14./ "Állai hulladék kezelése, dögkutak bezárása és rekultivációja a szentesi kistérségben" c. pályázat hiánypótlása (12)

Boros Szilvia:
A beruházás témájában azonos a 2004-ben támogatott biofermentáló üzem létesítésével. Szentes térségében 650 család él közvetlenül a mezőgazdaságból, de a keletkezett mezőgazdasági hulladék végleges és környezetbarát feldolgozása nincs biztosítva. Az ágazati rendeletek által szabályozott és a 2002-ben országgyűlési határozattal elfogadott országos hulladékgazdálkodási terv is előírja, hogy 2005. december 31-ig az állati hulladék dögkutakba, dögtelepre történő elhelyezését meg kell szüntetni és egy központi, korszerű védelemmel ellátott lerakóhelyekre kerülő hulladék mennyiségét a feldolgozás, komposztálás és égetés növelésével kell minimalizálni. Az önkormányzat a 95%-ú állami támogatású pályázattal kötelező feladatát hajtaná végre, csökkentve ezáltal a szerves anyagok által okozott környezetterhelést, valamint egy piacképes terméket tudna előállítani. A beruházással a biofermentáló üzem Nagytőkén kerülne felépítésre, állati hulladékgyűjtő udvarokat létesítenének Szentesen, Nagytőkén, Nagymágocson, Derekegyházán, Fábiánsebestyénben és Szegváron, utakat építenének Nagytőkén, Szegváron és Fábiánsebestyénben, valamint a térség 5 db dögtér rekultiválását és járművek vásárlását biztosítaná. Az I. határozati javaslat 2./ pontjában a mellékelt második oszlopának BM önerő sorában szereplő 15.440.000,- Ft-ot kell figyelembe venni.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Szűkszavúnak tartja az előterjesztést. A határozati javaslat 3./ pontjában szereplő utak kinek a tulajdonában vannak? Milyen értékű járműbeszerzést kívánnak megvalósítani?

Dr. Gyenes Ágota:
Hol lesz kialakítva a biofermentáló központ és van-e lakóövezet a környéken? Megkérdezték és tájékoztatták az ott élőket a beruházással kapcsolatban?

Karikó-Tóth Tibor:
A kialakítandó tárolók és feldolgozó üzem kapcsán készültek-e szakszerű hatástanulmányok?

Kálmán János:
Készültek-e számítások a szolgáltatás díjára vonatkozóan?

Boros Szilvia:
A nagytőkei út az Árpád Agrár Rt tulajdonában van, aki felajánlott a beruházáshoz. A szegvári és a fábiánsebestyéni út az önkormányzat tulajdonában van. A tervezett 60 millió Ft-ból szippantójármű, 2 db állati hulladék szállító jármű, valamint konténerek kerülnének megvásárlásra. A biofrementáló Nagytőkén az Árpád Agrár Rt tulajdonában lévő, jelenleg üresen álló volt állattartó telepen kerül kialakításra, mely a lakóövezettől kellő távolságra található. A kérdésben lakossági fórumokat is szerveztek. Az előzetes és részletes környezeti hatástanulmány Szelevényen,
Nagytőkén, Kunszentmártonban és Szentesen került kifüggesztésre. A biofermentáló az előzetes felmérések alapján 30 ezer tonna kapacitásra lett tervezve. Az üzemben a mezőgazdasági integrációban megtermelt növényi, valamint a kistestű állati hulladék kerülne feldolgozásra.

Kálmán János:
A Többcélú Kistérségi Társulás hulladékfeldolgozását is ellátó üzem nem a logisztikai központban lesz kialakítva. Jelentős költséget jelent a távolabbi területekről történő beszállítás.

Móra József:
Nem lenne szerencsés a társulás középpontjában kialakítani a biofermentáló üzemet. Az állati hulladékot jelenleg a hódmezővásárhelyi fehérjefeldolgozóba szállítják. Jelenleg az átmeneti tárolók hiánya miatt a tárolás sincs biztosítva

Halmai László:
Mennyit kell majd fizetni 1 q paprikaszár elhelyezéséért? A pályázatot számításokkal kellett alátámasztani.

Boros Szilvia:
Az árak nincsenek kidolgozva, mert azokat az üzem működési költségei is befolyásolják. A minisztérium tájékoztatása szerint az üzemeltetésre is pályázatot fognak kiírni. Az üzemeltetés formáját még nem határozták meg.

Halmai László:
A megfelelő információ hiánya miatt ne döntsenek a kérdésben. A pályázatoknál lebontva kell meghatározni az üzemeltetési és egyéb költségeket. A díjakat a visszaszámolással meg lehetne állapítani.

Boros Szilvia:
A pályázati támogatás az építésre vonatkozik. Nincs kidolgozva a pályázat konstrukciója, ezért nem kellett üzemeltetési tervet készíteni. Az üzemeltetési terv az állami támogatás mértékétől fog függni.

Szűcs Lajos:
A Pénzügyi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta.
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal elfogadta (1 fő nem szavazott).

66/2005.(IV.29.) Kt.
Tárgy: "Állati hulladék kezelése, dögkutak bezárása és rekultivációja a szentesi kistérségben" c. pályázat hiánypótlása

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KIOP - "Állati hulladék kezelése, dögkutak bezárása és rekultivációja Szentes és
térségében" c. pályázat saját forrás biztosításával és a létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KIOP - "Állati hulladék kezelése, dögkutak bezárása és rekultivációja Szentes és térségében" témájú pályázat Szentes Kistérség Többcélú Társulás által történő hiánypótlását annak érdekében, hogy a szentesi kistérség minden településén megoldott legyen az állati hulladék kezelése.

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy amennyiben a Többcélú Társulás belügyminisztériumi pályázata nem jár sikerrel, a Szentes városra eső önrész 60%-át, azaz 25.733 e Ft-ot 2005. évi költségvetésében hitel felvételével vagy egyéb bevételből biztosítja.

3.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a beruházás által a Többcélú Társulásnak többletvagyona keletkezik, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Szentes Kistérség Többcélú Társulás a pályázati forrásból megvalósuló biofermentáló üzemet, települési átrakókat, utakat, járműveket saját forrásból, avagy üzemeltető által működtesse.

4.) A Képviselő-testület megbízza a Szentes Kistérség Többcélú Társulás Tanácsát a hiánypótlás határidőben történő benyújtásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa
2./ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Iroda


67/2005.(IV.29.) Kt.
Tárgy: "Állati hulladék kezelése, dögkutak bezárása és rekultivációja a szentesi kistérségben" c. pályázat hiánypótlása

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a BM - "Állati hulladék kezelése, dögkutak bezárása és rekultivációja Szentes és térségében" c. pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az "Állati hulladék kezelése, dögkutak bezárása és rekultivációja Szentes és térségében" témájú pályázat "a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése
2005. évi támogatási rendjéről" c. belügyminisztériumi rendelet támogatásával történő megvalósítását.

2.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy "KIOP - "Állati hulladék kezelése, dögkutak bezárása és rekultivációja Szentes és térségében" témájú pályázat saját forrás kiegészítéséhez a Szentes Kistérség Többcélú Társulása nyújtson be pályázatot a vonatkozó belügyminisztériumi tájékoztató szerint, a saját forrás 60%-ára, összesen 22.567 e Ft támogatásra.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Iroda15./ Szentes és térsége Területfejlesztési Társulás megszüntetése (13)

Szűcs Lajos:
A megszűnő társulás jogutódja a Szentes Többcélú Kistérségi Társulás lesz.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

68/2005.(IV.29.) Kt.
Tárgy: Szentes és Térsége Területfejlesztési Társulás megszüntetése

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6.§ /1/ bekezdés b.) pontja alapján elhatározza a Szentes és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megszüntetését.

A Társulás azzal a nappal tekinthető megszűntnek, amikor a Társulás tagjainak mindegyike kimondja a Társulás megszüntetését.

2.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 2004. június 25-én a térség önkormányzati képviselő-testületei által létrehozott Szentes Kistérség Többcélú Társulását a Szentes és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás jogutódjának tekinti.

2.) A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának vezetőjét, hogy a kistérség valamennyi képviselő-testületének hasonló tartalmú határozatának meghozatalát követően a határozatokat küldje meg a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (6720 Szeged,
Széchenyi tér 9.) és a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal (6720 Szeged, Rákóczi tér 1.) részére.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Területfejlesztési Tanácsa Szentes, Kossuth tér 5.
2./ Szentes Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
3./ Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal 6720 Szeged, Rákóczi tér 1.
4./ Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
5./ Szentes Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Irodája16./ Magyarországi Fürdővárosok Szövetségéhez történő csatlakozás (14)

Mészáros Zsuzsanna:
A csatlakozás nagy lehetőséget jelentene a városnak. A szövetség 1992. óta működik és közel 50 város a tagja. 2004-ben egy marketing akcióban való részvételre, idén a csatlakozásra kaptak lehetőséget.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Fürdővárosok Szövetségéhez önként nem lehet csatlakozni? Hány tagja van a szövetségnek?

Mészáros Zsuzsanna:
Pontosan nem tudja megmondani a tagok számát, mert ebben az időszakban több várost is megkerestek a csatlakozás lehetőségével.

Kálmán János:
Milyen hozadékot és mit remélhet a város a csatlakozás után?

Mészáros Zsuzsanna:
A szövetség érdekképviseletének nagy szerepe van az országos lobbyban, a pályázati kiírásokban, és döntésekben. Közös marketingprogramokat szerveznek, közös kiadványokat készítenek, melyeket külföldre is eljuttatnak.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Korábban jelezte-e a város csatlakozási szándékát?

Mészáros Zsuzsanna:
Tavaly jelentkeztek, de az elmúlt évekre visszamenőleg nem tud válaszolni, mert akkor még nem volt a Polgármesteri Hivatal dolgozója.

Halmai László:
Véleménye szerint a város későn csatlakozik a Fürdővárosok Szövetségéhez. Szentes nemcsak a nagyobb fürdővárosokkal, de a környékbeli fürdőkkel sem tud versenyre kelni. A korábbi városvezetés nem tudott olyat álmodni, amire ma büszke lehetne.

Baranyi Imre:
Az elmúlt évek fejlesztési koncepciójában is fontos szerepet töltött be a sport- és fürdőturizmus fejlesztése.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Magyarországi Fürdővárosok Szövetségéhez történő csatlakozással, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

69/2005.(IV.29.) Kt.
Tárgy: Magyarországi Fürdővárosok Szövetségéhez történő csatlakozás

Határozat

Szentes Város Önkormányzata a Magyarországi Fürdővárosok Szövetségének 1992-ben kelt alapszabálya alapján csatlakozni kíván a Szövetséghez. Az önkormányzat vállalja az alapszabály szerinti tagi kötelezettségek teljesítését.

Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozással kapcsolatos okmányok aláírására.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Magyarországi Fürdővárosok Szövetsége
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Iroda

Bejött a terembe: Hornyik László képviselő
Kiment a teremből: Törőcsik Zoltán és dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő


18./ "Szentes és Újszentes közös turisztikai és marketing programja" pályázat (15)

Mészáros Zsuzsanna:
Az önkormányzat az INTERREG határon átnyúló pályázat 2.2 sz. intézkedésére kíván pályázatot benyújtani, mely a kis- és középvállalkozások közötti együttműködések támogatására irányul. Egy közös turisztikai és marketingprogramot valósítanának meg Újszentes testvérvárossal. A pályázati támogatás több közös belföldi kiállításra, nagyobb példányszámú közös kiadványra, közös televíziós és napilapos hirdetésekre, valamint a Gólyás házban egy információs tourinform iroda kialakításának berendezésére nyújtana fedezetett. A pályázat 2 éves időtartamra szól.

Visszaérkezett a terembe: Törőcsik Zoltán és dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

70/2005.(IV.29.) Kt.
Tárgy: Szentes és Újszentes közös turisztikai és marketing programja" pályázat

Határozat

1. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a "Szentes és Újszentes közös turisztikai és marketing program" c. projekt benyújtását az VÁTI Kht. Irányító Hatóság által meghirdetett "Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004-2006 (INTERREG) pályázat 2.2 számú intézkedésre.
Ennek alapján állami támogatást és saját forrást kíván biztosítani a program megvalósítása érdekében.

2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a programhoz szükséges saját forrást 2005. évi költségvetésében az alábbiak szerint biztosítja:
- pályázati támogatás: 57.931.000,- Ft
- saját forrás: 3.049.000,- Ft
- összesen: 60.980.000,- Ft

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készítesse el, és a határidőben történő benyújtásról gondoskodjon.

3. Kéri a Képviselő-testület, hogy az "Szentes és Újszentes közös turisztikai és marketing program"-ra benyújtott INTERREG pályázattal összefüggő, költségvetést érintő változásokat a pályázat elbírálását követően rendezze.

Határidő: 2005. május 20.
Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ VÁTI Kht. - Békéscsaba
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Újszentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda18./ "Gólyás ház" határozatának módosítása (16)

Mészáros Zsuzsanna:
Az önkormányzat 2004. augusztusában a Phare CBC "Határon Átnyúló Gazdaságfejlesztési" programra pályázatot nyújtott be a "Gólyás ház" felújítására. A szerződéskötés mellékleteinek összeállításakor tájékoztatták a várost, hogy a költségvetés adatlapjának egyik sora hibás adatokat tartalmaz. Amennyiben a számadatok nem kerülnek javításra, elállnak a támogatás folyósításától. Az elkészített adatlapokat számítógépeken kapták meg.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

71/2005.(IV.29.) Kt.
Tárgy: "Gólyás ház" határozatának módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 173/2004 (VII. 29.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A 2005. évi költségvetésben 20.496.194,- Ft önerőt biztosít a Szentes, Petőfi u. 4. "Gólyás ház" Művészetek Házává történő alakítása című Phare CBC "Határon Átnyúló Gazdaságfejlesztés" program támogatásával történő beruházáshoz. A Phare hozzájárulás összege (74.949.754,- Ft) változatlan marad, a beruházás összköltsége 95.445.946,- Ft-ra emelkedik. Az önerő többletköltségét, a 3.022.185,- Ft-ot a fejlesztési feladatok átcsoportosításából felszabaduló források, illetve a fejlesztési hitel terhére hagyja jóvá a Képviselő-testület.

Felelős: polgármester
Határidő: 2005. május 3.

A határozatról értesítést kap:
1./ VÁTI Kht. - Békéscsaba
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda
4./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda19./ Tájékoztató a 2005/2006. nevelési évi óvodai felvételekről (17/1)

Szűcs Lajos:
A gyermeklétszám csökkenése alapján alakították ki az óvodai csoportok létszámát.

Ollai Istvánné:
Kajánújfaluban eddig a 9 gyermekre 1 óvónőt, a következő nevelési évben már 2 óvónőt fognak alkalmazni?

Szűcs Lajos:
Az óvónő nem lehet ott 7.00-17.00 óráig. A későbbiek folyamán dönteni kell a Kajáni óvoda további működtetéséről. A gyermeklétszám folyamatos csökkenése szükségessé teszi az óvodák és iskolák működtetésének felülvizsgálatát.

Ollai Istvánné:
Óvónő elvonása esetén a kevesebb óvónő többet fog dolgozni?

Szűcs Lajos:
Minden óvodai csoportnál 2 óvónőt kell alkalmazni.

Dr. Sztantics Csaba:
Kérte, hogy az intézmények feladatának átvizsgálásáról és a létszámszükségletek racionalizálásáról szóló előterjesztést a májusi ülés helyett a júniusi ülésen tárgyalják meg.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki a kiegészítéssel a tájékoztatót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

72/2005.(IV.29) Kt.
Tárgy: Tájékoztató a 2005/2006. nevelési évi óvodai felvételekről

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2005/2006. nevelési évre vonatkozó óvodai beíratásokról szóló tájékoztatót, és:

1. Engedélyezi, hogy
a Kossuth utcai Óvodai Munkáltatói Körzetben összesen 14,5 óvodai csoport
a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzetben összesen 9,5 óvodai csoport
a Köztársaság utcai Óvodai Munkáltatói Körzetben összesen 8,5 óvodai csoport
(beszámítva az eperjesi tagóvodát is)
az Apponyi téri Óvodai Munkáltatói Körzetben összesen 10+1(sajátos nevelési igényű) óvodai csoport induljon a 2005/2006. nevelési évben.

2. A Képviselő-testület kötelezi a Felsőpárti-, a Kossuth utcai-, és a Köztársaság utcai Óvodai Munkáltatói Körzet vezetőit, hogy az óvónői áthelyezéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegyék meg.

Határidő: 2005. szeptember 1.
Felelősök: Intézményvezetők

3. A 2005/2006. nevelési évben tényleges óvodai csoport- és gyermeklétszámoknak, óvodapedagógus létszámoknak a 2005. évi költségvetési tervezési adataihoz képest változó költségvetési növekedéseket, illetve csökkenéseket az intézményi költségvetésekben érvényesíteni kell.

Határidő: 2005. szeptember 01.
Felelősök: Alpolgármester, Jegyző, Intézményvezetők

4. A Képviselő-testület az intézmények feladatának átvizsgálásáról és a létszámszükségletek racionalizálásáról szóló előterjesztést a májusi ülés helyett a júniusi ülésen tárgyalja meg.

Határidő: 2005. júniusi testületi ülés
Felelős: Jegyző, Intézményvezetők

A határozatról értesítést kapnak:
1. Óvodai Munkáltatói Körzetek Vezetői
2. Városi Intézmények Gazdasági Irodája
3. Szentes Város Polgármestere
4. Szentes Város Alpolgármestere
5. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
6. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája20./ Beiskolázás a 2005/2006. tanévre (17/2)

Szűcs Lajos:
A beiratkozások alapján 22 fővel csökkent a gyermeklétszám, az iskolákban az elmúlt éveknél kevesebb osztályt tudnak indítani. Az intézmények a beiratkozások alapján kapnak engedélyt az osztályok szervezésére.

Karikó-Tóth Tibor:
A beiratkozásokkal kapcsolatos testületi döntést nem minden iskola vette figyelembe. Pedagógiai aggályát fejezte ki a 1,5 és 2,5 osztályokkal kapcsolatban. Az óvodából egy új légkörbe kerülő gyermek már első osztályban szembesül azzal, hogy adott tanítási órát nem a megszokott tanító néni vezeti. Reményét fejezte ki, hogy ezzel nem a fejlesztő pedagógusok munkáját fogják növelni. A város ezzel a döntésével normatíva vesztést fog elszenvedni, mert az iskola csak a 21 főt meghaladó osztálylétszám esetén jogosult a + 10%-os normatíva igénybevételére. Örömét fejezte ki, hogy a pedagóguslétszám csökkentésére csak nagyon indokolt esetben volt szükség.

Dongó László:
Támogatja az Érdekegyeztető Tanács véleményét, miszerint a Deák Ferenc Általános Iskola Damjanich János Tagiskolájában a 17 tanulóval ne fél, hanem egy első osztály induljon. Hogyan képzelték el a fél osztály indítását?

Szűcs Lajos:
A döntéseknél a gyermekek érdekét vették figyelembe. Volt olyan elgondolás, hogy a 1,5 osztály 1 osztály, a 2,5 osztály 2 osztály legyen. Megérti a fél osztállyal kapcsolatos aggályokat is. Ősszel javasolni fogja az intézmények alapdokumentumainak átvizsgálását és a beiratkozások alapján történő módosítását.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

73/2005.(IV.29.) Kt.
Tárgy: Beiskolázás a 2005/2006. tanévre


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a "Beiskolázás a 2005/2006. tanévre" tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola ének-zene emelt szintű tantárgyat tanuló első osztályában 29 fős tanulólétszám legyen.

2.) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a 2005/2006. tanévben az önkormányzati általános iskolák az alábbiak szerint szervezzék az első osztályos tanulócsoportokat:

3.)
1. ) A Petőfi Sándor Általános Iskolában
1 első osztály
2.) A Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolájában összesen:
3 első osztály
3.) A Koszta József Általános Iskolában
2,5 első osztály
4.) A Klauzál Gábor Általános Iskolában
1,5 első osztály
5.) A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában
1 első osztály
induljon.

4.) A Képviselő-testület - a csökkenő gyermeklétszám és ennek hatásaként jelentkező osztálylétszám csökkenés miatt - kötelezi

- a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatóját, hogy 2 pedagógus álláshely (1 álláshely tényleges felmentéssel, végkielégítéssel + 1 álláshelynek megfelelő bér, pótlékok és járulékok elvonásával történő megszüntetésével),
- a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola igazgatóját, hogy 1 pedagógus álláshely,
- a Koszta József Általános Iskola igazgatóját, hogy 1 pedagógus álláshely esetében a létszámleépítéssel kapcsolatos, a Kjt. rendelkezéseinek megfelelő intézkedéseket tegyék meg.

Határidő: 2005. szeptember 1.
Felelős: Intézményvezetők

5.) A tényleges osztály, tanulószámoknak, pedagóguslétszámoknak a 2005. évi költségvetési adataihoz képest változó költségvetési tényezőket az intézményi költségvetésekben érvényesíteni kell. Az ezekből adódó megtakarítások a 2005. évi költségvetésben a normatív támogatások elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség teljesítését szolgálják.

Határidő: 2005. szeptember 1.
Felelős: Alpolgármester, Jegyző, Intézményvezetők

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Önkormányzati általános iskolák igazgatói
2.) Városi Intézmények Gazdasági Irodája
3.) Szentes Város Polgármestere
4.) Szentes Város Alpolgármestere
5.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
6.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája21./ Új szolgáltatási díjak megállapítása az uszodánál (18)

Karikó-Tóth Tibor:
Magasnak tartja az elveszett bérletek pótlásának költségét. Javasolta, hogy a 14 év alatti gyermekek esetében a bérletek pótlása önköltségi áron történjen.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság javasolta az 1. sz. melléklet "Szauna jegy és szauna pótjegy megvásárlásával az adott napon az üzemelési idő alatt folyamatosan biztosított a szolgáltatás." mondattal való kiegészítését. A szolgáltatásokat igénybevevő szentesiek díjtételének 20%-os csökkentését javasolta.

Kálmán János:
A belépőjegyet váltó vendég milyen áron tudja megvásárolni a szaunajegyet?

Szűcs Lajos:
A pótjegy árán tudják megvásárolni a szaunajegyet.

Kozák János:
A belépőjegy mellett szaunapótjegyet és nem egy összevont jegyet kellene váltani azoknak, akik a szolgáltatást csak később kívánják igénybe venni. Javasolta, hogy az éves bérlettel rendelkezők kiegészítő szolgáltatásként ingyen használhassák a szaunát. Hódmezővásárhelyen 85 eFt-ba kerül a fűtetlen kabin + 4 személy éves bérlete.

Baranyi Imre:
A szaunajegy váltásakor a belépőjegyet is meg kell váltani, mert használni fogja a medencét, a pótjeggyel egy kiegészítő szolgáltatást tudnak igénybe venni. Nem ért egyet Kozák János javaslatával és az nem része az előterjesztésnek. Az éves bérlet 25 eFt-ba kerül, a kabinbérletért pedig 4 belépőjegyet is magába foglal.

Dongó László:
Javasolta, hogy a jövőben ne emeljék az uszodai szolgáltatások díjait.

Móra József:
Az előterjesztés csak az új szolgáltatások díjakra vonatkozik.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Karikó-Tóth Tibor képviselő javaslatával, miszerint a bérletek pótlása 14 év alatt önköltségi áron történjen, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az új szolgáltatásokat igénybe vevő szentesiek 20%-os kedvezményben részesüljenek, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett, 2 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a kiegészített határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 2 nem szavazat ellenében elfogadta (4 fő nem szavazott).

Halmai László:
Kozák János bizottsági tag javaslata nem lett megszavaztatva.

Szűcs Lajos:
A javaslat nem az előterjesztésre vonatkozott.

Móra József:
Az SZMSZ alapján a képviselők és nem a bizottságok külsős tagjai tehetnek javaslatot.

Dr. Sztantics Csaba:
Az SZMSZ tanácskozási jogot biztosít a bizottságok külsős tagjainak. A javaslat a szaunára vonatkozott, ezért kérte, döntsenek a kérdésben.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Kozák János bizottsági tag javaslatával, miszerint az 1. sz. mellékletben a szaunapótjegyre vonatkozóan "érvényes bérlethez kiegészítő jegy" szövegrész kerüljön elhagyásra, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett, 6 nem szavazat ellenében nem fogadta el (1 fő nem szavazott).

Szűcs Lajos:
Újra szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 7 nem szavazat ellenében elfogadta.

74/2005.(IV.29.) Kt.
Tárgy: Új szolgáltatási díjak megállapítása az uszodánál

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az uszodai szolgáltatás bővülésével összefüggő díjakról készült előterjesztést megtárgyalta és az

1. sz. melléklet szerint kimunkált szolgáltatási díjak mértékét jóváhagyja.

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az elveszett bérletek pótlása 14 év alatt önköltségi áron történjen.

Felelős: üzemeltető
Határidő: 2005. május 1., illetve folyamatos

A határozatról értesítés kapnak:
1.) Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja
2.) Szentes Város Polgármestere
3.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
4.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája22./ Sportközpont Alapító okiratának módosítása (19./)

Szűcs Lajos:
A Sportközpont székhelye Szentes, Csallány G. part. 4. számra változott.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

75/2005.(IV.29) Kt.
Tárgy: Sportközpont Alapító okiratának módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Önkormányzat Sportközpontjának Alapító okiratát a melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a jegyzőt a módosítás átvezetésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Sportközpont
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája23./ Bankgarancia-ígérvény nyújtása a Vállalkozói Inkubátorház-pályázathoz (20)

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A bankgarancia beváltása esetén hogyan érvényesíti kártérítési igényét az önkormányzat?

Boros Szilvia:
A pályázat kidolgozása, számszaki összeállítása és a tervezések folyamatban vannak. Ilyen jellegű megállapodást csak a pályázat elkészítése után lehet kidolgozni A pályázatot május 20-ig kell benyújtani.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Halmai László:
Szentesen minden fordítva működik, mert a Képviselő-testületnek megfelelő mérlegelési lehetőség nélkül, a pályázat elkészítése előtt kell a bankgaranciáról döntenie.

Szűcs Lajos:
Sajnos ezt tartalmazzák a pályázati kiírások. A feladatot a pályázat segítségével tudják megvalósítani.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Nem a város pályázik, hanem az EU-FOCUS Kft kér bankgaranciát az önkormányzattól. Az előterjesztés nincs megfelelően előkészítve.

Boros Szilvia:
A megállapodást a pályázati dokumentáció ismeretében tudják elkészíteni.

Visszaérkezett a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Kálmán János:
Nem lehet felelősen dönteni, ha nem áll megfelelő információ a rendelkezésre. Mi a biztosíték arra, hogy az önkormányzat, mint kézfizető kezes a bankgarancia váltása esetén visszakapja az összeget?

Dr. Demeter Attila:
Más tulajdonában és üzemeltetésében lévő feladat esetén az önkormányzat nem vállalhat ilyen felelőséget.

Karikó-Tóth Tibor:
A város vállalkozói számára egy felszólítás, hogy "Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér!" Egyetért dr. Demeter Attila képviselővel.

Szűcs Lajos:
Javasolta az előterjesztés napirendről való levételét és a rendkívüli ülésen való tárgyalását.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

76/2005.(IV.29.)Kt.
Tárgy: Bankgarancia-ígérvény nyújtásáról szóló előterjesztés

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bankgarancia-ígérvény nyújtása a Vállalkozói Inkubátorház-pályázathoz c. előterjesztést levette a napirendről.

Határidő: 2005. májusi rendkívüli testületi ülés
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Iroda24./ A 8350/100 hrsz-ú terület megosztása során nyert terület forgalomképtelen vagyontárgyak köréből történő kivonása (21)

Szűcs Lajos:
Nem kellene engedni és rendszert csinálni abból, hogy az engedély nélkül építkezők megválthassák az épületet.

Halmai László:
Indult-e vizsgálat a város frekventált területén engedély nélkül történt építkezéssel kapcsolatban? Az önkormányzat és a Közterület Felügyelet sem vette észre a szabálytalanságot?

Dr. Sztantics Csaba:
A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya megindította az eljárást. Utána kell néznie, hogy az építkezés mely fázisában történt az intézkedés.

Baranyi Imre:
A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság többször tárgyalta az előterjesztést. Az ingatlan korábbi tulajdonosa kezdte el az építkezést, a jelenlegi tulajdonos jóhiszeműen folytatta a beruházást, mellyel munkahelyeket is teremt. Szükségesnek tartják a törvényesség helyreállítását. Javasolták, hogy a terület minimum 20 eFt/m2 áron kerüljön értékesítésre.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 3:2 arányban megtárgyalásra javasolta és a 15 eFt/m2 + áfa vételárat alacsonynak tartotta. Az árat 20 eFt + áfa összegben javasolja meghatározni. Precedenst kell teremteni az illegális építkezésekkel szemben.

Szűcs Lajos:
A Pénzügyi Bizottság javaslata szerint minimum 20 eFt/m2-ben határozzák meg az ingatlan értékét.

Halmai László:
Az engedély nélkül épült ingatlanokat le kell bontatni. Az előterjesztés elfogadásával a Képviselő-testület elveszti következetességét és jogszerűségét. Javasolta, hogy az államigazgatási hatósági jogkör alapján a Műszaki Osztály tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Dr. Sztantics Csaba:
Saját területen történt engedély nélküli építkezések esetén visszabontásra és építéshatósági bírság megfizetése mellett a fennmaradási engedély elbírálására is van lehetőség. A határozati javaslat elfogadásával az építtető a terület tulajdonosává válna és az építéshatósági bírság kirovása mellett kérhetné az épület fennmaradási engedélyét.

Ollai Istvánné:
Fizettek-e bérleti díjat a terület után? Javasolta, hogy a területet értékesítés helyet bérbeadással hasznosítsák.

Babos István:
Épületbővítésre nem lehet bérleti szerződést kötni. El kell dönteni, hogy elfogadják-e az engedély nélküli építkezést és hozzájárulnak-e a törzsvagyonból való kivonáshoz. Amennyiben nem, a Műszaki Osztálynak intézkednie kell a lebontás és a meglévő épület egységében való átalakítása iránt. Az új épület nívósabb, a régi egy szerényebb rész, ezért az egész ingatlannak egy egységes építészeti formát kell kapnia.

Dr. Demeter Attila:
A Pénzügyi Bizottság javaslata magában foglalja az áfá-t? Amennyiben nem, akkor a határozati javaslatban azt is szerepeltetni kell.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság javaslatával kiegészítve elfogadja, miszerint az ingatlan minimum 20 eFt/m2 áron kerüljön értékesítésre, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében elfogadta.

77/2005.(IV.29.) Kt.
Tárgy: A 8350/100 hrsz-ú terület megosztása során újonnan nyert terület forgalomképtelen vagyontárgyak köréből történő kivonása

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szentes város belterületén lévő, 8350/100 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan megosztása útján nyert, s a megosztást követően a 8350/76 hrsz.-ú ingatlanhoz csatolt 53 m2 terület törzsvagyon köréből történő kivonásához, és egyúttal a forgalomképes vagyoni körbe átsorolja.

A Képviselő-testület a földrészletet minimum 20.000,- Ft/m2 + áfa áron kívánja értékesíteni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozat aláírására.

Határidő: folyamatos.
Felelős: Szirbik Imre polgármester.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ B-CONTOUR Kft. Szentes, Honvéd u. 66. sz.
2./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli Irodája

Halmai László:
A Polgári Frakció nem járul hozzá semmilyen utólagos legalizáláshoz, az építéshatósági előírások megszegéséhez.


25./ Az elektronikus hírközlési infrastruktúra bővítése Csongrád megye északi részén" témájú pályázat benyújtása (25)

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Ki lesz a projekt kivitelezője? Milyen feltételekkel lesz a kivitelezés megpályáztatva? Van-e már kiválasztott kivitelező és beszállító? Milyen becslések alapján állították össze a költségkimutatást, mikor és hol lehet a számításokat megtekinteni? A pályázat előírja-e, hogy a francia cég eszközeit kell használni, vagy más műszaki paramétereknek megfelelő eszközök is elfogadhatók? Nyílt lesz-e a pályázat? Mikor és hol jelent meg a pályázati kiírás?

Halmai László:
A 200 MBps átvitelű egység csak francia gyártmányú lehet?

Boros Szilvia:
Amennyiben az önkormányzat és a környező települések támogatják a pályázat benyújtását, megkezdődnek a pályáztatások és a közbeszerzés. Az ajánlattevőktől kérték, készítsenek beruházásra, üzemeltetésre és együttműködésre vonatkozó tervet, valamint hogy milyen eszközökre és együttműködési konstrukcióra pályázzon az önkormányzat. A pályázati kiírás szerint előnyt élveznek azok a pályázók, akik a pályázatot a szolgáltatóval közösen nyújtják be. Nincs konkrétan kiválasztott kivitelező és beszállító. Az előterjesztésben szereplő konzorcium adta a legelőkészítettebb és a térség számára legkedvezőbb ajánlatot. A konzorcium koordinálja a Dél-alföldi térségek ilyen jellegű pályázatát. Az eszközökre vonatkozóan csak alternatívát tartalmaz az anyag. A nyílt pályázatot néhány héten belül meg kell hirdetni.

Karikó-Tóth Tibor:
Ismertette az előterjesztés 4. oldalának első bekezdését, melyben már konkrét társaságok vannak megjelölve.

Móra József:
Az előterjesztés a projekt előkészítésében közreműködőket sorolja fel. Egy ekkora összegű pályázatnál senki nem vállalja fel a közbeszerzés megkerülését. Szentes város és a kistérségi települések közös optikai kábelhez csatlakoznának. A 19.983.000,- Ft önrész felvállalásával az önkormányzat biztosítani tudja a kistérség fejlődését. A törzshálózat már 1989-ben kiépült.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Nem kapott választ, hogy mikor és hol jelent meg a pályázat. Mi alapján választották ki az ajánlattevőket és hány ajánlattevő volt? A megfelelő döntés érdekében több információra lenne szükség. Egyetért az ötlettel.

Boros Szilvia:
A pályázatot üzemeltetési terv és partnerek nélkül nem tudják benyújtani. Az érdeklődések folyamán érkeztek a megkeresések. Tárgyalásokat kezdeményeztek a Tanet Kft-vel, valamint az IBM-mel, akik 5000,- Ft/hó internethasználatot, ingyenes telefonhasználatot, kábel tv szolgáltatást és észak Csongrád-megye teljes vonalának kiépítését vállalnák. 3 ajánlat érkezett. A települések által elfogadott feltételeket a közbeszerzési kiírásban szerepeltetni fogják.

Dr. Dömsödi József:
Kik a tagjai a Szentes Kistérség Többcélú Társulás Tanácsának?

Halmai László:
Furcsának tartotta, hogy a támogatás rendelkezésre állása előtt kell a közbeszerzéseket elvégezni. Miért nincs tudomása a Képviselő-testületnek egy száz millió Ft-os közbeszerzésről? Ismertette a 6. pont második bekezdését. A pályázat elbírálásakor előnyt fognak élvezni, ha a pályázatot a partnerrel közösen nyújtják be. Be kellett volna mutatni a cégeket. Az előterjesztés alapján nem tudják garantálni a közpénzzel való elszámolást. Milyen kiutat lát a projekttel kapcsolatban az előterjesztő?

Boros Szilvia:
A térség polgármesterei és az érdekképviseletetek a tagjai a Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsának.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Hol és mikor jelent meg a pályázat? Az ajánlattevőket nyíltan hívta fel az előterjesztő ajánlattételre, vagy zárt meghívásos ajánlatkérés történt? Kik voltak a pályázók?

Kiment a teremből: Halmai László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Boros Szilvia:
A pályázat első alkalommal tavaly márciusban, második alkalommal április 4-én jelent meg. A közbeszerzés még nem került kiírásra. Az ajánlatok szakmai segítséget nyújtottak az önkormányzatnak. A Geovio Kft Észak-Magyarországon folytatott ilyen jellegű programokat. Sajnos a mai napig nem készítette el a terveket. A támogatási szerződés aláírásáig le kell folytatni a közbeszerzést.

Dr. Demeter Attila:
Az előterjesztés 1. pontja a pályázatról szól. Európai Uniós követelményeknek megfelelő projektet valósítana meg Szentes, Mindszent és Csongrád kistérsége. Az előterjesztést alaposnak és jónak tartotta, valamint a képviselők figyelmébe ajánlotta az 1-7. pontokat. Arról kell döntenie, hogy támogatja-e a GVOP pályázat benyújtását vagy nem. Javasolta a pályázat benyújtását.

Visszajött a terembe: Halmai László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Mi alapján választották ki azokat, akiktől az ajánlatokat bekértek?

Kiment a teremből: dr. Demeter Attila képviselő:
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Polgári Frakció az ötletet támogatja. A 2. sz. mellékletben ki van pontozva, hogy kivel alakítanak közös konzorciumot. A 4. oldal első bekezdése alapján már a projekt üzemeltetőjét is kiválasztották. Megkeresték-e a szentesi székhelyű Metalcom-R Kft-t?

Boros Szilvia:
A megállapodás-tervezet alapján Csongrád Kistérséggel és Mindszenttel Kistérséggel kötnének konzorciumot. A potenciális üzemeltetőt és építőt a közbeszerzés alapján választják ki. A Megalcom-R Kft nem kezdeményezte a pályázat koordinálását. Remélik, hogy a beruházásban ők is részt fognak venni.

Dr. Sztantics Csaba:
A Többcélú Kistérségi Társulás vezető szerve a Társulási Tanács. A társulás a képviselő-testületek támogatását várja. A pályázatot a Többcélú Kistérségi Társulás nyújtja be, az eljárásokat a Társulási Tanács folytatja le.

Halmai László:
Ki a projekt menedzsere? A projekt menedzserének május 6-ig részletes műszaki és gazdasági tervet kell kidolgoznia.

Boros Szilvia:
A program koordinátora Tari János, aki a Magyar Fejlesztési Bankkal együttműködve dolgozza ki a gazdasági tervet.

Halmai László:
A projekt menedzsere az üzemeltető cég műszaki vezetője, tulajdonosa. Nem tudnak garanciát vállalni a közpénz tiszta versenyben való felhasználására. A Tanet Kft-nek, az IBM Magyarország Kft-nek és a SAGEM Kft-nek a pályázat benyújtásához szüksége van az önkormányzatokra. Nem úgy kell táncolni, ahogy a vállalkozó fütyül. A Polgári Frakció támogatja és előremutatónak tartja az elmaradott térségek széles sávú hálózatának kialakítását, de az előterjesztés nem nyújt garanciát arra, hogy a beruházást nem egy extraprofitra törekvő vállalkozó fogja végezni. Bejelentette, nem vesz részt a szavazásban.

Dr. Demeter Attila:
"A beruházások az önkormányzatok irányításával jönnek létre és az ő tulajdonukban marad." Kérte, hogy a 7. pont utolsó kiemelt bekezdésének figyelembevételével hozzák meg döntésüket.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Megdöbbentőnek tartja, hogy egy Észak-magyarországi céget megkeresnek, de egy helyi vállalkozást nem kérnek fel ajánlattételre. Az április 4-én megjelenő pályázatot május 6-ig kell benyújtani, de a projektben az önkormányzat nincs képviseltetve. Az előerjesztést jelenlegi formájában kuszának és meggondolatlannak tartja.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslatok elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta (6 fő nem szavazott).

Halmai László:
A Polgári Frakció nem szavazott a kérdésben.

78/2005.(IV.29.) Kt.
Tárgy: "Az elektronikus hírközlési infrastruktúra bővítése Csongrád megye északi részén" témájú pályázat benyújtása

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a GVOP - "Az elektronikus hírközlési infrastruktúra bővítése Csongrád megye északi részén" témájú pályázat Szentes Kistérség Többcélú Társulás által történő benyújtását annak érdekében, hogy a szentesi kistérség minden településén, kedvező áron elérhető legyen a szélessávú Internet, adott legyen az elektronikus önkormányzás lehetősége, a kábeltelevíziózás és az IP alapú telefonálás lehetőségei.

2.) A Képviselő-testület támogatja, hogy a Szentes Kistérség Többcélú Társulás hozzon létre konzorciumi partnerséget a Csongrádi kistérséggel és Mindszent településsel, továbbá elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Konzorciumi megállapodás tervezetet.

3.) A Képviselő-testület vállalja, hogy amennyiben a Többcélú Társulás belügyminisztériumi pályázata nem jár sikerrel, a Szentes városra eső önrész 60%-át, azaz 20.509 e Ft-ot 2005. évi költségvetésében biztosítja.

4.) A Képviselő-testület megbízza a Szentes Kistérség Többcélú Társulás Tanácsát a pályázat előkészítésével és koordinálásával.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa
2./ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája


79/2005.(IV.29.) Kt.
Tárgy: "Az elektronikus hírközlési infrastruktúra bővítése Csongrád megye északi részén" témájú pályázat benyújtása

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a "Az elektronikus hírközlési infrastruktúra bővítése Csongrád megye északi
részén" témájú pályázat "a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése 2005. évi támogatási rendjéről" c. belügyminisztériumi rendelet támogatásával történő megvalósítását annak érdekében, hogy a szentesi kistérség minden településén, kedvező áron elérhető legyen a szélessávú Internet, adott legyen az elektronikus önkormányzás lehetősége, a kábeltelevíziózás és az IP alapú telefonálás feltételei.

2.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy "Az elektronikus hírközlési infrastruktúra bővítése Csongrád megye északi részén" témájú pályázat saját forrás kiegészítéséhez a Szentes Kistérség Többcélú Társulása nyújtson be pályázatot a vonatkozó belügyminisztériumi tájékoztató szerint, a saját forrás 60%-ára, összesen 29.975 eFt támogatásra.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája26./ A decentralizált "települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása" támogatásának elnyerésére pályázat benyújtása (27)

Kocsis Sándorné:
A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázat 50%-os állami támogatást tartalmaz. A pótlólag kiosztásra került előterjesztés már tartalmazza az úttervezési költségeket is. A feladatok a 2005. évi költségvetési rendeletben is szerepelnek. A feladatok kivitelezési költsége 59.4049.500,- Ft, mely az önkormányzatnak 2.224.000,- Ft többletkiadást jelente. A pályázat benyújtási határideje 2005. május 9.

Pap Imre:
Kérte a Topolya u. nevének pontosítását. Támogatja az előterjesztést.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A kertvárosi utak megóvásához kért segítséget. Fel kellene hívni a közlekedők figyelmét arra, hogy a kék tábla jobb kéz szabályt jelent. Sajnos a védett utakon gyorsan közlekednek. Kérte, fontolják meg az utcák egyirányúsításának vagy célforgalom engedélyezésének lehetőségét.

Halmai László:
Hány centis lesz a burkolat és milyen sűrűséggel lesz megfúrva? Az előterjesztő jelen lesz-e a fúrásoknál? A mennyiség megállapításához nem elegendő a m2 meghatározása.

Kocsis Sándorné:
A profil kialakítás kátyúzással, 4 cm vastagságú AV12 aszfaltburkolat terítésével, valamint az aknák és műtárgyak szintre emelésével történne.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

80/2005.(IV.29.) Kt.
Tárgy: A decentralizált "települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása" támogatásának elnyerésére pályázat benyújtása


Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a Dél - Alföldi Regionális Fejlesztés Tanács decentralizált "települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása" támogatásának elnyerésére (DARFT-UFCE) 2005. évi támogatási pályázatával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél - Alföldi Regionális Fejlesztés Tanács decentralizált "települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása" tárgyában benyújtandó az alább felsorolt utak esetében a munkák elvégzéséhez szükséges 50 %-os saját forrást biztosítja a 2005. évi költségvetésében, így a pályázat elkészíthető és a Dél - Alföldi Regionális Fejlesztés Tanácshoz benyújtható.

- Horváth Mihály utca (Jövendő - Ady Endre utca között)
A teljes felújítás költsége tervezéssel együtt 8320 eFt ebből a saját forrás 4160 eFt és támogatás 4160 eFt.

- Őze Lajos utca (Honvéd u. - Kodály Zoltán u. között)
A teljes felújítás költsége tervezéssel együtt 1892,5 eFt ebből a saját forrás 946,25 eFt és támogatás 946,25 eFt.

- Veres Péter utca (Honvéd u. - Drahos u. között)
A teljes felújítás költsége tervezéssel együtt 5362,5 eFt ebből a saját forrás 2681,25 eFt és támogatás 2681,25 eFt.

- Muskátli utca (Topolya u. - Tóth tanya bek.út között)
A teljes felújítás költsége tervezéssel együtt 1624 eFt ebből a saját forrás 812 eFt és támogatás 812 eFt.

- Tiszavirág utca (Topolya u. - Tóth tanya bek.út között)
A teljes felújítás költsége tervezéssel együtt 2223 eFt ebből a saját forrás 1111,5 eFt és támogatás 1111,5 eFt.

- Gaál István utca (Topolya u. - Tóth tanya bek.út között)
A teljes felújítás költsége tervezéssel együtt 2416,5 eFt ebből a saját forrás 1208,25 eFt és támogatás 1208,25 eFt.

- József Attila utca
A teljes felújítás költsége tervezéssel együtt 16261,5 eFt ebből a saját forrás 8130,75 eFt és támogatás 8130,75 eFt.

- Kiss Zsigmond utca (Sima Ferenc u. - Kiss Zs. u. 4. között)
A teljes felújítás költsége tervezéssel együtt 14031 eFt ebből a saját forrás 7015,5 eFt és támogatás 7015,5 eFt.

- Szeder Imre utca (Rákóczi u. - Dózsa György u. között)
A teljes felújítás költsége tervezéssel együtt 2553,5 eFt ebből a saját forrás 1276,75 eFt és támogatás 1276,75 eFt.

- Móricz Zsigmond utca (Erdei F. u. - Honvéd u. között)
A teljes felújítás költsége tervezéssel együtt 2177,5 eFt ebből a saját forrás 1088,75 eFt és támogatás 1032,5 eFt.

- Móricz Zsigmond utca (Honvéd u. - Veress P. u. között)
A teljes felújítás költsége tervezéssel együtt 2187,5 eFt ebből a saját forrás 1093,75 eFt és támogatás 1093,75 eFt.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a benyújtandó pályázatokat készíttesse el, és határidőre nyújtsa be.

Határidő: 2005. május 9.
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Dél - Alföldi Regionális Fejlesztés Tanács Szeged
2./ Szentes város Polgármestere Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája

Szűcs Lajos:
Személyes érintettsége miatt átadta az ülés vezetését dr. Demeter Attila képviselőnek, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének.

Szűcs Lajos


Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

27./ A polgármester és az alpolgármester jutalmazása (29)

Dr. Demeter Attila:
Az SZMSZ 53.§. /2/ bekezdése alapján a polgármester és alpolgármester tartós akadályoztatása esetén a Képviselő-testület ülését a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének kell vezetnie. A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a város fejlődése és fejlesztése érdekében tett erőfeszítéseik, valamint a városfejlesztés terén elért eredményeik elismeréseként a polgármester úr és az alpolgármester úr 3-3 havi illetményüknek megfelelő jutalomban részesüljenek.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Mi indokolta, hogy az előterjesztés nem a 28./ előterjesztéssel együtt került megtárgyalásra?

Dr. Demeter Attila:
A 28./ sorszámú előterjesztés rendeletmódosítást igényelt, a jelen előterjesztés pedig a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe utalt javaslatot tartalmazza.

Halmai László:
Dr. Sipos Ferenc képviselő jogosult előterjeszteni a Pénzügyi Bizottság nevében, vagy a bizottsági ülésen jelenlévő tagoknak is alá kellett volna írni a javaslatot?

Dr. Sztantics Csaba:
A Pénzügyi Bizottság Ügyrendje tartalmazza, hogy a bizottság elnökének akadályoztatása esetén dr. Sipos Ferenc képviselő látja el az elnöki feladatokat. Az ülést is dr. Sipos Ferenc képviselő vezette, így az előterjesztést is ő jogosult aláírni. A javaslatot nem a képviselő úr, hanem a bizottság tette.

Halmai László:
A Polgári Összefogás Frakció nagyra értékeli a polgármester és az alpolgármester urak munkáját, de az önkormányzat nehéz gazdasági helyzete miatt nem támogatja a prémium kifizetését.

Dr. Demeter Attila:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében elfogadta (1 fő nem szavazott).

81/2005.(IV.29.) Kt.
Tárgy: A polgármester és az alpolgármester jutalmazása

Határozat

Szentes város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Tv. 4/A.§. /1/ bekezdése alapján

Szirbik Imre polgármester részére - a 2004. évben a város fejlődése és fejlesztése érdekében tett erőfeszítések és a városfejlesztés terén elért eredmények elismeréseként - háromhavi illetményének megfelelő összegű,

Szűcs Lajos alpolgármester részére - a 2004. évben a város fejlődése és fejlesztése érdekében tett erőfeszítések és a városfejlesztés terén elért eredmények elismeréseként - háromhavi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szirbik Imre polgármester
2./ Szűcs Lajos alpolgármester
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli Irodája

Dr. Demeter Attila:
Visszaadta az ülés vezetését Szűcs Lajos alpolgármesternek.

Dr. Demeter Attila


Bejött a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

28./ Az árvízsújtotta települések megsegítése (30)

Szűcs Lajos:
Az előterjesztés az árvízsújtotta települések megsegítésére irányul.

Elment az ülésről: dr. Dömsödi József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Halmai László:
Nincs lehetőség természetbeni támogatásra? Meg kellene kérdezni a településeket, mire lenne szükségük. Szentesnek hadserege is működik.

Szűcs Lajos:
A települések anyagi segítséget várnak, melyet jelzésük alapján fognak átutalni. A Csongrád Megyei Közgyűlés is felajánlotta támogatását.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

82/2005.(IV.29.) Kt.
Tárgy: Az árvízsújtotta települések megsegítése

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi az árvízkárosultak megsegítését szolgáló felhívást.

Határidő: azonnal
Felelős: Alpolgármester

2./ A Képviselő-testület kéri a költségvetési elszámolási számla "árvízkárosultak megsegítése" elnevezésű alszámlájának megnyitását.

Határidő: azonnal
Felelős: Alpolgármester

3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a forráshiány növelése mellett 1.000 eFt elkülönítésre kerüljön a céltartalékban az árvízkárosultak megsegítése címén.

Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző

4./ A Képviselő-testület kéri, hogy a cél érdekében befolyt összeg konkrét felhasználására készüljön javaslat

Határidő: 2005. június havi képviselő-testületi ülés
Felelős: Alpolgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája

Szűcs Lajos:
A 12066007-00117969-00100000 sz. számlaszámra lehet befizetéseket kezdeményezni az árvízkárosultak részére.

Kiment a teremből: Móra József és Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 17 fő


29./ Interpellációkra válasz (22/1-22/10)

Szűcs Lajos:
Pap Imre képviselőnek a 22/1 sorszám alatt szereplő interpellációjára az Országos Orvosszakértői Intézet igazgató főorvosától még nem érkezett válasz.
Ollai Istvánné képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 22/1 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el, mert a rohamkocsin nem volt orvos, a mentősöknek pedig nem volt kötelességük ellátni a betegeket. A rohamkocsin a nap 24 órájában kellene orvosnak lennie.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ Ollai Istvánné képviselővel egyezően nem fogadja el, szavazzon.

A Képviselő-testület a választ egyhangúlag nem fogadta el.

Szűcs Lajos:
Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselőt kérdezte, hogy interpellációjára a 22/7 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szűcs Lajos:
Halmai László képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 22/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Halmai László:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el. Sipos Antal bizottsági tag jelezte, hogy a vízszint 5 cm-rel csökkent ugyan, de az árok kimélyítésével több centit is apadt volna. Kérte a képviselő asszonyt, ne interpelláljon rá, mert azzal nem lesz gyorsabb az intézkedés.

Bejött a terembe: Móra József és Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Szűcs Lajos:
A képviselők szabadon interpellálhatnak. Több, azonos témájú interpelláció a probléma súlyosságára hívja fel a figyelmet.

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Nem interpellált Halmai László képviselőre, mert korábban e témában már beszélt a Városellátó Intézmény vezetőjével. Megjegyezte, hogy ő a körzet képviselője és ha nem is interpellál, a problémákról a város vezetői már tudnak.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ Halmai László képviselővel egyezően nem fogadja el, szavazzon.

A Képviselő-testület a választ 11 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében elfogadta (2 fő nem szavazott).

Szűcs Lajos:
Hornyik László képviselőt kérdezte, hogy interpellációjára a 22/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Hornyik László:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő

Szűcs Lajos:
Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt kérdezte, hogy interpellációjára a 22/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációra adott választ elfogadta, mert Farkas Sándor országgyűlési képviselő javaslatára a Csongrád Megyei Közgyűlés is létrehozott egy alapot a probléma elhárítására. Kérte a Városellátó Intézmény vezetőjét, hogy a fertőzéseket az intézmény kezelésében lévő területeken kívül is figyeljék és akadályozzák meg a terjedését.

Visszaérkezett a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Szűcs Lajos:
Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt kérdezte, hogy interpellációjára 22/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációra adott választ elfogadja, amennyiben a kátyúzások szakszerűen fognak megvalósulni. Javasolta egy modern takarítógép pályázati úton történő beszerzését.

Szűcs Lajos:
Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt kérdezte, hogy interpellációjára 22/3 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációra adott választ elfogadta, amennyiben a térfigyelő rendszer mielőbb kiépítésre kerül. A számítógépes beléptető rendszer videó figyelőrendszerrel való bővítésével a kerékpár és gépjárműparkoló, valamint az egész strand területének védelme is biztosítható lenne. A mielőbbi megvalósítás érdekében a Közgazdasági Osztály intézkedjen a forrás biztosításáról.

Kiment a teremből: Móra József és Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 17 fő

Szűcs Lajos:
Csernus Lukács László képviselőt kérdezte, hogy interpellációjára 22/4, valamint a 22/5 sorszám alatt adott válaszokat elfogadja-e?

Csernus Lukács László:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szűcs Lajos:
Ollai Istvánné képviselőt kérdezte, hogy interpellációjára 22/4 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el. A keskeny utcában nemcsak délután parkolnak autók. Amennyiben a Zsoldos Ferenc Szakközépiskola előtt nincs szabad parkoló, máshol kell a gépjárműveket elhelyezni. A balesetek elkerülése érdekében tette meg interpellációját.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében nem fogadta el (2 fő nem szavazott).

Szűcs Lajos:
Ollai Istvánné képviselőnek a 22/4 sorszám alatt szereplő interpellációjával kapcsolatban felhívták a Gergely u. 32. sz. alatti ingatlan tulajdonosát a kapubejáró helyreállítására.

Visszaérkezett a terembe: Geréné Dunaháti-Vas Márta és Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Szűcs Lajos:
Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt kérdezte, hogy interpellációira a 22/4 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációkra adott válaszokat nem fogadta el. A hajóállomáshoz vezető tiszai lejáró út rossz állapotát már forgalomtechnikai eszközökkel is jelzik. Véleménye szerint ezt nem útként, hanem krosszpályaként kellene használni. Meg kell keresni a megoldást. Kérte, hogy az interpellációkra adott válaszok külön kerüljenek szavaztatásra.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki a hajóállomáshoz vezető tiszai lejáróval kapcsolatos interpellációra adott választ dr. Rébeli Sz. Tamás képviselővel egyezően nem fogadja el, szavazzon.

A Képviselő-testület a választ 2 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, 10 nem szavazat ellenében nem fogadta el (3 fő nem szavazott).

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki a Munkás-Vörösmarty u. torkolatával kapcsolatos interpellációra adott választ dr. Rébeli Sz. Tamás képviselővel egyezően nem fogadja el, szavazzon.

A Képviselő-testület a választ 2 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett, 8 nem szavazat ellenében nem fogadta el (1 fő nem szavazott).

Szűcs Lajos:
Hornyik László képviselőt kérdezte, hogy interpellációjára 22/6 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Hornyik László:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szűcs Lajos:
Karikó-Tóth Tibor képviselőt kérdezte, hogy interpellációjára 22/8 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Karikó-Tóth Tibor:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el és visszautasította a főigazgató asszony minősítését. Korábbi interpellációjából idézett, melyben nem nyilatkozott a röntgengép leszállításáról. A készülék a mai napig nincs üzembe helyezve. Hogyan történhet 2005. évben gépbeszerzés a 2003. évi műszerbeszerzés terhére?

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ Karikó-Tóth Tibor képviselővel egyezően nem fogadja el, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett, 9 nem szavazat ellenében nem fogadta el (1 fő nem szavazott).

Szűcs Lajos:
Pap Imre képviselőt kérdezte, hogy interpellációjára a 22/10 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Pap Imre:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el. A TESCO áruház felépítését követően az útszakasz forgalma meg fog növekedni. Csongrád felé haladva az út törései a kamionokat megdobják és veszélyeztetik a kisebb járművek biztonságos közlekedését.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ Pap Imre képviselővel egyezően nem fogadja el, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot, 1 tartózkodás mellett, 16 nem szavazat ellenében nem fogadta el (2 fő nem szavazott).

Szűcs Lajos:
Móra József képviselőt kérdezte, hogy interpellációjára 22/10 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Móra József:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szűcs Lajos:
Karikó-Tóth Tibor képviselőt kérdezte, hogy interpellációjára 22/10 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Karikó-Tóth Tibor:
A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére vonatkozó választ elfogadta. Javasolta, gondolják át mégegyszer a Penny Market Áruház előtti kijelölt gyalogos átkelőhely kialakítását.

Szűcs Lajos:
Ollai Istvánnét kérdezte, hogy interpellációjára 22/9 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az emeleti részre vonatkozó választ elfogadta, a belépőjegyekkel kapcsolatos választ nem fogadta el. Az egész délelőttre érvényes jegyet kell megváltania annak, aki 17.00 órakor látogatja meg a gyógyfürdőt. Továbbra is kérte a főigazgató asszonyt, tegyen intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy a 16.00 óra után érkező vendégek a délelőttre vonatkozó kedvezményes jegynél kedvezőbben vehessék igénybe a szolgáltatásokat.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ Ollai Istvánné képviselővel egyezően nem fogadja el, szavazzon.

A Képviselő-testület a választ 1 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 14 nem szavazat ellenében nem fogadta el (2 fő nem szavazott).


Interpellációk, bejelentések

Hornyik László:
A Damjanich János Tagiskola Tantestülete és Szülői Munkaközössége 2005. május 28-án ismét megrendezi a Városi DAMO Gyermeknapot, melyhez várják a támogatók felajánlásait. Az elmúlt években a településekről 2-3000 gyermek egész napos gondtalan szórakozását, kikapcsolódását biztosították. A felajánlásokat Kárpáti Lajos tagintézményvezetőnél kell jelezni.
A Dózsa Gy. u. 160. és 185. sz. ingatlanokon kb. két hónapja folyamatosan áll a belvíz. A belvíz elvezetése nem megoldott a szelevényi út melletti árkok korábbi betemetése miatt. 2000-ben a tűzoltóság és a mezőgazdasági üzemek szivattyúzták át a vizet. Kérte, hogy a segítséget idén is hasonlóképpen próbálják megszervezni.

Móra József:
Több alkalommal kérte a magnetofon cseréjét a zavaró rezonancia miatt. Amennyiben nincs lehetőség a cserére, a problémát munkavédelmi eszköz használatával oldják meg.

Kálmán János:
A sportpálya öltözőinek állapota méltatlan egy nemzeti sportvároshoz. A pályák elhanyagoltak, nincsenek ápolva, kezelve, a futópályát ellepi a gaz. A gyomirtás során a pálya füvét is foltokban kiirtották. Fertőtlenítik-e a külső pályákat az állatrendezvények után? Kérte a Polgármester Urat, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy helyszíni bejárással győződjön meg a sportlétesítmény állapotáról és tegyék meg a megfelelő intézkedéseket.
Nincs szilád útburkolat a Nyár utcában, valamint a Hunyadi, Tavasz és Galamb utcátt összekötő erdő melletti útszakaszon. Kérte az utcák mielőbbi szilárd útburkolat való ellátását.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A strand bejáratánál lévő kanyarban egy motoros megcsúszott és a motor a védelmet nyújtó lánc alatt felcsúszott a járdára. A jelen biztonsági rendszer nem nyújt megfelelő biztonságot a járdán közlekedőknek. A megfelelő biztonsági rendszer kiépítését kérte.

22/1.
Orvosszakértői Bizottság visszahelyezése vagy heti egy-két alkalommal Szentesen való felülvizsgálat (Pap I.)
 
Miért nincs orvos a rohamkocsin (Ollai Istvánné)
22/2.
Nagyhegy-széli erdőnél lévő víz elvezetése (Halmai L.)
 
Kossuth u. 19. sz. előtti társasház előtt több pad kihelyezése (Dr. Dömsödi J.)
 
Dózsa Gy-Damjanich u. kereszteződéshez pad elhelyezése (Hornyik L.)
 
Megfelelő pénzeszköz bizt. gyapjas lepke hernyója, kullancs, parlagfű elleni véd. (Dr. Rébeli Sz. T.)
 
A városban lévő kosz mielőbbi eltüntetése (Dr. Rébeli Sz. T.)
 
A kátyús utak helyrehozatala (Dr. Rébeli Sz. T.)
22/3.
Uszoda előtti kerékpárok és gépkocsik védelme térfigyelő rendszerrel (Dr. Rébeli Sz. T.)
22/4.
4402-es Ecser-Nagykirályság összekötő út javítása (Móra J.) 
Schweidel utca forgalomkorlátozása (Csernus L. L.)
 
Szent Imre herceg utca forgalmi helyzete (Ollai Istvánné)

Gergely utcai kisbolt bejárója (Ollai Istvánné) 
Tiszai lejáró rendbehozatala (Dr. Rébeli Sz. T.)
 
Munkás-Vörösmarty u. torkolatában lévő forgalomkorlátozás feloldása (Dr. Rébeli Sz. T.)
22/5.
Schweidel u. megnyitása (Csernus L. L.)
22/6.
A Kossuth utcai ÓMK és az Apponyi téri ÓMK logopédusai nem kerültek a Pedagógiai Szakszolgálathoz (Hornyik L.)


30./ Az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet megalkotása (8)

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a 13.§. /4/ bekezdés B./ változatának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 12 nem szavazattal nem fogadta el.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a 13.§. /4/ bekezdés A. / változatának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében elfogadta.

Móra József:
A 16.§. /3/ bekezdését is újra szavazásra kell bocsátani.

Dr. Sztantics Csaba:
A 16.§. a /3/ bekezdés nélkül is alkalmazható, ezért nem kérte annak újbóli szavazását.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a módosított rendelettervezet elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2005.(V.14)ÖR
rendelete
az Önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól

/A rendelet teljes szövegét az 5. sz. melléklet tartalmazza./

Szűcs Lajos:
Anyák napja alkalmából köszöntötte az édesanyákat. Felhívta a figyelmet a kétnapos majálisra. Megköszönte a rádióhallgatók figyelmét és türelmét. Bejelentette, hogy további munkájukat zárt ülésen folytatják.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szűcs Lajos alpolgármester

Geréné Dunaháti-Vas Márta - Karikó-Tóth Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő