1.) Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
Lezárult az Európai Szociális Alap "Küzdelem a munka világából történő kirekesztés ellen" elnevezésű program, amelynek kiértékelése megtörtént, az irányító hatóság példamutatónak ítélte a város tevékenységét.
Március 1-jén az Európai Parlament Ipari Bizottságának képviselője, Herczog Edit tartott előadást a vállalkozók számára európai versenyképesség címmel.
Az egyik szentesi foglalkoztató cég munkaerő gondjainak segítésére a segélyben részesülők között munkaerő toborzást végeztek. Az érdeklődés gyér volt, a munkába állás aránya még gyérebb.
Március 1-jén az alpolgármester úr rádiós fogadóórát tartott.
Az Informatikai Minisztérium szervezésében a középiskolások számára az eMagyarország program az Ifjúsági Házban zajlott le.
Március 6-án egyeztető megbeszélésre került sor a középiskolák vezetői számára a beiratkozásokról és a megyei közgyűlés által elfogadott szakképzési program helyi megvalósításáról.
A madárinfluenzával kapcsolatos kérdéskörnek térségünkben nincs aktualitása.
Szentes térségében elsőfokú belvízvédelmi készültség van, árvízkészültség jelenleg nincs. A Helyi Védelmi Bizottság felkészült, a műszaki beavatkozó eszközök karbantartása és a személyek felkészítése megtörtént.

Megérkezett az ülésre: Füsti Molnár Lajos képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
A Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola kiállítást szervezett.
Alpolgármester úr az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkárával egyeztetett a szakképzés vonatkozásában.
A DATTE véleményezte a régió fejlesztési tervét.
A Csongrád Megyei Közgyűlés rendkívüli ülésén fegyelmileg megszüntette a szentesi Kórház főigazgatójának, dr. Borzi Mártának a munkaviszonyát. A főigazgató asszony bírósághoz fordul. A Kórház vezetését jelenleg dr. Bodonovits István orvos igazgató látja el.
Csanyteleken került bejelentésre, hogy négy kistérség együttműködése kapcsán 96 mFt támogatást nyert a csongrádi, a szentesi kistérségek települései és Mindszent, a kistermelők minőségbiztosítását és piacra jutását jelentő európai agrárprogram részeként.
A panelprogram keretében a város valamennyi pályázata nyert. A vállalkozásba adás előkészítése megkezdődött. Közel 230 lakás szigetelési gondjait és felújítását tudják állami, önkormányzati és lakossági forrásból megoldani.

Szirbik Imre:
A március 15-i ünnepségen közösen vettek részt.
A jelenleg folyó utazás kiállításon Szentes és Csongrád város közösen állítanak ki.
Március 14-én ítélet született a Petőfi Szállóval kapcsolatban. A Fővárosi Bíróság kimondta, hogy a Fikk Rt. és a Budalakk Konzorcium közötti szerződés érvényes, tehát a város érvényesen élt elővásárlási jogával.
Gratulációját fejezte ki Dongó László képviselőnek, aki Magyar Bálint miniszter úrtól az elmúlt napokban vette át a Magyar Köztársaság bronz érdemkereszt kitüntetését.

Oltyán Lajos:
A Képviselő-testület által a Művelődési és Oktatási Bizottság hatáskörébe utalt döntési joggal élve a Bizottság jóváhagyta a Gyermekkönyvtár, a Könyvtár Kht., valamint a Művelődési Központ 2006. évi munkatervét. A Gyermekkönyvtárban 2005. nyarán átfogó szakfelügyelői vizsgálat zajlott. A vizsgálat elismeréssel szólt a könyvtár tartalmi munkájáról. A szakfelügyelői jelentés ajánlja az önkormányzatnak, hogy tervezzen életkori sajátosságoknak megfelelő felszerelést, valamint oldja meg az épület akadálymentesítését.
A Könyvtár Kht. vezetője arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy - az első két hónap közüzemi díjait figyelembe véve - a Konferencia és Oktatási Központ közüzemi díjai várhatóan meghaladják a költségvetésben tervezett összegett. Megemlítette, hogy a szükséges együttműködési szerződések még nincsenek hivatalosan megkötve. Több jelzésből arra lehet következtetni, hogy az a konferencia turizmus, amit szeretnének, teljes nagyságban nem fog megvalósulni, tekintettel arra, hogy nem tudnak megfelelő szállást biztosítani a többnapos konferenciák résztvevőinek. Nem fogják tudni teljesíteni a Konferencia Központ nullszaldósra tervezett költségvetését. A Bizottság kérte, hogy a Kht. vezetője minden negyedév végén számoljon be a negyedéves tapasztalatokról.
A Művelődési Központ programjait illetően a Bizottság tudomásul vette, hogy az intézmény színes, jól felépített programokat kínál. A költségvetésben nem szerepelnek felújításra, karbantartásra összegek. Felhívta a figyelmet, hogy az Ifjúsági Ház beázó tetejét sürgősen meg kellene javítani. A Tóth József Színház öltözőrésze oly mértékben leromlott, hogy oda jeles művészeket szégyen beengedni. Szükséges lenne az öltözők megfelelő felújítása.
A Munkaügyi Minisztérium humán erőforrások operatív programja keretében pályázatot írt ki a "felkészülés a kompetencia alapú oktatásra". A pályázat célja, hogy az általános iskolába az oktatás olyan uniós elvárásoknak feleljen meg, amely alkalmas lesz az egész életen át tartó tanulás és tudás alapú társadalom polgárainak felemelésére. A pályázaton részt vehettek óvodák, általános- és középiskolák. Az önkormányzati intézmények közül a Klauzál Gábor Általános Iskola 18 mFt-ot nyert.

Ollai Istvánné:
Megköszönte a város vezetőinek a gyors intézkedését, mellyel segített a Csányi családnak, valamint a Munkás utcában lévő életveszélyessé vált házból soron kívül elköltöztették az idős házaspárt. A város segít a rászorulóknak. Megköszönte a város lakossága által nyújtott segítő kezeket.

Kálmán János:
A közelmúltban egyes közoktatási intézményekben a fejlesztő- és felzárkóztató csoportfoglalkozások, szakkörök megszűntek. Szülők jelezték, hogy ez a probléma a gyermekek tanulmányi eredményénél már érezteti hatását. Ezt a visszalépést a tanulólétszám csökkenésével nem lehet magyarázni.

Karikó Tóth Tibor:
A Hefop pályázatban 3 szentesi iskola közel 18 mFt-ot nyert. A nyertesek között a Boros Sámuel Közgazdasági Szakközép és Szakiskola, a Klauzál Gábor Általános Iskola és a Kiss Bálint Református Általános Iskola szerepel. A Művelődési és Oktatási Bizottság ülésén szóba került az általános iskolákban indítható engedélyezett osztályok száma. A Szentesi Élet c. hetilapban megjelent hirdetésben az egyik iskola a megengedett 2 osztály helyett 3 osztály indítását hirdeti.

Dr. Demeter Attila:
Március 1-jén választókerületében lakossági fogadóórát tartott. A lakosság örömmel vette tudomásul, hogy az önkormányzat tervei között szerepel a szennyvíz-csatornahálózat további kiépítése, valamint megtörténik az útburkolatok felújítása. Tudomásul vették azt is, hogy a belvízhelyzet a Talomi csatorna fejlesztésével megoldódik.

Szűcs Lajos:
Az érintett iskola igazgatója tárgyalást kezdeményezett a több osztály indítása érdekében. Megvizsgáltatta a területén lévő óvodákból feljövő gyermekek létszámát. A létszám kevesebb, mint 1,5 osztály. Az ügyet kivizsgáltatja. Az iskola nem fog tudni 2 osztálynál többet indítani, de próbálkozni lehet. Egyetértett azzal, hogy nem lett volna szabad az engedettnél több osztály indítását meghirdetni.
Egyetlen iskolának sem mondták, hogy nem indíthat szakkört, és nem végezhet felzárkóztatást. E tekintetben egyik iskolát sem korlátozták. Amikor az iskolai osztályok számát csökkentették, arra törekedtek, hogy pedagógusokat ne kelljen elküldeni. A felzárkóztató programba illesztették bele azokat a pedagógusokat, akiket nem akartak a rendszerből kivenni. Folyamatosan hangoztatja, hogy a gyereklétszám csökkenésével nem csökken a felzárkóztatásba bekerülők száma. Ha pedagógusokat kellene kivenni a rendszerből, akkor tovább szeretnék fejleszteni azt, hogy az iskolákban a fejlesztő pedagógusok száma úgy emelkedjen, ahogy arra szükség van.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a szóbeli tájékoztatót tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadta.


2.) Beszámoló a Rendőrkapitányság munkájáról

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Tisztelettel köszöntötte az ülésen Molnár Imre ezredes urat, a megyei főkapitány helyettesét.

Földvári Nagy István rendőrkapitány:
Az ülésen Oszvald Imre rendőrezredes, gazdasági igazgató van jelen.
Az előterjesztés 3. oldal 4. bekezdésében elírás történt. A szövegben a "növekedés" szót "csökkenés" szóra helyesbítette.
Rendőrkapitányként 10 éve számol be a kapitányság munkájáról. Ez idő alatt próbáltak megfelelni az elvárásoknak.
Elsődleges feladatuk a közrend, a közbiztonság fenntartása, a bűncselekmények elkövetőinek felderítése.

Földvári Nagy István:
Az elmúlt évben a szentesi Rendőrkapitányság a megye első, idén a második helyezett lett. A kollégák mindent megtettek azért, hogy a város lakosságának biztonságát kielégítsék. A helyszíni bírság behajtását a rendőrség az önkormányzattól visszakapta.
A város életében fontosak a városi rendezvények. A rendőrök próbálják a rendezvények zavartalanságát biztosítani.
Feladatuk, hogy a köznyugalmat senki ne zavarja meg. A bombariadókkal kapcsolatban a rendőrség 3 ügyben rendelt el nyomozást közveszéllyel fenyegetés miatt.
Március 14-én ismeretlen személy Fábiánsebestyén és Eperjes között halálra gázolt egy úttesten fekvő embert, a helyszínről pedig megállás nélkül elhajtott. Az elkövetőt 48 órán belül elfogták és őrizetbe vették. A megyei főkapitány úgy döntött, hogy jutalomban részesíti azt a kollégát, aki munkájával, szorgalmával a bűnelkövetőt elfogta.
Felolvasta a kivonatot a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság vezetőjének állományparancsából, miszerint elismerésben és jutalomban részesül Kovács Imre rendőr törzszászlós.
A rendőrkapitányság az "önálló arculat" megjelenítése érdekében saját karjelvény terveztetett és gyártott. A polgármester úr hozzájárult ahhoz, hogy a karjelvényen Szentes város címere használható legyen.
Valamennyi képviselő részére egy-egy minta karjelvény átadásra került.

Megérkezett az ülésre: dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Ollai Istvánné:
Kérte, hogy a városban több rendőr járőrözzön. A Kiséri városrészben péntek és szombat este vannak problémák. Ha a fiatalok észlelnék a rendőrök jelenlétét, az visszatartó erő lenne a vandalizmussal szemben.

Földvári Nagy István:
A kapitányság számára a legnagyobb probléma a létszám kérdése. Az állomány létszáma jelenleg 81 fő. Jó szolgálatszervezéssel elérték azt, hogy 2004. évről 2005-re megnövelték a közterületi jelenlétet úgy, hogy a létszám csökkent. A bérrel fedett létszám 85 fő. Bízik abban, hogy július 1-je után ez feltölthetővé válik.

Dongó László:
Van-e valamilyen összehasonlító adat az Európai Unión belül, hogy Szenteshez hasonló nagyságú településen hány fő látja el a rendőri szolgálatot?

Móra József:
Megköszönte az ajándékot. Kérte, hogy munkájukkal kényeztessék el a lakosságot, mint például a reggeli forgalomirányítás a bíróságnál, illetve rövid időn belüli felderítések, gyors intézkedések. Fontos, hogy a rendőrség munkája polgárbarát legyen. További eredményes munkát kívánt.

Földvári Nagy István:
Az Európai Uniós átlag szerint egy rendőrre 350 lakos jut. Magyarországon vegyes az átlag. Szentesen egy rendőrre 570 lakos jut. Megköszönte Móra József képviselő úr bíztató és elismerő szavait. Törekednek a polgárbarátságra. El kell ismerni, hogy a fiatal kollégákat nevelni kell, hogy átérezzék a polgárbarátság fogalmát. Az állomány átlagéletkora nem haladja meg a 30 évet.

Szirbik Imre:
Szentes Város Önkormányzata és a lakosság nevében megköszönte a rendőrség tevékenységét. Kérte, hogy ilyen szakmai színvonalú munkával vigyázzanak a városra, a lakosságra.
Kérte a képviselőket, aki köszönetét kifejezve a rendőrség munkájáról szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

41/2006. (III.17.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Rendőrkapitányság munkájáról

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendőrkapitányság munkájáról szóló beszámolót elfogadta, valamint köszönetét és elismerését fejezi ki a Rendőrkapitányság vezetésének és teljes személyi állományának a 2005. évben végzett munkájáért.

A határozatról értesítést kap:
1./ Rendőrkapitányság - Szentes, Kossuth u. 43.
3.) Tájékoztató a 2005. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások tapasztalatairól

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Kálmán János:
Az előterjesztésben olvasható, hogy "A 2003. év végén elfogadott CXXIX. számú új közbeszerzési törvény - mely 2004. május elején lépett hatályba - már követi az Európai Uniós normákat. A törvény talán legfontosabb változása, hogy megszünteti a hazai vállalkozókat megillető kedvezményeket. A törvény nagy hangsúlyt helyez az esélyegyenlőségre, a verseny tisztaságára, átláthatóságára." Többször hangoztatták már, hogy nincs ellenzéki kontroll a közbeszerzési eljárások során.

Dr. Dömsödi József:
Az előterjesztés mellékleteként szerepel a 2005. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban egy táblázat. Sajnálattal tapasztalta, hogy a nyertes szentesi vállalkozók aránya rendkívül alacsony.

Oltyán Lajos:
Kérte, amikor közbeszerzési eljárás alá kerülnek az oktatási intézmények felújításának, karbantartásának feladatai, akkor a közbeszerzési eljárásba legyen benne, hogy mikor kell befejezni az adott intézmény felújítási munkáinak teljesítését. Ez a dátum szeptember 1-je előtt legyen, hogy az oktatás zavartalanul folyhasson.

Megérkezett az ülésre: Halmai László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Oltyán Lajos:
Javasolta, legyen olyan szerződés kötve, amely garantálja, hogy a vállalkozó időben befejezze a munkákat, amennyiben nem, akkor kötbér megfizetésére legyen kötelezve. Kérte, hogy az önkormányzat intézményeiben fokozott műszaki ellenőrzéssel a munka minőségének elvégzését is eszközöljék.

Dr. Demeter Attila:
2005. évben a Közbeszerzési Bizottság elnökeként végigkísérte azt a munkát, amelyet szakemberek végeztek. Végigkísérte a tanulási folyamatot, amely az elmúlt évben jellemezte a Bizottság munkáját.
A Bizottság állandó tagja Baranyi Imre, aki mérnökként segítette a munkát, Félegyháziné Somogyi Éva pénzügyi szakismereteivel, adótanácsaival és könyvvizsgálói szakértelmével segített. A Polgármesteri Hivatal részéről kiemelte Szilvássy Árpádné irodavezető, Nagy Sándor, Bayer Károly, Korom Pál, Baloghné Berezvai Csilla, Boros Szilvia, Mészáros Zsuzsanna tevékenységét. Olyan segítő munkatársak voltak, akik alapos, következetes és a város érdekében jó szándékkal olyan javaslatokat fogalmaztak meg, amelyek a polgármester részéről elfogadásra kerültek. Megemlítette, hogy a Református Nagytemplom közbeszerzési eljárásánál segítségükre volt Kovách Péter és Döme Gyula, valamint a szennyvíz-csatornahálózat kiépítésének eljárásánál dr. Stern Sándor, Kecse Nagy Ferenc, Mészáros András és Salánki Tibor segítette a Közbeszerzési Bizottság munkáját, azonban voltak olyan személyek is, akik nem kívántak a Bizottság munkájában részt venni.
A Közbeszerzési Bizottság elnökének feladata, hogy javasolja, a Képviselő-testület fogadja el és köszönje meg a Bizottság 2005. évben végzett munkáját.
Az elmúlt évben nem kellett bírságot fizetni, időbeli csúszások nem voltak. Úgy érezte, hogy egy jól együttműködő szakmai csapat munkája folyt. Kérte, hogy ezt az együttműködő munkát 2006. évben ismételjék meg.
A közbeszerzési törvény nagyobb kontrollt és garanciát biztosít, mintsem párteszmék útján politikai óhajokat fogalmazzanak meg. Sajnálja, hogy Kálmán János képviselő úr úgy érzi, hogy nincs ellenzéki kontroll. Ez nem ellenzéki kérdés, hanem szakmai. Ha a névsorban kivetnivalót talál, jelölje meg és fogjanak egymással kezet.
Sajnálják, hogy alacsony a szentesi vállalkozók aránya. Tudomása szerint voltak kezdeményezések vállalkozók részéről, hogy konzorciális szerződéssel olyan lehetőséget biztosítsanak, amelyben bírnak azokkal az értékhatárokkal, amelyeket hazai vagy eu-s értékhatárokra a jogszabály előír. Törekedni kell arra, hogy minél több helyi vállalkozó jusson szerephez. Nem törvényszerű az, hogy a legjobb ajánlat a legalacsonyabb ár. Volt olyan, hogy a legalacsonyabb árat a Bizottság nem támogatta, mert az egyéb vállalások nem voltak megfelelők. Megköszönte a közbeszerzési eljárások során résztvevő személyek munkáját. Úgy érezte, hogy a Bizottság 2005. évben jó munkát végzett.

Karikó Tóth Tibor:
Az elnök által tett megjegyzés szerint szakmai kérdésről van szó. Ezek szerint az itt ülő 7 képviselő alkalmatlan arra a feladatra, amit ellát, hiszen semmilyen értelemben nem használhatóak szakmai kérdésekben. Senki nem akart politikai kérdést csinálni. Sokkal egyszerűbb, ha két fél nyújt kezet és nem kinyújtom egy bizonyos helyiségből a kezet valahová. Nem gondolta, hogy nincs olyan szakmai szakértőséggel bírható ember, aki erről az oldalról ne kaphatna helyet a Bizottságban és ne volna olyan felkészült, hogy segíthesse a Bizottság munkáját. Ez gesztus volna, amit gyakorolni kellene. Senki nem kérdőjelezte meg a Bizottság tagjainak szakértelmét, szakmai felkészültségét.

Szirbik Imre:
A Bizottság összetételét illetően elmondta, hogy a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökeiből, továbbá az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatos szakemberekből áll. Az elmúlt évben 37 közbeszerzési eljárás folyt. A 22 építés beruházás közbeszerzési eljárásából 8 esetben szentesi vállalkozó nyert. A 12 szolgáltatás megrendelésből - építéstervezési, beruházás lebonyolítási, banki szolgáltatások - 3 szentesi vállalkozó nyert. A 3 árubeszerzési tenderből nem nyert szentesi vállalkozás. Összesen a 37 eljárásból 11 alkalommal nyert szentesi vállalkozás. A tenderek közül 7 budapesti, 4 békéscsabai, 1 nádudvari, 1 gyomaendrődi, 3 szegedi, 5 hódmezővásárhelyi, 2 kecskeméti, 2 szarvasi, 1 miskolci, valamint 11 szentesi székhelyű vállalkozás nyert. Az adózás szempontjából a nem szentesi székhelyű vállalkozások bejelentkeztek a helyi iparűzési adó hatálya alá. Ezekből a tevékenységekből a város kasszájába 14 mFt iparűzési adó folyt be.

Dr. Demeter Attila:
Cáfolta, hogy olyan mondott volna, miszerint az ellenzék használhatatlan.
A melléklet táblázat 1. és 22. rovatában szerepel Halmai László neve. Bíztak abban, hogy a szennyvíz-beruházásnál Halmai László az ülésen részt fog venni, azonban nem vett részt az ülésen. Hozzászólásával a kezét nemcsak nyújtotta és felajánlotta. Amit érvként elmondott az szakmai szempontú volt. A kéznyújtást továbbra is fenntartja.

Móra József:
Miért kevés a szentesi vállalkozó? Olyan komoly referenciakövetelmények vannak a közbeszerzési eljárásoknál megfogalmazva, amelyet 1-2 személyes vállalkozás nem tud biztosítani. Ahhoz, hogy közbeszerzési eljáráson eredményesen tudjanak a szentesi vállalkozások indulni, összefogásra lenne szükség, megfelelő tőkeerőnek és referenciáknak kell a háttérben lenniük. Az egyszerű nyílt közbeszerzési eljárásokba nemcsak szentesi vállalkozásokat kell meghívni. Nem látják annak a kezdeményezését, hogy ilyen csapat összeállna és próbálna megfelelő erővel fellépni.

Halmai László:
Nem értett egyet Szentes város azon gyakorlatával, hogy a végső döntést nem a Képviselő-testület hozza meg nyilvánosan, hanem a polgármester úr egy személyben. Sok település közbeszerzési gyakorlatát ismeri és nincs olyan, ahol a polgármester dönt egy személyben, a képviselő-testületek döntenek. A komolyabb döntéseket a képviselő-testületek nem szokták leosztani. Képviselőként elvárná, hogy a jelentős szerződésekről kapjanak tájékoztatást a szerződés tárgyáról, összegéről, határidejéről, pénzügyi elszámolás módjáról, a szerződést biztosító kötelezettségekről. Az lenne szerencsés, ha a Képviselő-testület döntene. A szerződésekről kivonatosan kapjanak tájékoztatást. Az újságból tudják meg, hogy az önkormányzat kivel kötött szerződést.
A közbeszerzés nemcsak a szerződés megkötéséig tart, mert a közbeszerzés teljesüléséről is jelentést kell adni. Vétséget lehet elkövetni, ha valaki jogszerűtlenül módosítja a szerződést. Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból eljárást indít a város ellen, akkor ezért a határidő módosításért megbüntetheti az önkormányzatot. Nagy felelősség van azokon, akik a közbeszerzést bonyolítják, előkészítik, döntenek, ezért semmiképpen nem tartja szerencsésnek, hogy egy szűk csoport vagy a polgármester úr döntsön. Ezt a felelősséget a Képviselő-testület ne adja át.
A milliárdos nagyságrendű döntéseket a Képviselő-testület ne adja ki a kezéből. Ez válasz arra is, hogy miért nem vett részt a város eddigi közbeszerzési gyakorlatában. Azért, mert nem ért azzal egyet.

Halmai László:
Javasolta, hogy a júniusi képviselő-testületi ülésre a jegyző úr terjessze elő a módosított közbeszerzési rendeletet, amely alapján a Képviselő-testület magához vonja az egyszerű eljáráson kívüli összes közbeszerzési eljárás esetében a döntést. A többi a törvényi előírásoknak megfelelően történjen, az előkészítő bizottság az eddigi gyakorlat szerint tegyen javaslatot, csak a döntési jogkör kerüljön a Képviselő-testülethez.

Baranyi Imre:
Véleményük szerint a bizottságban nincs ellenzéki kontroll? Javaslatára kérte fel a polgármester úr Halmai Lászlót, hogy vegyen részt a közbeszerzési eljárásokban. Érdekesnek tartotta, hogy azért nincs ellenzéki kontroll, mert az ellenzék nem ért vele egyet és nem vesz részt a munkában. Létrehoztak egy törvényesen és korrektül működő bizottságot. Többször fordult elő, hogy nem a legalacsonyabb ajánlat győzött, mert egyéb tartalomban és paraméterekben nem volt megfelelő a kivitelező vállalása. A Megyeháza felújítását végző kivitelező cég viseli a következményeket.

Oltyán Lajos:
Az elkészített anyagot komoly munkának tartotta. Az előterjesztésből kiolvasható, hogy olyan feladatok közbeszerzését kell elvégeztetni, amelyek az önkormányzat költségvetésében benne vannak. Azok a képviselők, akik a költségvetést nem fogadták el, miért mondják meg, hogy mit csináljanak másként, és mit változtassanak rajta?

Horváth István:
A vállalkozók is okai annak, hogy ilyen alacsony a szentesi vállalkozók által elnyert megbízások aránya. Tény, hogy az összefogás hiánya fennáll. Tavaly augusztusban konzorciumot hoztak létre, amely azért jött létre, hogy egy bizonyos meghirdetett projektre pályázzon. Mire a konzorciumot létrehozták a pályázati kiírás olyan feltételeket tartalmazott, amelyet nem tudtak teljesíteni. A referenciát meg kell teremteni, ez a város és az önkormányzat érdeke is. Összesen 361 mFt összegű kis értékű megbízás volt, ebből 68 mFt került helyi vállalkozókhoz. Csak szentesi vállalkozóktól kérne be ajánlatot. A beszámolót jónak, tartalmasnak és érdeminek tartotta.

Dr. Demeter Attila:
Kezelhetetlenné válna az eljárás, ha a Képviselő-testület döntene. Összeférhetetlenségi nyilatkozatot kellene tenni a döntésben résztvevőknek. A Képviselő-testületet fel lehet ruházni ilyen hatáskörrel, de működőképes lenne-e?
2005. évben nem volt olyan eset, ami miatt elmarasztalták volna az önkormányzatot. Amennyiben csak szentesi vállalkozók nyernék el a közbeszerzési eljárásokat, az adó nagy része a városban maradna. Jó dolog, ha konzorciális megoldásban gondolkodnak, de tudomásul kell venni, hogy a konzorciumnak léteznie kell. Nem lehet senki kizárni, mert vannak pályázati források. Nem tehetik meg, hogy a pályázók körét leszűkítik, sem negatív, sem pozitív diszkrimináció nem jöhet szóba. Az önkormányzat és a Református Nagytemplom volt az igazi kézfogás.

Halmai László:
Az előtte szóló több felvetésre mondta azt, hogy nem lehet megcsinálni. Szeretné, ha kimondanák azt, hogy referenciák esetében a minimum feltételeket a kiíró, jelen esetben az önkormányzat szabja meg. A versenykiírást nem a törvény, hanem a kiíró szabja meg. Elő kell segíteni a szentesi versenyzők szereplését. Keressék közösen a megoldást.

Dr. Sztantics Csaba:
Többször elhangzott, hogy a közbeszerzési törvény nem könnyű joganyag. Ezért kollégákat iskoláztattak be, közbeszerzési szakértőt alkalmaznak, mindez szakmai kérdés. A Képviselő-testület által megalkotott szabályzat alapján működik az a döntési folyamat, amely jelen pillanatban Szentes Város Önkormányzatánál érvényesül. Amennyiben a Képviselő-testület úgy látja, hogy a szabályzat kerüljön átdolgozásra, a módosítást a testület elé terjesztik.

Szirbik Imre:
A közbeszerzésnek több célja van. Az önkormányzat szempontjából a legfőbb törekvés az, hogy adott munkát a legjobb minőségben, határidőn belül, a legolcsóbb módon valósítsák meg. Az önkormányzatnak érdeke a területén lévő vállalkozások fejlődése. Sokszor merül fel a kérdés, hogy egy-egy vállalkozásba adásnál mik a garanciális elemek. Földrajzilag nem határolhatják le a pályázók körét. A törvény új szabályozása kemény kontroll lehetőséget biztosít. A szennyvíz-csatornahálózat kiépítése és a Református Nagytemplom felújítása kapcsán vesztes pályázók vagy kizárt felek kétszer fordultak a Közbeszerzési Tanácshoz. Mindkét esetben az önkormányzat álláspontját osztotta a Tanács és fogadta el, hogy a Közbeszerzési Bizottság törvényesen járt el.
Számára nem okoz gondot, hogy a felelősséget megosztja, de az a kérése, amikor döntési felelősség van, akkor ne bújjanak ki alóla. A Közbeszerzési Bizottság álláspontját egyetlen esetben sem változtatta meg.
Kérte a képviselőket, aki egyetért Halmai László indítványával, miszerint a júniusi ülésre kerüljön átdolgozásra a közbeszerzési szabályzat aszerint, hogy a nem egyszerűsített eljárások esetében a Képviselő-testület vonja magához a döntési jogot, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 6 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a közbeszerzési eljárásokról szóló tájékoztatót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy fejezzék ki köszönetüket a közbeszerzési eljárásban résztvevő szakembereknek, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal (8 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

42/2006. (III.17.) Kt.
Tárgy: Tájékoztató a 2005. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások tapasztalatairól


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadta és köszönetét fejezi ki a közbeszerzési eljárásban résztvevő szakembereknek.
A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők
4.) Az önkormányzat 2005. évi költségvetési rendeletének módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Művelődési és Oktatási, a Szociális és Egészségügyi, a Gyermek, Ifjúsági és Sport, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A rendelet módosítása összefüggésben van a város mérlegének elkészítésével.

Karikó Tóth Tibor:
Az előterjesztés 14. oldalán található, hogy a működési célú hitel nullára lett kihozva. A 2. és 8. oldalon találnak olyan tételt, amely jelzi, hogy a működési célú hitel milyen pozitívumokkal és negatívumokkal zárt. A 8. oldal 3.) pontja a helyi iparűzési adóról számol be. Az előterjesztésben olvasható, hogy a "2005. évi költségvetésben nagy pontossággal megtervezhető volt, azonban a feltöltési kötelezettség előzetes számbavételénél a bizonytalansági tényező volt nagymértékben meghatározó. A feltöltésre várt adó mértékét az előző évek tapasztalatai adataira építve vette figyelembe a költségvetés, azonban a tényleges teljesítés a 2004. év és az azt megelőző évek 100-150%-át meghaladta, ezért az iparűzési adó előirányzatát 84.910 eFt-tal megemelni indokolt a forráshiány egyidejű csökkentése mellett." Érdekesnek tartotta. A szentesi gazdaság empatikus, hogy kitalálja a költségvetés zárására mennyit kell befizetni, hogy a pozitív nulla bekövetkezzen.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a 2005. évi költségvetési rendelet előterjesztés szerinti módosításával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2006. (III.31.) rendelete

az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 6/2005. (III.19.) ÖR
rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.)
5.) Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása (5/1)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Az 5/1. sorszám alatt rendelkezésre áll a rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege, melyben kék színnel vannak jelölve a módosítás tételei.
A rendelet tervezet 7.§-a A.) és B.) változatot tartalmaz. Javasolta, hogy az A.) változatot tekintsék a tárgyalás alapjául.

Szilvássy Árpádné:
Szerkesztési hiba miatt a 6. sorszámú előterjesztés szöveges részébe került be a következő mondat: "Jelentős törvénymódosítás nevesítette a bérlői jogutódlás lehetőségét. Az ezzel kapcsolatos visszaélések kiküszöbölését az 1. sz. mellékletben szereplő feltételek előírásával védenénk ki." Kérte, hogy ezt a szövegrészt az 5. sorszámú előterjesztés részeként kezeljék.
Ezzel kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság az ülésén felvetette, hogy a bérlői jogutódlás esetén elő kellene írni a létrejövő új társaságokban az eredeti bérlő által minimálisan birtokolandó tulajdoni részarányt. A kérdést időközben megvizsgálták, és arra a következtetésre jutottak, hogy a társaságok esetében ki lehet kötni a minimális részarányt, szövetkezetek esetében azonban nem. A tulajdoni részarány minimumának kikötését azonban időkorláthoz nem lehet kötni, ezért így a feltétel megkerülhető lenne, nem javasolják ennek beépítését.
A 9.§ első mondata helyesen: "A rendelet 15.§-a helyébe lépnek", tévedésből 16.§ került leírásra. A 10.§ (4) bekezdés a.) pontjának 4. sorában "a forgalmi érték 25%-a" kifejezés elé kéri a következő szövegrész kerüljön beírásra "az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott".

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az előterjesztés szövegéből az látszódik, hogy volt olyan ügy, aminél a felek megkerülték a jogszabályt. Ez valóban így volt?

Szilvássy Árpádné:
A gyakorlatban valóban tapasztalható, hogy úgynevezett együttműködési megállapodásokkal kikerülik a bérlők a szabályozásnak azt a részét, hogy bérlőváltás esetén az önkormányzat a forgalmi érték 25%-át kérte befizetni a helyiségek cseréjéért. Ezt nem tudták kezelni, mert nem volt rá jogszabály. A cégeknek, gazdasági társaságoknak joguk van ilyen megállapodásokat kötni. Ennek elkerülése érdekében építették be a 14.§-nál a befogadásnak minősülő részt, illetve meghatározták, hogy befogadásnak minősül a bérlő által a polgári jog szabályai alapján folytatott közös üzemeltetés, együttműködési megállapodás, illetve bármilyen közös tevékenység. A rendelet ezen §-ában nevesítették a szerződési formákat, miszerint ezt befogadásnak minősítik. A rendelet további részében olvasható, hogy ilyenkor a bérleti díj háromszorosában történő megemelésével tudnak hozzájárulni.

Szirbik Imre:
A Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság indítványozza, hogy 2007. első negyedévében tárgyaljanak a helyiségek hasznosítási feltételeinek átfogó felülvizsgálatáról.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Amennyiben volt ilyen szerződés, akkor az semmis lehet, mert a Ptk. szabályozza. Semmisségre kell hivatkozni és a szerződés érvénytelen, vissza kell állítani az eredeti állapotot, vagy megtámadási joggal kell élni, ha a felek akarata a rendelet kijátszására irányul. A várost kár érte, hiszen elesett olyan bevételtől, amely megillette volna. Kérte, hogy vizsgálják felül a szerződéseket, a szükséges lépéseket tegye meg és a következő ülésen számoljon be.
Módosító javaslata, hogy az 5/1. sorszámú előterjesztés 1.§ (3) bekezdésében írják ki a teljes utcaneveket. A 11. oldalon az önkormányzat számára szerencsétlen, hogy a jegybanki alapkamat 5%-kal növelt összegét kéri. A jegybanki alapkamat változhat, nem szokták a szerződésekben megjelölni.

Szirbik Imre:
A szövegben az szerepel, hogy a kamat a mindenkori alapkamat plusz 5%.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Elnézést kért, másként értelmezte.

Dongó László:
Kérte, hogy az ilyen jellegű előterjesztésekhez pontosabb térképet mellékeljenek.

Karikó Tóth Tibor:
Az 5/1. sorszámú előterjesztés 10.§ (1) bekezdése szerint "A helyiség határozott időre, de legfeljebb 10 évre, vagy a feltétel bekövetkeztéig adható bérbe." Javasolta a szöveget pontosítani. A rendelet egyértelműbb megfogalmazást igényelne.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Karikó Tóth Tibor képviselőt, hogy a 10.§ (1) bekezdéséhez van-e szövegszerű módosítása, vagy gondolatfelvetésnek szánta?

Karikó Tóth Tibor:
Gondolatfelvetésnek szánta.

Szirbik Imre:
Elfogadta, hogy az 5/1. sorszámú előterjesztés 1.§ (3) bekezdésében kerüljenek kiírásra a hivatalos utcanevek.
Kérte a képviselőket, aki a 7.§ A.) változatát elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében (1 fő nem szavazott) elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a módosítással egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2006. (III.31.) rendelete

a Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről szóló rendelet
módosítása

(A rendelet teljes szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.)
6.) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Új rendeletalkotásról van szó, amely a régi rendeletet hatályon kívül helyezi.
Javasolta, hogy előterjesztői változatként a 10.§ és 11.§ esetében a B.) változatot tekintsék a tárgyalás alapjául.

Szilvássy Árpádné:
Kérte, hogy a "Jelentős törvénymódosítás nevesítette a bérlői jogutódlás lehetőségét. Az ezzel kapcsolatos visszaélések kiküszöbölését az 1. sz. mellékletben szereplő feltételek előírásával védenénk ki." szövegrész az előterjesztés szövegéből kerüljön törlésre.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A 4.§ (2) bekezdése szerint "Az elővásárlási jogát nem gyakorolhatja az, akinek a vásárlás időpontjában az Önkormányzat vagy intézményei felé fennálló tartozása van. A nemleges igazolást a nyilatkozattal együtt kell bemutatni." A 7.§ (3) bekezdése alapján "A határozott ideig, vagy valamely feltétel bekövetkeztéig szóló bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő, illetve az egyéb használatra jogosult személy a lakás megvásárlására elővásárlási joggal nem rendelkezik." Ezek helyi rendeletben lévő szabályozások vagy a lakástörvényben lévő szöveg átvétele? Amennyiben az önkormányzat szeretné a rendeletébe beemelni, akkor nem alkotmányos.

Dr. Kerekes Valéria:
A 4.§ (2) bekezdésében az önkormányzat felé fennálló tartozások miatti plusz követelmény, ez rendeleti szabályozás, nem törvényi, hasonló tartalommal az előző rendeletben benne volt.

Szirbik Imre:
Az említett §.-ok nem törvényi szövegezésűek.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Javasolta, hogy a 4.§ (2) bekezdést és a 7.§ (3) bekezdést vegyék ki a rendeletből. Az elővásárlási jogot a Ptk. szabályozza, amelyben nincs olyan kitétel, ha valakinek tartozása lenne az önkormányzattal szemben, akkor az elővásárlási jogával nem élhet. A jogosultnak az elővásárlási jogát nem korlátozhatja a helyi rendelet. A 7.§ (3) bekezdésében nincs lehetőség az elővásárlási jog jogosultjának rendelkezési lehetőségét leszűkíteni arra az esetre, ha nem határozott idejű az önkormányzattal a bérleti szerződése.

Pap Imre:
Kérte, hogy a 2.§ (2) bekezdésében kerüljön törlésre a "valamint" szó, mert a Képviselő-testületnek Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága van.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Nem kellene a 6.§ (1) bekezdésébe belefogalmazni az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított forgalmi értéket?

Dr. Demeter Attila:
A 4.§ (2) bekezdésében és a 7.§ (3) bekezdésében megfogalmazottak pontosítására van szükség. Ügyrendi javaslata, hogy az előterjesztést vegyék le napirendjükről.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosítás napirendről való levételével egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

43/2006. (III.17.) Kt.
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet módosítását" napirendjéről levette azzal, hogy a 4.§ (2) bekezdés és a 7.§ (3) bekezdés pontosítása szükséges.

A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők