6.) Az Önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet - 1. olvasat

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Szirbik Imre:
Korábbi ülésen tárgyalták a város négy éves gazdálkodására vonatkozóan az Állami Számvevőszék jelentését. Az ÁSZ több olyan feladatot fogalmazott meg, amelyek a rendeletek módosításához, aktualizáláshoz kapcsolódik. A vagyonrendelet bizonyos értékhatáraira vonatkozóan az állami költségvetési törvény egyértelmű rendelkezéseket hozott, amelynek átvezetése szükséges.

Dr. Sztantics Csaba:
Előterjesztőként a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét elfogadta. A 2005. évi állami költségvetésről szóló törvény 20 mFt-ot meghaladó forgalmi értéknél az államháztartási törvényben meghatározott kötelező versenytárgyalást írja elő a vagyontárgy értékesítése esetén. A rendelet-tervezet 15.§ /2/ bekezdése arra tartalmaz javaslatot, hogy 25 mFt-os értékhatárig - gazdasági érdekből - a Képviselő-testület eltekinthet a pályázat kiírásától. A tervezet és a törvényi szabályozás összhangja érdekében a rendelet 15.§ /2/ bekezdésének következők szerinti módosítását javasolta: "A Képviselő-testület a város hosszú távú gazdasági érdekében a vállalkozói vagyon értékesítésénél 20 mFt-os, egyéb hasznosítás esetén 25 mFt-os értékhatárig eltekinthet a pályázat kiírásától. Az erre vonatkozó döntés meghozatalához minősített többség szükséges."

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A rendelet tervezet 2.§ /5/ bekezdésében szereplő "tulajdonjog változással nem járó hasznosítás" alatt mit értenek? A 9.§ /3/ bekezdésben a "kedvezményes használatba adás" polgármesteri hatáskörbe történő utalásán mit ért az előterjesztő? A 9.§ /4/ bekezdésében ingyenes átadás esetén milyen áfa megfizetéséről van szó?

Dr. Sztantics Csaba:
A 9.§ /4/ bekezdésében szereplő áfá-val kapcsolatban elmondta, hogy ingyenes vagyonátruházás esetén is meg kell fizetni az önkormányzatnak az áfá-t. Ez azt jelenti, ha az önkormányzat ingyenesen adna át valamely szervnek ingatlant, abban az esetben az áfa-fizetés a kedvezményezettet kell, hogy terhelje. A 9.§ /3/ bekezdésben szereplő kedvezményes átruházással kapcsolatban a vagyonrendelet rögzíti azt, hogy értékbecslésen alapuló átruházásról, illetve hasznosításról kell beszélni, ha ettől eltér az önkormányzat, az a kedvezményes átruházás. A 2.§ /5/ bekezdés esetében a korlátozottan forgalomképes vagyontárgy forgalomképes vagyonná tételéről van szó. A tulajdonjog változással nem járó hasznosítás alatt azt értik, ha az önkormányzat nem a tulajdonjogot adja át, hanem egyéb módon történő hasznosítás hajt végre.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Úgy gondolta, hogy ezt a jogot nem lehet átadni. Korlátozottan forgalomképes az Arany J. u. 8. sz. alatti magtár. A tulajdonjoggal nem járó hasznosítást - adott esetben bérleti szerződés megkötésének az előkészítését - semmiféleképpen nem lehet bizottsági jogkörben hagyni. Minden ilyen feladatot a Képviselő-testület hatáskörében hagyna.
A 4.§ /7/ bekezdésében az elővásárlási jogra való jogosultságot - látva a Petőfi Szálló sorsát - 5 mFt értékhatár alatt polgármesteri hatáskörben hagyná, felette pedig a Képviselő-testület elé kellene terjeszteni. Kérte, hogy a polgármester úr félévente számoljon be az értékhatár alatti elővásárlási jogok gyakorlásáról.
Az 5.§ /2/ bekezdésében a tagsági jogot megtestesítő értékpapír elidegenítése kapcsán úgy gondolta, hogy üzletrész értékesítésénél nem lehet 6 hónapos üzleti értékelés alapján meghatározni a vételárat. Maximum 30 nap lehet az idő, amelyre üzletrész adásvételi szerződést köthet a város.
A 9.§ /3/ bekezdésében szereplő kedvezményes használatba adással kapcsolatban félévente beszámolót kér a polgármester úrtól.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A 12.§-nál a korlátozottan forgalomképes vagyon hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról a Képviselő-testület felé beszámolót kér. A Képviselő-testület a felhatalmazást megadja, de a beszámoló nem történik meg.
Nem tudja elfogadni és értelmezni a 13.§ /4/ bekezdésében megfogalmazottakat. Melyik oldalról kell nézni a hasznosításból származó bevételt? Reálisabbnak tartaná azt, hogy a hasznosítani kívánt dolog forgalmi értéke legyen a kiindulási alap.
A 15.§ /2/ bekezdését módosította a jegyző úr. A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételét a képviselők kézhez kapták és látható, hogy az önkormányzat megsértette a helyi rendeletet. Az Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlan bérbeadása nem volt megpályáztatva. Nem tartaná helyesnek, hogy a 20 mFt értékhatártól eltérjenek, ezt törvény szabályozza. Mindkét esetben a 20 mFt-ot kellene tartani, ha ragaszkodik a Képviselő-testület ezen maximált értékhez.
A 15.§ /5/ bekezdését kiegészítette azzal, hogy meg kell határozni azokat a szempontokat, amelyek alapján az önkormányzat a legelőnyösebb ajánlatnak tekinthet egy pályázatot.
A 15.§ /6/ bekezdése a pályázat elbírálását tartalmazza. Úgy gondolta, helyén való, hogy a bizottságok elnökei a pályázatok elbírálásán részt vesznek, de a pályázat elbírálásáról a bizottsági tagokat is értesíteni kellene. Javasolta, hogy az elnökök a bizottsági ülésen a tagoknak számoljanak be.
A 16.§ /3/ bekezdését törlésre javasolta. Ezzel a "trükkel" értékes önkormányzati ingatlanokat lehet különböző tranzakciókba bevinni és ez a jogszabályok megkerülése lenne.
A 19.§ /3/ bekezdésében ki kell jelenteni, ha a bérlő a szerződésben rögzítetteken felül többletmunkát végez, akkor annak megtérítési igényéről mondjon le, a munkákat a saját kockázatára végezze el.

Szirbik Imre:
A módosító javaslatokat hallva megfontolás tárgyává tette, hogy a rendelet-tervezetet első olvasatként tárgyalják. Kérte a képviselőket, hogy a módosító indítványaikat a képviselő-testületi ülés előtt a Jogi és Ügyrendi Bizottság részére juttassák el.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottságot szabályosan hívták össze. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet alkotásra vonatkozóan az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 40.§-a rendelkezik. Kérte, hogy képviselőtársa kezdeményezze a rendeletalkotást, a 40.§ /3/ bekezdése alapján benyújthatja a rendelet módosítására vonatkozó elképzeléseit, amennyiben az alkalmas tárgyalásra, a polgármester úr megteszi a megfelelő lépéseket és a következő ülés napirendjére felveszi. Képviselőtársa módosító indítványa követhetetlen volt. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet tárgyalta és egy módosító indítvánnyal jóváhagyta. Javasolta, hogy most fogadják el a rendelet-tervezetet és ha dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő az SZMSZ áttanulmányozása utána, az arra alkalmas módon beterjeszti javaslatát, akkor a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalja a módosításokat.

Dr. Sipos Ferenc:
Úgy gondolta, hogy mindkét oldalnak igaza van. Képviselőtársa a módosító javaslatait a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén előterjeszthette volna. Követhetetlennek tartotta az indítványait. Képtelenség megfelelő döntést hozni. Az a Képviselő-testület érdeke, hogy jó rendeletet alkosson. Ügyrendi javaslata, hogy vegyék le napirendről.

Kálmán János:
Látva, hogy megfontoltabb rendeletet is hozhatnának, javasolta a napirendről való levételt.

Móra József:
Véleménye szerint jó rendelet nincs, csak ami szabályszerűen megfelel az elvárásoknak. A rendeletet nem a jogászok fogják minősíteni, hanem a Jogi és Ügyrendi Bizottság. Dr. Rébeli Sz. Tamás tagja a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak, az ülésen jelen volt, ott kellett volna a polémiáját lefolytatni.

Szirbik Imre:
Az önkormányzatnak van vagyonrendelete. Ez módosítás. A polgármesterre vonatkozó beszámolókat magáévá tette. Kijelentette, hogy a Képviselő-testület tudomása nélkül nem hozott döntést elővásárlási jog gyakorlásáról.
Kérte a képviselőket, aki a rendelet-tervezet napirendről való levételével egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 13 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a kodifikációs időszakra szünetet kíván elrendelni, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 13 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Halmai László:
A polgári frakció nevében kikérte a hangnemet. Szentes vagyonáról van szó. Képviselőtársa pénteken kapta meg az előterjesztést, utána húsvét következett, a Jogi és Ügyrendi Bizottság pedig kedden ülésezett. Nem kényszer, hogy ma el kell fogadni a rendelet-tervezetet. A szünet elrendelésével nem értett egyet, és azzal, hogy az "Önök Jogi és Ügyrendi Bizottsága" és a "mi jogászaink" megtárgyalják a módosító javaslatokat és egy konszenzust vagy alternatív javaslatot terjesszenek a Képviselő-testület elé.

Móra József:
Nem a szocialista frakciónak van Jogi és Ügyrendi Bizottsága, hanem a Képviselő-testületnek. Sajnálta, hogy a bizottsági ülésen nem tudtak olyan álláspontot kialakítani, amelyről dönteni lehet.

Baranyi Imre:
A polgári frakció a mai ülésen kétszer használt kioktató hangnemet. A Jogi és Ügyrendi Bizottságtól azt várja el, hogy a rendeleteket döntésre előkészítse. Véleménye szerint "arcul csapják" azokat, akik a rendelet-tervezeten dolgoztak.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A város életében fontos dolog a vagyonrendelet. 1. olvasatként kellett volna a Képviselő-testület elé terjeszteni. A Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén még nem volt módosító javaslata, azóta részletesen áttanulmányozta a tervezetet. Tény, hogy a rendeletalkotásnak vannak előírásai, de akkor két fordulóban kell tárgyalni a fajsúlyos rendeleteket.

Dr. Sztantics Csaba:
Az előterjesztést szerdán kézbesítették. Nem különbözött az anyagkiadás más időszakokétól. Nagy munka van a rendelet kidolgozása mögött. Kellemetlen helyzetbe sodorják az előterjesztőket azzal, ha a bizottsági üléseken nem kapják meg a megfelelő véleményezést és módosításokat, hogy a képviselő-testületi ülésre fel tudjanak készülni. A bizottsági ülésen egyetlen módosító javaslat hangzott el. Valójában nem rendelet módosításáról van szó, hanem a rendelet megalkotásával a régi rendeletet hatályon kívül helyeznék. Előterjesztőként a rendelet-tervezetet visszavonta és a következő ülésen a javaslatokkal együtt előterjeszti.

Dr. Demeter Attila:
Megszavazták, hogy az előterjesztés tárgyalását folytassák. Az SZMSZ 40.§ /6/ bekezdése szerint "A Képviselő-testület elhatározhatja a rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalását." Kérte a polgármester urat, hogy erről döntsenek.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki hozzájárul a rendelet-tervezetet két fordulóban való tárgyalásához, - a mostani tárgyalást első fordulónak tekintve -, valamint a jelenlegi előterjesztést, mint szabályozási alapvonalat tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, hogy a megfelelő előkészítés érdekében a módosító javaslataikat időben terjesszék a Jogi és Ügyrendi Bizottság elé.7.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye.
Az adósságkezelési eljárás törvényi szabályozásának összefüggésében a rendelet módosítására is sort kell keríteni, amely lehetőséget nyújtana azon családok számára, akik a régóta húzódó lakáshitelüket nem tudják rendezni. A rendelet szerint az adósságrendezési eljárásban az önkormányzat az állam és az adós tehervállalásával rendezni tudja dolgaikat.

Dr. Dömsödi József:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény többször került módosításra, amellyel összhangba kell hozni az önkormányzat rendeletét is. 2003. július 1. napjával volt hatályos az az adósságkezelési szolgáltatás, melyet az önkormányzatoknak kellett elvégezniük. A rendelet időn túl haladt. A rendelet módosításának szükségszerűsége az, hogy az adósságkezelési összeghatárt fel kell emelni. Az elmúlt évben 38 család szerette volna az adósságkezelést igénybe venni, de csak 1 család tudta ezt a lehetőséget kihasználni. Ez az arány elgondolkodtató. A fészekrakó programot országosan 110-en vették igénybe.

Szirbik Imre:
Kérte, hogy csak a rendelet módosításával kapcsolatosan nyilvánítsanak véleményt.

Pap Imre:
Kérte a képviselőket, hogy támogassák a rendelet módosítását. A városban élnek olyan emberek, akik az adósságkezelési szolgáltatás feltételeinek megfelelnek. Azzal lehet segíteni, ha a lehetőségekkel összhangban minél gyorsabban megtalálják a segítségnyújtás módját.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Hangsúlyozta, hogy 38 érdeklődőből csak 1 család tudta igénybe venni azt a segítséget, amelyet a rendelet eddig biztosított.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2005. (IV.16.) ÖR rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó 24/1999.(IX.3.) KT. számú
rendelet módosításáról

(A rendeletet a 2. sz. melléklet tartalmazza.)8.) Idősek Otthona előkészítése

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Halmai László:
A város hol képzeli az otthon felépítését? A Somogyi Béla utcában 2002-ben lerakott alapkövet ki kell ásni, ha nem ott épül fel.

Szirbik Imre:
Az előterjesztésben le van írva, hogy Szentes Város Rendezési Tervében szereplő területen, vagyis az Alsóréten. Az alapkő jó helyen van, mert emlékeztet arra, hogy a problémát még nem oldották meg.

Kálmán János:
Javasolta, hogy olyan tanulmányterv és megvalósítási terv készüljön, amely lehetővé teszi a későbbi igények alapján a szociális otthon esetleges bővítését.

Szirbik Imre:
A tanulmányterv már él.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Javasolta, a határozatot azzal fogadják el, hogy a pályázat benyújtása a rendezési terv szerint történik.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a pályázat benyújtásával és dr. Rébeli Sz. Tamás javaslatával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

38/2005. (IV.01.) Kt.
Tárgy: Idősek Otthona előkészítése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Idősek Otthona címzett támogatás pályázatának lehetőségét és az alábbiak szerint dönt:

1.) Egyetért a 2006. évi címzett támogatáshoz benyújtandó, a 100 férőhelyes idősek otthona - Szentes Város Rendezési Tervében foglaltak szerinti - megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével és a pályázat jogszabályi határidőre történő benyújtásával. A pályázatot az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium szakmai irányelveiben megfogalmazott prioritások figyelembe vételével kell elkészíteni.

2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati kiírásnak megfelelően, költségvetésében 15 % saját erőt biztosít a pályázati döntés szerinti ütemezésben.

Határidő: pályázati határidő szerint
Felelős: jegyző

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes város Polgármestere
2./ Szentes város Alpolgármestere
3./ Szentes Város Jegyzője
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya9.) A Hunor Coop Rt. kérelme a Kála áruház bővítése ügyében

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye, amelyeket előterjesztőként elfogadott.
Tiszteletre méltó a Hunor Coop Rt. törekvése.

Mészáros Zoltán, a Hunor Coop Rt. vezérigazgatója:
A bizottsági ülésen jelenlévők egyhangúlag támogatták az Rt. törekvését, sőt ötletekkel ruháztak fel. Cége valóban előre szeretne menekülni. Úgy gondolta, hogy nem a sorvadás vagy a költségek csökkentése, hanem a piac esetleges bővítése és megtartása lehet az "életben maradás" záloga, amely óriási kockázat. Kérte, támogassák a tervet, mert a pályázat benyújtásához ez a szándéknyilatkozat szükséges.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az eredeti határozati javaslatban 2005. év volt határidőként megjelölve, a módosított határozatban pedig 2006. december 31. szerepel. Ez elírás vagy egyeztetett időpont?

Szirbik Imre:
Nem elírás, az Rt.-vel egyeztetett időpont.

Halmai László:
Felhívta a lakosság figyelmét, ha külföldi terméket vásárolnak, azzal, lehet, hogy a magyar cégeket teszik tönkre.

Hornyik László:
A Hunor Coop Rt. jogelődjét 1946-ban alapították, így a legrégebbi kereskedelmi cég a városunkban. Az Rt. Szentesen és vonzáskörzetében 200-250 főt foglalkoztat. A bővítéssel újabb 25 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség. Az új parkolók megépítésével megoldódik a Rákóczi utcán a zöldségpiac környékén a gépjárművek parkolása. Kérte, hogy a javaslatot támogassák.

Baranyi Imre:
A Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. 90 parkoló létesítését tervezik, amellyel megoldódna a piaci parkolás gondja. Szimpatikus terv, amely áttanulmányozható a Kistanácskozó teremben.

Móra József:
A Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javaslatokat tett az előterjesztőnek. Kérte, hogy a tervet a Kála Áruház kirakatába tegyék ki, hogy a város lakossága ismerje meg.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság azzal a feltétellel tartotta tárgyalhatónak az előterjesztést, ha igazolódik, hogy a terület forgalomképes. A módosított határozati javaslat 3. pontja arról szól, hogy a korlátozottan forgalomképes ingatlanok köréből a forgalomképes ingatlanok körébe sorolják át. A bizottsági ülésen kritériumok kerültek szóba az opcióval kapcsolatban, a módosított változatban már csak "lehetőség" biztosítása szerepel. Szeretné, ha ingatlanforgalmi szakértő által állapítanák meg a forgalmi értéket.

Dr. Sipos Ferenc:
A Pénzügyi és a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést. Véleménye szerint szimpatikus a terv, amely egybeesik a város azon óhajával, hogy a piac körül megoldódjon a parkolási probléma. A Somogyi Béla utca egyik területének eladásáról a Képviselő-testület már döntött. A szerződés megkötésre kerülhetett volna, de információi szerint a másik fél viselkedése nem hasonlít egy ingatlanberuházóéhoz. Azt az érzetet kelti benne, mintha a Somogyi Béla utcai telken nem beruházás készülne, hanem ingatlanspekuláció. Kérte, gondolják át.

Szirbik Imre:
A spekulációnak nem engedvén, megszakították a tárgyalásokat a befektetővel.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

39/2005. (IV.01.) Kt.
Tárgy: Hunor Coop Rt. kérelme a Kála áruház bővítése ügyében

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hunor Coop Részvénytársaság számára - a mellékletként becsatolt vázrajz szerint - lehetőséget biztosít 2006. december 31-ig a Kála Áruház bővítéséhez szükséges, önkormányzati tulajdonú terület forgalmi értéken történő megvásárlásához.

2.) Szentes Város Önkormányzata támogatja, hogy a Kála Áruház bővítése során a bevásárlóközpont és a zöldségpiac vásárlói számára közös parkolóhelyet hozzanak létre. Ehhez a lehetőségek függvényében pályázatot kíván benyújtani, amelyhez a szükséges önrészt a Hunor Coop Részvénytársaság biztosítja.

3.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a beruházás megvalósulása esetén az érintett önkormányzati ingatlan a korlátozottan forgalomképes ingatlanok köréből a forgalomképes ingatlanok körébe kerüljön átsorolásra.

Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Vagyongazdálkodási Iroda

Értesítést kap:
1./ Hunor Coop Részvénytársaság
2./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Iroda
3./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda
4./ Városellátó Intézmény - Szentes10.) Az Art mozik korszerűsítésének a 2005. évben elnyerhető támogatását célzó pályázat benyújtása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A mozi ügyét az elmúlt időszakban többször tárgyalták és megegyeztek abban, hogy az "előre menekülés" útját választják.

Halmai László:
Milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy egy filmszínházat art mozivá minősítsenek?

Szirbik Imre:
Az art filmmé minősített filmkörnek van egy bizonyos játszási ideje, amely feltételnek a szentesi mozi megfelel.
Kérte a képviselőket, aki a pályázat benyújtásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

40/2005. (IV.01.) Kt.
Tárgy: Az Art mozik korszerűsítésének a 2005. évben elnyerhető támogatását célzó pályázat benyújtása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által az art mozik korszerűsítésének 2005. évben elnyerhető támogatását célzó pályázaton az önkormányzat részt vegyen. A pályázathoz szükséges 346 eFt-os önerőt a 2005. évi költségvetési rendeletében a tartalékban a pályázatok támogatása (önerő) előirányzata terhére.

2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által önerőként biztosított összegeket a Szentesi Művelődési Központ rendelkezésére bocsátja.

3.) A támogatásban részesülő intézménynek a rendelkezésére bocsátott támogatást elkülönítetten kell kezelnie és annak felhasználásáról tételes analitikus nyilvántartást kell vezetnie úgy, hogy a tényleges felhasználás ellenőrizhető legyen.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szentesi Művelődési Központ igazgatója

4.) Eredményes pályázat esetén a pályázati saját erőként figyelembe vett összeggel az önkormányzat 2005. évi költségvetési rendeletének módosításáról gondoskodni kell.

Határidő: a pályázat döntését követő költségvetési rendeletmódosításakor
Felelős: Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentes Város Polgármestere
2.) Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzője
3.) Szentesi Művelődési Központ
4.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda
5.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő


11.) A könyvtárak részére állománygyarapítási támogatás elnyeréséhez pályázat benyújtása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Mihály Béláné:
Az előterjesztés készítésekor a pályázat még nem volt kiírva. A tegnapi napon megjelent a pályázati felhívás. Mindkét könyvtár megfelel a pályázati feltételeknek.

Karikó Tóth Tibor:
Örömteli, hogy ilyen pályázat kerül benyújtásra. Az idei költségvetésben szűkös a könyvtárak állomány-beszerzési kerete. A Gyermekkönyvtár esetében az elmúlt évi támogatásnak a negyedére csökkent az összeg.

Visszajött a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Karikó Tóth Tibor:
A nagykönyv program az olvasás kultúra fellendítését kívánja szolgálni. Gondolják végig, milyen lehetőséget találhatnak arra, hogy a pályázat során kialakuló könyvlista akadálymentesen hozzáférhető legyen.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a pályázat benyújtásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

41/2005. (IV.01.) Kt.
Tárgy: A könyvtárak részére állománygyarapítási támogatás elnyeréséhez pályázat benyújtása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására 2005. évre kiírt pályázaton az önkormányzat részt vegyen. A pályázathoz szükséges 1.000.000,-Ft-os önerőt a 2005. évi költségvetési rendeletében a céltartalékban elkülönített 1.000.000 Ft,- terhére biztosítja az alábbiak szerint:
- a Városi Gyermekkönyvtár (Szentes, Petőfi S. u. 1. sz.) részére 300.000,- Ft,
- a Szentes Városi Könyvtár KHT. (Szentes, Kossuth L. u. 33-35. sz.) részére 700.000,- Ft saját forrást ajánl fel és a már jóváhagyott költségvetési támogatáson felül ezekkel az összegekkel kiegészíti a könyvtárak beszerzési keretét.

2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összegeket a könyvtárak rendelkezésére bocsátja.

3.) A támogatásban részesülő intézményeknek a rendelkezésükre bocsátott támogatást elkülönítetten kell kezelni, és annak felhasználásáról tételes, analitikus nyilvántartást kell vezetni úgy, hogy a tényleges felhasználás ellenőrizhető legyen.

Határidő: folyamatos
Felelős: Városi Gyermekkönyvtár igazgatója
Szentes Városi Könyvtár Kht. ügyvezetője

4.) Szentes Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy amennyiben támogatást nyer a pályázaton, annak felhasználásáról - december 31-ei határnappal - a zárszámadás keretében köteles elszámolni.

A pályázat beadásának határideje: a pályázati kiírás szerint
Felelős: Művelődési Iroda
Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda

5.) Eredményes pályázat esetén a pályázati saját erőként figyelembe vett összeggel az önkormányzat 2005. évi költségvetési rendeletének módosításáról gondoskodni kell.

Határidő: A pályázati döntést követő költségvetési rendeletmódosításakor
Felelős: Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentes Város Polgármestere
2.) Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzője
3.) Szentes Városi Könyvtár KHT.
4.) Városi Gyermekkönyvtár
5.) Szentesi Művelődési Központ
6.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya Tervezési Iroda
7.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda12.) Szociális intézmények alapító okiratainak módosítása
Családsegítő Központ, Gondozási Központ

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki az alapító okiratok módosításával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

42/2005. (IV.01.) Kt.
Tárgy: Szociális intézmények alapító okiratainak módosítása
Családsegítő Központ, Gondozási Központ

Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a szociális intézmények alapító okiratainak módosítására vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozza:

1. A Szentesi Családsegítő Központ módosított alapító okiratát elfogadja.
2. A Szentes Város Gondozási Központ módosított alapító okiratát elfogadja.
3. Felhívja az intézményvezetőket, hogy az alapító okiratnak megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzataikat dolgozzák át.

Határidő: 2005. júniusi testületi ülés
Felelős: Családsegítő Központ igazgatója
Gondozási Központ igazgatója

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Szentes Város Jegyzője
4./ Gondozási Központ Igazgatója
5./ Családsegítő Központ Igazgatója
6./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája
7./ Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatóság Szeged
8./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
9./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya13.) Céljellegű decentralizált (CÉDE) alapokra pályázatok benyújtása (16)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, a Gyermek, Ifjúsági és Sport, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Tartalmában megfelel annak, amely a költségvetésben szerepel.

Varga Árpád:
A polgári frakció a 2004. évi zárszámadási rendelet tárgyalásakor azt mondta, hogy az önkormányzat nem fordít megfelelő összeget az intézményeinek felújítására. Az előterjesztés szerint sikeres pályázat esetén 58 mFt-os beruházásra kerülhet sor, amelyet az intézmények állagmegóvására fordítanak.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a pályázat benyújtásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

43/2005. (IV.01.) Kt.
Tárgy: Céljellegű decentralizált (CÉDE) alapokra pályázatok benyújtása

Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a Céljellegű decentralizált alapra benyújtandó pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Területfejlesztési Céljellegű Decentralizált alapjára az alábbi feladat tekintetében a munkák elvégzéséhez a 30 %-os saját forrást biztosítja, így a pályázat elkészíthetők és a Területfejlesztési Tanácshoz benyújtható.

a./ - Az Intézmény felújítások kivitelezés összes költsége 23.524.598,- Ft, melyből a pályázati forrás 16.467.218,- Ft, a saját forrás 7.057.380,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2005. évben 2.442.209,- Ft, 2006. évben 2.250.000,- Ft és 2007. évben 2.365.171,- Ft).

b./ - Művelődési Központ homlokzat felújítás kivitelezési összes költsége 15.007.754,- Ft, melyből a pályázati forrás 10.505.427,- Ft, a saját forrás 4.502.327,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2005. évben 1.650.000,- Ft, 2006 évben 1.362.841,- Ft és 2007. évben 1.489.486,- Ft).

c./ - Sportöltöző felújítása kivitelezés összes költsége 6.001.445,- Ft, melyből a pályázati forrás 4.201.011,- Ft a saját forrás 1.800.434,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2005. évben 600.000,- Ft, 2006. évben 900.000,- Ft és 2007. évben 300.434,- Ft).

d./ - Mobil lelátó készítés kivitelezés összes költsége 8.003.590,- Ft, melyből pályázati forrás 5.602.513,- Ft a saját forrás 2.401.077,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2005. évben 2.401.077,- Ft).

e./ - Strandon 25 m-es medence felújítás kivitelezés összes költsége 6.005.768,- Ft, melyből pályázati forrás 4.204.037,- Ft a saját forrás 1.801.731,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2005. évben 600.000,- Ft és 2006. évben 1.201.731,- Ft).

2.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatok esetében, amennyiben a támogatás vagy annak egy részének jogerős visszafizetési kötelezettsége fennáll, azt az Államkincstár az Önkormányzat számlájával szemben benyújtott, azonnali inkasszóval érvényesítheti.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a céljellegű decentralizált alapra benyújtandó pályázatokat készíttesse el, és azt a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz nyújtsa be.

Határidő: 2005. április 04.
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes város Polgármestere
2./ Szentes város Jegyzője
3./ Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda
4./ Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Iroda
5./ Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács - Szeged (pályázat benyújtásakor)14.) Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra (TEKI) pályázatok benyújtása (17)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Gyermek, Ifjúsági és Sport, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A költségvetés készítésekor valamennyi infrastrukturális feladatot a területkiegyenlítő oszlopába hoztak. Időközben megjelent a pályázati kiírások pontos szövege, ezáltal megosztották. A területkiegyenlítő alap és a regionális alap megközelítőleg ugyanazt a feladatkört fedi le, a nagyobb nyerési esély érdekében került megosztásra, de tartalmában ugyanaz, amely a költségvetésben szerepel. Az évek közötti megosztás már szerepel a határozati javaslatban.

Kálmán János:
Támogatja a pályázat benyújtását, de kérte az illetékeseket, hogy a Kispatéi út vízhálózatának kiépítéséről tájékoztassanak minden érintett tulajdonost.

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
A Kispatéi út vízhálózatának kiépítése az írott sajtóban megjelent, valamint személyesen járta végig a tulajdonosokat és tájékoztatta őket.

Kálmán János:
Nemcsak azokat kell tájékoztatni, akiket elérnek, hanem hivatalos levélben kell értesítést küldeni részükre. Vannak olyanok, akik csak kerttulajdonosok és nem ott laknak.

Ollai Istvánné:
Az Iskola dűlő az idei költségvetésben szerepel-e?

Szirbik Imre:
Az önkormányzat az elmúlt évben a Sapard pályázatban megnyerte a támogatást.

Hornyik László:
A Kispatéi úton lévő ingatlantulajdonosok az ivóvízhálózat kiépítésével kapcsolatban kaptak levelet, a hivatalos tájékoztatás a Díszteremben volt.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Hivatal levelet küldött az ottlakóknak vagy más formában értesítették őket?

Szirbik Imre:
A pályázatot tavaly elutasították. Valamennyi, a Hivatal által elérhető személyt értesíteni fognak. Az első körben összehívott tulajdonosoknak volt egy bizonyos összegű vállalása, hogy az önerőhöz ingatlanonként mennyivel járulnak hozzá.

Sipos Antal, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság tagja:
Megkérdezte, hogy akik később tudnak rácsatlakozni a hálózatra, azok is ugyanannyiért csatlakozhatnak vagy többet kell fizetnie?

Szirbik Imre:
Minden közműcsatlakozás esetében a később csatlakozóknak magasabb összeget kell fizetniük.

Sipos Antal:
Hátrányos helyzetben vannak-e azok a tulajdonosok, akik nem kapták meg az értesítést?

Szirbik Imre:
A kivitelezés még nem kezdődött el, jelenleg a pályázat benyújtásáról van szó.
Kérte a képviselőket, aki a pályázat benyújtásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

44/2005. (IV.01.) Kt.
Tárgy: Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra (TEKI) pályázatok benyújtása


Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra benyújtandó pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács Terület Kiegyenlítést Szolgáló alapjára az alábbi feladat tekintetében a munkák elvégzéséhez a 30 %-os saját forrást biztosítja, így a pályázat elkészíthetők és a Területfejlesztési Tanácshoz benyújtható.

a./ - A Nagy Ferenc utca felújítás (sétáló utcává) kivitelezés összes költsége 32.829.589,- Ft, melyből a pályázati forrás 22.980.712,- Ft a saját forrás 9.848.877,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2005. évben 4.285.715,- Ft, 2006. évben 3.684.386,- Ft és 2007. évben 1.878.776,- Ft).

b./ - Kispaté úti ivóvízvezeték kiépítés kivitelezés összes költsége 15.600.144,- Ft, melyből a pályázati forrás 10.920.100,- Ft a saját forrás 4.680.044,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2005. évben 2.755.715,- Ft, 2006 évben 1.924.329,- Ft).

c./ - Járda felújítás a város területén kivitelezés összes költsége 24.981.950,- Ft, melyből a pályázati forrás 17.487.365,- Ft a saját forrás 7.494.585,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2005. évben 2.529.986,- Ft, 2006. évben 2.571.429,- Ft és 2007. évben 2.393.170,- Ft).

d./ - Vásárhelyi úti kerékpárút kivitelezés összes költsége 4.423.980,- Ft, melyből pályázati forrás 3.096.786,- Ft a saját forrás 1.327.194,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2005. évben 1.327.194,- Ft).

e./ - Szent Miklós tér felújítás kivitelezés összes költsége 16.058.803,- Ft, melyből pályázati forrás 11.241.162,- Ft a saját forrás 4.817.641,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2005. évben 1.714.286,- Ft, 2006. évben 1.714.286,- Ft és 2007. évben 1.389.069,- Ft).

2.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatok esetében, amennyiben a támogatás vagy annak egy részének jogerős visszafizetési kötelezettsége fennáll, azt az Államkincstár az Önkormányzat számlájával szemben benyújtott, azonnali inkasszóval érvényesítheti.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a területi kiegyenlítést szolgáló alapra benyújtandó pályázatokat készíttesse el, és azt a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz nyújtsa be.

Határidő: 2005. április 04.
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes város Polgármestere
2./ Szentes város Jegyzője
3./ Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda
4./ Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Iroda
5./ Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács - Szeged (a pályázat benyújtásakor)15.) Szentes, Somogyi Béla utca és környéke szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (18)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
2002 nyarán a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésekor azt vállalták, hogy a még be nem kötött 5.500 ingatlant bekötik. Három öblözet kivitelezési munkái folynak. Jelezte, hogy a szükséges önerő a lakosság által fizetett takarékpénztári szerződésekből áll rendelkezésre. Amennyiben a vízügyi célelőirányzat pályázata nem lesz sikeres, akkor kell ahhoz a kiegészítő forráshoz nyúlni, amelyet a 20 éves konstrukciójú 600 mFt-os hitelbe jeleztek a bankok felé. Kérte, hogy támogassák a pályázat benyújtását.

Varga Árpád:
A pályázat eredményét mikor tudják meg? Nyertes pályázat esetén a beruházás mikor kezdődhet?

Szirbik Imre:
A pályázat elbírálása május vége felé lesz. A közbeszerzési eljárás lefolytatása 2-2,5 hónapot vesz igénybe. Számításai szerint eredményes pályázat estén a kivitelezési munkálatok kora ősszel kezdődhetnének.
Kérte a képviselőket, aki a pályázat benyújtásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

45/2005. (IV.01.) Kt.
Tárgy: Szentes, Somogyi B. utca és környéke szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése

Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta, a Szentes, Somogyi Béla utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat kiépítési céltámogatási pályázatát és megállapítja, hogy az összhangban van a 116/2002.(VIII.30.) KT számú határozatban foglaltakkal.

Felkéri a Polgármestert, hogy a céltámogatási pályázatot legkésőbb 2004. április 01. hatállyal a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatóságához (6720 Szeged, Széchenyi tér 9.) nyújtsa be.

A Képviselő-testület a pályázat műszaki és pénzügyi tartalmát a mellékletek szerint jóváhagyja, és az éves költségvetéseiben a pályázat szerinti forrásokat biztosítja.

Határidő: 2005. április 01.
Felelős: Polgármester

Határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármester
2./ Szentes Város Jegyzője
3./ Magyar Államkincstár Területi Ig. Szeged
4./ Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda Helyben


46/2005. (IV.01.) Kt.
Tárgy: Szentes, Somogyi B. utca és környéke szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése - a címzett és céltámogatási igénybejelentés 2. sz. dokumentuma

Határozat

Szentes Város Önkormányzat képviselő-testülete/közgyűlése a Somogyi Béla utca és környéke Szennyvízcsatorna kiépítése, címzett/céltámogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt:
I. A beruházás pénzügyi forrásai
I.1. A beruházás összköltsége: 991.875 ezer forint
I.2. A képviselő-testület/közgyűlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 595.125 ezer forintot - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - biztosítja.

I.3. A saját forrás összegéből:

 Saját bevétel:

 

 51.036 ezer forint

Lakossági hozzájárulás: (amennyiben a beruházás megvalósításához víziközműtársulati hitel igénybevételét tervezik, úgy az annak fedezetéül szolgáló lakossági hozzájárulást is e soron kell szerepeltetni)

 

 
 
 
 
544.089 ezer forint

 Hitel:

 

 ............... ezer forint

 Egyéb állami támogatások

 

 ............... ezer forint

 ebből:

 

 

Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira szolgáló előirányzat

 ........ ezer forint

 

Egyéb

 ........ ezer forint

 

 Egyéb:

 

 ............... ezer forint

 

 I.4. A képviselő-testület/közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja:

 

 

 Lekötött betét:

 ............... ezer forint

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:

 ............... ezer forint

Privatizációból származó bevétel

(pl. gázközműjuttatás):

 ............... ezer forint

Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel:

 
51.036 ezer forint

 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (önkormányzati körön belül):

 ............... ezer forint

Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése:

 
............... ezer forint

Osztalék- és hozambevétel:

 ............... ezer forint

Egyéb (rövid megnevezéssel):

 ............... ezer forint

  Összesen:

  51.036 ezer forint

 

 

I.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó költség (szennyvízberuházás esetén):

 
263,32 ezer forint/bekötés

I.6. A képviselő-testület/közgyűlés az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 88. §-a szerint a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az alábbiak szerint igazolja [Cct. 10. § (3) bek. b) pont]. Ezen adatlappal egyidejűleg nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel az Ötv. 88. §-ában foglaltaknak. (Az önkormányzatnak az I. 6. pontot kizárólag abban az esetben kell kitöltenie, amennyiben az igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!)

 Ezer forintra kerekítve

 

 

 

Ebből

 No.

 Megnevezés

Össze-sen

 ...........

 .........

 .........

 .........

 .........

 

 

 

éves ütemek

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 1.

 

 Saját folyó bevétel

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.

 Helyi adók

 

 

 

 

 

 

 

 1.2.

 Illetékbevételek

 

 

 

 

 

 

 

 1.3.

 Bírságok

 

 

 

 

 

 

 

 1.4.

 Kamatbevételek

 

 

 

 

 

 

 

 1.5.

 Egyéb sajátos bevételek

 

 

 

 

 

 

 2.

 

 Rövid lejáratú kötelezettségek [az 1990. évi LXV. törvény 88. § (6) bekezdése szerint]

 

 

 

 

 

 

 

 2.1.

 Tőke- és kamattörlesztés

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.

 Lízingdíj

 

 

 

 

 

 

 3.

 

 Korrigált saját folyó bevétel [(1.-2.) x 0,7]

 

 

 

 

 

 

 4.

 

 Az önkormányzat által adott év(ek)ben még vállalható fizetési kötelezettségek (az önkormányzat részére legfeljebb ezen összeg erejéig bocsátható ki hitelígérvény)

(3>4.)

 

 

 

 

 

 

II. A településrendezési tervvel való összhang

A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás a 14/1998.(VII.03.) KT. számú képviselő-testületi/közgyűlési rendeletben elfogadott településrendezési tervvel összhangban van.

III. Tulajdonjog

A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás (kivéve szennyvízcsatorna, egészségügyi gép-műszer beszerzés,) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő teher-, per- és igénymentes ingatlanon valósul meg.

IV. Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése

Az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben az igénybejelentésben megjelölt ugyanazon kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el/elidegenítette (a megfelelő szöveg aláhúzandó).
Amennyiben az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben e vagyonát elidegenítette, úgy nyilatkozik, hogy az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok tették szükségessé. Az elidegenítésből befolyt vételárat vagy annak megfelelő összeget az önkormányzat saját forrásként a fenti beruházásra biztosítja [Cct. 19. § (2) bek.].


47/2005. (IV.01.) Kt.
Tárgy: Szentes, Somogyi B. utca és környéke szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése - a címzett és céltámogatási igénybejelentés 5. sz. dokumentuma

Határozat

I.
A Szentes Város Önkormányzat képviselő-testülete/közgyűlése a Somogyi Béla utca és környéke szennyvízcsatorna-hálózat építése mellett döntött, mivel az érintett területre vonatkozóan az ingatlantulajdonosok legalább 80%-a vállalta a hálózatra való bekötést.
A 80%-os bekötési arányon túl az önkormányzat képviselő-testülete/közgyűlése igazolja, hogy kilométerenként a 30 (községekben), illetve az 50 (városokban) rákötés biztosított.

Kelt: Szentes, 2005.év március hó 25. nap
P.H.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester


II.
Abban az esetben kell kitölteni, ha az önkormányzat az igénybejelentést megelőzően szennyvízcsatorna-hálózat megvalósítására céltámogatásban részesült (a Cct. 5. számú melléklet I. pont 3. pontja szerint nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, ahol a bekötések száma a meglévő szennyvízcsatorna-hálózat 1 kilométerére vonatkozóan a városokban az 50, a községekben a 30 bekötést nem éri el). E törvényi feltétel teljesítésének igazolására be kell mutatni a korábbi években megvalósult csatornaberuházások esetében az alábbiakat (ha több beruházásról van szó, úgy beruházásonként külön adatlapokon kell nyilatkozni).

Támogatást jóváhagyó törvény, közlemény száma:

 .................................................

 melléklet száma:.............................................

 sorszám:...................................

 beruházás megnevezése:

 ..................................................

 beruházási összköltség:

 ..................................................

a beruházás nyomvonalán lévő ingatlanok száma

 ............................................(db)

a beruházás teljes nyomvonalán vezetékes ivóvíz szolgáltatásba bekötött ingatlanok száma

 ...........................................(db)

a beruházás nyomvonalán a csatornába bekötött ingatlanok száma

 ...........................................(db)

az 1 km-re jutó bekötések száma

 .........................................(db)


(1 km szennyvízcsatorna-hálózaton olyan gyűjtőcsatorna értendő, melyre szennyvízbekötő vezetékkel csatlakozni lehet. Nem értendők a gyűjtőcsatorna fogalmába az olyan különböző funkciójú szennyvízvezetékek, mint például a településeket összekötő térségi vezeték, a szennyvizet az átemelőből a gravitációs csatornába juttató nyomóvezeték, a bekötésre már nem használt főgyűjtő szakasz stb.)

Kelt: ................., ........év ........ hó ........ nap

P. H.
..................................................
..................................................
Jegyző
Polgármester16.) Kertvárosi lakótelep távhővezeték cseréje és szivattyú beszerzése (19)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A Szolgáltató Kft. a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatra kíván pályázatot benyújtani. Az alapító okirat szerint ilyen mértékű hitel felvételéhez az alapító hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató Kft. a pályázathoz szükséges összeget saját erőből, illetve hitelből kívánja előteremteni.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket,
aki a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosításával a határozati javaslatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

48/2005. (IV.01.) Kt.
Tárgy: Kertvárosi lakótelep távhővezeték cseréje és szivattyú beszerzése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Kertvárosi lakótelep távhővezeték cseréje és szivattyú beszerzéséről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.) Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy Döbrőssy Iván, a Szentes Városi Szolgáltató kft. ügyvezetője 28,5 millió Ft erejéig hitel szerződést aláírjon a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-vel.

2.) A Képviselő-testület megbízza Szirbik Imre polgármestert, hogy a Szentes Városi Szolgáltató Kft. hitelfelvételéhez szükséges kezesi okiratokat aláírja.

3.) Szentes Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy Döbrőssy Iván, a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetője a Kft. tulajdonát képező Szentes, Vásárhelyi út 12. sz. alatti iroda épületre jelzálogot alapítson a vissza nem térítendő támogatás 150%-áig.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Városi Szolgáltató Kft. - Döbrőssy Iván
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája - Helyben
4./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája - Helyben17.) Decentralizált terület- és régiófejlesztési célelőirányzatra (TRFC) pályázat benyújtása (21)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a pályázat benyújtásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

49/2005. (IV.01.) Kt.
Tárgy: Decentralizált terület- és régiófejlesztési célelőirányzatra (TRFC) pályázat benyújtása

Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztés Tanács decentralizált terület- és régiófejlesztési célelőirányzatra benyújtandó "Jövendő utcai parkolók és útfelújítás "tárgyú pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztés Tanács decentralizált terület- és régiófejlesztési célelőirányzatra benyújtandó "Jövendő utcai parkolók és útfelújítás "tárgyú pályázatához a munkák elvégzéséhez szükséges 19.036.797,- Ft (30 %-os) saját forrást biztosítja a 2005. évi költségvetésében, így a pályázat elkészíthető és a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztés Tanácshoz benyújtható.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a benyújtandó pályázatot készíttesse el, és határidőre nyújtsa be.

Határidő: 2005. április 15.
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes város Polgármestere Helyben
2./ Szentes város Jegyzője Helyben
3./ Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda Helyben
4./ Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Iroda Helyben
5./ Dél - Alföldi Regionális Fejlesztés Tanács Szeged (pályázat benyújtásakor)18.) A Művelődési és Oktatási Bizottság tájékoztatója az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (22-23)

Oltyán Lajos:
A költségvetési rendelet megalkotásakor a Pénzügyi Bizottság kiegészítő határozatot terjesztett elő, amelyet a Képviselő-testület elfogadott. A tartalékba helyezett összegek felhasználásáról 4 pontban javasolja a Pénzügyi Bizottság, hogy a Művelődési és Oktatási Bizottság és a Művelődési Iroda tegyen előterjesztést. A költségvetési rendelet 9.§ /1/ bekezdés c.) pontja arról szól, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat részére céltartalékba biztosított 12.124 eFt sorsa mi legyen. A Bizottság megállapította, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat elhelyezésének kialakítása folyamatban van. Ennek függvényében készül el a Pedagógiai Szakszolgálat részletes költségvetése is, és akkor kerül sor az összeg tételes felhasználási javaslatára.
A Képviselő-testület a Bizottságra ruházta a közművelődési intézmények munkatervének elbírálását. Megállapították, hogy a Gyermekkönyvtár, a Könyvtár Kht., valamint a Művelődési Központ munkaterve igényesen, a szakmai szempontok figyelembe vételével, az Ötv.-ben biztosított feltételeknek megfelelően került kidolgozásra.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a tájékoztatókat tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.


19.) Interpellációkra válasz (14-14/5)

Szirbik Imre:
Megkérdezte Karikó Tóth Tibor képviselőt, hogy a melegfürdőben kölcsönözhető hajszárítóval kapcsolatos interpellációjára a 14/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Karikó Tóth Tibor:
Az interpellációra adott választ elfogadta. Azóta sor került az ingyenes hajszárítók felszerelésére. Az interpellációjára választ kért és nem minősítést. Állítása tényszerű, amelyet tudomásul kellene vennie, nem pedig minősíteni.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Dömsödi József képviselőt, hogy a melegfürdő belépőjegy árával kapcsolatos interpellációjára a 14/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Dömsödi József:
Az interpellációra adott választ elfogadta. Megemlítette, hogy 2003-ban és 2004-ben is volt 25%-os emelés.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Kálmán János képviselőt, hogy a kórházi beteglátogatás rendszerével kapcsolatos interpellációjára a 14/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el. A Kórházban rendnek kell lennie. A főigazgató asszony hivatkozik a betegjogi törvényre. A betegeknek ahhoz is joguk van, hogy hozzátartozóik korlátlanul látogathassák, hiszen az a gyógyulásukat segíti elő. Nem biztos, hogy nyelveket beszélő biztonsági őrre van szükség ahhoz, hogy a munkakört kulturáltan, intelligensen el tudja látni. A Kórház Szentes város és a környező települések lakosságáé. Kérte a polgármester urat, hogy ebben az ügyben tegyen lépéseket. A lakosság visszajelzései azt mutatják, hogy valami nincs rendben a Kórház körül.

Szirbik Imre:
Hétfőn a Kórház menedzsmentjével fog tárgyalni, megemlíti a problémát is.
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 7 igen szavazattal, 11 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Dömsödi József képviselőt, hogy a melegfürdő belső medencéjével kapcsolatos interpellációjára a 14/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Dömsödi József:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el. A külső és belső medence vízösszetétele között van-e különbség, amely indokolja ezt a házirendet? Közel 40 évig nem volt probléma a külső és belső medencék kisgyermekek által történő használata.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 7 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett (3 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Móra József képviselőt, hogy a 4401. számú út műszaki állapotával kapcsolatos interpellációjára a 14/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Móra József:
Az interpellációjára adott választ nem fogadta el. A korábbi ülésen a 4402-es Ecser-Nagykirályság összekötő út javítása érdekében interpellált.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 2 igen szavazattal, 14 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett (5 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Kálmán János képviselőt, hogy a Hegedűs László Helyőrségi Klub előtti járda lezárására vonatkozó interpellációjára a 14/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Dongó László képviselőt, hogy az Ady E. utca Kiss Bálint utca közötti szakaszán gépjárműparkolók kialakításával kapcsolatos interpellációjára a 14/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dongó László:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Oltyán Lajos képviselőt, hogy a Kiss Bálint utca sarkán lévő társasház építésével kapcsolatos interpellációjára a 14/4. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Oltyán Lajos:
Az interpellációra adott választ elfogadta. 2003. december 31-én lejárt az a városrendezési terv, amely alapján a Kiss Bálint utcában a házakat meg lehetett építeni. Itt egy joghézag keletkezett, mert nincs a városnak arra a területre érvényes rendezési terve.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Ollai Istvánné képviselő asszonyt, hogy az interpellációira a 14/5. sorszám alatt adott válaszokat elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációkra adott válaszokat elfogadta.


20.) Interpellációk, bejelentések

Halmai László:
Bejelentette, hogy a Nagyhegy széli erdő vízben áll. Kérte, legyen kitakarítva és oldják meg a víz elvezetését, mielőtt kárt tenne az útban és a lakóépületekben.

Pap Imre:
Február 15-én Szentesen megszüntették az Orvosszakértői Bizottság működését. A csökkent munkaképességű betegekre megterhelő költséget ró a Szegedre való beutazás, illetve a szegedi központban lekezelően bánnak a szentesi betegekkel. Az üggyel kapcsolatban megjelent egy feketegazdaság irányába mutató jelenség, miszerint a Szuperinfoban gépkocsi tulajdonosok hirdetést adnak fel, hogy embertársaikat beviszik a Bizottsághoz. Kérte a polgármestert, kérje az illetékeseket a döntésük megváltoztatására, vagy hozzanak olyan döntést, hogy hetente 1-2 alkalommal az orvosszakértő és asszisztense utazzon Szentesre.

Csernus Lukács László:
A Schweidel utca megnyitása a Berek-Víz Kft. hozzáállása miatt nem valósult meg. Az utcában 40-50 tonnás teherautók közlekednek hajnalban. Kérte, hogy keressenek valamilyen megoldást. Átadta a polgármesternek a Schweidel utcai lakosok levélben megfogalmazott panaszát.

Szirbik Imre:
Az egyezségek nem jutottak eredményre, ezért megindították az út nyomvonalának a kisajátítási eljárását és hatósági útra terelték az ügyet.

Halmai László:
A polgári frakció csatlakozott Csernus Lukács László képviselő által elmondottakhoz.

Dr. Dömsödi József:
Kérte, hogy a Kossuth u. 19. sz. előtti társasház előtt több pad kerüljön elhelyezésre.

Ollai Istvánné:
A Szent Imre herceg utcán nagy a forgalom, a jobb oldalon állnak az autók, nehéz a közlekedés. Kérte, keressenek megoldást.
A Gergely utcában van egy kisbolt, amelynek rossz a bejárója. Kötelezni kellene a bolt tulajdonosát, hogy csináltassa meg.

Hornyik László:
Április 1-jével megalakult a Pedagógiai Szakszolgálat, ahová a szakembereket áthelyezték. A Kossuth utcai és az Apponyi téri Óvodai Munkáltatói Körzetnél maradt 1-1 fő logopédus. Őket miért nem helyezték a Szakszolgálathoz?
A Dózsa Gy. utca - Damjanich J. utca kereszteződéséhez is pad kihelyezését kérte.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Kérte, hogy a Képviselő-testület biztosítson megfelelő pénzeszközt a gyapjas lepke hernyója, a kullancs és a parlagfű elterjedése elleni védekezéshez.
Nem megoldott az uszoda előtt a kerékpárok őrzése és gépkocsik védelme. Az uszodán belül nappal működik a biztonsági szolgálat. A külső részen, a kerékpártárolónál és a gépkocsiparkolónál kellene a vagyonvédelmet megoldani egy térfigyelőrendszer kiépítésével.
A városban nagy a kosz, melynek mielőbbi eltűntetését kérte.
Az utak kátyúsak, katasztrófális állapotban vannak. Kérte a helyrehozatalukat.
A tiszai felüljáró rendbehozatalát kérte, mert kerékpárral és gépkocsival is nehéz rajta közlekedni.
Vizsgálják felül a Munkás utca - Vörösmarty utca torkollatában lévő forgalomkorlátozás feloldásának lehetőségét.

14/1 Melegfürdőben hajszárító használata (Karikó Tóth Tibor)
14/2 Melegfürdő szolgáltatási díjai (Dr. Dömsödi József)
14/2 Kórházi beteglátogatás, biztonsági szolgáltatás új rendszere (Kálmán János)
14/2 Melegfürdő házirendje (Dr. Dömsödi József)

14/3 Eperjesi összekötőút műszaki állapota (Móra József)
14/3 Kiss B. u., Ady E. u., Munkácsy M. u. parkoló (Dongó László)
14/3 Ady E. u. 2. előtti járda lezárása (Kálmán János)

14/4 Kiss B. u. - Munkácsi u. sarkán épülő társasház (Oltyán Lajos)
14/5 Interpellációra válasz 
16. Céljellegű decentralizált (CÉDE) alapokra pályázatok benyújtása 
17. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra (TEKI) pályáztok benyújtása 
18. Szentes, Somogyi Béla utca és környéke szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése 
19. Kertvárosi lakótelep távhővezeték cseréje és szivattyú beszerzése 
21. Decentralizált terület- és régiófejlesztési célelőirányzatra (TRFC) pályázat benyújtása

Kiment a teremből: Geréné Dunaháti Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésben folytatja.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester

Móra József - Kálmán János
jegyzőkönyv-hitelesítő