1./ "Szentes városközpont rehabilitációja" c. pályázat szerződéskötéséhez szükséges biztosítékvállalás

Szirbik Imre:
A városközpont rehabilitációs regionális operatív programjával kapcsolatos hiánypótlást 2005. február 18-ig kell a VÁTI Kht részére átadni. A Református Nagytemplom felújítására, a református bérház idősek otthonává alakítására, valamint a Kiss B. u. korhű helyreállítására vonatkozó pályázatban a Kossuth téri körfogalom is szerepelt. A beruházásból főként olyan egyházi tulajdonú épületek felújítása valósul meg, melyek nemcsak egyházi belügyet, hanem városi közügyet is szolgálnak. A második alkalommal benyújtott pályázat lett sikeres. A támogatási szerződést a kormányzat nevében a VÁTI Kht fogja aláírni. Az aláírást követően megkezdődhet a közbeszerzési eljárás, a kivitelezési és a monitoring tevékenység. A rekonstrukció befejezése 2006. évben várható, de az európai monitoring utánkövetési eljárás miatt a beruházás és az elszámolás lezárása 2010. körül várható.
Felkérte Boros Szilvia idegenforgalmi referenst, ismertesse a pontosításokat.

Boros Szilvia:
Az előterjesztés első oldalának utolsó előtti bekezdésében az összes fejlesztési kiadásból levonásra kerülő törzsvagyont érintő fejlesztés költsége 786.179.500,- Ft. Kérte, hogy a határozati javaslat 1./ pontjának utolsó francia bekezdése "Bereklapos, régi hulladéklerakó (7095/43)" szövegrészre módosuljon.

Szirbik Imre:
Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta.

Félegyháziné Somogyi Éva:
Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésen tárgyalta meg. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolta, bár megállapította, hogy a jelzálog biztosítása nagy terhet fog a városnak jelenteni.

Baranyi Imre:
A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

21/2005.(II.17.)Kt
Tárgy: "Szentes városközpontjának rehabilitációja" c. projekt szerződéskötéséhez szükséges biztosíték-felajánlás

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a "Szentes városközpont rehabilitációja" c. projekt biztosíték-felajánlására irányuló előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1./ Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a városközpont rehabilitáció projekthez (címe: "Szentes városközpont rehabilitációja", szerződésszám: ROP-2.2.1.-2004-08-0003/34.) szükséges biztosíték-felajánlás módozatait, feltételeit, és támogatja jelzálog felajánlását az alábbiak szerint:

- Létesítendő szociális otthon (024 hrsz.) - egyházi tulajdon értéke: 151.200 eFt
- Kossuth u. 32/a (1147/20 hrsz.) - önkormányzati tulajdon értéke: 93.300 eFt
- Kossuth u. 22. (1001/28/A/10) - önkormányzati tulajdon értéke: 63.200 eFt
- Magyartési úti telek (1352/15) - önkormányzati tulajdon értéke: 93.300 eFt
- Szigligeti telek (1057) - önkormányzati tulajdon értéke: 82.800 eFt
- Szigligeti ingatlan (1158) - önkormányzati tulajdon értéke: 180.300 eFt
- Bereklapos, régi hulladéklerakó (7095/43) - önk. tul. értéke: 142.000 eFt
Összesen: 806.100 eFt

A jelzálog kedvezményezettje a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal, melynek képviseletében szervezeti egysége a Regionális Fejlesztési Operatív Program és INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság (ROP IH, 1015 Budapest, Hattyú u. 14.) jár el, akit a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. (1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.) képvisel.
2./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a fejlesztéssel érintett törzsvagyonba tartozó ingatlanát, azaz a Kiss Bálint utcát (Szentes, 23. hrsz.) az utánkövetési időszak végéig, azaz 2010. január 10-ig nem sorolja át forgalomképes vagyonába.
3./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a felajánlott - épített - ingatlanokra teljes körű vagyonbiztosítást köt, amelynek kedvezményezette az 1.) pontban leírt ROP IH.

Felelős: a polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ VÁTI Kht. Szeged
2./ Szentes Református Nagytemplomi Egyházközség
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Iroda
5./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda

Szirbik Imre:
Megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba
Szirbik Imre

Oltyán Lajos - Dongó László
jegyzőkönyv-hitelesítő