11.) Szentesterv Kft. 2004. évi mérlegbeszámolója (6/5)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel. Kérte a képviselőket, aki a mérlegbeszámolót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

102/2005. (V.27.) Kt.
Tárgy: Szentesterv Kft. 2004. évi mérlegbeszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata, mint résztulajdonos a Szentesterv Kft. 2004. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadta.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentesterv Kft. - Szentes, Csongrádi út 3.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája - Helyben12.) Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2004. évi mérlegbeszámolója (6/6)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Dr. Gyenes Ágota:
Az eredménykimutatásban az "egyéb ráfordítások" sorában előző évben 9.518 eFt, míg tárgyévben 22.212 eFt szerepel. Mi indokolja az eltérést?

Kocsis László, a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. gazdasági vezetője:
A vízterhelési díjat 2004-ben vezették be. Ez a tétel növelte meg a Kft. egyéb ráfordításait.

Törőcsik Zoltán:
A lakosság nevében az önkormányzatnak és a Kft.-nek megköszönte, hogy kiépült a Hajnal utcai ivóvízvezeték.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a mérlegbeszámolót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

103/2005. (V.27.) Kt.
Tárgy: Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2004. évi mérlegbeszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2004. évről szóló éves beszámolóját a kiegészítő melléklettel, az üzleti jelentéssel, a könyvvizsgálói jelentéssel és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt 457.856 eFt mérlegfőösszeggel és 2.967 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
Az adózott eredményt a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. eredménytartalékába helyezi.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. - Szentes, Csongrádi út 3.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája - Helyben13.) Szentes Liget Kft. 2004. évi mérlegbeszámolója (6/7)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A 2003. szeptember 5-én megtartott ülésen a Liget Kft.-vel kapcsolatban felvetett indítványát a polgármester feltette szavazásra. A 155/2003. (IX.5.) Kt. határozatban foglaltakkal az önkormányzat miért nem foglalkozott? Miért nem történt intézkedés?

Dr. Demeter Attila:
Képviselőtársa figyelmébe ajánlotta az ingatlanszakértői véleményt, amelyben leírásra került, hogy mennyit ér a Liget Kft. épülete, vagyona. Az önkormányzatnak nem kötelező feladata vendéglátással foglalkozni, ezért adta bérbe. A Jogi és Ügyrendi Bizottság többször foglalkozott a bérleti szerződéssel. A Bizottság véleménye szerint beláthatatlan károkat okozna egy bérleti szerződés felmondása. Egy vagyon hasznosuljon és ne járjanak úgy, mint a Petőfi Szállóval. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a mérlegbeszámolót. Hódi József által feltett kérdésekre választ adtak. Nincs szó vagyonvesztésről.

Szirbik Imre:
A mérleg a vagyonvesztést nem támasztotta alá. A városnak sokkal nagyobb kárt okozna ez a lépés. Dr. Rébeli Sz. Tamás által említett képviselő-testületi határozatot visszavonják vagy fenntartják.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A beszámolóban olvasható, hogy a bérletbe adás 153 eFt-ot hozott a Kft.-nek. Az önkormányzatnak a bérleti díjból mennyi bevétele származott?

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a mérlegbeszámolót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

104/2005. (V.27.) Kt.
Tárgy: Szentes Liget Kft. 2004. évi mérlegbeszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos a Szentes Liget Kft. 2004. évről szóló mérlegbeszámolóját a kiegészítő melléklettel együtt elfogadja.
A 153 eFt mérleg szerinti eredményt a Szentes Liget Kft. eredménytartalékába helyez, belőle osztalékot nem fizet.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Liget Kft.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája - Helyben

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a 155/2003. (IX.5.) Kt. határozat 3.) pontjában a szerződés felmondására vonatkozó részt fenn kívánja tartani, szavazzon.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
2003-ban független szakértői társaságot kértek fel, melynek véleménye szerint a Liget Kft. a jelenlegi struktúrában több millió forint veszteséget termel, ezért került megfogalmazásra a határozat, amelyben azonnali határidőt jelöltek meg.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a 155/2003. (IX.5.) Kt. határozat 3.) pontjában foglalt, a szerződés felmondására vonatkozó rész fenntartásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 13 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el és meghozta alábbi határozatát:

105/2005. (V.27.) Kt.
Tárgy: Liget Kft.-vel kapcsolatos képviselő-testületi határozat visszavonása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 155/2003. (IX.5.) Kt. határozat 3.) pontjának "A Képviselő-testület, mint tulajdonos jelzi az ügyvezetésnek, hogy a bérleti szerződést a polgári jog keretében mondják fel és tegyék meg a szükséges intézkedéseket." tartalmú mondatát visszavonja.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Liget Kft.
2./ Szentes Város Polgármestere14.) Szentes Városért Közalapítvány 2004. évi mérlegbeszámolója (7/1)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

106/2005. (V.27.) Kt.
Tárgy: Szentes Városért Közalapítvány 2004. évi mérlegbeszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Városért Közalapítvány 2004. évi tevékenységéről szóló jelentést és a pénzügyi beszámolót az abban szereplő mérlegfőösszeggel és közhasznú eredménnyel elfogadja.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Városért Közalapítvány Kuratóriuma
2./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája - Helyben15.) Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány 2004. évi mérlegbeszámolója (7/2)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

107/2005. (V.27.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány 2004. évi mérlegbeszámolója


Határozat

Szentes Város Önkormányzata, mint alapító a Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány 2004. évről szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját - mérlegét - a kiegészítő melléklettel, a közhasznúsági jelentéssel, a könyvvizsgálói jelentéssel és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt 1.494 eFt mérlegfőösszeggel és 688 eFt eredménnyel elfogadja.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány
2./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája - Helyben16.) Működési koncepció kidolgozása a volt Megyeházára (8)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
1999-ben amikor először nyújtottak be pályázatot az épület felújítására, eldöntötték, hogy az épület döntő hányadában a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára és a Koszta József Múzeum kapjon helyet.
Az épület emeletén lévő nagyterem és két kisterem a kiszolgáló résszel együtt képezi az Oktatási-Konferencia Központ részét, amely közel 600 m2. Az intézmény összfelületének 85%-ában a két megyei intézmény foglal majd helyet. A megyei intézmények fenntartása a Csongrád Megyei Közgyűlés feladata. 2006. január 21-én a Magyar Kultúra Napján szeretnék az épületet megnyitni. Cél volt, hogy az épület a városban lévő felsőoktatás számára bázist adjon, illetve a város közművelődését szolgálja, valamint olyan rendezvényeknek adjon otthont, ahol a terem használói a költségeket finanszírozzák. A pályázat tolmács berendezéseket, vetítési technikákat, számítástechnikai berendezéseket tartalmaz, amely egy ilyen intézménynél elvárás. Lassan el kell kezdeni a jövő évi rendezvények lekötését, az intézmény bevezetését, a reklám- és marketingmunka elvégzését, amely megismerteti a rendezvény szervezőkkel, hogy Szentesen ilyen intézmény létesült. A költségvetési számítások azon alapulnak, hogy az intézmény kihasználtsága nem lehet 100%-os, mert időt kell adni ünnepekre, szabadságokra. Egy intézmény bevezetése anyagi ráfordítások nélkül nem megy. Javasolják, hogy ne önálló intézményként működjön azért, hogy az intézményvezetés és irányítás költségei még ne terheljék az önkormányzatot. A Könyvtár Kht. alkalmas arra, hogy az intézmény működtetését elindítsa és sikeresen továbbvigye.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Ügyrendi javaslata, hogy az előterjesztést vegyék le napirendről. Az ügy fontos és jelentős, de az előterjesztés nem felel meg annak az elvárásnak, hogy felelősségteljes döntést hozzanak. Véleménye szerint megfelelő szakértői gárdának kellene kiadni a működési koncepció kidolgozását. Több évre szóló kezelési tervekre, marketingre és kockázat számításra van szükség. Már 3,5 évvel ezelőtt kellett volna ezzel foglalkozni. A 20 mFt-os rezsiköltséget ki kellene termelni. Szakértői gárdára kellene bízni, hogy korrekt tervet készítsenek.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az előterjesztés napirendről való levételével egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 14 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Dr. Gyenes Ágota:
A konferencia központba látogatók részére büfé, konyha van-e tervezve?

Szirbik Imre:
Az épületben katering blokk van, amely azt jelenti, hogy büfé kerül kiépítésre, amely szállított kész ételek tárolására és állófogadás jellegű felszolgálására alkalmas lesz.

Oltyán Lajos:
Véleménye szerint hamarabb el kellett volna kezdeni a koncepciót kidolgozni. Az előterjesztést tanulmányoknak kellett volna megelőznie. Szükség van esetmodellezésre, hatás- és értékesítési tanulmányokra. Milyen szakember gárdára gondoltak? Ezt helyben kell elkészíteni. Más konferencia központokban már a 2006-os tervek elkészültek. XXI. századi feltételeket kell biztosítani.

Karikó Tóth Tibor:
A jövő évi programok jórészét már megtervezték. Számításuk szerint hetente 4 napon konferenciának kellene lennie az épületben 3-4 órás időtartam kihasználtsággal. Számára magas a tervezett összeg. Elfogadott lenne az érték egy már bejáratott intézmény esetében. Tudomásul kell venni, hogy az első évben veszteséggel fog működni a központ. A konferencia résztvevői számára a parkolási helyzet megoldott? Több napos konferencia esetén tudnak megfelelő szálláshelyet biztosítani? Kemény menedzser munka szükséges ahhoz, hogy az épület egy jól bejáratott objektummá válhasson.

Móra József:
Miért nem merünk lépni? Van a városban olyan szellemi kapacitás, amely képes a semmiből valamit teremteni. Adjuk meg azt a lehetőséget magunknak, hogy történjen a városban valami. A könyvtárban minden héten vannak rendezvények. A Könyvtár Kht.-nál is megvan a megfelelő szellemi kapacitás. A konferencia turizmus megteremtése érdekében számítógépes animációkat kell készíteni, amely be tudja mutatni a konferenciatermet és el tudják küldeni Brüsszelbe. Hol szállásolják el a konferencia résztvevőit? Manapság már 20 km nem távolság. Ha a jövő év elején hoznak döntést, nem tudják megtölteni a konferencia termet. Sok olyan vezetőségi tag van a városban, aki valamilyen országos társaságnak tagja. Ők is szívesen fogják Szentest propagálni.

Szirbik Imre:
A központ beindítását költségvetési áldozatvállalás nélkül nem lehet "megúszni". Ha nem tűzik ki a célt, nem biztos, hogy el tudnak mozdulni. 2005-ben már van költségvetési vonzat. Ha 2005. július 1-jével megbízásra kerülnek személyek, annak lesz bér- és közterhe. Adják meg az esélyt arra, hogy a munka elinduljon. A Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság már többször tárgyalta a parkolási helyzet megoldását. Az Ifjúsági Ház melletti "gödör" területét napközben lehet parkolásra használni. Szállás kérdésében el kell kezdeni a várost bevezetni.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Jelentős és fontos az ügy. Akkor kellett volna a megtöltéséről gondoskodni, amikor elhatározták az épület felújítását. A városvezetés döntéskényszerbe hozza a képviselőket. Az előterjesztés nem kellő mélységű és szakirányú ahhoz, hogy dönteni lehetne.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat 1/A. pontjával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat 2-3. pontját elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

108/2005. (V.27.) Kt.
Tárgy: Működési koncepció kidolgozása a volt Megyeházára

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási-Konferencia Központ működtetésére vonatkozó javaslatokat megtárgyalta és az alábbiakban határoz:

1.) Szentes Város Önkormányzata a Szentesi Oktatási-Konferencia Központot a Szentes Városi Könyvtár Kht.-hoz (Szentes, Kossuth L. u. 33-35. sz.) integrálja 2005. július 1-jei hatállyal.

Utasítja a jegyzőt az Alapító Okirat módosításával kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: júniusi testületi ülés
Felelős: jegyző

2.) Szentes Város Önkormányzata a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Neveléstudományi Tanszékével kötött együttműködési megállapodását vizsgálja felül.
Határidő: szeptember 30.
Felelős: polgármester

3.) Szentes Város Önkormányzata 2006. évre az alábbi önköltségi bérleti díjakat állapítja meg:
- kistermek 6.000,- Ft/óra + ÁFA
- konferencia terem 13.500,- Ft/óra + ÁFA

A Képviselő-testület felhatalmazza a központ vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magában foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adjon úgy, hogy azzal önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet.
Határidő: 2006. január
Felelős: üzemeltető

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentes Város Polgármestere
2.) Szentes Város Jegyzője
3.) Szentes Városi Könyvtár Kht. ügyvezetője
4.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
5.) Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája
6.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája17.) Kemping és Üdülőházak szolgáltatásainak korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtása (9)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Gyermek, Ifjúsági és Sport, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A városvezetés folyamatosan lépéseket tesz az uszoda fejlesztése, korszerűsítése érdekében. A pályázatban a kemping, a recepció és a kiszolgáló vizesblokk felújítása szerepel.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

109/2005. (V.27.) Kt.
Tárgy: Kemping és üdülőházak szolgáltatásainak korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a kemping és üdülőházak szolgáltatásainak korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a "Kemping és üdülőházak szolgáltatásainak korszerűsítése" c. pályázat benyújtását a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett térség- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált keretének szakmai programjára.
Ennek alapján saját forrást kíván biztosítani a program megvalósítása érdekében.

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázathoz szükséges önerőt 2005. évi költségvetésében, elsősorban a beadott és nem nyertes pályázatok saját forrás átrendezésével biztosítja:
- pályázati támogatás: 6.044.415,- Ft ~ 6.044.000,- Ft
- önerő: 2.590.464,- Ft ~ 2.591.000,- Ft
- összesen: 8.634.879,- Ft ~ 8.635.000,- Ft

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készítesse el, és a határidőben történő benyújtásról gondoskodjon.

3.) Kéri a Képviselő-testület, hogy a Kemping és üdülőházak szolgáltatásainak korszerűsítésére benyújtott TRFC Szakmai Program pályázattal összefüggő, költségvetést érintő változások a pályázat elbírálását követően a 2005. évi költségvetési rendelet módosításával kerüljenek átvezetésre.

Felelős: polgármester
Határidő: 2005. május 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ DARFT - Szeged
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda
4./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda18.) V. Télbúcsúztató Karnevál megrendezésére vonatkozó pályázat benyújtása (10)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A jövő évi karnevál költségeinek finanszírozásához nyújtanak be pályázatot.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

110/2005. (V.27.) Kt.
Tárgy: V. Télbúcsúztató Karnevál megrendezésére vonatkozó pályázat benyújtása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az V. Télbúcsúztató Karnevál megrendezésére vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az "V. Télbúcsúztató Karnevál" c. pályázat benyújtását a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett térség- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált keretének szakmai programjára.
Ennek alapján saját forrást kíván biztosítani a program megvalósítása érdekében.

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázathoz szükséges önerőt 2005. évi, valamint a 2006. évi költségvetésében az alábbiak szerint biztosítja:

 

2005.

2006.

Összesen

Pályázati támogatás

630.000,- Ft

1.470.000,- Ft

2.100.000,- Ft

Önerő

270.000,- Ft

630.000,- Ft

900.000,- Ft

Összesen

900.000,- Ft

2.100.000,- Ft

3.000.000,- Ft

A 2005. évi önerőt elsősorban a beadott és nem nyertes pályázatok saját forrás átrendezésével, a 2006. évre esedékes önerőt pedig az idegenforgalmi keret terhére biztosítja a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készítesse el, és a határidőben történő benyújtásról gondoskodjon.

3.) Kéri a Képviselő-testület, hogy az "V. Télbúcsúztató Karnevál" megrendezésére benyújtott TRFC Szakmai Program pályázattal összefüggő, költségvetést érintő változások a pályázat elbírálását követően a 2005. évi költségvetési rendelet módosításával kerüljenek átvezetésre.

Felelős: polgármester
Határidő: 2005. május 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ DARFT - Szeged
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda
4./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda19.) "Szentes kistérségét bemutató szakmai tanulmányút" c. pályázat benyújtása (11)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács sztaditúrok szervezéséhez nyújt támogatást. Szeretnék megszervezni a kistérség bemutatását. A város elvállalta, hogy az önrészt biztosítja.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

111/2005. (V.27.) Kt.
Tárgy: "Szentes kistérségét bemutató szakmai tanulmányút" c. pályázat benyújtása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a "Szentes kistérségét bemutató szakmai tanulmányút" c. pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Szentes Kistérség Többcélú Társulás nyújtson be vissza nem térítendő támogatás iránti pályázatot a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt "decentralizált TRFC szakmai programok 2005. évi támogatása" c. pályázati felhívásra az alábbiak szerint:

- a program költségvetése: 1.500,- e Ft
- az igényelt támogatás összege: 1.050,- e Ft
- az önerő összege: 450,- e Ft

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a Szentes Kistérség Többcélú Társulás által biztosítandó önerő összegét, azaz 450,- e Ft-ot Szentes Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséből, elsősorban a beadott és nem nyertes pályázatok átcsoportosításával biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2005. május 30.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Iroda
4./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda
5./ Szentes Kistérség Többcélú Társulás20.) Pártok helyiségbérletével kapcsolatos határozat hatályon kívül helyezése (12)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Az Állami Számvevőszék vizsgálata megállapította, hogy az önkormányzat által folytatott gyakorlat nincs összhangban bizonyos alkotmányos elvekkel, jogszabályban megfogalmazott előírásokkal.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett (4 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

112/2005. (V.27.) Kt.
Tárgy: Pártok helyiségbérletével kapcsolatos határozat hatályon kívül helyezése

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a pártok helyiségbérletével kapcsolatos 67/2000. (IV. 28.) KT. sz. határozatának az Állami Számvevőszék jelentése alapján indítványozott hatályon kívül helyezését, és az alábbiak szerint határoz:

A Képviselő-testület elismeri, hogy a pártok helyiségbérletével kapcsolatos 67/2000. (IV. 28.) KT. sz. határozata az Alkotmánybíróság állásfoglalása alapján egyes jogszabályok céljával nem áll összhangban, ezért azt a kihirdetés napjával hatályon kívül helyezi, és arról az érintetteket és érdekelt feleket értesíti.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Állami Számvevőszék Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatósága - 6741 Szeged, Rákóczi tér
2.) Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály
3.) Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Iroda
4.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda21.) Bankgarancia ígérvény nyújtása Vállalkozói Inkubátorház pályázathoz (16)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Bízik abban, hogy az előterjesztés részletes indokolása megvilágította a bankgaranciára vonatkozó helyzetet. Az ipari parkok közműfejlesztéseire vonatkozó Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati alanya az ipari park cím birtokosa, jelen esetben Szentes Város Önkormányzata lehet. Az Önkormányzat ilyen nagyságrendű saját erővel nem rendelkezik, az Inkubátorház nem az Önkormányzat tulajdona. A Képviselő-testület korábban már döntött arról, hogy a Metalcom Rt. részére értékesíti az Ipari Park területén található kisparancsnoki épületet. A beruházások megkövetelik a külső közművek felújítását. Az Önkormányzat a konzorciumban úgy vesz részt, hogy önerőt sem pénzben, sem vagyontárgyban nem biztosít. A közművekre vonatkozó vissza nem térítendő állami támogatás valamennyi pályázat esetében biztosítékhoz kötött, amely azért van, ha a támogatást nem a pályázati célra használja fel a kedvezményezett, akkor az államnak legyen visszavételi lehetősége. A konzorcium tagjaként az önkormányzatnak napi rálátása lesz a beruházásra. Kérte a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a vissza nem térítendő állami támogatásra vonatkozó garanciavállalásához.

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Dr. Dömsödi József:
Miért kell az önkormányzatot kockázati tényezőként az ügybe belevinni? A polgári törvénykönyv rendelkezik arról, hogy a tulajdonos viseli azt a kárt, amelyet másra nem lehet áthárítani. Az önkormányzat milyen alapon vállal garanciát egy nem önkormányzati vagyon felújításához?

Visszajött a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szirbik Imre:
Az önkormányzati garanciavállalás a külső közművekre vonatkozik, amelyek önkormányzati tulajdont képeznek. Az Inkubátorháznál történő garanciavállalás a tulajdonosé, ez az EU-FOCUS 2000. Kft.-t terheli.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

113/2005. (V.27.) Kt.
Tárgy: Bankgarancia ígérvény nyújtása Vállalkozói Inkubátorház pályázathoz

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Vállalkozói Inkubátorház pályázat benyújtásával kapcsolatos bankgarancia-ígérvény kiadásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi megállapodás tervezetet, és az alábbiak szerint dönt:

1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az EU-FOCUS-2000 Kft. tulajdonában lévő Vállalkozói Inkubátorház felújítását, (ennek keretében a talajvíz- és csapadékvíz elvezetését, a homlokzati nyílászárók cseréjét, illetve a jelenleg nem hasznosított I. emelet felújítását) annak érdekében, hogy az inkubátorházba már betelepült vállalkozók biztonságos működése és 75 fő foglalkoztatásának fenntartása biztosítva legyen.

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy az épület felújításának részét képező talaj- és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése költségeinek vissza nem térítendő állami támogatástartalma mögé a szükséges bankgaranciát biztosítja. Ennek mértéke a műszaki tervek alapján becsült költségek (33 millió Ft) alapján számítva 19,8 millió forint (tehát a költségvetés 50 %-ára eső 120 %). A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a bankgarancia időtartama a projekt befejezését követő 6 hónap.

3.) A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Konzorciumi megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája22.) A volt Kajáni Általános Iskola hasznosítása (17)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Gyermek, Ifjúsági és Sport, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Az előterjesztés kiadása óta elkészült az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői vélemény, amely közel 20 mFt-ra becsüli a két épület és az ingatlan forgalmi értékét. A mai napon kapott levelet a Pankotai Agrár Rt. vezérigazgatójától, Földi Jánostól, amelyben bejelentették az Rt. vételi szándékát. A területhez kapcsolódó vadászati jog az Rt. tulajdonában van. Javasolta a határozati javaslat b/2. pontját figyelembe venni.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az új információk ismeretében nem lenne célszerű, ha a bizottságok megtárgyalnák és utána terjesztenék a Képviselő-testület elé? Véleménye szerint az iskolában a vadászat és a hozzá kapcsolódó ismeretek oktatása valósulna meg, nem pedig egy erdei iskola. Javasolta, hogy a következő ülésen tárgyalják az előterjesztést.

Szirbik Imre:
Nyílt pályáztatás esetén a funkciót az önkormányzatnak kell megjelölni.
Kérte a képviselőket, aki az előterjesztés levételével egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 13 nem szavazat ellenében (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy a határozati javaslat a.) pontja okafogyottá vált.
Kérte a képviselőket, aki a nyilvános értékesítéssel, azaz a b/2.) ponttal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében (1 fő nem szavazott) elfogadta.

Szirbik Imre:
Az ajánlati felhívás elbírálásra a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot kérte fel, és eszerint kerüljön a pályázat meghirdetésre.

114/2005. (V.27.) Kt.
Tárgy: A volt Kajáni Általános Iskola hasznosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes, volt Kajáni Általános Iskola hasznosításával egyetért és hozzájárul a vagyonrendelet szabályai alapján történő értékesítéséhez.
Felhatalmazza a polgármestert az értékesítésre vonatkozó hirdetmény közzétételére és felkéri a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot az ajánlati felhívás elbírálásra.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
- Pénzügyi Bizottsága
- Művelődési és Oktatási Bizottsága
- Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
2.) Szentes város polgármestere
3.) Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya Vagyongazdálkodási Csoportja

Móra József:
Úgy gondolta, hogy a Pendola Kft. ajánlatát meg kellene köszönni.

Szirbik Imre:
Innentől kezdve nincs ajánlat, mindenki versenyezhet.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A szakértői vélemény május 13-án kelt. Kérte, hogy ilyen ügyekben az ingatlanszakértői véleményeket kapják meg a képviselők.


23.) A dr. Bugyi István Kórház parkolási rendjével kapcsolatos törvényességi észrevételre javaslat (18)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Dr. Sztantics Csaba:
A Csm-i Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételét egy lakossági bejelentés alapján tette. A bejelentés a Kórház területén kívüli parkolásra vonatkozott. Az eset vizsgálata során jutott a Hivatal arra az álláspontra, hogy a helyi rendeletben a nem a Képviselő-testület állapítja meg a kórház területén a parkolási díjat. A Közigazgatási Hivatal leveléből kiolvasható, hogy a kórház területét közterületnek tekinti. Az Étv. és az önkormányzat szerint a kórház területe nem közterület. Az előterjesztésben hivatkoznak a helyi rendelet azon §-ára, amelyben a rendelkezési jogosultságot magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében átadja, az üzemeltető kezébe teszi a parkolási díj meghatározását.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

115/2005. (V.27.) Kt.
Tárgy: A dr. Bugyi István Kórház parkolási rendjével kapcsolatos törvényességi észrevételre javaslat

Határozat

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének 437/2005. sz. levelében írt, a szentesi kórház parkolási szabályaira vonatkozó, törvényességi észrevételét nem fogadja el, mivel a 27/1993. (XII. 17.) KT. sz. rendelet, az 1997. évi LXXVIII. tv előírásaival együtt megfelelően szabályozza a város közterületeinek és közterületeinek nem minősülő egyéb területeinek parkolási rendjét.
Felkéri a jegyzőt a határozat mielőbbi megküldésére.

Felelős: dr. Sztantics Csaba jegyző
Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:
1.) Csm-i Közigazgatási Hivatal - 6721 Szeged, Rákóczi tér 1.
2.) Szentes Város Jegyzője24.) Pályázat benyújtása szúnyoggyérítésre (20)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Az elmúlt napon történt szúnyogírtás a városban. A pályázati összeg nagyobb részének felhasználása 2006-ban történik meg.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a pályázat benyújtásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

116/2005. (V.27.) Kt.
Tárgy: Pályázat benyújtása szúnyoggyérítésre


Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás (továbbiakban: Társulás) tagönkormányzataként hozzájárul ahhoz, hogy a Társulás a "regionális szúnyoggyérítés" témakörben pályázatot nyújtson be a DARFT által kiírt TRFC-DA SZP 2005 keretre.

2.) A Képviselő-testület a pályázat beruházás arányos önerejét 680.000,- forintban állapítja meg, melyet - nyertes pályázat esetén - a Társulás számlájára, a támogatási szerződés aláírását követő 8 napon belül átutal.

3.) A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 10 % önerőt a Városellátó Intézmény költségvetésének terhére biztosítja.

4.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a program utófinanszírozású és a projekt lebonyolításához előleg nem igényelhető. Az előfinanszírozáshoz szükséges forrásokat külön megállapodás alapján az önkormányzat megelőlegezi.

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Társulás képviselőjeként a projekt sikeres benyújtásában működjön közre.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás elnöke
6636 Mártély, Rákóczi tér 1.
3./ Városellátó Intézmény Helyben
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Iroda Helyben
5./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Helyben25.) Művelődési és Oktatási Bizottság tájékoztatója - Pedagógiai szakmai szolgáltatások (21)

Szirbik Imre:
A Képviselő-testület a 25/2005. (III.4.) Kt. határozatában felkérte a Művelődési és Oktatási Bizottságot, hogy a Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájával dolgozza ki az önkormányzati céltartalék és a normatív támogatások hatékony felhasználásának szabályait.

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

117/2005. (V.27.) Kt.
Tárgy: Művelődési és Oktatási Bizottság tájékoztatója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul vette a Művelődési és Oktatási Bizottságnak az önkormányzati céltartalék és a normatív támogatások hatékony felhasználásainak szabályairól szóló tájékoztatóját.26.) Testvérvárosi együttműködés - Sankt-Augustin (19)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Az előterjesztéshez mellékelték a Sankt-Augustin várossal egyeztetett megállapodás szövegét. A sankt-augustini delegáció szerdán megérkezett a városba. Ma 16 órakor ünnepélyesen aláírásra kerül a két város közötti testvérvárosi együttműködési megállapodás.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

118/2005. (V.27.) Kt.
Tárgy: Testvérvárosi együttműködési megállapodás - Sankt-Augustin

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a németországi Sankt-Augustin várossal való partnerkapcsolatát és a mellékelt tartalommal jóváhagyja a testvérvárosi együttműködési megállapodást.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szentes város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.

A határozatról értesítést kap:
1./ Sankt-Augustin város polgármestere
2./ Szentes város polgármestere
3./ Képviselő-testület szakbizottságai
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája27.) Interpellációra válasz (13/1 - 13/7)

Szirbik Imre:
Megkérdezte Móra József képviselőt, hogy a jegyzőkönyvvezető magnetofonja által keltett zavaró rezonancia megszüntetésére irányuló interpellációjára a 13/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Móra József:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Hornyik László képviselőt, hogy a Dózsa György utca melletti belvízelöntések megszüntetésére, valamint a Zalotai út melletti csapadék árkok rekonstrukciójára irányuló interpellációjára a 13/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Hornyik László:
Tény, hogy az egyszeri szivattyúzás nem oldotta volna meg a problémát, de a láncos átemeléssel lehet, hogy sikerült volna. Kérte, hogy a következő évben felvételre kerülő hitelből a 2006. évi költségvetés erre is biztosítson fedezetet.

Kiment a teremből: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Elment az ülésről: Félegyháziné Somogyi Éva képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő

Szirbik Imre:
Megkérdezte Kálmán János képviselőt, hogy a Nyár, Hunyadi, Tavasz és Galamb utcákat összekötő úton szilárd burkolat kiépítésével kapcsolatos interpellációjára a választ elfogadja-e?

Kálmán János:
Az interpelláció parkerdő részére vonatkozó válaszát elfogadta. A Nyár utcára adott választ azzal fogadja el, ha a következő költségvetési évben szerepel és megvalósul a szilárd útburkolat.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt, hogy a Liget bejáratánál lévő útkanyar biztonságosabbá tételével kapcsolatos interpellációjára a választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el. Egy szülőnek nem lesz megfelelő válasz az, hogy az emberek nem tartják be a KRESZ szabályait, ha a gyermekét baleset éri. A gyaloghíd megépítése a következő évi költségvetésbe kerüljön bele.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett (3 fő nem szavazott) elfogadta.

Szirbik Imre:
A félreértések miatt új szavazást rendelt el. Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, igennel szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Kiment a teremből: Nagy Mihály képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő

Szirbik Imre:
A Területfejlesztési Tanács az elmúlt napon tartotta ülését. Az öltöző építésére vonatkozó pályázatot elfogadta. Az épület el fog készülni. Megkérdezte Kálmán János képviselőt, hogy a sportpálya öltözőjével, illetve a sportpályák állapotával kapcsolatos interpellációjára a 13/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Visszajött a terembe: Nagy Mihály képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Kiment a teremből: Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő

Kálmán János:
Az előző interpellációjában kérte, hogy a polgármesterrel, a Sportközpont igazgatójával és a szakosztály vezetőjével egy helyszíni bejárás során tekintsék át a létesítmény állapotát. Az interpellációra adott választ addig nem fogadja el, amíg a helyszíni bejárás nem történik meg.

Visszajött a terembe: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki Kálmán Jánossal ellenkezőleg, az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

Az Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő

Szirbik Imre:
Megkérdezte Oltyán Lajos képviselőt, hogy a Bocskai utca, Jövendő utca és Arany János utca közötti szakaszának csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos interpellációjára a választ elfogadja-e?

Oltyán Lajos:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Füsti Molnár Lajos képviselőt, hogy a Köztársaság utca - Cseuz Béla utca kereszteződésében gyalogos átkelő felfestésével kapcsolatos interpellációjára a 13/5. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Füsti Molnár Lajos:
Az interpellációra adott választ elfogadta azzal, hogy a forgalomszámlálás időpontjáról szeretne értesítést kapni.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Füsti Molnár Lajos képviselőt, hogy a város területén fellelhető, virágzáskor allergiát okozó fák kiirtásával kapcsolatos interpellációjára a 13/6. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Füsti Molnár Lajos:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Visszajött a terembe: Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Szirbik Imre:
Megkérdezte Füsti Molnár Lajos képviselőt, hogy a Móricz Zs. utcából a Hősök erdejébe való bejutással kapcsolatos interpellációjára a 13/7. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Füsti Molnár Lajos:
Az interpellációra adott választ elfogadta azzal a kéréssel, hogy a legbékésebb és mielőbbi megoldást szeretné kérni, hogy az átjárás biztosítva legyen.

Visszajött a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

13/1 Testületi ülés hangfelvételéhez használt magnetofon (Móra J.)
13/2 Dózsa Gy. u. 160. és 185. ingatlanokon belvíz (Hornyik)
Szilárd burkolat a Nyár, Hunyadi, Tavasz, Galamb u. erdő mellett (Kálmán J.)
Strand bejáratánál lévő kanyarban megfelelő biztonság (Rébeli Szabó T.)
13/3 Sportpálya öltözőinek állapota (Kálmán J.)
Sportpálya állapota (Kálmán J.)
Pályák fertőtlenítése az állatrendezvények után (Kálmán J.)


28.) Interpellációk, bejelentések

Varga Árpád:
A választókörzetében lévő Bacsó Béla utcai "ketreces játszótérrel" kapcsolatban többen megkeresték azzal, hogy az ottlakók nyugalmát zavarja. Kérdőívet juttatott el a környező lépcsőházakba, hogy a lakosok véleményt nyilvánítsanak. A kérdőív eredményeként a lakók 80%-a szeretné, ha megszűnne a focipálya, 81% parkoló kialakítását tartaná helyesnek. A focipálya elbontásával kapcsolatban a Városellátó Intézményhez fordult, amelyet határidőre elvégeztek. A Polgármesteri Hivatalhoz egy beadvány került, miszerint állítsák vissza a "ketreces játszóteret". Egyetértett azzal, hogy a gyermekek számára helyet kell biztosítani. A 30 m-re lévő Millenniumi Park zöld területe erre kiválóan alkalmas. Bejelentette, hogy június 15-ig a zöld övezetben kialakítanak egy focipályát. Minden gyermeket szeretettel várnak.

Kálmán János:
Gyerekek keresték meg és egy 600 aláírással ellátott kérvényt adtak át neki, hogy az elbontásra került játszóteret állítsák vissza. Megérti a lakók panaszát. A megoldás az lenne, hogy a gyerekeknek ugyanolyan minőségben biztosítsanak helyet, máshol építsenek fel egy pályát. Meg kell kérdezni a gyerekeket, hogy a zöld területen kialakított focipálya megfelel-e az igényeiknek vagy ragaszkodnak a palánkhoz, ahol kosárlabdázni is lehet. A megoldás kulcsa a gyerekeknél van. Először ki kell alakítani az új pályát, utána kell megszüntetni a régit. A gyermekek véleményét meghallgatva döntsenek az ügyben.

Dr. Demeter Attila:
Felháborítónak tartja Kálmán János képviselő viselkedését. Az előző ülésen interpellációt nyújtott be, amely az ő választókerületének problémája. Tájékoztatásul elmondta, hogy 2000. óta szakemberekkel konzultál. Így sikerült megcsináltatni az Esze Tamás utcát, a dr. Négyesi L. utcát, valamint a Vízműtől a Váradi L. Á. utcáig a járdát. Támadást érez. Frakciójuk arról gondoskodik, hogy legyen a városnak elfogadott költségvetése. A vállalásokat sikerül teljesíteni, a polgári frakció pedig minden költségvetéskor "nemmel" szavaz és követelőzik. Erről le kellene szokni. Az interpelláció arról szól, hogy felvilágosítást kérjenek, a probléma feltárását tegyék meg, mulasztás esetén pedig orvoslást kérjenek.

Karikó Tóth Tibor:
Kérte, hogy a személyeskedő hangnemtől tartózkodjanak. Senkinek sincs felhatalmazása és joga korlátozni más képviselő hozzászólását, tevékenységi körét.

Kálmán János:
Visszautasítja az elhangzottakat. "Egyenrangú képviselők vagyunk, bennünket is a választók küldtek." Joga van bármilyen ügyben interpellálni.
Dicséret illeti a várost a virágos közterületért. A virágládákat be kellene szintezni, hogy még szebb látványt nyújtson.

Ollai Istvánné:
Kérte, hogy a Kíséri városrészben legyenek felülvizsgálva az átjárók és árkok. A múltkori nagy esőzés következtében lehullott csapadékot az árkok nem fogadták be. Sok helyen a kapubejárók alatt a csövek össze vannak törve, a víz nem folyik el.

Dr. Gyenes Ágota:
A Berekhát területén lévő telephely engedéllyel rendelkező vállalkozások azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy a Schweidel utca elején kihelyezett 7,5 t felett 18.00-6.00 óráig behajtani tilos táblát egészítsék ki ideiglenesen a "célforgalom vagy kivéve telephely engedéllyel rendelkezők részére" szöveggel. A vállalkozások megértik a lakosság problémáját, de további toleranciát kértek, mert vállalkozásuk csorbul. Kérte ennek megvizsgálását.

Szirbik Imre:
Ha ezt visszavonják, akkor polgári engedetlenséggel eltorlaszolják az utat.

Hornyik László:
A Damjanich utca Dózsa György utca kereszteződésében a szelektív hulladékgyűjtő edényzet előtt a járdaszakasz egyeletlen, balesetveszélyes.
Továbbhaladva a Damjanich utcán az iskola irányába a telefonelosztó akna fedél melletti járdaszakasz is rossz állapotban van.
A Bercsényi utca Damjanich utca torkolatában - az óvoda kijáratával szemben - az út kátyús. Ezek kijavítását kérte.

Dr. Dömsödi József:
Köszönetét fejezte ki a Városellátó Intézmény vezetőjének, Varga Sándornak, hogy a Ligetben lévő illemhely lebontásra került. Kérte, hogy a Ligetben lévő parkolási gondok megoldási lehetőségét vizsgálják meg.

Szűcs Lajos:
A Bacsó B. utcában lebontásra került focipályával kapcsolatban Kálmán Jánosnak elmondta, hogy csongrádi, derekegyházi, Nagyörvény utcai lakosok is aláírták a beadványt. Elhiszi, hogy a vidéki és a város másik végében lakókat nem zavarja, ha a Bacsó B. utcában fociznak a gyerekek. "Mindent a gyerekekért." A zöld területen kialakítanak egy focipályát, kaput helyeznek el. Az ottlakóknak is megvan a joga a nyugalomra.

Szirbik Imre:
A nyári szünet kezdetéig a játék lehetőségét megoldják.
Mindenkit szeretettel vár a ma 16 órakor kezdődő Szentes és Sankt-Augustin városok testvérvárosi együttműködési megállapodásának ünnepélyes aláírására. 18 órakor a Zeneiskolában ad koncertet Sankt-Augustin város művészei. Június 4-én közbiztonsági családi napot rendeznek.
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésben kívánja folytatni.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester

Hornyik László - Dr. Gyenes Ágota
jegyzőkönyv-hitelesítő