1.) Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
Az alakuló ülés óta szomorú események történtek. Időközben elhunyt Ferwagner Péterné volt önkormányzati képviselő, a Boros Sámuel Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola igazgatóhelyettese és a Szentes Városért Emlékéremmel kitüntetett Rózsa Gábor, volt múzeumigazgató. Mindketten köztiszteletben álló személyek voltak.

Egyperces néma felállás!

Az Állami Számvevőszék vizsgálatot végzett Szentes Város vízgazdálkodásával kapcsolatosan önkormányzatunknál. Az erről készült jelentést a Pénzügyi Bizottság tagjai megkapták, a bizottság megtárgyalta. Közel 100 oldalas jegyzőkönyv készült a vizsgálatról. Három pontban határozza meg a tennivalókat.
1. A polgármester kezdeményezze a Képviselő-testület felé a csapadékvíz-elvezetés megvalósítását.
2. Az egész jegyzőkönyvet tárják a Képviselő-testület elé. Ez mindenki számára biztosított, mivel a Polgármesteri Hivatalban ez megtekinthető.
3. A jegyző készítsen intézkedési tervet a 2001. évi belvízkár elhárítás aktualizálására.
Október 14. napján sor került a Standard Magyar Táncbajnokság lebonyolítására, szép szentesi eredményekkel.
Rónyai László és Bartus Julianna 60. éves gyémántesküvőjére került sor a városban.
Lezajlott Szentes-Csongrád között a gátfutás, melyen szép számmal vettek részt a sportkedvelők.
A Tempus Közalapítvány Socratees Comenius I. programjának sikeres pályázóiként az Apponyi téri óvoda tagja egy eurós óvodai csapatnak. Két finn, egy norvég, egy ír és egy spanyol intézmény pedagógusai tartottak előadást a Megyeházán október 19-én.
Lezajlott a kistérségi alakuló ülés. Továbbra is Szentes Város polgármestere a Szentes Kistérség Többcélú Társulás elnöke, Szegvár és Derekegyház községek polgármesterei az alelnökök.
Az előző képviselő-testületi ülés óta sok kulturális program került megrendezésre a városban.
Említhetjük az '56-os emlékkiállítást a Városi Galériában stb.
Odaítélésre került a felsőoktatásban tanulók ösztöndíja a diákok tanulmányainak segítése céljából. Megünnepelték, hogy 25 éves a Csongrád Megyei Mozgáskorlátozottak Szentesi Csoportja.
Október 23. alkalmából forradalmi megemlékezésre került sor.
104 éves nénit köszöntött a Zolnay utcában.
Október 25-én és november 23-án fogadónapot tartottak az alpolgármester úrral.
DARFT ülésre került sor Szegeden. A Fejlesztési Terv az interneten olvasható.
Az elmúlt napokban honosításra is sor került. Október 31-én halottak napi koszorúzáson vettek részt. Megrendezésre került a Hajléktalansegítő Szálló Szociális Munka napi ünnepsége.
Megjelent a Szentesi Sportkönyv, bemutatójára december 1-jén került sor.
A MÁV november 14-én mintegy 400 milliós beruházást avatott a MÁV Motorgarázsban.
Az elmúlt néhány hét munkája eredményeként a Kormány döntött az egészségügyi intézmények átszervezéséről. Örömmel mondhatja, hogy a Szentesi Kórház esélyei a további fejlődés szempontjából megalapozott, a Kórház bekerült az ország 31 kiemelt kórháza közé.

A Szentesi Műszaki Dandár átalakul, létszáma 134 fővel csökken, az egyenruhás állomány egy része Hódmezővásárhelyre kerül, a civil állomány számára meg kell találni a továbbfoglalkoztatás lehetőségét.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Az Állami Számvevőszék vizsgálatát véleménye szerint minden képviselőnek meg kellene kapnia.
Kifogásolta, hogy nem lehet látni a városban, hogy a fejlődés mely irányába kíván elmozdulni. Nem tudja mi előre vinni a várost. Termál szálló építését vetette fel, mely az elmúlt 12 évben nem valósult meg. A város biztos jövőjét nem tudjuk megalapozni. A Képviselő-testületnek össze kellene fogni és elindulni az egészségügy és a sportturizmus felé.

Dr. Demeter Attila:
A 7. számú választókerületben fogadóórát tartott. A lakosság megelégedéssel nyugtázta, hogy a bel- és csapadékvíz elvezetésben intézkedések történtek.
Adhoc bizottság létrehozásáról döntött a testület az önkormányzatot megillető elővásárlási joggal kapcsolatban. A Jogi és Ügyrendi Bizottság Földvári Nagy István képviselőt delegálta a bizottságba.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Választott képviselőként szeretné a városi ünnepségeken együtt látni a képviselő-testület tagjait. Amennyiben nem ezt látja, kételyei támadnak, hogy miért nem így történik. Az Együtt Szentesért Egyesület képviselőjeként kéri a testület tagjait, minél többen vegyenek részt a városi ünnepségeken.

Hornyik László:
A Képviselő-testületi ülés előtt megkapták Léhi Gábor felhívását a szegények megsegítésére. Holnap lesz az Ollai Istvánné által szervezett gálaműsor, ahol szintén lehet támogatni a rászorultakat. Többen felvetették, hogy a cél érdekében tenni akarók közösen szervezzenek gálaműsort a Sportcsarnokban, és ott legyen a segélycsomag kiosztása.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Állami Számvevőszék jelentését. Jó lenne a jelentést kiosztani a képviselőknek, hogy mindenki részletesen át tudja tanulmányozni.
Bejelentette, hogy a FIDESZ frakciója Dongó László képviselőt választotta meg a frakció vezetőjének.

Janó Tibor:
Csatlakozott minden előtte szólóhoz, mert együttes akaratot érez.
Tájékoztatta a jelenlévőket, és köszönetét fejezte ki a lehetőségért és a támogatásért, hogy a Képviselő-testület megbízásából Szentendrén részt vehetett 4 fős delegáció tagjaként a HEFOP program által szervezett döntéshozói problémaérzékenyítő tréningen. Közölte, hogy 20 városban van ilyen program és egyedül Szentesről érkezett delegáció.

Szirbik Imre:
Köszönte az együttműködésre tett hitvallását a Képviselő-testületnek. Kijelentette, hogy az egészségturizmus részeként értsék bele a sportturizmust. Kijelentette, hogy a legolcsóbb az egészség megőrzésére a sport és a mozgás, és nem a gyógyítás.

Kérte, aki a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal elfogadta a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót.

A polgármester bejelentette, hogy több nem képviselő bizottsági tag az alakuló ülésen - távolmaradásuk miatt - nem tudott esküt tenni.

A polgármester felkérte Holman István, Dr. Stern Sándor, Vass István, Dr. Verók Attila nem képviselő bizottsági tagokat a Képviselő-testület előtt tegyék le az esküt.

ESKÜTÉTEL

A bizottságok nem képviselő tagjai közül a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint a Képviselő-testület előtt letették az esküt.


2.) Szentes város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye.

Lencséné Szalontai Mária:
Kijelentette, hogy a koncepció felülvizsgálatát elvégezték az intézmények és a Szociális és Egészségügyi Bizottság is. A városban elérhetőek azok a támogatási formák, amelyeket a törvény is kötelező feladatként előír. Az 50 férőhelyes Idősek Otthona megvalósítását támogatta a Képviselő-testület. Kérte, hogy ennek figyelembevételével tárgyalják az előterjesztést.

Dr. Gyenes Ágota:
Felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzat által biztosított pénzbeli és szociális támogatások, valamint a közgyógyellátásra vonatkozó szabályok változtak. Megkérdezte, hogy a város költségvetését mekkora összeg terheli a megnövekedett közgyógyellátási támogatás miatt.

Lencséné Szalontai Mária:
A rendszeres gyermekvédelmi ellátás jövedelmi határértéke a nyugdíjminimumhoz kapcsolódik. Ez minden év január 1. napjától változik. A családi pótlék összegének változása miatt sok család kiesik a támogatottak köréből, mivel április 1. napjától új összeghatárt állapítottak meg. A jövőre vonatkozóan csak megközelítően tudnak tervezni.

Szirbik Imre:
Megnyitotta a vitát.

Hornyik László:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.

Móra József:
Kijelentette, hogy a település a szociális háló megfelelő kiépítésével oldja meg a város a rászorultakról való gondoskodást.
A tanyagondnoki hálózatban vannak még pótolnivalók. Cserebökény önálló község elnevezése volt 1974-ig. Ide tartoztak határrészek, amelyek az anyagban megfelelő módon fel vannak sorolva. Ilyen részek a Nagynyomás, Alsórét, Berek, Bökény és Tiszaártér felosztása. Itt is gondoskodni kellene a lakókról. Ezen a részeken is sokan élnek, nagy területeket jelentenek. A koncepciónál ezeket a területeket is vegyék figyelembe. A szociális szolgáltatástervezési koncepció feladatát jól foglalták össze, az élet minden területén jelen van a rászorulókról való gondoskodás. Erre utal pld. a Pepita Macska éjszakai klub stb. Elfogadásra javasolta a koncepciót.

Dr. Gyenes Ágota:
A beszámolót nagyon részletesnek, pontosnak tartotta, mely jól elemzi a demográfiai adatok alakulását. Ez határozza meg az egész koncepciót. Nőtt a városban a halálozások száma, elöregedő a lakosság Szentesen, ami indokolja, hogy a Szociális Otthon építésére nagy szükség van. Nagy a munkanélküliség is a városban. Munkahelyek szűnnek meg. Örül annak, hogy a Szentesi Kórház kiemelt pozíciót kapott, de e mellett ott is lehet számítani munkahely megszűnésre.
Javasolta, hogy Szentes város tegyen meg mindent azért, hogy továbbra is szociális bérlakások épülhessenek. Sokan vannak, akik jelenleg még nem tudnak lakást kapni és krízisszállón laknak.

Földvári Nagy István:
A demográfiai adatokra hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy a lakosság száma az elmúlt három évben 2 %-kal, a 18 éven aluliak száma 5 %-kal csökkent. Rövid időn belül a városnak 27 ezer lakosa lesz, vagy annál is kevesebb.

Szirbik Imre:
Amennyiben több hozzászólás nincs, kérte fogadják el az előterjesztést.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal elfogadta Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójáról szóló előterjesztést.

164/2006. (XI.24.) Kt.
Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Határozat

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját megtárgyalta és elfogadta.

A határozatról értesítést kap:
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők


3.) Közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi, köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának véleménye.

A koncepciókészítést megelőzően sok előterjesztés került a Képviselő-testület asztalára, amely a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, és Szentes város költségvetését kívánja megalapozni. Ilyen a közterület használatára vonatkozó módosítás.
A mozgóárusítást régen a vattacukor árusítása jelentette, most már különféle hangjelzéssel ellátott gépjárműről végzik az árusítást. Más városokhoz megfelelően egy alsó összeget határoznának meg a közterület használatáért, amely az adminisztrációs díjakat fedezi.

Czirok Jánosné:
A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottak szerint javasolta módosítani a rendelet-tervezet 2.) g.) pontját "hangosító berendezéssel történő hirdetés" helyett "hangos bemondóval történő hirdetési tevékenység" -re.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Felvetette, hogy a nagyobb építkezéseknél használatos hálón - ami arra szolgál, hogy ne hulljon a járdára hulladék, vagy építőanyag - megjelennek különféle hirdetési reklámszövegek. Ezt is be kellene építeni a díjszabásba, mert mások sokkal kisebb felületért sok pénzt fizetnek napi szinten, az ilyen hirdetési formán pedig hosszú ideig díjtalanul látszik a hirdetés.

Dongó László:
A FIDESZ frakció nevében kijelentette, hogy nem támogatnak semmi olyan intézkedést, ami a lakosság terheit tovább növelné, ismerve a Kormány megszorító intézkedéseinek eddig nyilvánosságra hozott részeit.

Móra József:
Megkérdezte, hogy a zenével történő reklámozás nem esik ebbe a kategóriába?

Czirok Jánosné:
Dr. Rébeli Szabó Tamás képviselő által felvetettekre közölte, hogy a városközpontban folytatódó nagyobb építkezéseknél a hirdetések díjtételei a 2/c pontban szerepelnek.
A Móra József képviselő által említett zenei figyelemfelkeltés az "árusítás gépjárműről 1500,- Ft/nap/m2 kategóriába esne, ez tartalmazza a reklámozási tevékenységet is.

Móra József:
Kifogásolta, hogy különböző cégek szombaton és vasárnap 11 órától kezdve figyelemfelhívó jelekkel járják a várost, nem fizetnek közterület-használati díjat. A lakosság olyan hanghatásnak van kitéve, hogy nem tud pihenni. Szabályozni kellene az ilyen jellegű tevékenységet, nem célszerű lakó- pihenőövezetben ilyen jellegű tevékenységhez segédkezni.

Szirbik Imre:
Az 5 m2-t meghaladó hirdető felület már nagyon nagy és bevételnek sem lenne kevés, csak nem biztos, hogy megfizetnék.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Javasolta, hogy a műszaki osztály dolgozzon ki javaslatot 50-70-100 m2 felületre. Ne riasszuk el a beruházókat a magas díjtétellel. A következő alkalommal így egészítsük ki a rendeletet.

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy a hangjelzéses hirdetést és az építkezésnél alkalmazott reklámfelületre vonatkozó díjtételeket a következő ülésen fogadják el.

Aki az előterjesztésben szereplő rendelet módosításával egyetért, kérte "igen" szavazatával jelezze.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet-módosítás elfogadása minősített többségű szavazást igényel.

Szentes Város Képviselő-testülete 16 igen szavazattal, 8 nem szavazattal, minősített többséggel megalkotta alábbi rendeletét, egyben úgy döntött, hogy a következő ülésen visszatér a szabályozásra.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2006. (XII.11.) rendelete
a közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi,
köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló, többszörösen módosított 27/1993.(XII.17.)KT. rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.


4.) Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi, Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága valamint a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Baranyi Imre:
Elmondta, hogy a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "B" változatot támogatta.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság azokban az esetekben, amikor az előterjesztő több alternatívát terjeszt elő, a bizottság nem foglal állást, csak arról határoz, hogy alkalmas a megtárgyalásra.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartotta. A bizottság felhívja a SZENTES-VÍZ Kft-t, hogy a szervezet saját belső költségeinek csökkentésének lehetőségét vizsgálja felül.

Saját véleményeként emlékeztette a jelenlévőket, hogy az előző ciklusban kétszer szólalt fel a szennyvíztelep korszerűsítésére vonatkozóan. A jelenlegi teljesen elavult, nem tudja tökéletesen megtisztítani a szennyvizet. A szennyvíz mennyisége is megnövekedett. A Tiszába kerülő szennyvíz miatt egyre nagyobb vízterhelési díjat kell fizetni, melynek felét jelenleg még elengedi a Kormány. A beruházási munkának legalább 7-9 éves átfutási ideje van a kezdetektől számolva. A létesítési, engedélyezési tervek megrendelésre kerültek, tehát elindult a folyamat onnan számolva 7-8 év múlva készül el a szennyvíztisztító telep és csökken a szennyvíz szennyezettsége, ezáltal csökken a vízterhelési díj. Ez a 80 millió forintot is eléri, melynek felét kell fizetni. A beruházás befejezése után kb. 4 éven keresztül a teljes vízterhelési díjat be kell fizetni.

Halmai István:
A sajtóból értesült, hogy Csongrádon nem ment minden rendben a szennyvízhálózat kiépítése kapcsán. Megnyugtatást kért, hogy Szentesen ez nem így van.

Szirbik Imre:
Megnyugtató választ tud adni erre vonatkozóan, mivel most volt az Állami Számvevőszék vizsgálata az elmúlt 5 évre vonatkozóan és semmiféle problémát nem tárt fel. Csongrádon nem úgy történtek a befizetések, mint Szentesen. Közműfejlesztési hozzájárulások visszautalása történik azon helyeken, ahol Lakáskassza befizetések felhasználásával történt a szennyvízhálózat-építés.

Móra József:
Furcsának találta az előző felszólalást, a FIDESZ frakció bejelentette, hogy nem szavaznak meg lakosságot érintő díjemelést. Kozák János képviselő elmondta, miért kellene felújítani a szennyvíztisztítót. Ehhez az is hozzátartozott volna, hogy honnan biztosítsuk erre a fedezetet. Vannak olyan feladatok, melyeket a plusz bevételből tudunk biztosítani. Az lenne az előremutató, hogy elmondjuk mit kell csinálni, és megneveznénk annak forrását is.

Horváth István:
Hallva a két hozzászólást, az "A" változat elfogadását támogatja. A legalacsonyabb díjtétel legyen kényszerítő erő, hogy mihamarabb készítsék elő a szennyvízkezelő rekonstrukciójának végrehajthatóságát, hogy a város mielőbb felszabaduljon a talajterhelési díj alól. Egyetértett Kozák János javaslatával, készítsen a Kft. akciótervet a költségei csökkentésére.

Szirbik Imre:
A tervet a város megrendelte, a folyamat elindult. A műszaki időszak 5-7 év, a pénzügyi időszaka ennél hosszabb. Lehet kényszerítő eszközként a díjtételekben üzenetet megfogalmazni. A vízdíjak érintik az önkormányzat költségvetését is. A csatornaépítés a jövő évben befejeződik. A város jövőképe nagyban függ a pályázati lehetőségektől. Ezek európai nagyságrendű pályázatok, mely 40 % saját erőt igényelnek, melyhez költségvetési forrást kell biztosítani.

Aki a rendelet módosításával egyetért, kérte "igen" szavazatával jelezze.
A rendelet-módosítás elfogadása minősített többségű szavazást igényel.
Először az "A" változatot bocsátotta szavazásra.

Szentes Város Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 5 tartózkodással és 17 ellenszavazattal nem fogadta el a rendelet-módosítás "A" változatát.

A polgármester a "B" változatot bocsátotta szavazásra.

Szentes Város Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 10 nem szavazattal, minősített többséggel a "B" változatot elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2006. (XII.11.) rendelete
az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
többszörösen módosított 14/1994.(IV.27.) KT. rendelet
módosításáról.

A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.


5.) Szentes város helyi tömegközlekedési díjai és azok alkalmazási feltételeiről szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi, Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának véleménye. A Pénzügyi Bizottság tételes módosító javaslatot is tett, mely a képviselők előtt áll.

Halmai István:
Megkérdezte Mező Istvántól, a Tisza Volán képviselőjétől, hogy miért nem hangolják össze a vonat érkezését, illetve az autóbusz indulását. Miért indul az autóbusz 3 perccel korábban, mint ahogyan a vonat megérkezik.

Horváth István:
Megkérdezte, mi a magyarázata annak, hogy a Tisza Volán árbevétele 90 %-kal emelkedett, amikor az üzemanyag ára is 70 %-kal nőt.

Hornyik László képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Mező István:
A Tisza Volán Zrt. képviselője elmondta, hogy társaságuk az önkormányzattal egyetértésben jelentősen megváltoztatta az idei évben a menetrendet a városban a TESCO áruház megnyitása, kiszolgálása, valamint a vasútállomás csatlakozása miatt. A Vasútállomástól induló járatoknak más feladata is van. Bizonyos várakozási idő előírható és elvárható, de egy ponton túl ez problémát okoz. Ígéretet tett, hogy a menetrend változtatásánál figyelembe veszik a felvetést, a legfontosabb vonatokhoz igazítják a menetrendet. Most lesz rá lehetőség, mert mint évek óta, most is december 10. napjától változik a MÁV menetrend.
A bevételük azért javult, mert jelentősen nőtt a kilométerük, amely növelte az árbevételt, a TESCO áruház megnyitása miatt. A helyi tömegközlekedésben az utasok által fizetett bevétel, és a hozzá adott árkiegészítés, valamint a TESCO által fizetett összeg nem fedezi a költségeiket.

Hornyik László képviselő visszajött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő.

2006. évben 9 millió forintos nagyságrendű, 2007. évben 10 millió forintos nagyságrendű mínusz várható. Próbálnak megoldást találni a költségek csökkentésére, az üzemanyag árakat viszont mindenki ismeri.

Móra József:
Kérte vegyék figyelembe, hogy az utasok nem menetrendszerkesztők. A kifüggesztett menetrendből nem tudható meg, mikor érkezik az autóbusz. A menetrend betűnagyságát is kifogásolta, a 4-5 évvel ezelőtti menetrend jobban olvasható, érthetőbb tájékoztató táblák voltak.

Horváth István:
Megállapította, hogy 10 % üzemanyag hatékonyságot tudtak elérni. A következő évre át kellene gondolni, mert a 10 % beterjesztett tarifaemelést az infláció mértékére lehetne redukálni. 6 %-os tarifaemelést javasolt.

Mező István:
Kijelentette, hogy az üzemanyag árat a többlet kilométer kompenzálta. 2006. szeptember 1. napjától 15 %-ról 20 %-ra emelkedett a személyi közlekedés ÁFÁ-ja. Akkor nem lehetett az árakat emelni. A jelenlegi emelés az infláció mértékét és az ÁFA emelkedését tartalmazza. Szentes városban - a többi városban sem - a helyi tömegközlekedés nem képes bevételeivel fedezni a költségeit. A TESCO megfizette a többlet kilométerre eső részt, de nem enyhített a további mínuszon.
A menetrenddel kapcsolatosan elmondta, hogy átálltak egy másik programra, mely valóban nem könnyen olvasható. Megígérte, hogy visszaállnak a manuális írógéppel kitölthető táblázatra, mivel nem sok megállóról van szó, és záros határidőn belül lecserélik.

Szirbik Imre:
A bizottsági üléseken már megismerhették a Pénzügyi Bizottság indítványát is a díjakra vonatkozóan, mely csak egy-két forintos eltérést mutat az előterjesztéshez képest.

Felvetődött a 6 %-os emelés mértéke, mely összegeket ismertetett. Kérte, először erről szavazzon a Képviselő-testület.
A rendelet-módosítás elfogadása minősített többségű szavazást igényel.

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 7 tartózkodással, 15 ellenszavazattal nem fogadta el a 6 %-os emelésre vonatkozó indítványt.

Kérte, aki a rendelet Pénzügyi Bizottság általi módosításával egyetért, "igen" szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal és 11 ellenszavazattal elfogadta a Pénzügyi Bizottság által javasolt díjtételeket.

A polgármester kérte a Képviselő-testületet, alkossák meg rendeletüket.

Szentes Város Képviselő-testülete 16 igen szavazattal és 8 nem szavazattal, minősített többséggel megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2006.(XII.11.) rendelete
a Szentes Város helyi tömegközlekedési díjairól,
és azok alkalmazási feltételeiről
szóló 2/1992.(I.24.)KT.
rendeletének módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.


6.) A Képviselő-testület 2007. évi munkatervének elfogadása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának valamint a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, Szociális és Egészségügyi, Művelődési és Oktatási, Gyermek és Ifjúsági, és Sportbizottság valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye. A bizottságok véleményében szereplő javaslatokat a bizottságok dolgozzák ki és ezt követően közvetlenül terjeszthetik a Képviselő-testület elé.

Tájékoztatásként közölte, hogy a bizottságoknak bármikor van joguk a képviselő-testületi ülésre előterjesztést készíteni. Bármely módosításra vonatkozó anyagot a bizottságok készítsék elő és terjesszék a Képviselő-testület elé.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Május hónapban szerepel a Településszerkezeti terv jóváhagyása. Javasolta, hogy márciusban vizsgálják felül az állattartási rendeletünket is.

Dr. Sztantics Csaba:
Felhívta a figyelmet, hogy mindenképpen előbb fog a Képviselő-testület elé kerülni, mivel a jelenlegi zárt ülésben szereplő anyag érinti. A beadványt tevő a Közigazgatási Hivatalhoz fordult törvényességi vizsgálat céljából. A Közigazgatási Hivatal felhívására a rendeletmódosításhoz a teljes átvizsgálást meg kell tenni.

Móra József:
A bizottsága az előző ülésen hozott olyan határozatot, hogy felkéri a jegyzőt, hogy az állattartási rendeletet vizsgálja felül, a szükséges módosításokat tegye meg.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság javaslatait ismertette, melyet írásban a képviselők is megkaptak.

Szirbik Imre:
Mivel "A város zöldfelületeinek helyzete, a fejlesztés lehetőségei" napirendet a januári üléshez javasolták áttenni, helyette a Szennyvíztisztítóval kapcsolatos beruházások helyzetének felülvizsgálata kerüljön be.

Kozák János:
Közölte, hogy a Pénzügyi Bizottság az elővásárlási jog gyakorlásához egyetértési joggal rendelkező adhoc bizottságba Szabó Zsolt bizottsági tagot javasolta.

Dongó László:
A közlekedési koncepció kerüljön be a munkatervbe.

Hornyik László:
Örömmel fogadta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottságon kívül a Művelődési és Oktatási Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is javasolta a napirendbe az Ifjúságvédelem az iskolán kívül témakör megtárgyalását.
Egyben közölte, hogy a szociális kerekasztal tagjának Pásztor Antal, az adhoc bizottságba Antal Balázs Tibor képviselőket javasolja a Szociális és Egészségügyi Bizottság.

Baranyi Imre:
A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az adhoc bizottságba Dr. Kormányos József bizottsági tagot javasolta.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Véleménye szerint is az ifjúságvédelem nagyon fontos kérdés. A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményével egyetértett, és az elhangzott módosításokkal javasolta a munkaterv elfogadását.

Javaslat, vélemény van-e még a munkatervvel kapcsolatosan?

Mivel nem volt, kérte fogadják el a módosított 2007. évi munkatervet az alábbi módosításokkal:
- a januári napirendhez bekerül "A város zöldfelületeinek helyzete, a fejlesztés lehetőségei"
- a júniusi napirendhez az előbbi helyére a szentesi szennyvíztisztító fejlesztési lehetőségének felülvizsgálata kerül
- a bizottságok előkészítése után kerüljön napirendre az "Ifjúságvédelem az iskolán kívül: kiskorúak alkohol-, drogfogyasztása a városi szórakozóhelyeken"
- májusi ülésen a "Településszerkezeti terv jóváhagyása -kiemelt része legyen a közlekedés

Felhívta a figyelmet, hogy a munkaterv elfogadása minősített többségű szavazatot igényel.

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

165/2006.(XI. 24.) Kt.
Tárgy: A Képviselő-testület 2007. évi munkaterve

Határozat

1. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. évi munkatervét a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

2. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a munkaterv részletes kidolgozásáról és az érdekelteknek történő kiadásáról.
Határidő: 2006. december 15.
Felelős: dr. Sztantics Csaba jegyző

3. A Képviselő-testület javasolja bizottságainak, hogy a munkatervbe nem került napirendi ajánlásokat saját munkaprogramjuk kialakítása során vegyék figyelembe.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintettek


7.) Az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi, a Művelődési és Oktatási, Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Alig múlik úgy el képviselő-testületi ülés költségvetési rendelet módosítása nélkül. Ez azért szükséges, mert az államháztartási egyensúlyt fenn kell tartani, az intézmények által kezdeményezett átvezetéseket meg kell tenni. Most a választások miatt felgyülemlettek a módosítások. A Pénzügyi Bizottság javaslatát ismertette, a Liget revitalizációja feladatra tervezett, de fel nem használt 4 M forintot a forráshiány csökkentésére javasolta fordítani a bizottság, a futópálya-kialakítás pedig a 2007. évi költségvetés lehetőségeinek függvényében kerüljön megvalósításra.

Megkérdezte az előterjesztőt, kíván-e kiegészítést tenni.

Az előterjesztő nem kívánt kiegészítést fűzni az anyaghoz.
Kérdés, vélemény?

Kozák János:
Az előterjesztés 19. oldalán a 22. pontban szereplő peres ügyekből adódó fizetési kötelezettség felől érdeklődött.
A Gólyás háznál milyen többletköltség keletkezett?
A Strand 25 m-es medencéjének felújításával kapcsolatosan is többletköltség merült fel. Ennek ellenére a sárga burkolat fugázását hiányolta.
Kifogásolta, hogy az erdőtelepítésnél hogyan jelentkezett többletköltség?
A Liget revitalizációjánál nem a futópálya kialakításával nem ért egyet, hanem most a forráshiány nem teszi lehetővé a megvalósítását.

Dongó László:
Nem ért egyet a Liget revitalizációjának elhalasztásával, mert nagyon gondozatlan, gazos a Liget. Sok tennivaló lenne ott.

Sipos Antal:
A Ligetnél megmaradt 4 millió forint, melyet a Nagyhegyi kipusztult fák pótlására és ottani csapadékvíz elvezetésre javasolta felhasználni.

Antal Balázs Tibor:
Az előterjesztés 24. oldaláról a 27. pontban szereplő Magyartési Általános Iskola sorsáról érdeklődött. Mikor kapja meg a lakosság a közösségi házat.

Zoltai Gábor László:
A 17. oldal 12. pontjában szerepel, hogy a Szentesi Rendőrkapitányság részére védőfelszerelést vásárolnak. Hol kívánják használni ezt?

Móra József:
A 22. oldal 9. pontjában valószínűleg hibásan került be az alábbi szöveg: "A beruházás során az épület alatti tejesen használhatatlan szennyvízelvezető rendszer kiépítése vált szükségessé,.

Krajsóczki Sándorné:
Kozák János kérdésére válaszolva elmondta, hogy a 2006. évi költségvetés jóváhagyását követően fogadta el a Képviselő-testület a 2005. évi beszámolót. Ott hagyta jóvá a zárszámadási rendeletében, hogy az állami normatívára vonatkozóan visszafizetési kötelezettsége keletkezett a városnak. A személyi juttatásokat illetően év közben munkavállalókat nem tudnak tervezni, és ilyen jellegű kiadások keletkeztek az évközi nyugdíjazások kapcsán.
Dongó László kérdése, vélemény.
Sipos Antal képviselő felvetésére elmondta, hogy egy hónap van még hátra ebből az évből, a kipusztult fák újratelepítését nem javasolta, a költségvetési koncepciónál fogalmazza meg a Képviselő-testület a feladatokat.
A Magyartési Közösségi Házzal kapcsolatosan Szilvássy Árpádné vagyongazdálkodási csoportvezető tud választ adni.
Móra József felvetésére elnézést kért, tévedés történt. Az előterjesztés elég nagy, így merülhetett fel a hiba.

Szirbik Imre:
A peres ügyekből adódó visszafizetési kötelezettség kapcsán elmondta, hogy az előző Képviselő-testület úgy foglalt állást egy ingatlanvásárlás ügyében a termálkúttal kapcsolatosan, hogy a város éljen az elővásárlási jogával. A tulajdonos a bírósághoz fordult, I. fokon az önkormányzat megnyerte a pert, II. fokon viszont 10 millió forint perköltség megfizetésére kötelezte a bíróság az önkormányzatot.
A Rendőrség egyéni védőeszközöket vásárolt, személyes védelmük céljából.

Szilvássy Árpádné:
A 25 m-es medence felújítási munkálatainál merültek fel olyan problémák, melyeket a tervezésnél nem lehetett látni. Hozzátartozott még a medence körüli padlófűtés kialakítása, melyet a régi beton miatt nem lehetett a tervek szerint megvalósítani. Többletköltség merült fel. A műszaki átadása megtörtént a medencének, a vízminta megléte után használatba lehet venni a medencét. A felújítást még nem lehet befejezni, mivel a mozgáskorlátozottak részére a rámpát is ki kell alakítani.
A Gólyás Házzal kapcsolatosan az ismételt közbeszerzési eljárás kiírása során merült fel többletköltség.
A Magyartési Művelődési Ház felújítása azért volt szükséges, mert hosszabb ideje lakatlan volt, a csapadékvíz aláfolyt az épületnek. A tetőszerkezetnél is javítani kellett, betonkoszorú összefogást alkalmaztak, valamint a szükséges festés, meszelés valósult meg. A teljes felújítása folyamatban van.

Halmai István:
Az intézmények (15. old. 8. pont) céltartalékaival kapcsolatosan megjegyezte, hogy az intézmények biztosan el tudták volna költeni a megjelölt összegeket. Felsorolta, hogy az óvodába milyen kellékeket kell vinni a gyermekének, mellyel az óvoda költségvetését pótolják.
Megjegyezte, hogy a 2006. évre a csökkentés, megszorítás a jellemző a szociális és liberális szókincsben. Kijelentette, hogy a FIDESZ frakció az itt felsorolt intézmények lehetőségeinek csorbítását nem szavazza meg.

Janó Tibor:
Kérte, hogy haladjanak előre, ahogyan az ülés előtt megegyeztek.

Szűcs Lajos:
Hangsúlyozta, hogy minden területen jellemző az elvonás, nemcsak a szociális és liberális pártoknál.

Móra József:
Véleménye szerint az előttük álló rendeletmódosítás megfelel az elvárásoknak, részletesen mutatja be a gazdasági folyamatokat, melyek az önkormányzat költségvetésében megtalálható. Javasolta elfogadni a költségvetési rendelet módosítását, mely a város előrehaladását szolgálja.
Kozák János képviselő párhuzamot próbált vonni az építőipar és az erdőtelepítés között. Ismertette, hogy milyen engedélyek, tervezetek szükségesek az erdőtelepítésnél, ahol könnyen túl lehet lépni a tervezett költségeket.

Kozák János:
Megköszönte a tájékoztatást.

Halmai István:
Megköszönte a tájékoztatást a Megyei Önkormányzat összetételéről.
Megjegyezte, hogy azt a csapot, mely alá a Megyei Önkormányzat tarja poharát, szocialista liberális pártok működtetik.

Szirbik Imre:
Kérte térjenek vissza a költségvetés tárgyalására.

Dr. Gyenes Ágota:
A 22. oldalon szereplő Vízmű épületének megvásárlása szeretné, ha a következő évben megvalósulna.

Törőcsik Zoltán képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő.

Móróné Tulipán Edit:
A Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjaként felvetette, hogy a költségvetés hiányát meg kell szüntetni a működési hitel igénybevételével, melynek összege 227 millió forint. A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy a hitel összegét a támogatásokkal csökkentik. Megkérdezte, mekkora a hitel kamata, évi és havi szinten?

Hornyik László képviselő kiment,
Törőcsik Zoltán képviselő bejött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma 23 fő.

Az önkormányzat a forráshiány csökkentését a díjak emelésével próbálja megoldani. Megkérdezte, hogy a Polgármesteri Hivatal milyen költségcsökkentő feladatokat tervez. Véleménye szerint a 8. számú mellékletben a korrekciós tételek nem átláthatók. A bevételeket az intézményektől való elvonással kívánják korrigálni.

Hornyik László képviselő bejött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő.

Krajsóczki Sándorné:
Nem értette egyértelműen a feltett kérdést, mivel a rendelet kapcsolódott a beszámolóhoz. A költségvetési rendeletet 2006. év elején fogadta el a Képviselő-testület. A módosítás áll a szöveges indoklásból, a rendelethez a költségvetéssel egyező táblázat tartozik, ahol a kiadások főösszegét a bevétellel nem lehet lefedni. A fennmaradó rész a forráshiány, ami 227 millió forint. Azt, hogy ez jelenleg hogyan áll, ez mérlegkészítést tenne szükségessé. Ez nem előírás és nem is megvalósítható. Viszont nem zárja ki, hogy bárki betekintést nyerjen abba, hogy a hitel milyen terhet jelent az önkormányzatra. Ezt csak zárt időszakban lehet megmondani. A hitel likvid hitel, mely naponta változik. Az I-III. negyedéves beszámoló szeptember 30. napjával zárt pénzforgalmi adatokat tartalmaz. Kijelentette, hogy mindenki azon dolgozik, hogy a forráshiány csökkenthető legyen, az intézmények feszített költségvetését ne csorbítsuk. A személyi juttatásokat és a működési feltételeket minden intézménynél biztosítottuk. Ettől függetlenül minden intézménynek vannak valós céljai, melyhez sokkal több forint kellene. Leszögezte, ez a költségvetés így alakul, a cél az, hogy a kötelező feladatok ellátása minden körülmények között biztosítható legyen.

Szirbik Imre:
Azok számára, akik most találkoznak költségvetéssel, biztosan idegen, mert teljesen más, mint egy egyéb irányú gazdálkodás.
Az előterjesztés tárgyalása során módosító indítványa a Pénzügyi Bizottságnak volt, a Liget revitalizálására.

Aki azzal a módosítással ért egyet, hogy a megmaradt 4 millió forint a Ligetben kerüljön felhasználásra szavazzon:

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással 10 ellenszavazat mellett (1 fő nem szavazott) nem támogatta a megmaradt 4 millió forint Liget revitalizálása céljából történő felhasználását.

Aki azzal a módosítással ért egyet, hogy a megmaradt 4 millió forint a forráshiány csökkentését szolgálja, szavazzon.

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett (3 fő nem szavazott) úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló 4 millió forintot a Pénzügyi Bizottság javaslatával megegyezően a forráshiány csökkentésére kívánja használni.

A polgármester kérte, aki a fentiek alapján a rendelet módosításával egyetért, "igen" szavazatával jelezze.
A rendelet-módosítás elfogadása minősített többségű szavazást igényel.

Szentes Város Képviselő-testülete 16 igen szavazattal és 8 nem szavazattal, minősített többséggel megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2006. (XII.11.) rendelete
az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló
5/2006. (III. 11.) ÖR rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.

Dr. Rébeli Szabó Tamás képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő.


8.) Beszámoló az Önkormányzat 2006. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Pénzügyi, Szociális és Egészségügyi, Művelődési és Oktatási, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának véleménye.

Megkérdezte az előterjesztőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Az előterjesztő nem kívánta kiegészíteni a tájékoztatót.

Dr. Rébeli Szabó Tamás képviselő bejött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő.

Dongó László:
A Megyeháza felújításával kapcsolatos új eseményekről érdeklődött, mivel a hivatalos átadás még nem történt meg.

Kozák János:
A Református Nagytemplom felújítása kapcsán - a munkák jelenlegi állása szerint - nem látja biztosítottnak a határidő betartását.
A Településrendezési terv elkészültéről és a helyi szabályozással kapcsolatosan érdeklődött, ugyanis addig nem lehet építési engedélyeket kiadni. Előrébb kellene hozni az elkészítési határidőt.
A tájékoztatóban a hitelállományról készült grafikon mutatja, mennyire megnövekedett a város hitelállománya. Megkérdezte, a polgármester miben látja ennek visszafizethetőségét?

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A Megyeháza felújítása során bizonyos per indult el a város és a kivitelező között. Erről érdeklődött. Kérte, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság kapjon tájékoztatást a peres ügyek eredményeiről.

Dr. Sztantics Csaba:
Egyetértett Dr. Rébeli Szabó Tamás képviselővel, hogy a Jogi Bizottságnak a jogi döntéseket követően értesülnie kell az eredményről, még a tanulságok levonása miatt is.
A Megyeházával kapcsolatosan az első tárgyalásra december elején kerül sor. A termálkút ügyében született ítélet kapcsán a várost képviselő Dr. Stern Sándor benyújtotta a felülvizsgálati kérelmet, a határidőket nem mulasztotta el.

Szirbik Imre:
A Megyeházával kapcsolatosan elindult a per a Délépítő és az Önkormányzat között.
A Református Nagytemplom felújításával kapcsolatosan osztotta Kozák János véleményét. Kőkemény tárgyalásokat folytatott a munka menetével kapcsolatosan, mivel minden nap látja az ablakból a munka folyamatát. A POLIDOM Kft. vezetőjével tárgyalt, az épületet tető alá kívánják hozni a rossz idő beálltáig.
A hitel mennyisége nézőpont kérdése. 450 millió forint pályázati források megelőlegezésére vettük fel. A pályázatokat megnyertük, a kiutalások folyamatosak. A csatorna-beruházás esetében is meg kellett előlegezni az összeget, illet a panel-programra vettük igénybe a likvidhitelt. Amint a bevételek befolynak, a bank azonnal rendezi. Tavaszi és őszi időszak az önkormányzatnál, amikor nagyobb összeg folyik be pld. iparűzési adóból. Minden település önmagához és környezetéhez mérhető. Leszögezte, hogy a város pénzügyi helyzete nem problémamentes, de a környékhez viszonyítva stabil gazdálkodást mutat. Ez a költségvetési beszámoló egy határbeszámoló, azt mutatja, hogy stabil alapokról indulunk, és látjuk az irányt, hogy ez a stabilitás így is maradjon.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Kérte, hogy ne a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke döntse el, hogy mi kerüljön a testület elé, hanem a Képviselő-testület kapjon beszámolót az 500 ezer Ft perértéket meghaladó peres ügyekről.

Zoltai Gábor:
Kifogásolta a 15. oldalon a Schweidel utca megnyitásának készültségi fokát. Alap nélküli házak vannak az utcában, a rezgéstől tönkre fognak menni. Van-e biztosíték arra, hogy a jövő tavasszal befejeződnek a munkálatok?

Szirbik Imre:
A Schweidel utca építése kapcsán megjegyezte, hogy az elmúlt hónapban elkészült az útalap. A munkálatok a régészeti kutatások miatt húzódtak el. E közben találtak egy kábelt, amit át kell helyezni. Ez is lassította a folyamatot. A környék lakói inkább elégedettek lehetnek. Egyébként itt is többletköltségek jelentkeznek a közben felmerült problémák miatt. Amint az időjárás engedi, tavasszal a burkolat is rákerül az útra. A jövő évi költségvetést érintve, itt is túlköltekezés fog mutatkozni. Olyan helyen épül az út, ahol elődeink is éltek és ezért fontos a régészeti leletek feltárása.

Kérdés, vélemény van-e még a tájékoztatóval kapcsolatban?

Amennyiben nincs, kérte fogadják el a 19. oldalon foglalt határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal és 8 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

166/2006. (XI. 24.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Önkormányzat 2006. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2006. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót és az alábbiak szerint dönt:

1.) A Képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat, valamint a csatolt mellékletekben foglalt számadatokat.

2.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az Önkormányzat gazdálkodása a forráshiány ellenére zökkenőmentes volt. A visszafogott, takarékos gazdálkodás a működőképességet biztosította.

3.) További takarékossággal, a saját bevételek szigorú behajtásával el kell érni, hogy a zárszámadáskor várhatóan fennálló forráshiány mértéke a lehető legalacsonyabb legyen. A 2007. évi költségvetés terhére további kötelezettség nem vállalható.
Felelős: önkormányzati intézmények vezetői
Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kapnak:
Szentes Város Polgármestere - Helyben
Szentes Város Alpolgármestere - Helyben
Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintettek - Önkormányzati intézmények vezetői - Szentes
Irattár