9.) Idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának véleménye.

A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal felülvizsgálta a megye helyi önkormányzatainak az idegenforgalmi adóról szóló rendeleteit. Megállapította, hogy a többször módosított 34/1997. (XI.28.) Kt. számú rendeletünk több kérdésben adókedvezményt biztosított, amelyek nem jogszerűek, ezért szükséges a módosítása.

Kérdezte az előterjesztőt, kíván-e kiegészítést tenni?
Az előterjesztő nem tett szóbeli kiegészítést.
Kérdés, vélemény?

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Volt-e a városnak e rendelet miatt adókiesése?

Tonnesné Kiss Ildikó:
Egy vállalkozó érvényesített adólevonási lehetőséget, mely éves szinten 70 ezer forint.

Szirbik Imre:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, aki a rendelet módosításával egyetért, "igen" szavazatával jelezze.
A rendelet-módosítás elfogadása minősített többségű szavazást igényel.

Szentes Város Képviselő-testülete 24 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzat Képviselő - Testületének
30/2006. (XII.11.) rendelet
az idegenforgalmi adóról szóló
34/1997.(XI.28) Kt. rendeletének módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.


10.) Szociális rendeletek módosítása
- Szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
- Pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi, Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye.

A családok helyzetét kevésbé terhelik az előterjesztésben szereplő díjemelések, mivel az emelés mértéke még az infláció mértékét sem érik el. Köszönhető ez a jó gazdálkodásnak, az élelmezésvezetők munkájának.

Bácskainé Fazekas Márta:
Megkérdezte a nyersanyagnormákkal kapcsolatosan, mi indokolja, hogy a középiskolások nyersanyag ráfordítása kisebb, mint amit az idősek étkeztetésére fordítunk.

Lencséné Szalontai Mária:
Figyelembe kell venni, hogy az időseknek többféle diétát kell alkalmazni, nemcsak egyfajta ételt kell elkészíteni.

Hornyik László:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét ismertette, az előterjesztést elfogadásra javasolta.

Szirbik Imre:
Aki a rendelet módosításával egyetért, kérte "igen" szavazatával jelezze.
A rendelet-módosítás elfogadása minősített többségű szavazást igényel.

Szentes Város Képviselő-testülete 16 igen szavazattal és 8 ellenszavazattal, minősített többséggel megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
31/2006 (XII.11.) rendelet a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.)KT.,
valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
24/1999.(IX.3.) KT rendeletek módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete.


11.) Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységekről szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi, Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának véleménye.

Az előterjesztés három változatban készült, attól függően, hogy az infláció mértékén felül a szolgáltatás minősége milyen mértékben kerüljön a díj összegébe.

Móra József:
A "B" változat mellett szólt, a város hulladékgazdálkodási koncepciója tartalmazza a fejlesztéseket, ha annak meg kíván felelni, akkor annak megvalósításához forrást kell biztosítani. Ezért szükséges a hulladékot létrehozók hozzájárulása.

Dongó László:
A szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívta fel a figyelmet. Kampányt kellene folytatni az általános- és középiskolákban. E téren nagyon le vagyunk maradva.

Kozák János:
Megnövekedtek a városban a díszburkolatok. E burkolat tisztántartása egyre nagyobb gondot jelent. Hogyan tudjuk ezt megoldani?

Ollai Istvánné:
A kéményseprő díjaknál a gázkémény évi egyszeri ellenőrzésének díja megegyezik a vegyes tüzelésű kémény évi kétszeri felülvizsgálatának díjával.

Sipos Antal:
Véleménye szerint a városban nem tudják, hogy a közterületen elhelyezett őszi lomb hulladékot ingyenesen elszállítják.
Erre fel kellene hívni a lakosság figyelmét.

Varga Sándor:
Kijelentette, hogy a meglevő gépük alkalmas a díszburkolatok takarítására, de a felület növekedésével ennek már nem tudnak eleget tenni.

A lombszállítást a 311-594 telefonszámon lehet bejelenteni. Csak komposztálható anyagot szállítanak el. Minden kedden van úgynevezett "zöld járat".

Móra József:
A faágakat 1 fm-es hosszúságúra vágva kellene kihelyezni, így el tudják szállítani.

Törőcsik Zoltán:
Személyes tapasztalatát mesélte el a komposztáló teleppel kapcsolatosan. Nagy fejlődésen ment át. Javasolta zsákolva árusítani a jó minőségű komposztot. Gratulált az eredményekhez.

Szirbik Imre:
A Civil Tv az előző adásában bemutatta a feldolgozás folyamatát.
Ollai Istvánné felvetése kapcsán utána fog nézni és megválaszolja kérdését.
A bizottságok véleménye alapján a "B" változatot bocsátja szavazásra.

Kérte, aki a rendelet "B" változat szerinti módosításával egyetért, "igen" szavazatával jelezze.
A rendelet-módosítás elfogadása minősített többségű szavazást igényel.

Szentes Város Képviselő-testülete 14 igen szavazattal és 10 nem szavazattal, minősített többséggel megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2006.(XII.11.) rendelete
a Szentes Városban folytatott közszolgáltatói
tevékenységről szóló 2/1996./I.26./KT.
rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete


12.) A vásárokról és piacokról szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi, Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának véleménye.

Megkérdezte az előterjesztőt, kíván-e kiegészítést tenni?
Az előterjesztőnek nincs kiegészítése.
A bizottságok az "A" változatot támogatják, azzal a kiegészítéssel, hogy a Klauzál utcai ÁBC melletti kispiac illetve egyéb árusításokat szabályozni kívánják. Ezt eddig minden Képviselő-testület felvetette, de megoldás nem született.

Ollai Istvánné:
A kisemberek mellett szólt, hogy hagyják meg a kispiacokat, mert idős emberek árulnak ott.

Szirbik Imre:
Megjegyezte, nem csak idős emberek árulnak az ilyen piacokon.

Móra József:
Kérte, hogy a kereskedőkkel tisztázzák ezt az ügyet. Méltánytalannak tartják, hogy velük szemben igyekeznek betartatni minden európai normát, a másik oldalon viszont engedik minden engedély nélkül - erre szakosodott emberek - kereskedelmi tevékenységét. Van, aki egész nap ott parkolva árulja a termékét, az utcán, a porban. Mostanában sokféle járvány kialakul, félő, hogy a várost is hátrány éri, ha támogatja az ilyen jellegű tevékenységet. A lakosságot kell megvédeni az ilyen problémáktól.

Ollai Istvánné:
Kifogásolta, hogy a zöldséges üzletek is az utcán árulják a termékeiket, arra is száll a por.

Horváth István:
Városképi szempontból is aktuális lenne rendezni a kérdést. Ha a város engedi, megfelelő körülményeket kell biztosítani. A jelen állapotban nem tartja megfelelőnek, nem méltó a városhoz.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Nem értenek egyet frakció szintjén a különféle emelésekkel, a Villogó utcai piacon már a nyáron is tapasztalható volt, hogy egyre kevesebb a kereskedő.

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy két részletben szavazzanak.
Először a díjtételekre vonatkozóan, azután a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága indítványát elfogadva a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal egyetértésben dolgozzák ki a javaslatot és hozzák a Képviselő-testület elé.

Aki a rendelet "A" változatú módosításával egyetért, kérte "igen" szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal és 8 ellenszavazattal a rendelet-módosítás "A" változatában lévő díjtételeket fogadta el.

A polgármester szavazásra bocsátotta, aki egyetért azzal, hogy a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal egyetértésben dolgozza ki a kispiacokra vonatkozó javaslatát és terjesszék a Képviselő-testület elé, szavazzon.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással egyetértett a javaslattal.

A polgármester kérte, a fentiek alapján a Képviselő-testület alkossa meg rendeletét a vásárokról és piacokról szóló 19/1993. (IX.24.) KT. Sz. rendelet módosítására vonatkozóan.
A rendelet-módosítás elfogadása minősített többségű szavazást igényel.

Szentes Város Képviselő-testülete 16 igen szavazattal és 8 nem szavazattal, minősített többséggel megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2006. (XII.11.) számú
r e n d e l e t e
a vásárokról és piacokról szóló
19/1993. (IX.24.) KT. sz. rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete.


13.) A köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Jelezte, hogy a városban minden temető egyházi kezelésben van, egyéb díjtételek megállapítása rájuk vonatkozik.

Dongó László:
A "B" változat elfogadását javasolta.

Szirbik Imre:
Aki a rendelet módosításával egyetért, és a bizottságok véleménye szerint az "A" változatot támogatja kérte "igen" szavazatával jelezze.
A rendelet-módosítás elfogadása minősített többségű szavazást igényel.

Szentes Város Képviselő-testülete 16 igen szavazattal és 8 nem szavazattal, minősített többséggel megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2006. (XII.11.) rendelete
a Köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
22/2000. (X.28.) KT. számú rendeletének módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete.


14.) A Tiszai szabad strand és nyári pihenőhelyként szolgáló terület használatáról szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának véleménye.

Hangsúlyozta, hogy a tiszai területek díjtételei 1997 óta nem kerültek emelésre. A jelenlegi emelés az összes bérlőt figyelembe véve évi 300-320 e Ft többletbevételt jelent. Megjegyezte, hogy a tiszai árvíz kapcsán az ott lévő ingatlanok után adómentességet biztosított a Képviselő-testület.

Kérdés, vélemény?

Antal Balázs Tibor:
Az ülésen elhangzott áremeléseket sorolta fel és megkérdezte, mit adunk a tiszai szabad stranddal kapcsolatos üdülőtulajdonosoknak?

Kozák János:
Hangsúlyozta, hogy valamit nyújtani is kellene az áremelés ellenében. Kérte Varga Sándort, készítsen költségvetést, mibe kerülne a szilárd burkolatú út továbbépítése. Nem történtek fejlesztések az elmúlt években, csak az iszapot takarítottuk le az útról.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Hogyan lehetne megoldani végig az aszfaltút kiépítését?

Törőcsik Zoltán:
Felvetette, hogy a bérletek örök érvényűek. Ezeket fel is lehet mondani.
A szivattyútelepnél a Kurca felé kezdjenek utat építeni, mert nincs értelme, hogy még nagyobb területről kelljen az iszapot eltakarítani. Javasolta, hogy 1,- Ft-ért adják át a területet és működtesse azt más.

Varga Sándor:
A Tiszai Strandfürdő csak a bérleti díjból gazdálkodik. Ez éves szinten 1,7 millió forint. Ebből a Városellátó üzemelteti a szabad strandot, biztosítja nyáron a vízimentő szolgálatot, a tusolót, ingyen elviszi a szemetet.

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy a Képviselő-testület döntéshelyzetben van, nincs több hozzászólás.
Kérte, aki a rendelet módosításával egyetért, "igen" szavazatával jelezze.
A rendelet-módosítás elfogadása minősített többségű szavazást igényel.

Szentes Város Képviselő-testülete 16 igen szavazattal és 8 nem szavazattal, minősített többséggel megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2006. (XII.11.) számú rendelet
a Tiszai szabad strand és nyári pihenőhelyként szolgáló
38/1997. (XI.28.) KT. számú rendeletének módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete.


15.) Tájékoztatás a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorcium tevékenységéről és delegálás a Konzorcium Konzorciumi Tanácsába

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési-, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának véleménye.

A fejlesztési terv munkálatai befejezéshez közelednek. Ezek a programok akár több régiót is közösen érintenek. Kijelentette, hogy nagy projekt az ivóvíz program. A korábbi években a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumhoz való csatlakozásunkat kifejtettük és tagként részt is vettünk. A feladat megosztása szükségessé válik, komoly szakmai kérdésekben kell állást foglalni, melyhez megfelelő szakemberre van szükség. E miatt képviselő megválasztására tesz javaslatot Ikládi András személyében. Ő régóta a SZENTES-VÍZ Kft műszaki vezetője, elismert szakember. A gyakorlati megvalósítás érinti Szentes város vízgazdálkodását és a Kft-t is.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Közölte, hogy a 2007. évi költségvetésben országos szinten 452 millió forint van erre a célra. Mi azaz összeg, amelyből a konzorcium részesülhet. Van-e szándék, hogy a településeink is bekerüljenek? A Dél-alföldi régió 217 településén nem felel meg az ivóvíz minősége az elvárásoknak.

Szirbik Imre:
Szakértő úgy fogalmazott, hogy az egész koncepciót szakmailag újra kell gondolni. A víz minőségének javítása kapcsán vannak anyagok, melyeket kivonunk és vannak, melyeket visszatehetünk. Ezért kell már szakember a Konzorciumba. A 2007-2013 között EU pénzek felhasználásánál nagy szerepe lesz.

Kozák János:
Nem egészen értett azzal egyet, hogy az egyik anyagot kivesszük, a másik anyagot visszatartjuk. Támogatta Ikládi András Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorciumi Tanácsába való delegálását.

Szirbik Imre:
Kérdés, vélemény van-e még az előterjesztéssel kapcsolatban?

Amennyiben nincs, kérte fogadják el a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

167/2006.(XI. 24.) Kt.
Tárgy: Tájékoztatás a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorcium tevékenységéről és delegálás a Konzorcium Konzorciumi Tanácsába

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szövegét megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért.

2./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorciumi Tanácsába Ikládi Andrást a SZENTES-VÍZ Kft. műszaki vezetőjét delegálja.

A határozatról értesítést kap:
* DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság
* Szentes Város Polgármestere
* Szentes Város Alpolgármester
* Polgármesteri Hivatal Jegyzője és általa érintett osztályok
* Ferwagner Péter SZENTES-VÍZ Kft. ügyvezető igazgató


16.) Hajléktalan ellátás kistérségben történő ellátása, a Hajléktalan Segítő Központ Alapító Okiratának módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye.

Móra József:
Fontosnak tartana egy Élelmiszer Bank nevű intézményt. Ez arra szolgálna, hogy a közeljövőben lejáró szavatosságú élelmiszereket a rászorulók részére lehetne adni támogatásként.

Dr. Demeter Attila képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma 23 fő.

Ollai Istvánné:
Tíz évvel ezelőtt úgy döntött a Képviselő-testület legyen Hajléktalan Szálló. Két héttel ezelőtt volt a 10. évfordulója. Kifogásolta, hogy a 23 képviselő közül 3 képviselő volt jelen a megemlékezésen. Pásztor Antallal sokszor ott vannak. Büszke lehet a város, hogy több olyan intézménye van, ahol az öregek, a sérült emberek ott tudnak lenni. Adni legalább olyan öröm, mint kapni, Kérte, akinek valamiből van feleslege, adja oda a rászorulóknak.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Többen vannak, akik folyamatosan dolgoznak, és nem tudnak minden ilyen jellegű rendezvényen részt venni, nem úgy, mint aki nyugdíjas.

Szirbik Imre:
Az otthon ellátja azokat, akik bekopogtatnak az ajtaján, hogy nincs hol lakniuk.

Kérdés, vélemény van-e még az előterjesztéssel kapcsolatban?

Amennyiben nincs, kérte fogadják el a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

168/2006.(XI.24.)Kt.
Tárgy: A hajléktalan ellátás kistérségi szinten történő ellátása, a Hajléktalan Segítő Központ Alapító Okiratának módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a hajléktalan ellátás társult formában történő működtetéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2007. január 1-jétől a hajléktalan ellátást Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretében kívánja működteti.
2. A Képviselő-testület ennek megfelelően módosítja a Hajléktalan Segítő Központ Alapító Okiratát oly módon, hogy abban az intézmény működési területeként Szentes Kistérség Többcélú Társulását jelöli meg.
3. Egyetért azzal, hogy a feladatellátás bővítése miatt a Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása a következőképpen módosul:

"A feladat- és hatáskör ellátás, az együttműködés lehetséges területei" című III. fejezet, 3. pontja kiegészül a következővel:

3.10. Szociális intézményi feladatok ellátása
Ugyanennek a fejezetnek "A feladatellátás módja" szövegezésű 4. pontjának 4.9. alpontja a következőképpen módosul:
4.9. A személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása
* házi segítségnyújtás
* jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
* közösségi ellátások
* nappali ellátás
Szentes város által fenntartott Gondozási Központján, valamint Hajléktalan Segítő Központján keresztül, Szentes Város Önkormányzata és a Szentes Kistérség Többcélú Társulása közötti megállapodás alapján.

"A feladat- és hatáskör ellátás, az együttműködés lehetséges területei" című III. fejezet, "A feladatellátás módja" szövegezésű 4. pontja kiegészül a következővel:
4.10. A személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján szociális intézményi feladatok ellátása
* hajléktalanok átmeneti szállása
Szentes város által fenntartott Hajléktalan Segítő Központján keresztül, Szentes Város Önkormányzata és a Szentes Kistérség Többcélú Társulása közötti megállapodás alapján.

A határozatról értesítést kapnak:
1. Szentes Város Jegyzője
2. Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Iroda Vezetője
3. Hajléktalan Segítő Központ Vezetője
4. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők

A Hajléktalan Segítő Központ Alapító Okirata a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete.


17.) Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezési pályázat benyújtása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Pénzügyi, Gyermek, Ifjúsági és Sport, Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának véleménye.

A polgármester leszögezte, hogy kerékpárút tervezésről van szó, egyelőre nem építésről. A három érintett község fejlesztésében merült fel. Ennek felkarolásával tudjuk biztosítani a kisebb községek esélyeit. A jelenleg szakaszokban lévő kerékpárutakat egységes rendszerbe lehet tenni, ennek forrását a 2007. évi költségvetés fogja tartalmazni.

Törőcsik Zoltán:
Az orosházi polgármesterrel kellene megbeszélni, ha a kerékpárút bejut Nagymágocsra, a régióban gondolkodva Orosházával is össze lehetne kötni.

Móra József:
A Körös zugban már komoly kerékpárút hálózat van. Kunszentmárton kistérséggel vegyék fel a kapcsolatot, mert addig meg lehetne építeni a kerékpárutat. Sok baleset volt már a Szarvasi elágazás és a Nagyhegy között.

Szirbik Imre:
A pályázat benyújtási határideje október 30. A pályázatot hiánypótlásként december 1-ig be tudjuk nyújtani. Változtatásra már nem jut idő.

Dr. Gyenes Ágota:
Szükségesnek látja a Vásárhelyi kerékpárút újra tervezését, mivel a jelenlegi tervek alapján a szomszédos településekről is ezen az útvonalon jönnek a városba a kerékpárosok, mely nagyon balesetveszélyes.

Szirbik Imre:
A jelenlegi tervbe már nem lehet belevenni, mert az csak a Berekhát sorompóig van tervezve.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Felvetette, tegyenek javaslatot a tervezők arra, hogy hogyan lehetne összekötni a berekháti sorompótól a Csongrádi útig a kerékpárutat.

Szirbik Imre:
Kérdés, vélemény van-e még az előterjesztéssel kapcsolatban?

Amennyiben nincs, kérte fogadják el a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és 23 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

169/2006. (XI.24.) Kt.
Tárgy: Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezési pályázat benyújtása

Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezési pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1. Egyetért azzal, hogy Szentes Város Önkormányzata pályázzon a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) turisztikai és közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak építésének és tervezésének 2006. évben elnyerhető támogatására, úgy hogy az összehangolt kistérségi program megvalósítása érdekében a Képviselő-testület az önálló pályázás jogát átruházza a Szentes Kistérség Többcélú Társulása javára, amelynek teljes jogú tagja.

2. A pályázat eredményessége esetén a tervezési pályázathoz kapcsolódó saját erőt, - amelynek összege 5.016 e Ft, azaz ötmillió tizenhatezer forint - a Szentes Kistérség Többcélú Társulása részére átadott pénzeszközként - a 2007. évi költségvetése terhére biztosítja.

A határozatról értesítést kap:
1.) Szentes Kistérség Többcélú Társulása
2.) Jegyzői Iroda és általa az érintettek osztály- és irodavezetők


18.) A Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Kérdés, vélemény van-e még az előterjesztéssel kapcsolatban?

Amennyiben nincs, kérte fogadják el a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

170/2006.(XI.24.) Kt.
Tárgy: A Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1). A Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratában kijelölt, a Feladatai címszó alatti harmadik gondolatjeles bekezdésű, az 1-8. évfolyamokra vonatkozó emelt szintű ének-zene tantárgyoktatási feladatot 2006. szeptember 1-jétől visszamenőlegesen megszünteti azzal, hogy az intézmény a helyi tantervének megfelelően nem emelt szinten biztosítsa a tanulók számára az ének-zene tantárgy oktatását.

2.) A Képviselő-testület ugyancsak megszünteti Önkormányzati Minőségirányítási Programjában a Petőfi Sándor Általános Iskola emelt szintű ének-zeneoktatási kötelezettségét.

Határidő: a 2. pont esetében 2006. december 1.
Felelős: Alpolgármester
Jegyző
Petőfi Sándor Általános Iskola Igazgatója

A határozatról értesítést kapnak:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Szentes Város Alpolgármestere
3. Szentes Város Jegyzője
4. Városi Intézmények Gazdasági Irodája
5. Petőfi Sándor Általános Iskola Igazgatója
6. Jegyzői Iroda és általa az érintett osztály- és irodavezetők
7. Irattár

Az alapító okirat a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete.


19.) Pályázat a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Szűcs Lajos:
A bizottsági ülésen is elmondta, hogy megnézte a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban az Arany János Tehetséggondozó programot, mely nagyon hasznos. Nem ismert ez a program, de miután minél többen jelentkeznek, egyre jobban elterjed.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Egyetért az előterjesztéssel és a 2.A.) pont szerint javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Dr. Demeter Attila képviselő bejött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Egyetértett az előtte szólóval és a 2.A.) pont elfogadását javasolta.

Móra József:
Megkérdezte, hogy a Pénzügyi Bizottság mely pont szerint javasolta elfogadni a határozatot?

Kozák János:
Kijelentette, hogy a Pénzügyi Bizottság is a 2.A.) pont elfogadását támogatja.

Kérdés, vélemény van-e még az előterjesztéssel kapcsolatban?

Amennyiben nincs, kérte fogadják el a határozati javaslatot a 2. A.) pont szerint.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

171/2006.(XI.24.) Kt.
Tárgy: Pályázat a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pályázat a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

2. Támogatja, hogy Sinka Márta a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda nyolcadik osztályos tanulója (szül: Szentes, 1992.07.27., a.n.: Gőgös Márta) Szentes város képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában és vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5000 Ft ösztöndíjat nyújt.
A Képviselő-testület ennek fedezetét a 2007. évi költségvetésében biztosítja.

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt az Arany János Programirodának küldje meg.

Határidő: 2006. december 05.
Felelős : Szentes Város Polgármestere
Szentes Város Alpolgármestere

A határozatról értesítést kapnak:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Szentes Város Alpolgármestere
3. Sinka Jánosné szülő, 6600 Szentes, Hétvezér u.49.sz.
4. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda Igazgatója
5. Jegyzői iroda és általa az érintett osztály- és irodavezetők
6. Irattár


20.) CÉDE támogatásról való lemondás

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Pénzügyi, és a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

A polgármester tájékoztatásként közölte, hogy a beruházás befejeződött, kevesebb összegből lett megoldva mint a pályázat összege. A fennmaradó összeget nem lehet megtartani, másra nem lehet felhasználni.

Kérdés, vélemény van-e még az előterjesztéssel kapcsolatban?

Amennyiben nincs, kérte fogadják el a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

172/2006. (XI.24.) KT.
Tárgy: Céljellegű decentralizált támogatásról való lemondás

Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a céljellegű decentralizált támogatás lemondásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sporttelepen - sportolók által használt - szociális blokk felújítása megnevezésű fejlesztéshez fel nem használt 112.160,- Ft összegű CÉDE támogatásról lemond.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a céljellegű decentralizált támogatás lemondásával kapcsolatos intézkedés megtételére.

Határidő: 2006. november 30.
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
Szentes Város Polgármestere - Helyben
Szentes Város Jegyzője - Helyben
Jegyzői Iroda és általa az érintettek - Helyben
Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács - Szeged, Rákóczi tér


21.) TERKI támogatásról való lemondás

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Pénzügyi, Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának véleménye.

Ennél a pályázatnál is hasonló volt a helyzet, mint az előző előterjesztésnél, a fennmaradó összeget vissza kell fizetnünk.
Kérdés, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

Móra József:
A tanyavillamosítási programban Belsőecseren még szükséges lenne a villamosítás. Sajnálatát fejezte ki, hogy a tanyavillamosítás tervezésénél több tanya nem került a tervbe, így a fel nem használt 392 e. forintot vissza kell fizetni, pedig nagy szükség lenne rá.

Szirbik Imre:
Közölte, hogy utólag nem lehet hozzácsapni.
Amennyiben nincs, kérte fogadják el a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

173/2006. (XI. 24.) Kt.
Tárgy: Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásokról való lemondás

Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú fel nem használt támogatásokkal kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gázvezeték építés - Magyari, Lavotta, Dankó Pista utcák és Bihari soron megnevezésű fejlesztéshez fel nem használt 505.159,- Ft összegű TERKI támogatásról lemond.
2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Külterületi tanyavillamosítás megnevezésű fejlesztéshez fel nem használt 392.000,- Ft összegű TERKI támogatásról lemond.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások lemondásával kapcsolatos intézkedés megtételére.

Határidő: 2006. november 30.
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
Szentes Város Polgármestere - Helyben
Szentes Város Jegyzője - Helyben
Jegyzői Iroda és általa az érintettek - Helyben
Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács - Szeged, Rákóczi tér


22.) A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2007. évi teljesítményértékeléséhez kiemelt célok meghatározása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Ollai Istvánné:
A Mező utcában 3 kisgyermeket mentettek ki a tűzoltók. Köszönet érte. Javasolta, hogy írásban köszönje meg a Képviselő-testület munkájukat.

Baranyi Imre:
Köszönetét fejezte ki a Kálvária temető rendbetételén dolgozó tűzoltóknak. Nagyon sokat segítettek munkájukkal.

Sipos Antal:
Mindent megtesznek a tűzoltók, igyekeznek munkájukat a legjobban végezni.
Javasolta, hogy a következőkben az ilyen jellegű előterjesztést vegyék előbbre a napirendek között, ne kelljen az egész ülést, a tárgyalásáig végigvárni.

Szirbik Imre:
Kérdés, vélemény van-e még az előterjesztéssel kapcsolatban?

Amennyiben nincs, kérte fogadják el a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

174/2006. (XI.24.) Kt.
Tárgy: A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2007. évi teljesítményértékeléséhez kiemelt célok meghatározása

Határozat

A Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság előterjesztését és a 2007. évre szóló teljesítménykövetelményekkel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. A Tűzvédelmi törvényben az önkormányzat részére meghatározott kötelező közszolgálati feladatokat jó felkészültségű, magas teljesítményt nyújtó, motivált, megfelelő létszámú- és összetételű, elkötelezett személyi állománnyal valósítsa meg. A tárgyévben várható-nagymértékű létszámcseréből adódó-utánpótlási feladatot kiemelt feladatként kezelje, külön tekintettel a vezetői beosztásokban történő változásokra. /tűzmegelőzési osztályvezető, szolgálatparancsnok helyettesek, szerkezelők /

2. A hatósági, szakhatósági, tűzvizsgálati feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az ügyfélbarát és a szolgáltatói szemléletet erősítve végezze el.

3. Kezelje kiemelt feladatként a működési területen veszélyes technológiát, veszélyes anyagokat alkalmazó és felhasználó létesítmények, és a környezetükben élők élet- és vagyonbiztonságát. Erősítse az együttműködést a Polgári-védelmi kirendeltséggel.

4. Fejlessze informatikai eszközeit, a külső és belső kommunikáció hatékonyabbá tétele érdekében. Készüljön fel az egységes digitális híradórendszer bevezetésére / EDR /

5. Kísérje figyelemmel a pályázati lehetőségeket, törekedjen a források felkutatására, célirányos kihasználására.

6. Az intézmény gazdálkodási feladatait a források optimális, takarékos, hatékony felhasználásával valósítsa meg.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Kajtár István tü. alez. Parancsnok
A határozatról értesítést kap:
1. Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzői irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők


23.) Szentes város területén fizető, kijelölt gépjármű várakozóhelyek létesítése (26)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Fizető parkoló-rendszer megvalósítása több képviselő-testület anyagában szerepelt. Bizottsági szinten tárgyalták. Szükség lenne rá a város legfrekventáltabb helyein. Először meg kellene teremteni a mellékutcákon a parkolási lehetőséget. A nyáron kiépült a Jövendő utcának a parkolási rendszere, valamint a Pennytől elindulva a város közepe felé. A bizottsági vitákat ismerve abban a kérdésben foglaljon állást a Képviselő-testület, hogy a városközpontban bevezeti-e a fizető parkolási rendszert? Mely parkolási rendszer irányába indul. Személyfüggő rendszer, előre váltott jegyes rendszer vagy parkoló-automatás rendszer legyen? Ez szükséges ahhoz, hogy az előkészítő munka (jogi, pénzügyi, tervezői) elindulhasson. Bevezetésére a tavaszi időszakot látja legoptimálisabbnak. Ebben a kérdésben a Képviselő-testület foglaljon állást.

Móra József:
A bizottság tárgyalta az előterjesztést. A parkolás időtartama 8-18 óráig terjed. A bizottság javasolta, hogy ez az időtartam 8-17 óráig legyen, időt hagyva az üzletek tulajdonosainak, a vállalkozóknak, amit esetleg rakodásra tudnának használni. A behatárolt területbe tartozik a Posta is, ahol szintén lenne 1 óra lehetőség, hogy ne a csúcsidőbe látogathassák.
Javasolta a "B" változatot, a parkolóórás rendszert elfogadni.

Halmai István:
Kifogásolta az előterjesztés első mondatát. Véleménye szerint a város vezetésének van igénye a fizető parkolás bevezetésére.

Szirbik Imre:
Véleménye szerint jó az első mondat, mivel mindenkinek van igénye. Az autósnak, aki szeretne parkolóhelyet találni, és a városban élő lakosoknak is.

Dongó László:
A városban többféle igény jelentkezhet. Átgondolásra vár a téma. Szerinte rosszak a hasonlítások. Miért nem Hódmezővásárhelyhez, Csongrádhoz, Makóhoz, Kiskunfélegyházához hasonlítunk. Most túl korainak tekinti a döntést, mivel a közlekedési koncepció előtt állnak.

Hornyik László:
Körülnéznek a Kossuth téren, azt tapasztalják, hogy napközben nem tud megállni a szállítójármű, az üzletet nem tudja megközelíteni. Látja, hogy a biztosító előtt a dolgozó reggel megáll az autóval és délután négy órakor mennek el. Távolabb kellene parkolóhelyet találni.

Horváth István:
Kijelentette, hogy parkolási díjszedés mellett van, de nem látja megfelelően előkészítettnek az anyagot. Felvetette a Kórház és Rendelőintézet, a Munkaügyi Központ környékén kialakult helyzetet. Egyeztetés nem történt az érintettekkel. Nem világos, hogy mit akarunk. Csak korszerű megoldásban szabad gondolkodni. Kérte, legyen jobban előkészítve.

Kozák János:
Véleménye szerint nincs jogunk megszüntetni a parkolás lehetőségét. Miért nem állhat valaki a munkahelye előtt? Az a probléma, hogy sok az autó, a városban viszont kevés a parkolóhely. Nincs hol parkolni. Az emeletes házban élőknek sincs hol parkolni. Meg kellene oldani a problémát és utána szedni a pénzt.

Szűcs Lajos:
Véleménye szerint nem az a baj, hogy a bolt tulajdonosa az üzlet előtt parkol. Megkérdezte, mi a jobb a bolt tulajdonosának? Az, ha folyamatosan cserélődik a vevők parkoló autói az üzlete előtt.

Móra József:
Felhívta a figyelmet, hogy a közterület az nem az üzlet tulajdonos kizárólagos jogosultsága. A cél, hogy mindenki vegye ki a részét a közterület használatának díjából. Az előterjesztés kapcsán el kell dönteni, hogy foglalkozunk-e azzal, hogy a város frekventált helyein be kívánjuk vezetni a kiválasztott parkolási rendszert. Javasolta a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság készítse elő, hogy azt tudjuk mondani, a város vezetése felvállalja, hogy parkolási díjrendszert kíván bevezetni a városban. Meg kell határozni, hogy mely területeken, milyen parkolási rendszer legyen. A későbbiek során komoly környezet-terhelést jelent a Kossuth utcán a nagy járműforgalom. Tegyük lehetővé, hogy kerékpárral is lehessen közlekedni a városban. Dönteni kell, hogy be kívánja a város vezetni a parkolási rendszert, és milyen jellegűt.

Janó Tibor:
A lakosság döntést vár. A parkolóórás rendszert támogatja.

Horváth István:
Az elmúlt 10 évben az üzletek nyitásához parkolási hozzájutási díjat kell fizetni. Jó lenne látni, hogy mennyi parkolót létesítettek ebből. Meg akarjuk oldani a város parkolási problémáját. Ehhez kell kidolgozni a megoldást.

Dongó László:
Javasolta, vegyék le a mai ülés napirendjéről, és megfelelően előkészítve később tárgyalják.

Szirbik Imre:
Ügyrendi kérdésben kell dönteni, aki azt javasolja, hogy vegye le a Képviselő-testület napirendjéről az előterjesztést, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 16 nem szavazat ellenében nem vette le napirendjéről a fizető, kijelölt gépjármű várakozóhelyekre vonatkozó előterjesztést.

Kérdés, vélemény van-e még az előterjesztéssel kapcsolatban?

Amennyiben nincs, kérte fogadják el a határozati javaslatot, mely szerint a Képviselő-testület a közlekedés és a városban történő gépjármű parkolás problémáját meg kívánja oldani. Fizető parkolási rendszert be kívánja vezetni, erre a legmodernebb megoldást szeretné megtalálni.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy dolgozza ki a legmegfelelőbb megoldást és a társadalmi viták lebonyolítása után, terjessze a Képviselő-testület elé.

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal 7 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

175/2006. (IX.24.) Kt.
Tárgy: Szentes város területén fizető, kijelölt gépjármű várakozóhelyek létesítése

Határozat

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Város területén bevezetendő fizető, kijelölt gépjármű várakozóhelyek üzemeltetésének szabályozásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a közlekedés és a városban történő gépjármű parkolás problémáját meg kívánja oldani. Fizető parkolási rendszert be kívánja vezetni, erre a legmodernebb megoldást szeretné megtalálni.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy dolgozza ki a legmegfelelőbb megoldást és a társadalmi viták lebonyolítása után, terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Jegyző
Határidő: folyamatos
A határozatról értesítést kap:
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály és irodavezetők


24.) Interpellációk

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy az interpellációk alapvető formája az írásbeliség, halaszthatatlan probléma esetén a szóbeli előterjesztés.

Ollai Istvánné:
Megkérdezte, hogy a Nagy Ferenc sétálóutcán miért lehet kerékpározni? Javasolta tegyék ki a kerékpárral behajtani tilos táblát, mert a kerékpárosok zavarják az idős sétáló embereket.

Felvetette, hogy véleménye szerint gyenge a Nagy Ferenc utca világítása. Egyes helyekre erősebb lámpák felszerelése lenne szükséges.

Móra József:
Megjelent a 2007. évi Invitel telefonkönyv, amelyben a térkép a régi. Ismét Cserebökény mellett a Bökény neve olvasható, melyet már korábban is kifogásolt. Véleménye szerint valamilyen módon nyilvánosságra kellene hozni, hogy Bökény Szentes város mellett a Körös folyónál helyezkedik el. A téves térkép problémát okoz, mivel mostanában geoládát helyeznek el egyes helyeken, amit a túristák a rossz térkép miatt nehezen találnak meg. Kérte a térképszerkesztők próbáljanak használható térképet készíteni.

Sipos Antal:
A Szeder temető környéki városrész megvilágítását kifogásolta.

A polgármester kérésére interpellációját írásban fogja benyújtani.

Janó Tibor:
A Tóth József utca 5/A szám alatti önkormányzati lakás állapotát kifogásolta. Véleménye szerint az utcai része életveszélyes. Közölte, hogy a tulajdoni jogviszonyokról nem tud.

Törőcsik Zoltán:
A Hékédi Vasútállomás és környékének rendbetételét szorgalmazta. Javasolta, ha nem használják az épületet be kellene falazni, de mindenképpen rendbe kellene tenni.

Ollai Istvánné:
Varga Sándor úrnak a Városellátó Intézmény vezetőjének megköszönte a Berekben elkészült utat.

Több hozzászólás hiányában a polgármester megköszönte a nyílt ülésen való részvételt, elköszönt a vendégektől és az ülést bezárta. Bejelentette, a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.

K. m. f.

Szirbik Imre polgármester
Dr. Sztantics Csaba jegyző

Móra József, Sipos Antal
jegyzőkönyv hitelesítők