4.) Dél-Alföldi régió ivóvíz-minőség javító program új konzorciós szerződés és anyagi kötelezettség vállalás

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A Képviselő-testület korábban már foglalkozott a témával. 2004-ben megkezdődött az az arzénmentesítési munka, amely tartalmazza a Dél-kelet Alföld azon településeinek a programját, ahol a felső határértéket meghatározott mértékű arzén terhelése volt a víznek. Szentes kistérségében Eperjes és Nagytőke község, valamint Szentes közigazgatási területén Kajánújfalu és Veresháza településrészek ivóvíz minőségét érintette. Időközben a szabvány változásával és a program kiterjesztésével napirendre kerül az a programváltozat, amely az alsó határérték feletti településeknek a víz arzénmentesítését és vízminőségét jelenti. Az előterjesztés a Dél-kelet Alföld ivóvíz és minőségjavító programját jelenti. A program becsült költsége 10 milliárd forint, melynek egyedüli forrása a 2007-ben megnyíló európai uniós kohéziós alapokból elnyerhető pályázat lehet. A program előkészítésére, a tervek és a pályázat elkészítésére van a Képviselő-testület előtt az a konzorciális javaslat, amely összefogja az érintett településeket. Orosháza önkormányzata és polgármesteri hivatala vállalta a koordináló munkát. Az anyagi vonzata lakos egyenérték alapján került összeírásra az érintett települések között. Egy-egy település sem anyagilag, sem geológiailag önmagában nem képes megoldani a problémát, mert a vízbázis összefügg a föld alatt az egyes települések között.

Dr. Dömsödi József:
Az előterjesztésben látható, hogy ismét hitelfelvételre kerül sor. A korábban megszavazott 800 mFt-os hitelkeret sem elég? Hiába tette a kormányzat azt az ígéretet, hogy "több pénzt az önkormányzatoknak". Jelen esetben csak ígéretekről van szó. A kormány miért nem biztosított forrást? Miért kell az önkormányzatokra terhelni?

Móra József:
Az előterjesztésből kiderül, hogy az összeg nem a bekerülési költséget, hanem a konzorcium működési költségét jelenti. Ezt a vízminőség javító programot 2006-ig végre kellett volna hajtani, de csak a 2007-2013. évi időszakban lesz rá lehetőség.

Móra József:
A konzorciumnak szükséges előkészíteni azokat a tanulmányokat és programokat, amelyek az európai uniós pénzek lehívásához szükségesek. A projektet akkor tudja a Dél-Alföldön ellátni a kormányzat, ha ezek a uniós pénzek kiegészítésre kerülnek. A határozati javaslatban szereplő néhány millió forint nem biztos, hogy jelentősen befolyásolja a 800 mFt-os hitelfelvétel ügyét. A forrás megjelölése a hitel, de nem biztos, hogy az önkormányzat új hitelt akar felvenni.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Véleménye szerint a 4,7 mFt jelentős összeg. A 2005. október 30-ai teljesítési határidő hogyan fog megvalósulni, ha az időpont vasárnapra esik? A határozatban az szerepel, hogy az összeg megfizetése hitelfelvételből valósul meg. Erre magyarázatot kért.

Szirbik Imre:
Illene a város ügyeivel foglalkozni, nem pedig a politikai kampánnyal törődni. Szentes város költségvetését áttekintve 1998-2002, valamint 2002-2005 között látható, hogy a város mennyi feladatra kapott központi forrást pl. Megyeháza felújítás.
A Fidesz háromszor terjesztette a Megyeháza felújításának ügyét a Parlament elé azzal, hogy nem támogatja, ezt valamennyi Csongrád megyei FIDESZ-es képviselő megszavazta, még Szentes képviselője is. A Medgyessy-kormány támogatásról biztosította, amelyet a szocialista frakció meg is szavazott. Az 5000 ingatlant érintő szennyvízbekötés fele állami támogatásból valósul meg. Szentes városa ennek a kormányzatnak sokat köszönhet. Ez a város működési célú hitelt nem vett fel. Ha a város hitelt vesz fel, meg lehet kérdezni, hogy mi a célja. Jelenleg néhány millió forintos hozzájárulásról van szó azért, hogy a Dél-Alföld részeként hozzájárulnak. A víz minősége nem politika, hanem kémiai, hidrológiai ügy, amely mindenkinek jár. Büszkének kellene lenni arra, hogy egy beruházásnak csak a 10%-át kell előteremteni, mert a fennmaradó 90%-ot az Európai Unió egyéb adófizetői finanszíroznak.
A Halmai László képviselő úr által felvetésre került, hogy a 1,5%-ot kívánják ledolgozni. Nem ledolgozni kell, hanem dolgozni kell a városért, az emberekért, Szentes környékéért. Azzal foglalkozzanak, hogy a város hogyan tud előrébb menni.
Furcsának tartotta, hogy minden előterjesztést kampánybeszéd előz meg. Térjenek vissza a város ügyeire.

Halmai László:
Érdekesnek tartotta, ha a jobb oldal szólal fel, akkor ne kampányoljanak, de ha a polgármester úr szól, akkor folyamatosan kampányol. Ne hasonlítsa magát egy ellenzéki városhoz, hasonlítsa magát egy szocialista városhoz. Ön egy szocialista szomszéd város által elhozott állami támogatás 25%-át sem hozta el. Kérte, hogy ne éljen vissza az ülésvezetői jogával, ne véleményezzen más képviselőt.

Szirbik Imre:
Dr. Dömsödi József képviselő úr kezdte a kampányolást, reagálásként csak tényeket közölt. Csongrád megyében az egy főre eső legmagasabb költségvetési támogatást Mórahalom városa kapta, amely nem szocialista vezetésű.

Félegyháziné Somogyi Éva:
Kérte, hogy térjenek vissza a várospolitikához és ne a választásokkal foglalkozzanak.
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A témafelelős azt terjesztette a Bizottság elé, hogy miután a konzorciumi szerződések aláírására leghamarabb november 15-ig kerülhet sor, ezért a befizetési határidő november 14-re módosul. November 14-i időpontra kellene a 2005. évi első részlet 50%-át befizetni, a fennmaradó 50%-ot 2006. január 31-ig. A Pénzügyi Bizottság ezzel a kiegészítéssel együtt javasolta elfogadásra.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a Pénzügyi Bizottság módosító indítványával együtt a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

195/2005. (X.28.) Kt.
Tárgy: Dél-Alföldi régió ivóvíz-minőség javító program új konzorciós szerződés és anyagi kötelezettség vállalás

Határozat

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az új Dél-Alföldi Ivóvíz-minőségjavító Konzorcium Konzorciós Szerződés tartalmával egyetért, ezért felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a konzorciális szerződést Szentes város nevében aláírja.

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy Szentes város a tagi hozzájárulások összegét a megjelölt befizetési határidőkre befizeti.
A tagi hozzájárulások összege és befizetési határideje tételesen a következő:

a) A tervezési költségek fedezésére:
2005: 125Ft/lakos 3.915.875 Ft
2006: 100 Ft/lakos 3.132.700 Ft
2007: 190 Ft/lakos 5.952.130 Ft
2008: 0 Ft/lakos -

b) A Munkaszervezet működési költségeinek fedezetére:
2005: 25 Ft/lakos 783.175 Ft
2006: 30 Ft/lakos 939.810 Ft
2007: 30 Ft/lakos 939.810 Ft
2008: 35 Ft/lakos 1.096.445 Ft

c) Összesen a tagi hozzájárulások mértéke a befizetési határidőkkel:
2005: 150 Ft/lakos 4.699.050 Ft
                          - 2.349.525,- Ft 2005. november 14.
                          - 2.349.525,- Ft 2006. január 31.
2006: 130 Ft/lakos 4.072.510 Ft 2006. március 30.
2007: 220 Ft/lakos 6.891.940 Ft 2007. január 30.
2008: 35 Ft/lakos 1.096.445 Ft 2008. január 30.

3. A 2005 évi tagi hozzájárulás kifizetése költségvetési hiány terhére történik.

A határozatról értesítést kap:
1./ DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Iroda
5./ Polgármesteri Iroda
6./ Ferwagner Péter SZENTES-VÍZ Kft. ügyvezető igazgató
5.) Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítása, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Dr. Gyenes Ágota:
A módosítás szerint a Szakszolgálat székhelye Jövendő u. 6. sz. lesz. Szerepel a gyógytestneveléssel történő bővítés is. A Pedagógiai Szakszolgálat készített-e felmérést arról, hogy hány gyermek venné igénybe a gyógytestnevelést? Ehhez orvosi szakvélemény szükséges. Az előterjesztésben szerepel, hogy a 2005. évi költségvetési rendelet tartalmazza a gyógytestnevelő óradíját. A jövőben csak egy fő gyógytestnevelőt kívánnak foglalkoztatni?

Dr. Demeter Attila:
A határozati javaslat A.) változatában az szerepel, hogy az alapító okirat jóváhagyásra kerül. Véleménye szerint módosítják az okiratot, mert változik a székhely címe és tevékenységük kiegészül a gyógytestnevelési feladattal.

Hering Ferenc:
A város a gyógytestnevelést nem kötelező feladatként, hanem szakszolgálati feladatként felvállalta azon túl, hogy 2005. április 1-jétől önálló intézményként működött a Családsegítő Központ keretében. A közoktatási törvény értelmében nemcsak szakszolgálati feladat, hanem a közoktatási intézményeknek, iskoláknak is kötelezettsége megszervezni a gyógytestnevelést a rászoruló gyermekek számára. Egy gyógytestnevelő heti 3 órában 12-16 gyermekkel tud foglalkozni. Szakorvosi és iskolaorvosi szűrés alapján azoknak a gyermekeknek jár, akiknek speciális egészségügyi mozgásfoglalkozásokat kell biztosítani. Azért vették fel az alaptevékenységek közé, mert nemcsak a városban van rászoruló gyermek, hanem a kistérségben is. Ezt az állam külön is támogatja, amelyből újabb szakember foglalkoztatására is lehetőség nyílik.

Kálmán János:
A gyógytestnevelő állást kivel kívánják betölteni? Véleménye szerint pályakezdő fiatallal vagy munkanélküli pedagógussal kellene.

Hering Ferenc:
Amennyiben a gyógytestnevelés a Pedagógiai Szakszolgálat alaptevékenységeihez fog tartozni, akkor az állás betöltetése munkáltatói jogkör, a fenntartónak csak javaslata lehet.

Oltyán Lajos:
A Művelődési és Oktatási Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. A Bizottság az előző ülésén tárgyalta a Pedagógiai Szakszolgálatnak a most beiratkozott első osztályosok körében végzett felmérését. Meggyőződése szerint egy ambíciózus pedagógiai műhely kezdte meg működését a kistérségben. A rászoruló gyermekekkel szakszerűen foglalkoznak. Több 10 éve rendszeresen folyik a városban gyógytestnevelés megfelelő képesítéssel rendelkező gyógypedagógusokkal.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki dr. Demeter Attila képviselő szövegpontosításával a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (21 igen szavazattal, 1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

196/2005. (X.28.) Kt.
Tárgy: Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítása, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
a.) A Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratában a szükséges módosításokat, miszerint az új székhely cím: 6600 Szentes, Jövendő u. 6. sz., illetve a szakszolgálat alaptevékenységeinek a gyógytestneveléssel elfogadja.
Hatályba lépés időpontja: 2005. november 1.

b.) Jóváhagyja a Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Hatályba lépés időpontja: 2005. november 1.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Pedagógiai Szakszolgálat
2.) Városi Intézmények Gazdasági Irodája
3.) Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzője által az érintettek
6.) Szentes város Lakóépület-felújítási programjának kiegészítése

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Dr. Dömsödi József:
Örömteli a városban a lakások fejlesztése, de véleménye szerint ez a konstrukció sok "csapdát rejt" magába. Az eladósodott emberek a rájuk eső 1/3-ad részt nehezen tudják kifizetni. Ha nem tudják fizetni, akkor hitelt kell felvenniük. A hitel törlesztése pedig gondot okozhat. Felhívta a figyelmet, hogy a hitelfelvétel a bankoknak fog kedvezni és félő, hogy nem fizetés esetén a bankok elveszik az otthonukat.

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban más felvetés nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki az előterjesztést támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

197/2005. (X.28.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Lakóépület-felújítási programjának kiegészítése


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Város Lakóépület-felújítási Programjának kiegészítésére vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza:
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentes Város Lakóépület-felújítási Programjának a lakótelepekre vonatkozó, és az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására elnyert állami támogatások összegére vonatkozó kiegészítését az alábbiak szerint elfogadja:

9. oldal. - Kiegészítés-
Szentes Város lakásállományának összetétele:
Az iparosított technológiával épített lakóépületek jelentős része lakótelepeket alkot. A város északi részén helyezkedik el a Kertvárosi lakótelep, jelentős lakásállományú a Kossuth utca északi és déli oldalán levő lakótelep, valamint az Apponyi téren és környékén elhelyezkedő lakótelep.
Az épületek különféle ipari technológiával épültek, mintegy 2.000 lakás van paneles épületben és összesen mintegy 700 lakás blokkos, vázszerkezetes vagy öntött technológiával készült épületben. (Elhelyezkedésüket az 1,2,3 számú térképvázlatok mutatják)

17. oldal- Kiegészítés-
Szentes Város Önkormányzatának lakás-felújításra fordítható pénzügyi lehetőségei
Az állam az elmúlt években pályázati lehetőséget biztosított a lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújításának támogatására. A pályázati lehetőségeket kihasználva 2003. és 2005. évben a következő lakóépületek felújítására nyert állami támogatást az önkormányzat:

2003. évben hőszigetelés keretében: állami támogatás:

Szentes, Bocskai u. 8. szám
1.241.671.- Ft
Szentes, Horváth M. u. 1-5. szám
3.174.333.- Ft
Szentes, Kossuth u. 13/a
2.339.866.- Ft

2005. évben hőszigetelés keretében:
 
Szentes, Dr. Brusznyai Árpád sétány 1-3.
716.145.- Ft
Szentes, Dr. Brusznyai Árpád sétány 10.
1.385.100.- Ft
Összesen:
8.857.115.- Ft

2005. évben termoforkémény-felújítás:
 
Szentes, Apponyi tér H épület.
2.560.000.-Ft

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda - Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda - Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály - Helyben6/1.) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Az elmúlt ülésen döntöttek arról, hogy ún. felülről nyitott kasszát nyitnak meg azoknak a lakóközösségeknek, akik 1/3-ad saját erővel az épületek felújítását vállalják. A program a lakosság körében fogadtatásra talált. A program keretében több, mint 200 lakás felújítása valósulhat meg, amely a lakásállomány közel ?-ét jelenti.

Báthory István:
Sok munkába került a számok megfelelő összeállítása. 100%-os toleranciát alkalmaztak a lakóközösségekkel kapcsolatban. A pályázatok érdemi átvizsgálásakor előkerülő problémák megoldására maximális időlehetőséget nyújtottak a lakóközösségeknek. Ez volt az oka annak, hogy a számok véglegesítése a mostani időpontra történt meg.
A később kiosztásra került előterjesztés az eredetihez képest abban változott, hogy a Kossuth tér 5. sz. alatti lakóház teljes bekerülési költsége 2.459.000 Ft-os nagyságrenddel nagyobb, mint az eredetiben, melynek oka az, hogy az épület tetősíkjának szigetelését el kell végezni. Az állami és önkormányzati támogatás csak a lakások esetében kivitelezhető. A különbség a főépületében található egyéb tulajdoni hányadra eső rész, amelyet a lakóközösségnek kell vállalnia. Összevonásra került a József A. u. 6. sz. alatti háznál - 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlan - két sor. Kérte a képviselőket, hogy 76 mFt összegű hitel felvételéről döntsenek. Az összeg - amely egy maximális 400 eFt-os lakásonként való hitelfelvétel - nem a lakást, hanem a lakóközösség lakóház-felújítási alapját érinti, amely havonta lakásonként 2.223 Ft-os összegben fog többletkiadást jelenteni a tulajdonosnak. Biztos, hogy a rászoruló embereknek ez az összeg nem kevés, de az önkormányzattól és államtól 4.400 Ft-os támogatást kapnak és ilyen mértékű támogatásról még nem hallott.

Szirbik Imre:
A Képviselő-testület által korábban meghatározott 80 eFt-os kereten belül vannak.

Dr. Gyenes Ágota:
Fontos hangsúlyozni, hogy a plusz összeg a közös költségben lesz érzékelhető. A pályázatokat áttekintve észlelhető, hogy önkormányzati tulajdonú bérlakás is van a programban. Felhívta a figyelmet, hogy az itt lakók bérleti díja emiatt nem fog változni. Magyarország panelépületeinek ?-ét érinti az energiatakarékos korszerűsítés, de még sok marad. A panelprogram folytatódni fog-e? Mennyi időt venne igénybe?

Elment az ülésről: Oltyán Lajos képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő
Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
A 232 lakás Szentes lakásállományának ?-ét teszi ki, országosan nem tudja az arányt. Az 56 önkormányzati tulajdonú bérlakás a teljes lakásállomány 20%-át teszi ki. Az ezévi pályázat december 31-ig van nyitva, de november 15-ig szakasz elbírálás van.

Szirbik Imre:
Nehéz megítélni, hogy a jövő évben mi lesz a tempó, de a benyújtott költségvetési törvény szerint várhatóan az ezévi ütemmel egyezik meg a panelprogram forrása. Októberig volt alap Panel Program, amelyre most pályáznak az Panel Plusz Program.
Ha valaki nem tudja vállalni a közös költséget, akkor ugyanúgy része a lakásfenntartási költségeknek, és a lakásfenntartás szempontjából alapot képez. Azoknál, ahol emiatt szociális lehetetlenülés van, ott része a lakásfenntartási alapnak, tehát az állam a támogatást a másik oldalon is megadja. Nem kell félni, hogy valakinek a lakása a lakásmaffia vagy bankok áldozatává válik.

Baranyi Imre:
A felújítással a lakások értéke is növekedni fog. A nyílászárók cseréjével az energia-megtakarítás 30-35%-os lesz.

Dr. Gyenes Ágota:
A burkolatok elkészültével, a szellőzési rendszer átalakítása miatt a lakások nagyon le lesznek szigetelve. Az átszellőztetés és annak korszerűsítése szerepel-e a tervekben?

Visszajött a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Báthory István:
A pályázatnak része az a tanúsítvány, amelyet a Dégáz Rt.-től kell beszerezni. Ezek a modern nyílászárók megfelelően szellőznek. A pályáztató a pályázatban a nyílt térben égéskifejtő gázkészülékekkel kapcsolatban kéri a szakvéleményt. Az engedélyt a Dégáz Rt. megadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a 6/1. sorszámú előterjesztés szerinti pályázat benyújtásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

198/2005. (X.28.) Kt.
Tárgy: Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1./ A Képviselő-testület az alábbi lakóépületek energiatakarékos korszerűsítését, és felújítását támogatja:

a) Szentes, Dr. Brusznyai Árpád sétány 12.
30 db lakás, melyből 7 db önkormányzati tulajdonú
Szentes belterület HRSZ : 1147/6
Teljes felújítási költség:
18.000.000, - Ft,
Támogatás szempontjából elismerhető
bekerülési költség:
17.777.000, - Ft,
Önkormányzati támogatás összege (hitel):
5.925.666, - Ft,
Pályázott állami támogatás összege:
5.925.667, - Ft,
Lakóközösség által vállalt saját erő összege:
6.148.667, - Ft,

b) Szentes, Klauzál u. 8/A
30 db lakás
Szentes belterület HRSZ : 1151/1
Teljes felújítási költség:
34.661.399, - Ft,
Támogatás szempontjából elismerhető
bekerülési költség:
34.661.399, - Ft,
Önkormányzati támogatás összege (hitel):
11.330.699, - Ft,
Pályázott állami támogatás összege:
11.330.699, - Ft,
Lakóközösség által vállalt saját erő összege:
12.000.000, - Ft,

c) Szentes, Kossuth tér 5.
96 db lakás, melyből 23 db önkormányzati tulajdonú
Szentes belterület HRSZ: 828/1
Teljes felújítási költség:
69.959.390, - Ft,
Támogatás szempontjából elismerhető
bekerülési költség:
67.500.000, - Ft,
Önkormányzati támogatás összege (hitel):
22.500.000, - Ft
Pályázott állami támogatás összege:
22.500.000, - Ft
Lakóközösség által vállalt saját erő összege:
24.959.390, - Ft,

d) Szentes, Dr. Brusznyai Árpád sétány 1-3.
30 db lakás, melyből 7 db önkormányzati tulajdonú
Szentes belterület HRSZ : 1001/23
Teljes felújítási költség:
36.000.000, - Ft,
Támogatás szempontjából elismerhető
bekerülési költség:
36.000.000, - Ft,
Önkormányzati támogatás összege (hitel):
12.000.000, - Ft,
Pályázott állami támogatás összege:
12.000.000, - Ft,
Lakóközösség által vállalt saját erő összege:
12.000.000, - Ft,


e) Szentes, József Attila utca 6.
100%-os önkormányzati tulajdonú épület 16 db lakás
Szentes belterület HRSZ : 5176/20
Teljes felújítási költség:
19.200.000, - Ft,
Támogatás szempontjából elismerhető
bekerülési költség:
19.200.000, - Ft,
Önkormányzati támogatás összege (hitel):
12.800.000, - Ft,
Pályázott állami támogatás összege:
6.400.000, - Ft,

f) Szentes, Drahos István u. 10-12.
30 db lakás
Szentes belterület HRSZ : 8350/72
Teljes felújítási költség:
36.000.000, - Ft,
Támogatás szempontjából elismerhető
bekerülési költség:
36.000.000, - Ft,
Önkormányzati támogatás összege (hitel):
12.000.000, - Ft,
Pályázott állami támogatás összege:
12.000.000, - Ft,
Lakóközösség által vállalt saját erő összege:
12.000.000, - Ft.

2./ A Képviselő-testület jóváhagyja az önkormányzatra eső összesen 76.556, eFt önrész összegét, melyet hitel felvételével kíván biztosítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben elkülöníti.

3./ A Képviselő-testület felkéri a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy sikeres pályázat esetén a szükséges intézkedéseket tegye meg.

4./ A pénzügyi szolgáltatás igénybevételét, illetve a feladat teljesítését a Közbeszerzési Törvény előírásainak figyelembe vételével kell végrehajtani.

Határidő: azonnal folyamatos
Felelős: Polgármester
A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda - Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda - Helyben
3./ Szentes Városi Szolgáltató Kft. - Szentes, Vásárhelyi út 12.
4./ Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály - Helyben
Interpellációra válasz (7-7/4)

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy Oltyán Lajos képviselő távollétében az úszásoktatás helyzetéről szóló, 7. sorszámmal jelzett interpellációja a következő ülésen kerül ismertetésre.

Szirbik Imre:
Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő asszony írásbeli interpellációjában kérte a Veresházán, Belső-Ecseren és Kajánújfaluban lévő postaládák átvizsgálását, cseréjét. A választ a Magyar Posta Rt. Kelet-Magyarországi Területi Igazgatósága Koordinációs Osztályának megkeresése után adjuk meg.
Megkérdezte Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő asszonyt, hogy a Szarvasi úton lévő autóbuszváró karbantartásával kapcsolatos interpellációjára a 7/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Gyenes Ágota képviselő asszonyt, hogy a Schweidel J. utca forgalomkorlátozásával kapcsolatos interpellációjára a 7/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Dr. Gyenes Ágota:
Az útszakasz tervezési időpontjának határideje augusztus 31-e volt. Azóta sok idő eltelt. Az útszakasznak az építési kisajátítása elkezdődött-e? Megnyugtató-e a helyzetük az itt lakóknak és a telephellyel rendelkező vállalkozóknak? Akkor tudja elfogadni, ha az út építésébe már előrelátható lépések lennének.

Szirbik Imre:
A tervek elkészültek, az engedélyezési folyamat zajlik. A legkritikusabb engedélyezési pont a vasúti kereszteződés megoldása. Megállapodás született valamennyi tulajdonossal, tehát a területek megszerzése megtörtént. A Berekmix gondja azzal oldódott meg, hogy megállapodtak abban, az önkormányzat kiépíti a parkolót, amely által a Berekmix melletti átvezetés is rendeződött. A teljes terület rendelkezésre áll. A kivitelezés költségét ez évben nem tudták betervezni, de a jövő évi pályázás és költségvetés részét fogja képezni.

Dr. Gyenes Ágota:
Az interpellációra adott választ az elhangzott tájékoztató kiegészítéssel elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Félegyháziné Somogyi Éva képviselő asszonyt, hogy a Vásárhelyi úti kerékpárúttal kapcsolatos interpellációjára a 7/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Félegyháziné Somogyi Éva:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenébe, 5 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Kálmán János képviselőt, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek megközelíthetőségével kapcsolatos interpellációjára a 7/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Kálmán János:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Kálmán János képviselőt, hogy a dr. Lakos I. u. - Zolnay K. u. közötti mirhó állapotával kapcsolatos interpellációjára a választ elfogadja-e.

Kálmán János:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Kálmán János képviselőt, hogy a Sürgősségi Osztály előtt létesítendő mozgáskorlátozott parkoló kialakításáról szóló interpellációjára a választ elfogadja-e.

Kálmán János:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Dömsödi József képviselőt, hogy a Ligetben a futósétány kaviccsal történő feltöltésével kapcsolatos interpellációjára a választ elfogadja-e.

Dr. Dömsödi József:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Füsti Molnár Lajos képviselőt, hogy a Sima F. utcai gáz- és csatornarekonstrukciója után a betonnal pótolt járdák balesetveszélyes állapotának megszüntetésével kapcsolatos interpellációjára a választ elfogadja-e.

Füsti Molnár Lajos:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

7. Úszásoktatás a gyógyfürdőben (Oltyán Lajos)
7/1 Postaládák átvizsgálása, cseréje (Geréné Dunaháti-Vas Márta)
7/2 Szarvasi úton lévő autóbuszvárók karbantartása (Geréné Dunaháti-Vas Márta)
Schweidel utca forgalomkorlátozása (dr. Gyenes Ágota)
Vásárhelyi úti kerékpárút (Félegyháziné Somogyi Éva)
7/3 Szelektív hulladékgyűjtők megközelíthetősége (Kálmán János)
Dr. Lakos I. u. Zolnay K. u. mirhók (Kálmán János)
Sürgősségi Osztály előtt mozgáskorlátozott parkoló kialakítása (Kálmán János)
Ligetben futósétány kaviccsal való feltöltése (dr. Dömsödi József)Interpellációk, bejelentések

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy az interpellációk benyújtásának alapvető formája az írásbeliség, de halasztást nem tűrő közügyben szóbeli interpellációra is lehetőség van.

Kálmán János:
A nagyhegyi Garázs dűlő lakói kérik, hogy a Garázs dűlő 342. sz. alatti ingatlanig tartó szakaszt zúzott kővel vagy murvával sármentesítsék.
Ebben az utcában a balesetveszély elkerülése érdekében a villanyoszlopokra szereljenek fel közvilágítást.

Dongó László:
Az uszoda 25 m-es medencéjébe a mozgáskorlátozottak részére kihelyezett szék a nyári időszakban is nehezen közelíthető meg, a téli időszakban viszont használhatatlan. Kérte, hogy a következő évben az anyagi lehetőségek függvényében tervezze be a város ennek az akadálymentesítésnek a megoldását.

Halmai László:
A Szentesi Élet c. hetilap mai számában megjelent "Tizenegy utcában aszfaltoznak" c. cikkhez tartozó képpel kapcsolatban elmondta, hogy a képen látható, Kiss Zs. utcában folyó aszfaltozási munka selejt. Így nem szabad aszfaltozni. Túl nagy felületet tesznek le, nincs tömörítve, látszik, hogy már régen hengerezni kellene. Az a cég, aki így aszfaltozik, biztos, hogy rossz minőséget készít. Kérte, hogy az így készült burkolatok műszaki átadására kapjon meghívást és biztosítsák azt a fúróberendezést, amivel a vastagságot vissza lehet ellenőrizni.

Dr. Dömsödi József:
Az uszodában működő szaunával kapcsolatban több, bérlettel rendelkező sportolónak az lenne a kérése, hogy ők is kedvezményesen, 500,- Ft-os áron használhassák a szaunát, mint ahogy a bérlettel rendelkezők. A szauna teljes mértékben kihasználatlan, az elmúlt napon is egy ember tartózkodott a szaunában. Ha az odajáró sportolók a bérletük mellé kedvezményesen megtudnák vásárolni a szauna jegyet, akkor az üres szauna ki lenne töltve.

Szirbik Imre:
Szerdán annyian vették igénybe a szaunát, hogy már nem fért be.

Félegyháziné Somogyi Éva:
Az előző ülésen interpellált a Vásárhelyi úti kerékpárúttal kapcsolatban és nem az általa felvetett kérdésekre kapott választ.
A polgármester úr azt mondta, hogy a Közlekedési Felügyelet engedélye alapján készült a kerékpárút. Utánanézett és megállapítást nyert, hogy a kerékpárút nem rendelkezik a Közlekedési Felügyelet engedélyével, mert ehhez a kialakításhoz a Felügyelet engedélyére nincs szükség. Ez a város felelőssége, nem pedig a Felügyeleté.
Véleménye szerint az előző ülésről készült jegyzőkönyv tömören fogalmaz, pontatlan megfogalmazások vannak benne. Az autóbusz megállóval kapcsolatosan a jegyzőkönyv nem tesz említést.
Az volt a felvetése, hogy jelen pillanatban tudomásuk szerint az út páros oldalán meg lehet állni. Előző interpellációjában a törvényi hivatkozásokra tekintettel azt mondta, hogy a páros oldalon sem lehet megállni. A szakaszon lévő négy buszmegállóból csak egy a szabályos, három szabálytalanná vált azzal, hogy a kerékpárút elkészült.
A rádióban a Rendőrkapitány úr nyilatkozott a kerékpárúttal kapcsolatosan. Kérdésként merült fel a megállás, amelyre azt válaszolta, hogy a Rendőrség a Polgármesteri Hivataltól olyan tájékoztatást kapott, miszerint az út páros oldalán meg lehet állni.
Kinek kell meghatározni, hogyan kell közlekedni és miszerint tartatja be a Rendőrség a közlekedési szabályokat?
A jegyzőkönyv mellé rendelkezésre fogja bocsátani azokat a jogszabályokat, amelyre hivatkozott és ennek ismeretében kéri, ha kell jogi szakértő bevonásával kerüljön tisztázásra, hogyan, miként lehet a Vásárhelyi úton közlekedni.
Az interpellációs válasz szabálytalan megállapításokat takar, mert a KRESZ vezetősávot nem ismer. A válaszban sárga burkolati csíkok is szerepelnek. Nem a sárgára és fehérre festett csíkoktól függ, hogy tilos-e megállni.
Közlekedési szempontból, a §-ok figyelembevételével kéri, hogy a polgármester úr vizsgáltassa felül a Vásárhelyi út közlekedési rendjét.

Szirbik Imre:
Helyesbítésként elmondta, a Közlekedési Felügyelet engedélyét úgy értette, hogy nem avatkozott bele, vagyis tudomásul vette. A felelősséget nem akarja senkire sem áthárítani és félre sem kívánt vezetni senkit.

Félegyháziné Somogyi Éva:
Ők valószínűleg a kerékpárútnak azt a változatát látták, amikor még egy oldalon kétirányú kerékpársáv volt. Ahhoz tettek javaslatokat, hogy mire figyeljenek oda a megvalósítás során. A választ szűkszavúan intézték el.

Móra József:
A városban egy új szokás kezd kialakulni. A most megépített utak mellett a lakosok a házhoz tartozó zöld felületet úgy próbálják megvédeni, hogy különféle korlátozó eszközöket - vaskaró, fakaró, betontömb - raknak. Kérte, hogy ezek megszüntetésére tegyenek intézkedést, mert balesetveszélyes és elcsúfítja a környezetet. Ilyet látott a Honvéd, a Köztársaság, a Nagyörvény és a Farkas Antal utcákban. Az út nem arra szolgál, hogy korlátozzuk, hanem arra, hogy használjuk.

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
A Védőnői Szolgálat dolgozói pályázat útján udvari játékokat nyertek a Havas Ház udvarára. A játékokat hónapok óta nem tudják elhozni, mert azok helyét meg kell terveztetni, de nem találnak megfelelő tervezőt. Kérte, hogy az önkormányzat nyújtson ebben segítséget.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A lejárt határidejű interpellációk ismételt átvizsgálását kérte.

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy más bejelentés, indítvány nem hangzott el. Bejelentette, hogy a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésben folytatja.

K.m.f.

Dr. Sztatnics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester

Baranyi Imre - Kálmán János
jegyzőkönyv-hitelesítő