1.) Szentes, Petőfi u. 4. (Gólyásház) hasznosítása - Népművészetek Házának kialakítása

Szirbik Imre:
A Phare CBC pályázat kiírása június végén jelent meg, a pályázati adatlapok letöltésére július 16-ától volt lehetőség. Az előterjesztésben részletezetteknél a pályázat szélesebb. A program mindig két ország együttműködését - jelen esetben Romániával - teszi lehetővé. A pályázatot Szentes város nyújtja be partnerségben Újszentes településsel. A "gólyásház" ugyanarra a célra kerülne kialakításra, mint amelyet a Sapard programnál már egyszer eldöntöttek. A Sapard program lassan realizálódik, tehát a "gólyásház" megvalósítására az esély elég kicsi. A Sapard Hivataltól kapott szóbeli információk alapján az infrastrukturális beruházásokra még lesz forrás. A falumegújítási program teszi lehetővé a kisvárosok számára a műemlékvédelmi épületek felújítását.
A Phare CBC pályázat megnyitotta a lehetőséget az ilyen jellegű beruházások előtt. A pályázat benyújtási határideje augusztus 2-a. Pénzügyileg az önkormányzat számára kedvezőbb, hogy az önerő igénye kisebb, mint a Sapard pályázat esetében. A Sapard programnál az elnyerhető maximális támogatás 50 mFt volt, amelyből 10 mFt a belügyminiszteri kiegészítő keret, illetve közel 30 mFt saját erő biztosítására van szükség.

A jelenlegi pályázatnál a saját erő igénye 17,5 mFt, tehát jobb pénzügyi kondíciót biztosít. A phare pályázat annyival különbözik, hogy nem lehet tisztán beruházást pályázni, hanem képzési és együttműködési programokat is meg kell valósítani.
Kérte a képviselők hozzájárulását a pályázat benyújtásához. Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat szerint a pályázat benyújtásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

173/2004. (VII.29.) Kt.
Tárgy: Phare CBC pályázat
Szentes, Petőfi u. 4. "Gólyásház"-ban Művészetek Házának kialakítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a "Határon Átnyúló Gazdaságfejlesztés" Támogatási Alap, Phare CBC Magyarország/Románia 2003. programra a Szentes, Petőfi u. 4. "Gólyásház" "Művészetek Házának" kialakítására benyújtandó pályázat előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a "Határon Átnyúló Gazdaságfejlesztés" Támogatási Alap, Phare CBC Magyarország/Románia 2003. programra a Szentes, Petőfi u. 4. "Gólyásház" "Művészetek Házának" kialakítását az alábbi költségvetéssel támogatja:

 

Phare

hozzájárulás

Pályázó

hozzájárulása

Összesen

Projekt menedzser, pénzügyi, műszaki és egyéb szakértők díjai

-

11.721.463,-

11.721.463,-

Utazási költségek: külföldi, belföldi

299.820,-

503.698,-

803.518,-

Berendezés, felszerelés

1.399.160,-

749.550,-

2.148.710,-

Rendezvények, kiadványok

-

999.400,-

999.400,-

Épület felújítás és közművek

72.747.076,-

3.499.899,-

76.246.975,-

Adminisztrációs költségek

503.698,-

-

503.698,-

Összesen

74.949.754,-

17.474.010,-

92.423.764,-

EUR-ban

299.979,-

69.938,-

369.917,-


A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, és a határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2004. augusztus 2.
Felelős: Polgármester


2.) Kéri a Képviselő-testület, hogy a "Művészetek Házának" kialakítására benyújtott "SAPARD" pályázattal összefüggő, illetve a "Határon Átnyúló Gazdaságfejlesztés" Támogatási Alap programra benyújtott pályázat költségvetését érintő változások az október havi költségvetési rendelet módosításával rendezze.

Határidő: 2004. október havi képviselő-testületi ülés
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ VÁTI KHT - Békéscsaba
2./ Újszentes Polgármestere
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Szentes Város Jegyzője
5./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda - Helyben

Halmai László:
A 11 mFt szakértői díj a révkalauz díja?

Szirbik Imre:
Nem. A program előírja, mennyi mérnöki kontrollert, illetve szakértőt kell biztosítani.


2.) Pályázat benyújtása a NKÖM és a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács közös pályázati felhívására a nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztés támogatására

Szirbik Imre:
Az elmúlt évben jelentős pénzeket áldoztak a Tóth József Színházterem nézőterének rendbehozatalára, illetve tetőszerkezetének felújítására. A kiírás lehetővé teszi a színházi közösségi terekre való pályázást maximum 8 mFt támogatási összeg erejéig. Tavaly egy program részeként elkészítették a közönség kiszolgáló részek felújításának költségvetését és dokumentációit. A tevékenység nem építési engedély köteles. Ennek a programnak a benyújtását tartalmazza a pályázat, kiegészítve azzal, hogy szeretnének egy kisebb lelátót is "belecsempészni" a pályázatba. Ismeretes, hogy a nyári hétvégeken a Polgármesteri Hivatal udvarában színházi estéket rendeznek. A színpadot és a mobil lelátót Hódmezővásárhelytől kapják kölcsön.

Halmai László:
Véleménye szerint a mobil lelátó drágább.

Szirbik Imre:
Szétszedhető lelátóra gondoltak.

Móra József:
Megvizsgálták-e annak lehetőségét, hogy a meglévő zenekari árok lefedését a pályázatba bele lehetne-e tenni?

Szirbik Imre:
Eddig nem merült fel igényként.

Móra József:
Véleménye szerint a meglévő zenekari árok "piszokfogó". Az ilyen terek nagyban befolyásolják a színházi érzetet.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat szerint a pályázat benyújtásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

174/2004. (VII.29.) Kt.
Tárgy: Pályázat benyújtása a NKÖM és a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács közös pályázati felhívására a nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztés támogatására

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a NKÖM által a közművelődési intézmények, közösségi színterek kialakítása felújítása, és e pályázat keretén belül a Tóth József Színházterem (Szentes, Petőfi u. 1.) felújítására 2004. évben elnyerhető támogatását célzó pályázaton az önkormányzat részt vegyen.

2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a 2004. évi költségvetésében a pályázati összeg 10%-át saját erőként biztosítja a céltartalékban elkülönített intézményi felújítás előirányzata terhére.
A várhatóan 2 év alatt befejeződő felújítás önkormányzat saját erő összege összesen 800.000,- Ft lehet. A 2005. évre áthúzódó munkák fedezetét a 2004. évi pénzmaradványban kell figyelembe venni.

3.) A pályázati önerő fedezetének átvezetéséről az önkormányzat 2004. évi költségvetési rendeletének módosításával kell gondoskodni.

Határidő: 2004. október havi költségvetési rendelet módosítása
Felelős: Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentesi Művelődési Központ
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda3.) Egyebek

Szirbik Imre:
Az önkormányzatot két befektető kereste meg Ipari Parki beruházással kapcsolatban. Az egyik szentesi vállalkozás, aki raktárbázist szeretne létesíteni. A Képviselő-testület által rögzített telekárat elfogadta, a szerződést meg lehet kötni.
A másik egy németországi kerámiagyártással foglalkozó cég, aki zöldmezős beruházást szeretne létrehozni. Jelenleg több magyarországi telephelyet is versenyeztet. A tárgyalások során feltették azt a kérdést, hogy Szentes milyen kedvezményt tudna neki biztosítani. A tárgyalások ott tartanak, hogy az összeghatár túllépi a polgármesteri hatáskört. A német vállalkozó tudomásul vette, hogy az önkormányzat adókedvezményt nem nyújthat. Olyan megállapodást fogadott el, miszerint tudomásul veszi, hogy a 6,5 euro/m2 az ára az Ipari Parkban lévő területnek, de ha a beruházás megindulásától számítva 1 éven belül 40 főt 1 évig teljes munkaidőben foglalkoztat, akkor az önkormányzat a vételárból biztosítson számára 150 eFt/fő engedményt. Amennyiben ezt teljesíti, a kedvezmény 6 mFt lenne, vagyis 4 euro/m2 -re jön ki a terület ára. Ha a szerződésben rögzített 40 főt, az indulástól számított 12 hónapon belül teljes munkaidőben nem foglalkoztatja, akkor a hiányzó létszám után 150 eFt halasztott telekár életbe lép, vagyis a 150 eFt/fő árat, illetve kamatként a kifizetés napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni a vállalkozó. Megkérdezte a képviselőket, hogy ilyen jellegű szerződés előkészíthető-e és köthető-e?

Dr. Sipos Ferenc:
A cég mennyi ideig alkalmazná a munkavállalókat?

Szirbik Imre:
A beruházás megkezdésétől számítva 1 éven belül és 12 hónapig.

Hornyik László:
A munkavállalók szentesiek és Szentes környékiek lennének? Ez a kitétel a szerződésben rögzítésre kerül-e?

Szirbik Imre:
Fel sem merült bennük, hogy ne szentesieket alkalmazzanak.

Móra József:
Véleménye szerint határozatot kellene hozni, hogy hozzájárulnak-e vagy sem. Úgy gondolta, célszerű lenne hozzájárulni. Ha felépítik az üzemet, a későbbiekben is lehetőséget fog teremteni foglalkoztatásra. Ennek a gesztusnak híre fog menni.
Javasolta, hogy hozzanak határozatot, miszerint a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az elhangzott paraméterek alapján a szerződést írja alá.

Szirbik Imre:
Egyelőre csak tárgyalások folynak. Nem lehet tudni, hogy ajánlati szituációra mikor és milyen módon kerül sor. Kérdés, hogy a 150 eFt/fő-s telekár engedmény biztosítható-e?

Halmai László:
Biztos, hogy szerencsés lenne területhez kötni a munkahelyteremtést?

Szirbik Imre:
Eddig a tárgyalásokat úgy vezette, hogy legalább a 4 euró/m2 ár megmaradjon.
Csak tárgyalási alapokat kér, ha határozatot hoznak, az kötelező érvényű lehet más ipari parki területek eladásakor.

Dr. Sipos Ferenc:
Véleménye szerint nem szabad határozatot hozni, mert gyakorlatilag a későbbiek során eladandó területek árát is leszállíthatná az önkormányzat 4 euró/m2 árra. Egyedi tárgyalásról van szó.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A tárgyalások során és a szerződésben ki kell hangsúlyozni, hogy lehetőség szerint a munkahelyeket szentesi illetékességű személyekkel töltessék be.

Kálmán János:
Támogat mindenféle ilyen jellegű fejlesztést. Mivel munkahelyteremtésről van szó, így nő az adófizetők száma is. A tárgyalások folytatását javasolta.

Halmai László:
Véleménye szerint a polgármester tartsa pozícióban a várost, de a végső döntést a Képviselő-testület hozza meg.

Móra József:
Adjanak felhatalmazást arra, hogy a polgármester állapodjon meg a befektetővel.

Szirbik Imre:
Most csak a tárgyalások folynak. A német befektetőtől azt kérte, hogy minél hamarabb próbálják meg "tető alá hozni" legalább a szerződés alapváltozatát.

Dr. Demeter Attila:
A szerződési feltételekről lehet tárgyalni, de közművesített ipari terület 1.000,- Ft/m2 árért kevés. Nem szeretné a telek ilyenfajta mértéktelen süllyesztését. A szerződési feltételeket fogalmazzák meg és terjesszék a Képviselő-testület elé. Nem sürgős a telket eladni.

Szirbik Imre:
A cég jelenleg 4-5 magyarországi településsel tárgyal. Tudomása szerint Mórahalmon az ipari parkban 4 euró/m2 a telekár. A nyugati határrészen fillérekért lehet üres csarnokokat bérelni. Az Alföld pozíciója romlani fog. Az idő sürgetését nem abban érti, hogy a pénzre mennyire van szükség. Jelenleg fontosabb, hogy tárgyalási pozícióban legyen a város. Az üzleti szféra nem vár, tárgyaláskor alapkérdésekben azonnal válaszolni kell.
Kérte, abban az elvben foglaljanak állást, hogy munkahelyteremtés céljából a vételárból maximum 40 főre (150 eFt/fő) maximum 6 mFt kedvezmény adható-e. Amennyiben a befektető a 40 fő 1 év teljes munkaidőben való foglalkoztatását nem teljesíti, akkor a hiányzó létszám után 150 eFt/fő, illetve a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni.
Kérte, a Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a szerződést a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság elnökének egyetértésével írhatja alá.

Halmai László:
Kérte, hogy a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság elnöke mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság elnökének egyetértése is legyen szükséges a szerződés aláírásához.

Szirbik Imre:
Megígérte, hogy dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt is bevonja a szerződés egyeztetésébe.
Kérte a képviselőket, aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

175/2004. (VII.29.) Kt.
Tárgy: Terület értékesítése az Ipari Parkban

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete munkahelyteremtés céljából az Ipari Park 4195/13. hrsz.-ú terület árából maximum 6 mFt kedvezményt biztosít. Amennyiben a befektető a 40 fő 1 év teljes munkaidőben való foglalkoztatását nem teljesíti, a hiányzó létszám után 150 eFt/fő, illetve kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni.
A fenti kedvezmény csak erre az egy megállapodásra vonatkozik.

2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szirbik Imre polgármestert, amennyiben a tárgyalások eredményre vezetnek és szerződéskötésre kerül sor, a szerződést a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság elnökének egyetértésével írhatja alá.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
3./ Pénzügyi Bizottság elnöke

Szirbik Imre:
Mivel más indítvány, bejelentés nem volt, a megjelenést megköszönte és az ülést 16 óra 45 perckor bezárta.

K.m.f.

Csányiné dr. Bakró N. Vera aljegyző
Szirbik Imre polgármester

Baranyi Imre - Dr. Sipos Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő


Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2004. július 29. napján

megtartott

4. rendkívüli ülésének

JEGYZŐKÖNYVE