében az összevont jövedelem 3 havi átlaga, 1 hóra eső jövedelme 328 eFt-ot tesz ki. Azt feltételezik, hogy a városban a távfűtött lakásban élő lakosság 80-85%-a lesz jogosult valamelyik támogatási kategóriák igénybe vételére. A jelenlegi fűtésdíjakhoz képest azok, akik támogatást kapnak - az első kategóriába tartozók 77%-kal, a második kategóriába tartozók 58%-kal, a harmadik kategóriába tartozók 38%-kal, a negyedik kategóriába tartozók 18%-kal fognak - kevesebbet fizetni. Összességében a támogatást tekintve Szentesen magasabb lesz a támogatási összeg a szociális alapon történő támogatással, mint korábban tömbösített formában volt.

Dongó László:
Az előterjesztésben az árak GJ-ban vannak megadva, de a lakosság a számlát MJ-ban kapja.

Döbrőssy Iván:
MJ a gázszámlákon szerepel, a távhőszolgáltatás számláin GJ szerepel. A számlán a mértékegység is szerepel.

Szűcs Lajos:
Bejelentette, hogy a Felügyelő Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 7 tartózkodással elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2006. (XII.30.) rendelete
a távhőszolgáltatásról szóló
38/2005. (XII.31.) ÖR rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét az 5. számú melléklet tartalmazza.)


7.) Pályázat a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételére

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.

Szűcs Lajos:
Az elmúlt ülésen azt mondták, remélik, hogy minél több tanuló fog részt venni ebben a programban. 4 tanuló szeretne ebben a tehetséggondozásban részt venni. Az előterjesztésnek anyagi kihatása nincs.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

191/2006.(XII.15.) Kt.
Tárgy: Pályázat a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pályázat a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

2. A: Támogatja, hogy Lajos Nikolett a Koszta József Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulója (anyja neve: Szabó Katalin) Szentes város képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. A tanulót csak elviekben támogatja, mivel továbbtanulásához anyagi támogatást nem kértek.

2. B. Támogatja, hogy Nánási Attila a Koszta József Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulója (anyja neve: Seres Katalin) Szentes város képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. A tanulót csak elviekben támogatja, mivel továbbtanulásához anyagi támogatást nem kértek.

2. C. Támogatja, hogy Szabó Márta a Koszta József Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulója (anyja neve: Dögei Julianna) Szentes város képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. A tanulót csak elviekben támogatja, mivel továbbtanulásához anyagi támogatást nem kértek.

2. D. Támogatja, hogy Panyik Tóth Dávid a Koszta József Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulója (anyja neve: Rozgonyi Erika) Szentes város képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. A tanulót csak elviekben támogatja, mivel továbbtanulásához anyagi támogatást nem kértek.

A Képviselő-testület felkéri a Koszta József Általános Iskola igazgatóját, hogy a határozati javaslatokat küldje meg az Arany János Programirodának

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentes Város Polgármestere
2.) Szentes Város Alpolgármestere
3.) Koszta József Általános Iskola
4.) Jegyzői iroda és általa az érintett osztály- és irodavezetők


8.) Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Ádám Aranka:
A Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatot tett, miszerint a Dózsa-ház táncterem díjának megállapítása csak 10%-os emeléssel történjen meg. Továbbá javasolták, hogy a Művelődési Központnál lévő kedvezmény "önkormányzati intézmények és középiskolák esetében is a 2006. évi díj maradjon érvényben". Az intézmény vezetőjével eltudják fogadni, hogy a 22. oldalon a határozati javaslatot kiegészítik a "táncterem bérleti díjak középiskoláknak 1.430,- Ft/óra" szövegrésszel.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Művelődési és Oktatási Bizottság javaslata szerint a középiskolák esetében a 2006. évi díj maradjon érvényben a Művelődési Központ intézményeinek igénybevétele esetén. Az uszodában úszás oktatás céljából az emelés mértékére 43,68% helyett 20%-ot javasolnak. A Dózsa-háznál a táncterem bérleti díja 23,08% helyett 10%-os emelést takarjon.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság az alábbi módosítási javaslatot tette: "2006. évben a szentesi lakosokra vonatkozó, 7 éves korig és 65 éves kor feletti vendégekre alkalmazott kedvezmény ne kerüljön törlésre az uszodára vonatkozó térítési díjak között."
Véleménye szerint a kabinbérleti díjak nagyon megemelkedtek. Nem kellene ilyen magas árakat alkalmazni.

Szirbik Imre:
A kabinbérlet négy belépőt is tartalmaz, a belépő ára 25 eFt + áfa, azaz 100 eFt, tehát a belépő nélkül a kabinbérlet ára 16 eFt.
Kérte a képviselőket, aki a Művelődési és Oktatási Bizottság módosító indítványaival egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki a Pénzügyi Bizottság módosító indítványával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta.

Kozák János:
Javaslata, hogy a tavalyi szint megtartásával legyen kialakítva a kabinbérlet 2007. évi ára.

Szirbik Imre:
2006-ban a kabinbérlet 107 eFt + négy belépőjegy volt.
Kérte a képviselőket, aki Kozák János képviselő javaslatával, miszerint a kabinbérlet ára a 2006. évi szinten maradjon, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a Pénzügyi, valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatával a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében (2 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

192/2006.(XII.15.) Kt.
Tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmények 2007. évi szolgáltatási díjairól készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:

1.) A határozat melléklete szerint kimunkált szolgáltatási díjak mértékét jóváhagyja.

2.) Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 2007. évi költségvetésében a jóváhagyott díjak mértékével kell számolni, és az intézmények saját bevételei között a megfelelő összeget kell szerepeltetni.

Felelős: intézményvezetők
Határidő: 2007. évi költségvetés benyújtása

3.) A bevételek és kiadások összhangját a költségvetésben a jóváhagyásnak megfelelően kell biztosítani.

Felelős: intézményvezetők
Határidő: 2007. évi költségvetés benyújtása

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Az önkormányzati intézmények vezetői
2.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda általa az érintettek - Helyben


9.) Bioetanol beruházás (11)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Idegenforgalmi Bizottság véleménye.
Elsőrendű kérdés, hogy a városban jövedelmeket biztosító munkahelyeket létesítsenek.

A bioetanol üzem része annak az országos gondolkodásnak, amely arról szól, hogy a mezőgazdasági termékek egy része ne az élelmiszerpiac felé legyen irányítva, hanem ipari felhasználásra fordítsák. Az eljárás döntően kukoricából frakcionáló eljárás keretében üzemanyagot, etanolt állít elő, amelyet járművek hajtására használnak fel. Magyarországon egy svéd konzorcium 4 ilyen gyárat kíván létesíteni. Mivel a városnak nincs elfogadott rendezési terve, ezért a beruházó a végső megállapodáshoz három nyilatkozatot szeretne. Egyik nyilatkozatot az Árpád Agrár Rt. vállalta magára, amely az üzem működéséhez szükséges 300.000 tonna kukorica - integrációban hosszú távon - álljon rendelkezésre. A másik nyilatkozat az ÁNTSZ nyilatkozata, amely a technológia ismeretében, annak környezeti megfelelőségéről szól és védőtávolsági nyilatkozata, amelyet 300 m-ben állapítja meg. A harmadik a Képviselő-testülettől szükséges. A Fábiánsebestyéni út mellett, az Árpád Agrár Rt. majorja területén kívánják az üzemet megvalósítani. Nyilatkozni kell, hogy a rendezési tervvel nem ellentétes. A Képviselő-testület ha dönt abban a kérdésben, hogy elfogadja az általános rendezési terv területfelhasználási tervfejezetét, akkor ezt a tervlapot nem változtatja meg. A cég magyarországi igazgatójával beszélt, a döntést kedden hozzák meg Stockholmban, az üzem 2008 folyamán valósulhat meg.

Kozák János:
Az előterjesztést a jobb oldali frakció támogatja. Kérte, támogassák a javaslatot, hogy megvalósuljon a beruházás.

Móra József:
Úgy támogatja az előterjesztést, hogy gyakorlatilag egy új iparág fog meghonosodni. Svédországban mindent megtesznek azért, hogy a gépjárművek megfelelő átalakítása után tiszta bioüzemanyaggal tudják használni. Nálunk ez még kezdetleges. Az előterjesztést támogatják.

Halmai István:
A városnak 12 éve nem polgári vezetése van.

Dr. Gyenes Ágota:
Akkor örülne a legjobban, ha magyar vállalkozó valósítaná meg a beruházást.

Móra József:
Polgárként gondolkodva a város érdekeit tartjuk szem előtt.

Sipos Antal:
Tudomása szerint a bioetanol benzinbe keverhető, nem gázolajba. A mezőgazdasági gépeknek nem lesz olcsóbb az üzemanyaga.

Szirbik Imre:
Ez igaz, azonban az itteni gabonatermelőknek biztos piaca lesz.

Móra József:
A biodízel előállításnál a repce és a napraforgóolaj észterezését ezzel a bioetanollal végzik.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az előterjesztéssel egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

193/2006. (XII.15.) Kt.
Tárgy: Bioetanol beruházás

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bioetanol üzem létesítésével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a készülő települészerkezeti tervben, majd a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben is az Ipari Park keleti irányú bővítésével egyetért, azt a településszerkezeti terv részének tekinti. A Fábiánsebestyéni úttól délre elhelyezkedő területen helyet biztosít a tervezett bioetanol üzem és bio-erőmű létesítéséhez. Felkéri a tervezőt, hogy a településrendezési tervek készítésénél vegye figyelembe az üzem elhelyezéséhez szükséges területet.
A határozatról értesítést kap:

1./ EUROIL Ipari és Kereskedelmi Kft. - 1113 Budapest, Bartók B. u. 79.
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők


10.) A szentesi kistérség képviselete a DAREH Önkormányzati Társulás Elnökségében (12)

Szirbik Imre:
Az előterjesztés a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulásba való delegálásról szól. A Társulás több kistérséget és két megyét átfogó hosszú távú hulladékmegoldást biztosító rendszer kiépítését tűzte ki célul Orosháza térségében központi lerakóval, illetve az érintett településeken egy átrakó állomással. Erre európai uniós pályázatot kíván beadni a térség, amelynek gesztorfeladataival Orosháza Önkormányzatát bízták meg. Az egyes területeket a kistérségek képviselik. Eddig jómagam képviseltem, azonban más irányú elfoglaltságom nem teszi lehetővé. Elnökségi tagnak Gémes Lászlót, Szegvár nagyközség polgármesterét javasolták, amellyel valamennyi kistérségi polgármester egyetértett.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (21 igen szavazattal, 1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

194/2006. (XII.15.) Kt.
Tárgy: A szentesi kistérség képviselete a DAREH Önkormányzati Társulás Elnökségében


Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a szentesi kistérség DAREH Önkormányzat Társulás Elnökségében való képviseletéről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

A Képviselő-testület a Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 49/2006. (XII.15.) SZKT határozatát jóváhagyólag elfogadja és egyetért azzal, hogy a Tanács a szentesi kistérség képviseletében DAREH elnökségébe a szentesi kistérségből elnökségi tagként Gémes Lászlót (Szegvár nagyközség polgármesterét), két helyettesként pedig Szabó Istvánt (Derekegyház község polgármesterét) és dr. Kiss Csabát (Eperjes község polgármesterét) választotta meg.

Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kap:
1./ Társulási Tanács Elnöke - Helyben
2./ Kistérségi Társulási Iroda - Helyben
3./ DAREH Önkormányzati Társulás - székhelyén


11.) Interpellációkra válasz (9, 9/1)

Közigazgatási Osztály:
- Tóth J. u. 5/A. sz. alatti önkormányzati lakás állapotának kifogásolása (Janó T.)
Műszaki Osztály:
- Nagy F. sétáló utcai kerékpározási megszüntetése (Ollainé)
- Nagy F. utca erősebb megvilágítása (Ollainé)
- Hékédi vasútállomás környékének rendbetétele (Törőcsik Z.)
- Szeder temető környéki városrész megvilágításának kifogásolása (Sipos A.)

Szirbik Imre:
Megkérdezte Janó Tibor képviselőt, hogy a Szentes, Tóth J. u. 5/a. sz. alatti lakóingatlanban található lakások állapotáról szóló interpellációjára a választ elfogadja-e.

Janó Tibor:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Ollai Istvánné képviselő asszonyt, hogy a Nagy Ferenc sétálóutcán a kerékpárosok közlekedésével kapcsolatos interpellációjára a választ elfogadja-e.

Ollai Istvánné:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Ollai Istvánné képviselő asszonyt, hogy a Nagy Ferenc sétálóutcában erősebb fényű közvilágítással kapcsolatos interpellációjára a választ elfogadja-e.

Ollai Istvánné:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Sipos Antal képviselőt, hogy a Szeder temetőhöz vezető kerékpárút és környéke közvilágításával kapcsolatos interpellációjára adott választ elfogadja-e.

Sipos Antal:
A kerékpárút megvilágítása folyamatban van, ezért az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Törőcsik Zoltán képviselőt, hogy a hékédi vasúti megállóhely épületének állapotával kapcsolatos interpellációjára adott választ elfogadja-e.

Törőcsik Zoltán:
Az interpellációra adott választ elfogadta.


12.) Interpellációk, bejelentések

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy az interpelláció benyújtásának formája az írásbeliség, de halasztást nem tűrő közügyben helye van a szóbeli interpellációnak.

Horváth István:
A város területén lévő közép- és magasfeszültségű villamos távvezetékek oszlopai rozsdásak. A Démász gondoskodjon ezek újrafestéséről.
Egyre több helyen vannak használaton kívüli és megrongálódott telefonszekrények. Pl. a Fábiáni útnál lévő körforgalom mellett. A szolgáltatótól kérni kellene, hogy távolítsa el a használaton kívüli telefonfülkéket, a megrongálódott fülkéket pedig javíttassa meg.
Az országot járva látja, hogy a városokba bevezető utak és az elkerülő utak környékén folyik a fák nyesése, árokpart takarítása. Kezdeményezi, hogy városunkban is történjen meg. Havazás előtt jó lenne ezt megtenni.

Halmai István:
Kérte, hogy a középiskolák közvetlen környékén kerüljenek elhelyezésre csikkek eldobására alkalmas szemetesek.

Sipos Antal:
A Nagyhegyi kissorompót meg kellene csináltatni, mert nem lehet áttolni a babakocsit.
A lakosság kéri, hogy a Hékédi temetőnél fedett buszmegálló legyen.
Kaján és Veresháza vonalon a 10.30 órás buszjárat megszűnt és csak 14.00 órakor tudnak az emberek hazamenni. Az emberek, ha bejönnek a városba vásárolni, akkor csak órák múlva tudnak hazamenni. A nem gazdaságos vonalakat is meg kellene tartani.

Szirbik Imre:
A Képviselő-testület nevében a város lakosságának Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánt.
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésen kívánja folytatni.

K.m.f.

Csányiné dr. Bakró N. Vera aljegyző
Szirbik Imre polgármester

Pásztor Antal - Ollai Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő