6./ A Pedagógiai Szakszolgálat személyi feltételeinek biztosítása

Szirbik Imre:
A szakmai feladatokat az oktatás színvonalának javítása érdekében a Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretében a Pedagógiai Szakszolgálat végzi. A 6/A sorszám a Pedagógusok Szakszervezet véleményét tartalmazza, mely üdvözli a Pedagógiai Szakszolgálat létrehozását. A döntés 10 személy munkaviszonyát érinti.

Visszaérkezett a terembe: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szűcs Lajos:
Javasolta a "feladatellátás megszűnjön" helyett a "feladatellátás megszervezése" szerepeltetését. A Pedagógiai Szakszolgálatot önálló intézményként, a feladatnak megfelelő épületben fog működni. Az I. ütemben 15 fő kezdi meg munkáját. Ismertette az átszervezéseket. A szakszolgáltatásokat igénybe vevő gyermekek számának növekedése további szakemberek foglalkoztatását teszik indokolttá. A részképesség zavarokkal küzdő gyermekek a Pedagógiai Szakszolgálat segítségével be tudnak illeszkedni az iskolai munkába.

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Hogyan látják el a kistérségi feladatokat, ha az óvodákban továbbra is a jelenlegi óraszámban biztosítják a speciális fejlesztéseket?

Szűcs Lajos:
Természetesen. A Pedagógiai Szakszolgálatot a szolgáltatás fejlesztésének növelése érdekében hozták létre. A kistérségekben történő szakellátás biztosítása is indokolja a létszámbővítést.

Szirbik Imre:
A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta, a Pénzügyi Bizottság ülésén nem született többségi döntés.

Oltyán Lajos:
Az általános iskolákba érkező tanulók kb. 20%-a küzd részképesség zavarokkal, mely kezelés nélkül kirekesztettséghez vezethet. A fejlesztéseket már az óvodákban el kell kezdeni, az alsó tagozatban pedig intenzíven kell folytatni. Sajnos a csökkenő gyermeklétszám ellenére növekszik a problémás tanulók száma. A problémára a 18 éves korig tartó tankötelezettség sem jelent igazi megoldást.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta (1 fő nem szavazott).

26/2005.(III.4.) Kt.
Tárgy: Pedagógiai Szakszolgálat személyi feltételeinek biztosítása

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pedagógiai Szakszolgálat személyi feltételeinek biztosítása érdekében

- A Családsegítő Központ tevékenységi köréből a pedagógiai szakszolgálati feladatokat,
- a Köztársaság Utcai- és a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzetek feladat-ellátási tevékenységei közül a logopédiai tevékenységet,
- az óvodai munkáltatói körzetekben a fejlesztő pedagógiai feladatellátást
megszünteti azzal, hogy 2005. április 1-jétől ezeket a szolgáltatásokat az új Pedagógiai Szakszolgálat intézménye biztosítja.
Az érintett intézmények Alapító Okiratát ennek megfelelően módosítani szükséges.

Határidő: 2005. március 31.
Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzője
Szentes Város Alpolgármestere

2./ A Képviselő-testület felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy az előterjesztésben említett 11 szentesi szakember áthelyezéséről, illetve állományba vételéről a jogszabályoknak megfelelő módon gondoskodjanak.

Határidő: 2005. március 31.
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere
Pedagógiai Szakszolgálat vezetője
Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet vezetője
Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet vezetője
Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet vezetője
Családsegítő Központ vezetője

3./ A Képviselő-testület ugyanakkor kimondja, hogy az áthelyezések lebonyolítása, a feladatellátások adott intézményeknél történő megszüntetése nem járhat a szakszolgálatot igénylő gyermekek, tanulók ellátási színvonalának csökkenésével, illetve az ellátásukról folyamatosan gondoskodni kell.

Határidő: 2005. március 31. és folyamatos
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere
Intézmények vezetői

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Intézményvezetők
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Alpolgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
5./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
6./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája7./ A 2005/2006. nevelési évben, illetve tanévben indítható óvodai csoportok, első osztályos tanulócsoportok számának meghatározása

Szűcs Lajos:
A Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzetből 87, a Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzetből 41, a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzetből 57, az Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzetből 64, a Szent Erzsébet Katolikus Óvodából 18 gyermek beiratkozására számítanak. Szakértő előtt 16, Nevelési Tanácsadóban pedig 20 gyermeknek kell megjelennie. A szabad iskolaválasztás miatt a szülők döntenek, hogy melyik iskolába íratják gyermeküket. Az önkormányzat feladata az induló osztályok számának meghatározása.

Szirbik Imre:
A Pénzügyi, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság az előterjesztés elfogadását, a Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalásra javasolta.

Oltyán Lajos:
Az önkormányzat feladata az alsó fokú oktatás és nevelés feltételeinek biztosítása, valamint az induló csoportok és osztályok számának meghatározása. Az oktatási törvény alapján a szülő szabadon választhatnak, mely óvodába, iskolába íratják be gyermekeiket. Az óvodavezető és iskolaigazgató feladata és kötelessége, hogy először a körzetéhez tartozó gyermekeket vegye fel.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében elfogadta.

27/2005.(III.4.) Kt.
Tárgy: A 2005/2006. nevelési, illetve tanévben indítható óvodai csoportok, első osztályos tanulócsoportok számának meghatározása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati óvodák és iskolák 2005/2006. nevelési évben, illetve tanévben indítható csoportok számát meghatározó előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az
a) az óvodák esetében:
- az Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzetben legfeljebb 10+1csoport
- a Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzetben legfeljebb 15 csoport
- a Köztársasági Utcai Óvodai Munkáltatói Körzetben legfeljebb 8 csoport
- a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzetben legfeljebb 10 csoport
- az Eperjesi Óvodában 1 csoport
indítására kerüljön sor azzal, hogy végleges döntését az óvodai beíratásokat követő 2005. április 29-i ülésén hozza meg.

b.) az általános iskolák esetében:
- a Petőfi Sándor Általános Iskolában legfeljebb 2 első osztály
- a Deák Ferenc (Damjanich J. Tagiskolával) Általános iskolában legfeljebb
2 első osztály
- a Koszta József Általános Iskolában legfeljebb 2 első osztály
- a Klauzál Gábor Általános Iskolában legfeljebb 2 első osztály
- a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában legfeljebb 1 első osztály
megszervezésére kerüljön sor azzal, hogy végleges döntését az első osztályos általános iskolai tanulók beíratását követő 2005. április 29-i ülésén hozza meg.
Határidő: 2005. szeptember 1.
Felelős: intézményvezetők

2) A Képviselő-testület kötelezi az intézményvezetőket, hogy a csoport- és osztályszervezésnél érvényesítsék a Közoktatási törvényben előírt létszámhatárokat, és ezeknek megfelelően történjen a gyermekek, tanulók csoportba, illetve osztályba sorolása, figyelemmel a felvételi körzetekre is.

Határidő: 2005. szeptember 1.
Felelős: intézményvezetők

3) Kötelezi a Képviselő-testület az intézmények vezetőit, hogy a beiratkozásokat követően megállapított csoport- és osztály létszámokhoz rendelt pedagógus létszámszükséglet szerinti kereteket tartsák be. Az ebből adódó megtakarítások másra nem használhatóak és a 2005. évi költségvetési rendelet módosításával annak összege a forráshiány csökkentését szolgálja.

Határidő: 2005. március 31.
Felelős: intézményvezetők

4) A Képviselő-testület a Klauzál Gábor Általános Iskola felvételi körzetét Eperjes község felső tagozatos tanulóival, a Deák Ferenc Általános Iskolai és a Damjanich János Tagiskolája felvételi körzetét Nagytőke alsós-felsős tanulóinak nevelése-oktatása, illetve a kistérségi közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodásban foglaltak teljesítése céljából bővíti. Az érintett települések tanulói más iskolában nem vehetők fel.

Határidő: 2005. március 20.
Felelős: Szentes Város jegyzője
intézményvezetők

A határozatról értesítést kapnak:
1) Intézményvezetők
2) Szentes Város Polgármestere
3) Szentes Város Alpolgármestere
4) Polgármesteri Hivatal Jegyzője
5) Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
6) Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája8./ Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyeréséhez

Szirbik Imre:
A hangtechnika fejlesztésére irányuló pályázattal egy működőképes, a kor színvonalához közelítő közművelődési intézményt kívánnak kialakítani.

Halmai László:
Készült-e közvéleménykutatás a mozi látogatottságának csökkenésére vonatkozóan? Ezt a problémát a nem megfelelő hangtechnika jelenti? Meg fog térülni a befektetés?

Szirbik Imre:
Nem készült konkrét felmérés, de szükség van a hangtechnika fejlesztésére. Az országos látogatottsági statisztika "nem plázamozik listáján" az Őze Lajos Filmszínház a 20. helyen áll, több mint 18 ezer látogatóval. Tudomásul kell venni, hogy a technika fejlődésével változnak az emberek szokásai.

Dr. Sipos Ferenc:
Nem látja értelmét, hogy a mozi üzemeltetésének gazdaságosságát díjameléssel biztosítsák, hiszen éves szinten a jegyek árából a látogatók DVD-t vagy házimozi rendszert is tudnának vásárolni.

Halmai László:
Van-e arra lehetőség, hogy az emelt tarifás helyeken kényelmesebb székeket helyezzenek el?

Szirbik Imre:
Meg kellene várni, hogy a hangtechnika fejlesztésével növekedni fog-e a mozi látogatottsága. Tárgyaltak már a székek esetleges cseréjéről, melyre nincs fedezet és a kényelem növelése a befogadóképesség csökkenését eredményezné.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

28/2005.(III.4.)Kt.
Tárgy: Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyeréséhez

Határozat

1) Szentes Város Önkormányzata részt kíván venni a 13/2002. (IV.13.) NKÖM rendelet szerinti helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatást biztosító pályázaton. Az önkormányzat a pályázaton való részvételhez 1.000.000,- Ft önerőt biztosít 2005. évi költségvetési rendeletében a céltartalékban elkülönített 1.000.000,- Ft terhére.

2) Szentes Város Önkormányzata biztosítja, hogy a pályázaton elnyert támogatást a rendeletben előírt célra használja fel és az adott intézmény az elnyert összeghez legalább 5 banki napon belül hozzájusson, miután a támogatási összeg az önkormányzat számlájára megérkezett.

3) A támogatásban részesülő intézménynek a rendelkezésére bocsátott támogatást elkülönítetten kell kezelnie, és annak felhasználásáról tételes, analitikus nyilvántartást kell vezetnie úgy, hogy a tényleges felhasználás ellenőrizhető legyen.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szentesi Művelődési Központ igazgatója

4) Szentes Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy amennyiben támogatást nyer a pályázaton, annak felhasználásáról - december 31-ei határnappal - a zárszámadás keretében és annak rendje szerint köteles elszámolni.

A pályázat beadásának határideje: 2005. március 19.
Felelős: Művelődési Iroda vezetője

5) Eredményes pályázat esetén a pályázati saját erőként figyelembe vett összeggel az önkormányzat 2005. évi költségvetési rendelet módosításáról gondoskodni kell.

Határidő: a pályázati döntést követő költségvetési rendelet módosításakor
Felelős: Közgazdasági Osztály
Tervezési Iroda vezetője

A határozatról értesítést kapnak:
1) Szentesi Művelődési Központ
2) Szentes Város Polgármestere
3) Szentes Város Alpolgármestere
4) Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5) Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája9./ Az Általános Iskolai Kollégium Alapító Okiratának módosítása

Kálmán János:
A határozati javaslatban 30 fő, a költségvetés 201. oldalán 38 fő szerepel. Miből adódik az eltérés?

Hering Ferenc:
Az előterjesztés az Általános Iskolai Kollégium igazgatójának véleménye alapján a költségvetés után készült. A kollégiumot 34-38 fő veszi igénybe.

Szirbik Imre:
A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta.
Kérte a képviselőket, aki egyetért az alapító okirat módosításával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

29/2005.(III.4.) Kt.
Tárgy: Az Általános Iskolai Kollégium Alapító Okiratának módosítása

Határozat

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskolai Kollégium már többször módosított Alapító Okiratában meghatározott maximális befogadóképességet 50 férőhelyről 30 férőhelyre csökkenti.

A határozatról értesítést kapnak:
1) Magyar Államkincstár Csm-i Területi Igazgatósága 6701 Szeged, Pf. 418.
2) Általános Iskolai Kollégium igazgatója
3) Városi Intézmények Gazdasági Irodája
4) Szentes Város Polgármestere
5) Szentes Város Alpolgármestere
6) Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
7) Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája10./ Művese állomás bérleti szerződése

Szirbik Imre:
A kft 2001-ben kisebb területen kívánta a létesítményt megvalósítani. A dialízisre szoruló betegek számának növekedése miatt egy regionális központot szeretnének kialakítani. A beruházás a kórház részét képezné, a bejárat és a parkolás a Nagy S. telep felől történne, nem akadályozva a Kiss Zs. utcai kerékpárút forgalmát.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
A 40 millió Ft + áfa bérleti díjból a korábbi megállapodás alapján 20 millió Ft + áfa összeget már átutaltak az önkormányzat részére. A fennmaradó összeget a költségvetés "fejlesztési alap ingatlanértékesítési rovata" tartalmazza. A beruházás a kórház fejlődését és az egészségügyi ellátás javulását eredményezné.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztéshez kapcsolódó földhasználati jog alapítására vonatkozó szerződéstervezetet február 28-án és a mai napon megtárgyalta és a pontosításokkal aláírhatónak tartotta. A fölterület az önkormányzat tulajdonát képezi és a szerződéssel a kft részére 50 éves használati jogot engedélyeznének. A szerződés 1./ pontja a korábbi állapotot tartalmazza, ezért a szerződéstervezet 4./ pontjának /2/ bekezdéséből törölni kell a 6 ha 2698 m2-es terület megjelölést.

Visszaérkezett a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Dr. Demeter Attila:
Az 5./ pontban jelzett e-11/2005. sz. vázrajzon az érintetek aláírását is szerepeltetni kell. A terület alszámainak és a megosztásnak megfelelően az 5./ pontot a perszámokhoz kapcsolódó területnagyságokkal és helyrajzi számokkal kell kiegészíteni. A tulajdoni lap III. részében szereplőket fel kell kérni a nyilatkozattételre, és a szerződést e záradékkal kell ellátni. Fel kell hatalmazni a Polgármester Urat a szerződés aláírására.

Szirbik Imre:
A vázrajból kitűnik, hogy a beruházás a kórház három épületrészét érinti. A volt szolgálati lakásban lévő oktatóterem igazgatósági épületbe való áthelyezésének költségét biztosítani kell a kórház részére.

Dr. Sipos Ferenc:
A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést és a beruházás mielőbbi megvalósulását, valamint javasolta a befolyt összeget a kórház gondjainak enyhítésére fordítsák.

Dr. Gyenes Ágota:
Mennyiben érinti az önkormányzatot és a kórházat a parkoló kialakítása?

Szirbik Imre:
A beruházás részét képezi a parkoló kialakítása, mely szabad és nyilvános lesz.

Dr. Dömsödi József:
A szerződéstervezet csak a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak áll rendelkezésre, de döntés előtt a többi képviselőnek is meg kellene ismernie.

Kálmán János:
Az önkormányzat mire fordítja a 20 millió Ft + áfa összeget? A Pénzügyi Bizottság javaslatát csak akkor támogatja, amennyiben a fenntartó is biztosítja a kórház számára ezt az összeget.

Kozák János, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja:
A lakosság támogatná, ha az önkormányzat a bérleti díjat a kórház fejlesztésére fordítaná. Javasolta, hogy a Polgármesteri Hivatal illetékesei mérjék fel a város tulajdonában lévő, de a megye fenntartása alá tartozó intézmények felújítási és fejlesztési igényét. A tervek és költségvetések ismeretében lehetne dönteni a támogatások mértékéről. A döntéshez jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő információ. A Képviselő-testület a 2005. évi költségvetési rendelet elfogadásával döntött a bérleti díj felhasználásáról, de a megfelelő előkészítést követően jövőre kellene ezt az összeget a kórház részére biztosítani.

Ollai Istvánné:
A bérleti díjat több helyre fel lehetne használni, pl. a Kiséri Idősek Otthonában 8-10 férőhely kialakítására.

Móra József:
A megye jó gazdája az önkormányzatok által átadott intézményeknek. A kórház működtetését az elért teljesítmény alapján az Országos Egészségügyi Pénztár finanszírozza. A megyei önkormányzat a megfelelő ellátás feltételeit biztosítja. A bérleti díj felhasználásáról a 2005. évi költségvetés elfogadásával döntöttek. A Képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy egyetért-e a beruházással és az 50 éves bérleti jogviszony biztosításával.

Halmai László:
Ismertette a szerződéstervezet 8./ pontját. A beruházás befejezését követően a kft tulajdonába kerül a kórház területének egy része. Tiszteletben kellene tartani a lakosság december 5-i döntését. A PPP- rendszer alapján a város biztosítaná a lehetőséget, a privát szféra a tőkét és a beruházást pályázattal vagy hitel felvételével kellene megvalósítani. A város kiszolgáltatja a lakosságot egy idegen cégnek, de a beruházásból nem részesül. Javasolta a szerződéstervezet napirendről való levéte-lét, valamint kezdjenek tárgyalásokat a kft-vel, hogy a beruházás a város közreműködésével valósuljon meg.

Dr. Sipos Ferenc:
A Pénzügyi Bizottság által javasolt összeg egy "morzsányi" segítséget jelentene a kórháznak. A városnak a bérleti díj összegénél magasabb elmaradása van a kórház felé. A színvonal és az ellátás romlását nagyon nehéz lenne visszaállítani. Az egészségbiztosítási finanszírozás nem tartalmazza az amortizációs költségeket. A művese kezelés, mint szolgáltatás "el van adva". Szentes partnerségének hiányában máshol valósítják meg a beruházást.

Dr. Demeter Attila:
Egyetért, hogy dr. Dömsödi József képviselő is kapja meg a szerződéstervezetet. A hitelesítést követően a február 28-i bizottsági jegyzőkönyvet is a rendelkezésére tudja bocsátani. Korábban már jelezte, hogy a 8./ pont alapján ketté fog válni a belterületi telekingatlan használati joga és az építmény tulajdon joga. Az előterjesztés alapján nem földhasználatról, hanem belterületi telekingatlan használati jogának alapítására irányuló szerződésről van szó. A szerződésben szereplő "földhasználat" helyett a "használatot" kellene szerepeltetni. Az önkormányzat a telekmegosztást követően a tulajdonjogot fenntartva a vagyont meg kívánja őrizni. Igennel fog szavazni, mert a beruházás sok ember érdekét képviseli.

Szűcs Lajos:
Döntését az motiválja, hogy a beruházásból a betegek hogyan profitálnak.

Dr. Dömsödi József:
A végleges szerződéstervezetet az előterjesztéshez kellett volna csatolni.

Halmai László:
A piacorientált cégeknek nem az az érdeke, hogy a rászorulók a szükséges kezeléseket megkapják. Az előterjesztést nem ellenzi, de nem is tudja "jó szívvel megszavazni". Véleménye szerint a város és a lakosság számára kedvezőbb konstrukciót lehetne "kialkudni".

Szirbik Imre:
A megyei közgyűlés elvégezte a működtetésében lévő intézmények állagfelmérését. A kórház esetében 1,5-2 milliárd Ft-ra lenne szükség az épületállomány felújítására, valamint a műszerbeszerzésekre. Az ülésen jelen van Farkas József, a kórház gazdasági igazgatója. Magyarországon a művese kezelés a beteg egészségbiztosítása terhére történik. A háziorvosi ellátás is privatizált rendszerben történik, még sincs senkinek ellátási problémája. A PPP-rendszer szerint a beruházást az önkormányzat és a privát tőke valósítaná meg, az állami garancia a privát szektor tőkemegtérülésére irányulna. A beruházás a kórház gyógyító tevékenységének javulását és munkahelyek kialakítását jelentené. A számítások alapján egy m2 bérleti díja 30 eFt.
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta (1 fő nem szavazott).

30/2005.(III.4.) Kt.
Tárgy: Művese állomás bérleti szerződése


Határozat

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 8344/7 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra a Fresenius Medical Care Magyarország Egészségügyi Kft. 50 /ötven/ évre szóló időtartamra bérlet formájában használati jogot nyerjen 40 millió forint + áfa egyszeri megváltási ár ellenében, amely esetében beszámításra kerül a korábban megfizetett 20 millió forint + ÁFA összege.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására.

A határozatról értesítést kapnak:
1) Fresenius Medical Care Magyarország Egészségügyi Kft. 1037 Budapest, Szépvölgyi út 31-37.
2) Csongrád Megyei Önkormányzat Szeged, Rákóczi tér (tájékoztatásul)
3) Csongrád Megyei Önkormányzat Dr. Bugyi István Kórháza
4) Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5) Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda
6) Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya11./ Pályázat benyújtása az "Európa Napok" rendezvénysorozatra (13./)

Halmai László:
Van-e arra lehetőség, hogy a Polgári Oldal is részt vegyen a rendezvények megszervezésében és megvalósításában?

Ollai Istvánné:
A meghívások ellenére sem vesznek részt a rendezvényeken.

Kálmán János:
Ezt cáfolta, mert sok rendezvényen vannak jelen.

Szirbik Imre:
Minden jó szándékú segítséget szívesen fogadnak, de nem engedi meg, hogy az állami ünnepek választási kampánnyá vagy politikai nagygyűléssé váljanak. Mindenki maga dönti el, mely rendezvényeken vesz részt. A kampányidőszak közeledtével a rendezvényeken mindig nagyobb a részvétel.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

31/2005.(III.4.) Kt.
Tárgy: Pályázat benyújtása az "Európa Napok" rendezvénysorozatra


Határozat

Szentes Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az "Európa Napok" elnevezésű pályázat benyújtásra kerüljön a Miniszterelnöki Hivatalhoz. Biztosítja a pályázati kiírás szerinti saját forrást - 600.000 Ft-ot - az önkormányzat 2005. évi költségvetésében szereplő "Állami ünnepek, nagyrendezvények támogatása" terhére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2005. március 12.
Felelős: Művelődési Iroda vezetője

A határozatról értesítést kap:
1) Szentes Város Alpolgármestere
2) Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
3) Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája
4) Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája

Elment az ülésről: Varga Árpád képviselő
Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő


12./ Interpellációra válasz (11/1,11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6)

Szirbik Imre:
Kálmán János képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 11/1 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
Az interpellációjára adott választ nem fogadta el, mert a január 28-i és a február 17-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve nem található meg a honlapon.

Visszaérkezett a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a választ 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 5 nem szavazat ellenében elfogadta.

Szirbik Imre:
Kálmán János képviselőt kérdezte, hogy a Kossuth u. 21. sz. alatti építkezéssel kapcsolatos interpellációjára 11/1 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
Az újabb időpontról írásban vagy szóban állapodtak meg?

Szirbik Imre:
Az újabb időpontról nem készült megállapodás. Levelében tájékoztatta a kivitelezőt, hogy a szerződést nem tekintik lejártnak, de továbbra is fenntartják a visszavásárlási jogot.

Kálmán János:
Nem fogadja el az interpellációra adott választ. Kérte, hogy a szerződésben foglaltak alapján járjanak el, ha a kivitelező az új időpontot nem hajlandó írásban rögzíteni.

Szirbik Imre:
Több 10 millió Ft terhet jelentene az önkormányzatnak.
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a választ 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 5 nem szavazat ellenében elfogadta.

Kiment a teremből: Nagy Mihály képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Dr. Sztantics Csaba:
Dr. Rébeli Sz. Tamás távozásakor jelezte, hogy az interpellációira adott válaszokat elfogadta.

Visszajött a terembe: Nagy Mihály képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
Dr. Dömsödi József képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 11/3 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Dömsödi József:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el, mert a 2003. évi belépőjegyek árai is meghaladták az infláció mértékét. Nem kapott választ arra, hogy a belépőjegyeknél miért használtak kb. 25%-os díjemelést?

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az interpellációra adott választ, szavazzon.

A Képviselő-testület a választ 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 12 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Móra József képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 11/4 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Móra József:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el. A Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Kft-től azt kérték, hogy az út kátyúinak kijavításával tegyék alkalmassá a jelzőtáblákon megjelölt sebességgel való közlekedést.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a választ 1 igen szavazattal, 19 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Dr. Dömsödi József képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 11/4. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Dömsödi József:
Az interpellációjára adott választ elfogadta, de másodjára sem kapott konkrét választ, hogy ki szállította el a kivágott fát.

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Szirbik Imre:
Oltyán Lajos képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 11/4 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Visszajött a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Dr. Sztantics Csaba:
Korábban már jelezte, hogy dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő az interpellációra adott választ elfogadta.

Oltyán Lajos:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el, mert nem építészeti igazgatási szempontokat kifogásolt. Interpellációja arra irányult, hogy városépítészetileg és városképileg megfelel-e az eredeti tervtől eltérő kivitelezés. Olyan válaszokat szeretett volna kapni pl., "azért adtak engedélyt, mert a nagy igény miatt a belvárosban szükség van exkluzív polgári lakásokra, vagy a foghíj beépítése illeszkedni fog a jelenlegi környezethez". A Kiss Bálint utca műemlékvédelmi jellege csak az Imaházig tart.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a válasz elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a választ 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 14 nem szavazat ellenében nem fogadta el (1 fő nem szavazott).

Szirbik Imre:
Kálmán János képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 11/4 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
Az interpellációjára adott választ elfogadta, mert a Hegedűs László Helyőrségi Klubbal kapcsolatos felvetését követően feloldották a járdaszakasz lezárását. Egyetért a Net pavilon takarításával, de megoldás lenne a pavilon bezárása is.

Szirbik Imre:
Ollai Istvánnét kérdezte, hogy az interpellációjára 11/4 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
A 2005. évi költségvetési rendelet elfogadásakor döntöttek a céljellegű decentralizált alapokra való pályázat benyújtásáról, melyben szerepelt a Dózsa-ház padozatának cseréje is.
Hornyik László képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 11/5 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Hornyik László:
Az interpellációra adott választ elfogadta. A júliusi testületi ülésen a javaslatot dr. Rébeli Sz. Tamás terjesztette elő, melyben a Silver Sportklub vállalta a parketta beépítését. Kérte, hogy a jövőben csak olyan javaslatokat terjesszenek elő, melyek megfelelő pénzügyi fedezettel és megvalósítással rendelkeznek.

Szirbik Imre:
Kérte, legyen tanulságos a korábbi döntés.
Dr. Gyenes Ágota képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 11/6 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Gyenes Ágota:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szűcs Lajos:
2005. március 5-én 10.00 órakor a III. Grok Dau Karate Diákolimpia, 17.00 órakor a IV. Kioko Sank Karate Magyar Bajnokság kerül megrendezésre a Városi Sportcsarnokban.


Interpellációk, bejelentések

Szirbik Imre:
Az interpelláció alapvető formája az írásbeliség, de halasztást nem tűrő közügyben szóbeli interpellációnak is van lehetőség.

Dongó László:
A Kiss B. u., valamint az Ady E. u. és a Munkácsy u. közötti szakaszon nincs megfelelő parkoló. Kérte, hogy a területen mielőbb alakítsanak ki kultúrált parkolót.

Móra József:
Március 8-a alkalmából a Képviselő-testület nevében köszöntötte a hölgyeket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a március 15-i városi ünnepségre.

Kálmán János:
A lakosság sérelmezi a kórházi beteglátogatással kapcsolatos újonnan bevezetett rendszert. A törvény szerint a beteg mellett tartózkodhatnak a hozzátartozók, ha a gyógyellátást és az orvosi kezelést nem zavarják. Az új rendszer miatt a kórházban felírt gyógyszereket sem tudják időben bevinni a betegnek. Sokan panaszkodnak az új biztonsági szolgálattal kapcsolatban is, melyet egy budapesti cég végez. Kérte a Polgármester Urat, keresse meg az igazgatónőt, hogy amennyiben lehetősége van, számoljon be a kórház jelenlegi helyzetéről.

Dr. Dömsödi József:
A Termál Gyógyfürdő újításait a Szentesi Életben is kritikával illetik. Diszkriminatívnak és felháborítónak tartja, hogy a házirend szerint a 6 éven aluli gyermekek nem használhatják a belső medencét. Véleménye szerint fürdőzésre is alkalmas pelenkák vannak forgalomba. Kérte a Polgármester Urat, tegyen meg mindent a diszkrimináció megszüntetése érdekében.

Szirbik Imre:
Nem tartja korrektnek a 6 éves megjelölést, illetve a pelenkás gyermek közfürdőben való fürdését.
Meghívta a rádió hallgatóit a március 15-én 10.30 órakor kezdődő Kossuth téri ünnepségre. A Nemzeti Ünnep a magyarság közös ünnepe, mely az összefogást és az egymásra találást jelenti.
A Képviselő-testület soron következő ülése a húsvét miatt április 1-jén lesz.
A Sankt Augustin és Szentes városa közötti testvérvárosi szerződést a május 27-i ünnepi testületi ülésen szeretnék aláírni, míg szeptember 3. hétvégéjén kerülne sor a szerződés végleges aláírására Németországban. Ezért javasolta, hogy a gazdasági társaságok beszámolóját május 27-e helyett május 20-án tárgyalják meg. A kérdésben a következő ülésen foglaljanak állást.
Bejelentette, hogy munkájukat a továbbiakban zárt ülésen folytatják.

Jegyzői Iroda
Jegyzőkönyvek napirendi pontjainak az interneten könnyebb keresése (Kálmán János)Szentes, Kossuth u. 21. sz. alatti építkezés ügye (Kálmán János)Lejárt, illetve el nem fogadott interpellációk (dr. Rébeli Sz. Tamás) 
Szentes Városi Szolgáltató Kft.
"Fehérháznál" átjáró elhanyagolt állapota 
Dr. Bugyi István Kórház
Gyógyfürdőben a díjemelések inflációt meg nem haladása (Karikó T. Tibor) 
Műszaki Osztály
Fábiánsebestyént Eperjessel összekötő út állapota (Móra József)
Strand területén történt fakivágások (dr. Dömsödi József)
Munkácsy u. - Kiss B. u. sarkán épülő társasház (Oltyán Lajos, dr. Rébeli Sz. Tamás)
Hegedűs László Helyőrségi Klub előtt lezárt járda (Kálmán János)
Kertvárosi NET pavilon (Kálmán János)
Termál Gyógyfürdő és Rendelőintézet közötti szakasz burkolata (dr. Rébeli Sz. Tamás)
Petőfi Szálló Petőfi utca felőli részénél omlásveszély (Ollai Istvánné)
Vagyongazdálkodási Iroda
Szilver TSE próbatermének parketta cseréje (Hornyik László) 
Közigazgatási Osztály

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester

Füsti M. Lajos - Dr. Sipos Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő