1.) Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
Az elmúlt ülés óta Puskás Ferenc labdarúgó, a Szentesi Városi Bíróság elnöke dr. Bujtás László elhunyt, valamint Sipos Lászlóné 100. születésnapja után eltávozott. Kérte, hogy emlékezzenek meg róluk.

Egyperces néma felállás.

Szirbik Imre:
November 25-én ünnepelték a dr. Papp László Sportcsarnok 10 éves fennállását, valamint Szentes 10 éve viseli a Nemzet Sportvárosa címet.
Ollai Istvánné szervezésében gálaműsort rendeztek a szegények karácsonyáért, valamint jótékonysági bálak megrendezésére került sor.
November 30-án DAROP egyeztetés volt Makón. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ülésén a 2007-2013. pályázati periódushoz kapcsolódóan a térségek közötti közlekedési program és az aktív turizmus pályázati lehetőség megnyitásáról döntöttek.
December 1-jén a Dialízis Központ megnyitója volt.
Rúzsa Magdolna és a Seress Formáció koncertet adott. Átadta részére a tiszteletbeli Szentes polgára címet.
December 2-án alpolgármester úr és jegyző úr részt vett a Zöldág MSE jubileumi gáláján.
Civil kezdeményezésre elkészült a nagy Szentesi Sportkönyv, amelynek bemutatóján alpolgármester úr vett részt.
December 6-án a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan az érintett intézményekben óvodai-iskolai nevelőtestületi ülésen és szülői értekezleten vett részt.
December 7-én a Kórház Gyermekosztályán ajándékot adtak az ottlévő gyermekeknek.
Területfejlesztési Tanácsi ülésen vett részt.
Balázs György és Barta László helytörténeti könyveinek bemutatására került sor a Megyeházán.
Alpolgármester úr nyitotta meg a Petőfi Sándor Általános Iskolában a népdaléneklési versenyt, amelyen újszentesiek is részt vettek.
Az elmúlt időszakban megtartották a Horváth Mihály Gimnázium és a Boros Sámuel Szakközépiskola szalagavató ünnepségeit.
December 14-én a Csongrád Megyei Közgyűlés a Kórház igazgatói pályázatával is foglalkozott. A Közgyűlés előtt ismertette a Képviselő-testület határozatát. Valamennyi pályázó hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. A többségi oldal 4 jelöltből nem kívánt választani, új pályázat kerül kiírásra, amely február 21-én kerül a Közgyűlés elé. Hétfőn lesz a Parlamentben a kórháztörvény végszavazása. A 39 kórház listája fix. Ismeretes a Kórház gazdasági helyzete. A Kórház lejárt tartozásállománya 196 mFt, melyből 72 mFt 30 napon túli tartozásállomány. A Közgyűlésnek nem lesz több információja februárban sem. A hozzászólók egy része arra hivatkozott, hogy a regionális egészségügyi egyeztető fórum még ágyszámokban dönthet.
A közmeghallgatáson elhangzott a Petőfi Szálló rendbehozatala. A jelenlegi közbeszerzési állapot az, hogy van érvényes pályázó a Petőfi Szálló felújítására. A Képviselő-testület pályázati kiírására az Akkord Szállodalánc és a Kész Kft. nyújtott be közös pályázatot. A tárgyalásos szakasz kezdődik meg, amikor a végleges szerződési feltételekről tárgyalnak.
Lezárult szentesi szinten a 100+50 férőhelyes idősek otthona építésének közbeszerzési eljárása. A döntést a 2. helyezett megfellebbezte, a tárgyalás december 19-én a Közbeszerzési Tanács előtt lesz. A pályázatot a Bodrogi Bau Kft. nyerte, második a Zala Megyei Építőipari Vállalat lett. A két pályázat határidőben és számlázási ütemekben tért el egymástól. A szerződéskötésre sor került. A munkaterületet a Bodrogi Bau Kft. átvette, a kivitelezési munkákat megkezdte.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Ollai Istvánné képviselő asszony által szervezett karácsonyi szeretetakción részt vett. Munkáját megköszönte, nagyon szép és megható pillanatokat élt át.

Kozák János:
Örömmel tapasztalta, hogy a Kossuth utca egyes részein a járda új burkolatot kapott, amely nagyon szép. Azonban elgondolkodtató, hogy a karácsonyi bevásárlás közepén végezték a munkálatokat, amikor egész évben lehetőség lett volna rá. Számos bonyodalmat okozott. Egy kedvezőbb időpont választása megfelelőbb lett volna.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a tájékoztatást tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (20 igen szavazattal) (2 fő nem szavazott) elfogadta.

Megérkezett az ülésre: Dr. Demeter Attila
Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő

Szirbik Imre:
December 8-án részt vett a város díszpolgárainak kerekasztal beszélgetésén. November 16-án dr. Imre Ernő díszpolgár bemutatta több mint 50 éves szentesi szolgálatáról szóló könyvét.


2.) Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési koncepciója
Érdekegyeztető Tanács véleménye (2/A)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Szociális és Egészségügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A 2007. évi koncepció kicsit másabb az előző évekéhez képest, mert több szempontból is ciklusnyitó gondolatokat tartalmaz. Ennek a Képviselő-testületnek ez lesz az első költségvetése, amit megalkot egy olyan periódusban, amely Magyarország szempontjából új. 2007-2013-ra esik az a tervezési időszak, amely az Európai Unió új fejlesztési ciklusát jelenti, és ebben Magyarország teljes jogú tagállamként vesz részt, élvezve az előnyöket és viselve az előírásokat. 2007-2013 között az országnak 8.000 milliárd forintos fejlesztési összeg fog rendelkezésére állni. Ebben a periódusban Szentes számára 10-12 milliárd forint fejlesztési forrás tűnik elérhetővé. Ekkora esély mellett nem lehet elmenni. Meg kell teremteni a lehetőséget, hogy ezekből a forrásokból a város, a céljainak elérése érdekében minél többet tudjon profitálni. Nem lehet úgy pályázni, hogy mindent külső forrásból finanszíroznak, hanem önerő is szükséges hozzá, ami a 7 évre 2-2,5 milliárd Ft saját erőt jelent. A város eddigi költségvetését a pozitív nullával vagy értékelhető pénzmaradvánnyal zárta. 2006. év lesz az első, amikor a negatív nullával zárják a költségvetést. A működési folyamatok, amelyeket a város eddig fenntartott, csak jelentős pénzügyi veszteséggel és pénzügyi kockázattal vihető tovább. A város jövőjét át kell gondolni hosszú,- és középtávon is. Ha változatlan intézményi struktúrával, az intézményeken belül változatlan feltételekkel viszik tovább, akkor a 2006. év elején számított költségvetési működési hiány, reálisan majd 450-500 mFt-ot jelent. Ez sajnos más forrásból elő nem teremthető költségvetési hiány. Mondható, hogy a város egy hónapos működésének forráshiánya. Külső okai az általános költségvetési helyzet, amiben az ország van.
A belső folyamatokat 2 irányból lehet közelíteni. Ha egy költségvetés deficitet mutat, végig kell gondolni, hogyan egyenlíthető ki. Ez megoldható bevétel növeléssel, ingatlan eladással, A másik oldal a kiadások visszafogása. A bevételek növekedését is prognosztizálva, 7-8%-ot kell a kiadási oldalon lefaragni.
Az oktatási ágazat az önkormányzat költségvetésének 50%-át jelenti a működés területén. Az oktatás a jövőnek is kérdése. Látni kell, hogy a város népesedési folyamata évek óta követi az országos tendenciát, vagyis csökken a gyereklétszám. A bölcsődébe beíratott gyermekek száma növekedik, mert létrejött az a törvény, hogy az anya a gyes megtartása mellett a gyermek 1 éves kora után visszamehet dolgozni. Minden évben 2-3 óvodai csoporttal kevesebb van. Eddig megtudták oldani úgy, hogy az óvodán belül egy-egy szoba kiürült. Az óvodák ügyében nagyobbat kell lépni. 3 óvoda jogi megszüntetését javasolják, melyből 2 óvoda tanügyi, míg 1 óvoda átköltöztetéséről van szó a koncepcióban. Vizsgálat tárgyává szeretnék tenni, hogy a Kossuth utcai, a Bocskai utcai, a Klauzál utcai és az Apponyi téri központi óvodákban hogyan helyezhetők el a gyerekek. A tendenciák azt mutatják, hogy az így "munkanélkülivé" váló pedagógusok és technikai dolgozók továbbfoglalkoztathatók, azonban nem ugyanabban az épületben, ahol eddig dolgoztak, de pedagógusként más óvodában pályájuk tovább biztosítható.

A 4 óvodai munkáltatói körzet helyett 2 maradna, így kettő vezetői álláshely bérekkel és pótlékokkal megszüntethető. Az átszervezés után a tagóvodai rendszer továbbra is működőképes lesz és a gyerekek ellátását biztosítani tudja.
Általános iskolák esetében két javaslat van. A Gr. Széchenyi István Általános Iskola bezárása kényes kérdés. Városszéli iskoláról van szó, ahova többségében roma kisebbség jár. A városban vannak olyan iskolák, ahova több roma gyerek jár, mint a Gr. Széchenyi István Általános Iskolába. Az érintett intézmények pedagógusaival és szülőkkel találkozott. Azt érezte, hogy az emberek megértették a helyzetet. A Művelődési és Oktatási Bizottság a határozati javaslat 2/c. pontjára tett indítványát előterjesztőként elfogadta, amely arra irányul, hogy az egyik önkormányzati általános iskola telephelyeként működjön tovább az alsó tagozat a jelenlegi intézmény területén. A szülők döntése lesz, hogy gyermekét melyik iskolába íratja be. Az iskola gyermeklétszáma 60 fő, éves költségvetése pedig 55 mFt, amiből fejenként 200 eFt állami normatíva és 800 eFt a városi adóból hozzátett forrás.
Szeptemberben 200-220 fő első osztályos gyermek lesz, amely 8-9 tanulócsoportot jelent. A Deák Ferenc Általános Iskola és a Damjanich János Tagiskolába egy, maximum 2 tanulócsoport tud összejönni. A javaslat arról szól, hogy a két iskola egy iskolaként két épületben működjön. A beíratás a Deák Ferenc Általános Iskolában történne. Az iskola belső döntése lenne, hogy a tanulócsoportot vagy csoportokat mely épületben indítja.
Az Általános Iskolai Kollégiumban lévő gyerekek a Terney Béla Középiskolai Kollégiumban kényelmesen elférnek. Az épület felszabadul, a dologi költségek megtakarítása mellett. Az általános iskolások életkori sajátosságuknak megfelelően külön nevelést fognak kapni.
Kérdés, hogy a Központi Konyha önkormányzati vagy vállalkozói működtetésű legyen. Felelősséggel akkor lehet dönteni, ha megvizsgálásra kerül, mérlegelve az előnyöket, a hátrányokat és a gazdasági feltételeket. Olyan gazdasági feltétel lehet, amely a város szempontjából előnyösebb megoldás. Amikor a jelentés elkészül a Képviselő-testület elé fog kerülni. Az intézményben 150-200 mFt-os beruházásra van szükség ahhoz, hogy a kor technikai színvonalára megfeleljen.
A gyermekkönyvtár és a Könyvtár Kht. összevonásával kapcsolatban elmondta, hogy jövőre a törvény megszünteti a közhasznú társaságot, mint társasági formát. Végig kell gondolni a hozzá kapcsolódó adó, pénzügyi és egyéb feltétel kihatásait.
A Hajléktalan Segítő Központ kistérségi fenntartás alá fog kerülni. A normatíva növekményével bevételi oldalról biztosítja azt, hogy az ellátás tudja hozni azt a megtakarítási hányadot, amit a költségvetés általános része. A segélyezés egyéb formáinál a törvényi átalakulások miatt olyan segélyezési irányba szeretnék a munkákat folytatni, ahol nagyobb az állami hányad. A Gondozási Központnál hasonló konstrukciókat keresnek.
A kommunális ellátás három nagy körében nem kívánnak szakmai visszalépést tenni, sem a köztisztaság vonatkozásában, sem a zöldfelület gondozásban, sem a közlekedési feltételek biztosítása vonatkozásában. A gazdálkodás formáját szeretnék átgondolni. Azt, hogy a munkák egy része vállalkozásba adással olcsóbban megteremthető-e. Másrészt szeretnék kihasználni a szociális törvény változásának azon lehetőségét, miszerint 2007. évtől aktív korúaknak csak akkor adható segély, ha közmunkában részt vesz. Úgy gondolta, hogy a költségvetés egyensúlyát ezen a területen biztosítani tudják.
A Polgármesteri Hivatal létszámát 5 fővel csökkenteni kívánják, valamint pótlékok visszavonására is sor kerül. A dologi költségekben és a támogatási formákban is csökkenteni szeretnének. A szolgáltatások terén olyan területén akarnak visszalépni, hogy a város polgárai alapvető érdeksérelmet ne szenvedjenek, számukra az ellátás továbbra is biztosítható legyen. Amikor az a kérdés, hogy kollégáinknak a kenyeret biztosítjuk-e, míg mások két ellátást kapnak - munkabért és nyugdíjat - akkor a szolidaritás alapján választani kell. Azt szeretnék elérni, hogy olyan valós döntések szülessenek, amelyek valóban a költségvetés egyensúlyát szolgálják.

A koncepció ezek alapján kerül a Képviselő-testület elé. Személyes példát is mutatni kell, nemcsak beszélni. Bejelentette, hogy a törvény által biztosított polgármesteri költségtérítésről lemondott.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Törvényi előírás-e, ha a polgármester, mint országgyűlési képviselő már egyszer felveszi a költségtérítést, akkor két jogcímen nem jogosult a költségtérítés felvételére?

Dongó László:
A Központi Konyhával kapcsolatban megkérdezte, nem fenyegeti-e olyan veszély, hogy az ÁNTSZ bezárathatja a jelenlegi műszaki állapota miatt?
Ki fogja a felújítást végezni? Az önkormányzat, vállalkozó, konzorcium? Ha megkezdődik a rekonstrukció, hogyan fogják ellátni a szentesi diákokat a megfelelő élelmezési szinten?

Horváth István:
Az előterjesztés 41. oldalán szerepelő táblázattal kapcsolatban megkérdezte, hogy meggyőződéssel állítható-e, miszerint az intézményi működési bevételek -91 mFt-tal, megközelítőleg 9%-kal kisebbek lesznek a következő évben, mint a 2006. évi várható. Ugyanez a kérdés a "II. támogatások összesen" rovattal kapcsolatban, amely 157 mFt-os -14,1%-os alacsonyabb értékkel szerepel a táblázatban. A "IV. támogatásértékű bevételek összesen" 102 mFt-tal 35,3%-kal alacsonyabb értékkel szerepel. A 45. oldalon lévő projektek tervezeti összegét hol lehet megtudni.
Ha a Gr. Széchenyi István Általános Iskolában az alsó tagozat továbbra is működni fog, akkor a 60 mFt-os éves működési költség várhatóan mennyi lenne? Ugyanez a kérdés a Damjanich János Tagiskola esetleges továbbműködésével kapcsolatban. Milyen kihatásai várhatóak ezeknek a döntéseknek. A csökkenések mennyire tekinthetők komolynak? A 418 mFt fedezet hiány, amelyre hivatkoznak, ennek az első három kérdésben említett tételek eredményeként 349 mFt-tal jelenik meg, amely az összes hiány 83%-át teszi ki. Ezek becslések, várakozások, számítások?

Szirbik Imre:
Dr. Rébeli Sz. Tamás kérdésére elmondta, hogy törvény rendelkezik róla. Az országgyűlési költségtérítés alacsonyabb, mint a városé, de a város javára lemondott a magasabb összegről. Dongó László képviselő kérdésére elmondta, hogy a Központi Konyhának nincs hiányossága, amely az azonnali ÁNTSZ intézkedést indokolná, az ÁNTSZ engedély rendben van. Technológiai felújítása elodázhatatlan. Ennek a fedezetéről a Képviselő-testület korábban gondoskodott, ami azt jelenti, hogy 600 mFt-os 15 évre szóló hitel felvételről az előző ciklusban döntött. Az elkészült tervek 150-180 mFt-ot tartalmaznak 2006-os árszinten. Ha ez gazdaságosan megoldható külső forrásból, akkor ez a tőkemennyiség felszabadul más önkormányzati feladatok finanszírozására, ez a vizsgálódás tárgya. Egy vállalkozás reális időn belül a befektetését vissza akarja kapni. Jó példa a kórházi konyha helyzete. A gyerekek elé ellenőrzött nyersanyagból készült ételnek kell kerülnie.
Horváth István kérdésére a 2/A. sz. mellékletben szereplő Gr. Széchenyi István Általános Iskolát illetően elmondta, hogy konkrét számadatokkal rendelkezik, kb. 18-20 mFt-al kisebb megtakarítást jelent, megközelítőleg ennyibe kerülne a kinti rendszer működtetése. Az oktatás területén lévő számok teljes költségvetési évre értendők, 2007. évben ezek a számok nem érhetők el. A tanügyi törvény alapján működő oktatási intézmény átszervezésére csak tanév végével kerülhet sor, gyakorlatilag a pénzügyi év felénél. Az oktatás területén számolt egész éves értékeknek 2007. évben mintegy 25%-a érhető el valós megtakarításként. A gesztus valóra váltása attól függ, hogy a szülők beíratják-e a gyerekeket.

Krajsóczki Sándorné:
Horváth István képviselő kérdése azonos a Kereskedelmi és Iparkamara írásban kiadott véleményével, észrevételével és kérdéseivel. Az észrevételeket hasznosítani kell. Egy része megerősít, másik része elgondolkodtat. Megjegyezte, hogy ez nem költségvetés, csak koncepció. A számadatok is tartalmazzák, hogy számított adatok. Ezek az adatok még változnak. Január 5-én kezdődnek az intézményi egyeztető tárgyalások, ezt követően pontos számadatokkal fogják bemutatni a költségvetésben, hogy mi várható a 2007-es költségvetési évre működési bevételként, támogatásértékű bevételként, illetve mi az a bevételcsoport, amit a képviselő úr említett. A működési bevételek körében említett -90 mFt-os kiesés, vagyis 2007-ben ennyivel kevesebb a támogatott bevétel, ez összefüggésben van azzal, hogy a térítési díjak egy részét már a Képviselő-testület elfogadta. A 2006-os eredeti költségvetésben 844 mFt-ot terveztek be működési bevételként, a 2007-es számított 910 mFt-ot. A növekmény 66 mFt. A számadatokat célszerű nem a várható, hanem az előző évi tervhez hasonlítani, azért mert év közben több olyan bevétel jelentkezhet, ami egy feladathoz kapcsolódik. A helyi adóbevételként 2006-ban 813 mFt-ot terveztek, ezzel szemben a várható bevétel 818 mFt. Úgy gondolta, hogy 800 mFt-os bevételt úgy megtervezni nehéz, hogy majdnem pontos. Erre törekednek a 2007. évi költségvetés tervezésekor, annak ellenére, hogy ezek között az adók között vannak olyan tételek, amelyeket csak becsülni lehet és nem lehet pontosan kiszámítani. Az átengedett adókkal kapcsolatosan nincs ráhatása az önkormányzatnak a személyi jövedelemadó helyben maradó részének a számadataira, nincs a jövedelemadó mérséklésre, nincs a normatív módon elosztott részre. A gépjárműadóra van hatással. A 2006-os eredeti költségvetésben 155 mFt volt, a változásokkal számolva 174 mFt-ot terveztek 2007-ben.
Egyrészt kapcsolódik mutatószámhoz, kapcsolódik az állami költségvetésben majd jóváhagyásra kerülő fajlagos mutatóhoz. Ha a fajlagos mutató változatlan, illetve növekszik, akkor sem automatikusan növelhető e tételekből az önkormányzati rész. Több szociális támogatási körbe tartozó feladatot támogat az állam. Ezt az eredeti költségvetésben nem szabad számításba venni. 5,365 mFt-ot terveztek 2006-ban eredeti előirányzatként, most 5,647 mFt várható a költségvetési év végével.
A támogatásértékű működési bevételek között nagy csoport az OEP-től átvett pénz, ami a számított adatok között 4,871 eFt-tal kevesebb összeggel szerepel. Ez azt jelenti, hogy az OEP 2006-ban ennyi eszközbeszerzéssel támogatta egyszeri jelleggel az egészségügyi feladatokat, amit 2007-ben nem lehet figyelembe venni.

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Krajsóczki Sándorné:
Úgy gondolta, hogy az előterjesztésből kiolvasható, amennyiben a Képviselő-testület az intézmény átszervezésekkel egyetért és olyan döntést hoz, hogy szeptember 1-jétől más formában működteti intézményeit, akkor kell gondolkodni azon, hogy mi legyen a felszabaduló intézményi épületekkel. Erre tartalmaz az előterjesztés egy határozati javaslatot, miszerint áprilisban be kell mutatni a felszabaduló intézmények hasznosítására vonatkozó javaslatot. Ki kell számolni, hogy melyik hasznosítás esetén mivel lehet számolni, akár bevétel, akár kiadási oldalon.
A 45. oldalon forint nélkül hozott fejlesztési feladatokkal kapcsolatban elmondta, hogy előzetes számítások történtek, amelyeket a Tervezési Irodán meg lehet tekinteni. A számadatok hátterében szakma áll. Nem zárható ki annak a lehetősége sem, hogy ezeken kívül a Képviselő-testület milyen feladatokat kíván 2007-ben megvalósítani.

Visszajött a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő

Hornyik László:
A Központi Konyha felújítására az önkormányzat 100 mFt-ot különített el. A koncepcióból kiderül, hogy a felújítás mértéke jóval meghaladja ezt a mértéket. A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy a tervek nem reálisak, túltervezettek. Elhangzott, hogy az egyik oldalon lévő hűtőkamrákat elbontják, a másik oldalon felépítik, ugyanez történhet a többfázisú mosogatókkal is. Megkérdeztek-e szakembert, alapos volt-e a tervek felülvizsgálata, indokoltak-e ilyenfajta változtatások?

Sipos Antal:
A Szarvasi óvoda megszüntetésével kapcsolatosan csak létszámokat vettek figyelembe vagy más szempontokat is? Ez az óvoda felszerelt és nagy udvarral rendelkezik. Nem a városközpontban van, ahol sok a benzingőz. A külterületről érkezőknek jó, hogy a busz az óvoda előtt megtud állni.

Halmai István:
Az előterjesztés 5. sz. mellékletében szerepel, hogy az óvodáknál a férőhely számához képest a beíratott gyerekek száma a Damjanich utcai óvodánál 14 fővel, a Kossuth utcai óvodában 13 fővel, a Szent Anna utcai óvodában 8 fővel magasabb. Az óvodánál hogyan nyilvánul ez meg, állóhelyek is vannak? Ha a város figyelembe venné azt, hogy a férőhely számánál több a gyerek beíratását nem venné tudomásul, akkor nem biztos, hogy szükség lenne óvodák bezáratására. Vonatkozik ez az általános iskolákra is. Vannak olyan iskolák, amelyek túlvállalják magukat, van ahol nincs gyerek.

Horváth István:
A Damjanich utcával kapcsolatban megkérdezte, hogy a megközelítőleg 350 mFt-os összevont hiányból - az általa elmondott három témában - koncepcionálisan mennyire lehet számítani.

Ollai Istvánné:
Korábban az idősek étkeztetése ki volt adva vállalkozásba. Nagy cirkusszal tudták csak visszaszerezni. A konyhánál eddig nem volt probléma. Gyerekek és idősek ne maradjanak élelem nélkül. Kérte, vessék el véglegesen azt, hogy a konyha működtetését vállalkozásba adják ki. 300 adag reggeli, 2000-2100 adag tízórai, 3700-3800 adag ebéd készül, amelyből 470-490 adagot idősek visznek el, 1850 adag uzsonna, 300 adag vacsora készül. Az étrend az előírásoknak megfelelően látja el a szolgáltatást. Néhány éve a gyerekek meglepetést kapnak húsvétkor, mikuláskor, karácsonykor. A gyerekek 400 Ft értékben kaptak édességet, 2500,- Ft értékben kapnak élelmiszer- és édességcsomagot azok az idősek, akik a konyháról hordják az ebédet. A konyha közreműködik az ételallergiás gyermekek étkeztetésében is. Az Általános Iskolai Kollégiumba és a Gyermekek Átmeneti Otthonába kiszállítja a főtt vacsorát. A legfontosabb felújítás az üst, a padló és csempeburkolat cseréje volna. Korhadt nyílászárók cseréje, konyha technológiai eszközök, sütők, mosogatógépek cseréje. Az elhangzott feladatok elvégzésére megközelítőleg 110 mFt-ra lenne szükség. A költségvetés túl lett tervezve. Vessék el azt, hogy a konyhát vállalkozásba adják ki.

Zoltai Gábor:
A Gr. Széchenyi István Általános Iskola további hasznosításával kapcsolatban mi az elképzelés? Mi lesz a gyermekek sorsa? Be tudnak-e másik iskolába illeszkedni? A szülőkre több teher hárul. Mennyi lenne az optimális tanulólétszám, hogy fennmaradhasson az iskola? Az elmúlt 10 évben mennyi fejlesztést hajtottak végre? Kik hozták a döntéseket? Van-e felelőse?

Szirbik Imre:
A Központi Konyha terveit pályázat, közbeszerzés alapján kiválasztott tervező végezte folyamatosan egyeztetve az ÁNTSZ-szel, az élelmezés egészségüggyel, szakemberekkel. Nem a konyha szakmai színvonaláról vitatkoznak. A terveket több bizottság is tárgyalta.

Szűcs Lajos:
Sajnálja, hogy Zoltai Gábor képviselő ennyire tájékozatlan. Több mint 20 évet töltött az iskolában, több 10 mFt-ot költöttek rá és egy szuper, modern iskolát alakítottak ki belőle. Egy régi épület volt, se mosdó, se tornaterem nem volt az iskolában.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Szűcs Lajos:
Amikor az iskolába került az első lépés a vizesblokk kialakítása volt, utána pályázati forrásból építették a tornatermet. Ki érte a felelős? Én. Javasolta a képviselő-testületi üléseken, hogy pályázatot nyújtsanak be tornaterem építésére. A tervezőkkel leült és heteken át egyeztetett. Megépítették az emeletet és számítógépekkel felszerelt termet hoztak létre. Ezt is én követtem el. Az iskolát úgy parkosították, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. A tornatermet állandó jelleggel használják, de megkímélt állapotban van. Hogyan tudnak beilleszkedni a gyerekek? Úgy gondolta, hogy befognak tudni illeszkedni, mert sok cigány jár másik iskolába. Az iskola sorsáról a cigányság is döntött azzal, hogy más iskolába járnak, mert nem akarnak cigányok közé iskolába járni. A szülői teherrel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon sok szülők véleménye az, ha már a testvér bejár másik iskolába jár, akkor a két gyerek mehet együtt egy iskolába. Az optimális létszám nem 10-12 fő, ami egy osztályba jár, hanem jóval több. Az épület hasznosításáról már gondolkoztak. Akár sportcélokra, akár más célokra, de találni fognak személyt az épület működtetésére.

Visszajött a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő

Szűcs Lajos:
Halmai István képviselőnek elmondta, megvan az a létszám, hogy egy óvodába hány gyereknek kell beférnie. Újra átfogja nézni az óvodák létszámát m2-re, légtérre kivetítve. A gyerekek nem állnak az óvodában. Sipos Antal képviselőnek elmondta, hogy a Szarvasi úti óvoda előtt nincs buszmegálló, ha megáll a busz, az balesetveszélyes. Az ipartelep is bocsát ki benzingőzt, nemcsak a központi óvodák esetén vannak benzingőzben a gyerekek.

Szirbik Imre:
Egy tanulócsoport létszáma átlagosan 20-25 fő. 22 fő 8 évfolyammal számolva 180 főt jelent, a Gr. Széchenyi István Általános Iskolába 50-60 gyerek jár.

Krajsóczki Sándorné:
Horváth Istvánnak elmondta, hogy a számadatok alapján 418 mFt a forráshiány. A Képviselő-testület döntéseit követően a számadatok pontosítódnak. Az a feladat, hogy minden tartalékot feltárjanak, amely a forráshiányt csökkenti. Az intézkedések nagy részének hatása éves szinten csak 2008-ban jelentkezik. Az intézkedések éves megtakarítása 240-260 mFt közé tehető abban az esetben, ha az ingatlanértékesítéseket is az anyagban szereplő javaslatok alapján dönti el a Képviselő-testület. Konkrét, becsületes számításokra alapozott összeget mondani nem lehet.

Szirbik Imre:
Szarvasi úti óvoda bezárásának az az oka, hogy kevés a gyermek. Az épület 150 férőhelyes, most az óvodában 24 gyerek van. Épületek hasznosításával kapcsolatban elmondta, hogy ebben a pillanatban nincs olyan elköteleződés, tárgyalás, vagy eljárás, amely az ingatlanok hasznosítására vonatkozik. Amikor az épületek üresek, egy nyílt eljárás keretében értékesíteni kell, a befolyt források pályázati önerőkhöz felhasználhatók. Az óvoda bezárásoknál az volt az elv, hogy minél kevesebb családot érintsen, nem pedig az volt a szempont, hogy külterületi. Sok esetben a szülők döntik el egy-egy intézmény sorsát. A pedagógusokkal leülve történt meg a számolás. A döntés a szülők kezében van. Úgy döntöttek, ha a nagy másik iskolába megy, akkor küldi vele a kicsit is. Szándékuk, az épületállomány olyan felhasználása, amely a városnak hoz, és indirekt módon nem tesz bele olyan funkciót, amellyel semmivé tennék azokat a lépéseket, amiket most megkívánnak tenni.
A Művelődési és Oktatási Bizottság módosító javaslatát előterjesztőként elfogadta.

Halmai István:
Kérte, hogy a város a vagyongazdálkodási szótárában legutoljára tegye az értékesítés szót. 16 év alatt ebben az országban mindent eladtak, amit el lehetett adni.

Kozák János:
Olyan költségvetési koncepció tárgyalását folytatják, amely várható volt, mégis megdöbbentek. Szomorúan vették tudomásul, hogy idáig jutottak. A koncepció különböző megállapításokat tesz. A 4. oldalon hivatkozik arra, hogy 2006. évben a folyamatos fizetőképesség megőrzése miatt állandósult a folyószámla hitel igénybe vétele és várhatóan 2006. évvégével sem lesz mód a működés forráshiányát pótló hitel visszafizetésére. Ez hátrányosan befolyásolja a 2007. évi feltételeket. Olvasatában azt jelenti, hogy a város belekerül egy adósság spirálba a működési oldalon, amely nagy probléma lenne. Ha a működést próbálják hitelekkel pótolni, akkor a város nehéz helyzetbe kerül, mert az összegeket egyre nehezebb lesz visszafizetni. Az előterjesztés 5. oldalán szerepel, hogy a költségvetési törvényjavaslat nem tartalmaz központi bérintézkedéseket a közszolgálati szférában. Lefordítva azt jelent, hogy minden közszférában dolgozónak alacsonyabb a nettó bére, mint volt. Jövőre 6-6,5%-os infláció lesz és 4-4,5%-kal csökken a közszolgálati szférában dolgozók fizetése, akkor 10-11%-os életszínvonal romlásról lehet beszélni. A 6. oldalon a személyi jövedelemadó helybenmaradó része 10%-ról 8%-ra csökken. Ez egyenes következménye annak, hogy az ország költségvetése nincs rendben. Az egész ország összes lakosa személyi jövedelemadója az ország adósságának csak a kamatait fedezi. Egyenes következménye ezeknek a központi intézkedéseknek, hogy kényszerintézkedéseket kell a városnak hoznia. A Szarvasi úti óvodába a szülők már 5.30-ra vihették a gyerekeket. Bezárásával más óvodákban ügyelettel kell megoldani. A szülők nem a lakóhelyhez közeli óvodába viheti a gyereket. A kialakult helyzet nem sorscsapás, hanem valaminek a következménye. A szentesi lakosok érdekében ezt a koncepciót, elsősorban a lakosság számára többletterheket tevő volta miatt a jobboldali frakció nem tudja támogatni.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság írásos véleményét a következőkkel pontosította: ".de külön keretből finanszírozza az önkormányzat, nem pedig az egyesületek részére osztandó keretből."

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A jelenlegi koncepciónál szebbet és jobbat mindannyian eltudnak képzelni, de meg kell barátkozni a jelenlegi helyzettel. A csökkenő gyereklétszám következtében ezek az átszervezések törvényszerűek. Ez elkerülhetetlen. A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat 2/c. pontját kiegészítve javasolta elfogadásra.

Móra József:
Megfontolásra javasolta a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának a határozati javaslat 3. pontjára tett javaslatát. A Bizottság azért tette a javaslatot, mert hónapok óta eladó a Csongrádi úton lévő ingatlan. Érdemes volna tárgyalásokat folytatni, hogy a későbbiek folyamán ne sértse a város érdekeit.

Varga Árpád:
2008-ra, amikor a városnak pozitív 0 lesz a költségvetése, ezáltal lehetősége lesz fejleszteni, jövőt építeni, javítani a várost élhetőségét, környezetét, lakhatóságát. A koncepció nem más, mint egy intézkedési terv. Kérte, hogy a Gyurcsány csomagot, intézkedéseket egységesen nevezzék külső hatásnak. Azt kell vizsgálni, hogy az önkormányzat hogyan tud a lehető legjobban alkalmazkodni a külső hatások változására. A koncepció ehhez elveket határoz meg. Van-e olyan, aki nem ért azzal egyet, hogy a mostani intézményi struktúránk nem kellőképpen hatékony működésű? Gondolja nincs, változtatni kell, tehát támogatni tudják.

Kiment a teremből: dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Varga Árpád:
Igaz, hogy az óvoda bezárásával a szülőknek máshova kell vinni a gyereket, amely a szülő részéről egyfajta áldozatvállalás. Azonban jobb a gyereknek, mert jobb épületbe kerül és nagyobb közösségbe és komoly megtakarítást eredményez a városnak, ami a fő célkitűzés, hogy a 2008-as költségvetés egyensúlyba kerüljön.
Oktatás területén elhangzottak a számok, amelyek magukért beszélnek. Ezek után még kételkedik valaki abban, hogy támogatni tudja? A jövő érdekében ezt támogatni kell.
Normálisnak tartja azt, hogy a bevételek növelésével, díjtételek növelése árán fejlesszék a területet. Vagy nem emelnek díjtételt, akkor viszont nem fejlődik, leépül. Ezt senki nem szeretné, ezért támogatható elképzelés.
Véleménye szerint a két könyvtár összevonása logikus. Szakmailag megalapozott, gazdaságilag értelmes döntés, meg kell lépni. Véleménye szerint egyetértenek ebben is. Nem vitatja, hogy vannak goromba intézkedések. Az anyagban szereplő erre irányuló intézkedésekre a leghumánusabb megoldásokat tartalmazza.

Elment az ülésről: Füsti Molnár Lajos képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Varga Árpád:
A sport támogatása terén visszalépésekkel kell számolni, amely, mint korábbi aktív sportolót rosszul érinti. Megtakarításra van szükség, hogy a költségvetés 2008-ra elérje az egyensúlyi állapotot.
Egyetértenek abban a képviselők, hogy Szentesnek jövőt szeretnének építeni, amelyet a koncepcióban megfogalmazott elvek szerint lehet. Egyhangúlag fogadják el, mert megmutatná, hogy milyen egységesek tudnak lenni, ha komoly kihívásokkal kell szembenézni.

Visszajött a terembe: dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Horváth István:
Véleménye szerint megközelítőleg 200 mFt körüli probléma van a költségvetésben.
Nekünk kell megoldani. Melyek azok az intézkedések, amelyekkel ki akarnak lábalni ebből? A koncepciót jónak és színvonalasnak tartja. Megkérdezte a jobboldaltól, hogy milyen intézkedéseket javasolnak a helyzet javítására? Ha ezt akceptálni tudják, szavazzanak igennel.

Elhangzott, hogy 2007-2013 között 12-13 milliárd Ft-nyi támogatás jut a városnak, amely évi 300-400 mFt-os önrészt igényel. Indítványa, hogy a Képviselő-testület tűzze napirendjére a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiáját, akcióprogramját és a kulcsprojekteknek tekintett olyan projekteket, amelyeket megkívánnak valósítani. További forrásteremtés és forráskeresés érdekében alakítsanak olyan adhoc bizottságot, amely további racionalizáló intézkedések lehetőségét kutatja fel azért, hogy a költségvetést még jobb pozícióba hozzák.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az előterjesztés 2. oldalán olvasható, hogy a város dinamikus fejlődését megalapozó költségvetést szeretnének megalkotni. Azt látja, hogy a koncepció, sőt az elmúlt 12 év költségvetése sem volt olyan, amely dinamikus fejlődést tudott volna biztosítani a városnak. Voltak pályázatok, út-, járda-, épületfelújítások, de továbbra sincs a városnak kitörési lehetősége. A polgármesternek a 13. költségvetése lesz, amely a kiadásokat és bevételeket megpróbálja valamilyen szinten egyensúlyba hozni, de ez nem dinamikus fejlődés. Eltékozolt 12 évet. Azt gondolta, hogy nem csinált pozitív, nagy dolgot. Az elkerülő út 10%-os állami támogatással és 90%-os önerővel épült. Az előző ülésen támogatták azt a javaslatát, hogy az egészség, sportturizmus irányába kell a városnak elmozdulni. A koncepció ebből semmit nem mutat. A meglévő terveket aktualizálni kellene és egy szakértő bizottságot létrehozni annak érdekében, hogy ebben ne maradjanak el az ország más településétől. Úgy gondolta, hogy a koncepcióban el kell különíteni valamekkora összeget ezen cél érdekében, hogy a tervezések megtudjanak indulni. Az előterjesztés 1/C. mellékletében a 110 mFt szerepel a konyha felújítására. Úgy gondolta, hogy ezen célra 50 mFt-ot a koncepcióban el lehet helyezni. Véleménye szerint a határozati javaslat a Képviselő-testületre kötelező lesz, az anyag többi része pedig ajánlás lehet.
Sporttal kapcsolatban a következő kiegészítést tette. Országos szinten egészségügyi reformról lehet hallani, de nem lehet hallani arról, hogy a sportnak milyen megelőző szerepet szán. Nem lehet pénzt elvonni a sporttól. Éppen akkor nem, amikor a város 10. éves nemzeti sportváros címét ünnepli.

Hornyik László:
Elhangzott, hogy az intézmények egy részét elkótyavetyéli a város. Nem kótyavetyéli el az önkormányzat. Az eladósodással kapcsolatban elmondta, hogy Hódmezővásárhely, Szeged már régen benne van az eladósodási spirálba. Szentes város lakói 12 éve úgy döntenek, hogy Szirbik Imre nagyon jól vezeti a várost. Kérte, hogy a képviselők fogjanak össze a város érdekében.

Halmai István:
A polgármester úr az országgyűlésnek szerves döntéshozó része. Védje meg a várost a káros külső hatásoktól.

Kozák János:
Nem használta a "kótyavetyél" szót. A jobboldalnak vannak javaslatai, hogy ezekből a problémákból hogyan lehetne kitörni. Az első javaslatuk, hogy munkahelyeket kell teremteni. Ezt a törekvést maximálisan támogatni fogják. A megoldásokat másképpen látják. Több éve mondják, hogy termálvíz hasznosításával teremtsenek olyan idegenforgalmat, amely munkahelyeket teremt és növeli az idegenforgalmi bevételeket. Gyakorlatilag a sportturizmus felé nem léptek. Minden munkahelyteremtő törekvést támogatnak, mert csökkenti a munkanélküliséget, növeli a személyi jövedelemadó bevételeket, a város iparűzési adójának bevételét és erősíti a várost.

Horváth István:
Vannak nehéz helyzetek és vannak olyan döntések, amelyek nem pozitívak pl. racionálni intézmények működtetését. Ebben is legyünk társak, mert ez is a város felemelkedéséhez vezet.

Janó Tibor:
A Hefop program kapcsán is minden politikai erő a fejlődés mellett szavazott. Az európai források kihasználása érdekében, azért, hogy egyensúlyi költségvetést tudjanak csinálni. Bejelentette, hogy 2007. január 1-jétől nem a Deák Ferenc Általános Iskola pedagógusa.

Szirbik Imre:
Kaptam egy könyvet a FIDESZ frakciótól, melynek a mottója: "Áldozatok nélkül nem változik meg a világ, s ha összefogunk annyival amennyink van, hegyeket mozgathatunk meg."
Már a 21. költségvetést terjesztette be, amelynek megalkotásában közreműködött. A város fejlődött-e vagy sem, négyévenként a választók minősítik és az eredmény nemcsak néhány szavazaton múlik. Az elkerülő út 10%-os önerővel és 90%-os állami támogatással épült. A város fejlődésének dinamizálásához a munkahelyek és a pályázatok tartoznak. A parlamentben is és a megyei közgyűlésben is szentesi polgármester. Meg kell oldani a ma problémáját úgy, hogy a holnap fejlődése benne legyen.
Vannak közös érdekek és közös gondolatok. Hódmezővásárhely anyagát elolvasta, arányaiban hasonló gondolatok vannak benne. Döntéshelyzet van, erre az útra akarunk lépni, vagy dinamikus útra. Köszöni mindenkinek a jobbító szándékát. Nem lezárt költségvetés, hanem egy folyamat része. Adjanak városi támogatást a vállalkozásokhoz, de legyen kiszámítható és valós, hogy ezt a város mikor kapja vissza, értékelhető és megfogható dolog legyen.
Módosító javaslat érkezett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság részéről, hogy a Kick-boksz európa bajnokság támogatását az önkormányzat külön keretből biztosítsa. Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő javaslata, hogy 50 mFt legyen elkülönítve a tervezési feladatok megindításához.
Horváth István képviselő javasolta, hogy kerüljön a Képviselő-testület elé a fejlesztési stratégia, akcióterv, kulcsprojektek, valamint adhoc bizottság létrehozása további racionalizálási kérdésekben.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az 50 mFt-ot példaként értette. Egy bizottság felállítását javasolta, a meglévő tervek aktualizálását és bizonyos pénzösszeg elkülönítését.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága írásban kiadott véleményét támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság javaslatával egyetért, miszerint a Kick-boksz európa bajnokságra adott önkormányzati támogatás ne terhelje a sportkörök számára biztosított forrásokat, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő javaslatával egyetért, miszerint a fejlesztés, mint sor jelenjen meg összeg nélkül, azaz sportturizmus előkészítése, mint feladat jelenjen meg az előkészítési adatok között, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 22 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) mellett elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki egyetért a koncepció kialakításához és felülvizsgálatához adhoc bizottság létrehozásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület tűzze napirendjére a 2007-2013. évekre vonatkozó fejlesztési stratégiát, akcióterv és kulcsprojektek listáját, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 22 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy további forrásteremtés érdekében hozzanak létre egy adhoc bizottságot, amely a racionalizáló intézkedések feltárását elősegíti, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki a módosításokkal együtt a koncepciót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

190/2006. (XII. 15.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési koncepciója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést, és a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-a előírásaira - az alábbi határozatot hozza:

1. A 2007. évi költségvetési koncepció alapvető célja az, hogy lehetőséget teremtsen a dinamikus városfejlődés folytatására, a 2007/2013. közötti EU-s tervezés során megjelenő, a város érdekeihez kapcsolódó pályázati lehetőségek minél teljesebb kihasználására, ezért alapvetően törekedni kell a 2008. évi működési költségvetés forráshiány nélküli tervezésére. Ezt megalapozandóan a 2007. évi költségvetés kidolgozása során tendenciájában el kell érni, hogy a döntések éves kihatásával számított megtakarítások már 2007. évben, a számítások szintjén a "nullás" költségvetés megalkotását tegyék lehetővé.

2. A 2007. évi költségvetésben valamennyi ágazatnak koncepcionálisan ki kell dolgozni a költségvetési hiány megszüntetésének arányos intézkedéseit és azokat önálló mellékletként a költségvetésben be kell mutatni. Ezen intézkedések részeként a Képviselő-testület tudomásul veszi:

a.) 2007. július 1-jétől megszünteti a Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Kajáni Tagóvodáját, a Szarvasi Úti Tagóvodát, valamint a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Rákóczi Ferenc Utcai Tagóvodáját.

b.) Indokoltnak tartja az óvodai munkáltatói körzetek átszervezését, 2007. augusztus 15-től a Központi Óvodai Munkáltatói Körzet és Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet működtetésével biztosítja az óvodáskorúak ellátását.

c.) 2007. július 1-jétől jogutód nélkül megszünteti a Képviselő-testület a Gróf Széchenyi István Általános Iskolát úgy, hogy az egyik önkormányzati általános iskola telephelyeként működjön tovább az alsó tagozat a jelenlegi intézmény területén.

d.) 2007. július 1-jétől a Terney Béla Középiskolai Kollégium épületébe helyezi át az Általános Iskolai Kollégium székhelyét.

e.) 2007. április 1-jétől a Városi Könyvtár Kht.-t és a Városi Gyermekkönyvtárak egy szervezetben működteti.
Felelős: Jegyző, érintett intézményvezetők

f.) Indokoltnak tartja a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának 4 fővel történő csökkentését 2007. január 1-jétől.

Felelős: Jegyző
Az intézkedések végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani az ellátottakat, alkalmazottakat érintő humánus eljárásra.

3. Az átszervezésekkel összefüggésben felszabaduló ingatlanvagyon hasznosítására tervet kell készíteni.
Határidő: 2007. áprilisi képviselő-testületi ülés
Felelős: Jegyző

A belvárosban lévő eladó ingatlanok - a város későbbi céljainak megvalósítása érdekében - eladási ajánlatait meg kell fontolni és a költségvetési rendeletben szerepeltetni. A Szentes, Csongrádi út 8. sz. alatti ingatlant a Sporttelephez való parkoló kialakítása céljából meg kell vásárolni.

4. A Képviselő-testület mérlegeli a Központi Gyermekélelmezési Konyha vállalkozásba adását azzal a feltétellel, hogy a felújítást a vállalkozó (illetve konzorciuma) finanszírozza. A beruházás ellenértéke bérleti díj beszámítással téríthető meg a vállalkozó részére. Az üzemeltetés során Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a térítési díjra vonatkozó (jelenleg a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX. 18.) KT. számú) rendeletében foglaltakat is figyelembe kell venni. A vállalkozásba adásra közbeszerzés keretében akkor kerülhet sor, ha az ajánlat az intézményi működésnél kedvezőbb feltételeket biztosít.

5. A Képviselő-testület a létszámtöbblettel járó feladatokat a 2007. évi költségvetésben a működési költségvetés egyensúlyának függvényében engedélyezi.

6. Azoknál az ágazatoknál, ahol az 1-5. pontban foglaltak nem biztosítják az arányos hozzájárulást, ott a januári képviselő-testületi ülésen az egyensúlyt biztosító további javaslatokat kell előterjeszteni.

7. Felkéri a bizottságait, tisztségviselőit, az önállóan gazdálkodó intézmények tisztségviselőit, hogy a város jövő évi költségvetési tervjavaslata kidolgozását kísérjék figyelemmel, feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben döntéseikkel segítség a tervezési munkálatokat.

Határidő: 2007. február 22.
Felelős: Polgármester, Bizottságok elnökei, Intézményvezetők

8. A tervezési munkálatok hivatali feladatainak összehangolásával biztosítani kell a költségvetési rendelettervezet elkészítését, melynek szerkezeti összeállításában - a jogszabályi előírásokon túl - a programok, feladatok részletes ismertetésével kapcsolatos követelményeket is érvényesíteni kell.
Határidő: A költségvetési rendelettervezet elkészítésére, 2007. február 12.
Felelős: Jegyző

9. A 2007. áprilisában megrendezésre kerülő Kick-boksz EB sporteseményt az önkormányzat - az egyesületek részére biztosított felosztható pénzkereten felül - támogatja.

10. A Képviselő-testület feladatul tűzi ki a sportturizmus fejlesztésének előkészítését.

11. A Képviselő-testület adhoc bizottságot hoz létre a meglévő tervek aktualizálása, a sportturizmus fejlesztése érdekében.

12. A Képviselő-testület határozza meg a 2007-2013. évekre vonatkozó fejlesztési stratégiáját, akciótervét és a kulcsprojektjeinek listáját.

13. A Képviselő-testület további forrásteremtés érdekében adhoc bizottságot hoz létre, amely elősegíti a racionalizáló intézkedések feltárását.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere - Helyben
2./ Szentes Város Alpolgármestere - Helyben
3./ Szentes Város Jegyzője és az általa érintettek - Helyben
4./ Önkormányzati intézmények vezetői - Szentes

Elment az ülésről: Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
Kiment a teremből: Ollai Istvánné képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő