1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Január 3-án újra megnyílt a Termál Gyógyfürdő.
Január 7-én dr. Papp László szülőházánál emléktáblát avattak, melyen a Magyar Birkózók Szövetsége vezetői is részt vettek
Január 8-ától a Területi Kórházat dr. Bugyi István Kórháznak nevezik.
Január 11-én alpolgármester úr sajtótájékoztatót tartott a zöldforrás pályázataival kapcsolatban.
Január 12-én a Don-kanyar áldozataira emlékeztek a II. világháborús emlékműnél.
Január 19-én előzetes megbeszélést tartottak a helyi kábel tv-hálózattal kapcsolatban.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Bese László feketekerámikus Magyar Kultúra Lovagja, Péterné Dunda Mária nyugalmazott tanárnő aranykatedra elismerésben részesült, valamint hangversenyeket rendeztek.
Január 27-én dr. Molnár Gyula főorvos úr átvette a Bugyi-Emlékplakettet.
Felülvizsgálták a város közterületein lévő játszóterek állapotát és szabványosságát. A felülvizsgálat eredményére a 2005. évi költségvetés megalkotásakor térnek vissza.
A középiskolák, a kistérségi és városi általános iskolák képviselőivel kerekasztal beszélgetést tartottak a képzési struktúráról, a beiskolázásról, a pályaválasztásról. Megküldték a Közbeszerzési Tanácsnak a Felsőpárti öblözet szennyvízberuházásának közbeszerzési kiírását, több tervdokumentációt már el is vittek.
A Metalcom Rt által felajánlott mobil lelátó elkészítésének tervezési munkája folyamatban van. Az Rt az önkormányzattól csak az anyagár megfizetését kérte.
Megérkezett a szennyvízcsatorna-beruházás vízügyi alap 140 millió Ft-os támogatása. A munkák ütemesen haladnak, az utalási időből adódó eltérések kezelésére csak néhány napos hiteláthidalásra volt szükség.

Ollai Istvánné:
2004. december 18-án a Szegény gyermekek karácsonyi csomagosztásakor 220 gyermeket ajándékoztak meg. Csomagokat osztottak az Idősek Klubjában, a pszichiátrián, a Hajléktalan Szállón és az Anyaotthonban is. A városban a Vöröskereszt és a Szabadidős Sportklub is szervezett csomagosztást. Megköszönte a felajánlott adományokat.

Dr. Dömsödi József:
Dr. Rideg Sándor főorvos úr pályázat útján indította el a drogambulanciát. Sajnálja, hogy szükség van a városban ilyen jellegű szolgáltatásra. Köszönetét fejezte ki a főorvos úr önzetlen munkáért és további sok sikert kívánt.

Megérkezett az ülésre: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Oltyán Lajos:
Január 27-én volt a náci haláltáborok felszabadításának 60. évfordulója. Egyperces gyászszünet elrendelését kérte.

Szirbik Imre:
A gyászszünetet a tájékoztató megtárgyalását követően rendeli el.

Móra József:
A Területi Kórház felvette dr. Bugyi István nevét, valamint megemlékeztek dr. Csergő Károly alispánról. A mai napon az Árpád Agrár Rt-ben rendeztek ünnepséget. A megemlékezések azt bizonyítják, hogy a város emlékezik és fel meri vállalni múltját.

Dr. Sipos Ferenc:
Csatlakozott dr. Dömsödi József képviselő által elmondottakhoz és kérte, a problémával mindenki erejéhez mérten foglalkozzon.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a tájékoztató tudomásulvételével, szavazzon.

A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

A Képviselő-testület a holokauszt áldozataira egy perces gyászszünettel emlékezett.


2./ Tájékoztatás az Állami Számvevőszék Szentes Város Önkormányzatát érintő átfogó vizsgálatáról (11)
2002-2006. ciklusprogram (11/1)

Szirbik Imre:
A több évet átfogó vizsgálat hibajegyzéke és a minősítések alapján megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatal apparátusa kiegyensúlyozott, feszített munkát végez. A munka nem hibátlan, de a hibák súlya különböző. A gazdasági programot a választás után 6 hónappal a Képviselő-testület elé kellett volna terjeszteni, ennek hiányában is a választási program alapján végezték munkájukat. 2006. évben a választók fogják minősíteni a képviselők ígéreteit.

Csiszárné dr. Kosik Mária számvevő tanácsos:
Az Állami Számvevőszék a rendszerváltás óta ellenőrzi az önkormányzatokat. Az átfogó vizsgálat a 2001-2003. évi gazdálkodást érintette. A számvevőszéki jelentések nyelvezete és minősítése egységes. A törvény vagy a helyi szabályzat be nem tartásakor "a törvényesség helyreállításáról" kell beszélni, amely nem azt jelenti, hogy a munkálatok törvénytelenül folynak. A vizsgálat során megállapították, hogy nem volt könnyű feladat a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése, a fejlesztések és a működések folyamatosak voltak, nem történt színvonal visszaesés. A következtetéseket, javaslatokat a szabályozás kiegészítése, az ellenőrzés és a támogatás témakör köré csoportosították. Az intézkedések már a vizsgálat időszakában megkezdődtek. A különböző szakmai folyamatok átvilágítása során figyelembe vették, hogy nem azonos mértékű az irodák leterheltsége. Az irodák közötti egyenlő leterheltség a feladatok ésszerű, szorosan egymásra épülő összefüggő szétosztásával biztosítható. Ezen észrevételüket a vezetés akceptálta. Az APEH nem talált hibát az szennyvízberuházással kapcsolatos áfa-ellenőrzés során.

Szirbik Imre:
Az APEH befejezte az áfa-vizsgálatot és intézkedett a kiutalásról.

Halmai László:
A törvényesség helyreállítása érdekében a polgármester úr 5, a jegyző úr 19, a munka javításának színvonala tekintetében a polgármester úr 1, a jegyző úr 3 határozatot kapott. Kérte a számvevő tanácsos asszonyt, ismertesse a határozatokat.

Csiszárné dr. Kosik Mária:
Néhány probléma a vizsgálat során kijavításra került. A Polgármesteri Hivatal törvényességi felügyeletét és irányítását a jegyző, az apparátus irányítását és a gazdálkodást a polgármester látja el.
Ismertetette a törvényesség helyreállítása és a munka színvonalának javítása érdekében javasolt feladatokat.
A gazdasági program előterjesztése és a 8. pontban szereplő leltározás már megtörtént. Az illetékbélyeg árusítása "lakosságbarát" céllal történt a hivatalban.

Szirbik Imre:
A Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága az előterjesztést elfogadásra, a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalásra javasolja.

Halmai László:
Mi alapján vizsgálták az önkormányzat vagyonát érintő intézkedések szabályszerűségét, és azok az összes tranzakciónak hány százalékát teszik ki? A közbeszerzések a törvénynek megfelelően történtek?

Csiszárné dr. Kosik Mária:
A 2001-2002. évi, valamint a 2003-ban folyamatban lévő közbeszerzéseket vizsgálták. A közbeszerzések a vizsgált időszakban nem zárultak le, ezért nem tudták azokat minősíteni. Hiányolták az összevont közbeszerzést.

Megérkezett az ülésre: Dongó László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő

Csiszárné dr. Kosik Mária:
Nem volt olyan közbeszerzés, mely nem felelt meg a hatályos törvényi és helyi közbeszerzési rendeleteknek. Valamennyi adásvételi szerződést átnézésre került, a város nyilvántartását "ötös alának" minősítette Az adásvételi szerződések áttekintése nem érte el a teljes tranzakció 10%-át.

Félegyháziné Somogyi Éva:
A Pénzügyi Bizottság az intézkedési terv elfogadását javasolta. A jelentés pozitívan értékelte a tervezési és számviteli iroda munkáját és felkészültségét. A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a Képviselő-testület részesítse dicséretben az iroda valamennyi dolgozóját a végzett munkájukért.

Dr. Demeter Attila:
Halmai László közbeszerzésekre vonatkozó felvetése sérti a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság szuverenitását és az eljárási szabályokat. Minden esetben pontosan és szabályosan jártak el. "Törvény ellenére cselekszik az, aki azt teszi, amit a törvény tilt, aki pedig a törvény szavait betartva annak értelmét megkerüli, kijátssza a törvényt". A képviselő figyelmébe ajánlotta az 1.7.3. pontot.

Halmai László:
Az Állami Számvevőszék a 61. oldalon a törvényesség helyreállítása tesz javaslatot, vagyis a város nem tartotta be a törvényeket. Sértőnek tartja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság, akinek feladata a törvényesség őrzése, kioktatja, a Pénzügyi Bizottság pedig dicséretet javasol.

Dr. Demeter Attila:
Halmai László képviselő mindenben a hibát keresi. A Jogi és Ügyrendi Bizottság az elvártaknak megfelelően működött, a jogszabályok figyelembevételével hozta meg döntéseit. Az önkormányzat magasabb és alsóbb szintű jogszabályok alapján működik, a törvényesség értelmében nincs lehetőség önkényes jogszolgáltatásra. A hibák kijavíthatók és folyamatosan kijavításra is kerülnek. A jelentést figyelemfelhívásnak kell tekinteni.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Nem mondható ki, hogy a városban minden rendben volt, ha a Állami Számvevőszék a törvényesség helyreállítására tesz javaslatot.

Félegyháziné Somogyi Éva:
Munkája során mindenki a tökéletességre törekszik, ennek ellenére mégis követ el hibát. A törvénysértésnek különböző mértékei vannak. A jelentésben szereplő hibák nem azt jelentik, hogy a tervezési és számviteli iroda nem megfelelően végzi munkáját.

Baranyi Imre:
Az önkormányzat alapvetően a törvényesség betartásával működik. A feltárt hiányosságok kijavíthatók.

Dr. Dömsödi József:
Félegyháziné Somogyi Éva képviselőt kérdezte, hogy a 22./ sorszámú előterjesztés összefüggésben van-e az Állami Számvevőszék jelentésével?

Félegyháziné Somogyi Éva:
Nincs összefüggés a két előterjesztés között. A Pénzügyi Bizottság feladata a polgármester illetményének előterjesztése, melyet a 2005. január 1-jétől érvényes köztisztviselői illetményalap változása indokolt.

Dr. Sipos Ferenc:
Az Állami Számvevőszék független, szakszerű és pártatlan, a korrektséget és a szabályosságot kéri számon. A vizsgálat eredménye vezérfonalat, tükröt jelent a Képviselő-testületnek. Véleménye szerint a felsorolt hiányosságok kijavíthatók, néhány mondattal helyrehozhatók.

Karikó-Tóth Tibor:
Javasolta, hogy a határozati javaslat pontjai külön kerüljenek szavazásra. A Polgári Frakció a határozati javaslat 1./ pontját nem támogatja.

Csiszárné dr. Kosik Mária:
Hozzá kell szokni az ilyen hibajegyzékekhez. Fegyelmi felelősségre vonást kezdeményeznének, ha a hiányosságok mértéke azt megkövetelné. Az önkormányzatnak a törvényesség helyreállítására és annak betartására kell törekednie.

Szirbik Imre:
Vannak olyan hiányosságok, melyek már kijavításra kerültek, illetve folyamatban vannak. A 11/1 előterjesztés az intézkedések végrehajtására tesz javaslatot.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat 1./ pontjának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat 2./ és 3./ pontjának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, miszerint a Képviselő-testület fejezze ki elismerését a Közgazdasági Osztály dolgozóinak az önkormányzati gazdálkodás területén kifejtett munkájáért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

2/2005.(I.28.)Kt
Tárgy: Tájékoztatás az Állami Számvevőszék Szentes Város Önkormányzatát érintő átfogó vizsgálatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék Szentes Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzésével kapcsolatos előterjesztést, a részletes vizsgálati jelentést és az "Intézkedési terv"-et megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:

1. A Képviselő-testület a jelentésben foglaltak alapján megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék által észrevételezett hiányosságok az önkormányzat gazdálkodása során anyagi- vagy más jellegű hátrányt nem okoztak, ezért szankció alkalmazása nem indokolt.
2. A feltárt hiányosságok felszámolása érdekében készült "Intézkedési terv"-et a Képviselő-testület jóváhagyja.
3. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az "Intézkedési terv"-ben foglaltak végrehajtását belső ellenőrzés keretében folyamatosan ellenőriztesse.
4. Képviselő-testület elismerését fejezi ki a Közgazdasági Osztály dolgozónak az önkormányzati gazdálkodás területén kifejtett munkájáért.

A határozatról értesítést kap:
1) Állami Számvevőszék - 1364 Budapest, Pf. 54.
2) Szentes Város Polgármestere
3) Szentes Város Alpolgármestere
4) Polgármesteri Hivatal Jegyzője
5) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya

Halmai László:
Furcsának tartott, hogy 2005. évben a 2002-2006. évi ciklusprogramról kell dönteni. Javasolta, hogy a ciklusprogram 2005-2010. évre vonatkozzon, valamint a határozati javaslat "A Polgári Összefogás Frakció vállalja, hogy a 2006-os választástól kezdődően városvezetőként továbbfolytatja a programot és annak megvalósítására törekszik." mondattal egészüljön ki.

Szirbik Imre:
Az előterjesztés a 2002. évi választási programját tartalmazza. Megköszönte a bizalmat, miszerint 2010-ig együtt kívánnak dolgozni személyével.
Kérte a képviselőket, aki egyetért Halmai László képviselő javaslatával, miszerint a gazdasági programot 2005-2010 évre határozzák meg, valamint a határozati javaslat "A Polgári Összefogás Frakció vállalja, hogy a 2006-os választástól kezdődően városvezetőként továbbfolytatja a programot és annak megvalósítására törekszik." mondattal való kiegészítésével, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett, 5 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a gazdasági program elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta.

3/2005.(I.28.)Kt
Tárgy: 2002-2006. évi ciklusprogram

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért a 2002-2006. évi ciklusprogramban meghatározott célokkal.
A megvalósítás érdekében él a pályázat adta lehetőségekkel és a város éves költségvetésének összeállítása során az abban foglaltakat figyelembe veszi.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Polgármesteri Hivatal Jegyzője és általa az érintettek3./ Bizottsági helyekre delegálás (21)

Szirbik Imre:
Halmai László képviselő és Farkas Sándor országgyűlési képviselő urak lemondanak bizottsági tisztségükről. A bizottságok összeállításakor kialakult politikai konszenzus alapján a Polgári Összefogás Frakció a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Kálmán János képviselőt, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának Antal Balázs Tibor urat javasolta.

Hornyik László:
Megfelelő-e a javaslat formája? A 2002. évi önkormányzati választáson a képviselők FIDESZ-MPP, MKDSZ, MDF, KPE nevében indultak.

Dr. Sztantics Csaba:
Az előterjesztés formailag megfelelő, tartalmilag nem kívánja vizsgálni. A jelölést az a politikai csoport tette, mely a bizottsági helyek elosztásakor is jelen volt.

Dr. Sipos Ferenc:
A bizottsági helyekre való delegálás számszerűen van meghatározva a jobb és bal oldali pártok között. Azt kell figyelembe venni, hogy a megüresedett helyekre most is a jobb oldal jogosult delegálni.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki elfogadja Halmai László képviselő és Farkas Sándor országgyűlési képviselő bizottsági tagságáról való lemondását, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 23 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Kálmán János képviselőnek a Szociális és Egészségügyi Bizottságba való jelölésével, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Antal Balázs Tibornak a Pénzügyi Bizottságba való jelölésével, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

4/2005.(I.28.)Kt.
Tárgy: Bizottsági helyekre delegálás

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Farkas Sándor és Halmai László bizottsági tagságról történő lemondását, valamint elfogadja a Polgári Összefogás Frakció által a Szociális és Egészségügyi Bizottságba Kálmán János képviselő, a Pénzügyi Bizottságba Antal Balázs Tibor jelölését.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a változást az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatán vezesse át.

Határidő: folyamatos
Felelős: Jegyző

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Farkas Sándor országgyűlési képviselő
2./ Halmai László képviselő
3./ Kálmán János képviselő
4./ Antal Balázs Tibor bizottsági tag
5./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
6./ Polgármesteri Hivatal Számviteli Irodája

Szirbik Imre:
A törvények értelmében Antal Balázs Tibor bizottsági tagnak a Képviselő-testület előtt esküt kell tennie.

Antal Balázs Tibor eskütétele

Dr. Demeter Attila:
Az eskü letétele közben észlelt hibák miatt kérte az eskü megismétlését.

Antal Balázs Tibor a Képviselő-testület előtt letette az esküt.

Szirbik Imre:
Megköszönte Halmai László képviselő és Farkas Sándor országgyűlési képviselő eddig végzett bizottsági munkáját. Antal Balázs Tibornak és Kálmán János képviselőnek jó munkát kívánt.


4./ Beszámoló a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága munkájáról (2)

Szirbik Imre:
A Képviselő-testület ciklusonként egy alkalommal beszámoltatja bizottságait.

Móra József:
A beszámoló kerete miatt nem tértek ki a hatáskörükbe tartozó feladatokra és kötelezettségekre. A bizottság tagjai részt vettek a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában, véleményeiket, javaslataikat a Képviselő-testület támogatta. Megköszönte a bizottsági tagok munkáját.

Dr. Demeter Attila:
A bizottsági vélemények tartalmazzák a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara javaslatait is. Ki által lett felkérve a kamara a véleménynyilvánításra?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Végeztek-e olyan felmérést, hogy 2002-től napjainkig mennyi bolt van Szentesen, szűntek-e meg, vagy létesült-e új üzlet?

Kálmán János:
Az elmúlt időszakban mennyi volt Szentesen a mezőgazdaságból élők átlagjövedelme?

Szirbik Imre:
A Bizottsági vélemények a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara írásban megküldött javaslatait tartalmazza.

Dr. Sztantics Csaba:
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara területi vezetése nagy érdeklődést mutat a közélet iránt. Korábban tanácskozási joggal is rendelkeztek. Az előterjesztésekkel kapcsolatban bárki véleményt nyilváníthat, melyeket a Képviselő-testületnek nem kötelező figyelembe vennie.

Móra József:
A bizottság munkáját az SZMSZ-ben foglaltak alapján végzi. A statisztikai adatok a Központi Statisztikai Hivatalban bárki rendelkezésére állnak. A Csongrád megyei adatokat a Csongrád Megyei Közgyűlés által kiadott nyilvántartás alapján a képviselők rendelkezésére tudja bocsátani. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízottja állandó meghívottja a bizottságnak és az utóbbi időben rendszeresen részt is vesz a munkában. A bizottsági ülésen a beszámolóval kapcsolatban kérdés és vélemény nem hangzott el. A bizottság megvitathatta volna a kamara véleményét, ha azt időben megküldi részükre. A bizottsági ülések nyilvánosak, bárki részt vehet rajta.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Tudja, hol lehet az adatokat megtalálni. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleménye szerint a tájékoztató nem tartalmaz elegendő információt a külső szemlélők részére, valamint új beszámoló készítését javasolja, mert nem tükrözi a bizottság szerteágazó és aktív munkáját.

Dr. Demeter Attila:
Az SZMSZ. 22.§. /2/ bekezdése tartalmazza a meghívandókat és a tanácskozási joggal rendelkezőket. Amíg a 22.§. /1/ bekezdésben nem szerepel a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, nem támogatja javaslataikat és kérte a Polgármester Urat, ne is bocsássa szavazásra.

Halmai László:
Mit jelent az "Ezidáig a bizottsági határozatok jól tükrözték a többségi véleményt" mondatrész?

Móra József:
A bizottság határozatai a jelenlévők 50%-a +1 fő javaslatát tükrözik. A kisebbségi javaslatok lehetőség szerint beépültek a határozatokba. Szívesen fogadja, ha a képviselő úrnak erre a szófordulatra van más elképzelése.

Halmai László:
Továbbra is értelmetlennek tartja ezt a megjegyzést, mert az előtte lévő mondat alapján "a bizottság építő jellegű viták után konszenzus alapján dönt". Ismertette a bizottsági ülések és a megtárgyalt előterjesztések számát. 2004-ben 4, 2003-ban 7 alkalommal alakult ki közel azonos szavazati arány. Ismertette azon előterjesztések címét, ahol nem született konszenzus.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a tájékoztató tudomásulvételével, szavazzon.

A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.


5./ Vegyes tulajdonú ingatlanok értékmeghatározása (3)

Szirbik Imre:
Vannak olyan magántulajdonú ingatlanok, ahol a földterület az önkormányzat tulajdonában van. Az előterjesztés alapján a felépítmény tulajdonosai 2005. december 31-ig a forgalmi érték 50%-án vásárolhatják meg a földterületet.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A határozati javaslat 4./ pontjával kapcsolatban kérdezte, felmerült-e a méltányosság gyakorlásának lehetősége vagy nem?

Szirbik Imre:
Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt kérdezte, milyen méltányosságra gondol?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Méltányosságot gyakorolnak-e akkor, ha az ingatlan 5 éven belül kényszer és nem haszonszerzés céljából kerül értékesítésre?

Szirbik Imre:
Nem merült fel ez a kérdés, mert a tulajdonos 5 év után piaci értéken értékesítheti az ingatlant.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

5/2005.(I.28.)Kt
Tárgy: Vegyes tulajdonú ingatlanok értékmeghatározása

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a vegyes tulajdonú ingatlanok földterületeinek értékesítésére vonatkozó előterjesztést, s a felek lakhatásának biztosítása érdekében, az ingatlanok jelenlegi forgalmi értékének 50 (ötven) százalékos értékén értékesíti az alábbi megjelölt ingatlanait, ezért az alábbi határozatot hozta:

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Sopron, Munkás, Derzsi Kovács Jenő, Vadaskert, Hétvezér, és Juhász Gyula utcákban lévő vegyes tulajdonú ingatlanok föld területének árát, kizárólagosan csak a felépítmény tulajdonosai számára történő eladás esetén 800.- Ft/m2 + az ÁFA összegében határozza meg. Ez az ár legfeljebb 2005. december 31-ig érvényes.

2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes, Nyár utcában lévő vegyes tulajdonú ingatlanok földterületének árát, kizárólagosan csak a felépítmény tulajdonosai számára történő eladás esetén 1.600.- Ft/m2 + az ÁFA összegében határozza meg. Ez az ár legfeljebb 2005. december 31-ig érvényes.

3. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes, Bihari, Magyar Imre, Lavotta és Dankó Pista utcákban lévő vegyes tulajdonú földterületek árát kizárólagosan csak a felépítmény tulajdonosainak számára történő eladás esetén 500.- Ft/m2 + Áfa összegében határozza meg. Ez az ár legfeljebb 2005. december 31-ig érvényes.

4. Az 1-3 pontokban közölt vételáron a telek akkor értékesíthető, ha a vevő a szerződésben vállalja azt, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 (öt) éven belül nem értékesíti az ingatlant, illetve amennyiben mégis elidegeníti azt, akkor a vételárkedvezményt, valamint annak a Ptk.-ban meghatározott mértékű kamatait megfizeti az Önkormányzat javára szólóan.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szentes Város Polgármesterét az adásvételi szerződések megkötésére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Polgármesteri Hivatal Számviteli Irodája
3. Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Kérte, hogy a lehetőségről levélben értesítsék az érintetteket.


6./ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló (4)

Faur Zoltán:
Elnézést kért, hogy az előző ülésen nem tudott részt venni. Az Országos Cigány Önkormányzat 2004. évben 2 millió Ft, 2005. évben 1,4 millió Ft-tal segíti a Szentes Város Önkormányzatával közösen benyújtott pályázatot, mely a telep gáz- gerincvezetékének kiépítésére irányul. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 714 eFt költségvetésből gazdálkodik. A városi önkormányzat támogatásával és pályázatok segítségével sikeres programokat hajtanak végre. 2005. évben sport- és kulturális programokat, hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatását tervezik. Megköszönte a felajánlásokat, melyekből csomagokat osztottak a rászorulóknak. Részt vesznek a "Kirekesztés a munka világából" c. pályázaton is. Felül kívánják vizsgálni a Szentesen élő romák szociális térképét. Megköszönte a polgármester, az alpolgármester, a Képviselő-testület és az apparátus segítségét, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat segítőinek, tisztségviselőinek eredményes munkáját.

Elment az ülésről: Oltyán Lajos képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Dr. Dömsödi József:
Milyen pályázatokat nyújtottak be 2004. évben?

Dongó László:
Az elmúlt években milyen átképzési lehetőségekkel tudtak élni és sikerült-e munkahelyeket teremteni a cigányság számára?

Halmai László:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője nem vesz részt a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésein, ahol főként a roma lakosság szociális problémáival foglalkozik.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Milyen sportrendezvényeket szerveztek és terveznek? A beszámolót a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében írta alá az elnök úr, a bélyegzőn pedig a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata szerepel.

Kálmán János:
Az 50 főből mennyi cigány származású ember lett foglalkoztatva? Rendszeresen figyelik-e a pályázati kiírásokat? Mit tesznek annak érdekében, hogy a romák javítsanak saját helyzetükön?

Ollai Istvánné:
Hány roma kisebbség él a városban?

Dr. Demeter Attila:
Mit jelent, hogy a Magyarországi Cigány Közalapítvány által kiírt ösztöndíjpályázattal sokan visszaéltek, illetve sokan kisebbséghez tartozónak vallják magukat?

Karikó-Tóth Tibor:
Mire fordították a hátrányos helyzetű roma gyermekek táboroztatására nyert támogatást?

Szirbik Imre:
A pályázat a hátrányos helyzetű és a munka világából kirekesztett emberek foglalkoztatására irányult. Az 50 főből 25 személy vallotta magát romának. A pályázat feltétele volt, hogy a pályázónak legalább egy évig munkanélkülinek kellett lennie.

Kiment az ülésről: Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Faur Zoltán:
2004. évben irodai felszerelésre, roma napra és a hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatására nyújtottak be pályázatot.

Kiment az ülésről: Szirbik Imre polgármester
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Faur Zoltán:
A táborozással kapcsolatos pályázati döntést szeptemberben, a tanév megkezdését követően közölték.

Visszaérkezett az ülésre: Szirbik Imre polgármester
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Faur Zoltán:
Technikai és pénzügyi fedezet hiányában nem tudták a 200 eFt-os pályázati támogatást igénybe venni, ezért az összeget visszafizették. A kisebbségi önkormányzat nem munkahelyközvetítéssel foglalkozik, hanem koncepcionálisan segíti a képzéseket, átképzéseket és a munkahelyek betöltését. Minden lehetőségről tájékoztatják a roma érdeklődőket. 2002. évben 3 fő, 2003. évben 4 fő, 2004. évben 4 fő közhasznú munkást alkalmaztak 90%-os támogatással. A pályázat alapján 25 cigány származású személynek biztosítanak egy évig munkalehetőséget. A sport- és kulturális rendezvény egy napon kerül megrendezésre, ahol futball és ügyességi játékokat is szerveznek. 1998-ban Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata néven kerültek bejegyzésre, de. a jövőben egy jelölést fognak használni. Figyelemmel kísérik a pályázatokat, de a pénzügyi hiány miatt nincs internet lehetőségük.

Visszaérkezett az ülsére: Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Faur Zoltán:
A kisebbségi önkormányzatban 3 ember végez érdemi munkát. Az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzatban betöltött tisztsége miatt nem tud részt venni a bizottsági munkában. Ígéretet tett, hogy ezen változtatni fognak. 1998-ban a szentesi romák szociális térképének készítésekor 1.358 cigány élt Szentesen.

Ollai Istvánné:
Nagyon sokan járnak hozzá ruhaosztáskor.

Faur Zoltán:
A MACIKA-pályázattal sokan visszaéltek, mert a pályázat elbírálásáig roma származásúnak vallották magukat. A visszaélők ellen eljárást folytatnak. A szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat nem hitelesített iratokat, így itt nem történt visszaélés.

Dr. Sipos Ferenc:
Megköszönte a végzett munkát és azt kívánta, hogy évente legalább egy sikerélménye legyen a kisebbségi önkormányzatnak.

Ollai Istvánné:
Az önkormányzat nem engedte el a cigány kisebbség kezét, segíti őket.

Baranyi Imre:
A Baloldali Frakció nevében megköszönte a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkáját. A két önkormányzat közötti együttműködés zavartalan és kiegyensúlyozott, egyre több munkalehetőséget teremtenek a cigány lakosság számára.

Dongó László:
A félreértések elkerülése érdekében nem kellett volna bevonni a pályázat elbírálásába a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot?

Szirbik Imre:
A Magyar Köztársaság Alkotmánya kimondja a nemzetiségek egyenlőségét, vagyis a megkülönböztetés tilalmát. Mindenkinek szuverén joga, hogy minek vallja magát.

Kálmán János:
Kérdését a visszaélések indukálták.

Dr. Dömsödi József:
Elfogadhatatlannak tarja, hogy 2004-ben csak 3 pályázatot nyújtottak be, mert lehetőség van más civil szervezettel közösen is pályázni. Ismertetett néhány pályázati lehetőséget és felajánlotta segítségét.

Szűcs Lajos:
Nem egyszerű abban a közegben és légkörben dolgozni. Ismeri az előző és a jelen önkormányzat működését is, nehéz összetartani az embereket. A gróf Széchenyi István Általános Iskola fejlesztésével a cigány gyermekek oktatása ideális és példaértékű. A kritikákat segítő szándékként értelmezi. Azt kívánják elérni, hogy a nehezen kezelhető közeg is jól érezze magát a városban. A munkahelyteremtő pályázat 25 fő cigány kisebbség foglalkoztatását tette lehetővé, mely a lakosság létszámának arányában igen kedvező.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Máltai Szeretetszolgálat is segíti a kisebbséget. Miért nem jelezték az önkormányzatnak vagy a képviselőknek, hogy nincs internet hozzáférési lehetőségük? Hátrány éri a szentesi romákat, ha nem tudnak részt venni a pályázatokon.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a beszámoló tudomásulvételével, szavazzon.

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.

6/2005. (I.28.)Kt.
Tárgy: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul vette.

A határozatról értesít kap:
1./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szentes, Kiss B. u. 3.

Szirbik Imre:
Megköszönte a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkáját és további jó munkát kívánt.


7./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (5)

Dr. Sztantics Csaba:
Az SZMSZ módosítás tartalmazza Dongó László képviselő november 26-i ülésen elfogadott javaslatát, valamint az 1. sz. melléklet IV. fejezetének módosítását. Visszavonta a rendeletmódosítás 3.§-át. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kérdése arra irányult, hogy a kistérségi társulás által felvállalt feladatokkal történt-e személyi megtakarítás a településeken? Nem jelentett állománycsökkentést, mert a feladatok jegyzői hatáskörben voltak, illetve eddig nem végeztek belső ellenőrzést.

Kálmán János:
Hogyan történik a Többcélú Kistérségi Társulás fenntartása és működése? Az állami támogatás az indításhoz szükséges egyszeri, elsősorban felhalmozási, másodsorban működési kiadásának finanszírozására irányul. A működési kiadásokat pályázat útján lehet biztosítani. Mi történik, ha nem nyernek a pályázaton? Miből biztosítják a pályázathoz szükséges önerőt? Mit jelent az ösztönző támogatás?

Dr. Sztantics Csaba:
Tavaly áprilisban megjelent kormányrendet a többcélú kistérségi társulások létrehozására irányult. A 103 millió Ft-os pályázati támogatás 4 hónapi működés fedezetét is biztosította. A többcélú társulási megállapodás tartalmazza, hogy a működéshez szükséges fedezetet elsősorban a tagok befizetései biztosítják. A 15./ sorszámú előterjesztésben foglaltak lehetővé teszik az ösztönző normatív támogatás iránti pályázat benyújtását, mely a működési költségek fedezetét biztosítaná. A pályázat beadási határideje 2005.február 1-je. A pályázat nem minden felvállalt feladat működéséhez nyújt támogatást. A tagok a társulás által felvállalt feladatok által felszabaduló pénzeszközöket biztosítják a működéshez.

Dr. Demeter Attila:
A Bizottsági véleményekben szereplő vélemény dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő indítványa volt, melyet a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalásra alkalmasnak tartott.

Hornyik László:
A Művelődési és Oktatási Bizottság egy éve kéri a Művelődési Iroda létszámának helyreállítását. A Művelődési és Oktatási Bizottság a regionális feladatok növekedése miatt javasolta, hogy a Művelődési Iroda létszámát 2005. február 1-jétől 1 fővel emeljék meg.

Szirbik Imre:
Az Állami Számvevőszék a munkafolyamatok áttekintését javasolta, ezért az apparátus létszámával kapcsolatos felvetéseket a mai ülésen ne tárgyalják. Az üres munkakörök folyamatosan meghirdetésre kerülnek, ezek feltöltésével lehetőség lenne a hatékonyabb munkavégzésre. A fél létszám abból adódik, hogy január 1-jétől a megbízással vagy vállalkozás formában betöltött álláshelyeket kinevezéssel lehet ellátni. Ennek forrását és finanszírozását a költségvetés tartalmazta, de a módosítás alapján a bérjellegű kiadásoknál kell szerepeltetni.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadta módosító indítványát. Az ÁSZ jelentés alapján 2005. június 30-ig felül kell vizsgálni az SZMSZ-t, a Polgári Frakció akkor teszi meg módosító indítványait. Kérte, hogy a Képviselő-testület emelje az interpellációkat a rangja szerinti helyre.

Szirbik Imre:
Az interpellációk alapvető formája az írásbeliség.
Kérte a képviselőket, aki egyetért dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő indítványával, miszerint az interpellációkra a helyi rendeletek megtárgyalása után, az egyéb előterjesztések előtt kerüljön megtárgyalásra, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 12 nem szavazat ellenében nem fogadta el (1 fő nem szavazott).

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Művelődési és Oktatási Bizottság indítványával, miszerint a Művelődési Iroda létszámát 2005. február 1-jétől 1 fővel emeljék meg, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, 3 nem szavazat ellenében elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a módosított SZMSZ elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 7 nem szavazat ellenében elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2005.(II.12.)ÖR
rendelete
az Önkormányzat és szervei szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2003.(IV.4.)KT. rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.)


Kiment az ülésről: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy egyéb elfoglaltsága miatt 18.00 órakor el kell utaznia, de szeretne részt venni a 12./ és 19./ sorszámú előterjesztések vitájában. A napirend sorrendjének megváltoztatására tett javaslatot.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a napirendi sorrend megváltoztatásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében elfogadta (1 fő nem szavazott).
Visszaérkezett az ülésre: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő


8./ Szentes város civil stratégiája (12)

Szirbik Imre:
Köszöntötte Gellérfy László miniszteri biztos urat, a Civil Szolgáltató Központ vezetőjét. Az anyag előkészítése során érkezett vélemények beépítésre kerültek. A stratégia célja, hogy átfogó képet adjon Szentes város civil mozgalmának helyzetéről és lehetőséget nyisson a központi forrásokra történő pályázatok benyújtására.

Garai Sz. Imréné, a Polgármesteri Iroda Vezetője:
A Civil Szolgáltató Központ segítségével állították össze az adatbázist, melyet mindenkinek megküldtek. Kérte, aki nem szerepel az adatbázisban, jelezze a Polgármesteri Irodának. Felveszik a kapcsolatot a Szent Erzsébet Rózsái Alapítvánnyal is.

Halmai László:
Az előterjesztésben e-demokrácia szerepel. A városban olyan demokráciára lenne szükség, ahol a kisebbség véleményét legalább a kisebbségi arányoknak megfelelően vennék figyelembe. Példának említette a felügyelő bizottsági tagságot, a megszólalási lehetőséget a rádióban, a megjelenési lehetőséget a Szentesi Életben és a szentesi Mozaikon. Az előterjesztés a 2003. évi L. törvény szellemében készült. A miniszteri biztos urat kérdezte, politikai mentesség helyett miért párt politikai mentesség szerepel a stratégiában?

Szirbik Imre:
A demokrácia olyan művészet, mely az önkorlátozásra és egymás kölcsönös tiszteletére irányul. Szerinte a városban mindkettő működik. Vannak akik ennél többet szeretnének, de az már nem demokrácia. A testületi ülések nyilvánosak, minden vélemény elhangzik a rádióban, van aki ezzel él, illetve visszaél. A médiában való megszólalás nincs korlátozva, a felelős szerkesztők döntenek a kérdésben. A demokráciát nem a Szentesi Mozaik alapján kell azonosítani.

Gellérfy László:
A civil szervezetek is politizálnak. Azok a szervezetek, akik párt politikai tevékenységeket folytatnak, valamint alapszabályukban szerepel, hogy pártoktól támogatást kapnak és pártoknak támogatást nyújtanak, nem vehetnek részt különböző pályázatokon.

Halmai László:
A hosszú távon működő és mindkét fél igényét kielégítő rendszer érdekében egy olyan szervet kell létrehozni, akivel a tárgyalásokat lefolytatják. Javasolta a határozati javaslat 1-4 pontjának törlését és az 5./ pont "A civil stratégiai vitaanyagot véleményezze a Városi Civil Tanács, hogy a tárgyalások mielőbb megkezdődhessenek." mondattal való kiegészítését.

Gellérfy László:
Csongrád megyében Szentes készített először civil stratégiát. A koncepcióban a hatalom partnerként kezeli az autonóm civil szervezeteket. Partnerségről akkor beszélhetünk, ha mindenki egyenlő szintről indul, valamint nincs alá- és fölérendeltségi viszony, autonómiáról pedig akkor, ha mindkét félnek hasonlóak a lehetőségei. A Nemzeti Civil alapprogramból 2004. évben 22 szentesi civil szervezet 7 millió Ft-os támogatásban részesült. Szükség van az önmenedzselésre, melyhez a pályázatok adottak. A civil szervezetek a szociális ellátásban a szervezettség miatt jobbak és olcsóbbak a hatalmi szervezeteknél. Kérte a civil szervezeteket, hogy pályázzanak, a lakosság pedig támogassa őket adójuk 1%-ának felajánlásával.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az előterjesztés első két bekezdése tartalmazza, hogy mi minősül civil szervezetnek, a 6. oldal II.2. pontja pedig a kivételeket sorolja fel. Az adatbázisban a 40, 76, 110 sorszám alatt szakszervezetek és érdekképviseleti egyesületek szerepelnek. Utalni kellene arra, hogy a civil szervezetek felsorolását a melléklet tartalmazza, vagy ki kell venni belőle a szakszervezeti és érdekképviseleti egyesületeket.

Szirbik Imre:
Az adatbázisban a civil szervezetek teljes listáját kívánták rögzíteni. A civil kerekasztalnak kell e kérdésben állást foglalnia, nem a Kabinetirodának. Több pályázatnál előnyt jelent, illetve elő van írva, hogy legyen civil koncepció. A két évenkénti felülvizsgálatot a döntés nyomon követése indokolja. Célokat azért jelölnek ki, hogy azok megvalósításra kerüljenek. A civil mozgalom sokat tett a városért, melyért köszönetet kell mondani. Az első év tapasztalata alapján lehetőség lesz a változtatásra. Az önkormányzat ösztönözni és segíteni kívánja a civil mozgalmat, mely a magán- és a közszféra határán mozog.
Kérte a képviselőket, aki egyetért Halmai László képviselő javaslatával, miszerint a határozati javaslat 1-4 pontja kerüljön törlésre és az 5./ pont "A civil stratégiai vitaanyagot véleményezze a Városi Civil Tanács, hogy a tárgyalások mielőbb megkezdődhessenek." mondattal egészüljön ki, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, 9 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta (1 fő nem szavazott).

7/2005. (I.28.)Kt.
Tárgy: Szentes város civil stratégiája

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a város civil stratégiáját.

2. Célszerűnek és indokoltnak tartja a civil stratégiában megfogalmazottak teljesülésének kétévente történő áttekintését.

3. Felkéri Szentes Város Polgármesterét, hogy a stratégiában megjelölt célok megvalósítását, és a civil mozgalom megerősödését segítse elő.

4. Szentes Város Önkormányzata köszönetét fejezi ki a városban működő civil szervezeteknek a település érdekében kifejtett önzetlen munkájukért.

5. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzői Iroda vezetőjét, hogy a városi Civil Tanács megalakítása érdekében - a civil szervezetek módszertani felkészítését követően - bonyolítsa le az elektori választásokat az egyes ágazati tanácsokba, illetve a Városi Civil Tanácsba, az NCA Alapprogramban szabályozott jelöltállítási rendszernek megfelelően.

Felelős: Jegyzői Iroda vezetője
Határidő: 2005. március 31.

A határozatról értesítést kapnak:
1) Valamennyi civil szervezet
2) Szentes Város Polgármestere
3) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
4) Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája