9./ Liget Hotel projekt (19)

Szirbik Imre:
A vázlatterv a Kistanácskozó teremben bemutatásra került. Az előterjesztés a január 18-i tárgyalások eredményét és a megegyezés alapkérdéseit tartalmazza. A befektető továbbra sem kívánja megvásárolni a területet, az önkormányzattal közösen kívánja a projektet megvalósítani. A beruházást minimál tőkével és 50-50%-os egyenjogú partnerekként indítanák el. A határozati javaslat 2./ pontjában szereplő kölcsönös tőkeemelésre az építési engedély megléte és a pontosan megtervezhető beruházási költség ismeretében kerülne sor. Felkérte dr. Rébeli Sz. Tamás és dr. Demeter Attila képviselőket, vegyenek részt a leendő társasági szerződés elkészítésében. A befektető tájékozódott a pályázati lehetőségekről, és eredménytelen pályázat esetén is biztosítja a teljes forrást.

Kálmán János:
A tőkeemelést követően a város kisebbségbe kerül és nem lesz beleszólása a beruházásba. A projekt megvalósítása nem olyan sürgető feladat, hogy már az első ajánlatot el kellene fogadni.

Baranyi Imre:
A terület értékesítése esetén nem lenne az önkormányzatnak annyi beleszólása a beruházásba, mintha közös vállalkozásban történne. A két fél a megvalósulás stádiumáig közösen gyakorolja a jogokat, azt követően a befektetőnek elemi érdeke lesz a megfelelő működtetés.

Halmai László:
Az előző előterjesztésben a város tulajdoni része az apporttal 40%, a befektetőnek kess formájában 60% lett volna. Jelen előterjesztés alapján 3 millió Ft törzstőkével, 50-50%-os tulajdoni hányaddal alapítanák meg a kft-t, de nem tartalmaz olyan kitételt, hogy a törzstőke emelése milyen tulajdoni arányt fog eredményezni. Milyen haszonra számíthat az önkormányzat? A terület értékesítése esetén megállapítható lenne a város haszna. Kockázatosnak tartja a projekt e formában történő megvalósítását. A befektetőnek fix nyereséget kellene vállalnia, melyből osztalékot fizetne az önkormányzatnak. Projektterv, kockázatelemzés és gazdaságossági számítás nélkül nem támogatja az előterjesztést. Egyetért a város fejlesztésével, de nem támogatja az olyan döntéseket, melyek a város vagyonát nem garantálják. Példaként említett a Liget Kft alapítását.

Móra József:
Az előző testületi ülésen módosították a határozati javaslatot. Amennyiben az előterjesztést levették volna a napirendről, akkor az SZMSZ szerint 6 hónapon belül nem lehetne azt újra előterjeszteni. A Liget Kft tulajdonában lévő ingatlan értéke többszöröse a város állalt beinvesztált összegnek. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a beruházás 65-70 főnek teremtene munkalehetőséget. Az előterjesztés beilleszthető a 11/1 sorszámú előterjesztésben szereplő programba. A korábbi előterjesztés tartalmazta, hogy az interneten szereplő ajánlatra nem érkezett befektetői ajánlat, ezért nem "fanyaloghat" a város, el kell fogadnia a "segítő kezet".

Dr. Dömsödi József:
Móra József képviselő blöffölt, amikor tévesen idézett az SZMSZ-ből?

Dr. Demeter Attila:
Nem blöffölt a képviselő. Előnyös döntést hoztak a Liget Kft alapításakor, mert a leromlott állapotú étterem helyén most egy korszerű ingatlan áll. A Liget Étterem kiváltása 35 millió Ft-ba került, az épület értéke jelenleg kb. 60 millió Ft.

Kálmán János:
Támogatja a város fejlesztését, de az elhangzott előnyök a terület értékesítése esetén is teljesülnek és plusz bevételhez jutna az önkormányzat. A város érdekében tiszta helyzetet kell teremteni és azt követően döntsenek.

Hornyik László:
A terület értékesítése esetén előfordulhat, hogy a vállalkozó nem teljesíti a szerződéses kötelezettségét, a Petőfi Szállóval kapcsolatos helyzet fog kialakulni.

Kálmán János:
Az előterjesztés tárgyával és nem egymás véleményének kritizálásával kellene foglalkozni.

Dr. Sztantics Csaba:
Többször előfordult, hogy a képviselők nem pontosan idéznek az SZMSZ-ből. Móra József képviselő összetévesztette a helyi és a megyei közgyűlés SZMSZ-ében foglaltakat.

Szirbik Imre:
Nincs kockázatmentes üzlet és mindent lehet értékesíteni, ha van rá kereslet és vevő. Felhívta a figyelmet a határozati javaslat 4./ pontjára. A Liget Étterem épülete az önkormányzat tulajdonában van. Az önkormányzat Liget Kft-be 16,3 millió Ft tagi kölcsönt invesztált, az ingatlan jelenlegi értéke ennél magasabb.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Nincs lehetőség, hogy a befektető cég az ingatlan forgalmi értékét 20 év alatt visszafizesse? A városnak a projektből az idegenforgalom fellendítésén kívül nem lesz más effektív bevétele.

Szirbik Imre:
Át tudja adni a partner angol nyelvű e-mail-jét, melyben e felvetésre reagált. A befektető nem kockáztatja tőkéjét, ha az önkormányzat saját programjában sem bízik. A tárgyalásokat a legjobb tudása és a város érdekének figyelembevételével vezette.

Halmai László:
Kifogásolta, hogy az előterjesztés nem tartalmazza a megkereséseket. Véleménye szerint dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő felvetése elfogadható. A 1,5 millió Ft-os alaptőkén kívül ne vállaljanak egyéb kötelezettséget, mert a tőkeemelést követően a befektető az eredetinél "olcsóbban" kívánja megvásárolni az önkormányzat részét. A projektről konkrét üzleti terv és gazdaságossági számítás ismeretében zárt ülésen kellene a Képviselő-testületnek döntenie. A cég az önkormányzat által biztosított előnyöket kívánja felhasználni. A tartós bérlet garanciát jelentene arra, hogy az önkormányzat ne szenvedjen vagyonvesztést.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 7 nem szavazat ellenében elfogadta.

8/2005. (I.28.)Kt.
Tárgy: Liget Hotel projekt

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Liget Hotel program megvalósítására irányuló előterjesztést és a következőkről határoz:

1. A Képviselő-testület egyetért a szálloda beruházását megvalósító Liget Hotel Kft. létrehozásával 3 millió Ft törzstőke figyelembevétele mellett és abban 50% tulajdonnak megfelelően 1,5 millió Ft tőkét jegyez.

2. A képviselő-testület kifejezi szándékát arra, hogy program beruházási költségeinek ismeretében nemzetközileg auditált érték alapján vagyoni apportként tőkeemelés formájában biztosítja 7506 hrsz-ú, per- és tehermentes ingatlan tulajdonát, mely jelenleg Családsegítő Központként funkcionál. Jelen apport ígérvény abban az esetben érvényes , amennyiben az S?A Capital tőkeemelés formájában biztosítja a szálloda kialakításához szükséges összes beruházási forrást.

3. A szálloda színvonalának minimum el kell érnie az európai három csillagos kategóriát.

4. A társaság alapító okiratának megszövegezésében közreműködőként felkéri Dr. Demeter Attila és Dr. Rébeli Sz. Tamás ügyvédeket, önkormányzati képviselőket. A szerződés végleges jóváhagyásának jogát a Képviselő-testület fenntartja.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Jegyzője és rajta keresztül az érintettek

Szirbik Imre:
Átadta az ülés vezetését Szűcs Lajos alpolgármester úrnak.

Elment az ülésről: Szirbik Imre polgármester
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő


10./ A közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi, közbiztonsági és építésügyi előírásairól szóló rendelet módosítása (multitáblák ügye) (6./, 6/1)

Szűcs Lajos:
A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felülvizsgálata a városban lévő multitáblákat.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Baranyi Imre:
Az előterjesztés tartalmazza hogyan lehetne a városközpontot megóvni az oda nem illő reklámoktól. Vannak olyan hirdetőtáblák, melyek építési engedéllyel rendelkeznek és bérleti díjat fizetnek utána. Ez indokolta a 6/1 sorszámú előterjesztés elkészítését. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara javaslatát nem tartja elfogadhatónak, a díjtételek mértékéről pedig az elmúlt évben döntöttek.

Dr. Gyenes Ágota:
Megközelítőleg mennyi bevétele származik az önkormányzatnak a multitáblák bérletéből?

Kálmán János:
A sportpályánál elhelyezett 3 db multitábla rendelkezik építési engedéllyel? A bérleti díjat az önkormányzatnak vagy a sportkörnek fizetik?

Visszaérkezett az ülésre: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Baranyi Imre:
A kérdésekre nem tud válaszolni, mert nem ez volt a feladatuk. A multitáblák teljes körű felülvizsgálatát a Műszaki Osztály végzi.

Czirok Jánosné:
A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkérése alapján megkezdték az óriás méretű hirdetőberendezések felülvizsgálatát. A Multireklám Rt több mint 10 táblát helyezett el építési engedély alapján a város területén, melyek után rendszeresen megfizeti a bérleti díjat. Ismertette a Multireklám Rt által 2004. évben megfizetett bérleti díjakat.

Karikó-Tóth Tibor:
Mit értenek filmfelvételen és reklámcédulákon?

Baranyi Imre:
A 6/A sorszámú előterjesztés a 2.§. elhagyására vonatkozik.

Szűcs Lajos:
A rendelet díjtételekre vonatkozó táblázata visszavonásra került.

Halmai László:
A Polgári Frakció nevében a díjtételek 10%-os csökkentését és az átfeszítések díjának nap helyett évre való módosítását javasolta, mert az emelést a lakosság negatívan fogadta és ellehetetleníti a vállalkozókat.

Baranyi Imre:
A díjtételek meghatározása nem része az előterjesztésnek.

Dr. Gyenes Ágota:
A környező településeken, Szeged kivételével, m2-ben határozzák meg a díjtételeket, melyek alacsonyabbak a helyi rendeletben foglaltaknál.

Móra József:
Az épített környezet védelme érdekében szükség van az ilyen jellegű szabályozásra. A díjtételeket már korábban meghatározták, a határozati javaslatban szereplő alternatívákról kell dönteni. Rendeletmódosítást kell kezdeményezni, ha a képviselő társak nem értenek egyet az előterjesztésben foglaltakkal.

Baranyi Imre:
Az épített környezet védelme érdekében a Műemlékvédelmi Felügyelőség sem engedélyezi védett épületek környezetében multitáblák felállítását. A reklámfelületekből származó bevételt a költségvetés tartalmazza.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A képviselők véleményt nyilváníthatnak és módosító indítványokat tehetnek. A díjtételek tárgyalásakor is jelezték, hogy nem értenek egyet az infláció mértékét meghaladó díjemelésekkel. Nem vetik el az előterjesztést, de szeretnék, ha módosító javaslatuk is elfogadásra kerülne.

Dr. Sipos Ferenc:
Mennyi időre kötöttek szerződést a Multireklám Rt-vel? A multitáblák lebontatása esetén az önkormányzatnak kártérítést kell fizetnie?

Czirok Jánosné:
A Multireklám Kft építési engedélye határozatlan időre szól és a közterülethasználati díjat minden évben az aktuális díjnak megfelelően fizeti meg.

Dr. Sipos Ferenc:
Az Rt kártérítést követelhet az önkormányzattól, ha a hirdetőberendezések lebontására kötelezik.

Baranyi Imre:
Nem kívánják az építési engedéllyel rendelkező hirdetőberendezéseket lebontatni, az újak felállítását nem engedélyezék.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Halmai László képviselő javaslatával, mely a díjtételek 10%-os csökkentésére és az átfeszítések díjának nap helyett évre való módosítására irányult, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett, 4 nem szavazat ellenében nem fogadta el (1 fő nem szavazott).

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat A./ változatának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

9/2005.(I.28.)Kt
Tárgy: Multitáblák felülvizsgálata

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Városrendezési-, Fejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztését, és szabályozni kívánja a város területén az óriás méretű reklámhordozók elhelyezését. A szabályozás a többször módosított 27/1993. (XII.17.)KT rendelet 1. sz. melléklete 5./ pontja szerinti "kiemelt terület"-et érinti. Ezen a területen az elhelyezhető reklámcélú építmények, festések felületét 2,5 m2-ben, illetve épületen való elhelyezés esetében 2,5 m2-ben, de legfeljebb az épület érintett, nyílások nélkül számított homlokzati felületének 10%-ban állapítja meg. Közterület nem engedi meg a 2,5 m2-nél nagyobb hirdetőtáblák elhelyezését.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy megbízza a T.T.T. Városépítő Bt-t a Városközpont Részletes Szabályozási Tervének az előterjesztés szerinti módosítására. A módosításhoz bruttó 150 eFt tervezési díjat biztosít a 2005. évi költségvetés terhére.

Felkéri a Főépítészt és a Műszaki Osztályt, hogy a szabályozási terv módosítását szakmailag koordinálja, és az engedélyezési eljárást folytassa le. Felkéri továbbá az előterjesztő Bizottságot, a Főépítészt és a Műszaki Osztályt, hogy a városrendezési terveinek készítésekor vegye figyelembe a határozatban foglaltakat.

Felelős: Jegyző
Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kap:
1) Szentes Város Polgármestere
2) Polgármesteri Hivatal Jegyzője
3) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
4) Városi Főépítész
5) Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet módosításával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2005.(II.12.)ÖR
rendelete
a közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi, köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló 27/1993.(XII.17.)KT. rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.)11./ Környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása (7)

Kozák János, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja:
A rendelettervezet 4.§-a az eredeti szövegezés 2. és 3. pontjának átszámozására irányul. A 2./ pontban szereplő "2004. évre" vonatkozó utalás elhagyását javasolta.

Dr. Sztantics Csaba:
Megköszönte az észrevételt.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a kiegészített rendelet módosításával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2005.(II.12.)ÖR
rendelete
a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 21/1993.(XI.19.)KT rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.)12./ Szentes, Kiss E. utca mögötti terület építési szabályzatának és részletes szabályozási tervének jóváhagyása (8)

Kálmán János:
Az előterjesztés első oldalán tévesen szerepelnek az égtájak. Kérte, erre a jövőben jobban figyeljenek.

Dr. Gyenes Ágota:
A szigorú szabályozás az állampolgárok javát fogja szolgálni.

Hornyik László:
Üdvözölte az előterjesztést, mert a lakópark építésével a város és a Hékéd városrész is gyarapodik és az odaköltözők gyermekei a Damjanich János Általános Iskolába fognak járni.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Javasolta, hogy a 18.§. /3/ bekezdésében "Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározottak szerint folytatható kishaszonállat tartás." mondat szerepeljen. Javasolta továbbá, hogy keressenek pályázati lehetőségeket a Rákóczi F. u. Csongrádi úttal történő összekötésére.

Baranyi Imre:
Egyetért dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő javaslatával és reményét fejezte ki, hogy a vállalkozó is segíti az elképzelést.

Szűcs Lajos:
A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a rendelettervezet elfogadását javasolta.
Kérte a képviselőket, aki egyetért dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő javaslatával, miszerint keressenek pályázati lehetőségeket a Rákóczi F. u. Csongrádi úttal történő összekötésére, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

10/2005.(I.28.)Kt.
Tárgy: Rákóczi F. u. Csongrádi úttal való összekötése

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, keressen pályázati lehetőségeket a Rákóczi F. u. Csongrádi úttal történő összekötésére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2005.(II.12.)ÖR
rendelete
Szentes-Hékéd, Kiss E. utca mögötti terület Építési szabályzatának és Részletes Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

(A rendelet teljes szövegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.)13./ Magasabb vezetői megbízás visszavonása, a Terney Béla Középiskolai Kollégium vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására megbízás (9)

Szűcs Lajos:
Takács Pál egészségügyi problémái miatt kérte felmentését. Az igazgatói teendők ellátásával 2005. február 1-jétől 2005. július 1-jéig, a pályázat kiírásáig és elbírálásáig Nyári Józsefnét bízzák meg.

Dongó László:
A pályázat mielőbbi kiírása kedvezőbb helyzetet teremt a leendő új vezetőnek.

Karikó-Tóth Tibor:
Elnézést kért az érintettektől, hogy a korábban elfogadott SZMSZ szerint csak most kerül sor a személyi kérdések megtárgyalására.

Hornyik László:
A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja azzal, hogy Takács Pálnak az ifjúság nevelésében kifejtett eredményes munkája elismeréséül adományozzanak címzetes igazgatói címet.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság is elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dr. Sztantics Csaba:
Kérte, hogy a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatát: "Felhívja a Polgármesteri Hivatal apparátusát, hogy készítsen előterjesztést Takács Pál címzetes igazgatói cím adományozására" kiegészítéssel fogadják el.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a kiegészített határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

11/2005.(I.28.)Kt
Tárgy: Magasabb vezetői megbízás visszavonása, a Terney Béla Középiskolai Kollégium vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására megbízás

1./ Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) és a 103.§ (1) bekezdése a) pontjában biztosított hatáskörében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§ (4) bekezdése alapján

Takács Pál magasabb vezetői megbízását 2005. január 31-vel a 2003. július 1-től 2008. augusztus 15-ig fennálló magasabb vezetői megbízását visszavonja.

2./ Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 5.§ (16) bekezdése alapján

Nyári Józsefnét
(lakás: 6635 Szegvár, Batthyány u. 2/A)
2005. február 1-től 2005. július 1-jéig

megbízza a Terney Béla Középiskolai Kollégium (Szentes, Jövendő u. 6. sz.) vezetői teendőinek ellátásával.

Jelen megbízás a nevezett közalkalmazotti kinevezését nem befolyásolja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon a Terney Béla Középiskolai Kollégium igazgatói állásának meghirdetéséről.

3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal apparátusát, készítsen előterjesztést Takács Pál címzetes igazgatói cím adományozásával kapcsolatban.

Határidő: márciusi testületi ülés
Felelős: Művelődési Iroda

A határozatról értesítést kapnak:
1. Magyar Államkincstár Csm-i Területi Igazgatósága
2. Takács Pál Szentes, Bocskai u. 4. II/6.
3. Nyári Józsefné 6635 Szegvár, Batthyány u. 2/A
4. Terney Béla Középiskolai Kollégium
5. Szentes Város Polgármestere
6. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
7. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája

Szűcs Lajos:
Köszönetét fejezte ki Takács Pálnak, Nyári Józsefnének jó munkát, sikert és egészséget kívánt.


14./ A Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata, a Szakszolgálat vezetőjének megbízása, valamint a Városi Intézmények Gazdasági Irodájának módosított Alapító okirata (10)

Szűcs Lajos:
Nem találtak megfelelő épületet a Pedagógiai Szakszolgálat kialakítására. Kérte, hogy február 1-je helyett április 1-jében határozzák meg a szakszolgálat kialakításának időpontját és Kiss Gabriellát, a szakszolgálat jelenlegi vezetőjét bízzák meg a teendők ellátásával.

Kiment az ülésről: Halmai László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Karikó-Tóth Tibor:
A Művelődési és Oktatási Bizottság ülésén is jelezte jogértelmezési problémáját. Szeretné, ha a Pedagógiai Szakszolgálat kialakítását követően mielőbb megkezdhetné munkáját a pedagógiai szakértői bizottság is.

Szűcs Lajos:
Mindent megtesz ennek érdekében és igyekezni fog a kompromisszumos megoldásra.

Dr. Sztantics Csaba:
A 2005. július 1-jéig történő megbízásokkal feloldották az ellentmondásokat.

Visszaérkezett az ülésre: Halmai László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az alapító okiratok elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a pályázat kiírásáig és elbírálásáig a Pedagógiai Szakszolgálat vezetésével Kiss Gabriellát bízzák meg, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal elfogadta (1 fő nem szavazott).

12/2005.(I.28.)Kt
Tárgy: Alapító okiratok módosítása, Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjének megbízása

1. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 256/2004. (XII.17.) Kt. számú határozatát módosítja azzal, hogy 2005. február 1. helyett 2005. április 1-jével hozza létre a Városi Intézmények Gazdasági Irodája részben önállóan gazdálkodó intézményeként a Pedagógiai Szakszolgálatot.

2. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát jóváhagyja.

3. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja aVárosi Intézmények Gazdasági Irodájának módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.

4. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 5.§ (17) bekezdésében foglaltak alapján a szakszolgálat jelenlegi szakmai vezetőjét

Kiss Gabriellát
(lakás: 6640 Csongrád, Jegenye u. 22.)
2005. február 1-jétől 2005. július 1-jéig

megbízza a Pedagógiai Szakszolgálat (Szentes, Csallány G. part 1.) megbízott vezetői teendőinek ellátásával.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

5. A Képviselő-testület felkéri az intézmény megbízott vezetőjét, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat szervezeti és működési feltételeinek kialakítását kinevezésének időpontjától kezdje meg.

Felelős: Kiss Gabriella
Határidő: 2005. április 1. és folyamatos

A határozatról értesítést kapnak:
1) Magyar Államkincstár Csm.i Területi Igazgatósága
2) Szentes Város Polgármestere
3) Szentes Város Alpolgármestere
4) Városi Intézmények Gazdasági Irodájának vezetője
5) Pedagógiai Szakaszolgálat vezetője
6) Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
7) Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája

Szűcs Lajos:
Kiss Gabriellát kérte, továbbra is segítse a szakszolgálat átszervezését.


15./ Tájékoztató a közoktatási feladatok kistérségi társulásban való ellátásának tapasztalatairól (13)

Hornyik László:
A 3. oldal első két mondatát kiegészítette azzal, hogy az új óvónő kinevezése december 1-jéve történt.

Halmai László:
Képviselői pályája kezdetén Magyartésen, Kajánújfaluban és Nagytőkén is volt iskola. A számok ismeretében várható, hogy a környező településeken is meg fognak szűnni az oktatási intézmények.

Kiment a teremből: Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Halmai László:
A döntést a gazdasági okok kényszere miatt és nem a települések ellehetetlenítése érdekében hozzák.

Szűcs Lajos:
A pénzügyi kényszer csak másodlagos, mert az elsődleges kényszert a gyermeklétszám csökkenése jelenti.

Móra József:
Ez a probléma már korábban kezdődött. Az előterjesztés nem tartalmazza, hogy az intézkedést a nehéz gazdasági helyzet indokolja.

Hornyik László:
Nyugat-Európában és Amerikában a városokban vannak az iskolák, ahová iskolabusszal szállítják a gyermekeket. A jelen helyzetet a fejlődés és a civilizálódás eredményezte.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

13/2005. (I.28.)Kt.
Tárgy: Tájékoztató a közoktatási feladatok kistérségi társulásban való ellátásának tapasztalatairól

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közoktatási feladatok kistérségi társulásban való ellátásának tapasztalatairól szóló tájékoztatót.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Kistérség Többcélú Társulás
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda

Kiment a teremből: Félegyháziné Somogyi Éva képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő


16./ Közoktatási intézmények felülvizsgált házirendjének jóváhagyása (14.)

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

14/2005.(I.28.)Kt.
Tárgy: Közoktatási intézmények felülvizsgált házirendjének jóváhagyása

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzati óvodák, általános iskolák, kollégiumok, és az alapfokú művészeti iskola Házirendjét azzal, hogy a Házirendben foglaltakat be kell tartani, a gyermeki, tanulói jogokat és kötelezettségeket érvényesíteni kell.

Felelős: az intézmények vezetői
Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kapnak:
1) Szentes Város Polgármestere
2) Szentes Város Alpolgármestere
3) Szentes Város Jegyzője
4) Közoktatási intézmények vezetői
5) Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája17./ Többcélú társulási megállapodás és alapító okirat módosítása (15./, 15/A)

Dr. Sztantics Csaba:
A Kistérségi Társulás működésének biztosítása érdekében pályázatot kíván benyújtani a 2005. évre elkülönített keretre. Az érintett települések közül Eperjes és Szentes nem döntött még a kérdésben. A társulás megalakulásakor is kérte, hogy lehetőség szerint módosítás nélkül fogadják el a határozati javaslatot. Most is ezt kérte, mert a 8 településnek egybehangzóan kell jóváhagynia a társulási megállapodás és alapító okirat módosítását.

Szűcs Lajos:
A 15/A sorszámú előterjesztés a 15./ sorszámú előterjesztés kiegészítése.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a kiegészített határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

15/2005.(I.28.)Kt.
Tárgy: Többcélú társulási megállapodás és alapító okirat módosítása
I. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Kistérségi Többcélú Társulása megállapodásának módosítására irányuló előterjesztést és "A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról" szóló 2004. évi CVII. tv. 1.§ (3) bekezdésének rendelkezései szerint a Többcélú Társulás megállapodását az alábbiak szerint módosítja 2005. február 1. napjával:

1) A társulási megállapodás bevezető része az alábbi mondattal egészül ki:
"A kistérséget alkotó önkormányzatok kinyilvánítják, hogy az általuk létrehozott többcélú kistérségi társulást "A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról" szóló 2004. évi CVII. törvény szerinti társulásnak tekintik és a törvény 1.§ (3) bekezdése alapján módosítják megállapodásukat."

2) Az általános rendelkezések c. 1. fejezet 6-7. pontjának (a megállapodás 3. oldala) helyébe a következők lépnek:

"6. A Többcélú Kistérségi Társulás jogi személy.

7. A Többcélú Társulás gazdálkodásra a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Többcélú Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala látja el. A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza."

3) A Társulás tagsági viszonyai c. IV. fejezet 7. pontjának második mondata helyébe a következő szövegrész lép:
"A felmondásról szóló - minősített szavazataránnyal meghozott határozati döntést legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival, valamint a Szentes Kistérség Többcélú Társulással közölni."

4) A társulás tagsági viszonyai c. IV. fejezet 9. pontja egy új bekezdéssel egészül ki:
" - a többcélú társulási megállapodást jóváhagyó települések együttes lakosságszáma nem haladja meg a kistérség lakosságszámának 60%-át, illetve 50%-át, ha a társulás tagjainak száma nem éri el a kistérségbe tartozó számának 60%-át.

5) A többcélú Társulás szervezeti rendszere c. V. fejezet "2. Társulási Tanács" alcímének 3. pontja egy új mondattal egészül ki:
"A Társulási Tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről."

6) A Társulási szervek működési szabályai c. VI. fejezetének a Társulási Tanács működési szabályai alcíme 13-15. pontig az alábbiak szerint változik:

"13. A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén - a székhely településsel együtt - legalább a szavaztok több mint felével rendelkező tag jelen van és a jelenlevő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának több, mint egyharmadát.

14. A javaslat elfogadásához legalább - a székhely településsel együtt - annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak több, mint a felét, és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának több, mint egyharmadát.

15. Minősített többség szükséges:

a) a kistérség fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához;

b) a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásához elrendelhető zárt ülés tartásához, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene

c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és

d) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.

A minősített többséghez a társulási megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának felét."

7) A Társulás pénzügyi, vagyoni alapja c. VIII fejezet 9. pontja helyébe a következők kerülnek:

"9. A Többcélú Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan költségvetési határozatban állapítja meg.
A Társulási Tanács munkaszervezete útján gondoskodik a többcélú társulás költségvetésének végrehajtásáról."

8.) "A feladat- és hatáskör ellátás, az együttműködés lehetséges területei" című III. fejezet a feladatellátás módja c. 3.) pont 3.9. alponttal egészül ki:

3.9. Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása

9.) "A feladat- és hatáskör ellátás, az együttműködés lehetséges területei" című III. fejezet, a feladatellátás módja c. 4.) pont 4.3 alpontja helyébe a következő szöveg lép, illetve 4.) pont az alábbi 4.9 ponttal egészül ki.

4.3 Egyes gyermekjóléti intézmények közös fenntartását Szentes Város Önkormányzata által fenntartott Családsegítő Központon keresztül helyettes szülő hálózat, gyermekek átmeneti otthona, és családok átmeneti otthona működtetésével biztosítja a Szentes Kistérség Többcélú Társulása és Szentes Város Önkormányzata közötti külön megállapodás alapján.

4.9 A személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- közösségi ellátások
Szentes város által fenntartott Gondozási Központján keresztül, Szentes Város Önkormányzata és a Szentes Kistérség Többcélú Társulása közötti megállapodás alapján.

II. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a társulási megállapodás módosítása a Szentes Kistérség Többcélú Társulása működésének jogfolytonosságát nem érinti.

III. A Képviselő-testület a 150/2004. (VI.21.)Kt. határozatával elfogadott Szentes Kistérség Többcélú Társulása létrehozására irányuló módosított alapító okirat ezen előterjesztés 2. sz. melléklet szerint elfogadja 2005. február 1. napjával.

Felelős: A Képviselő-testület döntésének a Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének irányába történő megküldéséért
dr. Sztantics Csaba. jegyző
Határidő: Azonnal

A határozatról értesítést kap:
1) Szentes Kistérség Többcélú Társulása - Szentes, Kossuth tér 5.
2) Szentes Város Polgármestere
3) Szentes Város Jegyzője
4) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa18./ "Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer (Égetővel Orosháza)-hez való csatlakozás (16)

Szűcs Lajos:
A hazai jogszabályok teljesítése megköveteli a hulladékok kezelésének színvonal növekedését.

Kiss Ferenc:
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara írásos kérdésére elmondta, hogy az előterjesztésben a régi Rákóczi F. utcai szemétlerakó rekultivációja szerepel. A 448 millió Ft egy becsült összeg, a konkrét költség a rekultivációs terv elfogadása után alakul ki.

Visszaérkezett az ülésre: Félegyháziné Somogyi Éva képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Kiss Ferenc:
Nagyobb társulás esetén az uniós pályázatokon 70%-os támogatás nyerhető el. Lehetőség van a regionális égető Szentesen történő megépítésére, amennyiben a társulási megállapodást követően az érintett települések egyetértenek a javaslattal.

Dr. Gyenes Ágota:
Az égető kialakításával kapcsolatban meg kell-e kérdezni a lakosságot? A lakossági szándéknak hány %-a esetén építhető meg az égető? Milyen kicsire lehet összesajtolni az égethető hulladékot?

Kiss Ferenc:
Égető létesítésével kapcsolatban lakossági fórumot és népszavazást kell tartani. A préskonténerek. 1:5 és 1:10 arányban képesek a hulladékot tömöríteni. A szelektív úton nem hasznosítható hulladékok kerülnek égetésre.

Móra József:
Az égetőműnek vannak előnyei és hátrányai is. Egyetért azzal, hogy Orosházán épüljön meg az égető. A hulladékválogató udvar és gépsor lehetővé tenné, hogy csak azok a hulladékok kerüljenek égetésre, melyek más módon nem hasznosíthatók.

Dr. Gyenes Ágota:
Az előterjesztést mindenre kiterjedő szakmai anyagnak tartotta, mely felsorolja a pozitívumokat és negatívumokat is. Egyetért a csatlakozással és üdvözölte, hogy Orosháza Önkormányzata felvállalta a gesztorságot. A határozati javaslatban Szirbik Imre polgármester mellett szakembert is bízzanak meg a tárgyalások lefolytatására.

Szűcs Lajos:
A mechanizmust ismerve ez meg fog történni.
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

16/2005.(I.28.)Kt.
Tárgy: Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszerhez való csatlakozás


Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a város Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszeréhez való csatlakozását és felhatalmazza Szirbik Imre polgármestert a csatlakozáshoz szükséges Társulási szerződés előkészítésében való részvételre. A Társulási szerződés előkészítése, megkötése várhatóan a 2005. évi költségvetésre kötelezettséget nem jelent.

Felelős: Szirbik Imre polgármester
dr. Sztantics Csaba jegyző
Határidő: 2005. december 31.

A határozatról értesítést kapnak:
1) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
2) Orosháza Város Alpolgármestere
3) Szentes Város Polgármestere
4) Szentes Város Polgármesteri Hivatal Tervezési Iroda
5) Szentes Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
6) Városellátó Intézmény19./ A Szentesi Téglagyár Kft működéséhez agyagnyerőhely biztosítása (20)

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera:
A Szentesi Téglagyár Kft agyagbányája 2005. évben kimerül. Három éve sikertelenül próbálják megszerezni azt a kb. 20 ha területet, melynek nagy része egy házaspár tulajdonában van. A kft a terület kisajátítását kérte.

Visszaérkezett az ülésre: Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera:
A kisajátítást szabályozó törvény erejű rendelet közérdekű célként elismeri a bányászatot. A határozati javaslat alapján az önkormányzat kimondja, hogy fontosnak és közérdekűnek tartja a Szentesi Téglagyár Kft által foglalkoztatott 88 ember alkalmazását. A közigazgatási hivatal vagy a bíróság dönt a közérdekké nyilvánításról.

Kiment az ülésről: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Kálmán János:
A kft a bíróság előtt felhasználhatja a döntést, hogy elérje célját a terület kisajátítása érdekében. A kérdésben a kft-nek és a tulajdonosoknak kellene megegyezniük. A 88 ember foglalkoztatását közérdekűnek tartja, de figyelembe kell venni a magántulajdon védelmét is.

Visszaérkezett az ülésre: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Baranyi Imre:
Ismertette a határozati javaslatot. A város közérdeknek tartja a 88 fő foglalkoztatását.

Dr. Gyenes Ágota:
Milyen véleményt alakított ki a Jogi és Ügyrendi Bizottság?

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.

Szűcs Lajos:
A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága az előterjesztés elfogadását javasolta.

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera:
Egy független szakértő-becslő a szentesi áraknak kb. tízszeresére értékelte fel a 2. és 3. osztályú legelőt. A becsatolt iratok között a tulajdonos ügyvédje úgy nyilatkozott, hogy a kisajátítás során magasabb árat kaphatnak a földterületekért. Ezen véleményét még nem a felértékelt ár ismeretében tette meg.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az előterjesztést az ülés előtt kapták meg, ezért nem ismeri az anyagot. Javasolta az előterjesztés napirendről való levételét és a város ajánljon fel csereingatlant a tulajdonosoknak, a kft pedig a csereingatlan forgalmi értékét térítse meg az önkormányzatnak.

Szűcs Lajos:
Az előterjesztés nem most került kiosztásra. Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt kérdezte, hogy javaslata ügyrendi volt-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Nem ügyrendi volt a javaslata.

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera:
A kft szóban jelezte, hogy a tulajdonosok nem fogadták el a felajánlott csereingatlant.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A probléma mielőbbi megszüntetése érdekében meg kellene próbálni a csereingatlan felajánlását.

Halmai László:
A Jogi és Ügyrendi Bizottságnak jeleznie kellett volna, hogy a kisajátított földtulajdonosok megtámadhatják a kisajátítás jogszerűségét és elmarasztalhatják az önkormányzatot.

Dr. Demeter Attila:
Halmai László képviselő által elmondottak nem megalapozottak. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a társaságnak adásvétel útján nem sikerült a területet megszereznie, pedig a tulajdonosok azt nem is hasznosítják. Nyomós közérdeknek tartja a 88 fő foglalkoztatását. A jogszabályi rendelkezés alapján sérülhet a magántulajdon, de nem vitatható a közérdek elsődlegessége.

Dongó László:
Támogatni kell az előterjesztést, mert a tulajdonos azt reméli, hogy kisajátítás esetén magasabb vételárat kap a földterületekért.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő javaslatával, miszerint az önkormányzat ajánljon fel csereingatlant a tulajdonosoknak, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, 7 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadta (1 fő nem szavazott).

17/2005(I.28.)Kt.
Tárgy: A Szentesi Téglagyár Kft működéséhez agyagnyerőhely biztosítása

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Szentesen 88 fő munkavállalót foglalkozató, gazdaságilag sikeres Szentesi Téglagyár Kft. további működéséhez szükséges agyagnyerőhely kisajátítással történő megszerzése (a Kft. költségére) a város számára közérdekű. Az eljárás lefolytatásához minden segítséget megad, szükség esetén abban közreműködik.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentesi Téglagyár Kft
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya20./ Szentes Város Polgármester illetményének megállapítása

Dr. Demeter Attila:
A képviselők tiszteletdíjával kapcsolatos gyakorlat helytelen, mert nem illeszkedik a 2003. évi LV. tv-hez.

Dr. Sztantics Csaba:
Kérte, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság következő ülésén tűzze napirendre a rendeletmódosítást. Véleménye szerint a jelenlegi gyakorlat nem törvénysértő. Ismertette a képviselők és bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló rendelt 1.§. /1/ bekezdését és a 2003. évi LV. tv. 15.§-át. A törvény csak az illetményalap és a szorzószám mértékét tartalmazza.

Dr. Demeter Attila:
A 2003. július 1-jétől mulasztásos jogsértés történt, mert a korábbi szabályozás a polgármester díjalapját a miniszteri illetmény %-ában, a képviselők illetményét a polgármester illetményének %-ában határozza meg, mely max. 25% lehetett. A módosított jogszabály alapján a polgármester és a képviselők díjalapját az illetményalap határozza meg. A gyakorlatot továbbra is rossznak tartja, mert a polgármester illetményének növekedésével automatikusan emelkedne a képviselők illetménye.

Dr. Sipos Ferenc:
Ügyrendi javaslata volt, hogy térjenek vissza az előterjesztéshez, mert a képviselők tiszteletdíjára vonatkozó döntés nincs előkészítve és nem szerepel a napirendek között.

Halmai László:
Egyetért dr. Demeter Attila képviselővel. A polgármester illetményére vonatkozó előterjesztés sem volt időben előterjesztve, ezért kérte dr. Demeter Attila képviselőt tegye meg javaslatát.

Dr. Sztantics Csaba:
Dr. Demeter Attila képviselő által említett törvény a felső határt határozza meg. Ismételten kérte, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság készítse elő a rendelet módosítását.

Szűcs Lajos:
Javasolta, hogy a határozati javaslat a "Jogi és Ügyrendi Bizottság a következő ülésén dolgozza ki a képviselők és bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségátalányáról szóló rendelet módosítását" szövegrésszel egészüljön ki.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a kiegészített határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 7 nem szavazat ellenében elfogadta.

18/2005.(I.28.)Kt.
Tárgy: Szentes Város Polgármester illetményének megállapítása

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslata és a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. tv. 56.§. (1) bekezdése alapján 2005. január 1-jei hatállyal Szirbik Imre polgármester

illetményét 35.000,- Ft x 13,5 = 472.500,- Ft-ban
költségátalányát továbbra is illetményének 30%-ában 141.750,- Ft-ban

állapítja meg.

A Képviselő-testület felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy a következő ülésén dolgozza ki a képviselők és bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségátalányáról szóló rendelet módosítását.

Határidő: márciusi testületi ülés
Felelős: Jogi és Ügyrendi Bizottság

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Jogi és Ügyrendi Bizottság
2./ Szirbik Imre polgármester
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
4./ Polgármesteri Hivatal Számviteli Irodája

Elment az ülésről: Halmai László képviselő
Kiment a teremből: Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő


21./ Interpellációkra válasz (17/1, 17/2, 17/3)

- Kiss Zsigmond utcai kijelölt gyalogos átkelőhely létesítésére vonatkozó korábbi interpelláció (Dr. Sipos Ferenc)
- Klauzál utcai és a Strand területén történt fakivágások kivizsgálása (Dr. Dömsödi József)
- A 4401-es Fábiánsebestyént Eperjessel összekötő út burkolatjavítása (Móra József)
// dr. Sztantics Csaba megbízásából Czirok Jánosné //

Szűcs Lajos:
Ollai Istvánné képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 17/1 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szűcs Lajos:
Dr. Sipos Ferenc képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 17/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Sipos Ferenc:
Az interpellációra adott választ elfogadta. Interpellációjának másik része a Kiss Zs. u. kiszélesítését tartalmazta. Ezt a részt visszavonta, mert nincs rá fedezet.

Szűcs Lajos:
Dr. Dömsödi József képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 17/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Visszaérkezett a terembe: Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Dr. Dömsödi József:
A Klauzál utcai vadgesztenyefák kivágására vonatkozó interpellációs választ elfogadta, a strand területére vonatkozót viszont nem, mert nem kapott választ, hová szállították a fákat. A fénykép csak egy fáról készült.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ nem fogadja el, igennel, aki elfogadja, nemmel szavazzon.

A Képviselő-testület a választ 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 6 nem szavazat ellenében nem fogadta el (3 fő nem szavazott).

Szűcs Lajos:
Kérte Móra József képviselőt, hogy az interpellációjára 17/2 sorszám alatt adott tájékoztatást vegye tudomásul.

Móra József:
A tájékoztatást tudomásul vette.

Szűcs Lajos:
Dr. Sipos Ferenc képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 17/3 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Sipos Ferenc:
Az interpellációra adott választ elfogadta, bár a mai gyakorlat nem volt igazán megfelelő.
Interpellációk, bejelentések

Szűcs Lajos:
Az interpelláció formája az írásos, de halaszthatatlan ügyekben lehetőség van szóbeli interpellációra is.

Hornyik László:
A Képviselő-testület 1 millió Ft támogatást biztosított a Szilver Sportklub próbatermének parkettavásárlására.

Kiment a teremből: Csernus Lukács László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Hornyik László:

A sportklub vállalta a parkettacserét. Tudomása szerint a parketta még mindig a Dózsaházban porosodik. Kérte vizsgálják meg a beszerzési ár és mennyiség valódiságát is.

Kálmán János:
Kérte, hogy a testületi anyagok az ülést követően, de legkésőbb a hitelesítést követő 5 napon belül kerüljenek fel az internetre. A könnyebb keresés érdekében jegyzőkönyveknél a napirendi pontok felsorolása is szerepeljen. Kérte továbbá, hogy a helyi rendeletek változásait legkésőbb a hatályba lépéssel egyidőben frissítsék.
Az Ady E. utcán a Helyőrségi Klubnál hónapok óta le van zárva a járda, a gyalogos forgalom az úttesten történik. Kérte, hogy a balesetveszély elkerülése érdekében az illetékesek építsenek ki védőfolyosót.
A kertvárosi NET-pavilon siralmas állapotának megszüntetésére kért intézkedést.
A város frekventált területén lévő Kossuth u. 21. sz. alatti építkezést a szerződés alapján 2003. október 1-ig kellett volna befejezni. Milyen intézkedést tesz az önkormányzat a szerződés betartásáért, illetve ezen állapot felszámolásáért?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A "Fehérháznál" lévő óra- és ékszerbolt, valamint a könyvesbolt közötti átjáró el van hanyagolva. Kérte a terület helyreállítását, függetlenül a tulajdonosi helyzettől.
A szennyvízcsatorna-építés során a Rendelőintézet és a meleg fürdő előtti úttest balesetveszélyes, a kivitelezővel kellene helyreállítatni. A Boros S. u. 3. sz. előtti parkolóból a kivitelező nem szállította el az építési anyagokat. Kérte a parkoló eredeti állapotának helyreállítását
Hol tartanak a Kiss B. u. - Munkácsi u. sarkán lévő építkezés kivizsgálásával és a döntések meghozatalával? Milyen döntések várhatóak?
Az üzletek kialakításakor parkolóhelyeket kell létesíteni vagy parkolóhely megváltási díjat kell a működtetőnek fizetnie. Mennyi összeg áll ilyen célra az önkormányzat részére, illetve történetek-e már parkolóhelyek kialakításra?
Jegyző Urat kérdezte, hogy vannak-e olyan lejárt interpellációk, melyekben nem történt kivizsgálás, érdemi ügyintézés, illetve nem került a Képviselő-testület elé?

Ollai Istvánné:
A Petőfi Szálló Petőfi utcai szakaszán a pincelejáróig spárgával és egy táblával van jelezve az omlásveszély. Az életveszély elkerülése érdekében a saroktól az omlási részig le kellene zárni a területet.

Dr. Gyenes Ágota:
Kérte vizsgálják ki, kinek a feladata lett volna a Petőfi u. 16. sz. alatti járdaszakasz hóeltakarítása? Életveszélyes a közlekedés, mert a gyalogos forgalom az úttesten történik.

Karikó-Tóth Tibor:
Cinikusnak tartotta, hogy a DÉMÁSZ Rt a novemberben benyújtott interpellációjában szereplő munkálatokat csak a testületi ülés előtti napokban kezdte meg. Felhívta a szolgáltató figyelmét, hogy a szolgáltatás nem kiszolgáltatást jelent, ezért az érvényes szerződés alapján biztosítsa a közvilágítási lámpák megfelelő működését. Kérte, hogy a szolgáltató ne a testületi ülések előtt kezdje meg a feladatok végrehajtását.
Felháborítónak és megalázónak tartja, hogy a meleg fürdőben fizetni kell a hajszárító használatáért. A belépőjegyek árát úgy kellett volna megállapítani, hogy azok az egyes szolgáltatások díjait is magába foglalják. Az otthonról hozott hajszárítóért 100,- Ft-ot kell fizetni, melyről sok esetben nem állítanak ki számlát. Zavaró és irritáló ez a gyakorlat.

Dr. Dömsödi József:
A termál gyógyfürdővel kapcsolatban kérte a Polgármester Urat, "vesse be tekintélyét" a Csongrád Megyei Önkormányzatnál, hogy a díjemelések ne haladják meg az infláció mértékét. A fürdeni vágyok szolgáltatási nem bővültek. 1.200,- Ft-ot kell fizetni, aki szaunázni kíván. Van-e lehetőség mérsékelt áru belépőjegy megfizetésére, ha a fürdési szolgáltatást 18 óra után veszik igénybe?

Szűcs Lajos:
Megköszönte a hallgatók figyelmét. Bejelentette, hogy munkájukat a továbbiakban zárt ülésen folytatják.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szűcs Lajos alpolgármester

Varga Árpád - Ollai Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő