1./ Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
Június 2-án és 14-én Alpolgármester Úrral fogadónapot tartottak.
Szentes-Csongrád középiskolás tanulói és tanárai kenuversenyen mérték össze ereiket. Tavasszal Szentesen, ősszel pedig Csongrádon kívánják megszervezni a Kurcai kenuversenyt.
Részt vettek a Rendelőintézetben kialakított drogambulancia megnyitásán.
Dr. Imre Ernő díszpolgár június 13-án vasdiplomát vett át abból az alkalomból, hogy a Károlyi Gáspár Református Egyetemen 65 éve szerezte meg diplomáját. Gratulált és további jó egészséget kívánt.
Bűnmegelőzési Családi Napot tartottak. Megalakult a Szentes-Csongrád Rotary Club.
A Csongrád Megyei Tűzoltóparancsnoksággal közösen értékelték a tűzoltóság munkáját, ahol a parancsnokság kiváló minősítést kapott.
A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán több sikeres pályázatot értek el. Kiemelte a két munkahelyteremtő beruházást, valamint a Jövendő utca és környékének útépítését.
Két üzem kezdte meg tevékenységét a városban. A HK-Ceram kerámia üzemben 18 főt, a Frigo Kft-nél kialakított saslik üzemben 40 főt foglalkoztatnak. A Hungerit Rt saját tőkéből és pályázati támogatással valósította meg a beruházást. Július 1-jétől teljes kapacitással fog az üzem működni.
Június 12-én a Holocaust évfordulójára emlékeztek.
Átadták a mobil lelátót a sportpályán.
Holnaptól megkezdődnek a Nyári Színház előadásai a Polgármesteri Hivatal udvarán.
Gratuláltak a labdarúgó csapatnak. Hivatalosan is felavatták a Pusztai László Sporttelepet.
Megkezdődtek az Általános Rendezési Terv előkészítése. Kérte, hogy a településrendezési tervvel kapcsolatos kérdőíveket propagálják a lakosság felé.
Csongrád-Szentes Képviselő-testületei és a Polgármesteri Hivatalok között sportvetélkedőt szerveztek.
2005. végéig felül kell vizsgálni a játszótereket. A városban vannak olyan játszóterek, ahol kisebb, illetve nagyobb karbantartást kell végezni, de akadnak olyanok is, melyek nem felelnek meg az előírásoknak.
Megkezdődött a Lidl és a TESCO áruházak földmunkái. A Lidl októberben, a TESCO karácsonykor szeretne nyitni.
Szentes korosztályai május 6-án megválasztották a település diákpolgármesterét. Átadta a megbízólevelet Balogh Csilla Noémi diákpolgármesternek.

Ollai Istvánné:
Orahovó polgármestere levélben köszönte meg a településnek küldött ruhákat, melyből 60 családnak tudtak segíteni. Megköszönte a Polgármester Úr és a lakosság segítségét.

Dr. Dömsödi József:
A Polgári Frakció örömét fejezte ki, hogy az önkormányzat is felhívta a város lakosságának figyelmét a Nemzeti Konzultációban való részvételre. Kérte a lakosságot, olvassák el a konzultációt és fejtsék ki véleményüket, illetve a rossz címre bedobott lapokat adják át a címzetteknek.

Szirbik Imre:
Felhívta a lakosság figyelmét, hogy a két anyag nem függ össze. A Nemzeti Konzultáció a FIDESZ választási kampánya, a településfejlesztési koncepció pedig az Általános Rendezési Terv előkészítő munkaanyaga.

Füsti M. Lajos:
A várost minősítő Haldorádó internetes oldalon megjelent írás első szakaszát ismertette, mely a Kelet-Magyarországi Horgászversenyről készült. Megköszönte a szálláshelyeket biztosítók segítségét.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Kérte, hogy a lakosság érdekében ne csak a városi rendezvények alkalmából takarítsák fel a várost és gyérítsék a szúnyogokat.

Dr. Sipos Ferenc:
Sok ember vett részt a Kurca-parti versenyen. Az utolsó helyezett mennyi halat fogott?

Füsti M. Lajos:
Az utolsó helyezett 5 kg, a makói első helyezett horgász 17 kg halat fogott.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.


2./ Pedagógiai Szakszolgálat vezetői megbízása

Szirbik Imre:
Eredménytelenek voltak a vezetői munkakörre kiírt pályázatok. Javasolta, hogy további 1 évre Kiss Gabriella megbízott vezetőt bízzák meg a feladat ellátásával.
Kiss Gabriellát kérdezte, hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyaláshoz?

Kis Gabriella:
Hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.

Szirbik Imre:
A Művelődési és Oktatási, a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság támogatja az előterjesztést.
Kérte a képviselőket, aki egyetért Kiss Gabriella megbízásával, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

127/2005(VI.24.) Kt.
Tárgy: A Pedagógiai Szakszolgálat vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására megbízás

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5.§ (16) bekezdése alapján

Kiss Gabriellát
(lakás: 6640 Csongrád, Jegenye u. 22.)

2005. július 2-től 2006. július 1-ig

megbízza a Pedagógiai Szakszolgálat (Szentes, Csallány G. part 1.) vezetői teendőinek ellátásával.

Jelen megbízás a nevezett közalkalmazotti kinevezését nem befolyásolja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Kiss Gabriella 6640 Csongrád, Jegenye u. 22. sz.
2.) Pedagógiai Szakszolgálat
3.) Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága
4.) Szentes Város Polgármestere
5.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
6.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája

Szirbik Imre:
Jó munkát kívánt Kiss Gabriellának.


3./ Közéleti Ifjúsági díj adományozása

Szirbik Imre:
A Művelődési és Oktatási, a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság támogatja az előterjesztést.
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

128/2005(VI.24.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Közéleti Ifjúsági Díjának adományozása

Határozat

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a módosított 11/2001. (IV.14.) Kt. rendelete alapján "Szentes Város Közéleti Ifjúsági Díját" 2005. évben felnőtt segítőként Korom Annamáriának (Szentes, Kossuth u. 17.) és ifjúsági segítőként Lantos Anitának (Szentes, Nagyhegy sor 4.) adományozza a városi korosztályi közéletet segítő munkájukért.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyjutalmat adja át az elismerésben részesítetteknek.

Határidő: 2005. augusztus 20.
Felelős: Szirbik Imre polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1. Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat
2. Szentes Város Polgármestere
3. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája
4. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája4./ Beszámoló a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság munkájáról

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság a beszámoló elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek.

Hornyik László:
Mi volt az akadálya, hogy a beszámoló nem készült el az április 29-i testületi ülésre? A beszámoló miért csak az ülés előtt került kiosztásra? Technikai szünetet kért az anyag áttanulmányozására.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az anyag második oldalán olvasható, hogy a pénzfelosztások miatt tartott rendkívüli ülések indokolták a beszámoló tárgyalásának elnapolását. Nem tudja miért csak most került kiosztásra, az anyagot már a hét elején leadta. Hornyik László képviselőnek a napirend elfogadásakor kellett volna kérnie a beszámoló átsorolást, hogy a szünetben áttanulmányozott anyaggal kapcsolatban szakmai kérdést tehessen fel.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a beszámoló elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a beszámolót 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében elfogadta (2 fő nem szavazott).

129/2005(VI.24.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság munkájáról

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság munkájáról szóló beszámolót tudomásul vette.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság Elnöke
2./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája5./ Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájáról

Ollai Istvánné:
Sérelmezte, hogy a beszámoló nem tartalmazza a ruhagyűjtést, a ruhaosztást, a gálaműsor szervezését, a gyermekek és idősek részére történő csomagosztást.

Dr. Sipos Ferenc:
Az önkormányzatnak komoly gondot és feladatot jelent a szociális ellátások szervezése. A beszámoló nagyon röviden ad tájékoztatást a bizottság munkájáról. Nem fogadja el a beszámolót, mert az nem tartalmazza egyik tagjának véleményét.

Pap Imre:
A ruhagyűjtést fontos karitatív tevékenységnek tartja, melyet Ollai Istvánné képviselő, valamint Pásztor Antal bizottsági tag és nem a Képviselő-testület szakbizottsága végez. A témával bizottsági ülésen is foglalkoznak. A felvetés alapján az anyagban a Magyar Vöröskeresztet, a Szabadidős Sportklubot és a Máltai Szeretetszolgálatot is meg kellene említeni, mert ők is karitatív munkát, ruhagyűjtést végeznek. A beszámolót a bizottság két olvasatban tárgyalta, mellyel kapcsolatban nem volt változtatás.

Ollai Istvánné:
A ruhaosztásos plakáton Ollai Istvánné a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjaként van feltüntetve. Sokan vannak a ruhaosztásokon, de az Elnök Úr még sohasem volt jelent. A bizottsági ülésen a szavazáskor tartózkodott.

Törőcsik Zoltán:
Azoknak az embereknek is köszönetet kell mondani, akik a ruhákat tisztítják, mert anélkül a képviselő asszony nem tudna ruhát osztani. Javasolta, hogy a következő beszámolóban szerepeljen a ruhagyűjtés és a ruhaosztás is.

Szirbik Imre:
Javasolta, a beszámoló tudomásulvételét, valamint mondjanak köszönetet a bizottság munkáját segítő személyeknek, szervezeteknek.

Dr. Dömsödi József:
Nem tartja elég tartalmasnak a beszámolót és véleménye szerint kevés bizottsági ülést tartottak. Tragikusnak tekinthető a szociális helyzet, mert januártól ismét emelkedett a munkanélküliségi ráta.

Megérkezett az ülésre: Halmai László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a beszámolót tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a bizottság munkáját segítő személyeknek, szervezeteknek mondjanak köszönetet, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében elfogadta.

130/2005(VI.24.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájáról

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi és köszönetet mond a munkát segítő szervezeteknek és személyeknek.

A határozatról értesítést kapnak:
1. Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke
2. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya6./ Tájékoztató a Szentesen élő időskorú lakosság helyzetéről

Szirbik Imre:
A Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a tájékoztató elfogadását, a Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslat "4./ a hétvégi szociális étkeztetés visszaállításának lehetőségét a 2006. évi költségvetés során mérjék fel" kiegészítését javasolta.

Oltyán Lajos:
A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok kifejtését a jogszabályi nehézségek vagy a forráshiány mértéke akadályozta?

Dr. Gyenes Ágota:
Mennyi idős ember él külterületen? Történt-e statisztikai felmérés, hogy mennyi az egyedül élő idős emberek száma nemek szerint?

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Lencséné Szalontai Mária:
Jelenleg csak a feladatokat jelölték meg, a rangsorolást a pénzügyi helyzet és a tapasztalatok határozzák meg. Több feladat anyagi fedezet nélkül, folyamatos összefogással is megvalósítható. A külterületen élő idős emberek számát csak a tanyagondnokok felmérése után tudja megmondani. A Gondozási Központ által végzett felmérés szerint a külterületen élők kb. 45%-a él egyedül.
Visszaérkezett a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Pap Imre:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslat 1./ pontjának "az éves költségvetési koncepció készítésekor a szociális és egészségügyi fejezetek a koncepcióban megfogalmazott feladatok figyelembevételével kell elkészíteni" szöveggel való kiegészítését javasolta. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az idős lakossággal kapcsolatos feladatokat. Eredményeket vár a tanyagondnoki szolgálat működésétől. Sok idős ember él egyedül a külterületeken. A koncepció lehetőséget biztosít az ilyen jellegű pályázatokon való részvételhez.

Dr. Sipos Ferenc:
Örömmel olvasta az anyagot. Segíteni kell az időseket, a betegeket, a korházat. Sajnos nem tudnak és nem is akarnak határidőt, fedezetet biztosítani a feladatok megoldásához. Véleménye szerint a gondokat és feladatokat csak pályázati forrásból nem lehet megvalósítani.

Dr. Gyenes Ágota:
Szentes népessége 31.148 főre csökkent, melyből 6.719 fő számít idősnek. Rendszeres szociális segéllyel nemcsak az időseket, hanem a munkaképességüket legalább 67%-ban elvesztett személyek is támogathatók. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások nagy segítséget jelentenek az egyedül élő embereknek.

Móra József:
Kérte, hogy az előterjesztésben szereplő helyesírási hibákat és magyartalan kifejezéseket javítsák ki. Részletesnek tartja az anyagot. Az idősek "szép időskort" érhetnek meg, ha a tájékoztatóban szerepelő gondozási lehetőségeket tovább tudják fejleszteni.

Oltyán Lajos:
Az anyag első része tényfeltáró, elemző munkát, második része egy tudományos igényű kérdőíves felmérés eredményét tartalmazza. Az önkormányzati feladatoknál jelölni kellene, hogy azok joghézag vagy forráshiány miatt nem valósíthatóak meg, illetve hogyan lehetne azokat végrehajtani. A pályázati kiírások egyik feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelő koncepciókkal. Véleménye szerint a koncepciónak a város fejlődéséhez szükséges elképzeléseket kellene tartalmaznia, melynek ütemezését, határidejét és felelőseit a Szociálpolitikai Osztálynak, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak kellene meghatároznia.

Halmai László:
Statikusnak tartja a koncepciót, mert csak általános dolgokat tartalmaz és "nem szólaltatja meg" az időseket. A koncepciók helyett konzultációkra van szükség.

Szirbik Imre:
Frakciótársa már ismertette a Nemzeti Konzultáció propagandáját.

Kiment a teremből: Halmai László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Ollai Istvánné:
Gratulált a tanyagondnoki szolgálat kialakításához, mely segítséget nyújt a tanyákon egyedül élő idős embereknek. Megköszönte, hogy a város soha nem engedi el az idősek kezét. Az idősek nevében kérte, hogy 2006. évben legalább a hétvégi ebédet biztosítsák számukra.

Szirbik Imre:
A koncepciók a fejlesztés irányát, a költségvetés pedig a megvalósítását határozza meg. Az összefüggések nélkül lekötött források lehetetlenné tennék az önkormányzat működését. A koncepciók tartalmának megvalósításához pályázati forrásokra is szükség van. A Regionális Fejlesztési Tanács az idősek otthona pályázatát első körben elfogadta, megvalósulása esetén teljessé válna az intézményi hálózat is.

Megérkezett az ülésre: Dongó László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
A 15. sz. grafikon alapján az idősek 88%-a támaszkodik a családra. A család az a közeg, amely anyagilag és emberileg is támaszt jelent az időseknek. A 16. sz. grafikon a szociális otthoni igényt mutatja. Az idős emberek többsége közösségi ember szeretne maradni, melyhez az önkormányzat támogatást biztosít. A tanyagondnokok kb. 2.500 külterületen élő embernek tud segítséget nyújtani. A koncepció egy olyan "biankó csekk", mellyel a lehető legtöbb anyagi és emberi segítséget kell nyújtani az idős emberek számára. Egyetért a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatával.

Dr. Sipos Ferenc:
Egyetért az elhangzottakkal. A költségvetési koncepcióban már figyelembe kell venni a feladatokhoz szükséges pénzügyi forrásokat is. Több idős ember nem vallja be, hogy idősek otthonában szeretne élni, de vannak, akik odakerülnek és mégsem érzik magukat jól. Megköszönte az idősek érdekében végzett munkákat.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a Szociális és Egészségügyi Bizottság kiegészítésével a koncepciót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

131/2005(VI.24.) Kt.
Tárgy: Idősek helyzetéről tájékoztató

Határozat

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Idősügyi koncepciót, és megállapítja, hogy az elkövetkezendő években is nagy figyelmet kell fordítani a város idős lakosságának ellátására. Az éves költségvetési koncepció készítésekor a szociális és egészségügyi fejezetek a koncepcióban megfogalmazott feladatok figyelembevételével kell elkészíteni.

2. A szociális gondosodás körébe tartozó kötelező alapfeladatokon túl meg kell keresni azokat a lehetőségeket, melyekkel az időskorúak életvitelét javítani lehet.
3. Továbbra is együtt kell működni a civil szervezetekkel és a lakosság önkéntes segítőivel, keresve az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségeit a hatékonyság növelése érdekében.

4. A Képviselő-testület a 2006. évi költségvetése során felméri a hétvégi szociális étkeztetés visszaállításának lehetőségét.

A határozatról értesítést kapnak:
1. Szentes Város Gondozási Központ Vezetője
2. Szentesi Családsegítő Központ Vezetője
3. Szentes Város Polgármestere
4. Szentes Város Alpolgármestere
5. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
6. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya

(Az Idősügyi koncepciót az 1. sz. melléklet tartalmazza)7./ Szentes egészségtérképének elfogadása

Szirbik Imre:
A Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, a Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja, a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalásra alkalmasnak tartja. Elfogadta a Művelődési és Oktatási, valamint a Pénzügyi Bizottság kiegészítését.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Kik a tagjai a Dél-alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsnak?

Kálmán János:
Miért nincs megoldva a város fogászati ügyelete? A lapistói városrészen lakók a kertvárosi körzethez tartoznak. Tudatosítani kellene a lakossággal a szabad orvosválasztás lehetőségét. Miért kicsi a sürgősségi betegellátó áteresztő képessége?

Karikó-tóth Tibor:
Mikorra oldódik meg az évek óta húzódó szemorvosi ellátás?

Dr. Gyenes Ágota:
2007-2013. között Magyarország 16 milliárd euró fejlesztési forrásra lesz jogosult, mely évente 1000 milliárd Ft-ot jelent. Kb. hány % fordítható majd az egészségügy fejlesztésére?

Agócs Lászlóné:
A Regionális Egészségfejlesztési Tanácsban 6 bizottság 6-6 egészségügyi szakemberekből és kórházigazgatókból álló állandó taggal működik. A Regionális Egészségfejlesztő Tanács vezetője a kecskeméti kórház igazgatója, a finanszírozási bizottság tagja dr. Tóth Edit főorvosnő, Polgármester Úr a betegjogi képviselői bizottság tagja. A szájsebészet helyén szeretnék kialakítani a fogászati ügyeletet. Megkezdődtek a tárgyalások az OEP-pel, a jövő héten pedig az ÁNTSZ-szel. A feladat finanszírozása kiegészítést fog igényelni. A háziorvosi körzetek elfogadásakor úgy döntöttek, hogy panasz esetén kivizsgálják a körzetfelosztást. Eddig nem érkezett panasz az önkormányzathoz és az ÁNTSZ-hez. A kórház sürgősségi betegellátó osztályával kapcsolatban bővebb felvilágosítást a főigazgató nő és a kórházi munkacsoport tudna adni. A sürgősségi osztályon történik a betegellátás. A szemészeti rendelést dr. Szalai László főorvos látja el, szabadsága idején Hódmezővásárhelyen van a betegellátás.

Visszaérkezett a terembe: Halmai László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Agócs Lászlóné:
A betegellátás előjegyzés alapján történik, akut és sürgős esetben azonnali az ellátás. A Regionális Egészségfejlesztési Tanács terve tartalmazza, hogy a fejlesztési forrásból a régió mennyire lesz jogosult.

Ollai Istvánné:
Kérte a Polgármester Urat, konzultáljon a kórház főigazgató nőjével, hogy a nőgyógyászati rendelés kerüljön vissza a Rózsavölgyi házba.

Oltyán Lajos:
Az anyag hiányolja a testmozgással kapcsolatos példamutatást. Mit jelent a polgármester, orvosok, tanárok után lévő stb. jelölés?

Szűcs Lajos:
Hosszas tárgyalások eredményeként a nőgyógyászati szakrendelés vissza fog kerülni eredeti helyére. Várhatóan heti 1-2 alkalommal tini nőgyógyászati rendelést is tartanak.

Dongó László:
A Központi Gyermekélelmezési Konyha segíthetné a fiatalok táplálkozási szokásainak kialakítását. Általános tapasztalat, hogy a gyermekek keveset esznek az ételből, változatosabb ételeket kellene készíteni. A városban a legnagyobb problémát a túlzott alkoholfogyasztás jelenti. A Képviselő-testületnek fel kellene lépnie annak érdekében, hogy a kiskorú és fiatalkorúakat a nyilvános szórakozóhelyeken ne szolgálják ki szeszesitallal.

Szűcs Lajos:
Ősszel átvizsgálják az iskolai büfék üzemeltetését. Sajnos a gyermekek sok üdítőt fogyasztanak, mely csökkenti étvágyukat. Finom ételeket készítenek a Központi Gyermekélelmezési Konyhán, melyet az éhes gyermekek megesznek. Az ételt nem a minősége, hanem az étkezési szokások miatt nem fogyasztják el a tanulók. Kisgyermekkorban kell a gyermekeket az egészséges életmódra, egészséges étkezési szokásokra nevelni.

Dr. Gyenes Ágota:
A betegségeket a megfelelő vizsgálatokkal hamarabb ki lehetne szűrni. Az oktatásnak nagy szerepe van az egészségügyben és a betegségek megelőzésében.

Móra József:
Szentes nem kisváros, hanem középváros. Az iskolákban egészségtudatos nevelésre van szükség. Fontos lenne, hogy a szülők ne kérjék gyermekük felmentését a testnevelési órák alól, illetve járuljanak hozzá a szűrővizsgálatok elvégzéséhez. A munkahelyi orvosi vizsgálatokat is ösztönözni kellene. A cukorbetegek száma meghaladja az anyagban szereplő számot. Sürgősségi osztály nélkül nem működtethető orvosi ügyelet. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Kiment a teremből: Baranyi Imre, Halmai László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Dr. Sipos Ferenc:
A problémákat csak közösen lehet megoldani. Tömörnek és szabatosan megfogalmazottnak tartja az anyagot. A feladatok növekszenek, a források pedig csökkennek. Mindig lesznek erősebbek, akik "gátlástalanul" fogják érdekeiket érvényesíteni.

Visszajött a terembe: Halmai László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Dr. Sipos Ferenc:
Ismertette a 3. oldal "Bevezető" részét. A szenvedélybetegségek közé tartozik az alkoholizmus, a drog és a dohányzás. A források növelhetők lennének, ha a dohány és az alkohol illetékbevételét az egészségügyre lehetne fordítani. Az emberek egészségügyi állapota nagymértékben összefügg a jövedelmi viszonyokkal. A kórház korábban 1.000, ma már csak 500 ágyas. Vannak olyan ágyak, melyeken nem beteg-, hanem szociális ellátást végeznek. Személyes példát kell mutatnia a polgármesternek, orvosoknak, tanároknak, alpolgármester úrnak, a képviselő testület tagjainak stb. A dohányzás ellen igazi sikert még nem tudnak elérni, de általában betartják a dohányzással kapcsolatos tilalmi rendeletet. A védőnői hálózatnak is nagy szerepe van az egészségügyben. "Édes álomnak" tartja a napi testnevelést.

Oltyán Lajos:
Fontosnak tartja a határidők, a felelősök és az irány megjelölését. A Képviselő-testület által jóváhagyott minőségirányítási, egészség és környezeti nevelési programokat az iskolák alkalmazzák. A dohányzással kapcsolatban el kell érni, hogy a gyermekek abbahagyják ezen szokásukat. Voltak olyan iskolák, ahol a mindenkori testnevelést a költségvetési megszorítások miatt kellett megszüntetni. A Képviselő-testületnek kell biztosítania a mindennapos testneveléshez szükséges anyagi fedezetet.

Dr. Rébeli sz. Tamás:
Az egészséges ifjúság és a testmozgásban gazdag életmód érdekében határozzák meg a feladatok határidejét. 2006. évben biztosítani kell az általános iskolákban a mindennapos testmozgást, az óvodákban a rendszeres úszásoktatást. A nemzeti sportváros cím kötelezi a várost a példamutató magatartásra. A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság megkereste a környező településeket, hogy nyújtsanak anyagi támogatást a sportorvosi tevékenységhez szükséges gépek beszerzéséhez.

Dr. Dömsödi József:
A Polgári Frakció üdvözölte az előterjesztést. 2003. februárjában Halmai László képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén már felvetette az egészségmegőrző terv koncepciójának kidolgozását. Kérte, hogy az előterjesztő mellett az "ötletgazdának" is fejezzék ki köszönetüket. Az emberek legnagyobb gondja az egészség megőrzése, ezért kiemelten kell foglalkozni az egészségügyi és szociális ellátás kérdéseivel.

Kozák János, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja:
Egy hetet töltött a belgyógyászaton egy koedukált terembe, ahol a betegek csak egy lepedővel voltak elválasztva. Kifogásolta a kórházi étel minőségét és az étkészlet hiányát. A kórház gazdasági eredményei javultak, de az árrendek megnövekedtek. Kérte a Képviselő-testületet és a Polgármester Urat, tegyenek meg mindent a körülmények javítása érdekében.

Szűcs Lajos:
Jó példát tud mutatni, mert nem dohányzik, nem kávézik, nem fogyaszt alkoholt. A koedukált terem nemcsak Szentes, hanem a magyar egészségügy jellegzetessége. Az egészségmegőrzéshez hozzátartozik az egymással való bánásmód is.

Halmai László:
A nők 60%-a, a férfiak 50%-a hal meg keringési zavarokban, melynek alapja a stressz és a félelem. A félelem okának feltárásával és a beszélgetésekkel csökkenthető a stressz.

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Halmai László:
Fontos, hogy beszéljenek, konzultáljanak egymással az emberek.

Dr. Sipos Ferenc:
Az intenzív osztályokon világszerte koedukált ellátás történik. A szív- és érrendszeri betegségek első számú oka a dohányzás.

Visszaérkezett a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester, Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Dr. Sipos Ferenc:
Kérte a média jelenlévő képviselőit, tudatosítsák a lakosságban a koncepciót.

Szirbik Imre:
Az ülésen nem az egészségmegőrzés, hanem a megelőzés fontosságáról beszéltek. A szerencsejáték is szenvedélybetegségnek tekinthető. Az intézményi rendezvényekről a diákok a környező kocsmákba mennek szórakozni. Sajnos a testnevelési órákon a diákok fele le sem vetkőzik. Az emberek a változó világhoz alkalmazkodnak. Minden gyermek kipróbálja a cigarettát, az alkoholt, a drogokat. A család, az iskola és a környezeti hatások is fontos szerepet játszanak abban, hogy a diákok ne váljanak függővé.
Javasolta, fejezzék ki köszönetüket az egészségügyben dolgozó valamennyi orvosnak, szakápoló és kisegítő személyzetnek, valamint a betegség megelőzésében résztvevőknek.
Kérte a képviselőket, aki a kiegészített egészségmegőrzési tervet támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

132/2005(VI.24.) Kt.
Tárgy: Egészségmegőrző terv

Határozat

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egészségmegőrző Tervben foglaltakat megvalósításra alkalmasnak tartja. Felkéri az e területen dolgozó szakembereket, hogy a megfogalmazott célok megvalósításában vegyenek részt, és segítsék elő az egészséges környezet kialakítását.

2. A Regionális Egészségi Fejlesztési Terv elkészültével ki kell dolgozni a részletes Egészségmegőrző Tervet.

3. A Képviselő-testület nagyobb figyelmet kíván fordítani az ifjúság egészséges táplálkozására. Az intézményeknek további erőfeszítéseket kell tenniük az általános iskolás korosztály mindennapos testnevelése érdekében.

4. A Képviselő-testület a lehetőségek alapján figyelembe veszi a kórház fejlesztését célzó pályázati lehetőségeket.

5. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az egészségügyben dolgozó valamennyi orvosnak, szak-, ápoló és kisegítő személyzetnek, valamint a betegség megelőzésében résztvevőknek.

Határidő: folyamatos.
Felelős: a város egészségügyi referense.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Dr. Bugyi István Kórház Szentes
2.) Háziorvosok
3.) Védőnői Szolgálat
4.) ÁNTSZ
5.) Szentes Város Polgármestere
6.) Szentes Város Alpolgármestere
7.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
8.) Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya

(Az Egészségmegőrző Tervet a 2. sz. melléklet tartalmazza)

Elment az ülésről: Dr. Sipos Ferenc képviselő
Kiment a teremből: Füsti M.Lajos, dr.Rébeli Sz. Tamás, Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 17 fő


8. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalásra alkalmasnak tartotta, a Szociális és Egészségügyi, a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a rendeletmódosítás elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2005.(VII.9.)ÖR
rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeni, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 24/1999.(IX.)KT. rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.)

Visszaérkezett a terembe: Füsti M. Lajos, dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő